Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13"

Transkript

1 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for kontrol, Koordinering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Overordnede oplysninger Om skolefrugtordningen Formål og indhold Hvem er omfattet af ordningen Hvad kan der udbetales støtte til Udsendte vejledninger mv Kontroladresser Udvælgelse af kontroladresser Varsling Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af kontrollen Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Kontrol af skoler/ institutioner (bilag 1) Kontrol af ordningen (bilag 1) Bilagskontrol (bilag 1) Udfyldelse af kontrolrapporten (bilag 1) Kontrol af kommuner og leverandører der hjemtager støtte til institutioner/ skoler (bilag 2) Kontrol af ordningen (bilag 2) Bilagskontrol (bilag 2) Udfyldelse af kontrolrapporten (bilag 2) Stikprøvekontrol af skoler/institutioner (bilag 3) Udfyldelse af kontrolrapporten (bilag 3) Efter kontrollen Kontrollørens opgaver Registrering af kontrolrapporter/kontrollørskemaer Ydelsesnummer DCK CAPTIA Frist for indsendelse af rapporter Overførsel af sager til Center for Projekttilskud Ikrafttrædelse

4 1. Formål Formålet med kontrollen er at undersøge, om udbetalinger af EU-støtte til skolefrugt foregår efter reglerne. 2. Retsgrundlag Disse forordninger mv. omfatter bestemmelserne om skolefrugtsordningen: Rådets forordning (EF) nr. 13/2009 af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en skolefrugtordning. Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om gennemførelsesbestemmel-ser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EFstøtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning (med senere ændringer). Bekendtgørelse nr. 809 af 19. juli 2012 om tilskud til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter til børn på undervisningsinstitutioner. 3. Overordnede oplysninger 3.1 Om skolefrugtordningen Formål og indhold Formålet med skolefrugtordningen er at fremme indtagelsen af frugt og grøntsager, samt viden om ernæring, hos børn og unge. Indtagelse af frugt og grønsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som kræft, sukkersyge og hjertesygdomme. Derfor har den Europæiske Union vedtaget en skolefrugtordning, der skal give skolebørn bedre adgang til frugt og grøntsager. Den danske ordning omfatter frisk, uforarbejdet frugt og grønt uddelt hver skoledag i minimum tre måneder til børn i folkeskolens 0. til 10. klasse eller på tilsvarende niveau i andre undervisningsinstitutioner. EU medfinansierer op til 50 % af udgifterne til frugt og grønt, resten finansieres af forældre, kommuner eller private sponsorer. Kommuner eller leverandører kan søge på vegne af undervisningsinstitutionerne. Ordningen er en tilsagnsordning. 2

5 Deltagende skoler skal oplyse hvordan de indarbejder ledsageforanstaltninger (undervisningsmateriale) i undervisningen, dvs. tiltag der påvirker børnenes kostvaner positivt og øger deres viden om ernæring. Se eksempler på ledsageforanstaltninger på Hvem er omfattet af ordningen. Skolefrugtordningen kan søges af: a) alle undervisningsinstitutioner hvor der undervises i overensstemmelse med den danske folkeskolelov og inden for klassetrin klasse eller tilsvarende niveau. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud. b) kommuner der søger om tilskud til skolefrugtsordninger på skoler i kommunen c) leverandører og/eller distributører af produkter til skolefrugtordninger. Bemærk at parten der medfinansierer skolefrugten, ikke i alle tilfælde er identisk med ansøger om tilskud. For eksempel kan en leverandør søge tilskud, til en forældrebetalt skolefrugtord-ning. Det er parternes eget ansvar at udarbejde aftaler omkring betaling og eventuel tilbagebetaling i disse tilfælde. Administrationen af ordningen kan overdrages til en leverandør, en organisation eller et forvaltningsorgan, fx en kommunal forvaltning Hvad kan der udbetales støtte til. Omkostningerne til frisk frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutionen er tilskudsberettigede. Herved forstås, at frugten og grøntsagerne ikke tilsættes salt, fedt- eller sødestoffer og ikke blandes sammen med anden mad. Bemærk at ordningen bl.a. ikke omfatter majs og oliven. Produkterne kan klargøres, dvs. skrælles eller skæres ud, men kun forarbejdes i meget begrænset omfang. Se bilag 4 for flere detaljer om tilskudsberettigede produkter. Udgifter til levering og uddeling er også tilskudsberettigede. Hvis disse udgifter faktureres særskilt, må de ikke overstige 3 % af produktomkostningerne Udsendte vejledninger mv. NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud har udarbejdet en vejledning om skolefrugtordningen, som kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under Skolefrugt. Den seneste er udarbejdet i maj

6 3.2 Kontroladresser Det foretages kontrol hos: Skoler ( klassetrin) bilag 1 Leverandører/kommuner bilag 2 Institutioner i forbindelse med en leverandør-/kommunekontrol bilag Udvælgelse af kontroladresser NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud udpeger alle fysiske kontroller af skolefrugt og sender meddelelse til Koordinering om, hvilke ansøgere der er udtaget til kontrol. Center for Projekttilskud udpeger kontroladresserne på baggrund af de givne tilsagn. Kontrollerne kan/skal ikke gennemføres før ansøgningen er bekræftet. Det betyder, at den fysiske kontrol først kan påbegyndes, når ansøgning om udbetaling af støtte modtages fra skolerne/institutionerne. Koordinering opretter kontrolsagerne i DCK/Captia, og overfører herefter sagerne til Center for Projekttilskud, og oplyser i den forbindelse om sagsnumrene i Captia. Center for Projekttilskud knytter løbende kontrolgrundlaget på sagerne i Captia, når ansøgning om udbetaling af støtte modtages fra de udpegede leverandører/skoler/institutioner, og overfører herefter sagerne til Koordinering. Koordinering orienterer de lokale afdelinger, når der er nye kontrolsager. Hvis der hos de udvalgte skoler/institutioner, incl. skoler/institutioner omfattet af leverandører og/eller kommuner, findes en systematisk fejl, skal kontrollen udvides. For skoler/institutioner omfattet af leverandører og/eller kommuner skal der udtages yderligere 10 % af de tilknyttede skoler/institutionerne til kontrol. Hvis fejlen fortsætter, skal der gennemføres en 100 % kontrol Varsling Kontrollen er uvarslet i retssikkerhedslovens forstand. Derfor skal der ved kontrolbesøgets begyndelse udleveres et informationsbrev om uvarslet kontrol til virksomhedens repræsentant. Se Den Generelle Kontrolinstruks' (DGK) afsnit, senest revideret 20. februar 2008, om retssikkerhed og om brug af informationsbrevet. DGK kan findes på NaturErhvervstyrelsens intranet under Kontroller > Kontrolinstrukser. Selv om kontrolbesøgene som udgangspunkt skal foregå uvarslet, må der forvarsles op til 48 timer før kontrolbesøget, såfremt kontrolløren finder det nødvendigt og formålet med kontrollen ikke bringes i fare. Forvarslingen skal ske til ansøgeren eller en repræsentant for denne. 4

7 3.3 Tidsfrister Kontroller under skolefrugtsordningen 2012/13 skal udføres senest den 15. juni 2013, for så vidt angår skolerne (både de ordinære kontroller og stikprøvekontrollerne). Kontrollen af leverandører og kommuner skal være gennemført senest den 31. juli Efterkontroller udpeges i august og skal være gennemført inden 15. september Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Sikkerhedsforskrifterne kan findes på NaturErhvervstyrelsens intranet under Sikkerhed > Sikkerhedsforskrifter for afdelingerne. I Den generelle kontrolinstruks findes afsnit om veterinære og plantesundhedsmæssige forholdsregler, men det er mindre relevant for denne kontrol. 4. Gennemførelse af kontrollen Kontrolrapporten skal udfyldes under selve besøget. Udfyldelsen af visse punkter er dog afhængig af, at støtteansøgeren fremskaffer fysiske beviser i form af regnskabsbilag, attester el. lign. inden eller under kontrolbesøget. Hvis dette materiale ikke er til stede, må kontrolløren bede ansøgeren om at sende materialet (dokumentationen) til det lokale afdelingskontor inden for en frist af 7 hverdage, regnet fra kontroldatoen. Herefter kan resten af kontrolrapporten udfyldes. 4.1 Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Da kontrollen skal foregå i perioden fra 1. august til 31. juli for det indeværende skoleår, og skal omfatte de foregående måneder, kan der være kontrolmateriale der omhandler skoleåret 2011/12. Følgende dokumenter/oplysninger fremgår af sagerne i Captia: 1. De tilsagn/støtteansøgninger NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud har modtaget fra skolerne/leverandørerne/kommunerne heraf er bl.a. oplysninger om: Støtteansøgerens data (CVR-nr., navn, adresse, NaturErhvervstyrelsens j-nr. samt kontrol ID nummer) Frugtmængden Støttens størrelse Elevantal Brugere af ordningen Bilag til indsendelse i forbindelse med udbetalingsanmodning (som har erstattet egentlige faktuaer). 2. Dokumentation for afholdte udgifter: Der foretages kontrol af fakturaerne indskrevet på bilaget og en kopi af bilaget, der er udpeget til stikprøvekontrol, samt dokumentation for om 5

8 betalingerne har fundet sted f.eks. kontoudtog, skal scannes ind på sagen i Captia umiddelbart efter kontrolbesøget. 3. Hvilke skoler der er udvalgt til stikprøvekontrol i forbindelse med kontrol af leverandører og kommuner 4.2 Kontrol af skoler/ institutioner (bilag 1) Inden kontrolbesøget kan kontrolrapportens punkt 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. og 1.f. samt 3.a. udfyldes ud fra oplysningerne fra kontrolgrundlaget (tilsagnet/støtteansøgningen) Kontrol af ordningen (bilag 1) Skolens frugtordning beskrives kort. Hvem står for de administrative opgaver og hvordan varetages de? Hvem medfinansierer frugten og hvordan foregår betalingen? Hvornår og hvordan deles frugten ud? Bliver frugten klargjort eller forarbejdet på nogen måde og sker dette i overensstemmelse med reglerne for forarbejdning (bilag 4)? Kombineres ordningen med ledsageforanstaltninger (spørg gerne bredt ind til dette punkt, snakker de med eleverne om sundhed, 6 om dagen og har skolen f.eks. en kostpolitik henvis evt. til vores materiale)? Andre træk ved ordningen kan også noteres. Det kontrolleres om der er en SFO tilknyttet skolen. Såfremt der er det, kontrolleres det, at frugten ikke er udleveret både på skolen og SFO en. Det kontrolleres om skolen har en EU-plakat ved skolens hovedindgang eller et banner på skolens hjemmeside. Såfremt skolen ikke har dette, skal der udleveres/ophænges en under kontrolbesøget. Såfremt kontrolløren ikke har en plakat med, kan skolen bestille en plakat hos NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med kontrolbesøget. Banneret kan ses på skolefrugt.dk >for skoler>webbanner. Såfremt skolen tilstræber sig at udbedre fejlen, vil det normal ikke medføre en fejlrapport, at plakaten ikke er oppe ved kontrolbesøget. Deltagelse i ordningen vil sandsynligvis stige og falde over skoleåret. Skolen skal redegøre for hvordan den gennemsnitlige deltagelse er beregnet. Det vurderes om den gennemsnitlige deltagelse som oplyst i ansøgningen er korrekt. Det vurderes ved samme lejlighed om beregningsgrundlaget er pålideligt Bilagskontrol (bilag 1) I forbindelse med ansøgning om udbetaling har ansøger indsendt en bilagsoversigt over hvilke bilag/fakturaer der udgør dokumentation for afholdte udgifter. Disse bilag skal stemme overens med kontoudskrifter eller lign. Kopi af bilaget samt kontoudskrift eller lign. skal skannes ind på sagen i Captia umiddelbart efter kontrolbesøget. Det er vigtigt at bilagsnummer og fakturanummer på det kontrollerede materiale fremgår af kontrolrapporten. Som udgangspunkt skal udgifter til frugtordningen faktureres særskilt fra andre indkøb. Såfremt ansøger bruger faktura, hvor der også indgår andre produkter, er det ansøgers ansvar at det på forhånd er tydeligt markeret, hvilke produkter der er omfattet af ansøgningen. Hvis kontrolløren 6

9 finder bilagsmaterialet uoverskueligt, noteres det at det pågældende bilag ikke kan kontrolleres, og sagen sendes i høring. Det sikres at fakturadatoen stemmer med perioden ansøgningen omfatter. Det kontrolleres at udgifterne er identificerbare og omfatter tilskudsberettigede produkter (se bilag 4). Betegnelser som frugt og grønt eller blandet frugt kan godtages. Det kontrolleres at beløbet, der er angivet på bilagslisten, stemmer med de samlede udgifter til skolefrugt og at oplysningerne omkring moms stemmer (der kan ikke søges støtte til moms). Der er et tilskudsloft på 1,25 kr. pr elev pr dag, og det kontrolleres at ansøgningen ligger inden for dette loft. Der ydes kun tilskud til afholdte udgifter. Det kontrolleres at der er sket betaling svarende til fakturabeløbet. Kvittering kan fremgå af faktura (fx en kassebon) eller dokumenteres via bankoverførsler. Endelig sammenlignes de omfattede produkter med skolens oplysninger om uddeling og forarbejdning. Hvis frugten deles ud uden at klargøres eller forarbejdes, er det fx usandsynligt at løg indgår i skolefrugtordningen Udfyldelse af kontrolrapporten (bilag 1) Punkterne 1.a. 1.f. udfyldes. Når resten af kontrolrapporten er udfyldt, noteres det i punkt 2, hvilke punkter der har givet anledning til bemærkninger. Punkterne 3 og 4, inklusiv underpunkter, udfyldes og beskrives. I punkt 5 noteres hvilke bilag der er benyttet/kontrolleret i forbindelse med kontrollen (f.eks. tilsagnet/støtteansøgningen, oversigt over skoler tilknyttet ordningen, kontoudtog mm). Punkt 6 - Hvis der er bemærkninger, der ikke er plads til andre steder, kan de skrives her. Punkt 7 udfyldes med rapportdato samt underskrift (må gerne være maskinskrevet). 4.3 Kontrol af kommuner og leverandører der hjemtager støtte til institutioner/ skoler (bilag 2) Inden kontrolbesøget kan kontrolrapportens punkt 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. og 1.f. samt 3.a. udfyldes ud fra oplysningerne fra kontrolgrundlaget (tilsagnet/støtteansøgningen). En kommune/leverandør kan hjemtage tilskud på vegne af skoler og institutioner. Hvis kontrollen skal gennemføres hos en kommune/leverandør, der hjemtager tilskud til flere skoler/institutioner, skal kontrolløren i første omgang tjekke, at der er overensstemmelse imellem kommunens/leverandørens egen opgørelse over skoler/institutioner og Center for Projekttilskuds liste over registrerede støtteansøgere. Listen ligger på sagen i Captia. 7

10 På listen over skoler/institutioner tilknyttet kommunen/leverandøren i Captia, har Center for Projekttilskud markeret hvilke skoler/institutioner, der skal indgå i den fysiske kontrol på stedet (1 % af skolerne/institutionerne, dog mindst 2). Disse adresser er oprettet som selvstændige kontroller i DCK/Captia. Denne kontrol er beskrevet i punkt Kontrol af ordningen (bilag 2) Ansøgers frugtordning beskrives kort. Hvem står for de administrative opgaver og hvordan varetages de? Hvem medfinansierer frugten og hvordan foregår betalingen? Hvilke fordele opnår den finansierende part som følge af tilskuddet? Hvordan indarbejdes ledsageforanstaltninger i ordningen, som ansøger er involveret i? Andre træk ved ordningen kan også noteres. Deltagelse i ordningen vil sandsynligvis stige og falde over skoleåret. Ansøger skal redegøre for, hvordan den gennemsnitlige deltagelse er beregnet. Det vurderes om den gennemsnitlige deltagelse som oplyst i ansøgningen er korrekt. Det vurderes ved samme lejlighed om beregningsgrundlaget er pålideligt. Hvis deltagelse alene er baseret på skolernes oplysninger noteres dette Bilagskontrol (bilag 2) I forbindelse med ansøgning om udbetaling har ansøger indsendt en oversigt over hvilke bilag der udgør dokumentation for afholdte udgifter. Center for Projekttilskud har på bilagslisten markeret hvilke fakturaer/kvitteringer, der skal indgå i stikprøvekontrollen. Disse bilag skal stemme overens med kontoudskrifter eller lign. Kopi af bilaget samt kontoudskrift eller lign. skal skannes ind på sagen i Captia umiddelbart efter kontrolbesøget. Det er vigtigt at bilagsnummer og fakturanummer på det kontrollerede materiale fremgår af kontrolrapporten. Som udgangspunkt skal udgifter til frugtordningen faktureres særskilt fra andre indkøb. Såfremt ansøger bruger faktura, hvor der også indgår andre produkter, er det ansøgers ansvar at det på forhånd er tydeligt markeret, hvilke produkter der er omfattet af ansøgningen. Hvis kontrolløren finder bilagsmaterialet uoverskueligt, noteres det at det pågældende bilag ikke kan kontrolleres og sagen sendes i høring. Det sikres at fakturadatoen stemmer med perioden ansøgningen omfatter. Det kontrolleres at udgifterne er identificerbare og omfatter tilskudsberettigede produkter (se bilag 4). Betegnelser som frugt og grønt eller blandet frugt kan godtages. Det kontrolleres at beløbet, der er angivet på bilagslisten, stemmer med de samlede udgifter til skolefrugt, og at oplysningerne omkring moms stemmer (der kan ikke søges støtte til moms). Der er et tilskudsloft på 1,25 kr. pr. elev pr. dag og det kontrolleres at ansøgningen ligger inden for dette loft. Der ydes kun tilskud til afholdte udgifter. Det kontrolleres at der er sket betaling svarende til fakturabeløbet. Kvittering kan fremgå af faktura (fx en kassebon) eller dokumenteres via bankoverførsler. 8

11 Ansøger skal oplyse mængden af uddelt frugt og grønt i kilo. Det bemærkes hvordan dette opgøres og om volumen fremgår af faktura. Hvis der ved bilagskontrollen konstateres afvigelser mellem det ansøgte og tilskudsberettigede beløb, udvides bilagskontrollen til at omfatte yderligere mindst 10 % af det samlede beløb for den pågældende ansøgning. Denne procedure gentages, indtil der ikke konstateres yderligere fejl eller hele ansøgningen er kontrolleret Udfyldelse af kontrolrapporten (bilag 2) Punkterne 1.a. 1.f. udfyldes. Når resten af kontrolrapporten er udfyldt, noteres det i punkt 2, hvilke punkter der har givet anledning til bemærkninger. Punkterne 3 og 4, inklusiv underpunkter, udfyldes og beskrives. I punkt 5 noteres hvilke bilag der er benyttet/kontrolleret i forbindelse med kontrollen (f.eks. tilsagnet/støtteansøgningen, oversigt over skoler/institutioner tilknyttet ordningen, kontoudtog mm). Punkt 6 - Hvis der er bemærkninger, der ikke er plads til andre steder, kan de skrives her. Punkt 7 udfyldes med rapportdato samt underskrift (må gerne være elektronisk/maskinskrevet). 4.4 Stikprøvekontrol af skoler/institutioner (bilag 3) Skolens frugtordning beskrives kort i det omfang der er nye oplysninger i forhold til beskrivelsen i bilag 2. Hvem står for de administrative opgaver og hvordan varetages de? Hvornår og hvordan deles frugten ud? Bliver frugten klargjort eller forarbejdet på nogen måde? Kombineres ordningen med ledsageforanstaltninger (spørg gerne bredt ind til dette punkt, snakker de med eleverne om sundhed, 6 om dagen og har skolen f.eks. en kostpolitik henvis evt. til vores materiale)? Andre træk ved ordningen kan også noteres. Det kontrolleres at skolen overholder reglerne for forarbejdning (bilag 4). De omfattede produkter sammenlignes med skolens oplysninger om uddeling og forarbejdning. Hvis frugten deles ud uden at klargøres eller forarbejdes, er det fx usandsynligt at løg indgår i skolefrugtordningen. Det kontrolleres om der er en SFO tilknyttet skolen. Såfremt der er det, kontrolleres det, at frugten ikke er udleveret både på skolen og SFO en. Det kontrolleres om skolen har en EU-plakat ved skolens hovedindgang eller et banner på skolens hjemmeside. Såfremt skolen ikke har dette, kan der udleveres/ophænges en under kontrolbesøget. Såfremt kontrolløren ikke har en plakat med, kan skolen bestille en plakat hos NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med kontrolbesøget. Banneret kan ses på skolefrugt.dk >for skoler>webbanner. Såfremt skolen tilstræber sig at udbedre fejlen, vil det normalt ikke medføre en fejlrapport, at plakaten ikke er oppe ved kontrolbesøget. 9

12 Deltagelse i ordningen vil sandsynligvis stige og falde over skoleåret. Skolen skal redegøre for hvordan den gennemsnitlige deltagelse er beregnet. Det vurderes om den gennemsnitlige deltagelse som oplyst i ansøgningen er korrekt. Det vurderes ved samme lejlighed om beregningsgrundlaget er pålideligt Udfyldelse af kontrolrapporten (bilag 3) Punkterne 1.a. 1.g. udfyldes. Når hele resten af kontrolrapporten er udfyldt, noteres det i punkt 2, hvilke punkter der har givet anledning til bemærkninger. Punkterne 3.a. 3.f udfyldes og beskrives. I punkt 4 noteres hvilke bilag der er benyttet/kontrolleret i forbindelse med kontrollen (f.eks. tilsagnet/støtteansøgningen, oversigt over skoler/institutioner tilknyttet ordningen, kontoudtog mm). Punkt 5 - Hvis der er bemærkninger, der ikke er plads til andre steder, kan de skrives her. Punkt 6 udfyldes med rapportdato samt underskrift (må gerne være elektronisk/maskinskrevet). 5. Efter kontrollen 5.1 Kontrollørens opgaver Hvis ikke alt nødvendigt materiale var til stede ved kontrolbesøget, færdiggør kontrolløren rapporten på afdelingskontoret, når støtteansøgeren har sendt det ind. Kontrolløren sender en sag i høring, hvis der er punkter i kontrolrapporten der giver anledning til bemærkninger. Dog skal sagen ikke i høring, hvis EU-plakaten bestilles/ophænges i forbindelse med kontrolbesøget. Hvis kontrolløren ikke konstaterer nogen fejl, udsendes et OK-brev til skolen/leverandøren/kommunen. 5.2 Registrering af kontrolrapporter/kontrollørskemaer Ydelsesnummer Tidsforbruget ved kontrollerne skal registreres i mtid: Skolefrugt: DCK Skolefrugt: 5195_13 Leverandører: Fysisk kontrol af leverandører 10

13 5195_13 Lev/Ins: Institutionskontrol i forbindelse med leverandørkontrol 5195_13 Kommuner: Ordinær kontrol af kommuner 5195_13 Kom/Ins: Institutionskontrol i forbindelse med kommunekontrol 5195_13 Ordinær: Kontrolrapporter vedr. udtagne skoler 5195_13 Efterkontrol: Kontroller der gennemføres efter skoleåret er afsluttet CAPTIA Alle kontrolrapporter og dokumenter, herunder høringsbreve mm, vedrørende kontrollen skannes ind på sagen i Captia. 5.3 Frist for indsendelse af rapporter Senest 5 uger efter den udførte kontrol, skal kontrolresultaterne være registreret i DCK, kontrolrapporten skal være lagt på sagen i Captia og sagen skal være overført til Virksomhed. Såfremt høringsfristen ikke er udløbet, overføres sagen til Virksomhed umiddelbart efter høringsfristen er udløbet/der er modtaget høringssvar i sagen Overførsel af sager til Center for Projekttilskud Captia: Sagsbehandlerfeltet skal være tomt, ansvarlig enhed skal være Virksomhed. Der sendes et link til sagen, til og cc. til og 6. Ikrafttrædelse Denne instruks træder i kraft den13. marts Niels B. Jacobsen og Mette Sinkbæk 11

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 2013 ISBN (tryk) ISBN (web) NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. Tlf.: Fax:

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Bidragyder(e):

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. kontrol med ydelse af tilskud til skolefrugt- og grønt 2016/17

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. kontrol med ydelse af tilskud til skolefrugt- og grønt 2016/17 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af tilskud til skolefrugt- og grønt 2016/17 Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilskud til skolefrugt

Vejledning om tilskud til skolefrugt Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2014-2015 Maj 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til skolefrugt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk.

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk. Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2016 version 2 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Bidragyder(e):

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 )

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 ) Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 ) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5 a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant i Bruxelles Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. november 2008 Skolefrugtordningen behandlet

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1)

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1) BEK nr 1031 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-0114-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til skolefrugt

Vejledning om tilskud til skolefrugt Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2013-2014 Juni 2013 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT /JUNI 2013 Kolofon Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2013-2014 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. i I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i bekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009 af lov om frø, kartofler og planter, 11 i bekendtgørelse nr. 198 af

Læs mere

Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk

Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk Skoleåret 2017/2018 Kolofon Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen

Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen Skoleåret 2015-2016 Maj 2015 Kolofon Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og grøntordningen Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne vejledning er

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer August 2014 (Version 3.0) Kolofon Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter januar 2013. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter januar 2013. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter januar 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Kolofon Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk skoleåret 2016/2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, 4, stk. 1 og 3, og 5 a lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009.

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. MAJ 2012 Sagsnummer 12-5201-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

UDKAST. Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk

UDKAST. Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk UDKAST Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk Skoleåret 2017/2018 Kolofon Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt,

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1) BEK nr 391 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin, NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80616-000007 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1)

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1) BEK nr 180 af 21/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr.16-8044-000006 Senere

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2013 J. nr. 13-37410-000002 Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. September 2016 Sagsnummer 12-5551-000001 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Kontrol

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger BEK nr 281 af 07/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/00825

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere