Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012"

Transkript

1 Danak-NYT Nr November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

2 INDHOLD 2 Fonden fylder rundt! 3 Ny udgave af ISO/IEC på vej 4 EA-evaluering af DANAK 6 EA generalforsamlingen 7 ILAC / IAF generalforsamling 7 Serbien fuldgyldigt medlem af EA 8 9 International anerkendelse af inspektion Akkrediteret certificering er et værdifuldt redskab for virksomheder 10 Internationale Præstationsprøvninger Ny standard for akkreditering til certificering af produkter Ny udgave af standarden for akkreditering til certificering af personer Nye normative dokumenter om kompetence ved auditering af ledelsessystemer Ny akkrediteret udbyder af certificerede referencematerialer 12 Ændringer af områder for sektorudvalg 12 Besøg fra Mongoliet 13 Notificering efter Byggevareforordningen 14 Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes 14 Kurser 15 Nye akkrediteringer/godkendelser 15 Personalia 16 Nye eller reviderede dokumenter Den 27. november 2012 fylder Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond 10 år. Fonden blev stiftet den 27. november 2002 på et møde på Scanpharm i Birkerød, hos Ole Bjørn Jensen, der også blev fondens 1. formand. Her blev vedtægter, overdragelsesaftale og kontrakter med EBST underskrevet, således at 1. bestyrelsesmøde i Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond kunne holdes 3. december For at den nye organisation kunne have lidt flere penge at arbejde med end indskudskapitalen blev det aftalt, af udskillelsen skulle ske med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2002, således at resultatet fra denne periode kunne tillægges egenkapitalen. Processen indledt i 2001 Processen med udskillelse af akkreditering og metrologi fra Erhvervs- og Boligstyrelsen (EBST) blev startet i efteråret 2001, hvor EBST med Vicedirektør Henning Steensig som drivkraft havde indkaldt interessenterne til et møde om muligheden for udskillelse. EBST fandt, at akkreditering og metrologi kunne drives mere effektivt udenfor det statslige system, og at muligheden for et bredt samarbejde med mange myndigheder ligeledes kunne styrkes. I ændringen af erhvervsfremmeloven, som blev fremsat 13. marts 2002 og vedtaget 29. maj 2002 fik Økonomi- og Erhvervsministeren hjemmel til at henlægge administrationen af akkreditering og metrologi til en privat organisation. I efteråret 2002 enedes interessenterne om at stifte en erhvervsdrivende fond, og forhandlede vilkårene for at få virksomhedsoverdraget akkrediterings- og metrologiaktiviteterne og medarbejderne fra EBST. Udfordringerne i det 1. leveår, var ud over at sikre fortsat troværdighed om akkreditering og metrologi, at etablere fonden som en selvstændig virksomhed. Vi skulle etablere egen økonomi- og personalefunktion, vi skulle flytte ud fra EBSTs pakhus på Langelinie og etablerer eget kontor med IT-system. Alt sammen med en meget lille egenkapital, og med forventningen fra kunderne om at priserne for akkreditering ikke skulle stige og på sigt skulle falde. Målene er nået Nu, 10 år efter, mener vi at forventningerne er indfriet. Fonden har opbygget den nødvendige egenkapital, og har de seneste år sat ansøgnings- og årshonorar ned. DANAK har fortsat en høj troværdighed. Ved at etablere en erhvervsdrivende fond er det lykkedes at afskærme fonden mod utilsigtede påvirkninger udefra. DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: Danak Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Jakob Egelund, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Anne Lumholdt, tlf eller printes fra Danak Nyt 2

3 Fonden fylder rundt! Jesper Høy, tlf Set i lyset af de nedskæringer og omstruktureringer der er sket i staten, også på indtægtsdækkede aktiviteter, har DANAK nok haft bedre mulighed for at koncentrere sig om akkrediteringsarbejdet, end hvis vi fortsat havde været en del af statsadministrationen. DANAK har i dag et bredt samarbejde med myndigheder, som anvender akkreditering i erhvervsreguleringen, om end forventningerne til hvor meget offentlig kontrol der kan omlægges til akkrediterede ydelser, var større, end hvad der har kunnet realiseres. Så alt i alt er vi glade for resultaterne af de første 10 år af DANAK som en erhvervsdrivende fond, og ser frem til de næste mange års udfordringer. Fonden blev stiftet af: Dansk Industri EBST Eurolab Danmark Daniamet Center for Legal Metrologi Center for Dansk Fundamental Metrologi Certificeringsorganerne De notificerede organer Ny udgave af ISO/IEC på vej Erik Øhlenschlæger, tlf , I starten af oktober blev en revideret version af ISO/IEC godkendt ved afstemning i ISO, hvilket betyder, at der bliver udgivet en revideret ISO 15189:2013 til erstatning af ISO 15189:2007. Det er blevet oplyst, at den engelske udgave ikke forventes udgivet før marts 2013, hvorefter der vil gå yderligere et par måneder før en dansk udgave er tilgængelig. DANAK begynder tidligst at akkreditere efter den reviderede udgave 1. oktober I ILAC er det i øvrigt besluttet at overgangen skal være afsluttet inden 1. marts 2016, og DANAK vil snarest muligt udgive en akkrediteringsmeddelelse for at informere kommende såvel som berørte laboratorier om overgangsordningen. Danak Nyt 3

4 EA Teamet, der stod for bedømmelsen af DANAK. Fra venstre til højre ses: Maria Pia Toni (Italien), Anna Stefanidou (Grækenland), Geert de Poorter (Belgien), Nathalie Savéant (Frankrig), Merih Malmqvist, (Sverige), Catalina Neague (Rumænien), Tekin Altug (Tyrkiet) Som betingelse for DANAKs medlemskab af de internationalt anerkendte organisationer indenfor akkreditering EA, ILAC og IAF skal vi, ligesom vore kunder, evalueres. Evalueringen gennemføres hvert 4. år af EA, som det man betegner peer evaluering, hvor et team af bedømmere fra forskellige andre akkrediteringsorganer besøger DANAK. I den sidste uge af september blev DANAKs akkrediteringsaktiviteter bedømt af et internationalt team på syv personer. Bedømmelsen bestod dels i en gennemgang af vores kvalitetssystem, registrerede data og interview med personalet og dels i overvågning af en række tilsyn hos vores kunder. DANAK blev vurderet ud fra kravene i DS/EN ISO/IEC 17011, der er den internationale standard, som indeholder krav til akkrediteringsorganer samt supplerende dokumenter fra EA, ILAC 14065, som blev bedømt ved denne evaluering. Akkreditering til præstationsprøvning og og IAF. til certificering af referencematerialer er DANAK er medunderskriver i EA på alle de endnu ikke med i EA s MLA, og blev derfor områder, hvor der er en MLA-aftale. Et nyt ikke bedømt. område bliver CO2 verifikation efter ISO EMAS evaluering EMAS er en verifikation af miljøledelsessystemer efter en EU-forordning 1221/2009. Evalueringen af EMAS-aktiviteter styres ikke af EA, men af Forum of the Accreditation and Licensing Bodies (FALB), der er nedsat af Kommissionen, og består af de akkrediteringsorganer og myndigheder, som i medlemslandene er ansvarlige for bedømmelse af EMAS-verifikatorer. Evalueringen af DANAK blev udført som en kombineret evaluering, hvor et af teammedlemmerne både repræsenterede EA og FABL. DANAK modtog en rapport som bekræfter DANAKs kompetence og opfyldelse af krav. I tilknytning hertil er anført 2 findings, der er kategoriserede som mindre afvigelser. Evalueringen af DANAK skal behandles af FALB i foråret Danak Nyt 4

5 evaluering Bedømmelsen Teamet blev ledet af Merih Malmqvist fra Swedac i Sverige. De øvrige teammedlemmer kom fra akkrediteringsorganer i Belgien, Italien, Rumænien, Frankrig og Tyrkiet. Bedømmelsen blev gennemført i en god dialog med en række af DANAKs medarbejdere. Som ved DANAKs tilsyn blev besøget afsluttet med et møde, hvor der blev præsenteret en konklusion og en række findings. Findings er opdelt i 3 kategorier: noncompliances (NC), concerns (Cn) og comments (Cm). For NC s skal der fremsendes dokumentation for gennemførelse af korrigerende handlinger, mens der for Cn skal fremsendes beskrivelse af påtænkte handlinger. Cm er alene bemærkninger, hvor der ikke er krav om svar eller gennemførelse af handlinger. Resultatet af evalueringen Ved det afsluttende møde blev der udleveret en sammenfattende rapport for EA evalueringen. Teamet konkluderede, at DANAK siden sidste EA peer-evaluering løbende har forbedret sine systemer og procedurer. DANAKs juridiske status har ændret sig, nye elektroniske værktøjer er taget i brug, medarbejderne er blevet uddannet yderligere, og der er tættere samarbejde sektionerne imellem. Teamet finder at DANAK stadig har det privilegium at være et lille akkrediteringsorgan, men mener dog, at DANAK er ved at nå den kritiske størrelse, der kræver mere stringens, mere overvågning og øget fokus på håndhævelse af reglerne. Teamet finder desuden at DANAK besidder de fleste af de redskaber, der er nødvendige for at klare sine opgaver. Der er dog behov for, at opfølgningen på aktiviteter er mere fokuseret, for eksempel på områderne: Aktering og arkivering Rettidig overvågning af ledende assessorer Objektive vidnesbyrd i nogle bedømmelsesrapporter Konsistens i de afsluttende stadier af beslutningsprocessen I rapporten over findings er der 2 NC. Den ene vedrører ovennævnte registrering, hvor DANAK over det seneste år har indført et elektronisk arkiveringssystem, som blev konstateret ikke at være fuldt ud indført. Den anden vedrører akkreditering til CO2 verifikation, og her savnedes tilstrækkelig specificering af, hvor mange bedømmelser DANAK skal overvære ved akkreditering og ved tilsyn. Efter de 2 NC er der listet 25 Cn, hvor flere efter DANAK s vurdering kunne have været sammenfattet, hvis teamet havde haft mere tid og flere andre vedrører enkelstående sager. F.eks. er der 5 Cn vedr. CO2-verifikation, hvor flere omhandler indførelsen af ISO 14065, som DANAK havde fremskyndet for at kunne få med i evalueringen. Størstedelen af observationerne vedrører interne forhold hos DANAK. En af de rejste Cn forventes dog at ville resultere i indførelse af specifikke krav om, at der for det enkelte hovedområde af akkrediteringsområdet skal udføres akkrediterede ydelser over en given periode, for at akkreditering af området kan opretholdes. Derudover vil der blive gennemført enkelte mindre ændringer på specifikke områder. Udbyttet af evalueringen Ud fra dialogen med teammedlemmerne gennem ugen og den modtagne tilbagemelding er det DANAK vurdering, at evalueringen bekræftede, at DANAK udfører kompetent akkrediteringsarbejde og generelt opfylder kravene til akkreditering. Det er dog også en lærerig proces og DANAK arbejder nu på at gennemføre ændringer for de påtalte forhold. Multi Lateral Agreements (MLA) DANAK er medunderskriver på Europæiske aftaler under European Accreditation (EA) og på verdensplan aftaler under International Accreditation Forum (IAF) for certificering samt under International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for akkreditering af laboratorier og akkreditering til inspektion. Evalueringen af DANAK skal behandles af EA MLA Council i april Danak Nyt 5

6 Internationalt nyt EA generalforsamlingen Vagn Andersen, tlf EA s generalforsamling i Madrid bekræftede Serbiens overgang fra associeret medlem til fuldgyldigt medlem af EA. Ved generalforsamlingen blev to akkrediteringsorganer godkendt som associerede medlemmer af EA: LSMO (Jordan) og SEMAC (Marokko). Begge lande er omfattet af EU Neighbourhood Policy og kan derfor optages som medlemmer af EA. To akkrediteringsorganer, OLAS (Luxemburg) og NAB-MALTA (Malta), underskrev EA MLA en for kalibrering og den bilaterale aftale med NAAU (Ukraine) blev udvidet til også at gælde for kalibrering, prøvning og certificering af ledelsessystemer. Med hensyn til EA MLA en blev der også vedtaget en køreplan for udvidelse af EA MLA en med GHG verifikation under forudsætning af, at DG CLIMA stiller passende finansielle midler til rådighed til gennemførelse af peer evalueringsaktiviteterne. På generalforsamlingen var der en præsentation af DG SANCO om akkreditering af laboratorier indenfor lovgivningen om fødevarer, foderstoffer og dyrevelfærd. DG SANCO ønsker at udbygge brugen af akkrediterede laboratorier og ønsker et øget samarbejde med EA for drøftelse af en række tekniske spørgsmål. EUROLAB har gennemført en undersøgelse om implementeringen af forordning 765/2008. I undersøgelsen udtrykker laboratorierne tilfredshed med, at akkrediteringsorganerne og EA har været godt forberedt på at varetage deres nye opgaver. De mener dog, at både akkrediteringsorganerne og EA i højere grad skal involvere interessenter i udviklingen af akkrediteringssystemerne. Danak Nyt 6

7 ILAC / IAF generalforsamling Vagn Andersen, tlf På IAF og ILAC s årlige generalforsamling i oktober måned, blev ILAC aftalen på laboratorieområdet udvidet med en række nye lande. Følgende akkrediteringsorganer underskrev ILAC aftalen for akkreditering af kalibreringslaboratorier: OAE fra Ecuador, OLAS fra Luxemburg, MNAS fra Mongoliet, ATS fa Serbien, SLAB fra Sri Lanka og IARM fra Makedonien. Følgende akkrediteringsorganer underskrev ILAC aftalen for akkreditering af prøvningslaboratorier: CYSAB fra Cypern, OAE fra Ecuador, MNAS fra Mongoliet, ONA fra Paraguay og ATS fra Serbien. På IAF generalforsamlingen blev følgende akkrediteringsorganer godkendt under IAF aftalen om gensidig anerkendelse af certifikater udstedt af akkrediterede certificeringsorganer: Akkreditering til certificering af ledelsessystemer: ECA fra Costa Rica, HKAS fra Hong Kong, OLAS fra Luxemburg, OUA fra Uruguay og OAE fra Ecuador. Akkreditering til produktcertificering: ECA fra Costa Rica, A2LA fra USA, IAS fra USA, HKAS fra Hong Kong, OLAS fra Luxemburg, OAE fra Ecuador og ATS fa Serbien. Serbien fuldgyldigt medlem af EA Vagn Andersen, tlf Det er Serbiens status af ansøgerland til EU, der har betydet, at landets akkrediteringsorgan ATS nu er fuldt medlem af EA. Dermed er antallet af medlemmer oppe på 35. ATS blev (sammen med IARM fra Makedonien) samtidig godkendt som medlem af EA MLA en for kalibrering, prøvning, produktcertificering og inspektion. For DANAK er det især glædeligt, at ATS er blevet godkendt under EA MLA en. DANAK deltog i 2005 og 2006 i et EU projekt om etablering af et nationalt akkrediteringsorgan i Serbien. Projektet blev ledet af Teknologisk Institut, og DANAK var underleverandør på akkrediteringsdelen af projektet. Rådgivningen bestod i en gennemgang af alle deres akkrediteringskriterier og procedurer, overvågning og coaching af bedømmelsesaktiviteter samt i et kursus hos DANAK, herunder observation af DANAKs udførelse af tilsynsaktiviteter hos vore kunder. Danak Nyt 7

8 International anerkendelse af inspektion Vagn Andersen, tlf DANAKs akkreditering af virksomheder til inspektion efter standarden ISO/IEC er nu omfattet af ILAC-aftalen om anerkendelse af certifikater. På ILAC Generalforsamlingen i oktober 2012 blev det besluttet at udvide ILAC-aftalen om anerkendte certifikater til også at omfatte certifikater udstedt af akkrediterede inspektionsvirksomheder. Udvidelsen af ILAC aftalen har været forberedt gennem længere tid af de 3 regioner, som nu er omfattet af aftalen. De tre regioner er: APLAC Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation EA European co-operation for Accreditation IAAC Inter-American Accreditation Cooperation ILAC har over de seneste 2 år gennemført peer evaluering af de tre regioner, og evalueringsrapporterne blev drøftet og godkendt på generalforsamlingen. Akkrediteringsorganer fra 39 lande underskrev inspektionsaftalen hvoraf 23 er fra Europa, 10 er fra Asien/ Oceanien, 4 er fra Nord- og Mellemamerika, et fra Arabien og et fra Afrika. DANAKs regler for brug af akkrediteringsmærket og henvisning til de internationale MLA aftale er indeholdt i Akkrediteringsbestemmelse 2 (AB 2). DANAK er i færd med at revidere AB 2 og forventer at udstede en ny AB 2 i begyndelsen af 2013, som vil indeholde nye regler for, hvordan akkrediterede inspektionsvirksomheder kan henvise til de internationale aftaler på de certifikater, som de udsteder til deres kunder. Konstituerende underskrivere af ILAC Aftalen til akkreditering af inspektionsorganer National Association of Testing Authorities, Australia (NATA), Australia Akkreditierung Austria, Austria China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), People s Republic of China Ente Costarricense de Acreditacion (ECA), Costa Rica Croatian Accreditation Agency (HAA), Croatia Czech Accreditation Institute (CAI), Czech Republic Danish Accreditation (DANAK), Denmark Organismo De Acreditacion Ecuatoriano (OAE), Ecuador Finnish Accreditation Service (FINAS), Finland Comite Francais d Accreditation (COFRAC), France Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DakkS), Germany Hong Kong Accreditation Service (HKAS), Hong Kong, China Hungarian Accreditation Board (NAT), Hungary National Accreditation Body of Indonesia (KAN), Indonesia Irish National Accreditation Board (INAB), Ireland Israel Laboratory Accreditation Board (ISRAC), Israel Japan Accreditation Board (JAB), Japan Office Luxembourgeois d Accreditation et de Surveillance (OLAS), Luxembourg entidad mexicana de accreditacion a.c. (ema), Mexico Dutch Accreditation Council (RvA), The Netherlands International Accreditation New Zealand (IANZ), New Zealand Norsk Akkreditering (NA), Norway Polish Centre for Accredition (PCA), Poland Instituto Português de Acreditação (IPAC), Portugal Accreditation Board of Serbia (ATS), Serbia Singapore Accreditation Council (SAC), Singapore Slovak National Accreditation Service (SNAS), Slovakia Slovenian Accreditation (SA), Slovenia South African National Accreditation System (SANAS), South Africa Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), Spain Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC), Sweden Taiwan Accreditation Foundation (TAF), Chinese Taipei National Standardization Council of Thailand Office of the National Accreditation Council (NSC-ONAC), Thailand IARM, The Accreditation Institute of The former Yugoslav Republic of Macedonia Turkish Accreditation Agency (TURKAK), Turkey Dubai Municipality Accreditation Department (DAC), United Arab Emirates United Kingdom Accreditation Service (UKAS),United Kingdom American Association for Laboratory Accreditation (A2LA), USA Bureau of Accreditation (BOA), Vietnam Danak Nyt 8

9 DANAK direktør Jesper Høy og ILAC formand Peter Unger med DANAKs ILAC MLA dokument. Akkrediteret certificering er et værdifuldt redskab for virksomheder Jakob Egelund, tlf , En global undersøgelse lavet af the International Accreditation Forum (IAF) dokumenterer, at virksomheder ser positivt på akkrediteret certificering. I undersøgelsen svarer hele 82 % af respondenterne nemlig, at certificering har bidraget positivt til virksomhedens værdi. Når det gælder salget af virksomhedens produkter/ydelser, vurderer ca. 45 % af virksomhederne, at certificering har haft en positiv effekt på salget. De resterende mener ikke, at certificering har haft hverken en positiv eller negativ effekt på salget. Undersøgelsens formål var at afdække de primære årsager til at blive certificeret, samt hvilke fordele der er for virksomhederne ved at blive certificeret. Der er to primære årsager til, at virksomheder vælger at blive certificeret. Den første er ønsket om at forbedre interne forretningsprocesser og systemer, hvilket bekræfter, at certificering er et redskab, der med fordel kan benyttes af en virksomhed, uanset om der er eksterne krav til certificering eller ej. Den anden primære årsag er krav fra kunderne, hvilket viser, at certificering kan give en konkurrencefordel i forhold til ikke-certificerede konkurrenter. Akkreditering spiller en vigtig rolle, når virksomhederne skal vælge certificeringsorgan. Således tilkendegiver mere end 70 % af respondenterne, at det var essentielt/meget vigtigt, at det valgte certificeringsorgan var akkrediteret. Samtidig mener langt størstedelen af respondenterne, at akkrediteret certificering har hjulpet med at opfylde myndighedskrav. tager at blive certificeret. Det på trods af, at certificeringsprocessen i følge virksomhederne er kompleks. Derfor er det også ekstra vigtigt, at kompetencerne er i orden hos de personer, der foretager certificeringer. Og det er de ifølge respondenterne, som vurderer certificeringsholdets kompetencer til at være gode. Undersøgelsen bygger på svar fra over 4000 virksomheder fra over 40 lande indenfor en lang række brancher. Ca. 2/3 af respondenterne er virksomheder med under 50 ansatte. Der var 18 danske virksomheder, der deltog i undersøgelsen. De danske resultater er i tråd med de internationale. Det er ikke kun resultatet af en akkrediteret certificering, virksomhederne udtrykker tilfredshed med. Respondenterne var overvejende positive i forhold til, hvor lang tid det Undersøgelsen kan læses på IAFs hjemmeside Danak Nyt 9

10 Internationale Præstationsprøvninger Erik Øhlenschlæger, tlf , Præstationsprøvning (også kaldet ILC, Round Robin, ekstern kvalitetskontrol, ) er et veletableret redskab til at kvalitetssikre laboratoriernes resultater, og det er en del af de formelle krav til laboratorierne. Udover de utallige præstationsprøvninger (PT), laboratorierne på eget initiativ deltager i, så er der i AB 3 pkt stillet krav om, at de akkrediterede laboratorier på anmodning fra DANAK skal deltage i PT, som afvikles af eller anbefales af European co-operation for Accreditation (EA) eller International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) til understøttelse af den multilaterale aftale (MLA). DANAK deltager således i de to arbejdsgrupper, som er ansvarlige for at arrangere de internationale PT, og har igennem de seneste år arbejdet hårdt for at information om kommende programmer meddeles tidligere så laboratorierne og DANAK bedre kan koordinere deltagelse i disse. Problemet er, at der kan være begrænsninger på, hvor mange deltagere DANAK kan inkludere. Derudover har DANAK fokuseret på at forbedre effektiviteten af programmerne, så de deltagende laboratorier får en mere rettidig tilbagemelding om egne resultater. Indtil nu har deltagelsen kunnet aftales frivilligt, og DANAK sætter pris på, at laboratorierne er villige til at repræsentere alle de danske laboratorier, således at DANAK (og dermed laboratorierne) har mulighed for at leve op til kravene for at være med i EA s MLA. I forbindelse med evalueringen af DANAK september 2012 blev der som forventet stillet skarpt på deltagelsen i internationale PT, og i tabellen er gengivet de internationale PT, hvor DANAK har deltaget i Bedømmelsesholdet havde ingen kritiske bemærkninger vedrørende deltagelsen. DANAK vil fremover på hjemmesiden og i DANAK Nyt oplyse om såvel kommende som allerede afviklede internationale præstationsprøvninger, hvor DANAK kan/skal nominere deltagere. I den forbindelse kan det bemærkes, at der fra 2011 er begyndt at blive udbudt internationale PT indenfor medicinsk undersøgelse ligesom PT indenfor kalibrering er kommet i gang igen med en PT på ruhed arrangeret af CGM (DANAK akk 273, som er nationalt referencelaboratorium) og en PT på accelerometri arrangeret af det tjekkiske metrologiinstitut, CMI. PT program Emne 2010 DRRR Sensory analysis IfEP UT and metallography IMEP 26 Brominated flame retardants in plastic IMEP 31 Trace elements in mineral feed 2011 APLAC T074 Heavy metals in rice APLAC T081 Pesticides in tea ECAT Foundation Plasma D-dimer IMEP-33 Cd and Pb i baby food Konstituerende underskrivere af ILAC Aftalen til akkreditering af inspektionsorganer IMEP-34 Heavy metals in toys IMEP-112 Arsenic in wheat, vegetable food and algae 2012 ECAT D-dimer in plasma IRMM IMEP-35, Pb in lipstick AQS CMI Pesticides in surface water Acceleromtry Danak Nyt 10

11 Ny standard for akkreditering til certificering af produkter Allan Munck, tlf , Efter en lang udviklingsproces, der startede i 2007, blev standarden EN ISO/IEC udgivet den 15/ Standarden erstatter ISO Guide 65, der i Europa var udgivet som EN ISO er udarbejdet med en indholdsmæssig struktur som ISO 17021, og flere af de generelle krav har taget udgangspunkt fra denne. Der er 8 hovedpunkter i standarden, hvilket dog er 2 færre end ISO 17021, da det informative afsnit om principper er flyttet til et anneks og afsnittet om informationskrav er fordelt på andre afsnit. Nye standarder fra ISO CASCO vil desuden have en del ensartede krav, da der er defineret fælles krav til upartiskhed, fortrolighed, klager og ankesager, offentliggørelse af information og brug af ledelsessystem. De største ændringer er vedrørende krav til upartiskhed i afsnit 4.2 og krav til ledelsessystem i afsnit 8. ISO CASCO har udarbejdet en præsentation af den nye standard på siden resources.htm, hvor man kan læse om indførte ændringer samt finde en krydsreference mellem ISO Guide 65 og ISO IAF har ved deres generalforsamling i oktober, på grundlag af arbejdsgruppens anbefaling besluttet en overgangsperiode på 3 år, således at standarden skal være indført inden den 15/ for at akkreditering til certificering af produkter kan opretholdes. Der er taget initiativ til en dansk oversættelse fra Dansk Standard. Ny udgave af standarden for akkreditering til certificering af personer Allan Munck, tlf , Standarden EN ISO/IEC blev den 1/ udgivet i en ny version, og skal erstatte den tidligere udgave af standarden fra Efter revisionen har ISO nu samme indholdsmæssig struktur som ISO Som i ISO er det informative afsnit om principper flyttet til et anneks. Desuden er der tilføjet 2 afsnit om henholdsvis registreringer og informationskrav samt om certificeringsordninger. krav om upartiskhed i afsnit 4.3, krav til ressourcer i afsnit 6.1, krav om sikkerhed i afsnit 7.4 og krav til bedømmelsesproces i afsnit 9.3 er væsentligt ændrede, træning som del af certificeringsordning i afsnit 5.2 er et helt nyt punkt, krav i afsnit 8 til certificeringsordning er helt ændret, krav til ledelsessystem i afsnit 10 er desuden væsentligt udbygget så indholdet svarer til ISO Ved IAF s generalforsamling i oktober er der besluttet en overgangsperiode på 3 år, så den nye udgave af standarden skal være indført inden den 1/ for at akkreditering til certificering af personer kan opretholdes. Indholdet af standarden er ændret på mange områder ved revisionen. Blandt de væsentlige ændringer kan nævnes følgende: nyt afsnit 9.5 om suspendering, tilbagetrækning og reduktion er tilføjet, En dansk oversættelse er på vej fra Dansk Standard. Nye normative dokumenter om kompetence ved auditering af ledelsessystemer Allan Munck, tlf , Der arbejdes i forskellige arbejdsgrupper under ISO CASCO med udarbejdelse af tillægsstandarder til ISO om krav til certificeringsorganers kompetence. Det første af disse dokumenter er ISO TS , der blev udgivet 15/ og omhandler krav ved certificering af miljøledelsessystemer. Det er efterfølgende besluttet i IAF, at dokumentet kræves opfyldt af akkrediterede certificeringsorganer med en indførelsesperiode på 2 år. Kravene skal derfor være indført inden den 15/ Et tilsvarende normativt dokument ISO TS om krav ved certificering af kvalitetsledelsessystemer forventes udgivet indenfor de næste par måneder. 2 yderligere normative dokumenter er på vej om hhv. ledelse af begivenheders bæredygtighed (sustainability management) og ledelsessystemer for aktiver (asset management systems). Danak Nyt 11

12 Ny akkrediteret udbyder af certificerede referencematerialer Erik Øhlenschlæger, tlf , I juli måned i år blev Eurofins Miljø akkrediteret til at udbyde certificerede referencematerialer (CRM) indenfor prøvningssektoren og blev dermed den første virksomhed, DANAK har akkrediteret til denne sektor. DANAK har udviklet en selvstændig database i web-tool, som kan håndtere de behov, CRM har med relation til prøvningssektoren. I denne database er der mulighed for på bedre vis at beskrive matrice og parametre for referencematerialet og til at redegøre for, hvorvidt den tillagte værdi er baseret på en enkelt (sporbar) måling eller på basis af målinger fra flere parter (f.eks middelværdien fra deltagerne i en sammenlignende prøvning). Indtil 2012 har DANAK kun haft Dansk Institut for Fundamental Metrologi (DFM) som akkrediteret udbyder af CRM. DFM har været forankret i kalibrering baseret på kalibreringsakkrediteringen for ledningsevne og ph. Ændringer af områder for sektorudvalg Jesper Høy, tlf , Mikrobiologi Mikrobiologi indenfor miljøprøvning har i en periode været varetaget af sektorudvalget for fødevareprøvning, fordi det på et tidspunkt ikke var hensigtsmæssigt at have ekspertise indenfor mikrobiologi i både sektorudvalget for fødevareprøvning og sektorudvalget for miljøprøvning. Sektorudvalgenes arbejde er i de senere år blevet mindre teknisk, da sektorudvalgene ikke mere bedømmer deltagelse i præstationsprøvninger. Sektorudvalgene arbejder nu i højere grad med lovgivningen og forholdet til myndighederne på et område. Mikrobiologi på miljøområdet flyttes derfor fra sektorudvalg for fødevareprøvning til sektorudvalg for miljøprøvning. Certificering I forbindelse med dannelsen af sektorudvalget for certificering opstod der behov for at sikre en afgrænsning til miljøcertificeringssektorudvalget. Arbejdsmiljøcertificeringsområdet tages ud af miljøcertificerings-sektorudvalget og behandles fremover i sektorudvalget for certificering. Al certificering og verifikation indenfor miljøog energiområdet samles i miljøcertificeringssektorudvalget, der omdøbes til sektorudvalget for akkreditering til certificering og verifikation indenfor miljø- og energiområdet. CO 2 -verifikation og EU Environmental Technology Verification (ETV) vil således falde ind under dette sektorudvalg. Besøg fra Mongoliet Vagn Andersen, tlf , DANAK har haft besøg af en delegation fra Mongoliet. verifikation af målere, som sælges i Mongoliet. af laboratorier samt om DANAKs organisation og den danske lovgivning om akkreditering. Delegationen bestod af repræsentanter fra Mongoliets standardiserings- og metrologi institut, som var i Danmark for at vurdere, om Kamstrup A/S i Skanderborg kunne bemyndiges til at foretage første gangs Delegationen besøgte Kamstrup i to dage og den 14. juni 2012 besøgte delegationen DANAK. Ved mødet med DANAK blev de orienteret om DANAKs krav til akkreditering af kalibreringslaboratorier, procedurer for akkreditering Kamstrup har efterfølgende oplyst overfor DANAK at virksomheden er blevet godkendt af de mongolske myndigheder til at foretage første gangs verifikation af målere til det mongolske marked. Danak Nyt 12

13 Notificering efter Byggevareforordningen Jesper Høy, tlf , Den 1. juli 2013 bliver Byggevaredirektivet erstattet med Byggevareforordningen. Alle, der er notificeret til direktivet, skal inden denne dato være bedømt og notificeret iht. Byggevareforordningen. Der er i øjeblikket ingen lande i EU, der er begyndt at notificere iht. Byggevareforordningen, men EU-kommissionen presser på, for at få processen sat i gang. De danske notificerede organer ønsker notifikationerne på plads i god tid inden deadline, da listerne over notificerede organer er en god international markedsføringsplatform. Energistyrelsen, der er den notificerende myndighed på byggevareområdet i Danmark, har nu meddelt Kommissionen, at det er DANAK, der også under Byggevareforordningen skal bedømme, notificere og overvåge de notificerede organer, og Energistyrelsen arbejder på en bekendtgørelse, der formelt udpeger DANAK og lægger rammerne for notificeringerne. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft ved årsskiftet. Byggevareforordningen, skal DANAK bedømme, om de notificerede organer opfylder de - for Byggevareforordningen - relevante krav i DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 18. Bedømmelsen vil blive gennemført enten i forbindelse med ordinære tilsyn eller på baggrund af de notificerede organers fremsendelse af en krydsreference-liste mellem AB 18 s krav og deres kvalitetsdokumentation. DANAK og Energistyrelsen har fået nogle problemstillinger afklaret hos EU-kommissionen. EU-kommissionen finder, at der godt kan være flere notificerede laboratorier, der prøver forskellige væsentlige egenskaber på et produkt, som baggrund for producentens deklaration under system 3, og at anvendelse af den opdeling af egenskaber, der er i NANDO-databasen er et pragmatisk kompromis. DANAK vil således under Byggevareforordningen kunne opretholde praksis med at notificere prøvningslaboratorier til enkeltmetoder. system 1 og 1+. Det er det notificerede certificeringsorgans opgave at udstede produktcertifikatet, og det notificerede certificeringsorgan kan give prøvningsopgaverne i underleverance til akkrediterede laboratorier, som ikke skal være notificerede. DANAK kan således ikke under Byggevareforordningen videreføre praksis med at notificere laboratorier under system 1 og 1+. Opdateringen kan starte Med disse afklaringer er DANAK nu klar til at behandle ændringer af akkrediteringer til overensstemmelse med Byggevareforordningen. De notificerede organer skal ansøge om at få ændret akkrediteringen. Ansøgningen skal være fulgt af den ovenfor nævnte krydsreferenceliste til AB18. Når ændringerne af akkrediteringerne og Energistyrelsens bekendtgørelse om notificering er på plads, vil DANAK herefter kunne notificere efter Byggevareforordningen. I forbindelse med overgangen fra notificering efter Byggevaredirektivet til notificering efter EU-kommissionen finder, at det kun er muligt at notificere certificeringsorganer under I Byggevareforordningen er det fabrikanten der afgiver ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber. De notificerede organer har følgende opgaver: System 1 og 1+: Det notificerede produktcertificeringsorgan udsteder attesten for byggevarens ydeevnes konstans. System 2+: Det notificerede produktionskontrolcertificeringsorgan udsteder overensstemmelsesattesten for fabrikkens egen produktionskontrol. System 3: Det notificerede prøvningslaboratorium foretager en bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (på grundlag af stikprøveudtagning foretaget af fabrikanten), typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation for byggevaren. System 4: Ingen involvering af notificerede organer. Danak Nyt 13

14 Ny lovgivning, hvor akkreditering anvendes Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på Ref. nr. titel Udgivet BEK nr. 143 Fødevareministeriet bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. 22/02/2012 Prøver skal undersøges af en akkrediteret testvirksomhed. BEK nr. 279 Klima-. Energi-, Bygningsministeriet Bekendtgørelse af lov om elforsyning. 21/03/2012 oplysninger om bl.a. produktionsanlæg og drift skal verificeres f.eks. ved akkrediteret certificering. BEK nr. 396 Fødevareministeriet bekendtgørelse om indførelse af fødevarer m.v. 26/04/2012 Forbuddet mod import af partier af fisk fra Albanien gælder ikke, hvis partierne er ledsaget af resultaterne af en analytisk undersøgelse foretaget af et akkrediteret laboratorium. BEK nr. 404 Fødevareministeriet bekendtgørelse om salmonella hos svin. 08/05/2012 BEK nr. 441 Transportministeriet bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet. 16/05/2012 Udpegede overensstemmelsesvurderingsorganer, der er akkrediteret, bliver ikke underlagt tilsyn fra trafikstyrelsen. BEK nr. 486 Miljøministeriet bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen). 25/05/2012 målinger skal udføres af en akkrediteret virksomhed. Vej nr. 516 Transportministeriet bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer (Synsbekendtgørelsen). 01/06/2012 Dokumentation i form af vægtseddel skal være baseret på en vejning foretaget af en akkrediteret virksomhed. BEK nr. 673 Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. 25/06/2012 energimærkning af bygninger udføres af certificerede energimærkningsfirmaer. Certificeringen skal være baseret på akkreditering. BEK nr. 804 Fødevareministeriet bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/ /07/2012 og om plantedække. varmeveksleren på et forbrændingsanlæg skal have en energimåler, der er kalibreret af en akkrediteret virksomhed. BEK nr. 914 Fødevareministeriet bekendtgørelse om eksport af fødevarer. 10/09/2012 Prøve skal undersøges af en virksomhed, der enten er akkrediteret eller godkendt af fødevarestyrelsen. De laboratoriemæssige undersøgelser skal udføres under hensyntagen til god laboratoriemæssig praksis (GLP). Kurser Titel Dato tilmeldingsfrist Grundkursus DS/EN ISO 17020: december kontakt DANAK for at høre om der er plads. Grundkursus DS/EN ISO 17025: november kontakt DANAK for at høre om der er plads. Grundkursus DS/EN ISO marts januar 2013 Grundkursus DS/EN ISO 17025: maj marts 2013 Danak Nyt 14

15 Nye akkrediteringer/godkendelser i perioden fra 17. marts september 2012 Akkreditering af Laboratorier til miljø- /fødevareprøvning 0508 Nordvand A/S akkreditering til prøvning - Miljøprøver 0526 Belgorad Vet Lab akkreditering til prøvning - Fødevarer 0529 Stigsnæs-Vand akkreditering til prøvning - Miljøprøver 0530 KOMMUNEKEMI akkreditering til prøvning - Miljøprøver 0532 Caspian Env. Lab akkreditering til prøvning - Miljøprøver 0534 EUROFINS MILJØ akkreditering til udbud af præstationsprøvning - organisk stof, næringsstoffer, sulfat, chlorid, konduktivitet og ph i spildevand 0535 EUROFINS MILJØ Akkreditering til certificering af referencematerialer spildevand, overfladevand, ferskvand, havvand, drikkevand, grundvand, slam og jord DTU VET akkreditering til prøvning Biologisk materiale Akkreditering af Laboratorier indenfor sundhedsområdet 1016 Hillerød Hospital akkreditering til medicinsk undersøgelse Biokemi og prøvetagning 1017 IN-LAB Medico akkreditering til medicinsk undersøgelse - Patologi 1018 Genomisk medicin akkreditering til medicinsk undersøgelse - Genetik Akkreditering af Laboratorier til fysisk prøvning og kalibrering 0537 DTU Nutech akkreditering til prøvning Bygge- og anlægsprodukter, konstruktionsmaterialer og andre produkter. Akkreditering af Inspektionsorganer 9058 C&P Inspec. A/S Personcertificering - Svejsere 9091 DP VENTILATIon eftersyn af ventilations- og klimaanlæg 9096 PACCO A/S Inspektion eftersyn af ventilations- og klimaanlæg 9097 DNV Oil & Gas Inspektion af trykbærende udstyr 9098 Air Liquide Inspektion af trykflasker Akkreditering af Certificeringsorganer 3010 Inspecta Denmark Personcertificering - Svejsere 7033 BVCert GMP+ Produktcertificering GMP+ For yderligere oplysninger se DANAKs hjemmeside Personalia Tiltrådt Torben Jørgensen tiltrådte d. 1. november 2012 Torben er uddannet maskinmester fra Københavns Maskinmesterskole (1976) og kommer fra et vikariat som driftmester på Avedøre Kraftværk. Tidligere beskæftigelse har været som sejlende maskinmester, vedligeholdelsesmester på en papirfabrik, samt surveyor i klassifikationsselskab. Torben har gennem sin karriere arbejdet med inspektion/certificering af komponenter og virksomheder, samt audit af ledelsessystemer af forskellig art. I DANAK er arbejdsområdet akkreditering til certificering og inspektion. Fratrådt Ledende assessor Anders Hansen fratræder pr. 30. november 2012 Anders har valgt at søge nye udfordringer med udgangen af november måned 2012 og fratræder dermed sin stilling. Anders har været ansat i DANAK siden 1/8-2006, hvor han har arbejdet med akkreditering af laboratorier til prøvning og medicinsk undersøgelse. Anders har desuden været sekretær for sektorudvalget for sundhed og deltaget på DANAKs vegne i såvel nationalt som internationalt samarbejde. DANAK ønsker Anders held og lykke med de nye udfordringer. Danak Nyt 15

16 Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAKs hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status AB 14 Arbejdsmiljø. Anvendelse af DS/EN ISO/IEC ved akkreditering til certificering af Juni 2012 Revideret arbejdsmiljøledelsessystemer AB 15 Energiledelse. Anvendelse af DS/EN ISO/IEC ved akkreditering til certificering Juni 2012 Revideret af energiledelsessystemer AMC 10 Ændring af krav for akkreditering til verifikation af udledning af drivhusgas august 2012 Ny AMI 1 Implementering og overgangsfrist for ny udgave af DS/EN ISO/IEC august 2012 Ny AML 4 Akkreditering af udbydere af præstationsprøvninger oktober 2012 Revideret AML 18 Angivelse af akkrediteringsområde maj 2012 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. Nr. Titel Udgivet Status EA-1/01 List of EA publications 2012 revideres løbende EA/INF-02 Contact Persons of EA Members, Contracts of Co-operation, Recognized September 2012 Revideret Stakeholders and observers EA/INF-03 EA Multilateral and Bilateral Agreements, and Signatory Lists Juni 2012 Revideret EA/INF-04 Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA Oktober 2012 Revideret EA/INF-10 Procedure for EA meetings September 2012 Revideret EA-1/20 EA Procedure for the control of expenditures and preparation of budgets September 2012 Revideret EA-0/02 Procedure for document control September 2012 Ny EA-2/13 EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Oktober 2012 Revideret Cooperation between EA Members Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: Ref. Nr. Titel Udgivet Status IAF PL 5 Structure of the International Accreditation Forum Inc. august 2012 Revideret IAF ID 4 Market Surveillance Visits to Certified Organizations maj 2012 Ny IAF PR 2 IAF Procedures Documents august 2012 Revideret IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Juli 2012 Revideret application of ISO/IEC 17011:2004 Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Co operation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: Ref. nr. titel Udgivet Status ILAC G3 guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies August 2012 Revideret ILAC G21 Cross Frontier Accreditation - Principles for Cooperation September 2012 Revideret ILAC G26 guidance for the Implementation of a Medical Laboratory Accreditation System Juli 2012 Ny ILAC R6 Structure of the ILAC Mutual Recognition Arrangement and Procedure Juli 2012 Revideret for Expansion of the Scope of the ILAC Arrangement Danak Nyt 16

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS,

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring

Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring. rstyring Prækvalifikation af underleverandører rer og Leverandørstyring rstyring Ekspertise baseret påp global erfaring Semco Maritime er en førende entreprenør og ingeniørvirksomhed, der arbejder både offshore

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 12 180411 Kravspecifikation Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag

Maritime Labor Convention - MLC 2006. Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Maritime Labor Convention - MLC 2006 Hvordan gik det så og hvor er vi egentlig henne i dag Jens Nielsen Master Mariner, Senior Surveyor, MMS Auditor, ILO Inspector Copenhagen Marine Management Services

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere