UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. december 2011 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 19. afd. nr. B : A (advokat Anker Laden-Andersen, besk.) mod 1) House of Prince A/S 2) Skandinavisk Holding II A/S (tidligere Skandinavisk Tobakskompagni A/S) (advokat Mikael Rosenmejer og advokat Torben Bondrop for begge) Påstande Denne sag, der den 24. juni 2003 er anlagt ved Retten i Gladsaxe, er ved kendelse af 22. august 2003 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1.

2 - 2 - Sagsøgeren, A, har nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte, House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S, in solidum, alternativt hver for sig, skal betale kr., subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Præsentation af sagens problemer Sagen drejer sig om erstatning for personskade i form af varigt mén. Sagen rejser spørgsmål, om sagsøgerens varige mén helt eller delvist er en følge af rygning af cigaretter af mærket Prince gennem en længere årrække. Sagen rejser endvidere spørgsmål, om erstatningskravet kan støttes på lov om produktansvar, objektivt ansvar eller culpaansvar, herunder skærpet culpaansvar. Sagsøgeren anerkender, at rygning er sundhedsskadeligt, men han gør gældende, at han som forbruger af Prince cigaretter ikke har accepteret en skadevoldende effekt, der går ud over, hvad der kan forventes ved rygning af råtobak/umanipulerede cigaretter. Sagsøgeren gør navnlig gældende, at de sagsøgte har påvirket nikotinindholdet og nikotinens form i Prince cigaretter på følgende måder, der kan begrunde et erstatningsansvar: 1) Ved brug af tilsætningsstoffer, der påvirker ph-værdien og dermed nikotinoptagelsen og afhængigheden. 2) Ved tilsætning af aldehyder, alternativt sukkerstoffer, der ved forbrænding danner aldehyder, der forøger nikotinafhængigheden. 3) Ved brug af konstruktionsændringer, herunder ventilationshuller, der betyder, at sagsøgeren har optaget langt mere nikotin (og tjære og kulilte) end deklareret på pakkerne.

3 - 3 - Sagens parter A er født i 1946 og har røget cigaretter i en længere årrække. Efter sin forklaring begyndte han at ryge, da han var omkring 10 år, og bortset fra kortere perioder har han røget indtil 2005, hvor han holdt op med at ryge. Der har i alle årene været tale om et stort dagligt forbrug af cigaretter. Det er ubestridt, at A i alt væsentligt har røget Prince cigaretter, siden mærket blev introduceret i House of Prince A/S producerer og sælger blandt andet cigaretter af mærket Prince og har frem til 1. juli 2008 været et datterselskab af Skandinavisk Holding II A/S, der tidligere hed Skandinavisk Tobakskompagni A/S. House of Prince A/S blev pr. 1. juli 2008 overtaget af British American Tobacco (BAT). Personskaden Sagsøgeren lider af en række helbredsproblemer, og der er under sagen dokumenteret en række lægelige oplysninger om arten og omfanget af og årsagen til helbredsproblemerne. Af en udtalelse af 1. juli 2011 fra Arbejdsskadestyrelsen fremgår blandt andet: Vurdering Méngraden for følgerne af mangeårig tobaksrygning er vurderet til 15 procent, jf. erstatningsansvarslovens 4 Vi er ved brev af 1. februar 2010 blevet bedt om en udtalelse om méngraden og erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarslovens 10. Styrelsens medicinske speciallægekonsulent har medvirket til at vurdere méngraden. Begrundelse for méngrad Vi har lagt vægt på sagens lægelige oplysninger, herunder især: - Endokrinologisk speciallægeerklæring af 20. december 2010 fra professor, overlæge Kim Brixen - Urologisk speciallægeerklæring af 19. januar 2011 fra professor, overlæge Steen Walter

4 - 4 - Endvidere har vi inddraget: - Retslægerådets besvarelse af 4. november 2010 Af ovennævnte oplysninger fremgår det, at A har dårligt blodomløb og i 1992 blev indlagt med hjerteproblemer. I 1993 gennemgik han en vellykket by-pass operation, og der har ikke siden været hjerteproblemer. I 1998 blev han meniskopereret. I 2004 blev han opereret for cancer i overmunden med godt resultat. I 2005 fik han konstateret diabetes, og han har følger i form af neuropati og tendens til sårdannelse samt påvirket syn i mindre grad. Nedenfor følger vores vurdering af den samlede méngrad som følge af hjertekarsygdomme, sukkersyge og potensproblemer : By-pass operation: Vi vurderer, at der ikke er noget mén som følge heraf. Dårligt blodomløb i benene: Vi har herefter fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Føleforstyrelser, smerter og sårdannelse (neuropati): Vi har fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Syn: Vi vurderer ikke, at der er et mén for disse gener. Nedsat potens: Der er ikke tale om fuld impotens, og vi har derfor fastsat méngraden til skønsmæssigt 10 procent for disse gener. Ved skader på flere af de områder, der er fastsat satser for i méntabellen, sker der ikke automatisk en sammenlægning af de forskellige satser. Den samlede méngrad vil i stedet blive fastsat efter et skøn, hvor det samlede funktionsniveau vurderes. Ved multiple skader forstås i denne sammenhæng, at der i samme sag skal vurderes mere end et varigt mén. Efter vurderingen af det samlede funktionsniveau har vi fastsat den samlede méngrad til skønsmæssigt 30 procent, jf. ovenfor. Nedenfor følger vores vurdering af méngraden som følge af rygning : By-pass operation: Vi vurderer, at der ikke er noget mén som følge heraf.

5 - 5 - Dårligt blodomløb i benene: De helbredsmæssige gener er ikke nævnt i vores vejledende méntabel. Vi har sammenholdt med nedenstående punkter i tabellen, da generne bedst kan sammenlignes hermed, selvom årsagen er en anden. Vi finder, at det dårlige blodomløb i benene med overvejende sandsynlighed udelukkende er forårsaget af den mangeårige rygning. Efter tabellens punkt E.2.1 vurderes ingen begrænsning af den fysiske aktivitet til mindre end 5 procent. Efter tabellens punkt E.2.2 vurderes let begrænsning af den fysiske aktivitet, symptomerne fremkommer kun ved kraftig aktivitet, til 20 procent. Vi har lagt vægt på, at A grundet det dårlige blodomløb i benene har smerter ved længere tids gang (mere end 15 minutter). Smerterne er forårsaget af brug af musklerne og svinder ved at holde korte pauser, hvor man står stille. Endvidere kan generne undgås ved langsom gang/slendren. Vi finder, at der grundet ovenstående gener er ingen til lette begrænsninger af den fysiske aktivitet. Vi har herefter fastsat méngraden for disse gener til skønsmæssigt 10 procent. Føleforstyrelser, smerter og sårdannelse (neuropati): Syn: Vi har herefter fastsat méngraden for ovennævnte gener til mindre end 5 procent. Nedsat potens: Efter tabellens punkt F.4.5 vurderes impotens, fysisk årsag til mindre end eller lig med 15 procent. Vi har lagt vægt på, at A har erektionsproblemer afhjulpet med indsættelse af penisprotese, dog således at der fortsat er potensproblemer. Der er ikke tale om fuld impotens, og vi har derfor fastsat méngraden til skønsmæssigt 10 procent for disse gener. Vi finder imidlertid ikke, at hele potensproblematikken, men kun en del heraf kan henføres til rygning. Den andel, der kan henføres til rygningen, er skønsmæssigt fastsat til halvdelen af det samlede mén. Vi har herefter fastsat méngraden for nedsat potens til skønsmæssigt 5 procent. Ved skader på flere af de områder, der er fastsat satser for i méntabellen, sker der ikke automatisk en sammenlægning af de forskellige satser. Den samlede méngrad vil i

6 - 6 - stedet blive fastsat efter et skøn, hvor det samlede funktionsniveau vurderes. Ved multiple skader forstås i denne sammenhæng, at der i samme sag skal vurderes mere end et varigt mén. Efter vurderingen af det samlede funktionsniveau har vi fastsat den samlede méngrad for de rygerelaterede gener til skønsmæssigt 15 procent jf. ovenfor. Af en udtalelse af 4. november 2010 fra Retslægerådet fremgår blandt andet: Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet indledningsvis bemærke, at det er Retslægerådets opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Det er forudsat, at spørgsmålene til rådet er konkrete, og at de vedrører specifikt påpegede forhold. I nærværende sag er der stillet mange generelle spørgsmål, og antallet af publikationer om tobak, tobakkens skadelige virkninger, tobaksophør med videre andrager ca En videnskabeligt baseret besvarelse af generelle spørgsmål vil derfor således i bedste fald være en meget arbejdsfuld opgave, der ville kræve en særdeles lang sagsbehandlingstid. I en del tilfælde ville arbejdet være uoverkommeligt, ligesom nogle problemstillinger ligger uden for Retslægerådets sagkundskab og kompetence. Retslægerådet har under henvisning til ovenstående afstået fra at besvare spørgsmål, der er generelle, medmindre det som en service har kunnet ske kortfattet ud fra de voterendes paratviden i overensstemmelse med rådets vanlige praksis. På denne baggrund skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således: Spørgsmål 1: Er tobaksrygning en medvirkende årsag til hjerte-/karsygdomme? Ja. Spørgsmål 2: Såfremt spørgsmål I besvares bekræftende, ønskes det oplyst, om mængden af optaget nikotin må antages at have betydning for en rygers udvikling af hjerte-/karsygdomme? Nej. Spørgsmål 3: Vil rygning hos nogen befolkningsgrupper, f.eks. hos folk med højt kolesteroltal, højt blodtryk og sukkersyge, medføre forøget risiko for hjerte-/karsygdomme? I tilknytning hertil ønskes oplyst, om tobaksrygning forstærker de forannævnte sygdommes skadesvirkninger (patientens helbredsproblemer)? Ja. Risikofaktorerne (kolesterol, blodtryk, sukkersyge og tobak) forstærker de aterogene (åreforkalkningsfremkaldende) effekter af hinanden. Således har en rygende person en

7 - 7 - risiko for at få en arteriosklerotisk sygdom, der er 2-6 gange større end en ikke rygende person på alle niveauer for risiko. Spørgsmål 5: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As hjerte-/karsygdomme må antages at være helt eller delvist forårsaget af tobaksrygning og/eller nikotinoptag i.forbindelse med tobaksrygning? Ja. Sagsøgers sydom må antages at være delvist forårsaget af hans tobaksrygning. Spørgsmål 6: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As risiko for udvikling af hjerte- /karsygdomme må antages at være blevet forøget gennem tobaksrygning og/eller nikotinoptag i forbindelse med tobaksrygning? Spørgsmål 7: Såfremt spørgsmål 6 besvares bekræftende, ønskes den forøgede risikofaktor oplyst. Ad spørgsmål 6 og 7: Sagsøgers risiko for udvikling af hjerte-karsygdomme er forøget under forudsætning af, at sagsøger begyndte at ryge i 16-års alderen (rygedebuttidspunkt er ikke oplyst i de lægelige sagsakter, men i sagsfremstillingen), og under hensyntagen til at han i gennemsnit har røget 40 cigaretter om dagen (i de lægelige sagsakter er forbruget oplyst yderst varierende fra cigaretter om dagen). I 49 år har sagsøger et samlet tobaksforbrug på cirka 98 (49-147) pakkeår, hvor et pakkeår er 20 cigaretter (gram tobak) om dagen i 1 år, eller 10 cigaretter i 2 år osv. Sagsøgers risiko for at udvikle hjerte- karsygdom er øget med cirka en faktor 2-6 i forhold til, hvis sagsøger aldrig havde røget. Spørgsmål 8: Er A disponeret for hjerte-/karsygdomme? I den følgende besvarelse forudsættes det, at der med "disposition" menes familiær disposition. (Der kunne også være tale om "social disposition", idet det vides, at socialt dårligt stillede er mere modtagelige over for tobakkens skadevirkninger end socialt velstillede). Risikofaktoren: Familiær disposition til hjerte-karsygdom kræver, at en eller flere nære familiemedlemmer er død af hjerte-karsygdom inden det fyldte 60. år. Da sagsøgers far døde af hjertekarsygdom 70 år gammel, er der ikke tale om disposition til hjertekarsygdomme for sagsøgers vedkommende, med mindre der er nære familiemedlemmer, som er ramt af hjerte-karsygdomme, som ikke er oplyst i sagsakterne. Som sagen er belyst i de lægelige sagsakter, er svaret på spørgsmålet derfor: nej. Hvis spørgeren har anvendt udtrykket generelt i betydningen "udsat i mere end almindelig grad", er svaret derimod ja. Sagsøger er disponeret gennem risikofaktorerne hyperkolesterolæmi og rygning, som formentlig begge var til stede ved hjerte-karsygdommens debut i cirka 1988.

8 - 8 - Spørgsmål 11 B: Er der efter Retslægerådets vurdering sammenhæng mellem udviklingen af hjerte- /karsygdomme og intensiteten af nikotinoptaget/koncentrationen af nikotin i kroppen? Der bedes ved besvarelsen taget hensyn til en eventuel afhængighedsskabende effekt, der kan være en følge af nikotinoptag. I det omfang nikotins afhængighedsskabende effekt medfører, at pågældende ikke ophører med tobaksrygning, kan nikotin anses for at være en medvirkende faktor til udvikling af hjerte-karsygdom. Spørgsmål 12 A: Retslægerådet anmodes om at oplyse, hvorvidt As impotensproblemer må antages at være forårsaget af eller forøget ved optagelse af nikotin ved tobaksrygning, og/eller optagelse af nikotin i forbindelse med tobaksrygning? Tobaksrygning påvirker pulsårerne i hele organismen. Derfor kan karforsyningen til penis også tage skade af rygning, og det kan føre til impotens. Impotens er alt andet lige hyppigere hos rygere end hos ikke-rygere. Spørgsmål 12 B: Medfører tobaksrygning en forøget risiko for forværring af potensproblemer? Tobaksrygning kan sandsynligvis forværre impotensproblemer hos personer, som i forvejen lider af en vis grad af impotens. Spørgsmål 18: Opfylder A ved sagsanlægget i juni 2003 de sædvanligt anvendte kriterier for at kunne betegnes som værende afhængig af et stof, i denne sag af nikotin? Der er i de lægelige akter i sagen ikke spurgt til graden af afhængighed, ligesom det ikke er oplyst, om sagsøger inhalerer tobaksrøgen. Der foreligger heller ikke resultater af biologiske mål, som kunne udsige noget om graden af inhalation (for eksempel kuliltekoncentration i udåndingsluft). Det fremgår ikke af de lægelige sagsakter, om sagsøger er testet med den internationalt anvendte og i daglig klinisk praksis anbefalede Fagerströms skala til vurdering af graden af nikotinafhængighed. Det er heller ikke oplyst, hvor lang tid efter opvågnen sagsøger ryger dagens første cigaret (har stor betydning for vurderingen af graden af nikotinafhængighed). På baggrund af sagsøgers mangeårige, høje cigaretforbrug er det dog meget sandsynligt, at han i 2003 har været nikotinafhængig. Spørgsmål 39: I tilknytning til besvarelsen af spørgsmål I anmodes Retslægerådet - om muligt - om at oplyse, hvad der ved tobaksrygningen, der må antages at forøge sagsøgerens risiko for at udvikling af hjerte-/karsygdomme. Er det:

9 - 9 - tjæren nikotinen kulilten (CO 2 ) andre forhold en kombination af de ovenfor nævnte forhold Den nøjagtige årsag til, at tobaksrygning øger risikoen for hjerte-karsygdomme, kendes ikke. Det er dog sandsynligt, at tjærestoffer, kulilte, kombinationen heraf samt muligvis også kombinationer med andre af de kemiske stoffer, som findes i tobaksrøg, spiller en væsentlig rolle. Nikotinindholdet i tobaksrøg spiller i denne forbindelse formentlig en mindre rolle. Spørgsmål C: Såfremt sagsøgerens spørgsmål 11 besvares bekræftende, bedes korrelationen mellem udviklingen af hjerte-/karsygdomme og intensiteten af nikotinoptaget beskrevet. Som anført i besvarelse på spørgsmål 11A og 11 B synes nikotin i sig selv ikke at have betydning for udvikling af hjerte-karsygdom. Den øvrige del af spørgsmålet er spekulativ og kan ikke besvares konkret. Der er dog ingen tvivl om, at et højt indtag af nikotin øger nikotinbehovet. Spørgsmål N: Retslægerådet bedes oplyse, om man er enig i, at det ikke er lægeligt dokumenteret, at nikotin i sig selv forøger risikoen for arteriosclerosis og risiko for hjertesygdomme? Der henvises for eksempel til The International Agency for Research on cancer of the World Health Organisations (IARC) publikation for 2007 benævnt "Reversal of risk after quitting smoking", side 46, der er fremlagt som bilag AU Hvis Retslægerådet ikke er enig heri, bedes Retslægerådet oplyse hvorfor. Der er ingen holdepunkter for, at nikotin i sig selv forøger risikoen for hjerte-karsygdom. Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 11 A. I det omfang, nikotinafhængighed medfører en vedligeholdelse af rygning, kan nikotin indirekte være en stærkt medvirkende årsag til hjertekarsygdom, jf. besvarelsen af spørgsmål 11 B. Der er mellem parterne enighed om den beløbsmæssig opgørelse af sagsøgerens erstatningskrav, men de sagsøgte gør gældende, at kravet skal nedsættes på grund af sagsøgerens accept af risiko ved rygning af råtobak/umanipulerede cigaretter, og at kravet endvidere skal nedsættes som følge af, at skaden til dels skyldes andet end rygning, herunder sagsøgerens arbejde gennem mange år med blandt andet svejsning og skadedyrsbekæmpelse.

10 Der har under sagen været dokumenteret fra en række artikler om helbredsmæssige risici forbundet med arbejde med blandt andet svejsning og skadedyrsbekæmpelsesmidler. Produktet Prince cigaretter blev introduceret på markedet i Prince cigaretter er med filter, og længden af cigaretten er ca. 84 mm. Det er oplyst, at der gennem årene er gennemført en række ændringer af Prince cigarettens konstruktion med henblik på at reducere tjære og nikotin, herunder ved at forlænge filteret, øge porøsiteten i det anvendte papir samt anvende ventilationshuller. Filterets længde var oprindelig 13 mm, men er gradvist blevet forlænget, så det i 1977 var 20 mm, hvilket det har været siden. Det er oplyst, at indholdet af nikotin og kondensat (tjære) i tobaksrøg fra Prince cigaretter løbende er faldet fra 1957 til I 1957 var indholdet 2,7 mg nikotin og 39 mg tjære, mens indholdet i 2010 var 0,8 mg nikotin og 10 mg tjære. Der er dokumenteret fra månedsundersøgelser af cigaretter foretaget af de sagsøgte fra februar 1957 til august Undersøgelserne omfatter Prince cigaretter og udvalgte andre mærker. For så vidt angår Prince er der målt ph-værdier mellem 5,01 og 5,50. Af en oversigt over måleresultaterne fremgår, at ph-værdien vedrører tobakken. Fra oktober 1957 indeholder månedsundersøgelserne oplysning om kvalitetstal. Der er i den forbindelse dokumenteret fra en rapport om beregning af kvalitetstal udarbejdet af den daværende leder af de sagsøgtes laboratorium, Kruszynski. I rapporten tales om analyseresultater for tobakken, ligesom der tales om tobakkens ph-værdi. Af rapporten fremgår endvidere, at Den gunstigste phværdi for en cigarettobak er erfaringsmæssig ph 5,2 og at 5,2 er den ideelle phværdi, som erfaringsmæssig er den bedste for cigaretter (altså stadig: tobakkens ph-værdi). I en formel for beregning af kvalitetstal er ph defineret som tobakkens aktuelle ph-værdi. Sagsøgeren har gjort gældende, at de målte ph-værdier ikke vedrører tobakken, men derimod tobaksrøgen.

11 Der er dokumenteret fra et håndskrevet notat af 1. marts 1983 om målinger af ph i tobaksrøg fra Prince cigaretter, hvoraf fremgår, at den gennemsnitlige ph (på grundlag af 10 målinger) var 4,42 i gasfasen og 7,43 i partikelfasen. Det er ikke nærmere oplyst, hvorledes disse målinger er foretaget, herunder hvordan der sondres mellem gasfasen og partikelfasen. Måleresultaterne genfindes i et dokument CORESTA Symposium Winston Salem, Smoke Study Group, 1982, der har titlen The Determination of the Smoke ph and its Organoleptic Evaluation og er udarbejdet af Kruszynski. Det er oplyst, at der i 1989 blev der indført ventilationshuller i papiret omkring filteret. Hullerne består af en perforering af det mørke tippingpapir, der dækker filteret og en del af tobaksrullen, og de er placeret i et 2,5 mm bredt bælte, der er placeret i et område fra 11,25 til 13,75 mm fra cigarettens skodende. De maskiner, der anvendes ved testrygning af cigaretter med henblik på deklarering af blandt andet nikotin og kondensat (tjære), er konstrueret således, at de dækker 9 mm (med et spænd fra 8,0 til 9,5 mm) fra skodenden af cigaretten, hvilket betyder, at hullerne ikke bliver dækket i forbindelse med testrygning. Sagsøgeren har gjort gældende, at rygemaskinerne er konstrueret således, at de ikke giver et retvisende billede af forbrugerens påvirkning af nikotin og kondensat (tjære), idet rygere i praksis helt eller delvist vil dække ventilationshullerne med enten læber eller fingre, således at den reelle påvirkning af nikotin og kondensat (tjære) er højere end de målte værdier. De sagsøgte har i den forbindelse henvist til, at rygemaskinerne måler i henhold til internationalt anerkendte standarder (ISO-standarder) og giver mulighed for sammenligning mellem forskellige typer af cigaretter, og at ventilationshuller som udgangspunkt ikke dækkes af rygeren, men at den enkelte rygers måde at ryge på naturligvis har betydning for påvirkning af nikotin og tjære. De sagsøgtes forhold til British American Tobacco (BAT) Sagsøgeren har gjort gældende, at de sagsøgtes samarbejde med BAT skal tillægges betydning ved vurderingen af de sagsøgtes viden om ph-værdiens og tilsætningsstoffers betydning

12 for Prince cigarettens afhængighedsskabende effekt, og at de sagsøgte må anses for at have deltaget i BATs destruktionspolitik af arkiverede dokumenter. BAT er en meget stor og global virksomhed, der blandt andet producerer og sælger tobaksvarer, herunder cigaretter. BAT ejer en række datterselskaber og har herudover ejerandele i og samarbejde med en række andre selskaber inden for tobaksindustrien. Det er oplyst, at BAT sondrer mellem kontrollerede selskaber og associerede selskaber, og at de sagsøgte tilhørte gruppen af associerede selskaber fra 1972 til 2008, hvor House of Prince A/S blev overtaget af BAT. I 1972 købte BAT ca. 33 % af aktierne i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, der tidligere var ejet af selskaberne Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker. Der blev i den forbindelse indgået en aktionæroverenskomst, der blandt andet indeholder bestemmelser om bestyrelse, forretningsudvalg og direktion. Om direktionen fremgår: 6. Til udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af den til Aktieselskabs-Registeret anmeldte direktion i ST kræves enstemmighed inden for bestyrelsen. Den administrerende direktør skal så vidt muligt være dansk. Moderselskaberne er enige om, at der med hensyn til direktionens sammensætning skal tages passende hensyn til sikring af den gensidigt løbende kontakt mellem direktionen i ST og BAT. Foregående afsnit er fra formanden i ST, direktør N. Arnth-Jensen, begrundet således: Overvejelser vedrørende STs direktion Den primære opgave for den nye bestyrelse i ST er at etablere en effektiv og dynamisk ledelse og skabe det rette grundlag for det bedst mulige samarbejde mellem dens medlemmer. Enhver regel om at en bestemt gruppe af aktionærer bør have særlig indflydelse ved udpegning af et af direktionsmedlemmerne ville uværgerligt isolere ham fra hans kolleger og forringe samarbejdet i direktionen. Disse overvejelser såvel som den fulde tillid til den administrerende direktør, som er udtrykt af BAT, danner baggrund for mit forslag om, at alle medlemmer af direktionen bør udpeges enstemmigt af bestyrelsen.

13 Et krav fra BAT om, at et af direktionsmedlemmerne bør have en særlig forbindelse til dette selskab, ville blive anset for at udgøre en konflikt mellem aktionærgrupperne; men en sådan konflikt eksisterer ikke og bør med alle midler undgås. Modsat er det i alle aktionærernes interesse, at alle 4 grupper har lige rettigheder og forpligtelser. Den nære kontakt mellem direktionen og BAT er af den største betydning for selskabets fremtidige udvikling, og det er i hele direktionens interesse at opbygge og vedligeholde denne kontakt. I forbindelse med BATs køb af aktier i Skandinavisk Tobakskompagni A/S blev der i 1972 indgået en aftale mellem disse selskaber, hvoraf blandt andet fremgår: B. Udvikling og knowhow 1. BAT skal forelægge ST alt arbejde og resultater fra BAT-koncernen vedrørende tobaksprodukter, uanset om sådant er færdigt, under udarbejdelse eller skal påbegyndes senere. Som konsekvens heraf skal BAT til ST fremsende f.eks. alle interne og/eller eksterne rapporter og/eller meddelelser vedrørende forskning, udvikling, produktudvikling, maskinvurderinger, markedsføring, administration, efterretninger om råtobak og fremstilling, således som disse måtte blive efterspurgt af ST, idet omkostningerne ved kopiering og levering af sådant trykt eller skrevet materiale bæres af ST. 2. Desuden skal BAT videregive teknisk knowhow til ST gennem personlige møder mellem medarbejdere hos BAT og medarbejdere hos ST på parternes forretningssted (inklusive kontorer, produktionsanlæg samt forsknings- og udviklingsfaciliteter). 3. ST skal fortroligt modtage og fortroligt opbevare al hemmelig knowhow fra BAT og skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre afsløring af teknisk knowhow, som ikke er i hemmelig kategorien. ST skal med sine medarbejdere og repræsentanter, som har adgang til disse oplysninger, sikre at der indgås en pagt om, at denne forpligtelse til ikke at afsløre hemmelig knowhow vil blive respekteret. 4. ST accepterer jævnligt at levere rapporter til BAT om resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kunne udføres af ST i forhold til tobaksprodukter. 6. BAT s levering af knowhow skal i det omfang, dette forefindes eller udvikles, omfatte men ikke være begrænset til følgende områder; inden for hvert område er der angivet eksempler nedenfor, men disse foregiver på ingen måde at være fuldstændige og komplette: FORSKNING Avancerede analytiske metoder og Fysiske teknikker,

14 Fysiske, kemiske og mikrobiologiske analyser Faktorer i forbindelse med cigaretudvikling, Filterdesign, sammensætning og funktion Biologisk vurdering af tobaksrøg og kondensater Samt alle relaterede områder inden for tobaksforskning Osv., osv. UDVIKLING Nye rygemateriale Rekonstitueret tobak Økonomisk udnyttelse af tobak (bearbejdningsteknikker, BATEX, osv.) Udvikling og vurdering af maskineri Kontinuerlig fugtighedsmåling Kvalitetskontrolteknikker (anbefaling til fabrikker, håndbog for kvalitetskontrol) Emballageundersøgelser Støj, lugt og andre miljøforanstaltninger på fabrikker osv., osv. PRODUKTUDVIKLING Faciliteter til rådighed til a. Produktovervågning for at inkludere mærkevurdering b. Produktudvikling frem mod fastsatte mål c. Fremstilling af smagsstoffer KNOWHOW OM FREMSTILLING Verdensomspændende, kvartalsvise koncernmeddelelser om udvikling af nye maskiner, fremstillingsproblemer og processer Systematisk rapportering om primære maskiner, fremstillingsmaskiner og emballeringsmaskiner Osv., osv. Af et tillæg til aktionæroverenskomsten fra 1979 fremgår, at de 4 ejere af Skandinavisk Tobakskompagni A/S er enige om at ændre selskabet til et holdingselskab og samtidig ændre selskabets navn til Skandinavisk Holding A/S. Samtidig er de 4 aktionærer enige om at overdrage alle de til driften af tobaksvirksomheden hørende aktiver og passiver til et nyt datterselskab, der skal drives under navnet Skandinavisk Tobakskompagni A/S. I 1990 ombyttede BAT sin aktiebeholdning i Skandinavisk Holding A/S med aktier i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, således at Skandinavisk Tobakskompagni A/S herefter

15 var ejet af BAT og Skandinavisk Holding A/S, der var ejet af Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker. Af en aktionæroverenskomst fra 1990 vedrørende Skandinavisk Tobakskompagni A/S mellem BAT, Skandinavisk Holding A/S og Chr. Augustinus Fabrikker A/S, C. W. Obel A/S og Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker fremgår blandt andet: Parternes indbyrdes forhold har været præget af gensidig respekt og forståelse, der har bygget på BAT s og ST s (SH s) erfaring og knowhow om tobaksfremstilling, - salg og distribution. Ved tilkøb af andre især danske tobaksfabrikker, ved et gnidningsfrit bestyrelsesarbejde, og ved dygtig daglig ledelse og engagerede medarbejdere, som har stået i tæt kontakt med BAT s ledelse og medarbejdere, er ST (SH) udviklet til en af Danmarks største industrivirksomheder, som derudover har opbygget en betydelig eksport af ST s produkter. 2. Research Agreement The Research Agreement skal fortsat være gældende i forholdet mellem ST og BST. Aktionæroverenskomsten fra 1990 indeholder blandt andet bestemmelser om direktionen svarende til aktionæroverenskomsten fra Til afløsning af aftalen fra 1972 indgik BAT og Skandinavisk Tobakskompagni A/S i 1996 en knowhow og varemærkeaftale, hvoraf blandt andet fremgår: B. Knowhow 1. BAT s tilvejebringelse af knowhow: BAT meddeler ST al BAT-koncernens teknisk knowhow i relation til tobaksprodukter. Som en konsekvens heraf sender BAT f.eks. ST alle interne og/eller eksterne rapporter og/eller meddelelser om spørgsmål vedrørende forskning, udvikling, produktudvikling, vurdering af maskineri, administration, efterretninger om råtobak, samt fremstilling, i det omfang ST anmoder herom. Omkostningerne ved kopiering og levering af dette trykte eller skrevne materiale betales af ST.

16 (a) Omfanget af knowhow: BAT s levering af teknisk knowhow omfatter i det omfang, det forefindes eller senere udvikles, følgende områder, men er ikke begrænset til disse: forskning, udvikling, produkt- og maskinudvikling, efterretninger om råtobak, knowhow om produktion, samt administration. Eksempler til illustration er anført i bilag 1, som på ingen måde foregiver at være fuldstændigt og komplet. (d) Rådgivning og assistance: BAT forsyner ST med rådgivning og assistance (inklusive faciliteter) ud over omfanget af stk. 1 og afsnit (a), hvor ST specifikt og med rimelighed anmoder herom, inklusive specifikke anmodninger om, at konsulenter skal besøge ST. Aktiviteter og ydelser, hvor initiativet specifikt kommer fra ST, og som gennemføres for ST, vil blive faktureret til ST på samme måde, som det sker over for andre selskaber, hvor BAT har en tilsvarende eller mindre aktiepost. F. Køb og oplagring af råtobak Det står ST helt frit for at købe sin råtobak fra Universal Leaf Tobacco Company, Inc., Richmond, og fra andre leverandører, men såfremt BAT-koncernens råtobaksfaciliteter er økonomiske, acceptable med hensyn til kvalitet, og konkurrencedygtige, så bevarer ST retten til at dække sit behov for råtobak eller en del deraf ved indkøb fra BATkoncernens kilder. I så fald bevarer ST retten til at fastlægge længden af oplagringens varighed og de placeringer, der er mest egnede i forhold til ST s produkter. Der er dokumenteret fra korrespondance mellem de sagsøgte og BAT, hvoraf blandt andet fremgår, at der løbende har været drøftelser, møder og samarbejde mellem BAT og de sagsøgte, herunder at BAT har sendt rapporter m.v. til de sagsøgte. Af et brev af 10. december 1973 fra en medarbejder fra BATs afdeling for forskning og udvikling til de sagsøgtes medarbejder Kruszynski fremgår blandt andet: Da de besvarede mit brev af bad De om information om ekstraherbar nikotin. jeg sender separat 3 rapporter: RD 358-R Forholdet mellem styrken af en cigaret og ekstraherbar nikotin i rø gen. RD 437-R Yderligere arbejde med ekstraherbar nikotin L 238-R Ekstraherbar nikotin en genvurdering af forsøgsparametrene De har allerede modtaget en kopi af RD 1052-R: Impact : dets forbindelse med ekstraherbar nikotin og med andre variabler i cigaretter. Størstedelen af referencerne i denne rapport henviser til ekstrakter fra andre RD rapporter Ved at læse disse rapporter, tror jeg, at De vil få en god forståelse af, hvordan og hvorfor ekstraherbar nikotin måles. Jeg er sikker på, at dette er at foretrække frem for at læse et langt brev.

17 Af et brev af 2. juni 1977 fra Povl Rytter hos de sagsøgte til BAT fremgår blandt andet: Mens vi er enige i, at det er alt for lidt med 2 dage til at formulere smagsstoffer helt fra begyndelsen, så må du huske, at der allerede er en masse grundlæggende arbejde til rådighed samt en hel del knowhow om de grundlæggende krav til Prince. Størstedelen af denne knowhow er af en sådan karakter, at vi ikke kan gøre den frit tilgængelig, og du må derfor have forståelse for, at Chris ikke kan få oplysninger om Prince-opskriften, der efter vores opfattelse vil være en af de grundlæggende ting i dette udviklingsarbejde. Vi planlægger således at trække på Chris erfaring og vil fortsætte vort arbejde, efter han er rejst igen. Vi forudser således, at han efter en periode på 3-5 uger kommer tilbage og tjekker de endelige prøver, som vi har produceret i mellemtiden, forudsat at vi på det tidspunkt er i stand til at arbejde med de udvalgte materialer på vores produktionsudstyr. Af et brev af 16. juni 1977 fra BAT til Povl Rytter hos de sagsøgte fremgår blandt andet: Mange tak for din venlige gæstfrihed. Jeg nød besøget meget, selv om vi kun delvis nåede vores mål. Jeg vil gerne bekræfte, at vi rekonstituerer cigaretterne til at opfylde følgende målsætninger. Tjære: Nikotin: Kultilte: Ventilation: 9 mg som Merit 0,7 mg som Merit 10,0 mg som Merit Ingen synlige ventilationshuller Vil du sende Prince blend til dette arbejde eller den ny blanding med lavere nikotin? Af et brev af 20. juni 1977 sendt internt i BAT fremgår blandt andet: Produktudvikling Prince Danmark Efter mit besøg hos STK blev der opnået enighed om at rekonstruere både cigaretten og smagsstofferne.

18 Den 17. januar 1990 returnerede Hans V. Thomsen fra de sagsøgte et udfyldt spørgeskema fra BAT, hvoraf blandt andet fremgår: HEMMELIGT Jeg er blevet bedt om inden udgangen af denne uge at frembringe den nuværende status og fremtidige muligheder for ammoniakteknologi inden for BAT s selskaber. Jeg vil derfor være meget taknemmelig, hvis De kunne udfylde følgende spørgeskema og faxe det til mig Definition: Ammoniakteknologi henviser til brugen af ekstra ammoniak i Deres produkter for at øge rygningens kvalitet uanset ad hvilken vej, f.eks. direkte ammoniakbehandling, ammoniak/sukker-reaktionsprodukter i smagen, i casingen, ammoniak gennem rekonstituerede tobaksplanter 1. Selskabets navn: Skandinavisk Tobakskompagni 2. Anvender De for nærværende ammoniakteknologi i Deres produkter? Nej 4. Hvis nej, hvorfor anvender De det ikke? Kan ikke se fordel. 5. Har De planer om at anvende ammoniakteknologi i den nærmeste fremtid? Nej 6. Hvis denne teknologi var bredt og nemt tilgængelig, ville De så anvende den? Tror det ikke Af en telefax af 4. december 1990 fra Povl Rytter fra de sagsøgte til Mr. Reynolds fra Brown & Williamson Tobacco, der har tilknytning til BAT, fremgår blandt andet: Gennem har jeg modtaget Deres brev angående Lucky Strike i Danmark. Jeg er Leaf Manager og ansvarlig for blanding [af tobakken] og udvikling af tobaksblandinger hos House of Prince. Angående brug af CPCL har jeg følgende information af interesse: I Danmark har vi ikke nogen tobakslov. Derfor ville det være lovligt at bruge f.eks. ammoniumfosfat, kumarin m.m. Da vi imidlertid er medlem af EU, har vi som firma valgt at arbejde under den tyske tobakslov. Vi forventer, at EU inden for de næste få år vil indføre krav, der svarer til de regler, der p.t. gælder i Tyskland. Derfor har vi justeret alle vore blandinger, aromastoffer, filtre og tilsætningsstoffer for alle mærker, således at de overholder de tyske regler. På samme måde som BAT Hamburg kan vi derfor ikke acceptere brug af rekonstitueret tobak behandlet med ammoniumfosfat. Desuden har vi indført en politik i House of Prince, der går ud på kun at bruge naturlige tobaksblade i vore mærker. Vi har således fjernet alle menneskeskabte materialer,

19 såsom rekonstitueret tobaksaffald. Denne beslutning blev truffet for at gøre krudtet vådt i antirygergrupperne og komme dem i forkøbet i forbindelse med deres angreb på tilsætningsstoffer i almindelighed. Vi vil meget gerne udvikle en blanding med vore egne tobakker naturligvis med Deres tilsætnings- og aromastoffer, og præsentere resultaterne for Dem og Deres rygepanel. Af et brev af 29. december 1992 fra BAT til Carsten Tvede-Møller, der repræsenterede BAT i bestyrelsen og forretningsudvalget hos de sagsøgte, fremgår blandt andet, at BAT ikke ønskede at støtte de sagsøgtes forslag om køb af virksomheden Lekkerland. Af et referat af et bestyrelsesmøde hos de sagsøgte den 1. september 1993 fremgår blandt andet: Carsten Tvede-Møller gav på vegne af Jimmi Rembiszewski, som havde meldt forfald til mødet, udtryk for følgende: Jimmi Rembiszewski ønsker indledningsvis at udtrykke sin varme støtte til, at Prince, som han karakteriserer som en juvel, som nicheprodukt kan blive et stort cigaretmærke på alle væsentlige markeder i Europa. På baggrund af Prince s betydning for ST er Jimmi Rembiszewski imidlertid bekymret over, at STs bestyrelse ikke bruger mere energi og tid på at drøfte Prince-mærkets strategi, markedsføring, design etc. Jimmi Rembiszewski undrer sig over, at direktionen i [House of Prince] ikke selv har drøftet Prince-strategien med ledelsen i BAT. I den forbindelse finder Jimmi Rembiszewski, at [House of Princes] interesser i Polen og Letland er at betragte som et sidespor. Hvad angår Prince International giver Jimmi Rembiszewski udtryk for, at han er meget kraftig modstander af produktet. Der er efter hans opfattelse tale om en eklatant fejl, bl.a. fordi det vil være en umulighed at have ét Prince-design i Nordtyskland og et andet i Sydtyskland. For så vidt angår samarbejdet med BAT, udtrykker Jimmi Rembiszewski bekymring, og nævner som eksempler på mangler i samarbejdet, at ST for nylig har meddelt, at ST ikke ønsker at deltage i den af BAT oprettede fælles varemærke-database, eller i et såkaldt Records Management Programme. I det hele taget finder Jimmi Rembiszewski, at der fra ST s side lægges afstand til BAT, og at der derfor kun er meget sporadisk kontakt imellem selskaberne. Jimmi Rembiszewski finder, at dette ikke er i overensstemmelse med indholdet i det brev, som den daværende bestyrelsesformand Niels Arnth-Jensen i sin tid havde udarbejdet og som dannede basis for samarbejdet mellem ledelserne i ST og BAT. Der fulgte herefter en længere drøftelse af de gennem Carsten Tvede-Møller tilkendegivne synspunkter fra Jimmi Rembiszewski. For så vidt angår Jimmi Rem-

20 biszewski s henvisning til Niels Arnth-Jensens brev, understregede formanden, at hensigten med brevet var at pointere, at STs direktion betragtes som et kollektiv, således at BAT ikke har særlig access eller lignende til én eller flere enkelte direktører i ST. JT gav på direktionens vegne udtryk for, at han naturligvis beklagede, at Jimmi Rembiszewski havde indvendinger imod den måde, hvorpå samarbejdet foregik mellem direktionen og bestyrelsen, idet direktionen stedse bestræbte sig på at udføre sit arbejde således, at man havde alle fire aktionærers fulde opbakning. I øvrigt meddelte JT, at Prince International var udviklet i tæt samarbejde med BAT Tyskland, der selv havde anbefalet dette som en vej til at skabe fornyet vækst for Prince i Tyskland. Ligeledes var udviklingen i Holland foregået i tæt samarbejde med BATs General Manager i Holland Vedrørende de konkrete eksempler på manglende samarbejde fra STs side oplyste JT, at direktionen som hidtil i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er i STs interesse at deltage i et BAT-projekt. Denne vurdering var også foretaget for så vidt angår deltagelse i BAT varemærke-databasen samt i BATs Records Management Programme. Af brev af 28. juli 1994 fra en medarbejder hos BAT, Beamish, til Peter Waldejer hos de sagsøgte fremgår blandt andet, at der blev fremsendt en manual vedrørende kvalitetskontrol med tærskning af grøn tobak samt standarder og specifikationer. British American Tobaccos forhold Det er sagsøgerens opfattelse, at de sagsøgte på grund af tilknytningen til BAT har modtaget oplysninger fra og er blevet påvirket af BAT, og at det har haft indflydelse på produktionen af Prince cigaretter. Det er derfor sagsøgerens opfattelse, at BATs viden og handlinger skal tillægges betydning ved vurdering af de sagsøgtes erstatningsansvar. Der er i den forbindelse dokumenteret fra en række rapporter og korrespondance m.v., der involverer BAT og selskaber med tilknytning til BAT, og som skal vise noget om BATs viden og handlinger med hensyn til produktion og salg af cigaretter. Det er dokumenteret, at BAT i flere tilfælde har sendt rapporter m.v. til de sagsøgte. Der er herunder dokumenteret fra en BAT rapport af 1. maj 1964 om Frigivelse under rygning af nikotin tilsat som forskellige salte til ekstraheret tobakscigaretter, BAT rapport af 16. november 1965 om Forholdet mellem en cigarets styrke og ekstraherbar nikotin i røgen og BAT rapport af 30. september 1966 om Yderligere arbejde med ekstraherbar nikotin.

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. november 2014 Sag 37/2012 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod House of Prince A/S og Skandinavisk Holding II A/S (advokat Mikael Rosenmejer og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46 www.op-i-røg.dk

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46 www.op-i-røg.dk KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK tobaksindustriens markedsføring 46 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 47 Kapitel 5: Indhold Kapitlet ser på reklame og markedsføring af tobak

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere