Lokalplan Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 278 - Forslag"

Transkript

1 1 Lokalplan Forslag Margrethegården i Ringsted By Maj 2014 PBU Byråd 12.05

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Skee Valsølille Allindelille Jystrup Egemose Allindemagle Gyrstinge Haraldsted Valsømagle Ortved Vigersted Ørslevvester Kværkeby Ørslev Under Skoven Bringstrup Torpet Ringsted Fjællebro Balstrup Lokalplan 278 Sigersted Skellerød Tolstrup Høm Mulstrup Nordrup Havbyrd Farendløse Ørslev Vetterslev Sneslev Ringsted Byzonelandsbyer Landzonelandsbyer Kommunegrænse Hjelmsømagle Kagstrup m Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Kommunens hjemmeside

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 9 Kommuneplan 9 Lokalplan 9 Servitutter og byggelinier 9 Trafi k 10 Spildevand 10 Klima 11 Varme 11 Vand 11 El 11 Miljø 12 Arkæologiske forhold 12 Handleplan for klimakommune 13 BESTEMMELSER 15 1 Formål 15 2 Område og zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Veje, stier og parkering 16 6 Ledningsanlæg og belysning 16 7 Bebyggelsens omfang og placering 16 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 9 Ubebyggede arealer Klimatilpasning Støjbeskyttelse Forudsætning for ibrugtagning Retsvirkninger 20 13a Midlertidige retsvirkninger Vedtagelser 21 Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Kortbilag 4 Kortbilag 5 Matrikelkort Eksisterende forhold Bebyggelsesplan Adgang- og parkeringsforhold Illustrationer

4 4 Lokalplanområdets placering i Ringsted bymidte

5 5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser fi ndes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for en renovering af den almennyttige boligbebyggelse Margrethehaven. Renoveringen vil omfatte både ombygning og nedrivning af eksisterende boliger samt opførelse af ny boligbebyggelse. Foruden en gennemgribende renovering af bygningsmassen skal også områdets udendørs opholds- og havearealer samt vej- og stiforløb omlægges og genindrettes, hvorved der er tale om en gennemgribende og helhedsorienteret fornyelse af området. Eksisterende forhold Boligbebyggelsen Margrethegården består af 117 boliger i et for perioden tidstypisk byggeri fra Bebyggelsen har et samlet etageareal på m² og et grundareal på m². Lejlighederne er fordelt på 6 boligblokke, hovedsageligt udført som karrébebyggelse i 3 etager med tilhørende fællesfaciliteter som vaskeri, fællesrum, garager og parkering/p-kælder. Udenomsarealerne fungerer som grønne områder med parklignende have med plads til ophold og leg. Margrethesgårdens karrébebyggelse og opholdsarealer med kig til Sct. Bendts Kirke REDEGØRELSE

6 6 I området er henholdsvis 6 træer nord - syd langs sti og 6 træer øst - vest langs sti klassifi ceret som bevaringsværdig beplantning. Området afgrænses mod: - vest af parcelhusbebyggelsen langs Dronnings Margrethesvej og Amtstue Alle - øst af randbebyggelsen langs Nørregade. Lokalplanens indhold Bebyggelsens placering i bymidten i Ringsted betyder, at de fl este dagligdags faciliteter såsom indkøb, læge, rådhus, bibliotek, skoler. m.v. er tæt på bebyggelsens beboere. Denne centrale placering gør Margrethegården til et yderst attraktivt boligtilbud for en bred befolkningsgruppe. Imidlertid gør to overordnede væsentlige problemstillinger sig gældende for Margrethegården: Dels er de fl este af bebyggelsens primære bygningsdele fra opførelsesåret 1954, altså over 50 år gamle, og fremstår derfor idag stærkt nedslidte. Dels har alle Margrethegårdens lejligheder den originale planløsning fra 1954, hvilket langt fra er optimalt, og derfor ikke umiddelbart gør Margrethegården til et attraktivt og tidssvarende boligtilbud. I forhold til ovennævnte problemstillinger har konsekvenserne for Margrethegården heller ikke ladet vente på sig. Blandt andet er der inden for de sidste par år sket en større frafl ytning fra området som en konsekvens af bebyggelsens nedslidte stand og utidssvarende lejlighedstyper. For at modgå denne udvikling ønsker Boligselskabet Sjælland en omdannelse og renovering af Margrethegården omfattende følgende hovedpunkter: Facaderenovering af eksisterende bebyggelse Sammenlægning og renovering af eksisterende boliger Delvis nedrivning af 2 boligblokke Opførelse af nye rækkehuse langs Dronning Margrethesvej Opførelse af et nyt fælleshus REDEGØRELSE Eksisterende bebyggelse og vejforløb ved Dronning Margrethesvej.

7 7 Indretning af grønne fællesarealer til leg og ophold Forskønnelse og renovering af veje og stier Anlæggelse af parkeringskælder og parkering på terræn. Lokalplanen skal derfor give mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse og fastlægge retningslinier og bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse samt for udvendig renovering af eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal opføres som 3 mindre sektioner med etageboliger/rækkehuse i 3 etager med mulighed for hems. Bebyggelsen skal placeres med facade mod Dronning Margrethesvej med mindre, indbyrdes forskydninger for at skabe variation i gadeforløbet. Bebyggelsen skal medvirke til at danne overgangen mellem de øvrige boligblokkes 4 etages bygninger og parcelhusbebyggelsens mindre bygninger i 1-1½ plan. I forbindelse med renovering af tag og fag på eksisterende bebyggelse vil en udskiftning af tagkonstruktionen med en ny og højere give plads til både en etage mere med mulighed for hems samt installationer for ventilation og elevator. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for mulige materialer og bygningshøjder med henblik på at skabe et nyt, sammenhængende boligområde i overgangen mellem bymidtens fortættede bebyggelsesstruktur og enkeltfamileboligernes mere åbne, samtidig med at der gives mulighed for et mere nutidigt arkitek-tonisk udtryk og materialevalg. Efter renoveringsforløbet vil Margrethegården indeholde 112 boliger, og det er intentionen, at der med opførelse af et nyt fælleshus samt indretning af de udendørs opholdsarealer med forskeillige aktiviteter som legeplads, street basket bane og rumopdeling med forskeillig beplantning skal skabes god mulighed for styrkelse af fællessskabet i bebyggelsen. Samtidig gives der med lokalplanen mulighed for etablering af en parkeringskælder, således at nuværende interne vejforløb og parkeringsarealer fjernes med henblik på at give plads til de rekreative opholdsarealer. REDEGØRELSE Eksempel på nybebyggelse og trafiksanering ved Dronning Margrethesvej.

8 8 Eksisterende bebyggelse med markering af nedrivning (sort farve) INDLEDNING Skyggediagram - i juni måned kl. 18

9 9 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dronning Margrethesvej. Lokalplanen giver mulighed for at supplere vejadgangen ved udbygning af adgangsvej langs Kærlighedsstien mod øst. Forhold til anden planlægning Kommuneplan Området er omfattet af Kommuneplanens rammebestemmelser for område 1B1. Område 1B1 - Boligområde ved Dronning Margrethesvej (Revideret med tillæg nr. 23 til Kommuneplan ) a. Området skal anvendes til etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 75. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager med udnyttet tagetage og ikke højere end 18 m. Intentioner for området Stokbebyggelsesstrukturen skal bevares. De grønne områder og den nordsydgående stiforbindelse øst for bebyggelsen (bagom Nørregade) skal fastholdes. Bevaringsværdige træer skal så vidt muligt bevares og indarbejdes ved et nyt vej- og stiforløb mellem Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. Lokalplan Området er ikke omfattet af lokalplan. Servitutter og byggelinier Der er indenfor lokalplanområdet tinglyst følgende servitutter: Servitut lyst Dok om oldtidsminder mv.. Servitutten i form af tinglyst skøde anfører for matr. nr. 1pm, 1zu og 1ax at eventuelle oldtidminder og danefæ er offentlig ejendom. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.nr. 1xa skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.nr. 1zu skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.

10 10 nr. 1pm skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om anvendelse mv. Servitutten indeholder vilkår om at 1- og 2-værelses boliger på matr.nr. 1pm og 1 zu maskimalt må bebos af 2 personer. Servitut lyst Dok om varmeforsyn./kollektiv varmeforsyning mv. Servitutten indeholder bestemmelser for matr.nr. 1pm og 1zu om fælles varme- og varmtvandsforsyning. Servitut lyst Dok om varmeforsyn./kollektiv varmeforsyning mv. Servitutten indeholder bestemmelser for matr.nr. 1ax og 1zu om fælles varme- og varmtvandsforsyning. Trafik Veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. Samtidig gives der mulighed for at etablere en ny forbindelsesvej langs Kærlighedsstien, mellem Margrethegården og bebyggelsen langs Nørregade, der dermed gives vejadgang fra vest. Forbindelsesvejen kan på sigt give mulighed for nye adgangsveje/stiforbindelser til bagsiden af Nørregade. De store eksisterende træer langs den nye forbindelsesvej skal så vidt muligt bevares, hvis der fjernes et træ, skal det erstattes af et nyt træ. Langs forbindelsesvejen giver planen mulighed for at der kan plantes yderligere nye træer. De offentlige vejforløb langs Margrethehaven (Dronning Margrethesvej) skal trafi ksaneres, således at der indarbejdes parkeringsbåse og plantebede i vejforløbet. Stier Kærlighedsstien skal defi neres som stiforløb langs bebyggelsen, og suppleres med stiforløb ind gennem Margrethegården som opkobling på øvrige REDEGØRELSE Margrethehavens facader mod Amtstue Allé.

11 11 vej- og stiforløb i området, herunder også stiforbindelse mellem bymidten og Outlet centret ved Nordre Ringvej. Kollektiv trafik Der er ca. 75 m fra lokalplanområdet til det nærmeste busstoppested ved Nørregade og ca. 175 meter til busstoppested ved Nordre Ringvej, hvorfra der bl.a. er forbindelse til Ringsted station og Benløse. Spildevand Området er ifølge Ringsted Kommunes spildevandsplan fælleskloakeret. I tillæg 14 til Spildevandsplanen fremgår det, at hensigten er at separatkloakere mest muligt i området ved bymidten med tiden, hvorfor separering af spildevand og regnvand skal tænkes ind ved omfattende renovering samt opførelse af ny bebyggelse. Spildevand skal via spildevandsledning ledes til Ringsted Centralrenseanlæg. Overfl adevand kan holdes på egen grund ved etablering af foranstaltninger til opmagasinering af regnvand. Klima Med henblik på håndtering af regnvand ved ekstreme hændelser som skybrud skal der på egen grund træffes foranstaltning som fx.: -sænkning af parkeringsplads -underjordisk reservoir -eller anden foranstaltning, der på samme vis kan afl ukkes og dermed opsamle og tilbageholde regnvand. Varme Området skal forsynes med fjernvarme i henhold til Ringsted Kommunes varmeplan. Der er mulighed for at supplere med solvarme eller lignende. Vand Området vandforsynes fra Ringsted Forsyning A/S. El Området forsynes med el gennem SEAS & NVE ledningsnet. Miljø Forurenet jord Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassifi cering. Det betyder at al jord, der skal køres bort fra dette område (ejendommen) forinden skal anmeldes til kommune på kommunens anmeldeskemaer. Hvis et areal skal anvendes til bolig skal ejer sikre, at de øverste 50 cm jord af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Det kan oplyses, at der I Ringstedområdet findes et naturligt forhøjet cadmiumindhold i jorden, hvor indholdet nogle steder er lidt højere end kriteriet for ren jord. REDEGØRELSE

12 12 Støj Lokalplanområdet er beliggende i boligområde, og anses derfor ikke som værende i risiko for at blive udsat for støjbelastning ud over almindelige trafi kstøj fra det overordnede vejnet. Affald Der skal indenfor området og i tilknytning til hver boligblok afsættes et areal til en fælles afskærmet gård til afhentning og håndtering af affald. Det afskærmede areal må højest placeres 25 meter fra vej/ parkering af renovationsbil. Miljøvurdering Der er sideløbende med udarbejdelsen af denne lokalplan og kommuneplantillæg foretaget en miljøscreening af planerne. Den samlede screening viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Ringsted Kommune finder på denne baggrund, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Arkæologiske forhold Museum Vestsjælland hare udtalt, at en kontrol i arkiverne viser, at arealet ligger terrænreguleret og bebygget. Der er ikke registreret ikke-synlige arkæologiske interesser indenfor lokalplanarealet. På den baggrund vurderer man at der ikke ved fremtidige jordarbejder er risiko for at ødelægge væsentlige arkæologiske interesser. En formel, juridisk gyldig udtalelse jf. Museumslovens 25 kan indhentes af bygherre (se note 1). Note 1- Museumsloven Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens 25. Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens 27. Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke fi ndes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse betales af Kulturministeren jf. museumslovens 27 stk. 5. REDEGØRELSE En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

13 13 Handleplan for klimakommune Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø anviser, at Ringsted Kommune fra 2010 arbejder efter en samlet handleplan for klima og miljø. I 2009 besluttede kommunens Miljø- og Teknikudvalg, at følgende forslag skal prioriteres højt i forhold til Ringsted Kommunes indsats mod et bedre miljø og klima: Vand-, grundvands- og spildevandspumpning. Rumfølere til belysning. Køleanlæg til serverrum. Grønt Flag i skoler og børneinstitutioner i Ringsted Kommune. Konkurrencer om klimaprojekter i skoler, klima som tema, CO2-aftaler med institutioner. Solceller. Kommunale biler. Vådområder til at tilbageholde regnvand. Regnvand til toiletskyl. Kortlægning og koordinering af al kommunal kørsel. Denne lokalplan indeholder anbefaling og krav om følgende: Mulighed for solfangere og solceller. Mulighed for at indarbejde løsninger til at tilbageholde regnvand. Krav om at grønne have- og fællesarealer REDEGØRELSE Eksisterende bebyggelse og fælles opholdsarealer.

14 14 Eksempler på materialer til nybyggeri og facaderenovering Facaderenovering kan tænkes udført med et materiale som Tombak eller mursten med forskellig overfl adebehandling. Tombak er en legering, der består af kobber tilsat zink. Zinken bevirker, at materialet ikke irrer i samme grad som ren kobber. I stedet fremstår materialet med tiden i mørke, varme, brunlige nuancer. Fælles for begge facadeudtryk er, at der med henblik på at skabe en variation i de forholdsvis store fl ader kan indgå elementer som partier af træ, glas og mønsterskift i beklædningen. Detaljer i træ Den samme facade på nybyggeri udført i henholdvis tombak og mursten.

15 15 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og indberettes til plansystemdk.dk. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr 937 af 24/09/2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: åbne mulighed for nedrivning af eksisterende boligbebyggelse åbne mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage samt opførelse af fælleshus. åbne mulighed for opførelse af ny bebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage og tagkonstruktion på eksisterende bebyggelse. åbne mulighed for omlægning af interne adgangsveje og parkeringsanlæg samt etablering af en parkeringskælder fastlægge bestemmelser for materialer, proportioner og facadeudtryk ved renovering af eksisterende bebyggelse fastlægge bestemmelser for indretning af fælles opholdsarealer 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 1pm, 1zu, 1ax og del af 7000o Klosteret, Ringsted Jorder samt del af 56 Ringsted Bygrunde. 2.2 Området ligger i byzone, og skal forblive som sådan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området kun anvendes til boligformål som tæt-lav og etagebyggeri med tilhørende friarealer, forbindelsesveje og parkeringsarealer. 3.2 For området er gældende, at der i forbindelse med boligen må drives erhvervsvirksomhed som enmandsvirksomhed, der almindeligvis drives i boligområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig eller ejendom, at virksomheden drives sådan, at karakteren af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning mv., og at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, herunder ved særlig trafi kbelastning eller parkeringsbehov. 4 Udstykning 4.1 Området kan udstykkes. BESTEMMELSER

16 16 5 Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til området skal etableres ved eksisterende indkørsler fra Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. 5.2 Kærlighedstien kan forlægges til ny placering langs ny vej offentlig vej A -B, som vist på kortbilag Ny offentlig vej skal udlægges i mindst 5,5 meters bredde. Ny offentlig sti skal udlægges i en bredde af mindst 3 meter. Parkering 5.4 Der udlægges areal til fælles parkeringskælder som vist på kortbilag Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. bolig før bebyggelsens ibrugtagen. Der skal udlægges mindst 10 gæsteparkeringspladser på terræn. Pladserne skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Udendørs belysning må kun udføres som lavtsiddende armaturer som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og/eller som pullertbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter. Dog kan der udenfor byggefelterne kan tillades placeret småbygninger til rekreative formål samt opført karnapper, altaner, overdækninger o. lign. i tilknytning til boligbebyggelsen. 7.3 Bebyggelse må opføres i op til de på kortbilag 3 anførte maksimale bygningshøjder. Det maksimale etageantal fastsættes til 4 etager for bygninger på op til 18 meter og 3 etager med udnyttet tagetage for bygninger på op til 15 meter. Nyt fælleshus kan opføres med maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og i 2 etager. BESTEMMELSER 7.4 Tage på boliger skal udføres med 2-sidig taghældning uden valm med en taghældning på mellem grader. Tagfl aden kan tilllades udført asymmestisk med forskellig hældning, når den maskimale bygninghøjde overholdes, i princippet som vist på kortbilag 5.

17 17 I skrå tagfl ade kan tillades placeret svalegange, altaner mv. som ikke vender mod Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. 7.5 Tage på garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres med fl adt tag eller med ensidige tage med en taghældning på højest 10 grader. 7.6 Tag på fælleshus skal opføres med fl adt tag eller med taghældning på max. 25 grader. 7.7 De på kortbilag 2 markerede bygninger kan tillades nedrevet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Facader 8.1 Til facader på beboelsesbygninger må der kun anvendes: - tegl. - natursten. - plane facader beklædt med plader af tombak eller lignende. Beton må kun anvendes i mindre partier som ved altangange, trapper og lign. og kun hvis den er indfarvet/ overfl adebehandlet, pudset eller på anden måde fremtræder bearbejdet. 8.2 Murede facader og gavle skal fremstå som blank eller pudset/ vandskuret murværk i afdæmpede farver inden for jordfarveskalaen, se note 2 på næste side, eller med pladebeklædning som tombak. 8.3 På murede huse skal gavltrekanter være murede og skal have samme overfl ade og farve som det øvrige murværk. Gavle må ikke fremtræde ubrudte, men skal udføres med åbning(er) i form af vindue eller anden form for glasparti. 8.4 Mindre facadepartier som karnapper, og lignende kan dog udføres i træ, glas eller metal og skal fremstå enten ubehandlet eller i sort, hvid eller afdæmpede farver inden for jordfarveskalen. 8.5 Fristående udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må kun fremstå med facader i mur, glas, træ eller mørke, plane facadeplader af tombak eller lignende. Bestemmelsen gælder dog ikke for legehuse og lignende. 8.6 Vinduer, døre og porte på al bebyggelse må kun udføres i træ eller træ/metal og skal fremstå enten ubehandlede eller i farver inden for jordfarveskalaen. Bestemmelsen gælder dog ikke for legehuse og lignende. Tage 8.7 Tag på fælleshus fremstår fuldt synligt for tæt-lav og etageboligbebyggelsen, og skal derfor udføres som grønt tag eller med ikkerefl ekterende tagbeklædning som anført i 8.8. BESTEMMELSER

18 18 Note 2- Den klassiske ordfarveskala Raadvad Centeret 1998 Farverne i jordfarveskalaen består af otte naturlige pigmenter, som kan gøres lysere med f.eks. hvidkalk. Farverne er bløde og afdæmpede og har mange kombinationsmuligheder. BESTEMMELSER

19 Tage på boliger skal fremstå ensfarvede røde, sorte eller grå og må kun udføres med: - uglaserede, matte eller halvmatte tagsten i røde tegl, med en højeste refl exion værdi på ensfarvet sort eller mørkegrå skifer eller plane tagplader af eternit eller tombak. Hvis tage udføres med metalpladebeklædning kan trempler udføres med tilsvarende beklædning Tage på garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres med: - tagpap - grønt tag 8.11 Plastplader må ikke anvendes. Antenner og solfanger-/ solcelleanlæg 8.12 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er synlige fra offentlig vej På tage på beboelsesbygninger må der placeres solceller eller solfangere der max. udgør 50% af den enkelte tagfl ade. På tage til garager, carporte, udhuse og lignende må der ikke placeres solceller/ solfangere med mindre der er tale om tagfl ade på sammenhængende, større garageanlæg. Skiltning 8.14 Skiltning ud over almindelig adresseskiltning og færdselsskiltning må ikke fi nde sted. Note 3- Grønt tag Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De fl este grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter og er både smukke og praktiske. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder godt på varmen om vinteren. Taget kan optage store mængder regn- og smeltevand, og kan dermed lette presset på kloaksystemet. Et grønt tag kan desuden være med til at sikre bedre levevilkår for fugle og insekter. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Inden for lokalplanområdet må udendørs oplagring- herunder henstillen af både, skibscontainere, campingvogne og uindregistrerede køretøjer af enhver slags ikke fi nde sted. 9.2 Bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende terræn. Mindre terrænreguleringer skal udføres sådan, at det færdige terræn fremstår naturligt, mens større tilpasninger markeres visuelt i form af præcist formede skråninger eller støttemure. - Terrænregulering på mere end +/- 0.5 meter i forhold til eksisterende terræn må ikke sted inden for lokalplanområdet. 9.3 Fællesarealer skal etableres efter en samlet plan i princippet som vist på kortbilag 4 og fremtræde som tilgængelige, åbne græsarealer med naturlig vegetation af blomster og græsser, suppleret med enkelte træer eller grupper af træer/ buske. BESTEMMELSER

20 20 Der må etableres stier og anlæg til brug for beboernes rekreative anvendelse så som legeplads, boldbaner, borde og bænke mv. 9.4 De 8 bevaringsværdige træer som er vist på kortbilag 2, skal i videst mulige omfang bevares og indarbejdes i nyt vej- og stiforløb, hvor det er teknisk muligt. 9.5 Fjernes et eksisterende træ langs forbindelsesvejen skal det erstattes af et nyt træ med en stammeomkreds på minimum 40 cm. 9.6 Til boliger i stueplan kan der tilknyttes mindre arealer som private opholdsarealer/terrasser. 9.7 Der kan opsættes afskærmning omkring private terrasser med lave buske, græsser og stauder. 9.8 Der skal indenfor området og i tilknytning til hver boligblok afsættes et areal til en fælles afskærmet gård til afhentning og håndtering af affald. Det afskærmede areal må højest placeres 25 meter fra vej/ parkering af renovationsbil. 10 Klimatilpasning 10.1 Regnvand skal holdes på egen grund, og der skal ved anlæg af ubebyggede arealer indarbejdes løsninger til tilbagehold og opsamling af regnvand ved ekstreme hændelser som skybrud o.lign. på egen grund. 11 Støjbeskyttelse 11.1 Ny bebyggelse skal opføres med en facadelydklasse, som reducerer ekstern støj til under 30 db(a) i beboelsesrum. 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal der være anlagt parkeringskælder efter bestemmelserne i Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den enkelte bygnings varmeinstallationer/opvarmning er etableret. 13 Retsvirkninger 13.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. INDLEDNING BESTEMMELSER Lokalplanen tinglyses på de ejendomme der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

21 Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 13a Midlertidige retsvirkninger 13.1a Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 13.2a Når fristen for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan der eventuelt efter lov om planlægning 17 stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 13.3a Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Dog ikke længere end et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. 14 Vedtagelser 14.1 Byrådet vedtog den XX. XXX 2014 at udsende forslag til lokalplan XXX i offentlig høring i perioden XX. XX 2014 til og med den XX. XXX Lokalplanen indberettes til plansystemdk.dk, hvorefter den er bindende de ejendomme der ligger indenfor lokalplanområdet. BESTEMMELSER

22 22 BESTEMMELSER INDLEDNING

23 23 Kortbilag 1 Lokalplan 278 Matrikelkort Mål 1: 1000

24 24 KORTBILAG INDLEDNING

25 25 Kortbilag 2 Lokalplan 275 Eksisterende forhold Mål 1:1000

26 26 INDLEDNING KORTBILAG

27 Kortbilag 3 Lokalplan 278 Bebyggelsesplan Mål 1: 1000

28 28 KORTBILAG INDLEDNING

29 B

30 30 KORTBILAG INDLEDNING

31 31 Kortbilag 5 Lokalplan 278 Illustrationer

32 32 Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade Ringsted Tlf.:

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej

Lokalplan nr. 207. Lokalplan nr. 207. Forslag. Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Lokalplan nr. 207 Lokalplan nr. 207 Boliger i Benløse ved Benløse Skel og Bækkevej Forslag april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg Skanderborg Kommune 2006 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade

PLAN ERHVERV. Oktober 2009. Lokalplan nr. 1008. Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade PLAN ERHVERV Oktober 2009 Lokalplan nr. 1008 Boligbebyggelse i Løvegade ved Nansensgade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere