UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. december 2011 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 19. afd. nr. B : A (advokat Anker Laden-Andersen, besk.) mod 1) House of Prince A/S 2) Skandinavisk Holding II A/S (tidligere Skandinavisk Tobakskompagni A/S) (advokat Mikael Rosenmejer og advokat Torben Bondrop for begge) Påstande Denne sag, der den 24. juni 2003 er anlagt ved Retten i Gladsaxe, er ved kendelse af 22. august 2003 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1.

2 - 2 - Sagsøgeren, A, har nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte, House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S, in solidum, alternativt hver for sig, skal betale kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Præsentation af sagens problemer Sagen drejer sig om erstatning for personskade i form af varigt mén. Sagen rejser spørgsmål, om sagsøgerens varige mén helt eller delvist er en følge af rygning af cigaretter af mærket Prince gennem en længere årrække. Sagen rejser endvidere spørgsmål, om erstatningskravet kan støttes på lov om produktansvar, objektivt ansvar eller culpaansvar, herunder skærpet culpaansvar. Sagsøgeren anerkender, at rygning er sundhedsskadeligt, men han gør gældende, at han som forbruger af Prince cigaretter ikke har accepteret en skadevoldende effekt, der går ud over, hvad der kan forventes ved rygning af råtobak/umanipulerede cigaretter. Sagsøgeren gør navnlig gældende, at de sagsøgte har påvirket nikotinindholdet og nikotinens form i Prince cigaretter på følgende måder, der kan begrunde et erstatningsansvar: 1) Ved brug af tilsætningsstoffer, der påvirker ph-værdien og dermed nikotinoptagelsen og afhængigheden. 2) Ved tilsætning af aldehyder, alternativt sukkerstoffer, der ved forbrænding danner aldehyder, der forøger nikotinafhængigheden. 3) Ved brug af konstruktionsændringer, herunder ventilationshuller, der betyder, at sagsøgeren har optaget langt mere nikotin (og tjære og kulilte) end deklareret på pakkerne.

3 - 3 - Sagens parter A er født i 1946 og har røget cigaretter i en længere årrække. Efter sin forklaring begyndte han at ryge, da han var omkring 10 år, og bortset fra kortere perioder har han røget indtil 2005, hvor han holdt op med at ryge. Der har i alle årene været tale om et stort dagligt forbrug af cigaretter. Det er ubestridt, at A i alt væsentligt har røget Prince cigaretter, siden mærket blev introduceret i House of Prince A/S producerer og sælger blandt andet cigaretter af mærket Prince og har frem til 1. juli 2008 været et datterselskab af Skandinavisk Holding II A/S, der tidligere hed Skandinavisk Tobakskompagni A/S. House of Prince A/S blev pr. 1. juli 2008 overtaget af British American Tobacco (BAT). Personskaden Sagsøgeren lider af en række helbredsproblemer, og der er under sagen dokumenteret en række lægelige oplysninger om arten og omfanget af og årsagen til helbredsproblemerne. Af en udtalelse af 1. juli 2011 fra Arbejdsskadestyrelsen fremgår blandt andet: Vurdering Méngraden for følgerne af mangeårig tobaksrygning er vurderet til 15 procent, jf. erstatningsansvarslovens 4 Vi er ved brev af 1. februar 2010 blevet bedt om en udtalelse om méngraden og erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Styrelsens medicinske speciallægekonsulent har medvirket til at vurdere méngraden. Begrundelse for méngrad Vi har lagt vægt på sagens lægelige oplysninger, herunder især: - Endokrinologisk speciallægeerklæring af 20. december 2010 fra professor, overlæge Kim Brixen - Urologisk speciallægeerklæring af 19. januar 2011 fra professor, overlæge Steen Walter

4 - 4 - Endvidere har vi inddraget: - Retslægerådets besvarelse af 4. november 2010 Af ovennævnte oplysninger fremgår det, at A har dårligt blodomløb og i 1992 blev indlagt med hjerteproblemer. I 1993 gennemgik han en vellykket by-pass operation, og der har ikke siden været hjerteproblemer. I 1998 blev han meniskopereret. I 2004 blev han opereret for cancer i overmunden med godt resultat. I 2005 fik han konstateret diabetes, og han har følger i form af neuropati og tendens til sårdannelse samt påvirket syn i mindre grad. Nedenfor følger vores vurdering af den samlede méngrad som følge af hjertekarsygdomme, sukkersyge og potensproblemer : By-pass operation: Vi vurderer, at der ikke er noget mén som følge heraf. Dårligt blodomløb i benene: Vi har herefter fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Føleforstyrelser, smerter og sårdannelse (neuropati): Vi har fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Syn: Vi vurderer ikke, at der er et mén for disse gener. Nedsat potens: Der er ikke tale om fuld impotens, og vi har derfor fastsat méngraden til skønsmæssigt 10 procent for disse gener. Ved skader på flere af de områder, der er fastsat satser for i méntabellen, sker der ikke automatisk en sammenlægning af de forskellige satser. Den samlede méngrad vil i stedet blive fastsat efter et skøn, hvor det samlede funktionsniveau vurderes. Ved multiple skader forstås i denne sammenhæng, at der i samme sag skal vurderes mere end et varigt mén. Efter vurderingen af det samlede funktionsniveau har vi fastsat den samlede méngrad til skønsmæssigt 30 procent, jf. ovenfor. Nedenfor følger vores vurdering af méngraden som følge af rygning : By-pass operation: Vi vurderer, at der ikke er noget mén som følge heraf.

5 - 5 - Dårligt blodomløb i benene: De helbredsmæssige gener er ikke nævnt i vores vejledende méntabel. Vi har sammenholdt med nedenstående punkter i tabellen, da generne bedst kan sammenlignes hermed, selvom årsagen er en anden. Vi finder, at det dårlige blodomløb i benene med overvejende sandsynlighed udelukkende er forårsaget af den mangeårige rygning. Efter tabellens punkt E.2.1 vurderes ingen begrænsning af den fysiske aktivitet til mindre end 5 procent. Efter tabellens punkt E.2.2 vurderes let begrænsning af den fysiske aktivitet, symptomerne fremkommer kun ved kraftig aktivitet, til 20 procent. Vi har lagt vægt på, at A grundet det dårlige blodomløb i benene har smerter ved længere tids gang (mere end 15 minutter). Smerterne er forårsaget af brug af musklerne og svinder ved at holde korte pauser, hvor man står stille. Endvidere kan generne undgås ved langsom gang/slendren. Vi finder, at der grundet ovenstående gener er ingen til lette begrænsninger af den fysiske aktivitet. Vi har herefter fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Føleforstyrelser, smerter og sårdannelse (neuropati): Syn: Vi har herefter fastsat méngraden for ovennævnte gener til mindre end 5 procent. Nedsat potens: Efter tabellens punkt F.4.5 vurderes impotens, fysisk årsag til mindre end eller lig med 15 procent. Vi har lagt vægt på, at A har erektionsproblemer afhjulpet med indsættelse af penisprotese, dog således at der fortsat er potensproblemer. Der er ikke tale om fuld impotens, og vi har derfor fastsat méngraden til skønsmæssigt 10 procent for disse gener. Vi finder imidlertid ikke, at hele potensproblematikken, men kun en del heraf kan henføres til rygning. Den andel, der kan henføres til rygningen, er skønsmæssigt fastsat til halvdelen af det samlede mén. Vi har herefter fastsat méngraden for nedsat potens til skønsmæssigt 5 procent. Ved skader på flere af de områder, der er fastsat satser for i méntabellen, sker der ikke automatisk en sammenlægning af de forskellige satser. Den samlede méngrad vil i

6 - 6 - stedet blive fastsat efter et skøn, hvor det samlede funktionsniveau vurderes. Ved multiple skader forstås i denne sammenhæng, at der i samme sag skal vurderes mere end et varigt mén. Efter vurderingen af det samlede funktionsniveau har vi fastsat den samlede méngrad for de rygerelaterede gener til skønsmæssigt 15 procent jf. ovenfor. Af en udtalelse af 4. november 2010 fra Retslægerådet fremgår blandt andet: Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet indledningsvis bemærke, at det er Retslægerådets opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Det er forudsat, at spørgsmålene til rådet er konkrete, og at de vedrører specifikt påpegede forhold. I nærværende sag er der stillet mange generelle spørgsmål, og antallet af publikationer om tobak, tobakkens skadelige virkninger, tobaksophør med videre andrager ca En videnskabeligt baseret besvarelse af generelle spørgsmål vil derfor således i bedste fald være en meget arbejdsfuld opgave, der ville kræve en særdeles lang sagsbehandlingstid. I en del tilfælde ville arbejdet være uoverkommeligt, ligesom nogle problemstillinger ligger uden for Retslægerådets sagkundskab og kompetence. Retslægerådet har under henvisning til ovenstående afstået fra at besvare spørgsmål, der er generelle, medmindre det som en service har kunnet ske kortfattet ud fra de voterendes paratviden i overensstemmelse med rådets vanlige praksis. På denne baggrund skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således: Spørgsmål 1: Er tobaksrygning en medvirkende årsag til hjerte-/karsygdomme? Ja. Spørgsmål 2: Såfremt spørgsmål I besvares bekræftende, ønskes det oplyst, om mængden af optaget nikotin må antages at have betydning for en rygers udvikling af hjerte-/karsygdomme? Nej. Spørgsmål 3: Vil rygning hos nogen befolkningsgrupper, f.eks. hos folk med højt kolesteroltal, højt blodtryk og sukkersyge, medføre forøget risiko for hjerte-/karsygdomme? I tilknytning hertil ønskes oplyst, om tobaksrygning forstærker de forannævnte sygdommes skadesvirkninger (patientens helbredsproblemer)? Ja. Risikofaktorerne (kolesterol, blodtryk, sukkersyge og tobak) forstærker de aterogene (åreforkalkningsfremkaldende) effekter af hinanden. Således har en rygende person en

7 - 7 - risiko for at få en arteriosklerotisk sygdom, der er 2-6 gange større end en ikke rygende person på alle niveauer for risiko. Spørgsmål 5: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As hjerte-/karsygdomme må antages at være helt eller delvist forårsaget af tobaksrygning og/eller nikotinoptag i.forbindelse med tobaksrygning? Ja. Sagsøgers sydom må antages at være delvist forårsaget af hans tobaksrygning. Spørgsmål 6: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As risiko for udvikling af hjerte- /karsygdomme må antages at være blevet forøget gennem tobaksrygning og/eller nikotinoptag i forbindelse med tobaksrygning? Spørgsmål 7: Såfremt spørgsmål 6 besvares bekræftende, ønskes den forøgede risikofaktor oplyst. Ad spørgsmål 6 og 7: Sagsøgers risiko for udvikling af hjerte-karsygdomme er forøget under forudsætning af, at sagsøger begyndte at ryge i 16-års alderen (rygedebuttidspunkt er ikke oplyst i de lægelige sagsakter, men i sagsfremstillingen), og under hensyntagen til at han i gennemsnit har røget 40 cigaretter om dagen (i de lægelige sagsakter er forbruget oplyst yderst varierende fra cigaretter om dagen). I 49 år har sagsøger et samlet tobaksforbrug på cirka 98 (49-147) pakkeår, hvor et pakkeår er 20 cigaretter (gram tobak) om dagen i 1 år, eller 10 cigaretter i 2 år osv. Sagsøgers risiko for at udvikle hjerte- karsygdom er øget med cirka en faktor 2-6 i forhold til, hvis sagsøger aldrig havde røget. Spørgsmål 8: Er A disponeret for hjerte-/karsygdomme? I den følgende besvarelse forudsættes det, at der med "disposition" menes familiær disposition. (Der kunne også være tale om "social disposition", idet det vides, at socialt dårligt stillede er mere modtagelige over for tobakkens skadevirkninger end socialt velstillede). Risikofaktoren: Familiær disposition til hjerte-karsygdom kræver, at en eller flere nære familiemedlemmer er død af hjerte-karsygdom inden det fyldte 60. år. Da sagsøgers far døde af hjertekarsygdom 70 år gammel, er der ikke tale om disposition til hjertekarsygdomme for sagsøgers vedkommende, med mindre der er nære familiemedlemmer, som er ramt af hjerte-karsygdomme, som ikke er oplyst i sagsakterne. Som sagen er belyst i de lægelige sagsakter, er svaret på spørgsmålet derfor: nej. Hvis spørgeren har anvendt udtrykket generelt i betydningen "udsat i mere end almindelig grad", er svaret derimod ja. Sagsøger er disponeret gennem risikofaktorerne hyperkolesterolæmi og rygning, som formentlig begge var til stede ved hjerte-karsygdommens debut i cirka 1988.

8 - 8 - Spørgsmål 11 B: Er der efter Retslægerådets vurdering sammenhæng mellem udviklingen af hjerte- /karsygdomme og intensiteten af nikotinoptaget/koncentrationen af nikotin i kroppen? Der bedes ved besvarelsen taget hensyn til en eventuel afhængighedsskabende effekt, der kan være en følge af nikotinoptag. I det omfang nikotins afhængighedsskabende effekt medfører, at pågældende ikke ophører med tobaksrygning, kan nikotin anses for at være en medvirkende faktor til udvikling af hjerte-karsygdom. Spørgsmål 12 A: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As impotensproblemer må antages at være forårsaget af eller forøget ved optagelse af nikotin ved tobaksrygning, og/eller optagelse af nikotin i forbindelse med tobaksrygning? Tobaksrygning påvirker pulsårerne i hele organismen. Derfor kan karforsyningen til penis også tage skade af rygning, og det kan føre til impotens. Impotens er alt andet lige hyppigere hos rygere end hos ikke-rygere. Spørgsmål 12 B: Medfører tobaksrygning en forøget risiko for forværring af potensproblemer? Tobaksrygning kan sandsynligvis forværre impotensproblemer hos personer, som i forvejen lider af en vis grad af impotens. Spørgsmål 18: Opfylder A ved sagsanlægget i juni 2003 de sædvanligt anvendte kriterier for at kunne betegnes som værende afhængig af et stof, i denne sag af nikotin? Der er i de lægelige akter i sagen ikke spurgt til graden af afhængighed, ligesom det ikke er oplyst, om sagsøger inhalerer tobaksrøgen. Der foreligger heller ikke resultater af biologiske mål, som kunne udsige noget om graden af inhalation (for eksempel kuliltekoncentration i udåndingsluft). Det fremgår ikke af de lægelige sagsakter, om sagsøger er testet med den internationalt anvendte og i daglig klinisk praksis anbefalede Fagerströms skala til vurdering af graden af nikotinafhængighed. Det er heller ikke oplyst, hvor lang tid efter opvågnen sagsøger ryger dagens første cigaret (har stor betydning for vurderingen af graden af nikotinafhængighed). På baggrund af sagsøgers mangeårige, høje cigaretforbrug er det dog meget sandsynligt, at han i 2003 har været nikotinafhængig. Spørgsmål 39: I tilknytning til besvarelsen af spørgsmål I anmodes Retslægerådet - om muligt - om at oplyse, hvad der ved tobaksrygningen, der må antages at forøge sagsøgerens risiko for at udvikling af hjerte-/karsygdomme. Er det:

9 - 9 - tjæren nikotinen kulilten (CO 2 ) andre forhold en kombination af de ovenfor nævnte forhold Den nøjagtige årsag til, at tobaksrygning øger risikoen for hjerte-karsygdomme, kendes ikke. Det er dog sandsynligt, at tjærestoffer, kulilte, kombinationen heraf samt muligvis også kombinationer med andre af de kemiske stoffer, som findes i tobaksrøg, spiller en væsentlig rolle. Nikotinindholdet i tobaksrøg spiller i denne forbindelse formentlig en mindre rolle. Spørgsmål C: Såfremt sagsøgerens spørgsmål 11 besvares bekræftende, bedes korrelationen mellem udviklingen af hjerte-/karsygdomme og intensiteten af nikotinoptaget beskrevet. Som anført i besvarelse på spørgsmål 11A og 11 B synes nikotin i sig selv ikke at have betydning for udvikling af hjerte-karsygdom. Den øvrige del af spørgsmålet er spekulativ og kan ikke besvares konkret. Der er dog ingen tvivl om, at et højt indtag af nikotin øger nikotinbehovet. Spørgsmål N: Retslægerådet bedes oplyse, om man er enig i, at det ikke er lægeligt dokumenteret, at nikotin i sig selv forøger risikoen for arteriosclerosis og risiko for hjertesygdomme? Der henvises for eksempel til The International Agency for Research on cancer of the World Health Organisations (IARC) publikation for 2007 benævnt "Reversal of risk after quitting smoking", side 46, der er fremlagt som bilag AU Hvis Retslægerådet ikke er enig heri, bedes Retslægerådet oplyse hvorfor. Der er ingen holdepunkter for, at nikotin i sig selv forøger risikoen for hjerte-karsygdom. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 11 A. I det omfang, nikotinafhængighed medfører en vedligeholdelse af rygning, kan nikotin indirekte være en stærkt medvirkende årsag til hjertekarsygdom, jf. besvarelsen af spørgsmål 11 B. Der er mellem parterne enighed om den beløbsmæssig opgørelse af sagsøgerens erstatningskrav, men de sagsøgte gør gældende, at kravet skal nedsættes på grund af sagsøgerens accept af risiko ved rygning af råtobak/umanipulerede cigaretter, og at kravet endvidere skal nedsættes som følge af, at skaden til dels skyldes andet end rygning, herunder sagsøgerens arbejde gennem mange år med blandt andet svejsning og skadedyrsbekæmpelse.

10 Der har under sagen været dokumenteret fra en række artikler om helbredsmæssige risici forbundet med arbejde med blandt andet svejsning og skadedyrsbekæmpelsesmidler. Produktet Prince cigaretter blev introduceret på markedet i Prince cigaretter er med filter, og længden af cigaretten er ca. 84 mm. Det er oplyst, at der gennem årene er gennemført en række ændringer af Prince cigarettens konstruktion med henblik på at reducere tjære og nikotin, herunder ved at forlænge filteret, øge porøsiteten i det anvendte papir samt anvende ventilationshuller. Filterets længde var oprindelig 13 mm, men er gradvist blevet forlænget, så det i 1977 var 20 mm, hvilket det har været siden. Det er oplyst, at indholdet af nikotin og kondensat (tjære) i tobaksrøg fra Prince cigaretter løbende er faldet fra 1957 til I 1957 var indholdet 2,7 mg nikotin og 39 mg tjære, mens indholdet i 2010 var 0,8 mg nikotin og 10 mg tjære. Der er dokumenteret fra månedsundersøgelser af cigaretter foretaget af de sagsøgte fra februar 1957 til august Undersøgelserne omfatter Prince cigaretter og udvalgte andre mærker. For så vidt angår Prince er der målt ph-værdier mellem 5,01 og 5,50. Af en oversigt over måleresultaterne fremgår, at ph-værdien vedrører tobakken. Fra oktober 1957 indeholder månedsundersøgelserne oplysning om kvalitetstal. Der er i den forbindelse dokumenteret fra en rapport om beregning af kvalitetstal udarbejdet af den daværende leder af de sagsøgtes laboratorium, Kruszynski. I rapporten tales om analyseresultater for tobakken, ligesom der tales om tobakkens ph-værdi. Af rapporten fremgår endvidere, at Den gunstigste phværdi for en cigarettobak er erfaringsmæssig ph 5,2 og at 5,2 er den ideelle phværdi, som erfaringsmæssig er den bedste for cigaretter (altså stadig: tobakkens ph-værdi). I en formel for beregning af kvalitetstal er ph defineret som tobakkens aktuelle ph-værdi. Sagsøgeren har gjort gældende, at de målte ph-værdier ikke vedrører tobakken, men derimod tobaksrøgen.

11 Der er dokumenteret fra et håndskrevet notat af 1. marts 1983 om målinger af ph i tobaksrøg fra Prince cigaretter, hvoraf fremgår, at den gennemsnitlige ph (på grundlag af 10 målinger) var 4,42 i gasfasen og 7,43 i partikelfasen. Det er ikke nærmere oplyst, hvorledes disse målinger er foretaget, herunder hvordan der sondres mellem gasfasen og partikelfasen. Måleresultaterne genfindes i et dokument CORESTA Symposium Winston Salem, Smoke Study Group, 1982, der har titlen The Determination of the Smoke ph and its Organoleptic Evaluation og er udarbejdet af Kruszynski. Det er oplyst, at der i 1989 blev der indført ventilationshuller i papiret omkring filteret. Hullerne består af en perforering af det mørke tippingpapir, der dækker filteret og en del af tobaksrullen, og de er placeret i et 2,5 mm bredt bælte, der er placeret i et område fra 11,25 til 13,75 mm fra cigarettens skodende. De maskiner, der anvendes ved testrygning af cigaretter med henblik på deklarering af blandt andet nikotin og kondensat (tjære), er konstrueret således, at de dækker 9 mm (med et spænd fra 8,0 til 9,5 mm) fra skodenden af cigaretten, hvilket betyder, at hullerne ikke bliver dækket i forbindelse med testrygning. Sagsøgeren har gjort gældende, at rygemaskinerne er konstrueret således, at de ikke giver et retvisende billede af forbrugerens påvirkning af nikotin og kondensat (tjære), idet rygere i praksis helt eller delvist vil dække ventilationshullerne med enten læber eller fingre, således at den reelle påvirkning af nikotin og kondensat (tjære) er højere end de målte værdier. De sagsøgte har i den forbindelse henvist til, at rygemaskinerne måler i henhold til internationalt anerkendte standarder (ISO-standarder) og giver mulighed for sammenligning mellem forskellige typer af cigaretter, og at ventilationshuller som udgangspunkt ikke dækkes af rygeren, men at den enkelte rygers måde at ryge på naturligvis har betydning for påvirkning af nikotin og tjære. De sagsøgtes forhold til British American Tobacco (BAT) Sagsøgeren har gjort gældende, at de sagsøgtes samarbejde med BAT skal tillægges betydning ved vurderingen af de sagsøgtes viden om ph-værdiens og tilsætningsstoffers betydning

12 for Prince cigarettens afhængighedsskabende effekt, og at de sagsøgte må anses for at have deltaget i BATs destruktionspolitik af arkiverede dokumenter. BAT er en meget stor og global virksomhed, der blandt andet producerer og sælger tobaksvarer, herunder cigaretter. BAT ejer en række datterselskaber og har herudover ejerandele i og samarbejde med en række andre selskaber inden for tobaksindustrien. Det er oplyst, at BAT sondrer mellem kontrollerede selskaber og associerede selskaber, og at de sagsøgte tilhørte gruppen af associerede selskaber fra 1972 til 2008, hvor House of Prince A/S blev overtaget af BAT. I 1972 købte BAT ca. 33 % af aktierne i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, der tidligere var ejet af selskaberne Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker. Der blev i den forbindelse indgået en aktionæroverenskomst, der blandt andet indeholder bestemmelser om bestyrelse, forretningsudvalg og direktion. Om direktionen fremgår: 6. Til udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af den til Aktieselskabs-Registeret anmeldte direktion i ST kræves enstemmighed inden for bestyrelsen. Den administrerende direktør skal så vidt muligt være dansk. Moderselskaberne er enige om, at der med hensyn til direktionens sammensætning skal tages passende hensyn til sikring af den gensidigt løbende kontakt mellem direktionen i ST og BAT. Foregående afsnit er fra formanden i ST, direktør N. Arnth-Jensen, begrundet således: Overvejelser vedrørende STs direktion Den primære opgave for den nye bestyrelse i ST er at etablere en effektiv og dynamisk ledelse og skabe det rette grundlag for det bedst mulige samarbejde mellem dens medlemmer. Enhver regel om at en bestemt gruppe af aktionærer bør have særlig indflydelse ved udpegning af et af direktionsmedlemmerne ville uværgerligt isolere ham fra hans kolleger og forringe samarbejdet i direktionen. Disse overvejelser såvel som den fulde tillid til den administrerende direktør, som er udtrykt af BAT, danner baggrund for mit forslag om, at alle medlemmer af direktionen bør udpeges enstemmigt af bestyrelsen.

13 Et krav fra BAT om, at et af direktionsmedlemmerne bør have en særlig forbindelse til dette selskab, ville blive anset for at udgøre en konflikt mellem aktionærgrupperne; men en sådan konflikt eksisterer ikke og bør med alle midler undgås. Modsat er det i alle aktionærernes interesse, at alle 4 grupper har lige rettigheder og forpligtelser. Den nære kontakt mellem direktionen og BAT er af den største betydning for selskabets fremtidige udvikling, og det er i hele direktionens interesse at opbygge og vedligeholde denne kontakt. I forbindelse med BATs køb af aktier i Skandinavisk Tobakskompagni A/S blev der i 1972 indgået en aftale mellem disse selskaber, hvoraf blandt andet fremgår: B. Udvikling og knowhow 1. BAT skal forelægge ST alt arbejde og resultater fra BAT-koncernen vedrørende tobaksprodukter, uanset om sådant er færdigt, under udarbejdelse eller skal påbegyndes senere. Som konsekvens heraf skal BAT til ST fremsende f.eks. alle interne og/eller eksterne rapporter og/eller meddelelser vedrørende forskning, udvikling, produktudvikling, maskinvurderinger, markedsføring, administration, efterretninger om råtobak og fremstilling, således som disse måtte blive efterspurgt af ST, idet omkostningerne ved kopiering og levering af sådant trykt eller skrevet materiale bæres af ST. 2. Desuden skal BAT videregive teknisk knowhow til ST gennem personlige møder mellem medarbejdere hos BAT og medarbejdere hos ST på parternes forretningssted (inklusive kontorer, produktionsanlæg samt forsknings- og udviklingsfaciliteter). 3. ST skal fortroligt modtage og fortroligt opbevare al hemmelig knowhow fra BAT og skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre afsløring af teknisk knowhow, som ikke er i hemmelig kategorien. ST skal med sine medarbejdere og repræsentanter, som har adgang til disse oplysninger, sikre at der indgås en pagt om, at denne forpligtelse til ikke at afsløre hemmelig knowhow vil blive respekteret. 4. ST accepterer jævnligt at levere rapporter til BAT om resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kunne udføres af ST i forhold til tobaksprodukter. 6. BAT s levering af knowhow skal i det omfang, dette forefindes eller udvikles, omfatte men ikke være begrænset til følgende områder; inden for hvert område er der angivet eksempler nedenfor, men disse foregiver på ingen måde at være fuldstændige og komplette: FORSKNING Avancerede analytiske metoder og Fysiske teknikker,

14 Fysiske, kemiske og mikrobiologiske analyser Faktorer i forbindelse med cigaretudvikling, Filterdesign, sammensætning og funktion Biologisk vurdering af tobaksrøg og kondensater Samt alle relaterede områder inden for tobaksforskning Osv., osv. UDVIKLING Nye rygemateriale Rekonstitueret tobak Økonomisk udnyttelse af tobak (bearbejdningsteknikker, BATEX, osv.) Udvikling og vurdering af maskineri Kontinuerlig fugtighedsmåling Kvalitetskontrolteknikker (anbefaling til fabrikker, håndbog for kvalitetskontrol) Emballageundersøgelser Støj, lugt og andre miljøforanstaltninger på fabrikker osv., osv. PRODUKTUDVIKLING Faciliteter til rådighed til a. Produktovervågning for at inkludere mærkevurdering b. Produktudvikling frem mod fastsatte mål c. Fremstilling af smagsstoffer KNOWHOW OM FREMSTILLING Verdensomspændende, kvartalsvise koncernmeddelelser om udvikling af nye maskiner, fremstillingsproblemer og processer Systematisk rapportering om primære maskiner, fremstillingsmaskiner og emballeringsmaskiner Osv., osv. Af et tillæg til aktionæroverenskomsten fra 1979 fremgår, at de 4 ejere af Skandinavisk Tobakskompagni A/S er enige om at ændre selskabet til et holdingselskab og samtidig ændre selskabets navn til Skandinavisk Holding A/S. Samtidig er de 4 aktionærer enige om at overdrage alle de til driften af tobaksvirksomheden hørende aktiver og passiver til et nyt datterselskab, der skal drives under navnet Skandinavisk Tobakskompagni A/S. I 1990 ombyttede BAT sin aktiebeholdning i Skandinavisk Holding A/S med aktier i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, således at Skandinavisk Tobakskompagni A/S herefter

15 var ejet af BAT og Skandinavisk Holding A/S, der var ejet af Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker. Af en aktionæroverenskomst fra 1990 vedrørende Skandinavisk Tobakskompagni A/S mellem BAT, Skandinavisk Holding A/S og Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker fremgår blandt andet: Parternes indbyrdes forhold har været præget af gensidig respekt og forståelse, der har bygget på BAT s og ST s (SH s) erfaring og knowhow om tobaksfremstilling, - salg og distribution. Ved tilkøb af andre især danske tobaksfabrikker, ved et gnidningsfrit bestyrelsesarbejde, og ved dygtig daglig ledelse og engagerede medarbejdere, som har stået i tæt kontakt med BAT s ledelse og medarbejdere, er ST (SH) udviklet til en af Danmarks største industrivirksomheder, som derudover har opbygget en betydelig eksport af ST s produkter. 2. Research Agreement The Research Agreement skal fortsat være gældende i forholdet mellem ST og BST. Aktionæroverenskomsten fra 1990 indeholder blandt andet bestemmelser om direktionen svarende til aktionæroverenskomsten fra Til afløsning af aftalen fra 1972 indgik BAT og Skandinavisk Tobakskompagni A/S i 1996 en knowhow og varemærkeaftale, hvoraf blandt andet fremgår: B. Knowhow 1. BAT s tilvejebringelse af knowhow: BAT meddeler ST al BAT-koncernens teknisk knowhow i relation til tobaksprodukter. Som en konsekvens heraf sender BAT f.eks. ST alle interne og/eller eksterne rapporter og/eller meddelelser om spørgsmål vedrørende forskning, udvikling, produktudvikling, vurdering af maskineri, administration, efterretninger om råtobak, samt fremstilling, i det omfang ST anmoder herom. Omkostningerne ved kopiering og levering af dette trykte eller skrevne materiale betales af ST.

16 (a) Omfanget af knowhow: BAT s levering af teknisk knowhow omfatter i det omfang, det forefindes eller senere udvikles, følgende områder, men er ikke begrænset til disse: forskning, udvikling, produkt- og maskinudvikling, efterretninger om råtobak, knowhow om produktion, samt administration. Eksempler til illustration er anført i bilag 1, som på ingen måde foregiver at være fuldstændigt og komplet. (d) Rådgivning og assistance: BAT forsyner ST med rådgivning og assistance (inklusive faciliteter) ud over omfanget af stk. 1 og afsnit (a), hvor ST specifikt og med rimelighed anmoder herom, inklusive specifikke anmodninger om, at konsulenter skal besøge ST. Aktiviteter og ydelser, hvor initiativet specifikt kommer fra ST, og som gennemføres for ST, vil blive faktureret til ST på samme måde, som det sker over for andre selskaber, hvor BAT har en tilsvarende eller mindre aktiepost. F. Køb og oplagring af råtobak Det står ST helt frit for at købe sin råtobak fra Universal Leaf Tobacco Company, Inc., Richmond, og fra andre leverandører, men såfremt BAT-koncernens råtobaksfaciliteter er økonomiske, acceptable med hensyn til kvalitet, og konkurrencedygtige, så bevarer ST retten til at dække sit behov for råtobak eller en del deraf ved indkøb fra BATkoncernens kilder. I så fald bevarer ST retten til at fastlægge længden af oplagringens varighed og de placeringer, der er mest egnede i forhold til ST s produkter. Der er dokumenteret fra korrespondance mellem de sagsøgte og BAT, hvoraf blandt andet fremgår, at der løbende har været drøftelser, møder og samarbejde mellem BAT og de sagsøgte, herunder at BAT har sendt rapporter m.v. til de sagsøgte. Af et brev af 10. december 1973 fra en medarbejder fra BATs afdeling for forskning og udvikling til de sagsøgtes medarbejder Kruszynski fremgår blandt andet: Da de besvarede mit brev af bad De om information om ekstraherbar nikotin. jeg sender separat 3 rapporter: RD 358-R Forholdet mellem styrken af en cigaret og ekstraherbar nikotin i rø gen. RD 437-R Yderligere arbejde med ekstraherbar nikotin L 238-R Ekstraherbar nikotin en genvurdering af forsøgsparametrene De har allerede modtaget en kopi af RD 1052-R: Impact : dets forbindelse med ekstraherbar nikotin og med andre variabler i cigaretter. Størstedelen af referencerne i denne rapport henviser til ekstrakter fra andre RD rapporter Ved at læse disse rapporter, tror jeg, at De vil få en god forståelse af, hvordan og hvorfor ekstraherbar nikotin måles. Jeg er sikker på, at dette er at foretrække frem for at læse et langt brev.

17 Af et brev af 2. juni 1977 fra Povl Rytter hos de sagsøgte til BAT fremgår blandt andet: Mens vi er enige i, at det er alt for lidt med 2 dage til at formulere smagsstoffer helt fra begyndelsen, så må du huske, at der allerede er en masse grundlæggende arbejde til rådighed samt en hel del knowhow om de grundlæggende krav til Prince. Størstedelen af denne knowhow er af en sådan karakter, at vi ikke kan gøre den frit tilgængelig, og du må derfor have forståelse for, at Chris ikke kan få oplysninger om Prince-opskriften, der efter vores opfattelse vil være en af de grundlæggende ting i dette udviklingsarbejde. Vi planlægger således at trække på Chris erfaring og vil fortsætte vort arbejde, efter han er rejst igen. Vi forudser således, at han efter en periode på 3-5 uger kommer tilbage og tjekker de endelige prøver, som vi har produceret i mellemtiden, forudsat at vi på det tidspunkt er i stand til at arbejde med de udvalgte materialer på vores produktionsudstyr. Af et brev af 16. juni 1977 fra BAT til Povl Rytter hos de sagsøgte fremgår blandt andet: Mange tak for din venlige gæstfrihed. Jeg nød besøget meget, selv om vi kun delvis nåede vores mål. Jeg vil gerne bekræfte, at vi rekonstituerer cigaretterne til at opfylde følgende målsætninger. Tjære: Nikotin: Kultilte: Ventilation: 9 mg som Merit 0,7 mg som Merit 10,0 mg som Merit Ingen synlige ventilationshuller Vil du sende Prince blend til dette arbejde eller den ny blanding med lavere nikotin? Af et brev af 20. juni 1977 sendt internt i BAT fremgår blandt andet: Produktudvikling Prince Danmark Efter mit besøg hos STK blev der opnået enighed om at rekonstruere både cigaretten og smagsstofferne.

18 Den 17. januar 1990 returnerede Hans V. Thomsen fra de sagsøgte et udfyldt spørgeskema fra BAT, hvoraf blandt andet fremgår: HEMMELIGT Jeg er blevet bedt om inden udgangen af denne uge at frembringe den nuværende status og fremtidige muligheder for ammoniakteknologi inden for BAT s selskaber. Jeg vil derfor være meget taknemmelig, hvis De kunne udfylde følgende spørgeskema og faxe det til mig Definition: Ammoniakteknologi henviser til brugen af ekstra ammoniak i Deres produkter for at øge rygningens kvalitet uanset ad hvilken vej, f.eks. direkte ammoniakbehandling, ammoniak/sukker-reaktionsprodukter i smagen, i casingen, ammoniak gennem rekonstituerede tobaksplanter 1. Selskabets navn: Skandinavisk Tobakskompagni 2. Anvender De for nærværende ammoniakteknologi i Deres produkter? Nej 4. Hvis nej, hvorfor anvender De det ikke? Kan ikke se fordel. 5. Har De planer om at anvende ammoniakteknologi i den nærmeste fremtid? Nej 6. Hvis denne teknologi var bredt og nemt tilgængelig, ville De så anvende den? Tror det ikke Af en telefax af 4. december 1990 fra Povl Rytter fra de sagsøgte til Mr. Reynolds fra Brown & Williamson Tobacco, der har tilknytning til BAT, fremgår blandt andet: Gennem har jeg modtaget Deres brev angående Lucky Strike i Danmark. Jeg er Leaf Manager og ansvarlig for blanding [af tobakken] og udvikling af tobaksblandinger hos House of Prince. Angående brug af CPCL har jeg følgende information af interesse: I Danmark har vi ikke nogen tobakslov. Derfor ville det være lovligt at bruge f.eks. ammoniumfosfat, kumarin m.m. Da vi imidlertid er medlem af EU, har vi som firma valgt at arbejde under den tyske tobakslov. Vi forventer, at EU inden for de næste få år vil indføre krav, der svarer til de regler, der p.t. gælder i Tyskland. Derfor har vi justeret alle vore blandinger, aromastoffer, filtre og tilsætningsstoffer for alle mærker, således at de overholder de tyske regler. På samme måde som BAT Hamburg kan vi derfor ikke acceptere brug af rekonstitueret tobak behandlet med ammoniumfosfat. Desuden har vi indført en politik i House of Prince, der går ud på kun at bruge naturlige tobaksblade i vore mærker. Vi har således fjernet alle menneskeskabte materialer,

19 såsom rekonstitueret tobaksaffald. Denne beslutning blev truffet for at gøre krudtet vådt i antirygergrupperne og komme dem i forkøbet i forbindelse med deres angreb på tilsætningsstoffer i almindelighed. Vi vil meget gerne udvikle en blanding med vore egne tobakker naturligvis med Deres tilsætnings- og aromastoffer, og præsentere resultaterne for Dem og Deres rygepanel. Af et brev af 29. december 1992 fra BAT til Carsten Tvede-Møller, der repræsenterede BAT i bestyrelsen og forretningsudvalget hos de sagsøgte, fremgår blandt andet, at BAT ikke ønskede at støtte de sagsøgtes forslag om køb af virksomheden Lekkerland. Af et referat af et bestyrelsesmøde hos de sagsøgte den 1. september 1993 fremgår blandt andet: Carsten Tvede-Møller gav på vegne af Jimmi Rembiszewski, som havde meldt forfald til mødet, udtryk for følgende: Jimmi Rembiszewski ønsker indledningsvis at udtrykke sin varme støtte til, at Prince, som han karakteriserer som en juvel, som nicheprodukt kan blive et stort cigaretmærke på alle væsentlige markeder i Europa. På baggrund af Prince s betydning for ST er Jimmi Rembiszewski imidlertid bekymret over, at STs bestyrelse ikke bruger mere energi og tid på at drøfte Prince-mærkets strategi, markedsføring, design etc. Jimmi Rembiszewski undrer sig over, at direktionen i [House of Prince] ikke selv har drøftet Prince-strategien med ledelsen i BAT. I den forbindelse finder Jimmi Rembiszewski, at [House of Princes] interesser i Polen og Letland er at betragte som et sidespor. Hvad angår Prince International giver Jimmi Rembiszewski udtryk for, at han er meget kraftig modstander af produktet. Der er efter hans opfattelse tale om en eklatant fejl, bl.a. fordi det vil være en umulighed at have ét Prince-design i Nordtyskland og et andet i Sydtyskland. For så vidt angår samarbejdet med BAT, udtrykker Jimmi Rembiszewski bekymring, og nævner som eksempler på mangler i samarbejdet, at ST for nylig har meddelt, at ST ikke ønsker at deltage i den af BAT oprettede fælles varemærke-database, eller i et såkaldt Records Management Programme. I det hele taget finder Jimmi Rembiszewski, at der fra ST s side lægges afstand til BAT, og at der derfor kun er meget sporadisk kontakt imellem selskaberne. Jimmi Rembiszewski finder, at dette ikke er i overensstemmelse med indholdet i det brev, som den daværende bestyrelsesformand Niels Arnth-Jensen i sin tid havde udarbejdet og som dannede basis for samarbejdet mellem ledelserne i ST og BAT. Der fulgte herefter en længere drøftelse af de gennem Carsten Tvede-Møller tilkendegivne synspunkter fra Jimmi Rembiszewski. For så vidt angår Jimmi Rem-

20 biszewski s henvisning til Niels Arnth-Jensens brev, understregede formanden, at hensigten med brevet var at pointere, at STs direktion betragtes som et kollektiv, således at BAT ikke har særlig access eller lignende til én eller flere enkelte direktører i ST. JT gav på direktionens vegne udtryk for, at han naturligvis beklagede, at Jimmi Rembiszewski havde indvendinger imod den måde, hvorpå samarbejdet foregik mellem direktionen og bestyrelsen, idet direktionen stedse bestræbte sig på at udføre sit arbejde således, at man havde alle fire aktionærers fulde opbakning. I øvrigt meddelte JT, at Prince International var udviklet i tæt samarbejde med BAT Tyskland, der selv havde anbefalet dette som en vej til at skabe fornyet vækst for Prince i Tyskland. Ligeledes var udviklingen i Holland foregået i tæt samarbejde med BATs General Manager i Holland Vedrørende de konkrete eksempler på manglende samarbejde fra STs side oplyste JT, at direktionen som hidtil i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er i STs interesse at deltage i et BAT-projekt. Denne vurdering var også foretaget for så vidt angår deltagelse i BAT varemærke-databasen samt i BATs Records Management Programme. Af brev af 28. juli 1994 fra en medarbejder hos BAT, Beamish, til Peter Waldejer hos de sagsøgte fremgår blandt andet, at der blev fremsendt en manual vedrørende kvalitetskontrol med tærskning af grøn tobak samt standarder og specifikationer. British American Tobaccos forhold Det er sagsøgerens opfattelse, at de sagsøgte på grund af tilknytningen til BAT har modtaget oplysninger fra og er blevet påvirket af BAT, og at det har haft indflydelse på produktionen af Prince cigaretter. Det er derfor sagsøgerens opfattelse, at BATs viden og handlinger skal tillægges betydning ved vurdering af de sagsøgtes erstatningsansvar. Der er i den forbindelse dokumenteret fra en række rapporter og korrespondance m.v., der involverer BAT og selskaber med tilknytning til BAT, og som skal vise noget om BATs viden og handlinger med hensyn til produktion og salg af cigaretter. Det er dokumenteret, at BAT i flere tilfælde har sendt rapporter m.v. til de sagsøgte. Der er herunder dokumenteret fra en BAT rapport af 1. maj 1964 om Frigivelse under rygning af nikotin tilsat som forskellige salte til ekstraheret tobakscigaretter, BAT rapport af 16. november 1965 om Forholdet mellem en cigarets styrke og ekstraherbar nikotin i røgen og BAT rapport af 30. september 1966 om Yderligere arbejde med ekstraherbar nikotin.

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Kapitel 1 Definitioner. Kapitel 2 Grænseværdier. Kapitel 3 Målemetoder

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Kapitel 1 Definitioner. Kapitel 2 Grænseværdier. Kapitel 3 Målemetoder BEK nr 172 af 28/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession B20110017205 Entydig dokumentidentifikation AI003755 Dato for førstegangsindlæggelse Dato for indlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer

Bekendtgørelse om grænseværdier, målemetoder, mærkning, varebetegnelser m.v. for tobaksvarer BEK nr 172 af 28/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Center for Forebyggelse, j.nr. 7-309-116/1 Senere

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) LBK nr 1022 af 21/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0788 Bilag 5 Offentligt Hr. José Manuel Barroso Formand for Europa-Kommissionen Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Det Internationale Sekretariat Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. 19. januar 2016 Center for Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura e-mail: primsund@sum.dk c.c.: pkh@sum.dk Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tlf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? 24 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 25 Kapitel 2: Indhold Kapitlet giver en indføring i de kemiske processer,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Af: Arne Astrup, professor; dr. med. 1. januar 2011 kl. 11:33 Danmark har i de senere år oplevet et drastisk fald i død af hjerte-karsygdom, så vi nu ligger bedst

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. november 2014 Sag 37/2012 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S (advokat Mikael Rosenmejer og advokat

Læs mere