Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015"

Transkript

1 Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ringog brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen juli 2015 Bidragyder(e): af Center for Planter & Landbrugslov, Planter Fotograf(er): Skyfish Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Formål Retsgrundlag... 4 Bekendtgørelser: Almindelige bestemmelser prøvetyper og prøvestørrelser Oversigt over prøveudtagning for ring- og brunbakteriose Andre prøvetyper... 6 Virus... 6 Sortbensyge Udvælgelse af prøveudtagningssteder... 6 Læggekartofler, survey: Omfang af prøveudtagning Kontrolkombinationer Tidsfrister for og prioritering af prøveudtagning Varsling af besøg Sikkerhedsforskrifter Prøveudtagning Materiale til brug ved prøveudtagningen Prøvestørrelse og udtagning af knolde Klargøring og forsendelse Registrering af prøver Behandling af prøveresultater Registrering af kontroltid Ikrafttrædelse Tillæg...15 Side 3 af 16

4 Læsevejledning Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Derfor kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Natur- Erhvervstyrelsen ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt være tilgængelige. Der kan dog være tilfælde, hvor vi har vurderet, at de pågældende informationer ikke skal være offentligt tilgængelige, hvorfor enkelte bilag vil være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen. Kontrolinstruksen revideres årligt, men kan dog tilrettes efter behov i løbet af året. Ændringer vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager ændringerne. 1. Formål Kartoffelringbakteriose (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, CMS) og kartoffelbrunbakteriose (Ralstonia solanacearum, RS), herefter kaldet hhv. ringbakteriose og brunbakteriose, hører til karantæneskadegørerne i EU s plantesundhedsdirektiv og må dermed ikke indføres eller spredes i eller mellem medlemslandene. Medlemslandene er forpligtede til at udtage prøver i lægge- og konsumkartoffelavlen og udføre den nødvendige bekæmpelse ved eventuelle fund af bakterierne på en bedrift. I den forbindelse udgør kontrolopgaven den obligatoriske overvågning for ring- og brunbakteriose (CMS/RS) i Danmark. Derudover udtages knoldprøver af udvalgte sorter i af godkendt læggekartoffelavl til analyse for virus Y og bladrullevirus. Analyseresultaterne benyttes til endelig klassificering af avlen. Der kan desuden rekvireres prøver for disse sygdomme samt test for sortbensyge. De rekvirerede prøver er til brug som dokumentation for sygdomsfrihed ved udstedelse af plantesundhedscertifikater for lægge- eller konsumkartofler. 2. Retsgrundlag Love: Lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006 om planteskadegørere. Lov nr. 261 af 26. april 1999 om frø, kartofler og planter. Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 197 af 26. februar 2014 om avl m.v. af kartofler Bekendtgørelse nr. 186 af 20. marts 2003 om planteskadegørere, senest ændret vedbekendtgørelse nr af 6.november 2014 Bekendtgørelse nr. 96 af 31. januar 2007 om kartoffelringbakteriose Side 4 af 16

5 Bekendtgørelse nr. 97 af 31. januar 2007 om planteskadegøreren Ralstonia solanacearum (kartoffelbrunbakteriose og tomatvisnesyge). EU-forskrifter: Rådsdirektiv 2002/56/ EF om handel med læggekartofler. Rådsdirektiv 2000/29/EC om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet. Rådsdirektiv 93/85/EØF, senest ændret ved 2006/56/EF og Rådsdirektiv 98/57/EC, senest ændret ved 2006/63/EF, om bekæmpelse af ring- og brunbakteriose. 3. Almindelige bestemmelser prøvetyper og prøvestørrelser 3.1 Oversigt over prøveudtagning for ring- og brunbakteriose Prøvetagning med henblik på undersøgelse for ring- og brunbakteriose kan ske i forskellige sammenhænge: Surveyprøver hvert efterår i avl hos læggekartoffelavlere. Bemærk, at en stor andel af surveyprøverne i læggekartofler udtages som kombi- prøver, hvor samme prøve testes for både forekomst af ring- og brunbakteriose og kartoffelvirus. Der gælder særlige retningslinjer for udtagning af kombiprøver se afsnit 3.4 og 4.3 Surveyprøver udtages hvert efterår i kartofler hos konsumkartoffelavlere. Der udsendes særskilt DI-meddelelse. Opfølgende undersøgelser ved fund af ring- og brunbakteriose. Efterkontrol hos avlere med tidligere fund. Rekvirerede prøver. Survey prøver i konsumavl hos basis læggekartoffelavlere uden opformering. Diverse: o o o Kartoffelaffald på sorterevirksomheder for læggekartofler og spisekartofler Frugtsaft på forarbejdningsvirksomheder Prøver i vandløb o. lign. Udenlandske kartofler: o Indkøbte læggekartofler fra andre EU-lande, inden de lægges. o Konsumkartofler fra andre EU-lande eller tredje lande på sortervirksomheder. Uanset i hvilken sammenhæng, der skal udtages prøver for ring- og brunbakteriose, følger prøveudtagningen retningslinjerne i afsnit 4. Center for Planter & Landbrugslov beslutter Side 5 af 16

6 hvert år, hvor mange prøver, der skal udtages i hver af ovenstående sammenhænge, se afsnit 3.2 og Andre prøvetyper Virus De fleste surveyprøver for ring- og brunbakteriose udtages som kombiprøver med virusanalyse (Y og bladrulle) inkluderet. Derudover rekvireres virusprøver i forbindelse med eksport af læggekartofler. Nogle af de rekvirerede prøver er også kombiprøver. FVST s laboratorium udbyder også test for andre vira end Y og bladrulle: A, M, S, X, PMTV og TSWV. Sortbensyge FVST s laboratorium udbyder analyser for sortbensyge. Disse rekvireres på rekvisitionsblanketten og de pakkes som anført i afsnit 4.3. Prøveantal aftales med Center for Planter & Landbrugslov før udtagning, hvis der er tale om prøver i forbindelse med eksportcertifikater. 3.3 Udvælgelse af prøveudtagningssteder Læggekartofler, survey: Der udtages prøver hos alle autoriserede læggekartoffelavlere med godkendt avl af læggekartofler, se også Instruks for avlskontrol af læggekartofler Konsum, survey: Foruden knoldprøver udtages også et antal jordprøver på de samme adresser. Der bliver udsendt særskilt besked vedr. prøvetagning. Information om udvælgelse af kontroladresser vil fremgå af DI meddelelse. Rekvirerede ydelser: Oplysninger fremgår af rekvisitionen, som modtages i Center for Planter & Landbrugslov og videreformidles til den relevante afdeling. Affald, frugtsaft m.m: Prøveudtagning i kartoffelaffald på sorterevirksomheder for læggekartofler sker i forbindelse med virksomhedskontrol (produktnr ), hvor kontrolløren udtager prøver efter aftale med Center for Planter & Landbrugslov. Prøveudtagning i frugtsaft, vandprøver og lign. sker ligeledes efter aftale med Center for Planter & Landbrugslov. For alle andre prøvetyper: Center for Planter & Landbrugslov udsender særskilt besked, hvis der skal udtages prøver Omfang af prøveudtagning Præbasis og basis læggekartofler Side 6 af 16

7 Hos alle læggekartoffelavlere udtages der stikprøver af knolde af læggekartofler til undersøgelse for kartoffelring- og brun-bakteriose. Der udtages kun prøver af godkendt avl (dvs. foreløbigt klassificeret efter marksyn). For udvalgte sorter af læggekartofler, skal der desuden i alle høstnumre udtages knoldprøver til analyse for forekomst af virus Y og bladrullevirus. Center for Planter & Landbrugslov udsender hvert år en faglig meddelelse over sorter, der skal virustestes. Den pågældende avl klassificeres endeligt på baggrund af analyseresultatet. Virusprøverne dikterer i vidt omfang, hvilke høstnumre der omfattes af surveyprøver for ring- og brunbakteriose, fordi prøvetagning til undersøgelse ring- og brun-bakteriose og for virus Y og bladrullevirus, foregår samtidig og i størst muligt omfang som kombiprøver, hvilket beskrevet nærmere i afsnit 4. Fritagelse for virusundersøgelse En avler kan fritage avlen i et eller flere linjenumre for virusundersøgelse ved at bekræfte, at høstnumrene kasseres som læggekartofler, og kun omsættes som konsumkartofler. Bekræftelsen foregår ved, at avleren udfylder og underskriver en erklæring om fritagelse for virusundersøgelse, som udleveres af kontrolløren. Det er ikke nok, at avleren giver mundtlig besked til kontrolløren. Erklæringen kan findes på intranettet under Fagligt» Hjælp til kontrol og Di-meddelelser.» Kontrolinstrukser» Instrukser fra Center for Planter & Landbrugslov» 3101 Læggekartofler avlskontrol; Antal prøver En oversigt over antallet af knoldprøver til virusundersøgelse hos en avler kan trækkes i VAKS på opgavekode Antallet af knoldprøver hos en avler til undersøgelse for ring-og brunbakteriose fremgår af VAKS under opgavekode , hvor antal prøver (LPR) er dannet. Kombiprøven skal omfatte survey for virusforekomst såvel som survey for ring og brunbakteriose. I præbasis- og basisavlen udtages prøverne i henhold til nedenstående skema og det er virusundersøgelsen, der styrer antallet af kombiprøver. Side 7 af 16

8 Beregningsmodel for antal knoldprøver til undersøgelse for ring- og brunbakteriose: Godkendt areal i ha til avlskontrol Antal prøver 8 ha eller derunder 2 over 8 ha og op til 17 ha 3 over 17 ha og op til 30 ha 4 over 30 ha op til 50 ha 6 Over 50 ha + 1 prøve pr. påbegyndt 20 ha Er der ikke sorter til virusundersøgelse hos en avler, udtages der udelukkende knoldprøver til undersøgelse for ring- og brunbakteriose (200 knolde pr. prøve). Disse prøver udtages fortrinsvis i de ældste klasser, samt af avl på udenlandsk læggemateriale, hvilket betyder fortrinsvis klasserne E2, E3 og A. Prøverne tages så vidt muligt i flere sorter. Konsumkartofler, prøver hos konsumavlere Antallet af prøver i forbindelse med survey for ring- og brun-bakteriose på ejendomme med avl af spise-, foder- og industrikartofler bliver meddelt i en DI meddelelse. For alle andre prøvetyper udsender Center for Planter & Landbrugslov særskilt besked, hvis der skal udtages prøver. 3.5 Kontrolkombinationer Læggekartoffelavlere Evt. prøveudtagning i læggekartoffelavlernes konsumavl skal altid foretages i forbindelse med survey i læggekartofler. Der foretages i forbindelse med udtagning af prøver hos alle autoriserede læggekartoffelavlere kontrol af, om avleren disponerer over de nødvendige markredskaber til avlen. Desuden kontrolleres der for om kravene til attester for udført desinfektion af maskiner, anvendt udenfor avlsejendommen, er overholdt hos basisavlere, jf. bestemmelserne i 18 i gældende bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler. Evt. dokumentkontrol af om der foreligger en udfyldt råvareliste og stikprøvevis opmåling af rå-varemængder i forhold til oplysninger på råvarelisterne (produktnr ) kan med fordel kombineres med aktuel prøvetagning på samme virksomhed. Sortervirksomheder Prøveudtagning på sorterevirksomheder (uden avl) for læggekartofler skal altid ske i forbindelse med virksomhedskontrollen, produktnr Side 8 af 16

9 3.6 Tidsfrister for og prioritering af prøveudtagning Knoldprøverne til virusundersøgelse skal udtages når marksynet er gennemført, og efter arealet er totalt nedvisnet eller afgroet (læggekartofler). Derfor udtages knoldprøver til virusundersøgelse samt kombiprøverne fortrinsvis i avlsarealet efter nedvisning og inden frilægning, optagning eller fjernelse fra avlsarealet. Center for Planter & Landbrugslov kan dog undtagelsesvis give tilladelse til prøveudtagning af et ikke helt nedvisnet areal efter de første nætter med frost i et område. Aktiviteten påbegyndes sædvanligvis primo august måned og forventes afsluttet senest medio oktober måned. Prøverne kan i en vis udstrækning udtages, når kartoflerne er lagt på lager. For dansk avl af læggekartofler samt survey på ejendomme med avl af konsumkartofler skal prøveudtagningen være afsluttet senest den 15. december i det pågældende avlsår. Rekvirerede prøver skal udtages hurtigst muligt efter modtagelse af bestillingen og uafhængigt af andre prøver. 3.7 Varsling af besøg Prøveudtagning hos læggekartoffelavlere og survey i udenlandske kartofler foretages uvarslet i retssikkerhedslovens forstand. Der skal udleveres et informationsbrev til uvarslede kontroller. Ved prøveudtagning hos konsumkartoffelavlere skal kontrollørerne varsle deres ankomst skriftligt 14 dage inden kontroldatoen. Kravet om varsling er fastsat i retssikkerhedsloven. Retssikkerhedsloven og brugen af varslingsbreve mv. som følge af loven er beskrevet nærmere i kap. 3 i Den generelle Kontrolinstruks Sikkerhedsforskrifter I kap. 4 i Den generelle Kontrolinstruks 2013 beskrives sikkerhedsforskrifter og forholdsregler for færdsel på ejendomme med husdyr og plantesundhedsmæssige forholdsregler. 4 Prøveudtagning 4.1 Materiale til brug ved prøveudtagningen Blanket til udfyldelse ved prøver, som ikke er survey prøver i læggekartofler, blanketten findes på intranettet sammen med instruksen Bærbar pc Sække + lukkestrips (afsnit 4.3) Stregkode labels Manillamærker Side 9 af 16

10 4.2 Prøvestørrelse og udtagning af knolde Prøvestørrelse Prøvestørrelsen for en prøve til ring- og brun-bakteriose analyse er altid præcis 200 knolde, medmindre andet er meddelt. Prøver kun til virustest består af 110 knolde. En kombiprøve består også af 200 knolde. Definitionen på en kombiprøve er, at prøven udtages med henblik på, at blive testet for både virus samt ring- og brunbakteriose. En kombiprøve er fordelt på 110 knolde plus 90 kolde som udtages og fordeles som beskrevet nedenfor samt i afsnit 4.3. Sortbensyge: 110 knolde Prøvetagning i mark Knoldprøverne til virusundersøgelse samt kombiprøverne udtages fortrinsvis i avlsarealet inden frilægning, optagning eller fjernelse fra avlsarealet. Der udtages først 110 knolde - max. 1 knold pr. plante - repræsentativt fordelt i hele avlsarealet. Derefter kan de resterende 90 knolde udtages i f.eks. forageren. Hvis kartoflerne er taget op, lagt på lager eller i kule skal knoldprøven udtages så repræsentativ som muligt. Knoldprøver til undersøgelse for ring- og brunbakteriose skal i størst muligt omfang dækkes ind via kombiprøver. Ved prøvetagning kun til virustest (110 knolde): Læggekartofler, basisavl Der udtages 1 knoldprøve pr. påbegyndt 7 ha i de udvalgte sorter i basisavlen. Der udtages altid mindst 1 prøve pr. høstnummer. Læggekartofler, Præbasisavl I præ-basisavlen udtages 1 knoldprøve pr. påbegyndt ha pr. høstnummer i alle sorter. Undtaget herfra er høstnumre, hvor oprindelsesklassen er MK eller S1 og arealet er 0,1 ha. Ønsker præ-basisavleren disse høstnumre undersøgt, sker det som en rekvireret ydelse betalt af præ-basisavleren. Prøvetagning af parti For at få en repræsentativ prøve, skal der udtages knolde så mange steder som praktisk muligt i partiet dog mindst 8-10 steder. Udtagning fra boks giver ikke en særlig repræsentativ prøve, prøven skal i givet fald udtages både forneden og foroven i boksen. Prøveudtagning af læggekartofler fra udlandet Bemærk i forbindelse med prøveudtagning i udenlandske kartofler: Side 10 af 16

11 Et originalt plantepas fra emballagen sendes til Center for Planter & Landbrugslov, sammen med detaljer om, hvor prøven er udtaget samt prøvenummer. Husk: kun et avlernr. pr. prøve. Såfremt der kun findes ét plantepas, som således skal sendes til Center for Planter & Landbrugslov, udleveres underskrevet erklæring, se afsnit 8, Tillæg Efter prøveudtagning lukkes den/de emballageenheder prøven/-erne er taget fra, og der plomberes med NaturErhvervstyrelsens blanke plomber. Plomberingen sker for at sikre, at pakningerne i tilfælde af forekomst af RING- OG BRUN-BAKTERIOSE kan genfindes. Der må kun udtages prøver af partier i lukkede og mærkede originalpakninger. Prøveudtagning af spise- og industrikartofler fra udlandet Der udtages ikke prøver fra partier af udenlandske kartofler, der er blevet ompakket, eller af åbnede pakninger. Prøveudtagningssted og en original mærkeseddel og evt. kopi af fragtbrev vedhæftet/påført prøvenummer for hvert parti sendes til Center for Planter & Landbrugslov. Specielt for kartofler fra Egypten er det vigtigt, at Code no. fremgår af dokumentationen. En prøve må kun bestå af knolde fra samme Code no., men der må godt tages flere prøver fra samme Code no. Der er oftest angivet 3 sporingsmulig heder: "Code no.", "Grower no." og "Lot no.". "Code no." angiver, hvilket bassin i Egypten kartoflerne kommer fra. De øvrige er underopdelinger indenfor bassinerne. 4.3 Klargøring og forsendelse Alle prøver til undersøgelse inkl. kombiprøver (virus og ring/brunbakteriose) sendes til laboratoriet i Århus (adressen nedenfor) i netsække. Prøver kun til test for ring- og brunbakteriose: 200 knolde pakkes i sæk. Prøver til test for kartoffelvira PVY, PLRVog andre vira (PVA, PVM, PVS, PVX, PMTV1 og TSWV2): 110 knolde pakkes i sæk. (sæk med eget manilamærke med stregkode). Man anvender den samme prøve til at detektere forskellige vira. Prøver til test for sortbensyge (Pectobacterium/Dickeya spp.): 110 knolde pakkes i egen sæk, som en separat prøve. Kombiprøver (prøve til test for både ring- og brun-bakteriose samt for kartoffelvira): 200 knolde i alt (90 knolde i egen sæk med eget manilamærke med stregkode lægges i en anden netsæk indeholdende de resterende 110 knolde). Mærkning med farvekoder 1 Potato mop top virus 2 Tomato spotted wilting virus Side 11 af 16

12 Sort Kombi: virus og bakt. Gul: Virus (PVY og PLRV) Hvid: Andre vira (PVA, PVM, PVS, PVX, etc.) Blå: Ring- og brunbakteriose Grøn: Sortbensyge Rød: rekvireret Sækkene lukkes med farvede strips efter ovenstående farvekode, der angiver hvilke slag analyse der skal udføres på prøven eller kombination af analyse. Sort (kombiprøve) angiver, at der skal testes/proppes både for kartoffelbakterioser og virus Y/bladrulle så hvis man sætter en sort på, skal der ikke gul og blå på foruden. Den sorte suppleres med en hvid strip, hvis der er krydset af for andre virus (anfør på prøveblanketten, hvilke virus det drejer sig om) udover Y og bladrulle. Prøver fra læggekartofler Ud over de farvede strips, (se farvekode), forsynes sækkene med manilamærke (to eller tre i tilfælde af kombiprøver) og stregkode. Resterende stregkoder lægges i lille pose i de respektive sække. Rekvirerede prøver Sækkene påsættes minimum to strips, en rød der angiver rekvireret og minimum en, der angiver prøvetypen. Sortben Prøver for sortben håndteres separat, dvs. 110 knolde i egen netsæk med egen stregkode og en grøn strip. Pakning af prøver Husk at rekvirerede prøver lægges øverst i transportkassen. På et A-4 papir sættes en stregkode for hver prøve, dog to for kombi-prøver (tre hvis ekstra virustyper). Rekvireret prøve angives med rødt kryds. Dette ark anbringes i et plastikcharteque øverst på/i kassen eller på buret med alle sækkene. Husk at adskille lagene med plastic, så evt. smitte undgås. Afdelingerne sørger selv for transport af prøverne til Århus. I tilfælde af rekvireret ydelse, hvor der er en eller få prøver, skal forsendelsen til laboratoriet ske på hurtigst mulige måde, evt. med post eller A-post. Sækken skal i så tilfælde pakkes ned i en papkasse, der skal mærkes med en kartoffelmærkat og fremsendes til adressen: Side 12 af 16

13 Fødevarestyrelsen Fødevareafdeling Århus Sønderskovvej Lystrup Større forsendelser i forbindelse med rekvireret ydelse, som indsendes i trådbure med fragtfirma, sendes til samme adresser. 4.4 Registrering af prøver Survey-prøver i læggekartofler registreres i VAKS. Når knoldprøven er udtaget, tastes data ind i VAKS-DCK på opgavekoden. Husk at taste kombiprøver både i og i skærmbilledet Virusundersøgelse på bærbar pc. For hver linje tastes antal prøver samt udtagningssted og der hvor der har været udtaget kombiprøver tastes data ind i skærmbilledet IF-test (= undersøgelse for ringog brunbakteriose). Bemærk følgende: Hvis avlen fra et høstnummer er solgt som konsumkartofler inden udtagningen af knolde, kasseres avlen (høstnummeret) både til salg og egen anvendelse. Der angives altid en årsagskode. (10 = solgt til fabrik) (13 = solgt som spisekartofler). Hvis avl med samme oprindelse fra flere linje-nr. er lagt sammen i kule eller boks, udtages antal prøver efter det samlede areal for de sammenlagte linjer. Under bemærkninger noteres hvilke høstnumre, der er lagt sammen. Husk at det er det laveste høstnummer der identificerer partiet En avler kan fritage en eller flere linjer for virusundersøgelse ved at underskrive en erklærring om fritagelse for virusundersøgelse (se afsnit 3.4). Avlen kasseres både til salg og egen anvendelse og der angives årsagskode 12. Ved dagens afslutning overføres de indtastede data til databasen. Prøver som ikke er survey prøver i læggekartofler (rekv. prøver, surveyprøver i konsum m.m.): indtastes ikke i VAKS. Der udfyldes i stedet en blanket Kartoffelprøver (findes på intranettet sammen med instruksen). Blanketten indeholder alle de oplysninger om prøven, som skal registreres i LIMS og på analysebeviset, det er derfor vigtigt at: Alle relevante felter udfyldes med tydelig skrift Ved rekvirerede ydelser skrives navn og adresse på rekvirenten i feltet øverst på Side 13 af 16

14 blanketten. Der afkrydses for hvilke test der skal gennemføres på (disse oplysninger vil fremgå af blanketten for rekvirerede ydelser, er der tvivl kontaktes Center for Planter & Landbrugslov). For surveyprøver hos konsumavlere anvendes som registreringsnummer på blanketten, det sektorsysnummer, som er meddelt fra Center for Planter & Landbrugslov til afdelingerne Den udfyldte blanket indscannes og mailes til Fødevarestyrelsens Plantelaboratorium: med kopi til Center for Planter & Landbrugslov: før prøven afsendes. For rekvirerede ydelser sendes også rekvireringsblanket udfyldt med kontrollørens tidsforbrug osv. til brug ved fakturering til: 5. Behandling af prøveresultater Resultatet af prøverne bliver sendt direkte fra laboratoriet til avleren, hvis der er tale om survey prøver i læggekartofler. Herefter kan resultatet aflæses direkte i VAKS (oversigt). Analyseresultater fra survey prøver i konsum modtages i Center for Planter & Landbrugslov for. Der udsendes ikke svar til avleren, medmindre der er fundet ring- eller brunbakteriose. Svar på rekvirerede prøver sendes direkte til rekvirenten fra laboratoriet. Kun ved fund af karantæneskadegørere informeres Center for Planter & Landbrugslov, 6. Registrering af kontroltid Arbejdstiden brugt på prøveudtagningen konteres på de relevante underaktiviteter for følgende produktnumre: Side 14 af 16

15 Udtagning i: Opgave: Produktnr. Læggekartofler Prøvetagning i sæsonens avl Opfølgende undersøgelser ved fund Efterkontrol hos avlere med tidligere fund Rekvireret prøve Konsumkartofler Prøvetagning i sæsonens avl (Survey) Opfølgende undersøgelser ved fund Efterkontrol hos avlere med tidligere fund Rekvireret prøve Diverse Kartoffelaffald på sorterevirksomheder Frugtsaft på forarbejdningsvirksomheder Vandprøver m.m Udenlandske kartofler Læggekartofler (survey) Konsumkartofler (survey) Rekvireret prøve (lægge-/konsumkartofler) I forbindelse med rekvirerede ydelser, modtages rekvisition i Center for Planter & Landbrugslov, som ekspederer bestillingen videre. På rekvisitionen kan anføres, hvor prøven ønskes afleveret, hvis den skal sendes til analyse udenlands. Ved udtagning af knolde i forbindelse med rekvireret ydelse skal der ved tidsforbrug medregnes forberedelsestid, samt køretid ud over tidsforbrug ved prøvetagning. Det samlede tidsforbrug skal oplyses på rekvisitionen som returneres til Center for Planter & Landbrugslov mhp. fakturering, gerne via til Da forsendelsesomkostninger skal betales af rekvirenten, skal forsendelseskvittering ved rekvirerede ydelser altid indsendes til Center for Planter & Landbrugslov. 7. Ikrafttrædelse Nærværende instruks træder i kraft den 1. august Tillæg Erklæringen om fjernelse af plantepas for specifik pakning, printes og bruges i aktuelle tilfælde. Den kan findes på intranettet sammen med denne instruks. Blanket til brug ved kartoffelprøver som ikke er surveyprøver i læggekartofler og dermed ikke er i VAKS (blanketten findes på intranettet sammen med denne instruks). Side 15 af 16

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (web) Tlf.: Fax.: Side 16 af 16

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1) I medfør af 1, stk. 1-3, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1, 2 og 13, stk. 3,

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Instruks for kontrol på fodervirksomheder Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Planter & Landbrugslov Den 11. august 2014 Sagsnr.: 11-3041-000011 Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 Til stede: Christian Feder, Carl Heiselberg,

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr

Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr Kontrolinstruks for eftersyn af sprøjteudstyr 2009 Gældende fra 22. maj 2009 Sagsnummer: 09-4331-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012. Februar 2012 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Januar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006 1 Indledning...5 2 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter

Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om eksport af mælk og mejeriprodukter December 2009 Denne

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere