UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. december 2011 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 19. afd. nr. B : A (advokat Anker Laden-Andersen, besk.) mod 1) House of Prince A/S 2) Skandinavisk Holding II A/S (tidligere Skandinavisk Tobakskompagni A/S) (advokat Mikael Rosenmejer og advokat Torben Bondrop for begge) Påstande Denne sag, der den 24. juni 2003 er anlagt ved Retten i Gladsaxe, er ved kendelse af 22. august 2003 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1.

2 - 2 - Sagsøgeren, A, har nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte, House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S, in solidum, alternativt hver for sig, skal betale kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Præsentation af sagens problemer Sagen drejer sig om erstatning for personskade i form af varigt mén. Sagen rejser spørgsmål, om sagsøgerens varige mén helt eller delvist er en følge af rygning af cigaretter af mærket Prince gennem en længere årrække. Sagen rejser endvidere spørgsmål, om erstatningskravet kan støttes på lov om produktansvar, objektivt ansvar eller culpaansvar, herunder skærpet culpaansvar. Sagsøgeren anerkender, at rygning er sundhedsskadeligt, men han gør gældende, at han som forbruger af Prince cigaretter ikke har accepteret en skadevoldende effekt, der går ud over, hvad der kan forventes ved rygning af råtobak/umanipulerede cigaretter. Sagsøgeren gør navnlig gældende, at de sagsøgte har påvirket nikotinindholdet og nikotinens form i Prince cigaretter på følgende måder, der kan begrunde et erstatningsansvar: 1) Ved brug af tilsætningsstoffer, der påvirker ph-værdien og dermed nikotinoptagelsen og afhængigheden. 2) Ved tilsætning af aldehyder, alternativt sukkerstoffer, der ved forbrænding danner aldehyder, der forøger nikotinafhængigheden. 3) Ved brug af konstruktionsændringer, herunder ventilationshuller, der betyder, at sagsøgeren har optaget langt mere nikotin (og tjære og kulilte) end deklareret på pakkerne.

3 - 3 - Sagens parter A er født i 1946 og har røget cigaretter i en længere årrække. Efter sin forklaring begyndte han at ryge, da han var omkring 10 år, og bortset fra kortere perioder har han røget indtil 2005, hvor han holdt op med at ryge. Der har i alle årene været tale om et stort dagligt forbrug af cigaretter. Det er ubestridt, at A i alt væsentligt har røget Prince cigaretter, siden mærket blev introduceret i House of Prince A/S producerer og sælger blandt andet cigaretter af mærket Prince og har frem til 1. juli 2008 været et datterselskab af Skandinavisk Holding II A/S, der tidligere hed Skandinavisk Tobakskompagni A/S. House of Prince A/S blev pr. 1. juli 2008 overtaget af British American Tobacco (BAT). Personskaden Sagsøgeren lider af en række helbredsproblemer, og der er under sagen dokumenteret en række lægelige oplysninger om arten og omfanget af og årsagen til helbredsproblemerne. Af en udtalelse af 1. juli 2011 fra Arbejdsskadestyrelsen fremgår blandt andet: Vurdering Méngraden for følgerne af mangeårig tobaksrygning er vurderet til 15 procent, jf. erstatningsansvarslovens 4 Vi er ved brev af 1. februar 2010 blevet bedt om en udtalelse om méngraden og erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Styrelsens medicinske speciallægekonsulent har medvirket til at vurdere méngraden. Begrundelse for méngrad Vi har lagt vægt på sagens lægelige oplysninger, herunder især: - Endokrinologisk speciallægeerklæring af 20. december 2010 fra professor, overlæge Kim Brixen - Urologisk speciallægeerklæring af 19. januar 2011 fra professor, overlæge Steen Walter

4 - 4 - Endvidere har vi inddraget: - Retslægerådets besvarelse af 4. november 2010 Af ovennævnte oplysninger fremgår det, at A har dårligt blodomløb og i 1992 blev indlagt med hjerteproblemer. I 1993 gennemgik han en vellykket by-pass operation, og der har ikke siden været hjerteproblemer. I 1998 blev han meniskopereret. I 2004 blev han opereret for cancer i overmunden med godt resultat. I 2005 fik han konstateret diabetes, og han har følger i form af neuropati og tendens til sårdannelse samt påvirket syn i mindre grad. Nedenfor følger vores vurdering af den samlede méngrad som følge af hjertekarsygdomme, sukkersyge og potensproblemer : By-pass operation: Vi vurderer, at der ikke er noget mén som følge heraf. Dårligt blodomløb i benene: Vi har herefter fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Føleforstyrelser, smerter og sårdannelse (neuropati): Vi har fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Syn: Vi vurderer ikke, at der er et mén for disse gener. Nedsat potens: Der er ikke tale om fuld impotens, og vi har derfor fastsat méngraden til skønsmæssigt 10 procent for disse gener. Ved skader på flere af de områder, der er fastsat satser for i méntabellen, sker der ikke automatisk en sammenlægning af de forskellige satser. Den samlede méngrad vil i stedet blive fastsat efter et skøn, hvor det samlede funktionsniveau vurderes. Ved multiple skader forstås i denne sammenhæng, at der i samme sag skal vurderes mere end et varigt mén. Efter vurderingen af det samlede funktionsniveau har vi fastsat den samlede méngrad til skønsmæssigt 30 procent, jf. ovenfor. Nedenfor følger vores vurdering af méngraden som følge af rygning : By-pass operation: Vi vurderer, at der ikke er noget mén som følge heraf.

5 - 5 - Dårligt blodomløb i benene: De helbredsmæssige gener er ikke nævnt i vores vejledende méntabel. Vi har sammenholdt med nedenstående punkter i tabellen, da generne bedst kan sammenlignes hermed, selvom årsagen er en anden. Vi finder, at det dårlige blodomløb i benene med overvejende sandsynlighed udelukkende er forårsaget af den mangeårige rygning. Efter tabellens punkt E.2.1 vurderes ingen begrænsning af den fysiske aktivitet til mindre end 5 procent. Efter tabellens punkt E.2.2 vurderes let begrænsning af den fysiske aktivitet, symptomerne fremkommer kun ved kraftig aktivitet, til 20 procent. Vi har lagt vægt på, at A grundet det dårlige blodomløb i benene har smerter ved længere tids gang (mere end 15 minutter). Smerterne er forårsaget af brug af musklerne og svinder ved at holde korte pauser, hvor man står stille. Endvidere kan generne undgås ved langsom gang/slendren. Vi finder, at der grundet ovenstående gener er ingen til lette begrænsninger af den fysiske aktivitet. Vi har herefter fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Føleforstyrelser, smerter og sårdannelse (neuropati): Syn: Vi har herefter fastsat méngraden for ovennævnte gener til mindre end 5 procent. Nedsat potens: Efter tabellens punkt F.4.5 vurderes impotens, fysisk årsag til mindre end eller lig med 15 procent. Vi har lagt vægt på, at A har erektionsproblemer afhjulpet med indsættelse af penisprotese, dog således at der fortsat er potensproblemer. Der er ikke tale om fuld impotens, og vi har derfor fastsat méngraden til skønsmæssigt 10 procent for disse gener. Vi finder imidlertid ikke, at hele potensproblematikken, men kun en del heraf kan henføres til rygning. Den andel, der kan henføres til rygningen, er skønsmæssigt fastsat til halvdelen af det samlede mén. Vi har herefter fastsat méngraden for nedsat potens til skønsmæssigt 5 procent. Ved skader på flere af de områder, der er fastsat satser for i méntabellen, sker der ikke automatisk en sammenlægning af de forskellige satser. Den samlede méngrad vil i

6 - 6 - stedet blive fastsat efter et skøn, hvor det samlede funktionsniveau vurderes. Ved multiple skader forstås i denne sammenhæng, at der i samme sag skal vurderes mere end et varigt mén. Efter vurderingen af det samlede funktionsniveau har vi fastsat den samlede méngrad for de rygerelaterede gener til skønsmæssigt 15 procent jf. ovenfor. Af en udtalelse af 4. november 2010 fra Retslægerådet fremgår blandt andet: Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet indledningsvis bemærke, at det er Retslægerådets opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Det er forudsat, at spørgsmålene til rådet er konkrete, og at de vedrører specifikt påpegede forhold. I nærværende sag er der stillet mange generelle spørgsmål, og antallet af publikationer om tobak, tobakkens skadelige virkninger, tobaksophør med videre andrager ca En videnskabeligt baseret besvarelse af generelle spørgsmål vil derfor således i bedste fald være en meget arbejdsfuld opgave, der ville kræve en særdeles lang sagsbehandlingstid. I en del tilfælde ville arbejdet være uoverkommeligt, ligesom nogle problemstillinger ligger uden for Retslægerådets sagkundskab og kompetence. Retslægerådet har under henvisning til ovenstående afstået fra at besvare spørgsmål, der er generelle, medmindre det som en service har kunnet ske kortfattet ud fra de voterendes paratviden i overensstemmelse med rådets vanlige praksis. På denne baggrund skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således: Spørgsmål 1: Er tobaksrygning en medvirkende årsag til hjerte-/karsygdomme? Ja. Spørgsmål 2: Såfremt spørgsmål I besvares bekræftende, ønskes det oplyst, om mængden af optaget nikotin må antages at have betydning for en rygers udvikling af hjerte-/karsygdomme? Nej. Spørgsmål 3: Vil rygning hos nogen befolkningsgrupper, f.eks. hos folk med højt kolesteroltal, højt blodtryk og sukkersyge, medføre forøget risiko for hjerte-/karsygdomme? I tilknytning hertil ønskes oplyst, om tobaksrygning forstærker de forannævnte sygdommes skadesvirkninger (patientens helbredsproblemer)? Ja. Risikofaktorerne (kolesterol, blodtryk, sukkersyge og tobak) forstærker de aterogene (åreforkalkningsfremkaldende) effekter af hinanden. Således har en rygende person en

7 - 7 - risiko for at få en arteriosklerotisk sygdom, der er 2-6 gange større end en ikke rygende person på alle niveauer for risiko. Spørgsmål 5: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As hjerte-/karsygdomme må antages at være helt eller delvist forårsaget af tobaksrygning og/eller nikotinoptag i.forbindelse med tobaksrygning? Ja. Sagsøgers sydom må antages at være delvist forårsaget af hans tobaksrygning. Spørgsmål 6: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As risiko for udvikling af hjerte- /karsygdomme må antages at være blevet forøget gennem tobaksrygning og/eller nikotinoptag i forbindelse med tobaksrygning? Spørgsmål 7: Såfremt spørgsmål 6 besvares bekræftende, ønskes den forøgede risikofaktor oplyst. Ad spørgsmål 6 og 7: Sagsøgers risiko for udvikling af hjerte-karsygdomme er forøget under forudsætning af, at sagsøger begyndte at ryge i 16-års alderen (rygedebuttidspunkt er ikke oplyst i de lægelige sagsakter, men i sagsfremstillingen), og under hensyntagen til at han i gennemsnit har røget 40 cigaretter om dagen (i de lægelige sagsakter er forbruget oplyst yderst varierende fra cigaretter om dagen). I 49 år har sagsøger et samlet tobaksforbrug på cirka 98 (49-147) pakkeår, hvor et pakkeår er 20 cigaretter (gram tobak) om dagen i 1 år, eller 10 cigaretter i 2 år osv. Sagsøgers risiko for at udvikle hjerte- karsygdom er øget med cirka en faktor 2-6 i forhold til, hvis sagsøger aldrig havde røget. Spørgsmål 8: Er A disponeret for hjerte-/karsygdomme? I den følgende besvarelse forudsættes det, at der med "disposition" menes familiær disposition. (Der kunne også være tale om "social disposition", idet det vides, at socialt dårligt stillede er mere modtagelige over for tobakkens skadevirkninger end socialt velstillede). Risikofaktoren: Familiær disposition til hjerte-karsygdom kræver, at en eller flere nære familiemedlemmer er død af hjerte-karsygdom inden det fyldte 60. år. Da sagsøgers far døde af hjertekarsygdom 70 år gammel, er der ikke tale om disposition til hjertekarsygdomme for sagsøgers vedkommende, med mindre der er nære familiemedlemmer, som er ramt af hjerte-karsygdomme, som ikke er oplyst i sagsakterne. Som sagen er belyst i de lægelige sagsakter, er svaret på spørgsmålet derfor: nej. Hvis spørgeren har anvendt udtrykket generelt i betydningen "udsat i mere end almindelig grad", er svaret derimod ja. Sagsøger er disponeret gennem risikofaktorerne hyperkolesterolæmi og rygning, som formentlig begge var til stede ved hjerte-karsygdommens debut i cirka 1988.

8 - 8 - Spørgsmål 11 B: Er der efter Retslægerådets vurdering sammenhæng mellem udviklingen af hjerte- /karsygdomme og intensiteten af nikotinoptaget/koncentrationen af nikotin i kroppen? Der bedes ved besvarelsen taget hensyn til en eventuel afhængighedsskabende effekt, der kan være en følge af nikotinoptag. I det omfang nikotins afhængighedsskabende effekt medfører, at pågældende ikke ophører med tobaksrygning, kan nikotin anses for at være en medvirkende faktor til udvikling af hjerte-karsygdom. Spørgsmål 12 A: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As impotensproblemer må antages at være forårsaget af eller forøget ved optagelse af nikotin ved tobaksrygning, og/eller optagelse af nikotin i forbindelse med tobaksrygning? Tobaksrygning påvirker pulsårerne i hele organismen. Derfor kan karforsyningen til penis også tage skade af rygning, og det kan føre til impotens. Impotens er alt andet lige hyppigere hos rygere end hos ikke-rygere. Spørgsmål 12 B: Medfører tobaksrygning en forøget risiko for forværring af potensproblemer? Tobaksrygning kan sandsynligvis forværre impotensproblemer hos personer, som i forvejen lider af en vis grad af impotens. Spørgsmål 18: Opfylder A ved sagsanlægget i juni 2003 de sædvanligt anvendte kriterier for at kunne betegnes som værende afhængig af et stof, i denne sag af nikotin? Der er i de lægelige akter i sagen ikke spurgt til graden af afhængighed, ligesom det ikke er oplyst, om sagsøger inhalerer tobaksrøgen. Der foreligger heller ikke resultater af biologiske mål, som kunne udsige noget om graden af inhalation (for eksempel kuliltekoncentration i udåndingsluft). Det fremgår ikke af de lægelige sagsakter, om sagsøger er testet med den internationalt anvendte og i daglig klinisk praksis anbefalede Fagerströms skala til vurdering af graden af nikotinafhængighed. Det er heller ikke oplyst, hvor lang tid efter opvågnen sagsøger ryger dagens første cigaret (har stor betydning for vurderingen af graden af nikotinafhængighed). På baggrund af sagsøgers mangeårige, høje cigaretforbrug er det dog meget sandsynligt, at han i 2003 har været nikotinafhængig. Spørgsmål 39: I tilknytning til besvarelsen af spørgsmål I anmodes Retslægerådet - om muligt - om at oplyse, hvad der ved tobaksrygningen, der må antages at forøge sagsøgerens risiko for at udvikling af hjerte-/karsygdomme. Er det:

9 - 9 - tjæren nikotinen kulilten (CO 2 ) andre forhold en kombination af de ovenfor nævnte forhold Den nøjagtige årsag til, at tobaksrygning øger risikoen for hjerte-karsygdomme, kendes ikke. Det er dog sandsynligt, at tjærestoffer, kulilte, kombinationen heraf samt muligvis også kombinationer med andre af de kemiske stoffer, som findes i tobaksrøg, spiller en væsentlig rolle. Nikotinindholdet i tobaksrøg spiller i denne forbindelse formentlig en mindre rolle. Spørgsmål C: Såfremt sagsøgerens spørgsmål 11 besvares bekræftende, bedes korrelationen mellem udviklingen af hjerte-/karsygdomme og intensiteten af nikotinoptaget beskrevet. Som anført i besvarelse på spørgsmål 11A og 11 B synes nikotin i sig selv ikke at have betydning for udvikling af hjerte-karsygdom. Den øvrige del af spørgsmålet er spekulativ og kan ikke besvares konkret. Der er dog ingen tvivl om, at et højt indtag af nikotin øger nikotinbehovet. Spørgsmål N: Retslægerådet bedes oplyse, om man er enig i, at det ikke er lægeligt dokumenteret, at nikotin i sig selv forøger risikoen for arteriosclerosis og risiko for hjertesygdomme? Der henvises for eksempel til The International Agency for Research on cancer of the World Health Organisations (IARC) publikation for 2007 benævnt "Reversal of risk after quitting smoking", side 46, der er fremlagt som bilag AU Hvis Retslægerådet ikke er enig heri, bedes Retslægerådet oplyse hvorfor. Der er ingen holdepunkter for, at nikotin i sig selv forøger risikoen for hjerte-karsygdom. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 11 A. I det omfang, nikotinafhængighed medfører en vedligeholdelse af rygning, kan nikotin indirekte være en stærkt medvirkende årsag til hjertekarsygdom, jf. besvarelsen af spørgsmål 11 B. Der er mellem parterne enighed om den beløbsmæssig opgørelse af sagsøgerens erstatningskrav, men de sagsøgte gør gældende, at kravet skal nedsættes på grund af sagsøgerens accept af risiko ved rygning af råtobak/umanipulerede cigaretter, og at kravet endvidere skal nedsættes som følge af, at skaden til dels skyldes andet end rygning, herunder sagsøgerens arbejde gennem mange år med blandt andet svejsning og skadedyrsbekæmpelse.

10 Der har under sagen været dokumenteret fra en række artikler om helbredsmæssige risici forbundet med arbejde med blandt andet svejsning og skadedyrsbekæmpelsesmidler. Produktet Prince cigaretter blev introduceret på markedet i Prince cigaretter er med filter, og længden af cigaretten er ca. 84 mm. Det er oplyst, at der gennem årene er gennemført en række ændringer af Prince cigarettens konstruktion med henblik på at reducere tjære og nikotin, herunder ved at forlænge filteret, øge porøsiteten i det anvendte papir samt anvende ventilationshuller. Filterets længde var oprindelig 13 mm, men er gradvist blevet forlænget, så det i 1977 var 20 mm, hvilket det har været siden. Det er oplyst, at indholdet af nikotin og kondensat (tjære) i tobaksrøg fra Prince cigaretter løbende er faldet fra 1957 til I 1957 var indholdet 2,7 mg nikotin og 39 mg tjære, mens indholdet i 2010 var 0,8 mg nikotin og 10 mg tjære. Der er dokumenteret fra månedsundersøgelser af cigaretter foretaget af de sagsøgte fra februar 1957 til august Undersøgelserne omfatter Prince cigaretter og udvalgte andre mærker. For så vidt angår Prince er der målt ph-værdier mellem 5,01 og 5,50. Af en oversigt over måleresultaterne fremgår, at ph-værdien vedrører tobakken. Fra oktober 1957 indeholder månedsundersøgelserne oplysning om kvalitetstal. Der er i den forbindelse dokumenteret fra en rapport om beregning af kvalitetstal udarbejdet af den daværende leder af de sagsøgtes laboratorium, Kruszynski. I rapporten tales om analyseresultater for tobakken, ligesom der tales om tobakkens ph-værdi. Af rapporten fremgår endvidere, at Den gunstigste phværdi for en cigarettobak er erfaringsmæssig ph 5,2 og at 5,2 er den ideelle phværdi, som erfaringsmæssig er den bedste for cigaretter (altså stadig: tobakkens ph-værdi). I en formel for beregning af kvalitetstal er ph defineret som tobakkens aktuelle ph-værdi. Sagsøgeren har gjort gældende, at de målte ph-værdier ikke vedrører tobakken, men derimod tobaksrøgen.

11 Der er dokumenteret fra et håndskrevet notat af 1. marts 1983 om målinger af ph i tobaksrøg fra Prince cigaretter, hvoraf fremgår, at den gennemsnitlige ph (på grundlag af 10 målinger) var 4,42 i gasfasen og 7,43 i partikelfasen. Det er ikke nærmere oplyst, hvorledes disse målinger er foretaget, herunder hvordan der sondres mellem gasfasen og partikelfasen. Måleresultaterne genfindes i et dokument CORESTA Symposium Winston Salem, Smoke Study Group, 1982, der har titlen The Determination of the Smoke ph and its Organoleptic Evaluation og er udarbejdet af Kruszynski. Det er oplyst, at der i 1989 blev der indført ventilationshuller i papiret omkring filteret. Hullerne består af en perforering af det mørke tippingpapir, der dækker filteret og en del af tobaksrullen, og de er placeret i et 2,5 mm bredt bælte, der er placeret i et område fra 11,25 til 13,75 mm fra cigarettens skodende. De maskiner, der anvendes ved testrygning af cigaretter med henblik på deklarering af blandt andet nikotin og kondensat (tjære), er konstrueret således, at de dækker 9 mm (med et spænd fra 8,0 til 9,5 mm) fra skodenden af cigaretten, hvilket betyder, at hullerne ikke bliver dækket i forbindelse med testrygning. Sagsøgeren har gjort gældende, at rygemaskinerne er konstrueret således, at de ikke giver et retvisende billede af forbrugerens påvirkning af nikotin og kondensat (tjære), idet rygere i praksis helt eller delvist vil dække ventilationshullerne med enten læber eller fingre, således at den reelle påvirkning af nikotin og kondensat (tjære) er højere end de målte værdier. De sagsøgte har i den forbindelse henvist til, at rygemaskinerne måler i henhold til internationalt anerkendte standarder (ISO-standarder) og giver mulighed for sammenligning mellem forskellige typer af cigaretter, og at ventilationshuller som udgangspunkt ikke dækkes af rygeren, men at den enkelte rygers måde at ryge på naturligvis har betydning for påvirkning af nikotin og tjære. De sagsøgtes forhold til British American Tobacco (BAT) Sagsøgeren har gjort gældende, at de sagsøgtes samarbejde med BAT skal tillægges betydning ved vurderingen af de sagsøgtes viden om ph-værdiens og tilsætningsstoffers betydning

12 for Prince cigarettens afhængighedsskabende effekt, og at de sagsøgte må anses for at have deltaget i BATs destruktionspolitik af arkiverede dokumenter. BAT er en meget stor og global virksomhed, der blandt andet producerer og sælger tobaksvarer, herunder cigaretter. BAT ejer en række datterselskaber og har herudover ejerandele i og samarbejde med en række andre selskaber inden for tobaksindustrien. Det er oplyst, at BAT sondrer mellem kontrollerede selskaber og associerede selskaber, og at de sagsøgte tilhørte gruppen af associerede selskaber fra 1972 til 2008, hvor House of Prince A/S blev overtaget af BAT. I 1972 købte BAT ca. 33 % af aktierne i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, der tidligere var ejet af selskaberne Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker. Der blev i den forbindelse indgået en aktionæroverenskomst, der blandt andet indeholder bestemmelser om bestyrelse, forretningsudvalg og direktion. Om direktionen fremgår: 6. Til udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af den til Aktieselskabs-Registeret anmeldte direktion i ST kræves enstemmighed inden for bestyrelsen. Den administrerende direktør skal så vidt muligt være dansk. Moderselskaberne er enige om, at der med hensyn til direktionens sammensætning skal tages passende hensyn til sikring af den gensidigt løbende kontakt mellem direktionen i ST og BAT. Foregående afsnit er fra formanden i ST, direktør N. Arnth-Jensen, begrundet således: Overvejelser vedrørende STs direktion Den primære opgave for den nye bestyrelse i ST er at etablere en effektiv og dynamisk ledelse og skabe det rette grundlag for det bedst mulige samarbejde mellem dens medlemmer. Enhver regel om at en bestemt gruppe af aktionærer bør have særlig indflydelse ved udpegning af et af direktionsmedlemmerne ville uværgerligt isolere ham fra hans kolleger og forringe samarbejdet i direktionen. Disse overvejelser såvel som den fulde tillid til den administrerende direktør, som er udtrykt af BAT, danner baggrund for mit forslag om, at alle medlemmer af direktionen bør udpeges enstemmigt af bestyrelsen.

13 Et krav fra BAT om, at et af direktionsmedlemmerne bør have en særlig forbindelse til dette selskab, ville blive anset for at udgøre en konflikt mellem aktionærgrupperne; men en sådan konflikt eksisterer ikke og bør med alle midler undgås. Modsat er det i alle aktionærernes interesse, at alle 4 grupper har lige rettigheder og forpligtelser. Den nære kontakt mellem direktionen og BAT er af den største betydning for selskabets fremtidige udvikling, og det er i hele direktionens interesse at opbygge og vedligeholde denne kontakt. I forbindelse med BATs køb af aktier i Skandinavisk Tobakskompagni A/S blev der i 1972 indgået en aftale mellem disse selskaber, hvoraf blandt andet fremgår: B. Udvikling og knowhow 1. BAT skal forelægge ST alt arbejde og resultater fra BAT-koncernen vedrørende tobaksprodukter, uanset om sådant er færdigt, under udarbejdelse eller skal påbegyndes senere. Som konsekvens heraf skal BAT til ST fremsende f.eks. alle interne og/eller eksterne rapporter og/eller meddelelser vedrørende forskning, udvikling, produktudvikling, maskinvurderinger, markedsføring, administration, efterretninger om råtobak og fremstilling, således som disse måtte blive efterspurgt af ST, idet omkostningerne ved kopiering og levering af sådant trykt eller skrevet materiale bæres af ST. 2. Desuden skal BAT videregive teknisk knowhow til ST gennem personlige møder mellem medarbejdere hos BAT og medarbejdere hos ST på parternes forretningssted (inklusive kontorer, produktionsanlæg samt forsknings- og udviklingsfaciliteter). 3. ST skal fortroligt modtage og fortroligt opbevare al hemmelig knowhow fra BAT og skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre afsløring af teknisk knowhow, som ikke er i hemmelig kategorien. ST skal med sine medarbejdere og repræsentanter, som har adgang til disse oplysninger, sikre at der indgås en pagt om, at denne forpligtelse til ikke at afsløre hemmelig knowhow vil blive respekteret. 4. ST accepterer jævnligt at levere rapporter til BAT om resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kunne udføres af ST i forhold til tobaksprodukter. 6. BAT s levering af knowhow skal i det omfang, dette forefindes eller udvikles, omfatte men ikke være begrænset til følgende områder; inden for hvert område er der angivet eksempler nedenfor, men disse foregiver på ingen måde at være fuldstændige og komplette: FORSKNING Avancerede analytiske metoder og Fysiske teknikker,

14 Fysiske, kemiske og mikrobiologiske analyser Faktorer i forbindelse med cigaretudvikling, Filterdesign, sammensætning og funktion Biologisk vurdering af tobaksrøg og kondensater Samt alle relaterede områder inden for tobaksforskning Osv., osv. UDVIKLING Nye rygemateriale Rekonstitueret tobak Økonomisk udnyttelse af tobak (bearbejdningsteknikker, BATEX, osv.) Udvikling og vurdering af maskineri Kontinuerlig fugtighedsmåling Kvalitetskontrolteknikker (anbefaling til fabrikker, håndbog for kvalitetskontrol) Emballageundersøgelser Støj, lugt og andre miljøforanstaltninger på fabrikker osv., osv. PRODUKTUDVIKLING Faciliteter til rådighed til a. Produktovervågning for at inkludere mærkevurdering b. Produktudvikling frem mod fastsatte mål c. Fremstilling af smagsstoffer KNOWHOW OM FREMSTILLING Verdensomspændende, kvartalsvise koncernmeddelelser om udvikling af nye maskiner, fremstillingsproblemer og processer Systematisk rapportering om primære maskiner, fremstillingsmaskiner og emballeringsmaskiner Osv., osv. Af et tillæg til aktionæroverenskomsten fra 1979 fremgår, at de 4 ejere af Skandinavisk Tobakskompagni A/S er enige om at ændre selskabet til et holdingselskab og samtidig ændre selskabets navn til Skandinavisk Holding A/S. Samtidig er de 4 aktionærer enige om at overdrage alle de til driften af tobaksvirksomheden hørende aktiver og passiver til et nyt datterselskab, der skal drives under navnet Skandinavisk Tobakskompagni A/S. I 1990 ombyttede BAT sin aktiebeholdning i Skandinavisk Holding A/S med aktier i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, således at Skandinavisk Tobakskompagni A/S herefter

15 var ejet af BAT og Skandinavisk Holding A/S, der var ejet af Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker. Af en aktionæroverenskomst fra 1990 vedrørende Skandinavisk Tobakskompagni A/S mellem BAT, Skandinavisk Holding A/S og Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker fremgår blandt andet: Parternes indbyrdes forhold har været præget af gensidig respekt og forståelse, der har bygget på BAT s og ST s (SH s) erfaring og knowhow om tobaksfremstilling, - salg og distribution. Ved tilkøb af andre især danske tobaksfabrikker, ved et gnidningsfrit bestyrelsesarbejde, og ved dygtig daglig ledelse og engagerede medarbejdere, som har stået i tæt kontakt med BAT s ledelse og medarbejdere, er ST (SH) udviklet til en af Danmarks største industrivirksomheder, som derudover har opbygget en betydelig eksport af ST s produkter. 2. Research Agreement The Research Agreement skal fortsat være gældende i forholdet mellem ST og BST. Aktionæroverenskomsten fra 1990 indeholder blandt andet bestemmelser om direktionen svarende til aktionæroverenskomsten fra Til afløsning af aftalen fra 1972 indgik BAT og Skandinavisk Tobakskompagni A/S i 1996 en knowhow og varemærkeaftale, hvoraf blandt andet fremgår: B. Knowhow 1. BAT s tilvejebringelse af knowhow: BAT meddeler ST al BAT-koncernens teknisk knowhow i relation til tobaksprodukter. Som en konsekvens heraf sender BAT f.eks. ST alle interne og/eller eksterne rapporter og/eller meddelelser om spørgsmål vedrørende forskning, udvikling, produktudvikling, vurdering af maskineri, administration, efterretninger om råtobak, samt fremstilling, i det omfang ST anmoder herom. Omkostningerne ved kopiering og levering af dette trykte eller skrevne materiale betales af ST.

16 (a) Omfanget af knowhow: BAT s levering af teknisk knowhow omfatter i det omfang, det forefindes eller senere udvikles, følgende områder, men er ikke begrænset til disse: forskning, udvikling, produkt- og maskinudvikling, efterretninger om råtobak, knowhow om produktion, samt administration. Eksempler til illustration er anført i bilag 1, som på ingen måde foregiver at være fuldstændigt og komplet. (d) Rådgivning og assistance: BAT forsyner ST med rådgivning og assistance (inklusive faciliteter) ud over omfanget af stk. 1 og afsnit (a), hvor ST specifikt og med rimelighed anmoder herom, inklusive specifikke anmodninger om, at konsulenter skal besøge ST. Aktiviteter og ydelser, hvor initiativet specifikt kommer fra ST, og som gennemføres for ST, vil blive faktureret til ST på samme måde, som det sker over for andre selskaber, hvor BAT har en tilsvarende eller mindre aktiepost. F. Køb og oplagring af råtobak Det står ST helt frit for at købe sin råtobak fra Universal Leaf Tobacco Company, Inc., Richmond, og fra andre leverandører, men såfremt BAT-koncernens råtobaksfaciliteter er økonomiske, acceptable med hensyn til kvalitet, og konkurrencedygtige, så bevarer ST retten til at dække sit behov for råtobak eller en del deraf ved indkøb fra BATkoncernens kilder. I så fald bevarer ST retten til at fastlægge længden af oplagringens varighed og de placeringer, der er mest egnede i forhold til ST s produkter. Der er dokumenteret fra korrespondance mellem de sagsøgte og BAT, hvoraf blandt andet fremgår, at der løbende har været drøftelser, møder og samarbejde mellem BAT og de sagsøgte, herunder at BAT har sendt rapporter m.v. til de sagsøgte. Af et brev af 10. december 1973 fra en medarbejder fra BATs afdeling for forskning og udvikling til de sagsøgtes medarbejder Kruszynski fremgår blandt andet: Da de besvarede mit brev af bad De om information om ekstraherbar nikotin. jeg sender separat 3 rapporter: RD 358-R Forholdet mellem styrken af en cigaret og ekstraherbar nikotin i rø gen. RD 437-R Yderligere arbejde med ekstraherbar nikotin L 238-R Ekstraherbar nikotin en genvurdering af forsøgsparametrene De har allerede modtaget en kopi af RD 1052-R: Impact : dets forbindelse med ekstraherbar nikotin og med andre variabler i cigaretter. Størstedelen af referencerne i denne rapport henviser til ekstrakter fra andre RD rapporter Ved at læse disse rapporter, tror jeg, at De vil få en god forståelse af, hvordan og hvorfor ekstraherbar nikotin måles. Jeg er sikker på, at dette er at foretrække frem for at læse et langt brev.

17 Af et brev af 2. juni 1977 fra Povl Rytter hos de sagsøgte til BAT fremgår blandt andet: Mens vi er enige i, at det er alt for lidt med 2 dage til at formulere smagsstoffer helt fra begyndelsen, så må du huske, at der allerede er en masse grundlæggende arbejde til rådighed samt en hel del knowhow om de grundlæggende krav til Prince. Størstedelen af denne knowhow er af en sådan karakter, at vi ikke kan gøre den frit tilgængelig, og du må derfor have forståelse for, at Chris ikke kan få oplysninger om Prince-opskriften, der efter vores opfattelse vil være en af de grundlæggende ting i dette udviklingsarbejde. Vi planlægger således at trække på Chris erfaring og vil fortsætte vort arbejde, efter han er rejst igen. Vi forudser således, at han efter en periode på 3-5 uger kommer tilbage og tjekker de endelige prøver, som vi har produceret i mellemtiden, forudsat at vi på det tidspunkt er i stand til at arbejde med de udvalgte materialer på vores produktionsudstyr. Af et brev af 16. juni 1977 fra BAT til Povl Rytter hos de sagsøgte fremgår blandt andet: Mange tak for din venlige gæstfrihed. Jeg nød besøget meget, selv om vi kun delvis nåede vores mål. Jeg vil gerne bekræfte, at vi rekonstituerer cigaretterne til at opfylde følgende målsætninger. Tjære: Nikotin: Kultilte: Ventilation: 9 mg som Merit 0,7 mg som Merit 10,0 mg som Merit Ingen synlige ventilationshuller Vil du sende Prince blend til dette arbejde eller den ny blanding med lavere nikotin? Af et brev af 20. juni 1977 sendt internt i BAT fremgår blandt andet: Produktudvikling Prince Danmark Efter mit besøg hos STK blev der opnået enighed om at rekonstruere både cigaretten og smagsstofferne.

18 Den 17. januar 1990 returnerede Hans V. Thomsen fra de sagsøgte et udfyldt spørgeskema fra BAT, hvoraf blandt andet fremgår: HEMMELIGT Jeg er blevet bedt om inden udgangen af denne uge at frembringe den nuværende status og fremtidige muligheder for ammoniakteknologi inden for BAT s selskaber. Jeg vil derfor være meget taknemmelig, hvis De kunne udfylde følgende spørgeskema og faxe det til mig Definition: Ammoniakteknologi henviser til brugen af ekstra ammoniak i Deres produkter for at øge rygningens kvalitet uanset ad hvilken vej, f.eks. direkte ammoniakbehandling, ammoniak/sukker-reaktionsprodukter i smagen, i casingen, ammoniak gennem rekonstituerede tobaksplanter 1. Selskabets navn: Skandinavisk Tobakskompagni 2. Anvender De for nærværende ammoniakteknologi i Deres produkter? Nej 4. Hvis nej, hvorfor anvender De det ikke? Kan ikke se fordel. 5. Har De planer om at anvende ammoniakteknologi i den nærmeste fremtid? Nej 6. Hvis denne teknologi var bredt og nemt tilgængelig, ville De så anvende den? Tror det ikke Af en telefax af 4. december 1990 fra Povl Rytter fra de sagsøgte til Mr. Reynolds fra Brown & Williamson Tobacco, der har tilknytning til BAT, fremgår blandt andet: Gennem har jeg modtaget Deres brev angående Lucky Strike i Danmark. Jeg er Leaf Manager og ansvarlig for blanding [af tobakken] og udvikling af tobaksblandinger hos House of Prince. Angående brug af CPCL har jeg følgende information af interesse: I Danmark har vi ikke nogen tobakslov. Derfor ville det være lovligt at bruge f.eks. ammoniumfosfat, kumarin m.m. Da vi imidlertid er medlem af EU, har vi som firma valgt at arbejde under den tyske tobakslov. Vi forventer, at EU inden for de næste få år vil indføre krav, der svarer til de regler, der p.t. gælder i Tyskland. Derfor har vi justeret alle vore blandinger, aromastoffer, filtre og tilsætningsstoffer for alle mærker, således at de overholder de tyske regler. På samme måde som BAT Hamburg kan vi derfor ikke acceptere brug af rekonstitueret tobak behandlet med ammoniumfosfat. Desuden har vi indført en politik i House of Prince, der går ud på kun at bruge naturlige tobaksblade i vore mærker. Vi har således fjernet alle menneskeskabte materialer,

19 såsom rekonstitueret tobaksaffald. Denne beslutning blev truffet for at gøre krudtet vådt i antirygergrupperne og komme dem i forkøbet i forbindelse med deres angreb på tilsætningsstoffer i almindelighed. Vi vil meget gerne udvikle en blanding med vore egne tobakker naturligvis med Deres tilsætnings- og aromastoffer, og præsentere resultaterne for Dem og Deres rygepanel. Af et brev af 29. december 1992 fra BAT til Carsten Tvede-Møller, der repræsenterede BAT i bestyrelsen og forretningsudvalget hos de sagsøgte, fremgår blandt andet, at BAT ikke ønskede at støtte de sagsøgtes forslag om køb af virksomheden Lekkerland. Af et referat af et bestyrelsesmøde hos de sagsøgte den 1. september 1993 fremgår blandt andet: Carsten Tvede-Møller gav på vegne af Jimmi Rembiszewski, som havde meldt forfald til mødet, udtryk for følgende: Jimmi Rembiszewski ønsker indledningsvis at udtrykke sin varme støtte til, at Prince, som han karakteriserer som en juvel, som nicheprodukt kan blive et stort cigaretmærke på alle væsentlige markeder i Europa. På baggrund af Prince s betydning for ST er Jimmi Rembiszewski imidlertid bekymret over, at STs bestyrelse ikke bruger mere energi og tid på at drøfte Prince-mærkets strategi, markedsføring, design etc. Jimmi Rembiszewski undrer sig over, at direktionen i [House of Prince] ikke selv har drøftet Prince-strategien med ledelsen i BAT. I den forbindelse finder Jimmi Rembiszewski, at [House of Princes] interesser i Polen og Letland er at betragte som et sidespor. Hvad angår Prince International giver Jimmi Rembiszewski udtryk for, at han er meget kraftig modstander af produktet. Der er efter hans opfattelse tale om en eklatant fejl, bl.a. fordi det vil være en umulighed at have ét Prince-design i Nordtyskland og et andet i Sydtyskland. For så vidt angår samarbejdet med BAT, udtrykker Jimmi Rembiszewski bekymring, og nævner som eksempler på mangler i samarbejdet, at ST for nylig har meddelt, at ST ikke ønsker at deltage i den af BAT oprettede fælles varemærke-database, eller i et såkaldt Records Management Programme. I det hele taget finder Jimmi Rembiszewski, at der fra ST s side lægges afstand til BAT, og at der derfor kun er meget sporadisk kontakt imellem selskaberne. Jimmi Rembiszewski finder, at dette ikke er i overensstemmelse med indholdet i det brev, som den daværende bestyrelsesformand Niels Arnth-Jensen i sin tid havde udarbejdet og som dannede basis for samarbejdet mellem ledelserne i ST og BAT. Der fulgte herefter en længere drøftelse af de gennem Carsten Tvede-Møller tilkendegivne synspunkter fra Jimmi Rembiszewski. For så vidt angår Jimmi Rem-

20 biszewski s henvisning til Niels Arnth-Jensens brev, understregede formanden, at hensigten med brevet var at pointere, at STs direktion betragtes som et kollektiv, således at BAT ikke har særlig access eller lignende til én eller flere enkelte direktører i ST. JT gav på direktionens vegne udtryk for, at han naturligvis beklagede, at Jimmi Rembiszewski havde indvendinger imod den måde, hvorpå samarbejdet foregik mellem direktionen og bestyrelsen, idet direktionen stedse bestræbte sig på at udføre sit arbejde således, at man havde alle fire aktionærers fulde opbakning. I øvrigt meddelte JT, at Prince International var udviklet i tæt samarbejde med BAT Tyskland, der selv havde anbefalet dette som en vej til at skabe fornyet vækst for Prince i Tyskland. Ligeledes var udviklingen i Holland foregået i tæt samarbejde med BATs General Manager i Holland Vedrørende de konkrete eksempler på manglende samarbejde fra STs side oplyste JT, at direktionen som hidtil i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er i STs interesse at deltage i et BAT-projekt. Denne vurdering var også foretaget for så vidt angår deltagelse i BAT varemærke-databasen samt i BATs Records Management Programme. Af brev af 28. juli 1994 fra en medarbejder hos BAT, Beamish, til Peter Waldejer hos de sagsøgte fremgår blandt andet, at der blev fremsendt en manual vedrørende kvalitetskontrol med tærskning af grøn tobak samt standarder og specifikationer. British American Tobaccos forhold Det er sagsøgerens opfattelse, at de sagsøgte på grund af tilknytningen til BAT har modtaget oplysninger fra og er blevet påvirket af BAT, og at det har haft indflydelse på produktionen af Prince cigaretter. Det er derfor sagsøgerens opfattelse, at BATs viden og handlinger skal tillægges betydning ved vurdering af de sagsøgtes erstatningsansvar. Der er i den forbindelse dokumenteret fra en række rapporter og korrespondance m.v., der involverer BAT og selskaber med tilknytning til BAT, og som skal vise noget om BATs viden og handlinger med hensyn til produktion og salg af cigaretter. Det er dokumenteret, at BAT i flere tilfælde har sendt rapporter m.v. til de sagsøgte. Der er herunder dokumenteret fra en BAT rapport af 1. maj 1964 om Frigivelse under rygning af nikotin tilsat som forskellige salte til ekstraheret tobakscigaretter, BAT rapport af 16. november 1965 om Forholdet mellem en cigarets styrke og ekstraherbar nikotin i røgen og BAT rapport af 30. september 1966 om Yderligere arbejde med ekstraherbar nikotin.

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere