Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I"

Transkript

1 Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1

2 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse om de støttemuligheder, der er indenfor Haderslev Kommune. Folderen er et øjebliksbillede på mulighederne, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret på de enkelte hjemmesider, der bliver henvist til i folderen. Under den enkelte støtteordning i folderen kan I også finde kontaktadresser og hjemmesideadresser med ansøgningsskemaer. Midt i denne folder er en oversigt over støttemulighederne og ansøgningsfristerne - lige til at tage ud. På hjemmesiden 1 kan folderen downloades. Her kan også hentes supplerende oplysninger om: hvordan I får jeres forening godkendt som folkeoplysende forening regnskab og revision inden for folkeoplysningsloven klagemuligheder Held og lykke med det frivillige arbejde Haderslev Kommune, maj I kan også henvende jer på Kultur og Fritid, Hansborggade 7 i Haderslev. 2

3 Indholdsfortegnelse Partnerskaber 4 Støttemuligheder til kulturelle projekter 7 Støttemuligheder indenfor folkeoplysningsloven 12 Øvrige kommunale støttemuligheder 17 Eksempler på støttede projekter i 2009 og Oversigt over støttemuligheder Midtersiderne 3

4 Partnerskaber Foreninger har mulighed for at arbejde sammen med hinanden, med Haderslev Kommune, med kommunens institutioner og med andre offentlige organisationer, om forskellige projekter. Skov- og Naturstyrelsen er en statslig organisation, der råder over store naturarealer, og de indgår gerne i samarbejde med lokale foreninger omkring aktiviteter i naturen og særlige projekter, hvor der er dannet partnerskaber mellem foreninger og kommunen. I naturen er der også mulighed for at dyrke motion, og da sundhed både handler om motion, og om hvordan man har det med sig selv og andre, er der mulighed for at indgå partnerskaber med kommunens sundhedsprojekt Haderslev i bevægelse. Dermed bliver sundhed også et fælles anliggende. Partnerskaber kan også være på tværs af meget forskellige foreninger/organisationer som for eksempel en kunstforening og en idrætsklub eller en handicaporganisation og lokal motionsklub i et landdistrikt. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 4

5 Eksempler på partnerskaber 30 bjergcykler som unge på Ungdomsuddannelserne kan låne. EGU og Produktionsskolen har ansvar for vedligeholdelse og introduktion. Skov- og Naturstyrelsen har indgået i samarbejde med ungdomsskolen og produktionsskolen om planlægningen af ruter. Der er nu mulighed for, at unge i Haderslev Kommune kan komme på tur på bjergcykel i Haderslev Kommune, på gode velegnede ruter og cykler som er skabt til formålet. DGI Sønderjylland og 6 legestuegrupper i dagplejen, har med støtte fra Haderslev i Bevægelse, indgået et partnerskab om mere bevægelse til børn. Dagplejerne har fået viden om og inspiration til hvordan der kan skabes mere bevægelse i børns hverdag i de rammer, de færdes i. Projektet gav både en umiddelbar oplevelse med bevægelse for børn og voksne, samt kompetenceudvikling for dagplejerne. 5

6 Et landdistrikt, et firma, kommunen, Friluftsrådet og LAG Haderslev er gået sammen om at udføre projektet Det levende rum i Bramdrup, Rovstrup og Moltrup lokalområde. Projektet skaber et fælles værested for store og små i lokalområdet, med legeplads for de mange mindre børn, boldbane og værested for de lidt ældre børn og et kulturelt samlingspunkt for alle, hvor der kan afholdes sangaftener, foredrag, grillaftener ved bålhuset. Det levende rum udgør således en vigtigt ramme for det sociale liv i områderne. 6

7 Støttemuligheder til kulturelle projekter I Haderslev findes der gode støttemuligheder for de arrangører, der ønsker at satse lidt højere end de faste, kendte arrangementer i forenings- og klubregi. Kulturelt Samråd Kulturelt Samråd er et forum for støtte til åbne kulturelle arrangementer som udstillinger, teater, kunst og foredrag. Kulturelt Samråd ledes af et forretningsudvalg og har sekretariat i Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. Enhver forening, organisation eller institution med hjemsted i Haderslev Kommune, som fortrinsvis har kulturelle og oplysende formål, kan søge støtte hos samrådet. Der kan søges om tilskud eller underskudsdækning. Kulturelt Samråd holder møde cirka 5 gange årligt. Mødetidspunkterne kan ses på Ansøgning indsendes senest 8 dage før bevillingsmøde. Ansøgningsskema kan hentes på Samraad og skal sendes til Kultur og Fritid, att. Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Hvordan får jeg yderligere Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , eller på 7

8 Da capo-puljen Mødetidspunkterne kan ses på Ansøgning indsendes senest 8 dage før bevillingsmøde. Puljen har til formål at støtte i form af underskudsgarantier til åbne indtægtsgivende kulturelle arrangementer, herunder kunstneriske, sportslige og i øvrigt folkelige tiltag i Haderslev Kommune. Endvidere har puljen til formål at medvirke til en god markedsføring af Haderslev Kommune som en aktiv kulturkommune. Alle personer og foreninger bosat i Haderslev Kommune kan søge. Kulturelt Samråd og Da capo holder fælles møder cirka 5 gange årligt. Ansøgningsskema kan hentes på Samraad og skal sendes til Kultur og Fritid, att. kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , 8

9 DSI Slotsgade april og 1. oktober. DSI Slotsgade 25 ledes af en bestyrelse, der holder møde 2 gange årligt. Alle personer og foreninger bosat i Haderslev Kommune kan søge. Den selvejende Institution Slotsgade 25 har til formål at yde støtte til dansk og europæisk kultur, herunder video- og filmfremstilling og formidling af litteratur, musik og billedkunst. DSI Slotsgade 25 støtter især større projekter eller tematiske arrangementer. Ansøgning med projektbeskrivelse og budget skal sendes til Kultur og Fritid, att. kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt kulturkoordinator Gry Vissing Jensen, , 9

10 Kulturaktivitetspuljen Der kan søges løbende. Puljen kan søges indtil 31/ Den sønderjyske kulturaftale har oprettet en kulturaktivitetspulje, som giver alle forsamlingshuse i Haderslev Kommune mulighed for at søge penge til kulturarrangementer. Alle sønderjyske forsamlingshuse har mulighed for at søge penge til arrangementer, som de selv planlægger. I kan søge støtte til max. 2/3 af udgiften til de(n) optrædende, dog max. op til kr. Det er blot et krav, at man samarbejder med minimum ét andet forsamlingshus, som også køber det samme arrangement. Ansøgningsskema kan hentes på Se Eller kontakt projektkoordinator Susanne Gram Skjønnemann, , Projekter der skaber kulturliv i forsamlingshusene i bred forstand. Det kan være alt fra koncerter, litteraturevents, renæssancemad, historisk foredrag til ølsmagning. 10

11 Kulturpulje - udvikling Haderslev Kommune har en udviklingspulje på kulturområdet på kr. Puljen administreres af Kultur og Fritid og udmøntes af Udvalget for Kultur og Fritid. Alle foreninger, organisationer og institutioner kan søge. Overordnet set skal puljen anvendes til fremme af kulturelle aktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Der er følgende krav til, at ansøgningen: skal indeholde alle nødvendige oplysninger om ansøger. på fyldestgørende vis skal beskrive, hvad der søges midler til. skal indeholde et budget for det samlede projekt dvs. anlæg, drift og evt. afledt kommunalt driftstilskud. skal indeholde oplysninger om, hvordan og hvornår midlerne ønskes anvendt samt en dato for projektets afslutning. skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er søgt eller vil blive søgt penge i andre fonde. indeholder afrapporteringstidspunkter. Hvis projektet er flerårigt skal der afrapporteres mindst en gang årligt. alle projekter afsluttes med en afrapportering Der kan søges løbende. Ansøgninger sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev eller Kontakt kulturkoordinator Thor Lange, , 11

12 Støttemuligheder indenfor Folkeoplysningsloven Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven og hjemmehørende i Haderslev Kommune kan hos Kultur og Fritid søge om forskellige tilskud. Aktivitetstilskud til unge under 25 år end 25 % af familiekontingentet i tilskud. Foreninger der gennem deres virke giver børn og unge under 25 år mulighed for interessebetonet samvær i deres fritid, og hvor adgang til medlemskab normalt står åben for alle. Der ydes tilskud til medlemmer under 25 år. Der ydes ikke tilskud til distriktsforeninger. I tvivlstilfælde afgør Folkeoplysningsudvalget, om en forening er støtteberettiget. Der ydes tilskud pr. aktivitet, hvortil der betales et særskilt kontingent. Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det beløb, medlemmet betaler i kontingent for aktiviteten. Såfremt der betales familiekontingent, kan der ikke ydes mere Ansøgning om tilskud for et kalenderår skal være Haderslev Kommune, Kultur og Fritid i hænde senest den 1. oktober året forinden. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 3 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , 12

13 Oversigt over støttemuligheder Her er en samlet oversigt over mulighederne i Haderslev Kommune. Inden der søges, opfordres der til at se i folderen under de enkelte ordninger. Støttemuligheder Der gives tilskud til Ansøgningsfrister Prioriteringsmidlerne Støtte til større anlægsprojekter, renoveringsprojekter og materielanskaffelser 1. marts Tilskud til anlæg og renovering (se side 16) Landdistriktspuljen (se side 17) Medfinansiering i forbindelse med ansøgning til eksterne puljer, hvor der kræves kommunal medfinansiering. Hel eller delvis finansiering af et projekt, der dækker 30. april eller der omkring et el. flere landdistrikter. Tilskud til lokaler og lejrpladser Lokaler eller lejrpladser, der lejes eller ejes af foreninger. Der ydes maks. 70% af 1. juli året før (se side 14) driftsudgifterne, dog ikke til nye haller eller lejemål. Se vejledningen. Aktivitetstilskud (under 25 år) Aktiviteter i en forening med særskilt kontingent, dog kun til medlemmer under oktober året før (se side 12) år. aktiviteten 79 midler Tilskud til foredrag, aktiviteter, transport, udflugter m.m., der tilgodeser Februar og september (se side 22) aktivitetsgruppers, brugerråd, omsorgs- og andre gruppers behov DSI Slotsgade 25 Dansk og europæisk kultur, herunder video- og filmfremstilling og formidling af 1. april og 1. oktober (se side 9) litteratur, musik og billedkunst. Der støttes særlig større projekter elle temaer. 18 midler Private foreninger, organisationer eller grupper, der arbejder med frivilligt socialt Maj og November pt. (se side 21) arbejde i Haderslev Kommune. Da capo puljen (se side 8) Underskudsgaranti til åbne kulturelle arrangementer, herunder også sportslige og øvrige folkelige tiltag. Der støttes også markedsføring af Haderslev Kommune. 5 gange årligt, se Kulturelt samråd Åbne kulturelle arrangementer (f.eks. udstillinger, teater, kunst, foredrag) Løbende ansøgningsfrist (se side 7) Kulturaktivitetspuljen (se side 10) Samarbejdsprojekter der skaber kulturliv i forsamlingshusene. F.eks. koncerter, ølsmagning, litteratur-events og foredrag. Dog maks ,-. Løbende ansøgningsfrist Tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse (se side 13) Haderslev i Bevægelse (se side 19) Kulturudviklingspuljen (se side 11) Almen udviklingspulje til idræt og fritid (se side 20) Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (se side 15) Uddannelse indenfor frivilligt foreningsarbejde samt kursus- og opholdsudgifter, dog ikke kørsel. Der ydes maks. 75% af udgiften og maks. 2000,- kr. pr. person. Større eller mindre grupper/projekter, der inddrager borgerne i fysisk aktivitet. Der prioriteres samarbejde mellem flere partnere. Til fremme af kulturelle aktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunens position på området. Der gives midler til fremme af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Nye initiativer, udviklingsarbejder, folkeoplysende tilbud til børn og unge, samlingssteder. Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist Løbende ansøgningsfrist 1. januar 31. december

14 Tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse Der ydes tilskud på maksimalt 75% af nettoudgifterne til kursusudgift med et maksimalt tilskud på kr. pr. kursus pr. person. Godkendte foreninger kan søge tilskud til træner-, leder- og dommeruddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde, såfremt der er ydet tilskud fra Haderslevordningen (aktivitetstilskud) i det år, kurset afholdes. Uddannelsen skal være til gavn for foreningen. Berettigelse til tilskud forudsætter, at kursusdeltageren ikke må have en årlig indtægt i foreningen, der overstiger kr. før skat. Tilskud ydes til kursus- og opholdsudgifter, men ikke til befordring. Der ydes normalt kun tilskud til kurser, der afholdes i Danmark og Slesvig-Holsten. Ansøgning om tilskud indsendes efter, at kursusafgiften er betalt. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , Den gode historie I et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Haderslev Svømmeklub gennemførte cirka 30 foreningsfolk DGI Bassinprøven i efteråret Målet var at skabe sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold i forbindelse med foreningssvømning i kommunens svømmehaller. 4 medlemmer fra hver forening med tid i en svømmehal kan få livredderprøven fuldt betalt via puljen til træner-, leder- og dommeruddannelse. Ved deltagelse af yderligere medlemmer kan foreningen få 75 % i tilskud. Foreningerne kan nu afholde træning under sikkerhedsmæssige forhold ved hjælp af egne ressourcer. 13

15 Tilskud til lokaler og lejrpladser indenfor foreningsområdet Godkendte folkeoplysende foreninger. Der kan søges tilskud til lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Byrådet kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Tilskud ydes med 70% af driftsudgifterne. Til distriktsforeninger ydes 65%. Ansøgning skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1. juli, for tilskud til det efterfølgende kalenderår. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning, når alle indkomne ansøgninger har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget typisk ultimo ansøgningsåret. Kontakt fritidsmedarbejder Hans Aastradsen, , 14

16 Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Alle kan modtage tilskud. Der ydes tilskud til: nye initiativer, herunder start af nye foreninger udviklingsarbejder folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og til virksomhed af tværgående karakter. Der kan søges om støtte for et kalenderår i perioden 1. januar december. Ansøgning skal normalt fremsendes senest 2 måneder før projektstart. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid og hentes på og sendes til folkeoplysningsudvalget via Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Lene Autzen Nielsen, , Den gode historie Foreningen Lyt og Le var en ny ansøger til puljen af 79 midler (se side 22) og fik tildelt kroner til social og fornøjelig komsammen for blinde og svagtseende i Lyt og Le holder blandt andet banko og ture ud i det blå. Pensakoret er også en af de foreninger, der har fået støtte til korets øvedag. Hver uge mødes 55 pensionister for sammen at øve sig på korsang. Andre har fået tilskud til svømning, sang, dans, foredrag, gymnastik, kortspil og udflugter. Midlerne sikrer, at ansøgerne har fået mulighed for gode sociale oplevelser. 15

17 Prioriteringsmidlerne Tilskud til anlæg og renovering 1. marts og udbetaling af midlerne sker, når foreningen har indsendt kvitteringer for udgifterne. Godkendte folkeoplysende foreninger. Støtte til større anlægsprojekter, renoveringsprojekter og materielanskaffelser. Midlerne fordeles én gang årligt ud fra en samlet vurdering af ansøgningerne. Ansøgningsskema kan fås hos Kultur og Fritid eller hentes på og sendes til Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev. I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Kontakt fritidsmedarbejder Lene Autzen Nielsen, , Den gode historie Folkeoplysningsudvalget fordelte i kr. i prioriteringsmidler til foreningerne i Haderslev Kommune. Haderslev Bueskyttelaug fik tildelt midler til etablering af toiletforhold i deres klubhus, hvilket de i mange år har levet helt uden. Toilettet tages snart i brug til stor gavn for både unge og gamle bueskytter. Herudover blev der i 2010 tildelt midler til renoveringsprojekter, sheltere, sikkerhedsbarriere (gokart) m.m. alt til stor gavn for kommunens foreninger. 16

18 Øvrige kommunale støttemuligheder I kommunalt regi er der en række andre puljer, som foreninger og borgere kan søge. De er beskrevet herunder. Landdistriktspuljen Haderslev Kommune har afsat en pulje, der fordeles af Økonomiudvalget efter nedenstående kriterier. Alle, enkeltpersoner som foreninger, der er bosiddende i et landdistrikt. Der prioriteres samarbejdsprojekter på tværs af landdistrikter eller andre partnerskaber. Der gives støtte til: Medfinansiering i forbindelse med ansøgning til fonde, ministerielle puljer, LAG eller andre fonde hvor der kræves kommunal medfinansiering. Hel eller delvis finansiering af et projekt, der breder sig ud over eller øger samarbejdet mellem 2 eller flere landdistrikter. Hel eller delvis finansiering af alle typer projekter inden for et enkelt landdistrikt. Herunder tilskud til vedligeholdelse og renovering af noget bestående. Projekteringsstøtte i forbindelse med større projekter. Den vilde idé. Særlige kriterier I skal udarbejde budget, angive projektperiode (max. 2 år), redegøre for eventuel restfinansering og for projektets formidling. Udbetaling sker først, når projektperioden er afsluttet, og der er aflagt regnskab og afrapportering. Hvert år senest den 30. april. Dog kan der være ændringer, se 17

19 Ansøgningsskema og kriterier, der kan ændre sig fra år til år, kan hentes på og sendes til Udviklingsafdelingen i kommunen. Kontakt Udviklingsafdelingen, Gåskærgade 26-28, Bygning B, 6100 Haderslev, , I kan forvente svar på jeres ansøgning inden for 2 måneder. Den gode historie I 2009 og 2010 søgte 12 forskellige landdistrikter om 26 projekter til et beløb af ca kr., heraf fik 19 projekter tilskud. 4 projekter søgte om midler til gennemførelse af en udviklingsplan, og de fik det fulde beløb. 11 delprojekter i udviklingsplaner fik tilskud. Blandt dem var flere vedligeholdelsesprojekter. Tilskuddet har givet de frivillige i landdistrikterne mulighed for at komme videre med udviklingen i lokalområdet. 18

20 Haderslev i bevægelse (HiB) Haderslev i bevægelse har det formål, at alle borgere i Haderslev Kommune skal blive mere fysisk aktive for at forebygge livsstilssygdomme. Haderslev i bevægelse prioriterer støtte til større og mindre målgrupper og projekter, der inddrager borgernes behov og ressourcer. Der prioriteres støtte til aktiviteter, hvor flere partnere går sammen om en opgave. Ansøgninger modtages løbende og bevilling sker i Haderslev Kommunes Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Ansøgningsskema kan hentes på og sendes til Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev. Kontakt projektleder Dorte Evald, Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev, , Den gode historie Fast Fruit projektet er et samarbejde imellem Diætistteamet og lokale foreninger. Begrebet Fast Fruit er introduceret af Diætistteamet og dækker en Fast Fruit bod, hvorfra der blev solgt smoothies og udskåret frugt og grønt. Projektet hjælper foreninger med at sælge frugt og grønt til foreningsarrangementer, sportsfester og lign. Det giver foreningerne god omtale, og det er en stor tilfredsstillelse for foreningen at have et sundhedsfremmende madtilbud. Projektet giver foreningen mulighed for at tjene lidt til foreningsaktiviteter på en sund måde. Fast Fruit er nu forankret i Sundhed og Forebyggelse, og alle foreninger kan henvende sig og låne boderne til arrangementer. Der blev bevilliget kr. fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse til projektet. 19

21 Almen udviklingspulje til idræt og fritid Haderslev Kommune har en almen pulje på idræts- og fritidsområdet på kr. Puljen administreres af Kultur og Fritid og udmøntes af Udvalget for Kultur og Fritid. Alle foreninger, organisationer og institutioner kan søge. Overordnet set skal puljen anvendes til fremme af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan medvirke til at styrke Haderslev Kommunes position på området. Der er følgende krav til, at ansøgningen: indeholder alle nødvendige oplysninger om ansøgeren på fyldestgørende vis beskriver, hvad der søges midler til. indeholder et budget for det samlede projekt dvs. anlæg, drift og evt. afledt kommunalt driftstilskud. indeholder oplysninger om, hvordan og hvornår midlerne ønskes anvendt samt en dato for projektets afslutning. indeholder oplysninger om, hvorvidt der er søgt eller vil blive søgt penge i andre fonde. indeholder forslag til afrapporteringstidspunkter. Hvis projektet er flerårigt skal der afrapporteres mindst en gang årligt. alle projekter afsluttes med en afrapportering Der kan søges løbende. Ansøgningen sendes til Haderslev Kommune, Kultur og Fritid, Hansborggade 7, 6100 Haderslev eller Kontakt fritidsmedarbejder Kim Klit Nielsen, , 20

22 18 Midler Hvert år foretager Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og FrivilligCenter Haderslev uddeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i Haderslev kommune. Kommunen prioriterer og støtter den frivillige indsats for udsatte grupper og ser arbejdet som et vigtigt supplement til kommunens øvrige indsats. Lokale frivillige sociale foreninger/ organisationer med lokale initiativer og aktiviteter med socialt sigte, der fortrinsvis kommer borgere i Haderslev Kommune til gode. Specielt tilgodeses: Grupper, ikke enkeltpersoner Foreninger der går sammen om en aktivitet Nye projekter eller aktiviteter til gavn for udsatte grupper. Det kan være besøgstjenester, støttepersoner, aflastningstjenester, sociale caféer osv. Der lægges vægt på det frivillige, ulønnede engagement, og den frivillige indsats skal udgøre en væsentlig del af foreningens eller gruppens arbejde. I forbindelse med ansøgningen skal udtrykkes et formål med de ansøgte midler. For øjeblikket i maj og november. Se Ansøgningsfristen annonceres i ugeaviserne cirka 4 uger i forvejen. Ansøgningsskema kan hentes på og sendes til FrivilligCenter Haderslev, Storegade 80, 6100 Haderslev. Kontakt koordinator Rasmus Hejsel, FrivilligCentret, Storegade 80, Se åbningstider på Frivilligt, socialt arbejde i Haderslev Kommune. 21

23 79 MIDLER at grupper af brugere med særlige behov tilgodeses at der er et sundhedsfremmende aspekt. Midler til aktiverende og forebyggende aktiviteter for ældre fra 60 år. Aktivitetsgrupper, brugerråd, omsorgsgrupper og andre grupper. Der kan søges tilskud til aktiviteter, foredrag, undervisning, studiekredse, udflugter, underholdning, transport af brugere til aktiviteter og lokaleleje. Kriterier for at opnå støtte: at brugernes forskellige ønsker og behov tilgodeses at brugerne har ansvar og indflydelse på aktiviteterne at de aktiviteter, der sættes i gang, har et aktiverende og forebyggende sigte I februar og september, som annonceres i dagspressen og på Bevillingsrådet træffer beslutning om uddeling af midler. Ansøgnings sendes til Sundhed og Forebyggelse, Nørregade 41, 6100 Haderslev. Se 34 eller kontakt sundhedskoordinator Annette Brask Brandi, , 22

24 Eksempler på støttede projekter i 2009 og Hvilken støtteordning? Hvem? Hvad? Hvor meget? Kulturelt Samråd Gram Friluftsspil Friluftsspil Kulturelt Samråd Halk-Hejsager Lokalhistorisk Forening Foredragsvirksomhed Kulturelt Samråd Banehuset Koncerter Da'capo-puljen Dogmerevy Revy Da'capo-puljen Nordschleswigsche Musikvereinigung Musikarrangement DSI Slotsgade 25 Vojenskoret Korarrangement Prioriteringsmidlerne Haderslev Bueskyttelaug Etablering af toiletforhold Prioriteringsmidlerne Nustrup Rideklub Renovering af rytterstue og toilet Prioriteringsmidlerne Vojens Karting Klub Anskaffelse af sikkerhedsbarriere Prioriteringsmidlerne Fjelstrup Idrætsforening Nedspringsmåtte Landdistriktspuljen Aarøsund Bynævn Borde/bænkesæt og renovering af badebro i samarb. med EUC Landdistriktspuljen Landdistriktspuljen Haderslev i bevægelse Vester Lindet Borgerforening Nustrup Ungdomsforening Trafiksikkerhedsgruppen og kommunal sundhedsafdeling. 18 midler Lungeforeningen Boserupsminde Vedligeholdelse af grillhytte og byeng Kompetenceudvikling af tværlokal undervisning Gule refleksveste til skolestarter sikkerhed og bevægelse Sundhedsfremmende informationsmøde 18 midler Selvhjælp Haderslev Udflugter for enlige forældre med børn 79 midler Enlige mænd i Gram Aktiviteter og samvær 2 eftermiddage om ugen med bl.a. krolf og foredrag

25 Folderen er udarbejdet i 2010/2011 af: Annette Brask Brandi, Sundhed og Forebyggelse - Kim Klit Nielsen, Kultur og Fritid - Kent Glumsø, Haderslev Idrætsråd Inga Jensen, ÆldreSagen og Tine Kierkegaard, Haderslev Landdistriktsråd. 24 Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune

Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune Indledning Hermed nyhedsbrev nyt fra Kultur og Unge. Kultur og Unge er resultatet af en fusion af den tidligere Ungeafdeling og Fritid og Kultur. Kultur og Unge ønsker med dette brev at informere om nyheder

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Afbud fra/fraværende: Mødet hævet: kl. 17.30 Pkt. Tekst Side 1 Tilskud til kulturelle formål 2013 1 2 Projekt for udvikling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere