PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december faglig voldgiftssag FV :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV : 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring A/S Mellem klager, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet, samt indklagede, DI for Forenede Rengøring A/S, er opstået tvist om forståelsen af 42 om samarbejde og anvendelse af underleverandører i parternes overenskomst (Serviceoverenskomsten). Tvisten angår, om 42 indebærer, at Forenede Rengøring over for de klagende forbund har påtaget sig en pligt til at yde de underleverandører, som virksomheden benytter sig af ved udførelsen af virksomhedens rengøringsopgaver, en betaling, der som minimum skal være af en sådan størrelse, at den dækker den løn, der følger af Serviceoverenskomsten med eller uden tillæg af avance. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af gruppeformand Jan Villadsen, formand Morten Schmidtke Eriksen, begge udpeget af de klagende forbund, personalejuridisk chef Niels Grøn Fabech og advokat Henrik Uldal, begge udpeget af DI, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen blev forhandlet den 15. november 2011, hvor de klagende forbund var repræsenteret ved advokat Nicolai Westergaard, og DI ved advokat Jeanette Werner. Fra klagers side nedlagdes følgende påstande:

2 2 1. Indklagede tilpligtes at anerkende, at den indklagede virksomhed i medfør af 42 i parternes overenskomst (Serviceoverenskomsten) ved anvendelse af underleverandører er forpligtet til at yde disse en betaling herfor, der mindst svarer til, hvad der skulle have været betalt for det pågældende arbejde ifølge overenskomsten, principalt med tillæg af en rimelig avance til underleverandøren, subsidiært uden en sådan. 2. Den indklagede virksomhed tilpligtes at anerkende at have tilsidesat denne forpligtelse efter Serviceoverenskomstens 42 i forbindelse med anvendelse af fa. Adams Rengøring som underleverandør. DI for Forenede Rengøring A/S nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af forhandlingssekretær Henriette Olofsen, Adem Iseni, økonomidirektør Carsten Clement, direktør i Dansk Byggeri Peter Stenholm og chefkonsulent Ulrik Damm, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer. Afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som udtalte: 1. Regelgrundlaget Serviceoverenskomsten for indeholder i 42 følgende bestemmelser: 42. Samarbejde og anvendelse af underleverandører Stk. 1. Denne aftale omhandler arbejde indenfor serviceoverenskomsten, der udføres af underleverandører (underentreprenører), som hverken direkte eller i kraft af medlemskab af en arbejdsgiverorganisation er dækket af en overenskomst. Parterne er enige om, at modvirke omgåelse af serviceoverenskomsten. Spørgsmålet om omgåelse kan som hidtil behandles fagretligt. De af overenskomsten omfattede virksomheder hæfter ikke for underleverandørens eventuelle forringede lønvilkår mv. Stk. 2. Formålet med aftalen er at sikre rengøringsbranchen lige vilkår således at de af overenskomsten omfattede gode og velrenommerede virksomheder ikke får forringet deres konkurrenceevne på grund af underbydende virksomheder, herunder virksomheder der forringer løn- og ansættelsesvilkår på området gennem brug af underleverandører. Endvidere skal aftalen tilsikre at der skabes rammer for dialog organisationerne imellem og derved afværge eventuelle konflikter. Stk. 3. Såfremt en af parterne i denne aftale får kendskab til forringelser af branchens overenskomstmæssige forhold tager vedkommende organisation kontakt til modparten for at drøfte,

3 3 hvorledes der kan skabes lige vilkår i branchen. Sådanne henvendelser skal resultere i et møde hurtigst muligt mellem overenskomstens parter. Stk. 4. Til brug for forbundenes arbejde for at overenskomstdække branchen, skal de af overenskomsten omfattede virksomheder - på opfordring fra forbundene til virksomhedens hjemsted - 2 gange årligt til organisationerne fremsende en oversigt over de seneste 6 måneders anvendte underleverandører. Alene systematisk undladelse af afgivelse af oplysninger om anvendelse af underleverandører kan gøres til genstand for fagretlig behandling. Stk. 5. De i stk. 4 nævnte oversigter skal behandles fortroligt og ingen af de udleverede oplysninger kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse. Offentliggørelse af navne på konkrete af overenskomsten omfattede virksomheder forudsætter afholdelse af det i stk. 3 nævnte møde. Forbundene er ikke herved afskåret fra på sædvanlig vis at iværksætte arbejdsstandsning med henblik på indgåelse af overenskomst overfor virksomheder, der ikke er omfattet af Serviceoverenskomsten. Stk. 6. Forbundene forpligter sig til ikke at afslutte overenskomst med virksomheder der ikke er omfattede af Serviceoverenskomsten på lempeligere vilkår end det i Serviceoverenskomsten fastsatte. Forbundene skal - på opfordring af arbejdsgiverorganisationerne to gange årligt fremsende en oversigt over indgåede tiltrædelsesoverenskomster. De af overenskomsten omfattede virksomheder skal i deres aftale med underleverandører sikre sig, at underleverandørerne har kendskab til Serviceoverenskomsten. Stk. 7. Hvis en ikke-overenskomstdækket virksomhed, der arbejder som underleverandør for en DImedlemsvirksomhed, er ramt af en lovlig varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav om en kollektiv overenskomst, og der er varslet en lovlig sympati-konflikt mod en medlemsvirksomhed, kan Serviceforbundet eller 3F Privat Service, Hotel og Restauration rette henvendelse til DI med en anmodning om et møde til drøftelse af sagen. På mødet kan bl.a. drøftes de sympatikonfliktramte arbejdsopgaver. Tilsvarende kan DI rette henvendelse til forbundet. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på mødet eller tilsendes den modstående overenskomstpart så hurtigt som muligt. Parterne er enige om i sådanne situationer, at underleverandørvirksomheden kan optages i DI og overenskomstdækkes, selvom en konflikt er varslet eller iværksat. Stk. 8. Parterne er som led i samarbejdet enige om løbende i overenskomstperioden at drøfte effekten af denne aftale. Bestemmelsen kom ind i overenskomsten i 2007 til afløsning af en forsøgsordning aftalt i 2004, jfr. følgende uddrag af overenskomsten fra 2004: 39. Forsøgsordning

4 4 Hvis overenskomstparterne er enige herom, kan der under forudsætning af lokal enighed åbnes mulighed for, at der kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Dette giver mulighed for at afprøve muligheder, som den øjeblikkelige overenskomsttekst ikke tager højde for. Fællesordninger af denne karakter forudsætter overenskomstparternes godkendelse. Med henvisning til 1. afsnit tiltræder SBA og KAD og DFF følgende samarbejdsaftale, som kan opsiges med 3 måneders varsel for hver af parterne: 1) Målet for samarbejdsaftalen er at sikre rengøringsbranchen lige vilkår, således at gode og velrenommerede og organiserede virksomheder ikke får forringet deres konkurrenceevne på grund af underbydende virksomheder, herunder virksomheder der forringer løn- og ansættelsesvilkår på området gennem brug af vikarer. Samarbejdsaftalen skal også imødegå anvendelse af ikke-organiserede underleverandører. Endvidere skal aftalen tilsikre at der skabes rammer for dialog organisationerne imellem og derved afværge eventuelle konflikter. 2) Såfremt en af parterne i denne aftale får kendskab til forringelser af branchens overenskomstmæssige forhold tager vedkommende organisation kontakt til modparten for at drøfte, hvorledes der kan skabes lige vilkår i branchen. Sådanne henvendelser skal resultere i et møde hurtigst muligt mellem overenskomstens parter. 3) Samarbejdsaftalen kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling. Forhandlingssekretær Henriette Olofsen har forklaret bl.a., at hun var med ved overenskomstforhandlingerne såvel i 2004 som i Der havde ikke været problemer med forsøgsordningen, så den gled blot ind i overenskomsten. Meningen var, at arbejdsgiverne ikke måtte være konkurrenceforvridende. Det havde således i branchen udviklet sit til et stort problem, at nogle virksomheder benyttede sig af billige underleverandører af anden etnisk herkomst, som underbetalte deres ansatte. Chefkonsulent Ulrik Damm har forklaret bl.a., at han var med under overenskomstforhandlingerne i Forsøgsordningen var en modydelse, som gav arbejdsgiverne mulighed for at opnå en større fleksibilitet. Samarbejdsaftalen vedrørende vikarer og underleverandører skulle højne anseelsen og organisationsgraden inden for branchen. Man var dog ikke nede i detaljen m.h.t., hvad der skulle gøres. Der var således primært tale om en hensigtserklæring. I 2007-overenskomstforhandlingerne deltog han som bisidder. 3F lagde under forhandlingerne stor vægt på underleverandørproblematikken. Direktør Peter Stenholm har forklaret bl.a., at han som underdirektør i DI deltog i overenskomstforhandlingerne i 2007 og Virksomhedernes brug af underleverandører var i 2007 et særskilt tema under forhandlingerne. Der var enighed om at overføre samarbejdsaftalen til overenskomsten. Der blev i den forbindelse især brugt mange kræfter på at formulere 42, stk. 4 og 5, som angik virksomhedernes forpligtelse til at udlevere leverandørlister, og hvad disse lister kunne bruges til. Det var magtpåliggende for arbejdsgiversiden at sikre, at en virksomhed ikke kom til at hæfte for en

5 5 underleverandørs forringede vilkår, og det blev derfor skrevet ind i stk. 1. Stk. 2 og 3 er bestemmelser, som er blevet overført fra 2004-aftalen, og som ikke gav anledning til specielle drøftelser. 2. Forløbet i vedrørende overenskomstdækning af Forenede Rengørings underentreprenører Det er oplyst, at Forenede Service A/S (datterselskab til Forenede Rengøring A/S) i juni 2010 efter anmodning fra de klagende forbund og i overensstemmelse med overenskomstens 42, stk. 4, udleverede en underentreprenørliste til forbundene, at selskabet fra efteråret 2010 skærpede kontrollen med sine underleverandører især vedrørende overholdelse af gældende overenskomster og love, at der på de klagende forbunds anmodning blev afholdt et organisationsmøde om sagen den 15. november 2010 i henhold til overenskomstens 42, stk. 3, at der blev afholdt mæglingsmøde den 18. januar 2011 og fællesmøde den 6. april 2011, og at forløbet er resulteret i, at alle de underleverandører, som stod på den udleverede liste, er blevet overenskomstdækket via medlemskab af en arbejdsgiverforening eller ved tiltrædelsesoverenskomst. Arbejdstagersiden fastholdt dog på fællesmødet den 6. april 2011, at der forelå brud på overenskomsten i den foreliggende sag, og forbeholdt sig at videreføre sagen. 3. Forløbet i vedrørende Forenede Rengørings anvendelse af Adams Rengøring som underleverandør Forenede Rengøring A/S indgik den 22. november 2007 en underleverandøraftale med Adams Rengøring v/adem Iseni, som i aftalen forpligtede sig til at have personalehåndtering og overenskomstforhold, som er i overensstemmelse med gældende love og myndighedskrav. Adams Rengøring var i henhold til denne aftale herefter underleverandør på en række af Forenede Rengørings (eller Forenedes Services) opgaver, som blev udført på forskellige lokaliteter. Arbejdet blev udført dels af Adem Iseni selv, dels af hans medarbejdere. Det var mundtligt aftalt, at vederlæggelse skete med et beløb pr. dag, som blev fastsat ud fra det antal timer, som Dansk Rengøring (Dansk Service) på forhånd havde beregnet en arbejdsopgave til, samt ud fra en fast timeløn, som indtil marts 2008 lå på 155 kr., hvorefter den steg til 165 kr. I januar 2011 steg timelønnen til 185 kr. Der blev dog fra det således beregnede beløb fratrukket en procentsats i henhold til et særligt underleverandørrabatsystem, som Forenede Rengøring opererede med som en særlig incitamentsordning. Det beløb, som blev fratrukket, udgjorde for en nystartet underleverandør 9 %. Hvis samarbejdet forløb tilfredsstillende, kunne underleverandøren opnå at få procentsatsen nedsat. Den kunne dog ikke nedsættes til under 5 %, som var den procentsats, der blev anvendt, hvis der inden for de sidste 12 måneder ikke havde været nogen reklamationer eller kundeerstatninger. I tilfælde af kvalitetssvigt, samarbejdsproblemer mv. kunne det beløb, som blev fratrukket, stige til 17 %, som var den procentsats, der blev anvendt, hvis underentreprenøren burde udskiftes med det samme.

6 6 I et referat fra et ledermøde i Forenede Service er anført bl.a. følgende om underleverandørordningen: 2. Hvorfor bruges underleverandører til vores corebusiness? Underleverandører bruges med stor succes til afløsning. Underleverandørerne har mulighed for på kort tid at stille med et antal assistenter der gør underentreprenørerne meget velegnet til afløsning. Underleverandørerne har også en etnisk baggrund, der giver dem en fordel, når der skal kommunikeres med assistenterne. Det er derfor meget lettere for servicelederne at benytte underleverandører frem for selv at skulle finde assistenter, der har tilstrækkelige gode danskkundskaber. Endelig har brugen af underleverandører flere gange vist, at det kan lade sig gøre at få en sund økonomi på pladser med svære økonomiske betingelser. Fremtidig brug I. Det blev aftalt at brugen af underleverandører på længere sigt skal reduceres yderligere. Det forudsætter dog, at der igangsættes tiltag som sikrer, at vi kan få den nødvendige arbejdskraft f.eks. ved at ansætte/uddanne serviceledere som forstår de mange etniske danskere, deres kultur og sprog. V. Aftalerne med underleverandører skal primært laves som fastprisaftaler og undtagelsesvist som afregning pr. time. Timeprisen er aftalt øget til kr. 185 pr. 1. januar 2011, hvilket skulle være tilstrækkeligt til at sikre, at underleverandørerne kan udbetale en overenskomstmæssig løn. Afregnes med fastpris, er det langt sværere for argumenterer for underbetaling. VII. I region 3000 benyttes i dag en ordning hvor underleverandørerne får tilbageholdt maks. 10 % af den aftalte pris for leverancen. Underleverandørerne kan få 50 % af dette beløb retur såfremt de overholder specifikke krav. De resterende 50 % dækker FS omkostninger til materialer og materiel, der stilles til rådighed af FS for underleverandøren. Det fremgår af de afregninger, som er fremlagt under sagen, at Adams Rengøring bl.a. har fået fratrukket følgende procentsatser: 9 % (afregninger af 24. marts 2008, af 20. april 2008 og af 15. december 2009), 13 % (afregning af 15. juni 2010), 14 % (afregning af 16. januar 2011) og 10 % (afregning af 16. marts 2011). Adem Iseni har forklaret bl.a., at han i gennemsnit har haft 2-4 ansatte, som indtil februar 2011 er blevet aflønnet med 116 kr./t + feriepenge. Noget af arbejdet er blevet udført som aften/natarbejde og weekendarbejde. I februar 2011 underskrev han en tiltrædelsesoverenskomst til Serviceoverenskomsten. Han har i maj 2011 måttet indstille sin virksomhed, da han ikke har kunnet få det til at løbe rundt, efter at han har skullet betale overenskomstmæssig løn. Han har ikke fået tilbagebetalt nogen del af de beløb, som er blevet trukket i hans vederlag.

7 7 Økonomidirektør Carsten Clement har forklaret bl.a., at det er den regionchef, som forestår aftaleindgåelsen, der fastsætter det antal timer, som en underleverandør bliver aflønnet efter ved udførelsen af den enkelte opgave. Timetallet bliver ikke kontrolleret, så det er underleverandøren, som oppebærer gevinsten, såfremt arbejdet som følge af effektiviseringer kan udføres på kortere tid. Der er ved fastsættelsen af timelønnen blevet skelet til overenskomsten. I begyndelsen af 2011 blev timelønnen forhøjet til 185 kr. for at modsvare den overenskomstmæssige løn. Han vil ikke afvise, at forhøjelsen samtidig kan have medført en vis nedregulering af timetallet for den enkelte opgave. Det var op til Adams Rengøring selv at tilrettelægge arbejdet, således at det i videst muligt omfang kunne udføres på hverdage mellem kl. 06 og 20. Samarbejdet med Adams Rengøring ophørte i maj 2011, da Adams Rengøring primært var knyttet til opgaver i Furesø Kommune, hvor rengøringsentreprisen i maj 2011 blev vundet af en anden udbyder end Forenede Rengøring. Han er bekendt med, at den, som vandt entreprisen, har gennemført en række rationaliseringer. De regler, som Forenede Rengøring anvender omkring underleverandørrabatsystemet, er også blevet overholdt i relation til Adams Rengøring. 4. Den af Forenede Rengøring ydede vederlæggelse af Adams Rengøring sammenholdt med lønnen i henhold til Serviceoverenskomsten Ifølge klagers opgørelser udgjorde løn i henhold til serviceoverenskomsten i perioden 15. marts 2008 til 15. marts 2009 efter et års anciennitet 160,60 kr./time inklusiv servicetillæg, anciennitetstillæg, feriepenge, s/h og feriefrihedsopsparing, pension, fritvalgsordning og bidrag til uddannelsesfonde. For perioderne 15. marts marts 2010 og 15.marts 2010 til 15. marts 2011 udgjorde timelønnen inklusiv alle tillæg henholdsvis 168,55 kr. og 169,80 kr. Den 15. marts 2011 blev den hævet til 172,85 kr. Klager har endvidere fremlagt opgørelser, som viser, at aflønningen efter oplæring og indtil 1 års anciennitet lå ca. 5-6 kr. under de nævnte beløb. Fra marts 2008 og indtil januar/februar 2011 skete afregningen med Adams Rengøring på basis af en timeløn på 165 kr. med fradrag af 9 %, dvs. med 150,15 kr./time. Såfremt der efterfølgende er sket/vil ske tilbagebetaling af halvdelen af det fratrukne beløb, indebærer dette, at der efterfølgende er sket/vil ske en opregulering til 157,50 kr. i timen. I de perioder, hvor fradraget har udgjort f.eks. 13 % eller 14 %, er der blevet afregnet med 143,55 kr./time eller 141,90 kr./time med eventuel senere opregulering/mulighed for opregulering til 154,27 kr./time eller 153,45 kr./time. Fra Januar/februar 2011 blev Adams rengøring afregnet på basis af en timeløn på 185 kr. med fradrag af 10 %, dvs. med 166,50 kr./time med evt. senere opreguleringsmulighed til 175,75 kr./time.

8 8 Forenede Service har anført, at det ikke er retvisende at sammenholde med de af klager fremlagte opgørelser over timelønnen, da der må tages hensyn til, at en del af arbejdet ikke udføres efter præstationslønsats, ligesom der skal tages hensyn til, at en del af medarbejderne først efter 9 måneders ansættelse har haft krav på arbejdsmarkedspension. Forenede Service har lavet en beregning over aflønningen efter Serviceoverenskomsten for marts 2008 til marts 2011 vægtet efter medarbejdersammensætningen hos Forenede Service, som viser følgende gennemsnitlige timelønninger: 15. marts marts 2009: 156,24 kr. 15. marts marts 2010: 162,47 kr. 15. marts marts 2011: 164,40 kr. fra 15. marts ,44 kr. Parternes argumentation Klager har vedrørende påstand 1 navnlig anført, at 42 siden 2007 har været en integreret del af overenskomsten, som da andet ikke er aftalt forpligter såvel organisationerne som deres medlemmer, og dette gælder, uanset forpligtelserne efter bestemmelsen også berører tredjemænd, der ikke er omfattet af overenskomsten. Det fremgår udtrykkeligt af 42, stk. 2, at formålet er at sikre rengøringsbranchen lige vilkår, således at de organiserede arbejdsgivere ikke får forringet deres konkurrenceevne af underbydende virksomheder, herunder virksomheder som forringer løn- og ansættelsesvilkårene på området gennem brug af underleverandører. Det fastslås samtidig i stk. 3, at hvis en af parterne i aftalen får kendskab til forringelser af branchens overenskomstmæssige forhold, skal vedkommende organisation tage kontakt til modparten for at drøfte, hvorledes der kan skabes lige vilkår for branchen. Der ligger heri en klar forudsætning om, at anvendelsen af underleverandører ikke må føre til konkurrenceforvridning og forringelser af branchens overenskomstmæssige forhold, og at underleverandøren derfor ikke må aflønnes under overenskomsten med tillæg af en rimelig avance, subsidiært uden et sådant tillæg. Det siger således sig selv, at en underentreprenør, som selv aflønnes under overenskomsten, ikke kan aflønne sine medarbejdere efter overenskomsten. Aflønner en arbejdsgiver en underentreprenør på denne måde, foreligger der derfor en overenskomststridig omgåelse/underbetaling. Såfremt dette ikke antages, bliver 42, stk. 1 og 2, uden reelt indhold, hvilket ikke kan antages at have været overenskomstparternes hensigt. Vedrørende påstand 2 har klager navnlig anført, at klager skal have medhold, blot det i ét tilfælde kan påvises, at der er sket underbetaling. Klagers opgørelser over den overenskomstmæssige løn, hvori der ikke engang er taget hensyn til tillæg for aften/natarbejde eller weekendarbejde, viser, at det vederlag, som er blevet udbetalt, har ligget klart under den overenskomstmæssige løn, og også indklagedes egne beregninger viser, at Forenede Rengøring i hvert fald periodevis har vederlagt Adams Rengøring under overenskomsten.

9 9 Indklagede har vedrørende påstand 1 navnlig anført, at der ikke kan udledes en så vidtgående forpligtelse af overenskomstens 42, som klager påstår. Det kan således ikke i enhver situation forlanges, at en virksomhed for ikke at komme i en omgåelsessituation skal betale, hvad der svarer til den overenskomstmæssige løn med tillæg af en rimelig avance, hvilket også ville være i strid med konkurrencereglerne. En udvidelse af medlemsvirksomhedernes forpligtelser efter overenskomsten til også at omfatte betalingsforpligtelser i forhold til selvstændige underentreprenører må forudsætte udtrykkelig hjemmel i parternes overenskomst, men en sådan hjemmel foreligger ikke. En kollektiv aftale omfatter ikke arbejde, som arbejdsgiveren får udført af selvstændige underentreprenører, og arbejdsgiveren kan ikke hverken direkte eller indirekte komme til at hæfte for en underentreprenørs eventuelle forringede vilkår, hvilket også udtrykkeligt fastslås i 42, stk. 1, sidste pkt. Klagers påstand 1 synes baseret på en forudsætning om, at der er en sammenhæng mellem det beløb, som underentreprenøren bliver vederlagt med, og den løn, som underentreprenøren betaler sine ansatte. En sådan sammenhæng foreligger imidlertid ikke. Underentreprenøren har f.eks. selv mulighed for at tilrettelægge arbejdet med henblik på at opnå en rationaliseringsgevinst gennem effektiviseringer, ligesom underentreprenøren kan lade arbejdet udføre under andre og billigere overenskomster, f.eks. vikaroverenskomsten. 42 kom ind i overenskomsten i 2007 som afløsning for den prøveordning, som var blevet aftalt i 2004, og som alene havde karakter af en samarbejdsaftale indgået mellem overenskomstparterne, der kunne opsiges med 3 måneders varsel. Det er reelt den samme ordning, som er blevet videreført med 42, stk. 2 og 3, og som alene forpligter organisationerne og ikke deres medlemmer. Den eneste ændring, som skete i 2007, var således, at ordningen blev gjort permanent. Formålet var at skabe nogle instrumenter, som kunne medvirke til at få branchen organiseret. Stk. 1 og 2 er derfor alene hensigtserklæringer, som er gjort operationelle gennem de efterfølgende bestemmelser. Man gik ikke videre end til at skabe et system, som skulle sikre, at underleverandørerne blev overenskomstdækket under Serviceoverenskomsten. Dette system har de facto virket i den foreliggende sag, idet alle de underleverandører, som var indeholdt i den af Forenede Service udleverede leverandørliste, er blevet overenskomstdækket, herunder Adams Rengøring. Vedrørende påstand 2 har indklagede navnlig anført, at det ikke er godtgjort, at Forenede Rengøring har underbetalt Adams Rengøring set i forhold til, hvad der skulle have været betalt efter overenskomsten for at få opgaverne udført. Der er heller ikke sket underbetaling, selv om der måtte skulle tages hensyn til en rimelig avance. Den betaling, som er ydet, ligger således over, hvad Forenede Services egne lønudgifter ville have været efter medarbejdersammensætningen i samme periode hos Forenede Service. Der må endvidere tages hensyn til, at en del af arbejdet er blevet udført af Adams Rengørings indehaver selv, og at overenskomsten ikke er gældende for selvstændige. Det er i den forbindelse utvivlsomt, at der har foreligget et selvstændigt underentrepriseforhold og ikke en omgåelse af overenskomsten.

10 10 Opmandens begrundelse og resultat Ad påstand 1: Parterne aftalte i 2004 som en forsøgsordning en samarbejdsaftale, som bl.a. skulle imødegå anvendelse af ikke-organiserede underentreprenører, og som ikke kunne gøres til genstand for fagretlig behandling. Denne aftale afløstes i 2007 af aftale om Samarbejde og anvendelse af underleverandører, som blev indsat i parternes overenskomst som 42. Aftalen blev ved samme lejlighed udbygget med flere bestemmelser, som efter deres indhold finder anvendelse på de af overenskomsten omfattede virksomheder. 42 fremstår dermed som en i overenskomsten integreret bestemmelse, som finder anvendelse på såvel organisationerne som deres medlemmer, medmindre andet kan anses for aftalt. Det fremgår af 42, stk. 1 og 2, at de i aftalen indeholdte bestemmelser har til formål at modvirke dels omgåelser af Serviceoverenskomsten, dels forringelse af andre virksomheders konkurrenceevne på grund af underbydende virksomheder, herunder virksomheder der forringer løn- og ansættelsesvilkårene på området gennem brug af underleverandører. 42, stk.3-8, indeholder til opnåelse af dette formål en række bestemmelser, som bl.a. skal sikre, at underleverandørerne får kendskab til Serviceoverenskomsten og bliver dækket af denne overenskomst, hvis de ikke er det i forvejen. En underleverandør, som ikke oppebærer en betaling, som mindst svarer til, hvad der skulle have været betalt for det pågældende arbejde ifølge overenskomsten, vil normalt ikke kunne aflønne sine egne medarbejdere efter overenskomsten og vil samtidig normalt være underbydende i forhold til andre virksomheder, som har baseret deres prissætning på, hvad det ifølge overenskomsten koster at få det pågældende arbejde udført. Skal 42 kunne virke efter sit formål, må de af overenskomsten omfattede virksomheder derfor give deres underentreprenører en betaling, som mindst svarer til, hvad der skulle have været betalt for det pågældende arbejde ifølge overenskomsten, og en virksomhed, som har vederlagt en underentreprenør i strid hermed, har derfor efter min vurdering brudt denne forudsætning og dermed overtrådt sine overenskomstmæssige forpligtelser over for de klagende forbund. Det kan ikke føre til et andet resultat, at det i 42, stk. 1, sidste punktum er bestemt, at de af overenskomsten omfattede virksomheder ikke hæfter for en underleverandørs eventuelle forringede lønvilkår mv., da denne bestemmelse ikke er til hinder for, at de omhandlede virksomheder over for de klagende forbund har påtaget sig en overenskomstmæssig forpligtelse til at undlade at betale deres underleverandører

11 11 mindre end, hvad der skulle have været betalt for at få udført det pågældende arbejde efter overenskomsten. Det er på den anførte baggrund min opfattelse, at de klagende forbund skal have medhold i den subsidiære del af deres påstand 1. Ad påstand 2: Adams Rengøring afregnede månedsvis og fik ved afregningen udbetalt et beløb, som blev beregnet ud fra det antal timer, som Forenede Service havde vurderet de enkelte entrepriser til, ganget med en fastsat timeløn og fratrukket en procentsats, som har ligget mellem 9 % og 14 %. Det må samtidig lægges til grund, at Adams Rengøring som et lille enkeltmandsejet rengøringsfirma var helt afhængig af vederlaget fra Forenede Service, såfremt firmaet skulle kunne aflønne sine ansatte. Ved vurderingen af, om Forenede Service har overholdt sin pligt til at yde Adams Rengøring en betaling, som mindst svarede til, hvad der skulle have været betalt for det pågældende arbejde ifølge overenskomsten, må der derfor ses bort fra, at Adams Rengøring på et senere tidspunkt muligvis har fået eller har krav på at få halvdelen af det fratrukne beløb tilbagebetalt. Ved vurderingen findes endvidere at måtte bortses fra muligheden af, at indehaveren af Adams Rengøring eventuelt selv kunne have udført en del af arbejdet til en honorering, som lå under, hvad det ville have kostet at få arbejdet udført i henhold til overenskomsten. Den faktiske timeløn, som har ligget til grund for beregningen af det vederlag, som Adams Rengøring fik udbetalt i forbindelse med sine afregninger, findes herefter at have været så lav, at den i hvert fald periodevis må have ligget under, hvad en aflønning efter serviceoverenskomsten ville have ført til, også selv om der tages hensyn til, at aflønningen skal vægtes i forhold til medarbejderstabens sammensætning. Jeg finder derfor, at de klagende forbund tillige skal have medhold i deres påstand 2. Opmanden tilkendegav på denne baggrund, at en eventuel kendelse vil falde ud til, at der gives de klagende forbund medhold i følgende påstande: 1. Indklagede tilpligtes at anerkende, at den indklagede virksomhed i medfør af 42 i parternes overenskomst (Serviceoverenskomsten) ved anvendelse af underleverandører er forpligtet til at yde disse en betaling herfor, der mindst svarer til, hvad der skulle have været betalt for det pågældende arbejde ifølge overenskomsten. 2. Den indklagede virksomhed tilpligtes at anerkende at have tilsidesat denne forpligtelse efter Serviceoverenskomstens 42 i forbindelse med anvendelse af fa. Adams Rengøring som underleverandør.

12 12 Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, og at hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 8. december 2011 Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (sag nr. 2010-00183) (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst I for Dansk Overflade Teknik A/S (sag nr. 2010-293-01480)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139:

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Serviceforbundet, Landssammenslutningen for Rengøring og Service og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for A (advokat Nicolai Westergaard)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 14. august 2017 i faglig voldgiftssag (FV2017-0052): Danske Bioanalytikere (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Nordjylland

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. oktober 2012 i faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) (advokat Pernille Leding)

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere