Lokalplan Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 278 - Forslag"

Transkript

1 1 Lokalplan Forslag Margrethegården i Ringsted By Maj 2014 PBU Byråd 12.05

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Skee Valsølille Allindelille Jystrup Egemose Allindemagle Gyrstinge Haraldsted Valsømagle Ortved Vigersted Ørslevvester Kværkeby Ørslev Under Skoven Bringstrup Torpet Ringsted Fjællebro Balstrup Lokalplan 278 Sigersted Skellerød Tolstrup Høm Mulstrup Nordrup Havbyrd Farendløse Ørslev Vetterslev Sneslev Ringsted Byzonelandsbyer Landzonelandsbyer Kommunegrænse Hjelmsømagle Kagstrup m Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Kommunens hjemmeside

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 9 Kommuneplan 9 Lokalplan 9 Servitutter og byggelinier 9 Trafi k 10 Spildevand 10 Klima 11 Varme 11 Vand 11 El 11 Miljø 12 Arkæologiske forhold 12 Handleplan for klimakommune 13 BESTEMMELSER 15 1 Formål 15 2 Område og zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Veje, stier og parkering 16 6 Ledningsanlæg og belysning 16 7 Bebyggelsens omfang og placering 16 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 9 Ubebyggede arealer Klimatilpasning Støjbeskyttelse Forudsætning for ibrugtagning Retsvirkninger 20 13a Midlertidige retsvirkninger Vedtagelser 21 Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Kortbilag 4 Kortbilag 5 Matrikelkort Eksisterende forhold Bebyggelsesplan Adgang- og parkeringsforhold Illustrationer

4 4 Lokalplanområdets placering i Ringsted bymidte

5 5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser fi ndes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for en renovering af den almennyttige boligbebyggelse Margrethehaven. Renoveringen vil omfatte både ombygning og nedrivning af eksisterende boliger samt opførelse af ny boligbebyggelse. Foruden en gennemgribende renovering af bygningsmassen skal også områdets udendørs opholds- og havearealer samt vej- og stiforløb omlægges og genindrettes, hvorved der er tale om en gennemgribende og helhedsorienteret fornyelse af området. Eksisterende forhold Boligbebyggelsen Margrethegården består af 117 boliger i et for perioden tidstypisk byggeri fra Bebyggelsen har et samlet etageareal på m² og et grundareal på m². Lejlighederne er fordelt på 6 boligblokke, hovedsageligt udført som karrébebyggelse i 3 etager med tilhørende fællesfaciliteter som vaskeri, fællesrum, garager og parkering/p-kælder. Udenomsarealerne fungerer som grønne områder med parklignende have med plads til ophold og leg. Margrethesgårdens karrébebyggelse og opholdsarealer med kig til Sct. Bendts Kirke REDEGØRELSE

6 6 I området er henholdsvis 6 træer nord - syd langs sti og 6 træer øst - vest langs sti klassifi ceret som bevaringsværdig beplantning. Området afgrænses mod: - vest af parcelhusbebyggelsen langs Dronnings Margrethesvej og Amtstue Alle - øst af randbebyggelsen langs Nørregade. Lokalplanens indhold Bebyggelsens placering i bymidten i Ringsted betyder, at de fl este dagligdags faciliteter såsom indkøb, læge, rådhus, bibliotek, skoler. m.v. er tæt på bebyggelsens beboere. Denne centrale placering gør Margrethegården til et yderst attraktivt boligtilbud for en bred befolkningsgruppe. Imidlertid gør to overordnede væsentlige problemstillinger sig gældende for Margrethegården: Dels er de fl este af bebyggelsens primære bygningsdele fra opførelsesåret 1954, altså over 50 år gamle, og fremstår derfor idag stærkt nedslidte. Dels har alle Margrethegårdens lejligheder den originale planløsning fra 1954, hvilket langt fra er optimalt, og derfor ikke umiddelbart gør Margrethegården til et attraktivt og tidssvarende boligtilbud. I forhold til ovennævnte problemstillinger har konsekvenserne for Margrethegården heller ikke ladet vente på sig. Blandt andet er der inden for de sidste par år sket en større frafl ytning fra området som en konsekvens af bebyggelsens nedslidte stand og utidssvarende lejlighedstyper. For at modgå denne udvikling ønsker Boligselskabet Sjælland en omdannelse og renovering af Margrethegården omfattende følgende hovedpunkter: Facaderenovering af eksisterende bebyggelse Sammenlægning og renovering af eksisterende boliger Delvis nedrivning af 2 boligblokke Opførelse af nye rækkehuse langs Dronning Margrethesvej Opførelse af et nyt fælleshus REDEGØRELSE Eksisterende bebyggelse og vejforløb ved Dronning Margrethesvej.

7 7 Indretning af grønne fællesarealer til leg og ophold Forskønnelse og renovering af veje og stier Anlæggelse af parkeringskælder og parkering på terræn. Lokalplanen skal derfor give mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse og fastlægge retningslinier og bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse samt for udvendig renovering af eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal opføres som 3 mindre sektioner med etageboliger/rækkehuse i 3 etager med mulighed for hems. Bebyggelsen skal placeres med facade mod Dronning Margrethesvej med mindre, indbyrdes forskydninger for at skabe variation i gadeforløbet. Bebyggelsen skal medvirke til at danne overgangen mellem de øvrige boligblokkes 4 etages bygninger og parcelhusbebyggelsens mindre bygninger i 1-1½ plan. I forbindelse med renovering af tag og fag på eksisterende bebyggelse vil en udskiftning af tagkonstruktionen med en ny og højere give plads til både en etage mere med mulighed for hems samt installationer for ventilation og elevator. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for mulige materialer og bygningshøjder med henblik på at skabe et nyt, sammenhængende boligområde i overgangen mellem bymidtens fortættede bebyggelsesstruktur og enkeltfamileboligernes mere åbne, samtidig med at der gives mulighed for et mere nutidigt arkitek-tonisk udtryk og materialevalg. Efter renoveringsforløbet vil Margrethegården indeholde 112 boliger, og det er intentionen, at der med opførelse af et nyt fælleshus samt indretning af de udendørs opholdsarealer med forskeillige aktiviteter som legeplads, street basket bane og rumopdeling med forskeillig beplantning skal skabes god mulighed for styrkelse af fællessskabet i bebyggelsen. Samtidig gives der med lokalplanen mulighed for etablering af en parkeringskælder, således at nuværende interne vejforløb og parkeringsarealer fjernes med henblik på at give plads til de rekreative opholdsarealer. REDEGØRELSE Eksempel på nybebyggelse og trafiksanering ved Dronning Margrethesvej.

8 8 Eksisterende bebyggelse med markering af nedrivning (sort farve) INDLEDNING Skyggediagram - i juni måned kl. 18

9 9 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dronning Margrethesvej. Lokalplanen giver mulighed for at supplere vejadgangen ved udbygning af adgangsvej langs Kærlighedsstien mod øst. Forhold til anden planlægning Kommuneplan Området er omfattet af Kommuneplanens rammebestemmelser for område 1B1. Område 1B1 - Boligområde ved Dronning Margrethesvej (Revideret med tillæg nr. 23 til Kommuneplan ) a. Området skal anvendes til etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 75. c. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 4 etager med udnyttet tagetage og ikke højere end 18 m. Intentioner for området Stokbebyggelsesstrukturen skal bevares. De grønne områder og den nordsydgående stiforbindelse øst for bebyggelsen (bagom Nørregade) skal fastholdes. Bevaringsværdige træer skal så vidt muligt bevares og indarbejdes ved et nyt vej- og stiforløb mellem Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. Lokalplan Området er ikke omfattet af lokalplan. Servitutter og byggelinier Der er indenfor lokalplanområdet tinglyst følgende servitutter: Servitut lyst Dok om oldtidsminder mv.. Servitutten i form af tinglyst skøde anfører for matr. nr. 1pm, 1zu og 1ax at eventuelle oldtidminder og danefæ er offentlig ejendom. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.nr. 1xa skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.nr. 1zu skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om bebyggelse, benyttelse mv. Servitutten i form af skøde indeholder vilkår om at ny bebyggelse på matr.

10 10 nr. 1pm skal udformes som stokbebyggelse efter tegninger godkendt af Ringsted Byråd. Servitut lyst Dok om anvendelse mv. Servitutten indeholder vilkår om at 1- og 2-værelses boliger på matr.nr. 1pm og 1 zu maskimalt må bebos af 2 personer. Servitut lyst Dok om varmeforsyn./kollektiv varmeforsyning mv. Servitutten indeholder bestemmelser for matr.nr. 1pm og 1zu om fælles varme- og varmtvandsforsyning. Servitut lyst Dok om varmeforsyn./kollektiv varmeforsyning mv. Servitutten indeholder bestemmelser for matr.nr. 1ax og 1zu om fælles varme- og varmtvandsforsyning. Trafik Veje Lokalplanområdet vejbetjenes fra Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. Samtidig gives der mulighed for at etablere en ny forbindelsesvej langs Kærlighedsstien, mellem Margrethegården og bebyggelsen langs Nørregade, der dermed gives vejadgang fra vest. Forbindelsesvejen kan på sigt give mulighed for nye adgangsveje/stiforbindelser til bagsiden af Nørregade. De store eksisterende træer langs den nye forbindelsesvej skal så vidt muligt bevares, hvis der fjernes et træ, skal det erstattes af et nyt træ. Langs forbindelsesvejen giver planen mulighed for at der kan plantes yderligere nye træer. De offentlige vejforløb langs Margrethehaven (Dronning Margrethesvej) skal trafi ksaneres, således at der indarbejdes parkeringsbåse og plantebede i vejforløbet. Stier Kærlighedsstien skal defi neres som stiforløb langs bebyggelsen, og suppleres med stiforløb ind gennem Margrethegården som opkobling på øvrige REDEGØRELSE Margrethehavens facader mod Amtstue Allé.

11 11 vej- og stiforløb i området, herunder også stiforbindelse mellem bymidten og Outlet centret ved Nordre Ringvej. Kollektiv trafik Der er ca. 75 m fra lokalplanområdet til det nærmeste busstoppested ved Nørregade og ca. 175 meter til busstoppested ved Nordre Ringvej, hvorfra der bl.a. er forbindelse til Ringsted station og Benløse. Spildevand Området er ifølge Ringsted Kommunes spildevandsplan fælleskloakeret. I tillæg 14 til Spildevandsplanen fremgår det, at hensigten er at separatkloakere mest muligt i området ved bymidten med tiden, hvorfor separering af spildevand og regnvand skal tænkes ind ved omfattende renovering samt opførelse af ny bebyggelse. Spildevand skal via spildevandsledning ledes til Ringsted Centralrenseanlæg. Overfl adevand kan holdes på egen grund ved etablering af foranstaltninger til opmagasinering af regnvand. Klima Med henblik på håndtering af regnvand ved ekstreme hændelser som skybrud skal der på egen grund træffes foranstaltning som fx.: -sænkning af parkeringsplads -underjordisk reservoir -eller anden foranstaltning, der på samme vis kan afl ukkes og dermed opsamle og tilbageholde regnvand. Varme Området skal forsynes med fjernvarme i henhold til Ringsted Kommunes varmeplan. Der er mulighed for at supplere med solvarme eller lignende. Vand Området vandforsynes fra Ringsted Forsyning A/S. El Området forsynes med el gennem SEAS & NVE ledningsnet. Miljø Forurenet jord Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassifi cering. Det betyder at al jord, der skal køres bort fra dette område (ejendommen) forinden skal anmeldes til kommune på kommunens anmeldeskemaer. Hvis et areal skal anvendes til bolig skal ejer sikre, at de øverste 50 cm jord af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Det kan oplyses, at der I Ringstedområdet findes et naturligt forhøjet cadmiumindhold i jorden, hvor indholdet nogle steder er lidt højere end kriteriet for ren jord. REDEGØRELSE

12 12 Støj Lokalplanområdet er beliggende i boligområde, og anses derfor ikke som værende i risiko for at blive udsat for støjbelastning ud over almindelige trafi kstøj fra det overordnede vejnet. Affald Der skal indenfor området og i tilknytning til hver boligblok afsættes et areal til en fælles afskærmet gård til afhentning og håndtering af affald. Det afskærmede areal må højest placeres 25 meter fra vej/ parkering af renovationsbil. Miljøvurdering Der er sideløbende med udarbejdelsen af denne lokalplan og kommuneplantillæg foretaget en miljøscreening af planerne. Den samlede screening viser, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Ringsted Kommune finder på denne baggrund, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L1398 af 22. oktober 2007) 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Arkæologiske forhold Museum Vestsjælland hare udtalt, at en kontrol i arkiverne viser, at arealet ligger terrænreguleret og bebygget. Der er ikke registreret ikke-synlige arkæologiske interesser indenfor lokalplanarealet. På den baggrund vurderer man at der ikke ved fremtidige jordarbejder er risiko for at ødelægge væsentlige arkæologiske interesser. En formel, juridisk gyldig udtalelse jf. Museumslovens 25 kan indhentes af bygherre (se note 1). Note 1- Museumsloven Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens 25. Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens 27. Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke fi ndes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse betales af Kulturministeren jf. museumslovens 27 stk. 5. REDEGØRELSE En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

13 13 Handleplan for klimakommune Byrådets overordnede politiske mål for klima og miljø anviser, at Ringsted Kommune fra 2010 arbejder efter en samlet handleplan for klima og miljø. I 2009 besluttede kommunens Miljø- og Teknikudvalg, at følgende forslag skal prioriteres højt i forhold til Ringsted Kommunes indsats mod et bedre miljø og klima: Vand-, grundvands- og spildevandspumpning. Rumfølere til belysning. Køleanlæg til serverrum. Grønt Flag i skoler og børneinstitutioner i Ringsted Kommune. Konkurrencer om klimaprojekter i skoler, klima som tema, CO2-aftaler med institutioner. Solceller. Kommunale biler. Vådområder til at tilbageholde regnvand. Regnvand til toiletskyl. Kortlægning og koordinering af al kommunal kørsel. Denne lokalplan indeholder anbefaling og krav om følgende: Mulighed for solfangere og solceller. Mulighed for at indarbejde løsninger til at tilbageholde regnvand. Krav om at grønne have- og fællesarealer REDEGØRELSE Eksisterende bebyggelse og fælles opholdsarealer.

14 14 Eksempler på materialer til nybyggeri og facaderenovering Facaderenovering kan tænkes udført med et materiale som Tombak eller mursten med forskellig overfl adebehandling. Tombak er en legering, der består af kobber tilsat zink. Zinken bevirker, at materialet ikke irrer i samme grad som ren kobber. I stedet fremstår materialet med tiden i mørke, varme, brunlige nuancer. Fælles for begge facadeudtryk er, at der med henblik på at skabe en variation i de forholdsvis store fl ader kan indgå elementer som partier af træ, glas og mønsterskift i beklædningen. Detaljer i træ Den samme facade på nybyggeri udført i henholdvis tombak og mursten.

15 15 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og indberettes til plansystemdk.dk. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr 937 af 24/09/2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: åbne mulighed for nedrivning af eksisterende boligbebyggelse åbne mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage samt opførelse af fælleshus. åbne mulighed for opførelse af ny bebyggelse i 4 etager med udnyttet tagetage og tagkonstruktion på eksisterende bebyggelse. åbne mulighed for omlægning af interne adgangsveje og parkeringsanlæg samt etablering af en parkeringskælder fastlægge bestemmelser for materialer, proportioner og facadeudtryk ved renovering af eksisterende bebyggelse fastlægge bestemmelser for indretning af fælles opholdsarealer 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 1pm, 1zu, 1ax og del af 7000o Klosteret, Ringsted Jorder samt del af 56 Ringsted Bygrunde. 2.2 Området ligger i byzone, og skal forblive som sådan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området kun anvendes til boligformål som tæt-lav og etagebyggeri med tilhørende friarealer, forbindelsesveje og parkeringsarealer. 3.2 For området er gældende, at der i forbindelse med boligen må drives erhvervsvirksomhed som enmandsvirksomhed, der almindeligvis drives i boligområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig eller ejendom, at virksomheden drives sådan, at karakteren af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning mv., og at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, herunder ved særlig trafi kbelastning eller parkeringsbehov. 4 Udstykning 4.1 Området kan udstykkes. BESTEMMELSER

16 16 5 Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til området skal etableres ved eksisterende indkørsler fra Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. 5.2 Kærlighedstien kan forlægges til ny placering langs ny vej offentlig vej A -B, som vist på kortbilag Ny offentlig vej skal udlægges i mindst 5,5 meters bredde. Ny offentlig sti skal udlægges i en bredde af mindst 3 meter. Parkering 5.4 Der udlægges areal til fælles parkeringskælder som vist på kortbilag Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. bolig før bebyggelsens ibrugtagen. Der skal udlægges mindst 10 gæsteparkeringspladser på terræn. Pladserne skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Udendørs belysning må kun udføres som lavtsiddende armaturer som parkbelysning med en lyspunkthøjde på max. 3,5 m og/eller som pullertbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Ny bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggefelter. Dog kan der udenfor byggefelterne kan tillades placeret småbygninger til rekreative formål samt opført karnapper, altaner, overdækninger o. lign. i tilknytning til boligbebyggelsen. 7.3 Bebyggelse må opføres i op til de på kortbilag 3 anførte maksimale bygningshøjder. Det maksimale etageantal fastsættes til 4 etager for bygninger på op til 18 meter og 3 etager med udnyttet tagetage for bygninger på op til 15 meter. Nyt fælleshus kan opføres med maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og i 2 etager. BESTEMMELSER 7.4 Tage på boliger skal udføres med 2-sidig taghældning uden valm med en taghældning på mellem grader. Tagfl aden kan tilllades udført asymmestisk med forskellig hældning, når den maskimale bygninghøjde overholdes, i princippet som vist på kortbilag 5.

17 17 I skrå tagfl ade kan tillades placeret svalegange, altaner mv. som ikke vender mod Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. 7.5 Tage på garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres med fl adt tag eller med ensidige tage med en taghældning på højest 10 grader. 7.6 Tag på fælleshus skal opføres med fl adt tag eller med taghældning på max. 25 grader. 7.7 De på kortbilag 2 markerede bygninger kan tillades nedrevet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Facader 8.1 Til facader på beboelsesbygninger må der kun anvendes: - tegl. - natursten. - plane facader beklædt med plader af tombak eller lignende. Beton må kun anvendes i mindre partier som ved altangange, trapper og lign. og kun hvis den er indfarvet/ overfl adebehandlet, pudset eller på anden måde fremtræder bearbejdet. 8.2 Murede facader og gavle skal fremstå som blank eller pudset/ vandskuret murværk i afdæmpede farver inden for jordfarveskalaen, se note 2 på næste side, eller med pladebeklædning som tombak. 8.3 På murede huse skal gavltrekanter være murede og skal have samme overfl ade og farve som det øvrige murværk. Gavle må ikke fremtræde ubrudte, men skal udføres med åbning(er) i form af vindue eller anden form for glasparti. 8.4 Mindre facadepartier som karnapper, og lignende kan dog udføres i træ, glas eller metal og skal fremstå enten ubehandlet eller i sort, hvid eller afdæmpede farver inden for jordfarveskalen. 8.5 Fristående udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må kun fremstå med facader i mur, glas, træ eller mørke, plane facadeplader af tombak eller lignende. Bestemmelsen gælder dog ikke for legehuse og lignende. 8.6 Vinduer, døre og porte på al bebyggelse må kun udføres i træ eller træ/metal og skal fremstå enten ubehandlede eller i farver inden for jordfarveskalaen. Bestemmelsen gælder dog ikke for legehuse og lignende. Tage 8.7 Tag på fælleshus fremstår fuldt synligt for tæt-lav og etageboligbebyggelsen, og skal derfor udføres som grønt tag eller med ikkerefl ekterende tagbeklædning som anført i 8.8. BESTEMMELSER

18 18 Note 2- Den klassiske ordfarveskala Raadvad Centeret 1998 Farverne i jordfarveskalaen består af otte naturlige pigmenter, som kan gøres lysere med f.eks. hvidkalk. Farverne er bløde og afdæmpede og har mange kombinationsmuligheder. BESTEMMELSER

19 Tage på boliger skal fremstå ensfarvede røde, sorte eller grå og må kun udføres med: - uglaserede, matte eller halvmatte tagsten i røde tegl, med en højeste refl exion værdi på ensfarvet sort eller mørkegrå skifer eller plane tagplader af eternit eller tombak. Hvis tage udføres med metalpladebeklædning kan trempler udføres med tilsvarende beklædning Tage på garager, carporte, udhuse og lignende skal udføres med: - tagpap - grønt tag 8.11 Plastplader må ikke anvendes. Antenner og solfanger-/ solcelleanlæg 8.12 Der må ikke opsættes antenner, herunder parabolantenner, som er synlige fra offentlig vej På tage på beboelsesbygninger må der placeres solceller eller solfangere der max. udgør 50% af den enkelte tagfl ade. På tage til garager, carporte, udhuse og lignende må der ikke placeres solceller/ solfangere med mindre der er tale om tagfl ade på sammenhængende, større garageanlæg. Skiltning 8.14 Skiltning ud over almindelig adresseskiltning og færdselsskiltning må ikke fi nde sted. Note 3- Grønt tag Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De fl este grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter og er både smukke og praktiske. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder godt på varmen om vinteren. Taget kan optage store mængder regn- og smeltevand, og kan dermed lette presset på kloaksystemet. Et grønt tag kan desuden være med til at sikre bedre levevilkår for fugle og insekter. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Inden for lokalplanområdet må udendørs oplagring- herunder henstillen af både, skibscontainere, campingvogne og uindregistrerede køretøjer af enhver slags ikke fi nde sted. 9.2 Bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende terræn. Mindre terrænreguleringer skal udføres sådan, at det færdige terræn fremstår naturligt, mens større tilpasninger markeres visuelt i form af præcist formede skråninger eller støttemure. - Terrænregulering på mere end +/- 0.5 meter i forhold til eksisterende terræn må ikke sted inden for lokalplanområdet. 9.3 Fællesarealer skal etableres efter en samlet plan i princippet som vist på kortbilag 4 og fremtræde som tilgængelige, åbne græsarealer med naturlig vegetation af blomster og græsser, suppleret med enkelte træer eller grupper af træer/ buske. BESTEMMELSER

20 20 Der må etableres stier og anlæg til brug for beboernes rekreative anvendelse så som legeplads, boldbaner, borde og bænke mv. 9.4 De 8 bevaringsværdige træer som er vist på kortbilag 2, skal i videst mulige omfang bevares og indarbejdes i nyt vej- og stiforløb, hvor det er teknisk muligt. 9.5 Fjernes et eksisterende træ langs forbindelsesvejen skal det erstattes af et nyt træ med en stammeomkreds på minimum 40 cm. 9.6 Til boliger i stueplan kan der tilknyttes mindre arealer som private opholdsarealer/terrasser. 9.7 Der kan opsættes afskærmning omkring private terrasser med lave buske, græsser og stauder. 9.8 Der skal indenfor området og i tilknytning til hver boligblok afsættes et areal til en fælles afskærmet gård til afhentning og håndtering af affald. Det afskærmede areal må højest placeres 25 meter fra vej/ parkering af renovationsbil. 10 Klimatilpasning 10.1 Regnvand skal holdes på egen grund, og der skal ved anlæg af ubebyggede arealer indarbejdes løsninger til tilbagehold og opsamling af regnvand ved ekstreme hændelser som skybrud o.lign. på egen grund. 11 Støjbeskyttelse 11.1 Ny bebyggelse skal opføres med en facadelydklasse, som reducerer ekstern støj til under 30 db(a) i beboelsesrum. 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal der være anlagt parkeringskælder efter bestemmelserne i Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den enkelte bygnings varmeinstallationer/opvarmning er etableret. 13 Retsvirkninger 13.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. INDLEDNING BESTEMMELSER Lokalplanen tinglyses på de ejendomme der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.

21 Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 13a Midlertidige retsvirkninger 13.1a Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelsen. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 13.2a Når fristen for fremsættelse af indsigelser er udløbet, kan der eventuelt efter lov om planlægning 17 stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. 13.3a Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. Dog ikke længere end et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. 14 Vedtagelser 14.1 Byrådet vedtog den XX. XXX 2014 at udsende forslag til lokalplan XXX i offentlig høring i perioden XX. XX 2014 til og med den XX. XXX Lokalplanen indberettes til plansystemdk.dk, hvorefter den er bindende de ejendomme der ligger indenfor lokalplanområdet. BESTEMMELSER

22 22 BESTEMMELSER INDLEDNING

23 23 Kortbilag 1 Lokalplan 278 Matrikelkort Mål 1: 1000

24 24 KORTBILAG INDLEDNING

25 25 Kortbilag 2 Lokalplan 275 Eksisterende forhold Mål 1:1000

26 26 INDLEDNING KORTBILAG

27 Kortbilag 3 Lokalplan 278 Bebyggelsesplan Mål 1: 1000

28 28 KORTBILAG INDLEDNING

29 B

30 30 KORTBILAG INDLEDNING

31 31 Kortbilag 5 Lokalplan 278 Illustrationer

32 32 Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade Ringsted Tlf.:

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan Forslag

Lokalplan Forslag 1 Lokalplan 261 - Forslag Kommuneplantillæg 14 - Forslag Den gamle skole i Ørslev Februar 2012 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 253- Forslag

Lokalplan 253- Forslag 1 Lokalplan 253- Forslag Tre boliger i Sigersted April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 275 - Forslag

Lokalplan 275 - Forslag 1 Lokalplan 275 - Forslag 352-(.7)256/$* 35 67(9(- %(1/ 6( %< 5,1*67(' )$&$'(2367$/7 02' 125'9(67 125' (NVLVWHUHQGH HQIDPLOLHKXV )ULDUHDO 3,QG 3 M YH VWH 3U 3 %(%

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby Lokalplan nr. 201 Lokalplan nr. 201 Boliger ved Bjergvej Kværkeby maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 251- Forslag

Lokalplan 251- Forslag 1 Lokalplan 251- Forslag Næstvedvej, etablering af ubemandet tankanlæg XXXXXXXX 2010 INDLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen

Lokalplan nr. 209. Forslag. Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen Lokalplan nr. 209 Forslag Boliger og butiksområde ved Ravelinen i Parkbyen maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej

Lokalplan nr. 211. Lokalplan 211. Forslag. Boliger og grønne områder ved Fælledvej Lokalplan nr. 211 Roskildevej Tinvej Benløse Skel Eilekiersvej Fælledvej Lokalplan 211 Fælledvej Vestmotorvejen Forslag Boliger og grønne områder ved Fælledvej august 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup

Lokalplan nr. 204. Lokalplan nr. 204. Forslag. Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Lokalplan nr. 204 Lokalplan nr. 204 Boliger syd for Ålbækvej Jystrup Forslag maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 283 Dagligvarebutik ved Næstvedvej - Forslag. August 2015

Lokalplan 283 Dagligvarebutik ved Næstvedvej - Forslag. August 2015 Lokalplan 283 Dagligvarebutik ved Næstvedvej - Forslag 1 August 2015 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan 236- Forslag

Lokalplan 236- Forslag Lokalplan 236- Forslag Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere