Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT"

Transkript

1 NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B B s formål, kerneopgaver og værdier Strategi 2015 hvor skal 3B hen? Boligforeningen 3B s organisering Driftsområdet Udfordringer for driftsområdet Ledelsesfora 7 3. Stillingsprofil Ansvarsområde Driftschefens ansvar og opgaver Faglige kompetencer og erfaring Personlige kompetencer Ansættelsesbetingelser Ansættelsesprocedure 10

2 1. Indledning Nærværende notat tjener følgende formål: at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og imellem ansættelsesudvalget og den medvirkende konsulent Grethe Munk om organisationen, stillingen og profilen på den nye driftschef at udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt interesserede at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og forventninger til den nye stillingsindehaver. Således indgår notatet som grundlag for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. Notatet bygger blandt andet på informationer og synspunkter fremkommet i forbindelse med interview med relevante nøglepersoner og i det foreliggende skriftlige materiale. Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte konsulent Grethe Munk på telefon eller direktør for drift- og kundeservice Peter Juul Andersen fra Boligforeningen 3B på telefon med henblik på uddybende spørgsmål. Ansøgningsfristen er den 9. marts 2012 klokken 12.00, og stillingen skal søges gennem Boligforeningen 3B s hjemmeside 2. Om Boligforeningen 3B 2.1 3B s formål, kerneopgaver og værdier 3B`s primære opgave er at opføre og drive alment boligbyggeri inden for de rammer, som er fastlagt i lovgivningen og i aftaler med den pågældende kommune. 3B har ud over den almene boligmasse et antal erhvervslejemål. 3B`s hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Boligforeningen 3B udvikler, bygger og administrerer boliger og boligområder. Det centrale udgangspunkt er beboerdemokratiet, brugerne samt samspillet mellem boligafdelingerne og omgivelserne. Boligforeningen 3B påtager sig derfor også et medansvar for at løfte de samfundsmæssige udfordringer i boligområderne. Boligforeningen 3B samarbejder med kommuner om at opføre, udleje og administrere boliger m.m.. 3B s primære målsætninger: Være lydhør over for beboernes ønsker og krav o De bedste boliger

3 o Den bedste service 3B s sekundære målsætninger: Medvirke til at skabe rammerne for et godt hverdagsliv i boligområderne Være en attraktiv samarbejdspartner Effektiv og konkurrencedygtig virksomhed En attraktiv arbejdsplads Vælge miljørigtige løsninger Ovenstående udmøntes i 3B`s værdigrundlag om, at 3B skal være: Demokratiske Nærværende Fremsynede Ansvarlige Socialt engagerede Miljøbevidste 3B er en arbejdsplads med højt til loftet. Organisationen har i de senere år gennemgået en udvikling mod en dynamisk organisation, hvor der tænkes i projektbaner, kompetenceudvikling og god ledelse. Samtidig er det lykkedes at bevare organisationens identitet som værende en organisation med en samfundsmæssig mission og betydning. 3B har en kompetent og varieret medarbejdersammensætning. 2.2 Strategi 2015 hvor skal 3B hen? Boligforeningens bestyrelse har igennem 2011 arbejdet med at formulere en strategi for de kommende års udvikling af virksomheden. Essensen i strategien kan sammenfattes således: Boligforeningen 3B tilbyder gode rammer for livsudfoldelse. Det gør 3B ved at yde den bedste service, have de bedste boliger og drive organisationen effektivt. Det er målet i Strategi For at nå målene i Strategi 2015 er der foreløbigt sat 13 forskellige, konkrete initiativer i gang. 3B starter nye initiativer op, efterhånden som andre bliver afsluttet. Blandt initiativerne er at sætte gang i 3B s vækst for derigennem at opnå yderligere stordriftsfordele, at lave fleksible serviceaftaler med boligafdelingerne og at udvikle beboerdemokratiet for blandt andet at opnå større deltagelse.

4 Det er en central udfordring for alle ledere og medarbejdere i 3B at arbejde for, at strategien føres ud i livet, således at fremtidens 3B bliver en endnu mere attraktiv boligforening og arbejdsplads, end den er i dag. 2.3 Boligforeningen 3B s organisering Boligforeningen 3B er en almen boligforening med ca boliger fordelt på 70 afdelinger i Storkøbenhavn. Boligforeningen 3B har sine rødder i tre almene boligorganisationer FB Fagforeningernes Boligforening, Boligselskabet KSB og Boligselskabet af 1944 i Herlev. Disse tre organisationer blev fusioneret den 1. januar 2008 og blev til Boligforeningen 3B. Foreningen er en brugerstyret organisation, der i de seneste år har gennemgået en moderniseringsproces for at imødekomme de nye krav og forventninger, der er fra beboerne og omgivelserne. Boligforeningen 3B har fokus på helhedstænkning, kvalitet og god service, som kan være med til at sikre, at Boligforeningen 3B får en mere fremtrædende position i boligsektoren. Boligforeningen 3B s øverste ledelse er repræsentantskabet (medlemmer valgt af boligafdelingerne) og organisationsbestyrelsen (valgt af repræsentantskabet). Direktionen varetager den overordnede ledelse i dagligdagen. Den administrative del af organisationen er opbygget som vist nedenfor. Direktionen består af en administrerende direktør og en direktør for drift og kundeservice. Der er ca. 265 medarbejdere i Boligforeningen 3B. Cirka 85 medarbejdere er placeret centralt i Kronprinsessegade 14, 1306 København K, og ca. 160 medarbejdere er decentralt placeret, herunder knap 20 medarbejdere i lokal, boligsocial indsats. Omkring udgangen af 2013 forventer 3B at flytte administrationen til nybyggede lokaler på Havneholmen nær Dybbølsbro.

5 Organisering Boligforeningen 3B For yderligere oplysninger, se 2.4 Driftsområdet Driftsområdet er organisatorisk placeret under drifts- og kundeserviceområdet. Driftsområdet ledes af direktøren for drift og kundeservice. Driftsområdet er delt i to områder, som ledes af to driftschefer med reference til direktøren. Den nye driftschef får ansvaret for Københavnsområderne: København K, N, NV, SV, V, Ø, Valby, Amager Gladsaxe

6 Den anden driftschef har ansvaret for Herlev-området: Ballerup Herlev Vanløse Høje-Taastrup Fredensborg De to områder var indtil 2011 tre områder. Med sammenlægningen til to områder er den tredje driftschef nu med i en række tværgående udviklingsopgaver, koordinerende opgaver samt ledelse af indkøbsområdet og miljø- og energiområdet. Samtidig blev det samlede antal lokalinspektører reduceret med én stilling, og områdets sekretærbistand blev styrket. Foruden de to driftschefer og driftsprojektchefen er driftsområderne bemandet med 14 lokalinspektører og ca. 150 medarbejdere, herunder ejendomsfunktionærer, kontorassistenter og varmemestre, som har arbejdssted ude i boligområderne. Driftsområdet er således lokaliseret på flere geografiske adresser. Driftschefen for Københavnsområdet, lokalområdet og sekretærer har arbejdsadresse i Bryggergården i Kgs. Enghave. Driftschefen for Herlev-områderne, seks lokalinspektører og sekretærer har arbejdsadresse i Herlev. Driftscheferne flytter til de nybyggede administrationslokaler ved udgangen af Driftschefen for Københavnsområdet har ledelsesansvaret for godt og vel 85 medarbejdere og yderligere otte lokalinspektører. De otte lokalinspektører har det daglige ledelses- og personaleansvar. Driftsområdet varetager driften af Boligforeningen 3B s bygninger, herunder vedligeholdelse og renholdelse af bygninger og grønne områder samt CTS overvågning, håndværkerrekvirering, fælles vaskeri, syn af boliger, beboerklagesager, indhentning af tilbud, projekter (herunder også samarbejdet med de boligsociale projekter), budgettering af planlagt og periodisk vedligehold (ppv) og ressourceadministrationen mm. Driftsområdet er samtidig bindeleddet mellem beboerne og den centrale del af organisationen. En funktion, som bliver stadig mere vigtig blandt andet set i lyset af fokuseringen på service og Boligforeningen 3B som en helhedsorganisation. 2.5 Udfordringer for driftsområdet Der kan opstilles følgende centrale udfordringer for driftsområdet (og den kommende driftschef):

7 Øget konsolidering af driften fokus på effektivitet, sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet i driften Medvirke til at udviklingen mod en vi-tankegang frem for en dem og os tankegang fremmes i organisationen På den ene side at ensarte processer i de respektive afdelinger og på den anden side kunne udvise den fleksibilitet og individualitet, som god kundeservice kræver Medvirke aktivt til 3B som en helhedsorganisation ved at videndele, samarbejde og styrke det fælles ansvar og ved at intensivere fokus på driftsområdet som organisationens bindeled og kit Skabe klarhed, gennemsigtighed og god kommunikation Evaluering af driften har vist, at der er behov for mere klare roller for lokalinspektørerne, og på den baggrund er der igangsat et kompetenceudviklingsprogram. 2.6 Ledelsesfora Driftschefen indgår i 3B s ledelsesfora: Driftsledergruppen, som foruden driftscheferne består at direktøren for drift og kundeservice. De mødes ca. en gang om måneden. Ledergruppen, som besår af direktionen, driftscheferne og funktionscheferne (byggechefen, HR-chefen, kommunikationschefen, kundechefen og økonomichefen). De mødes ca. en gang hver anden uge. Lederforum bestående af alle ovennævnte samt lokalinspektørerne og lederne i de boligsociale sekretariater. De mødes fire gange om året. Endelig mødes de to driftschefer og driftsprojektchefen ca. fire gange om året. Yderligere indgår den nye driftschef i Boligforeningen 3B s arbejdsmiljøudvalg, som udvikler den overordnede strategi, indsats og handlingsplaner på arbejdsmiljøområdet. F.eks. forebyggelse af arbejdsskader herunder psykiske såvel som fysiske, samt gennemførelse af APV. Arbejdsmiljøudvalget mødes mindst fire gange om året. Eksternt indgår driftschefen i de netværk, som har betydning for området f.eks. kommunen og faglige fora, der dels sikrer faglig videndeling og ekstern profilering af Boligforeningen 3B på driftsområdet. Den interne mødestruktur i Område København fastlægges af driftschefen i samarbejde med lokalinspektørerne. 3. Stillingsprofil Stillingsbetegnelse er driftschef. Driftschefen refererer direkte til drifts- og kundeservicedirektøren.

8 Jobbet som driftschef er ikke noget let job. Det kræver en solid indsats, robusthed, engagement og et godt humør. Til gengæld er der tale om en stilling med spændende udfordringer i en sektor, der indgår som en af hovedhjørnestenene i det danske velfærdssamfund. En organisation der til stadighed arbejder for at blive bedre, og som har et stærkt og professionelt fokus på fremtiden. En organisation som formentlig vil være i vækst eller indgå i nye partnerskaber med tiden. For den rette kandidat indebærer dette rige muligheder for et meningsfyldt arbejdsliv og for udvikling og videre karriere. Driftschefen har store frihedsgrader i sin ledelse (naturligvis inden for de rammer, som er nævnt i nærværende job- og kravbeskrivelse), og der er tale om et varierende og alsidigt job, hvor to dage ikke er ens. 3.1 Ansvarsområde Driftschefen skal have fokus på tre overordnede opgaver: Fremtidssikring af boliger, trivsel i boligafdelingerne samt dialog med beboerdemokratiet. Driftschefen har et tværgående ansvar som repræsentant for Boligforeningen 3B`s ledelse i lokalområdet og for, at organisationen oplever sig selv og opleves som én organisation. Driftschefen har således ansvaret for den daglige ledelse af driften i området. Dette indebærer ansvar for, at arbejdet i området tilrettelægges og udføres effektivt og korrekt i overensstemmelse med lovgivningen, organisationens vedtægter, aftaler og beslutninger samt de fastsatte retningslinjer og rammer, der er i Boligforeningen 3B. I ledelsen af området skal det sikres, at arbejdstilrettelæggelsen er effektiv og rationel, således at den service, området leverer til afdelingerne og dens beboere og samarbejdspartnerne, foregår på et højt fagligt og servicemæssigt niveau. Yderligere skal driftschefen sikre, at afdelingernes medarbejdere trives og har et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Endvidere skal driftschefen sikre, at Boligforeningen 3B s strategi 2015 bliver implementeret på eget område og medvirke til, at det sker i hele organisationen. 3.2 Driftschefens ansvar og opgaver Driftschefens væsentligste ledelsesopgave er at Lede gennem lokalinspektørerne via mål og forventning, coaching og teambuilding Være bindeled mellem ledergruppen og driftens medarbejdere Anskueliggøre værdien af 3B som én organisation Implementere forandringsprojekter Optimere og sikre en fleksibel servicering af kunderne med udgangspunkt i deres behov og krav

9 Sikre at 3B s værdier, politikker og interne regler og procedurer følges Sikre at lovgivningen på området overholdes Driftschefen skal desuden: Holde sig ajour med lovgivning og andre relevante forhold inden for sit område Tage initiativ til, at der systematisk planlægges og følges op på forandringer, initiativer og aftaler (og ikke mindst sørge for, at kunderne får det, de er blevet lovet) Sikre, at problemer af driftmæssig karakter identificeres tidligt og håndteres på en hensigtsmæssig måde Håndtere eventuelle konflikter, hvis det er nødvendigt, og bistå lokalinspektørerne med at løse komplekse problemer eller situationer Kvalitetssikre regnskaber og budgetter Lede og udvikle otte lokalinspektører og to administrative medarbejdere og herunder gennemføre og følge op på årlige medarbejderudviklingssamtaler Lede driftsområdet således, at medarbejderne oplever at have et spændende og udviklende arbejde i godt samarbejde med kolleger Planlægge og lede interne møder i driftsområdet og anden intern mødevirksomhed efter Boligforeningen 3B s retningslinjer og efter behov Repræsentere og profilere Boligforeningen 3B eksternt i faglige sammenhænge, herunder deltage i relevante møder og arrangementer. Driftschefen deltager i ca. 25 aftenmøder om året. 3.3 Faglige kompetencer og erfaring Driftschefen skal have ledelseserfaring og evt. have erfaring med at lede gennem andre. Driftschefen skal desuden være i besiddelse af administrative kompetencer og erfaring med regnskaber og budgetter. Erfaring fra den almene boligsektor er ikke et krav. Den rette kandidat kan i lige så høj grad komme fra en tilsvarende privat virksomhed eller en servicevirksomhed og eventuelt fra et administrations-/drifts-/serviceområde i den offentlige sektor. Sammenfattende er forventningerne, at den pågældende er i besiddelse af: Relevant mellemlang eller videregående uddannelse Relevant ledererfaring, gerne suppleret med relevant lederuddannelse En god forretningsforståelse (dvs. en tankegang præget af Vi leverer ydelser til beboere, som betaler for det. Derfor skal vi levere, hvad vi lover, og sørge for at vi arbejder så effektivt og så lønsomt som muligt ) Erfaring med driftsledelse, herunder såvel styringsredskaber som planlægning, arbejdstilrettelæggelse og opfølgning. Økonomisk forståelse og evne til at arbejde med, læse og kvalitetssikre regnskaber og budgetter Have erfaring med at operere, formidle og kommunikere i en organisation præget af mange interessenter og med en mangfoldig medarbejder- og kundeskare.

10 3.4 Personlige kompetencer Udadvendt, engageret og stærk kommunikator: Den optimale kandidat evner at kommunikere klart, overbevisende, troværdigt både over for ansatte, ledere, bestyrelser, beboere og omverdenen. Vedkommende skal evne at omsætte beslutninger og mål til konkrete handleplaner såvel som at sælge budskaber og ydelser på en måde, der skaber kundetilfredshed og medarbejdertrivsel En god empati og rummelighed. Den optimale kandidat har et godt blik for andres interesser og følelser og være god til at vise vejen og kompromiset, hvor alle oplever sig som vindere. Driftschefen skal kunne omgås og rumme mange forskellige typer af mennesker Robusthed og rollemodel. Den optimale kandidat skal på den ene side indgå naturligt i mange forskellige menneskelige sammenhænge med forskellige omgangstoner og sprogbrug, men på den anden side også have modet til at sige fra, hvis han/hun støder på en kultur, som ikke harmonerer med det, 3B ønsker at stå for. Desuden skal driftschefen være den, der skærer igennem og løser konflikter Helhedsorienteret og alsidig: Den optimale kandidat ser de muligheder for udvikling, der er på tværs i organisationen. Den optimale kandidat vil tage aktivt del i de strategiske diskussioner, der er i Boligforeningen 3B Analysestærk og god administrator: Den optimale kandidat er begavet og er i stand til hurtigt at danne sig et godt overblik over store mængder af data, notater m.v. Vedholdende og leveringsdygtig: Den optimale kandidat arbejder vedholdende og pligtopfyldende med de aftalte opgaver og holder fokus på at overholde deadlines og aftaler Langsigtet og tålmodig: Den optimale kandidat forstår, at større organisationer påvirkes over tid og demotiveres ikke af det lange, seje træk. Positiv og konstruktiv. Evne den operative detalje og det strategiske overblik: Den optimale kandidat kan gå i detaljen, når det er påkrævet, men også i helikopteren, når dette kræves. 4. Ansættelsesbetingelser Stillingen er en varig stilling med konkurrencedygtige løn- og ansættelsesforhold. Der forekommer en del aften- og weekendmøder i forbindelse med arbejdet. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj Ansættelsesprocedure Der er nedsat et ansættelsesudvalg, som består af direktøren for drift og kundeservice, HR-chefen og en lokalinspektør. Desuden medvirker ekstern konsulent Grethe Munk. Uge 10 Den 9. marts 2012 kl er der ansøgningsfrist. Ansøgning skal sendes til Boligforeningen 3B via

11 Uge 11 Den 13. marts Udvælgelse af ansøgere til første samtale. Udvalgte kandidater kan påregne at blive kontaktet i løbet af eftermiddagen. Uge 12 Den 19. marts Første samtaler. Kandidaterne mødes med ansættelsesudvalg og konsulenten Grethe Munk. Samtalerne afvikles med 60 minutters interval. Efter samtalerne voterer og beslutter ansættelsesudvalget, hvem der skal gå videre i processen. Udvalgte kandidater kan påregne at blive kontaktet i løbet af eftermiddagen. Uge 12 Den 21. og 22. marts Konsulent Grethe Munk tester, interviewer, indhenter referencer, udarbejder skriftlige personvurderinger og afgiver rapport på hver kandidat. Kandidaterne skal påregne at bruge ca. 4 timer på test og testinterview samt medbringe navne og telefonnumre på relevante referencer. Uge 13 Den 27. marts Anden runde samtaler. De kandidater, der går videre efter første samtale, mødes med ansættelsesudvalget. Samtalerne afvikles med 60 minutters interval. Konsulent Grethe Munk afgiver mundtlig og skriftlig personvurdering til ansættelsesudvalget vedrørende hver enkelt kandidat Tiltrædelse.

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som kundechef i fsb. fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef

Job- og personprofil for stillingen som kundechef i fsb. fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef 1 1. Indledning fsb er Københavns største almene boligorganisation. Vi ejer cirka 13.000 boliger i København og administrerer cirka 1.200 boliger i

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund

Kommunikationsstrategi 2008. Baggrund Kommunikationsstrategi 2008 Baggrund Mission og vision Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Under overskriften Rum til alle står vi for effektiv

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder til. Realdania by. Job- og kravprofil. Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk

Kommunikationsmedarbejder til. Realdania by. Job- og kravprofil. Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Kommunikationsmedarbejder til Realdania by Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Juni 2013 1 Indledning Realdania By har en nyoprettet stilling som kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere