Lokalplan Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 278 - Forslag"

Transkript

1 1 Lokalplan Forslag Margrethegården i Ringsted By Maj 2014 PBU Byråd 12.05

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Skee Valsølille Allindelille Jystrup Egemose Allindemagle Gyrstinge Haraldsted Valsømagle Ortved Vigersted Ørslevvester Kværkeby Ørslev Under Skoven Bringstrup Torpet Ringsted Fjællebro Balstrup Lokalplan 278 Sigersted Skellerød Tolstrup Høm Mulstrup Nordrup Havbyrd Farendløse Ørslev Vetterslev Sneslev Ringsted Byzonelandsbyer Landzonelandsbyer Kommunegrænse Hjelmsømagle Kagstrup m Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Kommunens hjemmeside

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 9 Kommuneplan 9 Lokalplan 9 Servitutter og byggelinier 9 Trafi k 10 Spildevand 10 Klima 11 Varme 11 Vand 11 El 11 Miljø 12 Arkæologiske forhold 12 Handleplan for klimakommune 13 BESTEMMELSER 15 1 Formål 15 2 Område og zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Veje, stier og parkering 16 6 Ledningsanlæg og belysning 16 7 Bebyggelsens omfang og placering 16 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 9 Ubebyggede arealer Klimatilpasning Støjbeskyttelse Forudsætning for ibrugtagning Retsvirkninger 20 13a Midlertidige retsvirkninger Vedtagelser 21 Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Kortbilag 4 Kortbilag 5 Matrikelkort Eksisterende forhold Bebyggelsesplan Adgang- og parkeringsforhold Illustrationer

4 4 Lokalplanområdets placering i Ringsted bymidte

5 5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser fi ndes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for en renovering af den almennyttige boligbebyggelse Margrethehaven. Renoveringen vil omfatte både ombygning og nedrivning af eksisterende boliger samt opførelse af ny boligbebyggelse. Foruden en gennemgribende renovering af bygningsmassen skal også områdets udendørs opholds- og havearealer samt vej- og stiforløb omlægges og genindrettes, hvorved der er tale om en gennemgribende og helhedsorienteret fornyelse af området. Eksisterende forhold Boligbebyggelsen Margrethegården består af 117 boliger i et for perioden tidstypisk byggeri fra Bebyggelsen har et samlet etageareal på m² og et grundareal på m². Lejlighederne er fordelt på 6 boligblokke, hovedsageligt udført som karrébebyggelse i 3 etager med tilhørende fællesfaciliteter som vaskeri, fællesrum, garager og parkering/p-kælder. Udenomsarealerne fungerer som grønne områder med parklignende have med plads til ophold og leg. Margrethesgårdens karrébebyggelse og opholdsarealer med kig til Sct. Bendts Kirke REDEGØRELSE

6 6 I området er henholdsvis 6 træer nord - syd langs sti og 6 træer øst - vest langs sti klassifi ceret som bevaringsværdig beplantning. Området afgrænses mod: - vest af parcelhusbebyggelsen langs Dronnings Margrethesvej og Amtstue Alle - øst af randbebyggelsen langs Nørregade. Lokalplanens indhold Bebyggelsens placering i bymidten i Ringsted betyder, at de fl este dagligdags faciliteter såsom indkøb, læge, rådhus, bibliotek, skoler. m.v. er tæt på bebyggelsens beboere. Denne centrale placering gør Margrethegården til et yderst attraktivt boligtilbud for en bred befolkningsgruppe. Imidlertid gør to overordnede væsentlige problemstillinger sig gældende for Margrethegården: Dels er de fl este af bebyggelsens primære bygningsdele fra opførelsesåret 1954, altså over 50 år gamle, og fremstår derfor idag stærkt nedslidte. Dels har alle Margrethegårdens lejligheder den originale planløsning fra 1954, hvilket langt fra er optimalt, og derfor ikke umiddelbart gør Margrethegården til et attraktivt og tidssvarende boligtilbud. I forhold til ovennævnte problemstillinger har konsekvenserne for Margrethegården heller ikke ladet vente på sig. Blandt andet er der inden for de sidste par år sket en større frafl ytning fra området som en konsekvens af bebyggelsens nedslidte stand og utidssvarende lejlighedstyper. For at modgå denne udvikling ønsker Boligselskabet Sjælland en omdannelse og renovering af Margrethegården omfattende følgende hovedpunkter: Facaderenovering af eksisterende bebyggelse Sammenlægning og renovering af eksisterende boliger Delvis nedrivning af 2 boligblokke Opførelse af nye rækkehuse langs Dronning Margrethesvej Opførelse af et nyt fælleshus REDEGØRELSE Eksisterende bebyggelse og vejforløb ved Dronning Margrethesvej.

7 7 Indretning af grønne fællesarealer til leg og ophold Forskønnelse og renovering af veje og stier Anlæggelse af parkeringskælder og parkering på terræn. Lokalplanen skal derfor give mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse og fastlægge retningslinier og bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse samt for udvendig renovering af eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal opføres som 3 mindre sektioner med etageboliger/rækkehuse i 3 etager med mulighed for hems. Bebyggelsen skal placeres med facade mod Dronning Margrethesvej med mindre, indbyrdes forskydninger for at skabe variation i gadeforløbet. Bebyggelsen skal medvirke til at danne overgangen mellem de øvrige boligblokkes 4 etages bygninger og parcelhusbebyggelsens mindre bygninger i 1-1½ plan. I forbindelse med renovering af tag og fag på eksisterende bebyggelse vil en udskiftning af tagkonstruktionen med en ny og højere give plads til både en etage mere med mulighed for hems samt installationer for ventilation og elevator. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for mulige materialer og bygningshøjder med henblik på at skabe et nyt, sammenhængende boligområde i overgangen mellem bymidtens fortættede bebyggelsesstruktur og enkeltfamileboligernes mere åbne, samtidig med at der gives mulighed for et mere nutidigt arkitek-tonisk udtryk og materialevalg. Efter renoveringsforløbet vil Margrethegården indeholde 112 boliger, og det er intentionen, at der med opførelse af et nyt fælleshus samt indretning af de udendørs opholdsarealer med forskeillige aktiviteter som legeplads, street basket bane og rumopdeling med forskeillig beplantning skal skabes god mulighed for styrkelse af fællessskabet i bebyggelsen. Samtidig gives der med lokalplanen mulighed for etablering af en parkeringskælder, således at nuværende interne vejforløb og parkeringsarealer fjernes med henblik på at give plads til de rekreative opholdsarealer. REDEGØRELSE Eksempel på nybebyggelse og trafiksanering ved Dronning Margrethesvej.

8 8 Eksisterende bebyggelse med markering af nedrivning (sort farve) INDLEDNING Skyggediagram - i juni måned kl. 18

9 9 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dronning Margrethesvej. Lokalplanen giver mulighed for at supplere vejadgangen ved udbygning af adgangsvej langs Kærlighedsstien mod øst. Forhold til anden planlægning Kommuneplan Området er omfattet af Kommuneplanens rammebestemmelser for område 1B1. Område 1B1 - Boligområde ved Dronning Margrethesvej (Revideret med tillæg nr. 23 til Kommuneplan ) a. Området skal anvendes til etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 75. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager med udnyttet tagetage og ikke højere end 18 m. Intentioner for området Stokbebyggelsesstrukturen skal bevares. De grønne områder og den nordsydgående stiforbindelse øst for bebyggelsen (bagom Nørregade) skal fastholdes. Bevaringsværdige træer skal så vidt muligt bevares og indarbejdes ved et nyt vej- og stiforløb mellem Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. Lokalplan Området er ikke omfattet af lokalplan. Servitutter og byggelinier Der er indenfor lokalplanområdet tinglyst følgende servitutter: Servitut lyst Dok om oldtidsminder mv.. Servitutten i form af tinglyst skøde anfører for matr. nr. 1pm, 1zu og 1ax at eventuelle oldtidminder og danefæ er offentlig ejendom. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.nr. 1xa skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.nr. 1zu skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.

10 10 nr. 1pm skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om anvendelse mv. Servitutten indeholder vilkår om at 1- og 2-værelses boliger på matr.nr. 1pm og 1 zu maskimalt må bebos af 2 personer. Servitut lyst Dok om varmeforsyn./kollektiv varmeforsyning mv. Servitutten indeholder bestemmelser for matr.nr. 1pm og 1zu om fælles varme- og varmtvandsforsyning. Servitut lyst Dok om varmeforsyn./kollektiv varmeforsyning mv. Servitutten indeholder bestemmelser for matr.nr. 1ax og 1zu om fælles varme- og varmtvandsforsyning. Trafik Veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. Samtidig gives der mulighed for at etablere en ny forbindelsesvej langs Kærlighedsstien, mellem Margrethegården og bebyggelsen langs Nørregade, der dermed gives vejadgang fra vest. Forbindelsesvejen kan på sigt give mulighed for nye adgangsveje/stiforbindelser til bagsiden af Nørregade. De store eksisterende træer langs den nye forbindelsesvej skal så vidt muligt bevares, hvis der fjernes et træ, skal det erstattes af et nyt træ. Langs forbindelsesvejen giver planen mulighed for at der kan plantes yderligere nye træer. De offentlige vejforløb langs Margrethehaven (Dronning Margrethesvej) skal trafi ksaneres, således at der indarbejdes parkeringsbåse og plantebede i vejforløbet. Stier Kærlighedsstien skal defi neres som stiforløb langs bebyggelsen, og suppleres med stiforløb ind gennem Margrethegården som opkobling på øvrige REDEGØRELSE Margrethehavens facader mod Amtstue Allé.

11 11 vej- og stiforløb i området, herunder også stiforbindelse mellem bymidten og Outlet centret ved Nordre Ringvej. Kollektiv trafik Der er ca. 75 m fra lokalplanområdet til det nærmeste busstoppested ved Nørregade og ca. 175 meter til busstoppested ved Nordre Ringvej, hvorfra der bl.a. er forbindelse til Ringsted station og Benløse. Spildevand Området er ifølge Ringsted Kommunes spildevandsplan fælleskloakeret. I tillæg 14 til Spildevandsplanen fremgår det, at hensigten er at separatkloakere mest muligt i området ved bymidten med tiden, hvorfor separering af spildevand og regnvand skal tænkes ind ved omfattende renovering samt opførelse af ny bebyggelse. Spildevand skal via spildevandsledning ledes til Ringsted Centralrenseanlæg. Overfl adevand kan holdes på egen grund ved etablering af foranstaltninger til opmagasinering af regnvand. Klima Med henblik på håndtering af regnvand ved ekstreme hændelser som skybrud skal der på egen grund træffes foranstaltning som fx.: -sænkning af parkeringsplads -underjordisk reservoir -eller anden foranstaltning, der på samme vis kan afl ukkes og dermed opsamle og tilbageholde regnvand. Varme Området skal forsynes med fjernvarme i henhold til Ringsted Kommunes varmeplan. Der er mulighed for at supplere med solvarme eller lignende. Vand Området vandforsynes fra Ringsted Forsyning A/S. El Området forsynes med el gennem SEAS & NVE ledningsnet. Miljø Forurenet jord Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassifi cering. Det betyder at al jord, der skal køres bort fra dette område (ejendommen) forinden skal anmeldes til kommune på kommunens anmeldeskemaer. Hvis et areal skal anvendes til bolig skal ejer sikre, at de øverste 50 cm jord af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Det kan oplyses, at der I Ringstedområdet findes et naturligt forhøjet cadmiumindhold i jorden, hvor indholdet nogle steder er lidt højere end kriteriet for ren jord. REDEGØRELSE

12 12 Støj Lokalplanområdet er beliggende i boligområde, og anses derfor ikke som værende i risiko for at blive udsat for støjbelastning ud over almindelige trafi kstøj fra det overordnede vejnet. Affald Der skal indenfor området og i tilknytning til hver boligblok afsættes et areal til en fælles afskærmet gård til afhentning og håndtering af affald. Det afskærmede areal må højest placeres 25 meter fra vej/ parkering af renovationsbil. Miljøvurdering Der er sideløbende med udarbejdelsen af denne lokalplan og kommuneplantillæg foretaget en miljøscreening af planerne. Den samlede screening viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Ringsted Kommune finder på denne baggrund, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Arkæologiske forhold Museum Vestsjælland hare udtalt, at en kontrol i arkiverne viser, at arealet ligger terrænreguleret og bebygget. Der er ikke registreret ikke-synlige arkæologiske interesser indenfor lokalplanarealet. På den baggrund vurderer man at der ikke ved fremtidige jordarbejder er risiko for at ødelægge væsentlige arkæologiske interesser. En formel, juridisk gyldig udtalelse jf. Museumslovens 25 kan indhentes af bygherre (se note 1). Note 1- Museumsloven Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens 25. Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens 27. Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke fi ndes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse betales af Kulturministeren jf. museumslovens 27 stk. 5. REDEGØRELSE En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

13 13 Handleplan for klimakommune Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø anviser, at Ringsted Kommune fra 2010 arbejder efter en samlet handleplan for klima og miljø. I 2009 besluttede kommunens Miljø- og Teknikudvalg, at følgende forslag skal prioriteres højt i forhold til Ringsted Kommunes indsats mod et bedre miljø og klima: Vand-, grundvands- og spildevandspumpning. Rumfølere til belysning. Køleanlæg til serverrum. Grønt Flag i skoler og børneinstitutioner i Ringsted Kommune. Konkurrencer om klimaprojekter i skoler, klima som tema, CO2-aftaler med institutioner. Solceller. Kommunale biler. Vådområder til at tilbageholde regnvand. Regnvand til toiletskyl. Kortlægning og koordinering af al kommunal kørsel. Denne lokalplan indeholder anbefaling og krav om følgende: Mulighed for solfangere og solceller. Mulighed for at indarbejde løsninger til at tilbageholde regnvand. Krav om at grønne have- og fællesarealer REDEGØRELSE Eksisterende bebyggelse og fælles opholdsarealer.

14 14 Eksempler på materialer til nybyggeri og facaderenovering Facaderenovering kan tænkes udført med et materiale som Tombak eller mursten med forskellig overfl adebehandling. Tombak er en legering, der består af kobber tilsat zink. Zinken bevirker, at materialet ikke irrer i samme grad som ren kobber. I stedet fremstår materialet med tiden i mørke, varme, brunlige nuancer. Fælles for begge facadeudtryk er, at der med henblik på at skabe en variation i de forholdsvis store fl ader kan indgå elementer som partier af træ, glas og mønsterskift i beklædningen. Detaljer i træ Den samme facade på nybyggeri udført i henholdvis tombak og mursten.

15 15 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og indberettes til plansystemdk.dk. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr 937 af 24/09/2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: åbne mulighed for nedrivning af eksisterende boligbebyggelse åbne mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage samt opførelse af fælleshus. åbne mulighed for opførelse af ny bebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage og tagkonstruktion på eksisterende bebyggelse. åbne mulighed for omlægning af interne adgangsveje og parkeringsanlæg samt etablering af en parkeringskælder fastlægge bestemmelser for materialer, proportioner og facadeudtryk ved renovering af eksisterende bebyggelse fastlægge bestemmelser for indretning af fælles opholdsarealer 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 1pm, 1zu, 1ax og del af 7000o Klosteret, Ringsted Jorder samt del af 56 Ringsted Bygrunde. 2.2 Området ligger i byzone, og skal forblive som sådan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området kun anvendes til boligformål som tæt-lav og etagebyggeri med tilhørende friarealer, forbindelsesveje og parkeringsarealer. 3.2 For området er gældende, at der i forbindelse med boligen må drives erhvervsvirksomhed som enmandsvirksomhed, der almindeligvis drives i boligområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig eller ejendom, at virksomheden drives sådan, at karakteren af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning mv., og at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, herunder ved særlig trafi kbelastning eller parkeringsbehov. 4 Udstykning 4.1 Området kan udstykkes. BESTEMMELSER

16 16 5 Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til området skal etableres ved eksisterende indkørsler fra Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. 5.2 Kærlighedstien kan forlægges til ny placering langs ny vej offentlig vej A -B, som vist på kortbilag Ny offentlig vej skal udlægges i mindst 5,5 meters bredde. Ny offentlig sti skal udlægges i en bredde af mindst 3 meter. Parkering 5.4 Der udlægges areal til fælles parkeringskælder som vist på kortbilag Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. bolig før bebyggelsens ibrugtagen. Der skal udlægges mindst 10 gæsteparkeringspladser på terræn. Pladserne skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Udendørs belysning må kun udføres som lavtsiddende armaturer som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og/eller som pullertbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter. Dog kan der udenfor byggefelterne kan tillades placeret småbygninger til rekreative formål samt opført karnapper, altaner, overdækninger o. lign. i tilknytning til boligbebyggelsen. 7.3 Bebyggelse må opføres i op til de på kortbilag 3 anførte maksimale bygningshøjder. Det maksimale etageantal fastsættes til 4 etager for bygninger på op til 18 meter og 3 etager med udnyttet tagetage for bygninger på op til 15 meter. Nyt fælleshus kan opføres med maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og i 2 etager. BESTEMMELSER 7.4 Tage på boliger skal udføres med 2-sidig taghældning uden valm med en taghældning på mellem grader. Tagfl aden kan tilllades udført asymmestisk med forskellig hældning, når den maskimale bygninghøjde overholdes, i princippet som vist på kortbilag 5.

17 17 I skrå tagfl ade kan tillades placeret svalegange, altaner mv. som ikke vender mod Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. 7.5 Tage på garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres med fl adt tag eller med ensidige tage med en taghældning på højest 10 grader. 7.6 Tag på fælleshus skal opføres med fl adt tag eller med taghældning på max. 25 grader. 7.7 De på kortbilag 2 markerede bygninger kan tillades nedrevet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Facader 8.1 Til facader på beboelsesbygninger må der kun anvendes: - tegl. - natursten. - plane facader beklædt med plader af tombak eller lignende. Beton må kun anvendes i mindre partier som ved altangange, trapper og lign. og kun hvis den er indfarvet/ overfl adebehandlet, pudset eller på anden måde fremtræder bearbejdet. 8.2 Murede facader og gavle skal fremstå som blank eller pudset/ vandskuret murværk i afdæmpede farver inden for jordfarveskalaen, se note 2 på næste side, eller med pladebeklædning som tombak. 8.3 På murede huse skal gavltrekanter være murede og skal have samme overfl ade og farve som det øvrige murværk. Gavle må ikke fremtræde ubrudte, men skal udføres med åbning(er) i form af vindue eller anden form for glasparti. 8.4 Mindre facadepartier som karnapper, og lignende kan dog udføres i træ, glas eller metal og skal fremstå enten ubehandlet eller i sort, hvid eller afdæmpede farver inden for jordfarveskalen. 8.5 Fristående udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må kun fremstå med facader i mur, glas, træ eller mørke, plane facadeplader af tombak eller lignende. Bestemmelsen gælder dog ikke for legehuse og lignende. 8.6 Vinduer, døre og porte på al bebyggelse må kun udføres i træ eller træ/metal og skal fremstå enten ubehandlede eller i farver inden for jordfarveskalaen. Bestemmelsen gælder dog ikke for legehuse og lignende. Tage 8.7 Tag på fælleshus fremstår fuldt synligt for tæt-lav og etageboligbebyggelsen, og skal derfor udføres som grønt tag eller med ikkerefl ekterende tagbeklædning som anført i 8.8. BESTEMMELSER

18 18 Note 2- Den klassiske ordfarveskala Raadvad Centeret 1998 Farverne i jordfarveskalaen består af otte naturlige pigmenter, som kan gøres lysere med f.eks. hvidkalk. Farverne er bløde og afdæmpede og har mange kombinationsmuligheder. BESTEMMELSER

19 Tage på boliger skal fremstå ensfarvede røde, sorte eller grå og må kun udføres med: - uglaserede, matte eller halvmatte tagsten i røde tegl, med en højeste refl exion værdi på ensfarvet sort eller mørkegrå skifer eller plane tagplader af eternit eller tombak. Hvis tage udføres med metalpladebeklædning kan trempler udføres med tilsvarende beklædning Tage på garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres med: - tagpap - grønt tag 8.11 Plastplader må ikke anvendes. Antenner og solfanger-/ solcelleanlæg 8.12 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er synlige fra offentlig vej På tage på beboelsesbygninger må der placeres solceller eller solfangere der max. udgør 50% af den enkelte tagfl ade. På tage til garager, carporte, udhuse og lignende må der ikke placeres solceller/ solfangere med mindre der er tale om tagfl ade på sammenhængende, større garageanlæg. Skiltning 8.14 Skiltning ud over almindelig adresseskiltning og færdselsskiltning må ikke fi nde sted. Note 3- Grønt tag Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De fl este grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter og er både smukke og praktiske. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder godt på varmen om vinteren. Taget kan optage store mængder regn- og smeltevand, og kan dermed lette presset på kloaksystemet. Et grønt tag kan desuden være med til at sikre bedre levevilkår for fugle og insekter. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Inden for lokalplanområdet må udendørs oplagring- herunder henstillen af både, skibscontainere, campingvogne og uindregistrerede køretøjer af enhver slags ikke fi nde sted. 9.2 Bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende terræn. Mindre terrænreguleringer skal udføres sådan, at det færdige terræn fremstår naturligt, mens større tilpasninger markeres visuelt i form af præcist formede skråninger eller støttemure. - Terrænregulering på mere end +/- 0.5 meter i forhold til eksisterende terræn må ikke sted inden for lokalplanområdet. 9.3 Fællesarealer skal etableres efter en samlet plan i princippet som vist på kortbilag 4 og fremtræde som tilgængelige, åbne græsarealer med naturlig vegetation af blomster og græsser, suppleret med enkelte træer eller grupper af træer/ buske. BESTEMMELSER

20 20 Der må etableres stier og anlæg til brug for beboernes rekreative anvendelse så som legeplads, boldbaner, borde og bænke mv. 9.4 De 8 bevaringsværdige træer som er vist på kortbilag 2, skal i videst mulige omfang bevares og indarbejdes i nyt vej- og stiforløb, hvor det er teknisk muligt. 9.5 Fjernes et eksisterende træ langs forbindelsesvejen skal det erstattes af et nyt træ med en stammeomkreds på minimum 40 cm. 9.6 Til boliger i stueplan kan der tilknyttes mindre arealer som private opholdsarealer/terrasser. 9.7 Der kan opsættes afskærmning omkring private terrasser med lave buske, græsser og stauder. 9.8 Der skal indenfor området og i tilknytning til hver boligblok afsættes et areal til en fælles afskærmet gård til afhentning og håndtering af affald. Det afskærmede areal må højest placeres 25 meter fra vej/ parkering af renovationsbil. 10 Klimatilpasning 10.1 Regnvand skal holdes på egen grund, og der skal ved anlæg af ubebyggede arealer indarbejdes løsninger til tilbagehold og opsamling af regnvand ved ekstreme hændelser som skybrud o.lign. på egen grund. 11 Støjbeskyttelse 11.1 Ny bebyggelse skal opføres med en facadelydklasse, som reducerer ekstern støj til under 30 db(a) i beboelsesrum. 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal der være anlagt parkeringskælder efter bestemmelserne i Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den enkelte bygnings varmeinstallationer/opvarmning er etableret. 13 Retsvirkninger 13.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. INDLEDNING BESTEMMELSER Lokalplanen tinglyses på de ejendomme der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

21 Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 13a Midlertidige retsvirkninger 13.1a Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 13.2a Når fristen for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan der eventuelt efter lov om planlægning 17 stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 13.3a Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Dog ikke længere end et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. 14 Vedtagelser 14.1 Byrådet vedtog den XX. XXX 2014 at udsende forslag til lokalplan XXX i offentlig høring i perioden XX. XX 2014 til og med den XX. XXX Lokalplanen indberettes til plansystemdk.dk, hvorefter den er bindende de ejendomme der ligger indenfor lokalplanområdet. BESTEMMELSER

22 22 BESTEMMELSER INDLEDNING

23 23 Kortbilag 1 Lokalplan 278 Matrikelkort Mål 1: 1000

24 24 KORTBILAG INDLEDNING

25 25 Kortbilag 2 Lokalplan 275 Eksisterende forhold Mål 1:1000

26 26 INDLEDNING KORTBILAG

27 Kortbilag 3 Lokalplan 278 Bebyggelsesplan Mål 1: 1000

28 28 KORTBILAG INDLEDNING

29 B

30 30 KORTBILAG INDLEDNING

31 31 Kortbilag 5 Lokalplan 278 Illustrationer

32 32 Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade Ringsted Tlf.:

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere