Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I"

Transkript

1 Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1

2 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse om de støttemuligheder, der er indenfor Haderslev Kommune. Folderen er et øjebliksbillede på mulighederne, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret på de enkelte hjemmesider, der bliver henvist til i folderen. Under den enkelte støtteordning i folderen kan I også finde kontaktadresser og hjemmesideadresser med ansøgningsskemaer. Midt i denne folder er en oversigt over støttemulighederne og ansøgningsfristerne - lige til at tage ud. På hjemmesiden 1 kan folderen downloades. Her kan også hentes supplerende oplysninger om: hvordan I får jeres forening godkendt som folkeoplysende forening regnskab og revision inden for folkeoplysningsloven klagemuligheder Held og lykke med det frivillige arbejde Haderslev Kommune, maj I kan også henvende jer på Kultur og Fritid, Hansborggade 7 i Haderslev. 2

3 Indholdsfortegnelse Partnerskaber 4 Støttemuligheder til kulturelle projekter 7 Støttemuligheder indenfor folkeoplysningsloven 12 Øvrige kommunale støttemuligheder 17 Eksempler på støttede projekter i 2009 og Oversigt over støttemuligheder Midtersiderne 3

4 Partnerskaber Foreninger har mulighed for at arbejde sammen med hinanden, med Haderslev Kommune, med kommunens institutioner og med andre offentlige organisationer, om forskellige projekter. Skov- og Naturstyrelsen er en statslig organisation, der råder over store naturarealer, og de indgår gerne i samarbejde med lokale foreninger omkring aktiviteter i naturen og særlige projekter, hvor der er dannet partnerskaber mellem foreninger og kommunen. I naturen er der også mulighed for at dyrke motion, og da sundhed både handler om motion, og om hvordan man har det med sig selv og andre, er der mulighed for at indgå partnerskaber med kommunens sundhedsprojekt Haderslev i bevægelse. Dermed bliver sundhed også et fælles anliggende. Partnerskaber kan også være på tværs af meget forskellige foreninger/organisationer som for eksempel en kunstforening og en idrætsklub eller en handicaporganisation og lokal motionsklub i et landdistrikt. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 4

5 Eksempler på partnerskaber 30 bjergcykler som unge på Ungdomsuddannelserne kan låne. EGU og Produktionsskolen har ansvar for vedligeholdelse og introduktion. Skov- og Naturstyrelsen har indgået i samarbejde med ungdomsskolen og produktionsskolen om planlægningen af ruter. Der er nu mulighed for, at unge i Haderslev Kommune kan komme på tur på bjergcykel i Haderslev Kommune, på gode velegnede ruter og cykler som er skabt til formålet. DGI Sønderjylland og 6 legestuegrupper i dagplejen, har med støtte fra Haderslev i Bevægelse, indgået et partnerskab om mere bevægelse til børn. Dagplejerne har fået viden om og inspiration til hvordan der kan skabes mere bevægelse i børns hverdag i de rammer, de færdes i. Projektet gav både en umiddelbar oplevelse med bevægelse for børn og voksne, samt kompetenceudvikling for dagplejerne. 5

6 Et landdistrikt, et firma, kommunen, Friluftsrådet og LAG Haderslev er gået sammen om at udføre projektet Det levende rum i Bramdrup, Rovstrup og Moltrup lokalområde. Projektet skaber et fælles værested for store og små i lokalområdet, med legeplads for de mange mindre børn, boldbane og værested for de lidt ældre børn og et kulturelt samlingspunkt for alle, hvor der kan afholdes sangaftener, foredrag, grillaftener ved bålhuset. Det levende rum udgør således en vigtigt ramme for det sociale liv i områderne. 6

7 Støttemuligheder til kulturelle projekter I Haderslev findes der gode støttemuligheder for de arrangører, der ønsker at satse lidt højere end de faste, kendte arrangementer i forenings- og klubregi. Kulturelt Samråd Kulturelt Samråd er et forum for støtte til åbne kulturelle arrangementer som udstillinger, teater, kunst og foredrag. Kulturelt Samråd ledes af et forretningsudvalg og har sekretariat i Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. Enhver forening, organisation eller institution med hjemsted i Haderslev Kommune, som fortrinsvis har kulturelle og oplysende formål, kan søge støtte hos samrådet. Der kan søges om tilskud eller underskudsdækning. Kulturelt Samråd holder møde cirka 5 gange årligt. Mødetidspunkterne kan ses på Ansøgning indsendes senest 8 dage før bevillingsmøde. Ansøgningsskema kan hentes på Samraad og skal sendes til Kultur og Fritid, att. Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Hvordan får jeg yderligere Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , eller på 7

8 Da capo-puljen Mødetidspunkterne kan ses på Ansøgning indsendes senest 8 dage før bevillingsmøde. Puljen har til formål at støtte i form af underskudsgarantier til åbne indtægtsgivende kulturelle arrangementer, herunder kunstneriske, sportslige og i øvrigt folkelige tiltag i Haderslev Kommune. Endvidere har puljen til formål at medvirke til en god markedsføring af Haderslev Kommune som en aktiv kulturkommune. Alle personer og foreninger bosat i Haderslev Kommune kan søge. Kulturelt Samråd og Da capo holder fælles møder cirka 5 gange årligt. Ansøgningsskema kan hentes på Samraad og skal sendes til Kultur og Fritid, att. kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , 8

9 DSI Slotsgade april og 1. oktober. DSI Slotsgade 25 ledes af en bestyrelse, der holder møde 2 gange årligt. Alle personer og foreninger bosat i Haderslev Kommune kan søge. Den selvejende Institution Slotsgade 25 har til formål at yde støtte til dansk og europæisk kultur, herunder video- og filmfremstilling og formidling af litteratur, musik og billedkunst. DSI Slotsgade 25 støtter især større projekter eller tematiske arrangementer. Ansøgning med projektbeskrivelse og budget skal sendes til Kultur og Fritid, att. kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , 9

10 Kulturaktivitetspuljen Der kan søges løbende. Puljen kan søges indtil 31/ Den sønderjyske kulturaftale har oprettet en kulturaktivitetspulje, som giver alle forsamlingshuse i Haderslev Kommune mulighed for at søge penge til kulturarrangementer. Alle sønderjyske forsamlingshuse har mulighed for at søge penge til arrangementer, som de selv planlægger. I kan søge støtte til max. 2/3 af udgiften til de(n) optrædende, dog max. op til kr. Det er blot et krav, at man samarbejder med minimum ét andet forsamlingshus, som også køber det samme arrangement. Ansøgningsskema kan hentes på Se Eller kontakt projektkoordinator Susanne Gram Skjønnemann, , Projekter der skaber kulturliv i forsamlingshusene i bred forstand. Det kan være alt fra koncerter, litteraturevents, renæssancemad, historisk foredrag til ølsmagning. 10

11 Kulturpulje - udvikling Haderslev Kommune har en udviklingspulje på kulturområdet på kr. Puljen administreres af Kultur og Fritid og udmøntes af Udvalget for Kultur og Fritid. Alle foreninger, organisationer og institutioner kan søge. Overordnet set skal puljen anvendes til fremme af kulturelle aktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Der er følgende krav til, at ansøgningen: skal indeholde alle nødvendige oplysninger om ansøger. på fyldestgørende vis skal beskrive, hvad der søges midler til. skal indeholde et budget for det samlede projekt dvs. anlæg, drift og evt. afledt kommunalt driftstilskud. skal indeholde oplysninger om, hvordan og hvornår midlerne ønskes anvendt samt en dato for projektets afslutning. skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er søgt eller vil blive søgt penge i andre fonde. indeholder afrapporteringstidspunkter. Hvis projektet er flerårigt skal der afrapporteres mindst en gang årligt. alle projekter afsluttes med en afrapportering Der kan søges løbende. Ansøgninger sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev eller Kontakt kulturkoordinator Thor Lange, , 11

12 Støttemuligheder indenfor Folkeoplysningsloven Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og hjemmehørende i Haderslev Kommune kan hos Kultur og Fritid søge om forskellige tilskud. Aktivitetstilskud til unge under 25 år end 25 % af familiekontingentet i tilskud. Foreninger der gennem deres virke giver børn og unge under 25 år mulighed for interessebetonet samvær i deres fritid, og hvor adgang til medlemskab normalt står åben for alle. Der ydes tilskud til medlemmer under 25 år. Der ydes ikke tilskud til distriktsforeninger. I tvivlstilfælde afgør Folkeoplysningsudvalget, om en forening er støtteberettiget. Der ydes tilskud pr. aktivitet, hvortil der betales et særskilt kontingent. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det beløb, medlemmet betaler i kontingent for aktiviteten. Såfremt der betales familiekontingent, kan der ikke ydes mere Ansøgning om tilskud for et kalenderår skal være Haderslev Kommune, Kultur og Fritid i hænde senest den 1. oktober året forinden. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 3 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , 12

13 Oversigt over støttemuligheder Her er en samlet oversigt over mulighederne i Haderslev Kommune. Inden der søges, opfordres der til at se i folderen under de enkelte ordninger. Støttemuligheder Der gives tilskud til Ansøgningsfrister Prioriteringsmidlerne Støtte til større anlægsprojekter, renoveringsprojekter og materielanskaffelser 1. marts Tilskud til anlæg og renovering (se side 16) Landdistriktspuljen (se side 17) Medfinansiering i forbindelse med ansøgning til eksterne puljer, hvor der kræves kommunal medfinansiering. Hel eller delvis finansiering af et projekt, der dækker 30. april eller der omkring et el. flere landdistrikter. Tilskud til lokaler og lejrpladser Lokaler eller lejrpladser, der lejes eller ejes af foreninger. Der ydes maks. 70% af 1. juli året før (se side 14) driftsudgifterne, dog ikke til nye haller eller lejemål. Se vejledningen. Aktivitetstilskud (under 25 år) Aktiviteter i en forening med særskilt kontingent, dog kun til medlemmer under oktober året før (se side 12) år. aktiviteten 79 midler Tilskud til foredrag, aktiviteter, transport, udflugter m.m., der tilgodeser Februar og september (se side 22) aktivitetsgruppers, brugerråd, omsorgs- og andre gruppers behov DSI Slotsgade 25 Dansk og europæisk kultur, herunder video- og filmfremstilling og formidling af 1. april og 1. oktober (se side 9) litteratur, musik og billedkunst. Der støttes særlig større projekter elle temaer. 18 midler Private foreninger, organisationer eller grupper, der arbejder med frivilligt socialt Maj og November pt. (se side 21) arbejde i Haderslev Kommune. Da capo puljen (se side 8) Underskudsgaranti til åbne kulturelle arrangementer, herunder også sportslige og øvrige folkelige tiltag. Der støttes også markedsføring af Haderslev Kommune. 5 gange årligt, se Kulturelt samråd Åbne kulturelle arrangementer (f.eks. udstillinger, teater, kunst, foredrag) Løbende ansøgningsfrist (se side 7) Kulturaktivitetspuljen (se side 10) Samarbejdsprojekter der skaber kulturliv i forsamlingshusene. F.eks. koncerter, ølsmagning, litteratur-events og foredrag. Dog maks ,-. Løbende ansøgningsfrist Tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse (se side 13) Haderslev i Bevægelse (se side 19) Kulturudviklingspuljen (se side 11) Almen udviklingspulje til idræt og fritid (se side 20) Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (se side 15) Uddannelse indenfor frivilligt foreningsarbejde samt kursus- og opholdsudgifter, dog ikke kørsel. Der ydes maks. 75% af udgiften og maks. 2000,- kr. pr. person. Større eller mindre grupper/projekter, der inddrager borgerne i fysisk aktivitet. Der prioriteres samarbejde mellem flere partnere. Til fremme af kulturelle aktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunens position på området. Der gives midler til fremme af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Nye initiativer, udviklingsarbejder, folkeoplysende tilbud til børn og unge, samlingssteder. Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist 1. januar 31. december

14 Tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse Der ydes tilskud på maksimalt 75% af nettoudgifterne til kursusudgift med et maksimalt tilskud på kr. pr. kursus pr. person. Godkendte foreninger kan søge tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde, såfremt der er ydet tilskud fra Haderslevordningen (aktivitetstilskud) i det år, kurset afholdes. Uddannelsen skal være til gavn for foreningen. Berettigelse til tilskud forudsætter, at kursusdeltageren ikke må have en årlig indtægt i foreningen, der overstiger kr. før skat. Tilskud ydes til kursus- og opholdsudgifter, men ikke til befordring. Der ydes normalt kun tilskud til kurser, der afholdes i Danmark og Slesvig-Holsten. Ansøgning om tilskud indsendes efter, at kursusafgiften er betalt. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , Den gode historie I et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Haderslev Svømmeklub gennemførte cirka 30 foreningsfolk DGI Bassinprøven i efteråret Målet var at skabe sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold i forbindelse med foreningssvømning i kommunens svømmehaller. 4 medlemmer fra hver forening med tid i en svømmehal kan få livredderprøven fuldt betalt via puljen til træner-, leder- og dommeruddannelse. Ved deltagelse af yderligere medlemmer kan foreningen få 75 % i tilskud. Foreningerne kan nu afholde træning under sikkerhedsmæssige forhold ved hjælp af egne ressourcer. 13

15 Tilskud til lokaler og lejrpladser indenfor foreningsområdet Godkendte folkeoplysende foreninger. Der kan søges tilskud til lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Tilskud ydes med 70% af driftsudgifterne. Til distriktsforeninger ydes 65%. Ansøgning skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1. juli, for tilskud til det efterfølgende kalenderår. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning, når alle indkomne ansøgninger har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget typisk ultimo ansøgningsåret. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , 14

16 Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Alle kan modtage tilskud. Der ydes tilskud til: nye initiativer, herunder start af nye foreninger udviklingsarbejder folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og til virksomhed af tværgående karakter. Der kan søges om støtte for et kalenderår i perioden 1. januar december. Ansøgning skal normalt fremsendes senest 2 måneder før projektstart. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid og hentes på og sendes til folkeoplysningsudvalget via Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Lene Autzen Nielsen, , Den gode historie Foreningen Lyt og Le var en ny ansøger til puljen af 79 midler (se side 22) og fik tildelt kroner til social og fornøjelig komsammen for blinde og svagtseende i Lyt og Le holder blandt andet banko og ture ud i det blå. Pensakoret er også en af de foreninger, der har fået støtte til korets øvedag. Hver uge mødes 55 pensionister for sammen at øve sig på korsang. Andre har fået tilskud til svømning, sang, dans, foredrag, gymnastik, kortspil og udflugter. Midlerne sikrer, at ansøgerne har fået mulighed for gode sociale oplevelser. 15

17 Prioriteringsmidlerne Tilskud til anlæg og renovering 1. marts og udbetaling af midlerne sker, når foreningen har indsendt kvitteringer for udgifterne. Godkendte folkeoplysende foreninger. Støtte til større anlægsprojekter, renoveringsprojekter og materielanskaffelser. Midlerne fordeles én gang årligt ud fra en samlet vurdering af ansøgningerne. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Lene Autzen Nielsen, , Den gode historie Folkeoplysningsudvalget fordelte i kr. i prioriteringsmidler til foreningerne i Haderslev Kommune. Haderslev Bueskyttelaug fik tildelt midler til etablering af toiletforhold i deres klubhus, hvilket de i mange år har levet helt uden. Toilettet tages snart i brug til stor gavn for både unge og gamle bueskytter. Herudover blev der i 2010 tildelt midler til renoveringsprojekter, sheltere, sikkerhedsbarriere (gokart) m.m. alt til stor gavn for kommunens foreninger. 16

18 Øvrige kommunale støttemuligheder I kommunalt regi er der en række andre puljer, som foreninger og borgere kan søge. De er beskrevet herunder. Landdistriktspuljen Haderslev Kommune har afsat en pulje, der fordeles af Økonomiudvalget efter nedenstående kriterier. Alle, enkeltpersoner som foreninger, der er bosiddende i et landdistrikt. Der prioriteres samarbejdsprojekter på tværs af landdistrikter eller andre partnerskaber. Der gives støtte til: Medfinansiering i forbindelse med ansøgning til fonde, ministerielle puljer, LAG eller andre fonde hvor der kræves kommunal medfinansiering. Hel eller delvis finansiering af et projekt, der breder sig ud over eller øger samarbejdet mellem 2 eller flere landdistrikter. Hel eller delvis finansiering af alle typer projekter inden for et enkelt landdistrikt. Herunder tilskud til vedligeholdelse og renovering af noget bestående. Projekteringsstøtte i forbindelse med større projekter. Den vilde idé. Særlige kriterier I skal udarbejde budget, angive projektperiode (max. 2 år), redegøre for eventuel restfinansering og for projektets formidling. Udbetaling sker først, når projektperioden er afsluttet, og der er aflagt regnskab og afrapportering. Hvert år senest den 30. april. Dog kan der være ændringer, se 17

19 Ansøgningsskema og kriterier, der kan ændre sig fra år til år, kan hentes på og sendes til Udviklingsafdelingen i kommunen. Kontakt Udviklingsafdelingen, Gåskærgade 26-28, Bygning B, 6100 Haderslev, , I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Den gode historie I 2009 og 2010 søgte 12 forskellige landdistrikter om 26 projekter til et beløb af ca kr., heraf fik 19 projekter tilskud. 4 projekter søgte om midler til gennemførelse af en udviklingsplan, og de fik det fulde beløb. 11 delprojekter i udviklingsplaner fik tilskud. Blandt dem var flere vedligeholdelsesprojekter. Tilskuddet har givet de frivillige i landdistrikterne mulighed for at komme videre med udviklingen i lokalområdet. 18

20 Haderslev i bevægelse (HiB) Haderslev i bevægelse har det formål, at alle borgere i Haderslev Kommune skal blive mere fysisk aktive for at forebygge livsstilssygdomme. Haderslev i bevægelse prioriterer støtte til større og mindre målgrupper og projekter, der inddrager borgernes behov og ressourcer. Der prioriteres støtte til aktiviteter, hvor flere partnere går sammen om en opgave. Ansøgninger modtages løbende og bevilling sker i Haderslev Kommunes Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Ansøgningsskema kan hentes på og sendes til Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev. Kontakt projektleder Dorte Evald, Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev, , Den gode historie Fast Fruit projektet er et samarbejde imellem Diætistteamet og lokale foreninger. Begrebet Fast Fruit er introduceret af Diætistteamet og dækker en Fast Fruit bod, hvorfra der blev solgt smoothies og udskåret frugt og grønt. Projektet hjælper foreninger med at sælge frugt og grønt til foreningsarrangementer, sportsfester og lign. Det giver foreningerne god omtale, og det er en stor tilfredsstillelse for foreningen at have et sundhedsfremmende madtilbud. Projektet giver foreningen mulighed for at tjene lidt til foreningsaktiviteter på en sund måde. Fast Fruit er nu forankret i Sundhed og Forebyggelse, og alle foreninger kan henvende sig og låne boderne til arrangementer. Der blev bevilliget kr. fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse til projektet. 19

21 Almen udviklingspulje til idræt og fritid Haderslev Kommune har en almen pulje på idræts- og fritidsområdet på kr. Puljen administreres af Kultur og Fritid og udmøntes af Udvalget for Kultur og Fritid. Alle foreninger, organisationer og institutioner kan søge. Overordnet set skal puljen anvendes til fremme af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Der er følgende krav til, at ansøgningen: indeholder alle nødvendige oplysninger om ansøgeren på fyldestgørende vis beskriver, hvad der søges midler til. indeholder et budget for det samlede projekt dvs. anlæg, drift og evt. afledt kommunalt driftstilskud. indeholder oplysninger om, hvordan og hvornår midlerne ønskes anvendt samt en dato for projektets afslutning. indeholder oplysninger om, hvorvidt der er søgt eller vil blive søgt penge i andre fonde. indeholder forslag til afrapporteringstidspunkter. Hvis projektet er flerårigt skal der afrapporteres mindst en gang årligt. alle projekter afsluttes med en afrapportering Der kan søges løbende. Ansøgningen sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev eller Kontakt fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen, , 20

22 18 Midler Hvert år foretager Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og FrivilligCenter Haderslev uddeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i Haderslev kommune. Kommunen prioriterer og støtter den frivillige indsats for udsatte grupper og ser arbejdet som et vigtigt supplement til kommunens øvrige indsats. Lokale frivillige sociale foreninger/ organisationer med lokale initiativer og aktiviteter med socialt sigte, der fortrinsvis kommer borgere i Haderslev Kommune til gode. Specielt tilgodeses: Grupper, ikke enkeltpersoner Foreninger der går sammen om en aktivitet Nye projekter eller aktiviteter til gavn for udsatte grupper. Det kan være besøgstjenester, støttepersoner, aflastningstjenester, sociale caféer osv. Der lægges vægt på det frivillige, ulønnede engagement, og den frivillige indsats skal udgøre en væsentlig del af foreningens eller gruppens arbejde. I forbindelse med ansøgningen skal udtrykkes et formål med de ansøgte midler. For øjeblikket i maj og november. Se Ansøgningsfristen annonceres i ugeaviserne cirka 4 uger i forvejen. Ansøgningsskema kan hentes på og sendes til FrivilligCenter Haderslev, Storegade 80, 6100 Haderslev. Kontakt koordinator Rasmus Hejsel, FrivilligCentret, Storegade 80, Se åbningstider på Frivilligt, socialt arbejde i Haderslev Kommune. 21

23 79 MIDLER at grupper af brugere med særlige behov tilgodeses at der er et sundhedsfremmende aspekt. Midler til aktiverende og forebyggende aktiviteter for ældre fra 60 år. Aktivitetsgrupper, brugerråd, omsorgsgrupper og andre grupper. Der kan søges tilskud til aktiviteter, foredrag, undervisning, studiekredse, udflugter, underholdning, transport af brugere til aktiviteter og lokaleleje. Kriterier for at opnå støtte: at brugernes forskellige ønsker og behov tilgodeses at brugerne har ansvar og indflydelse på aktiviteterne at de aktiviteter, der sættes i gang, har et aktiverende og forebyggende sigte I februar og september, som annonceres i dagspressen og på Bevillingsrådet træffer beslutning om uddeling af midler. Ansøgnings sendes til Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev. Se 34 eller kontakt sundhedskoordinator Annette Brask Brandi, , 22

24 Eksempler på støttede projekter i 2009 og Hvilken støtteordning? Hvem? Hvad? Hvor meget? Kulturelt Samråd Gram Friluftsspil Friluftsspil Kulturelt Samråd Halk-Hejsager Lokalhistorisk Forening Foredragsvirksomhed Kulturelt Samråd Banehuset Koncerter Da'capo-puljen Dogmerevy Revy Da'capo-puljen Nordschleswigsche Musikvereinigung Musikarrangement DSI Slotsgade 25 Vojenskoret Korarrangement Prioriteringsmidlerne Haderslev Bueskyttelaug Etablering af toiletforhold Prioriteringsmidlerne Nustrup Rideklub Renovering af rytterstue og toilet Prioriteringsmidlerne Vojens Karting Klub Anskaffelse af sikkerhedsbarriere Prioriteringsmidlerne Fjelstrup Idrætsforening Nedspringsmåtte Landdistriktspuljen Aarøsund Bynævn Borde/bænkesæt og renovering af badebro i samarb. med EUC Landdistriktspuljen Landdistriktspuljen Haderslev i bevægelse Vester Lindet Borgerforening Nustrup Ungdomsforening Trafiksikkerhedsgruppen og kommunal sundhedsafdeling. 18 midler Lungeforeningen Boserupsminde Vedligeholdelse af grillhytte og byeng Kompetenceudvikling af tværlokal undervisning Gule refleksveste til skolestarter sikkerhed og bevægelse Sundhedsfremmende informationsmøde 18 midler Selvhjælp Haderslev Udflugter for enlige forældre med børn 79 midler Enlige mænd i Gram Aktiviteter og samvær 2 eftermiddage om ugen med bl.a. krolf og foredrag

25 Folderen er udarbejdet i 2010/2011 af: Annette Brask Brandi, Sundhed og Forebyggelse - Kim Klit Nielsen, Kultur og Fritid - Kent Glumsø, Haderslev Idrætsråd Inga Jensen, ÆldreSagen og Tine Kierkegaard, Haderslev Landdistriktsråd. 24 Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere