Kano i naturvejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kano i naturvejledningen"

Transkript

1 Kano i naturvejledningen

2 Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13 Links:13 Forsidebilledet er taget af: Lars Nygaard Bagsidebilledet er taget af: Lars Borch Fotograf: Tonny Petersen 2

3 Indledning: Arbejdsgruppen, der har arbejdet med at samle erfaringerne omkring brug af kano i naturvejledningen, blev nedsat på temadagen om kanoformidling den 14/ i Silkeborg. Gruppen har bestået af følgende naturvejledere: Preben Bach (PB), Aqua Silkeborg, Tanya Wünsche (TW), Svenstrup Naturskole, Anne Katrine Blond (AKB), Fjordhuset i Karrebæksminde og Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne. Arbejdsgruppens vision har været at få et overblik over og at beskrive, hvordan naturvejledere i 2010 bruger kanosejlads i forbindelse med formidling og naturoplevelse samt at videregive erfaringer og gode råd til andre naturvejledere. Formålet med visionen er også at skabe et bredere fundament, som udvikling af naturformidling med kano kan bygge på fremover. Det er også gruppens intention, at dette skrift vil blive opdateret, når der er nye erfaringer, eller andet der retfærdiggør en ny udgave. Så har I nye idéer, ændringsforslag eller andet relevant, så send det til: Naturvejleder Lars Borch, mail: Ud fra gruppens erfaringer, så tyder det på, at næsten al naturformidling med kano finder sted i forbindelse med arrangementer/ bestilte ture for skoleklasser eller grupper. Der er næsten ingen, der laver offentlige ture. Dog har AKB lavet ugentlige offentlige kanoture for familier i skolernes sommerferie 2009 og (Se beskrivelse af 2010-arrangementet i vedhæftede flyer og et eksempel på formidlingsfokus i den uddybende rapport (2008) via link sidst i hæftet ). Når skoleklasser vælger en kanotur, så er det oftest både for kanooplevelsen og for formidlingen. Generelt virker det som om lærere og andre føler, at det er lettere at tage ansvar for andre folks børn i kanoer end i andre typer fartøjer. I arbejdsgruppen var der også nogle, der arbejdede på at lave information om muligheder for kanosejlads i en kommune, og derved øge borgernes oplevelsesmuligheder i deres kommune og lokalområde (TW i Køge). Fotograf: Anne Katrine Blond 3

4 Målgrupper: Skoleklasser: Langt de fleste grupper til kanosejlads eller kanoformidling er skoleklasser. Hvilke klassetrin man bruger kanoerne til varierer meget fra sted til sted og efter hvilket sejladsområde man har. TW går ned til ca. 4 klasse. PB og Aqua bruger kanoerne fra 6. klasse, da deres erfaring er, at ved den alder passer motorikken bedre til padling. AKB går ned til 3. Klasse med de lokale børn, der er oplært til kanosejlads. Ellers er det udskolingsklasser og elever på ungdomsuddannelserne, der er i fokus i Fjordhuset. Familiegrupper: Det er primært AKB i Fjordhuset, der har familiegrupper som en del af målgrupperne. Andre: TW arbejder bl.a. med grupper med overvægtige og indvandrerkvinder fra den lokale sprogskole. Her er kanoen et godt redskab til at give en lille gruppe mennesker en ny og uvant oplevelse i trygge rammer. PB Aqua oplever at efterspørgslen efter kanoture er større fra lejrskolerne end fra lokale skoler. Fjordhuset laver også naturformidlingsarrangementer med brug af kano for personalegrupper og lignende. Overnatningsture i kano er primært noget skolerne selv gør uden naturvejledere. I fjordhuset er naturvejlederen/kanoinstruktøren ofte med i et introforløb eller lignende. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der er meget få naturvejledere, der udbyder offentlige ture i kano. AKB er en undtagelse. Måske var det et område, som naturvejledere kunne tage op. Fotograf: Lars Borch 4

5 Fotograf: Lars Borch 5

6 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: Antal kanoer på en tur: Jan (Tønballegård, Snaptun) 10 stk. men har altid følgebåd/redningsbåd med motor klar. PB, Aqua 9 stk og altid mindst to voksne med, AKB; Fjordhuset, familier med børn max. 5 m/s max. 8 kanoer i 09 og 10 i 2010, men afhænger af gruppen og vejret den aktuelle dag. Når det er rene børnekanoer er max-antallet pt. 6. Der er altid mindst to voksne med kanoerfaring (og min. én kanoinstruktør) med i en turleder-kano. TW 7 kanoer med hende i en enerkano for at have øget frihed. Det skal understreges, at der var enighed i gruppen om, at antallet af kanoer var meget afhængigt af; sejladsområde, altså hvor beskyttet er det farvand, der skal padles i, vejret; vindstyrke, vindretning, torden, fralandsvind osv. og endelig antallet af voksne, der er med på turen og deres kvalifikationer som kanopadlere. Her må man selv vurdere, hvordan forholdene er der, hvor man vil bruge kanoer. Ved at uddanne sig til kanoinstruktør bør man have viden og erfaring nok til at foretage den vurdering. (se mere under uddannelse ) Fotograf: Lars Nygaard Antal personer i en kano mv.: PB op til 3 personer, alle med padler. TW helst kun 2 og kun 2, der padler. AKB min. 2 voksne eller større børn + op til 2, eller hvis helt små 4, mindre børn på familieture på fjorden og næsten altid med fokus på naturformidling af et udvalgt emne. Hvor mange der padler i hver kano, styres bl.a. af om det er naturformidlingen eller kanoen, der er i højsædet. Der var enighed om, at det er vigtigt, hvem der sættes sammen for at få mere lige padlehold. Her kan læreren eller turlederen være med til at sammensætte kanoholdene. Et problem flere havde oplevet var, at nogle, specielt store drenge, der kan padle fra voksne, også kan finde på at gøre det. Det er derfor vigtigt at lave faste aftaler om, hvor vi stopper/ mødes. Det er vigtigt at holde hele gruppen samlet og at prøve at skabe en kultur omkring kanosejladsen. Et godt pædagogisk kneb er her at få 6

7 den stærkeste drengekano til at have en svagere kano på slæb i perioder. Det er vigtigt, at orientere deltagerne om reglerne og arbejdsgange for kanosejlads på det enkelte sted. Det gælder omkring klargøring af kanoerne, evt. transport af dem, isætningen, sejladsen, optagning og oprydning, så spillereglerne er klare for hele gruppen. Hvilke kanoer bruges der? Her er erfaringen, at langt de fleste bruger de svenske aluminiumskanoer, Linder. AKB bruger både Linder alukanoer og Ranger polyethylen-kanoer. Der er kun få kanoer i DK, der er godkendt til udlejning bl.a. Linder. Vejret: De to største problemer som arbejdsgruppen har oplevet er: 1) vind; kraftig vind, evt, fralandsvind og kraftige vindstød i forbindelse med byger og 2) torden; her er det både lyn og den pludselige kraftige vind, der er problemet. Hvor meget vinden betyder, afhænger i høj grad af sejladsområdet. Hvor beskyttet er det og hvor langt væk kan man drive, hvis det går galt? Er der læ? Er man på en å? Ved kysten kan der f.eks. være fralandsvind. Maxgrænsen, der blev padlet i, var 8-10 m/s, hvor der er læ og beskyttet. Hvor der er mere åbent var grænsen 5-6 m/s, men igen det er meget lokalt bestemt. Fotograf: Jan Thorhauge 7

8 Sejladsområder: Ens geografiske beliggenhed, gruppesammensætningen og formidlingens tema er automatisk nogle af de styrende argumenter for valg af sejladsområde, men det er vigtigt også at vurdere det generelt ift. sikkerhed. Som udgangspunkt bør det være meget beskyttet, hvilket bl.a. vil sige, at man ikke kan drive langt væk, hvis noget går galt. Jo mere åbent et område er jo mindre beskyttet vil det være. Nogle områder kan være godt beskyttede i bestemte vindretninger og ubeskyttede ved andre vindretninger. Vær i øvrigt også opmærksom på ikke at forstyrre andre sejlende eller dyrelivet og at vandet er rent nok til evt. redningsøvelser mv. Fralandsvind på kyster gør kanosejlads der meget risikabelt. Så bruger man kanoer på kysten, så skal man være meget bevidst om, hvordan man gør det. Man kan evt. ændre på (formindske) gruppestørrelse pr. naturvejleder, da kystsejlads generelt er mere risikofyldt. På åer spiller vinden ingen nævneværdig rolle, men vær opmærksom på om åen nogle steder løber gennem søer. Desuden kan det være sværere at holde visuel kontakt med en gruppe på en å pga. sving. Her er aftaler om, hvornår man stopper/ samler op vigtige. Sikkerhed: Al kanosejlads foregår selvfølgelig med rednings- eller svømmeveste. Hvad man vælger at bruge må være op til en konkret vurdering på den enkelte naturskole, institution mv.. PB bruger stort set kun redningsveste. TW har stort set kun redningsveste, men ville gerne have begge dele. AKB har og bruger begge dele. De fleste lavede ikke makkerredninger inden kanosejlads. PB laver kun undtagelsesvis redningsøvelser. Her får deltagerne en mundtlig instruktion inden turen. TW laver næsten altid redningsøvelser først bl.a. ved at deltagerne prøver at klatre op i kanoerne. AKB laver ikke redningsøvelser først, men har krav om, at der, udover turlederkanoen også er to lærere med ved kanosejlads med klasser. En lærer bliver evt. på land. Hvad hvis der er elever med som ikke kan svømme? Der var ingen klar praksis, men det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil gøre og hvem der har ansvaret i den situation. I den forbindelse kan man overveje, om man bør have forældreunderskrifter i forbindelse med kanosejlads, så forældrene er blevet gjort opmærksom på, at der finder sejlads sted. Hvis man arbejder med skolegrupper og andre grupper, der kommer ude fra, så bør det være den ansvarlige skole/ institutions ansvar at vurdere nødvendigheden og evt. at skaffe underskrifterne. Elever, der ikke kan svømme, bør nok altid bruge redningsveste med krave og ikke svømmeveste. Det blev diskuteret, om man kunne stille krav til lærerne omkring kunnen i kanoen. Vil det være en god idé, at tilbyde lærere fra faste samarbejdsskoler kanokurser? I Fjordhuset afhænger antallet af kanoer med uerfarne besætninger direkte af antallet af turleder-kanoer, hvilke skal være besat af voksne med kanoerfaring. Alternativt skal der i hver kano være en voksen sammen med børnene. I praksis finder skolen, institutionen, foreningen el. hvem det måtte være to ekstra erfarne kanopadlere eller vi deler en større gruppe op i to. Det har indtil nu ikke givet anledning til problemer. Et andet aspekt omkring sikkerhed er den passive sikkerhed. Det kan f.eks. være en følgebåd eller en motorbåd, der kan rekvireres i pressede situationer. Ved sejlads i mere udsatte sejladsområder kan det være en mulighed (og ikke et krav). Den metode bruger de f.eks. bruger på Tønballegård. Det er også vigtigt, at arbejdspladsen ved, at man er af sted, hvor man er og hvornår man kommer hjem. Hvis man tager på tur (og ikke f.eks. ligger stationært i snakkeafstand ved hjemmebasen og leger, fisker eller andet), bør der være udvekslet mobiltelefonnumre, så både dem i kanoerne og dem derhjemme har hinandens numre kodet ind i telefonen. Fotograf: Anne Katrine Blond 8

9 Fotograf: Lars Borch Påklædning: Erfaringen er at rigtig mange børn og voksne ikke møder op i tøj, der er velegnet til kanosejlads, hvilket specielt i dårligere vejr kan give problemer. Det kan dels skyldes manglende omtanke, men der er måske en tendens til at flere og flere børn ikke har tøj til at være ude i længere tid i vådt og blæsende vejr! En idé kan være at samle sig et lager af velegnet tøj fra genbrugsbutikker, så de dårligst påklædte kan låne noget og så kan klare sig. Årstid: Det følgende mønster viste sig omkring brugen af kanoen. Øvede: fra ca. 1/5 til efterårsferien. Uøvede: fra 1/6 til ca. 15/9 Koldt vand er den største enkelte risikofaktor ved kanosejlads i Danmark. Bliver man nedkølet mister man hurtigt evnen til at f.eks. at kunne entre kanoen igen, fordi hænderne og armene køles hurtigere ned end resten af kroppen. Et eksempel på nedkøling. Ved med almindelig påklædning vil man i 5 C varmt vand typisk holde sig ved bevidsthed mellem 1-2 timer og ved 10 C varmt vand i ca. 2-3 timer. Vær opmærksom på at vandtemperaturen som tommelfingerregel er ca. det samme 1/5 som 1/11. Dog vil der være forskelle i forhold til vejret de enkelte år. En vandtemperatur på 10 må være absolut minimum og bruger man kanoen i ydersæsonerne, så skal man have et beredskab for hypotermi og selvfølgelig vide, hvordan man hurtigst muligt får evt. kæntrede op i kanoerne igen. (beredskab for hypotermi, se under sikkerhedsudstyr på næste side) 9

10 Fotograf: Lars Nygaard Sikkerhedsudstyr: Der bør være liner i begge ender af kanoen både til fortøjning og fordi den er lettere at fange ved kæntring. Linerne kan også bruges til at trække andre kanoer med. Man bør medbringe: ekstra trækliner og padler, mobiltelefon pakket vandtæt, 1. hjælpsgrej, evt. tågehorn til signaler, stigbøjle, der bruges til hjælp til at få folk op i kanoerne igen. (Stigbøjlen er et tyndt reb, der er lagt dobbelt og hvor der er bundet 3-4 knuder, så der kan bruges som en slags rebstige, ved at man sætter foden ind mellem knuderne, så man kan bruge benene til hjælp til at komme op i kanoen igen.) Derudover hue, handsker, skiftetøj, vand solhat, solcreme, hurtige kulhydrater. Er man af sted når vandet er koldt/køligt, så bør man medbringe et beredskab til nedkøling/hypotermi, som er tørt tøj pakket vandtæt, liggeunderlag, sovepose og evt. en varm sød drik. En vindsæk kan også være en god idé. Afhængigt af sejladsområde, så kan kort, kompas og GPS også være en god idé. Hvad der medbringes er afhængigt af gruppen, vejret, hvor man er, hvor lang turen er og hvor langt man er væk hjemmefra. To timer i godt vejr med lunt vand i et beskyttet lokalfarvand kræver mindre sikkerhedsudstyr. Hvor langt padler man? Det er næsten umuligt at give et præcist bud på, da det er meget afhængigt af gruppen, vejret, tiden til rådighed, formidlingstema, mål og sejladsområdet. Hvis der er meget formidling undervejs, så vil det også påvirke længden af turen. Men 20 km er meget langt. Et bud kunne være 2-10 km med alle forbehold. 10

11 Uddannelse, forsikring og ansvar: Uddannelse: Uddannelse kan også betragtes som en form for sikkerhed. Arbejdsgruppen anbefaler kraftigt, at mindst én person på arbejdspladsen er uddannet til kanoinstruktør efter Kanosamrådets vejledende retningslinjer. (Se www. kanosamraadet.dk), hvis man bruger kanoen i naturvejledningen. Ved at lade sig uddanne, lærer man både noget om det padletekniske, men man lærer også noget om sikkerhed og får samlet erfaringer omkring vind og vejr, hvordan man lægger gode vejvalg med læ i lokalområdet osv.. Hvis kanosejlads bruges en del på arbejdspladsen, så vil det være en god idé, at man i hele personalegruppen med visse mellemrum øver redningsøvelser. Fotograf: Lars Borch Forsikring og ansvar: Naturvejlederen har ansvar for sin gruppe, når den er på tur. Såfremt uheldet er ude og naturvejlederen ellers har overholdt de regler, der er fastsat af søfartsstyrelsen m.fl. og ikke har handlet uagtsomt, vil naturvejlederen normalt ikke kunne stilles til ansvar. Man bruger i forsikringsverdenen udtrykket den fornuftige familiefader. Det betyder, at har man som turleder gjort, hvad en fornuftig familiefader ville have gjort med sine egne børn i en lignende situation, så vil man normalt ikke få pålagt ansvaret. Såfremt naturvejlederen ikke har overholdt de gældende regler, eller har handlet uagtsomt, vil det normalt være arbejdsgiveren, der stilles til ansvar for naturvejlederens handlinger. Arbejdsgiveren kan i så fald stilles overfor et erstatningskrav. Det er altså lederen på institutionen m.v., der har ansvaret for, at medarbejderen er dygtig nok til den aktivitet han/hun arbejder med. Hvis naturvejlederen har handlet meget uagtsomt, vil han/hun dog også selv kunne pådrage sig et ansvar. Selv om man juridisk set, som turleder, normalt ikke kan stilles til ansvar, bør man være bekendt med sit moralske ansvar og den tillid man har fået af deltagerne. 11

12 Med skoleklasser: Det er en god idé, før man tager på kanotur med skoleklasser, at informere forældrene om det. I praksis bør man få forældrenes godkendelse af turen. Evt. kan den enkelte skole have forhåndsgodkendelse fra forældrene. Man bør også undersøge om kommunen/institutionen evt. har specielle regler omkring sejlads med børn/ unge. Om forsikringsdækning: Man bør altid undersøge forsikringsforholdene på ens arbejdsplads, inden man starter med kanoformidlingsture. De fleste arbejdspladser har en erhvervsansvarsforsikring, der vil dække et evt. erstatningskrav. Hvordan det er på ens egen arbejdsplads, bør man undersøge. Nogle forsikringsselskaber betragter kanosejlads, som farlig sport i hvert fald i i nogle situationer. Hvis de gør det, kræver det en speciel forsikring eller evt. tilladelse fra forsikringsselskabet. Det er derfor vigtigt, at man som naturvejleder/ institution får afklaret, hvordan ens eget forsikringsselskab tolker betingelserne. Er man sin egen arbejdsgiver er det andre regler, der gælder. Fotograf: Lars Borch 12

13 PR og økonomi: PR og information til brugerne: Her er erfaringen, at der bruges en skøn blanding at hjemmesider, foldere og nyhedsmails. Nogle bruger også turistkontorerne, lokalaviser, kultunaut og SNS s turhjemmeside. Fotograf: Tonny Petersen Økonomi: Som udgangspunkt betragtes kanosejlads i formidlingen IKKE som en indtægtskilde. Arbejdsgruppen er meget interesseret i forslag og/ eller eksempler på at kanosejlads/ kanonaturformidling kan være en indtægtskilde. Sejladsaktiviteter, og herunder kano, er generelt svære at få indtægter på i den institutionelle verden. Dels er budgetterne stramme og dels er der af både pædagogiske og sikkerhedsmæssige årsager ofte brug for både mere tid og flere kyndige hænder end ved mange landaktiviteter. Kanoaktiviteter ligger altså i den tunge ende rent udgiftsmæssigt. Det er derfor essentielt, at forløbene er lange eller at der er flere forløb på samme dag, så klargørings- og oprydningsfaserne minimeres i forhold til den reelle sejltid. Krav til kanoerfaring hos de ansvarshavende i deltagergruppen kan også være en måde at holde lønudgifterne (og deltagerbetalingen) på et minimum. Man kan overveje et mindre tillæg til den almindelige timepris for naturvejlederen for brug af udstyret, f.eks. gældende grejbanktakster, så udstyrsbruget og timeprisen holdes helt adskilt. Generelt tror vi ikke på kanoformidling til institutionelle grupper som en overskudsgivende forretning, med kanoformidling til målgrupper som personale-, venne- og familiegrupper kunne være det. 13

14 Naturformidling i kano: Arbejdsgruppens erfaringer peger på, at der primært er to måder at bruge kanoer på i naturvejledningssammenhæng. 1. Kanooplevelsen, altså kanosejlads for oplevelsens skyld. Her kan både padleteknik, leg i kano og naturoplevelser også godt være en del af det samlede billede. Her kan man også få nye oplevelser af sit lokalområde ved at se og opleve det fra vandsiden. 2. Naturformidlingen fra kanoen, hvor kanoen mere bruges som et redskab til at formidle natur og kultur omkring søer, åer, fjorde og kyster. Her kan kanoen også bruges som base for vandundersøgelse mv., da man let kan have grej med. Hvor formidles der? Nogle foretrækker at gøre det på land ud fra faste formidlingspunkter, mens andre gerne formidler på vandet, hvor kanoerne samles i en flåde, så alle kan høre. Det vil også afhænge af bl.a. vejr, emne, område, fokus mv. Hvad formidles: Typisk vil det være emner omkring vand, kyster og bredder. Her er nogle eksempler: Fisk: Det kan gøres med brug af fiskestænger, sænkenet, fiskenet mv. og der kan bl.a. arbejdes med arter, tilpasning, dissektion m.m.m. Fugle: Levevis og levesteder, (markere lappedykkere på kort f.eks.), fredningsgrundlag og trusselsbilleder med brug af kort, undersøgelse og sammenligning af specifikke biotoper, indsamling af fjer m.v. Andre smådyr: Brug af spande, div. fiskenet, bundprøve-hentere, skovle osv., man kan lave midlertidige akvarier, snakke fødenet, evolution, levevis mv.. Alger: Indsamling og sammenligning, arternes forureningstolerance, iltsvind, makroalgers næringsværdi og brug i madlavning, funktion i økosystemet osv. Planter mv.: Forskel på alger og planter, invasive arter langs kysterne (gopler, tang og fisk mv.), fiskeyngel og havgræsser Vandmiljø: Undersøgelse af tilstanden gennem populationsdynamikker f.eks. ved fisk (rovfisk-fredfisk) genkende fremmedelementer i vandmiljøet, ålekvabben som moniteringsfisk, mikro- og makroalger som forureningsindikatorer, undersøgelse af kemiske parametre og sammenholdt med opland, punktkilder, synlige indikatorer mv., sammenligning af mindre og mere forurenede områder, relation til mål og indikatorer i tilstandsrapporter og den nye Vandplan. Regler og bestemmelser omkring adgangsforhold, fredninger og andre naturbeskyttelser områder. Lokalhistorie, kystfiskeri, jagt, lystfiskeri, turisme, sejlads og handel, græsning af strandenge, pramdragere mv.. 14

15 Litteraturliste: Her er et lille udvalg af kanofaglige bøger, som efter arbejdsgruppens mening giver en rimelig indføring i brugen af kanoer. 1. Kanoinstruktør, Lars Borch, Ungdomsringen. ISBN Hæftet gennemgår teknik, turledelse mv. svarende til kanoinstruktøruddannelsen. Hæftet er velillustreret. (Hæftet købes hos Ungdomsringen tlf ) 2. Canoe and kayak games, Dave Ruse & Loel Collins, Rivers publishing, UK, ISBN Bogen indeholder en masse spændende lege mest for kajak, men også en del for kano, der kan gøre kanoundervisningen sjovere. Bogen er på engelsk. 3. Kanohåndbogen, Tonni Frandsen, Isterød med DKF, ISBN Bogen er det mest omfattende, der er på dansk om kano. Er man interesseret i kanopadling, bør man have denne bog. Links: Link til kanosamrådets hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde de vejledende retningslinier til uddannelse i havkajak. Link til Ungdomsringen, hvor hæftet kanoinstruktør kan købes. Fra Søsportens sikkerhedsråds hjemmeside (www.soesport.dk) kan man downloade /læse gode informative foldere bl.a. den om kano og kajak, som der er linket til her. Link til folder fra Fjordhuset i Karrebæksminde. Denne folder ligger på hjemmesiden for friluftslivsnetværket for naturvejledere, der er en underside på naturvejlederforeningens hjemmeside. Link til Anne Katrine Blond s opgave omkring formidling med kano på Karrebæk fjord. Denne opgave ligger på hjemmesiden for friluftslivsnetværket for naturvejledere, der er en underside på naturvejlederforeningens hjemmeside. 15

16

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målgrupper for havkajakformidling 4 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. 6 Om ansvar,

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt Årstid: Primært sommer og forår Lokation: Hvor det er muligt Forløbets varighed: 4 trin + en dag PA FARTEN! Ledervejledning Kan du lide fart og adrenalinsus, så vil du blive udfordret på begge dele i denne

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Velkommen til sejlads på Susåen

Velkommen til sejlads på Susåen Velkommen til sejlads på Susåen Sejlads på Susåen er til glæde for mange mennesker. I gennemsnit foretages ca. 12.000 kanoture hver sæson. Det betyder, at over 25.000 personer bliver mange naturoplevelser

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2008 kl. 1915 hos Mariann, P.S. Krøyer vej 16. Tilstede: Mariann, Ejlev, René, Grethe, Marianne og Jacob. speciel indbudt ankom

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Pakkeliste til sommerrejse i Island

Pakkeliste til sommerrejse i Island Pakkeliste til sommerrejse i Island Rigtig beklædning er forudsætningen for, at man får det bedste udbytte af en rejse, der foregår meget udendørs og i verdens smukkeste natur. Dette er vores forslag til

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Udført af: Kvalitetskoordinator

Udført af: Kvalitetskoordinator 0-0- Sidste rettelse: 0-0- Forside risikoanalyse Centerchef Sikkerheds information og risikovurderings håndbog for arbejde med redning i højden, brønde, first aid, manual handling, fire awareness, sea

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Årsplan for natur og teknik i 3.a

Årsplan for natur og teknik i 3.a 33-34 Små dyr omkring skolen. Finde dyr på skolens område. Undersøge dyrene. Dyrefælder. Natek 3. Net, glas, spande, bestemmelsesdug osv. Bog fra cfu: Smådyr i kompostbunken. stille spørgsmål til planters

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 Find rute og al praktisk information på www.copenhagenmarathon.dk Dagene før Lav meget gerne en game plan, så du har helt styr på, hvad du skal gøre hvornår,

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

1. Søborg Gruppe - Bestyrelsen Maglestien 9-11, 2860 Søborg

1. Søborg Gruppe - Bestyrelsen Maglestien 9-11, 2860 Søborg Bestyrelsesmøde 4. maj 2015 19:30 i flokhytten (Maglestien 9, 2860 Søborg). Forventes afsluttet ca. kl. 21:30 Pause indlægges ved forespørgsel Afbud sendes til formand@soeborggruppe.dk 1. Valg af referent

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

KYST- OG FJORDCENTRETS SKOLETJENESTE

KYST- OG FJORDCENTRETS SKOLETJENESTE Indhold For de mindste (børnehave og indskoling)... 3 Krible-Krable smådyr... 3 Fjordens Friske Fisk... 4 Svampetur... 6 Kysten og fjordens dyreliv... 7 Ildens magi - Bål og bålaktiviteter... 7 Jul på

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere