Kano i naturvejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kano i naturvejledningen"

Transkript

1 Kano i naturvejledningen

2 Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13 Links:13 Forsidebilledet er taget af: Lars Nygaard Bagsidebilledet er taget af: Lars Borch Fotograf: Tonny Petersen 2

3 Indledning: Arbejdsgruppen, der har arbejdet med at samle erfaringerne omkring brug af kano i naturvejledningen, blev nedsat på temadagen om kanoformidling den 14/ i Silkeborg. Gruppen har bestået af følgende naturvejledere: Preben Bach (PB), Aqua Silkeborg, Tanya Wünsche (TW), Svenstrup Naturskole, Anne Katrine Blond (AKB), Fjordhuset i Karrebæksminde og Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne. Arbejdsgruppens vision har været at få et overblik over og at beskrive, hvordan naturvejledere i 2010 bruger kanosejlads i forbindelse med formidling og naturoplevelse samt at videregive erfaringer og gode råd til andre naturvejledere. Formålet med visionen er også at skabe et bredere fundament, som udvikling af naturformidling med kano kan bygge på fremover. Det er også gruppens intention, at dette skrift vil blive opdateret, når der er nye erfaringer, eller andet der retfærdiggør en ny udgave. Så har I nye idéer, ændringsforslag eller andet relevant, så send det til: Naturvejleder Lars Borch, mail: Ud fra gruppens erfaringer, så tyder det på, at næsten al naturformidling med kano finder sted i forbindelse med arrangementer/ bestilte ture for skoleklasser eller grupper. Der er næsten ingen, der laver offentlige ture. Dog har AKB lavet ugentlige offentlige kanoture for familier i skolernes sommerferie 2009 og (Se beskrivelse af 2010-arrangementet i vedhæftede flyer og et eksempel på formidlingsfokus i den uddybende rapport (2008) via link sidst i hæftet ). Når skoleklasser vælger en kanotur, så er det oftest både for kanooplevelsen og for formidlingen. Generelt virker det som om lærere og andre føler, at det er lettere at tage ansvar for andre folks børn i kanoer end i andre typer fartøjer. I arbejdsgruppen var der også nogle, der arbejdede på at lave information om muligheder for kanosejlads i en kommune, og derved øge borgernes oplevelsesmuligheder i deres kommune og lokalområde (TW i Køge). Fotograf: Anne Katrine Blond 3

4 Målgrupper: Skoleklasser: Langt de fleste grupper til kanosejlads eller kanoformidling er skoleklasser. Hvilke klassetrin man bruger kanoerne til varierer meget fra sted til sted og efter hvilket sejladsområde man har. TW går ned til ca. 4 klasse. PB og Aqua bruger kanoerne fra 6. klasse, da deres erfaring er, at ved den alder passer motorikken bedre til padling. AKB går ned til 3. Klasse med de lokale børn, der er oplært til kanosejlads. Ellers er det udskolingsklasser og elever på ungdomsuddannelserne, der er i fokus i Fjordhuset. Familiegrupper: Det er primært AKB i Fjordhuset, der har familiegrupper som en del af målgrupperne. Andre: TW arbejder bl.a. med grupper med overvægtige og indvandrerkvinder fra den lokale sprogskole. Her er kanoen et godt redskab til at give en lille gruppe mennesker en ny og uvant oplevelse i trygge rammer. PB Aqua oplever at efterspørgslen efter kanoture er større fra lejrskolerne end fra lokale skoler. Fjordhuset laver også naturformidlingsarrangementer med brug af kano for personalegrupper og lignende. Overnatningsture i kano er primært noget skolerne selv gør uden naturvejledere. I fjordhuset er naturvejlederen/kanoinstruktøren ofte med i et introforløb eller lignende. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der er meget få naturvejledere, der udbyder offentlige ture i kano. AKB er en undtagelse. Måske var det et område, som naturvejledere kunne tage op. Fotograf: Lars Borch 4

5 Fotograf: Lars Borch 5

6 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: Antal kanoer på en tur: Jan (Tønballegård, Snaptun) 10 stk. men har altid følgebåd/redningsbåd med motor klar. PB, Aqua 9 stk og altid mindst to voksne med, AKB; Fjordhuset, familier med børn max. 5 m/s max. 8 kanoer i 09 og 10 i 2010, men afhænger af gruppen og vejret den aktuelle dag. Når det er rene børnekanoer er max-antallet pt. 6. Der er altid mindst to voksne med kanoerfaring (og min. én kanoinstruktør) med i en turleder-kano. TW 7 kanoer med hende i en enerkano for at have øget frihed. Det skal understreges, at der var enighed i gruppen om, at antallet af kanoer var meget afhængigt af; sejladsområde, altså hvor beskyttet er det farvand, der skal padles i, vejret; vindstyrke, vindretning, torden, fralandsvind osv. og endelig antallet af voksne, der er med på turen og deres kvalifikationer som kanopadlere. Her må man selv vurdere, hvordan forholdene er der, hvor man vil bruge kanoer. Ved at uddanne sig til kanoinstruktør bør man have viden og erfaring nok til at foretage den vurdering. (se mere under uddannelse ) Fotograf: Lars Nygaard Antal personer i en kano mv.: PB op til 3 personer, alle med padler. TW helst kun 2 og kun 2, der padler. AKB min. 2 voksne eller større børn + op til 2, eller hvis helt små 4, mindre børn på familieture på fjorden og næsten altid med fokus på naturformidling af et udvalgt emne. Hvor mange der padler i hver kano, styres bl.a. af om det er naturformidlingen eller kanoen, der er i højsædet. Der var enighed om, at det er vigtigt, hvem der sættes sammen for at få mere lige padlehold. Her kan læreren eller turlederen være med til at sammensætte kanoholdene. Et problem flere havde oplevet var, at nogle, specielt store drenge, der kan padle fra voksne, også kan finde på at gøre det. Det er derfor vigtigt at lave faste aftaler om, hvor vi stopper/ mødes. Det er vigtigt at holde hele gruppen samlet og at prøve at skabe en kultur omkring kanosejladsen. Et godt pædagogisk kneb er her at få 6

7 den stærkeste drengekano til at have en svagere kano på slæb i perioder. Det er vigtigt, at orientere deltagerne om reglerne og arbejdsgange for kanosejlads på det enkelte sted. Det gælder omkring klargøring af kanoerne, evt. transport af dem, isætningen, sejladsen, optagning og oprydning, så spillereglerne er klare for hele gruppen. Hvilke kanoer bruges der? Her er erfaringen, at langt de fleste bruger de svenske aluminiumskanoer, Linder. AKB bruger både Linder alukanoer og Ranger polyethylen-kanoer. Der er kun få kanoer i DK, der er godkendt til udlejning bl.a. Linder. Vejret: De to største problemer som arbejdsgruppen har oplevet er: 1) vind; kraftig vind, evt, fralandsvind og kraftige vindstød i forbindelse med byger og 2) torden; her er det både lyn og den pludselige kraftige vind, der er problemet. Hvor meget vinden betyder, afhænger i høj grad af sejladsområdet. Hvor beskyttet er det og hvor langt væk kan man drive, hvis det går galt? Er der læ? Er man på en å? Ved kysten kan der f.eks. være fralandsvind. Maxgrænsen, der blev padlet i, var 8-10 m/s, hvor der er læ og beskyttet. Hvor der er mere åbent var grænsen 5-6 m/s, men igen det er meget lokalt bestemt. Fotograf: Jan Thorhauge 7

8 Sejladsområder: Ens geografiske beliggenhed, gruppesammensætningen og formidlingens tema er automatisk nogle af de styrende argumenter for valg af sejladsområde, men det er vigtigt også at vurdere det generelt ift. sikkerhed. Som udgangspunkt bør det være meget beskyttet, hvilket bl.a. vil sige, at man ikke kan drive langt væk, hvis noget går galt. Jo mere åbent et område er jo mindre beskyttet vil det være. Nogle områder kan være godt beskyttede i bestemte vindretninger og ubeskyttede ved andre vindretninger. Vær i øvrigt også opmærksom på ikke at forstyrre andre sejlende eller dyrelivet og at vandet er rent nok til evt. redningsøvelser mv. Fralandsvind på kyster gør kanosejlads der meget risikabelt. Så bruger man kanoer på kysten, så skal man være meget bevidst om, hvordan man gør det. Man kan evt. ændre på (formindske) gruppestørrelse pr. naturvejleder, da kystsejlads generelt er mere risikofyldt. På åer spiller vinden ingen nævneværdig rolle, men vær opmærksom på om åen nogle steder løber gennem søer. Desuden kan det være sværere at holde visuel kontakt med en gruppe på en å pga. sving. Her er aftaler om, hvornår man stopper/ samler op vigtige. Sikkerhed: Al kanosejlads foregår selvfølgelig med rednings- eller svømmeveste. Hvad man vælger at bruge må være op til en konkret vurdering på den enkelte naturskole, institution mv.. PB bruger stort set kun redningsveste. TW har stort set kun redningsveste, men ville gerne have begge dele. AKB har og bruger begge dele. De fleste lavede ikke makkerredninger inden kanosejlads. PB laver kun undtagelsesvis redningsøvelser. Her får deltagerne en mundtlig instruktion inden turen. TW laver næsten altid redningsøvelser først bl.a. ved at deltagerne prøver at klatre op i kanoerne. AKB laver ikke redningsøvelser først, men har krav om, at der, udover turlederkanoen også er to lærere med ved kanosejlads med klasser. En lærer bliver evt. på land. Hvad hvis der er elever med som ikke kan svømme? Der var ingen klar praksis, men det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil gøre og hvem der har ansvaret i den situation. I den forbindelse kan man overveje, om man bør have forældreunderskrifter i forbindelse med kanosejlads, så forældrene er blevet gjort opmærksom på, at der finder sejlads sted. Hvis man arbejder med skolegrupper og andre grupper, der kommer ude fra, så bør det være den ansvarlige skole/ institutions ansvar at vurdere nødvendigheden og evt. at skaffe underskrifterne. Elever, der ikke kan svømme, bør nok altid bruge redningsveste med krave og ikke svømmeveste. Det blev diskuteret, om man kunne stille krav til lærerne omkring kunnen i kanoen. Vil det være en god idé, at tilbyde lærere fra faste samarbejdsskoler kanokurser? I Fjordhuset afhænger antallet af kanoer med uerfarne besætninger direkte af antallet af turleder-kanoer, hvilke skal være besat af voksne med kanoerfaring. Alternativt skal der i hver kano være en voksen sammen med børnene. I praksis finder skolen, institutionen, foreningen el. hvem det måtte være to ekstra erfarne kanopadlere eller vi deler en større gruppe op i to. Det har indtil nu ikke givet anledning til problemer. Et andet aspekt omkring sikkerhed er den passive sikkerhed. Det kan f.eks. være en følgebåd eller en motorbåd, der kan rekvireres i pressede situationer. Ved sejlads i mere udsatte sejladsområder kan det være en mulighed (og ikke et krav). Den metode bruger de f.eks. bruger på Tønballegård. Det er også vigtigt, at arbejdspladsen ved, at man er af sted, hvor man er og hvornår man kommer hjem. Hvis man tager på tur (og ikke f.eks. ligger stationært i snakkeafstand ved hjemmebasen og leger, fisker eller andet), bør der være udvekslet mobiltelefonnumre, så både dem i kanoerne og dem derhjemme har hinandens numre kodet ind i telefonen. Fotograf: Anne Katrine Blond 8

9 Fotograf: Lars Borch Påklædning: Erfaringen er at rigtig mange børn og voksne ikke møder op i tøj, der er velegnet til kanosejlads, hvilket specielt i dårligere vejr kan give problemer. Det kan dels skyldes manglende omtanke, men der er måske en tendens til at flere og flere børn ikke har tøj til at være ude i længere tid i vådt og blæsende vejr! En idé kan være at samle sig et lager af velegnet tøj fra genbrugsbutikker, så de dårligst påklædte kan låne noget og så kan klare sig. Årstid: Det følgende mønster viste sig omkring brugen af kanoen. Øvede: fra ca. 1/5 til efterårsferien. Uøvede: fra 1/6 til ca. 15/9 Koldt vand er den største enkelte risikofaktor ved kanosejlads i Danmark. Bliver man nedkølet mister man hurtigt evnen til at f.eks. at kunne entre kanoen igen, fordi hænderne og armene køles hurtigere ned end resten af kroppen. Et eksempel på nedkøling. Ved med almindelig påklædning vil man i 5 C varmt vand typisk holde sig ved bevidsthed mellem 1-2 timer og ved 10 C varmt vand i ca. 2-3 timer. Vær opmærksom på at vandtemperaturen som tommelfingerregel er ca. det samme 1/5 som 1/11. Dog vil der være forskelle i forhold til vejret de enkelte år. En vandtemperatur på 10 må være absolut minimum og bruger man kanoen i ydersæsonerne, så skal man have et beredskab for hypotermi og selvfølgelig vide, hvordan man hurtigst muligt får evt. kæntrede op i kanoerne igen. (beredskab for hypotermi, se under sikkerhedsudstyr på næste side) 9

10 Fotograf: Lars Nygaard Sikkerhedsudstyr: Der bør være liner i begge ender af kanoen både til fortøjning og fordi den er lettere at fange ved kæntring. Linerne kan også bruges til at trække andre kanoer med. Man bør medbringe: ekstra trækliner og padler, mobiltelefon pakket vandtæt, 1. hjælpsgrej, evt. tågehorn til signaler, stigbøjle, der bruges til hjælp til at få folk op i kanoerne igen. (Stigbøjlen er et tyndt reb, der er lagt dobbelt og hvor der er bundet 3-4 knuder, så der kan bruges som en slags rebstige, ved at man sætter foden ind mellem knuderne, så man kan bruge benene til hjælp til at komme op i kanoen igen.) Derudover hue, handsker, skiftetøj, vand solhat, solcreme, hurtige kulhydrater. Er man af sted når vandet er koldt/køligt, så bør man medbringe et beredskab til nedkøling/hypotermi, som er tørt tøj pakket vandtæt, liggeunderlag, sovepose og evt. en varm sød drik. En vindsæk kan også være en god idé. Afhængigt af sejladsområde, så kan kort, kompas og GPS også være en god idé. Hvad der medbringes er afhængigt af gruppen, vejret, hvor man er, hvor lang turen er og hvor langt man er væk hjemmefra. To timer i godt vejr med lunt vand i et beskyttet lokalfarvand kræver mindre sikkerhedsudstyr. Hvor langt padler man? Det er næsten umuligt at give et præcist bud på, da det er meget afhængigt af gruppen, vejret, tiden til rådighed, formidlingstema, mål og sejladsområdet. Hvis der er meget formidling undervejs, så vil det også påvirke længden af turen. Men 20 km er meget langt. Et bud kunne være 2-10 km med alle forbehold. 10

11 Uddannelse, forsikring og ansvar: Uddannelse: Uddannelse kan også betragtes som en form for sikkerhed. Arbejdsgruppen anbefaler kraftigt, at mindst én person på arbejdspladsen er uddannet til kanoinstruktør efter Kanosamrådets vejledende retningslinjer. (Se www. kanosamraadet.dk), hvis man bruger kanoen i naturvejledningen. Ved at lade sig uddanne, lærer man både noget om det padletekniske, men man lærer også noget om sikkerhed og får samlet erfaringer omkring vind og vejr, hvordan man lægger gode vejvalg med læ i lokalområdet osv.. Hvis kanosejlads bruges en del på arbejdspladsen, så vil det være en god idé, at man i hele personalegruppen med visse mellemrum øver redningsøvelser. Fotograf: Lars Borch Forsikring og ansvar: Naturvejlederen har ansvar for sin gruppe, når den er på tur. Såfremt uheldet er ude og naturvejlederen ellers har overholdt de regler, der er fastsat af søfartsstyrelsen m.fl. og ikke har handlet uagtsomt, vil naturvejlederen normalt ikke kunne stilles til ansvar. Man bruger i forsikringsverdenen udtrykket den fornuftige familiefader. Det betyder, at har man som turleder gjort, hvad en fornuftig familiefader ville have gjort med sine egne børn i en lignende situation, så vil man normalt ikke få pålagt ansvaret. Såfremt naturvejlederen ikke har overholdt de gældende regler, eller har handlet uagtsomt, vil det normalt være arbejdsgiveren, der stilles til ansvar for naturvejlederens handlinger. Arbejdsgiveren kan i så fald stilles overfor et erstatningskrav. Det er altså lederen på institutionen m.v., der har ansvaret for, at medarbejderen er dygtig nok til den aktivitet han/hun arbejder med. Hvis naturvejlederen har handlet meget uagtsomt, vil han/hun dog også selv kunne pådrage sig et ansvar. Selv om man juridisk set, som turleder, normalt ikke kan stilles til ansvar, bør man være bekendt med sit moralske ansvar og den tillid man har fået af deltagerne. 11

12 Med skoleklasser: Det er en god idé, før man tager på kanotur med skoleklasser, at informere forældrene om det. I praksis bør man få forældrenes godkendelse af turen. Evt. kan den enkelte skole have forhåndsgodkendelse fra forældrene. Man bør også undersøge om kommunen/institutionen evt. har specielle regler omkring sejlads med børn/ unge. Om forsikringsdækning: Man bør altid undersøge forsikringsforholdene på ens arbejdsplads, inden man starter med kanoformidlingsture. De fleste arbejdspladser har en erhvervsansvarsforsikring, der vil dække et evt. erstatningskrav. Hvordan det er på ens egen arbejdsplads, bør man undersøge. Nogle forsikringsselskaber betragter kanosejlads, som farlig sport i hvert fald i i nogle situationer. Hvis de gør det, kræver det en speciel forsikring eller evt. tilladelse fra forsikringsselskabet. Det er derfor vigtigt, at man som naturvejleder/ institution får afklaret, hvordan ens eget forsikringsselskab tolker betingelserne. Er man sin egen arbejdsgiver er det andre regler, der gælder. Fotograf: Lars Borch 12

13 PR og økonomi: PR og information til brugerne: Her er erfaringen, at der bruges en skøn blanding at hjemmesider, foldere og nyhedsmails. Nogle bruger også turistkontorerne, lokalaviser, kultunaut og SNS s turhjemmeside. Fotograf: Tonny Petersen Økonomi: Som udgangspunkt betragtes kanosejlads i formidlingen IKKE som en indtægtskilde. Arbejdsgruppen er meget interesseret i forslag og/ eller eksempler på at kanosejlads/ kanonaturformidling kan være en indtægtskilde. Sejladsaktiviteter, og herunder kano, er generelt svære at få indtægter på i den institutionelle verden. Dels er budgetterne stramme og dels er der af både pædagogiske og sikkerhedsmæssige årsager ofte brug for både mere tid og flere kyndige hænder end ved mange landaktiviteter. Kanoaktiviteter ligger altså i den tunge ende rent udgiftsmæssigt. Det er derfor essentielt, at forløbene er lange eller at der er flere forløb på samme dag, så klargørings- og oprydningsfaserne minimeres i forhold til den reelle sejltid. Krav til kanoerfaring hos de ansvarshavende i deltagergruppen kan også være en måde at holde lønudgifterne (og deltagerbetalingen) på et minimum. Man kan overveje et mindre tillæg til den almindelige timepris for naturvejlederen for brug af udstyret, f.eks. gældende grejbanktakster, så udstyrsbruget og timeprisen holdes helt adskilt. Generelt tror vi ikke på kanoformidling til institutionelle grupper som en overskudsgivende forretning, med kanoformidling til målgrupper som personale-, venne- og familiegrupper kunne være det. 13

14 Naturformidling i kano: Arbejdsgruppens erfaringer peger på, at der primært er to måder at bruge kanoer på i naturvejledningssammenhæng. 1. Kanooplevelsen, altså kanosejlads for oplevelsens skyld. Her kan både padleteknik, leg i kano og naturoplevelser også godt være en del af det samlede billede. Her kan man også få nye oplevelser af sit lokalområde ved at se og opleve det fra vandsiden. 2. Naturformidlingen fra kanoen, hvor kanoen mere bruges som et redskab til at formidle natur og kultur omkring søer, åer, fjorde og kyster. Her kan kanoen også bruges som base for vandundersøgelse mv., da man let kan have grej med. Hvor formidles der? Nogle foretrækker at gøre det på land ud fra faste formidlingspunkter, mens andre gerne formidler på vandet, hvor kanoerne samles i en flåde, så alle kan høre. Det vil også afhænge af bl.a. vejr, emne, område, fokus mv. Hvad formidles: Typisk vil det være emner omkring vand, kyster og bredder. Her er nogle eksempler: Fisk: Det kan gøres med brug af fiskestænger, sænkenet, fiskenet mv. og der kan bl.a. arbejdes med arter, tilpasning, dissektion m.m.m. Fugle: Levevis og levesteder, (markere lappedykkere på kort f.eks.), fredningsgrundlag og trusselsbilleder med brug af kort, undersøgelse og sammenligning af specifikke biotoper, indsamling af fjer m.v. Andre smådyr: Brug af spande, div. fiskenet, bundprøve-hentere, skovle osv., man kan lave midlertidige akvarier, snakke fødenet, evolution, levevis mv.. Alger: Indsamling og sammenligning, arternes forureningstolerance, iltsvind, makroalgers næringsværdi og brug i madlavning, funktion i økosystemet osv. Planter mv.: Forskel på alger og planter, invasive arter langs kysterne (gopler, tang og fisk mv.), fiskeyngel og havgræsser Vandmiljø: Undersøgelse af tilstanden gennem populationsdynamikker f.eks. ved fisk (rovfisk-fredfisk) genkende fremmedelementer i vandmiljøet, ålekvabben som moniteringsfisk, mikro- og makroalger som forureningsindikatorer, undersøgelse af kemiske parametre og sammenholdt med opland, punktkilder, synlige indikatorer mv., sammenligning af mindre og mere forurenede områder, relation til mål og indikatorer i tilstandsrapporter og den nye Vandplan. Regler og bestemmelser omkring adgangsforhold, fredninger og andre naturbeskyttelser områder. Lokalhistorie, kystfiskeri, jagt, lystfiskeri, turisme, sejlads og handel, græsning af strandenge, pramdragere mv.. 14

15 Litteraturliste: Her er et lille udvalg af kanofaglige bøger, som efter arbejdsgruppens mening giver en rimelig indføring i brugen af kanoer. 1. Kanoinstruktør, Lars Borch, Ungdomsringen. ISBN Hæftet gennemgår teknik, turledelse mv. svarende til kanoinstruktøruddannelsen. Hæftet er velillustreret. (Hæftet købes hos Ungdomsringen tlf ) 2. Canoe and kayak games, Dave Ruse & Loel Collins, Rivers publishing, UK, ISBN Bogen indeholder en masse spændende lege mest for kajak, men også en del for kano, der kan gøre kanoundervisningen sjovere. Bogen er på engelsk. 3. Kanohåndbogen, Tonni Frandsen, Isterød med DKF, ISBN Bogen er det mest omfattende, der er på dansk om kano. Er man interesseret i kanopadling, bør man have denne bog. Links: Link til kanosamrådets hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde de vejledende retningslinier til uddannelse i havkajak. Link til Ungdomsringen, hvor hæftet kanoinstruktør kan købes. Fra Søsportens sikkerhedsråds hjemmeside (www.soesport.dk) kan man downloade /læse gode informative foldere bl.a. den om kano og kajak, som der er linket til her. Link til folder fra Fjordhuset i Karrebæksminde. Denne folder ligger på hjemmesiden for friluftslivsnetværket for naturvejledere, der er en underside på naturvejlederforeningens hjemmeside. Link til Anne Katrine Blond s opgave omkring formidling med kano på Karrebæk fjord. Denne opgave ligger på hjemmesiden for friluftslivsnetværket for naturvejledere, der er en underside på naturvejlederforeningens hjemmeside. 15

16

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere