SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl. Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Sag nr.: Emne: 1. Procedure for regnskabsaflæggelse Besvarelses af beretning nr. 142 Sundsøre Kommune - intern kontrol med bilagsbehandlingen Virksomhedsstrategi Ansøgning om midler fra visionsprocessen til projekt 'Satellit- Universitet' Ændring af bestyrelserne i vandselskaberne Ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Finansiering Skive Musik College Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune Kontrakt med Det Danske Madhus Nr. Søby Friluftsbad - opsætning af hegn - bevillingssag Debatoplæg om ændret anvendelse af et erhvervsområde mellem Skyttevej og Ringvej Syd Rådhustilbygning - bevillingssag Trafik- og parkeringsforhold i Skive midtby i forbindelse med tilbygning til Skive Rådhus Forslag til lokalplan nr Et område til centerformål øst for Sdr. Boulevard og tillæg nr. 39 til kommuneplan for Skive kommune Arealer langs Skive Å Lokalplan nr Skive Jollehavn og fritidsområde samt tillæg nr. 37 til Kommuneplanen for Skive Kommune Lokalplan nr Udstillingsbygning m.v. ved Spøttrup Borg... 33

2 18. Lokalplan nr og tillæg nr. 35 til kommuneplanen - Bilstrupvej/Jægervej Lokalplan nr. 174 ved Oddense Skive Golfbane - ansøgning om støtte til opsætning af hegn m.v. langs Rute Afsluttet anlægsregnskab - Spildevandsledning m. v. fra Lihme til Vejby Parkeringspolitik for Skive Kommune - Endelig godkendelse Opgradering af Ådalen Sammenhængende børnepolitik Selvejende institution Sabroegården i Skive Tildelingsmodeller 2007/ Skolebibliotekernes organisering og virksomhed - bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolen Brårup Fritidscenters organisatoriske placering - fortsat Lukket sag: Godkendelse af aftale om sundhedsordning med Falck Lukket sag: Tilbud på ejendommen Skyttevej Lukket sag: Adelgade 6 - Salg af areal fra offentlig vej "Torvet" til matr.nr. 50c Skive Bygrunde Lukket sag: Retningslinier for tilbagekøb af byggegrunde Lukket sag: Evt. tilbagekøb af grunde i Gyldendal Lukket sag: Salg af areal ved Marius Jensensvej og Søndre Boulevard til Hans Jakobsen Lukket sag: Mageskifte af arealer på Glyngøre havn Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Procedure for regnskabsaflæggelse 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: OLHE Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at regnskaberne for de 4 sammenlæggende kommuner aflægges i Byrådsmødet den 29. maj Endvidere indstilles, at regnskaberne aflægges på tilsvarende niveau som for regnskab 2005 under hensyntagen til de formelle krav til regnskabsaflæggelsen. Regnskaberne kan aflægges som ét regnskab for hver af de sammenlæggende kommuner, dvs. ved at integrere de obligatoriske oversigter og redegørelser fra årsberetningen i selve regnskabet. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til lov om kommunernes styrelse 45 aflægges Kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til Byrådet Aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Byrådet til revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Styrelseslovens 46 bemyndiger herudover indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Disse regler kommer til udtryk dels i den autoriserede kontoplan, som fastlægger regnskabets indholdsmæssige opdeling, dels i nedenstående regler om udarbejdelse af oversigter og bemærkninger til regnskabet. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser tjener som grundlag for bl.a.: vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet opgørelse af regnskabsårets ressourceforbrug (i resultatopgørelsen) opgørelse af beholdninger (balancen) vurdering af kommunens økonomiske situation

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kommunens samlede årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Omregningstabel Pengestrømsopgørelse Anlægsoversigt Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Aflæggelse af regnskab 2006 foretages af Økonomiudvalget for hver enkelt af de sammenlæggende kommuner, dvs. regnskab 2006 for: Sallingsund Kommune Skive Kommune Spøttrup Kommune Sundsøre Kommune

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Besvarelses af beretning nr. 142 Sundsøre Kommune - intern kontrol med bilagsbehandlingen J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget At der ikke foretages yderligere kontrol med bilagsbehandlingen vedr i Sundsøre Kommune, da risikoen for at der skulle være sket fejl er meget lille. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med ibrugtagning af NemKonten i 2005, hvorefter alle offentlige betalinger sker til den konto, den enkelte borger eller virksomhed har udpeget som sin NemKonto, sker der en væsentlig omlægning i kommunens betalinger, såvel i it-systemerne som i forretningsgange og interne kontroller. Frem over kan kommunen kun i særlige situationer foretage ændring i forhold til, hvem der skal modtage betalingen. I forbindelse med et revisionsbesøg gennemgik Kommunernes Revision forretningsgangen af NemKontoen og konkluderede, at det fortsat - i enkelte udbetalingssystemer er muligt at foretage (alternative ) udbetalinger uden om NemKontoen. På den baggrund udarbejdede forvaltningen nye forretningsgange vedr. håndteringen af elektroniske bilag og disse blev godkendt af økonomiudvalget den 24. oktober Det fremgår heraf, at der skal foretages stikprøvevis kontrol af udgiftsbilag. Kontrollen skal foretages med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Kommunernes Revision konstaterede under deres revisionsbesøg i november måned 2006, at kontrollen på grund af tidspres i forbindelse med kommunesammenlægningen - ikke er foretaget. Forvaltningen har foretaget en risikovurdering og kommet til det resultat, at risikoen for at der skulle være sket fejludbetaling er meget lille og derfor indstilles det, at der ikke foretages yderligere kontrol med bilagsbehandlingen vedr i Sundsøre Kommune. Revisionsberetning nr. 142 er tidligere udsendt elektronisk til Skive Byråd

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Virksomhedsstrategi 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: RILA Åben sag KOMPETENCE Byrådet. INDSTILLING/BESLUTNING Virksomhedsstrategi 2007 godkendes. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Dannelsen af den nye Skive Kommune har været og er fortsat en særdeles omfattende og kompliceret proces. Iflg. statusnotatet som blev taget til efterretning af Byrådet den 27. februar er processen indtil nu forløbet planmæssigt og med stor succes. For at sikre denne succes er der fra starten lagt vægt på en række vigtige faktorer. Det har bl.a. betydet et stort fokus på ledelse, målsætninger, involvering og inddragelse, kommunikation og andre forhold af afgørende betydning i sådanne fusionsprocesser. Et centralt element har været den nyskabende visionsproces som gennem omfattende inddragelse af egnens borgere, organisationer, virksomheder mv. har sikret egnen en fælles vision og herunder en række konkrete udviklingsprojekter. Også på de mere interne linier er der sat et ambitiøst arbejde i gang for at bringe Skive Kommune som virksomhed godt fra start. Der er gennemført grundige forløb med involvering af ledere og medarbejdere, som er mundet ud i formulering af kommunens mission, vision, værdigrundlag, ledelsesværdier og strategier for Disse elementer er samlet og beskrevet i Virksomhedsstrategi Elementerne i Virksomhedsstrategi 2007 blev drøftet på et temamøde i Byrådet den 27. marts. Her blev også tilblivelsesprocessen og ikke mindst processen for implementering og udmøntning overalt i organisationen drøftet. Under diskussionen blev det bl.a. drøftet i hvor høj grad virksomhedsstrategien tager forbehold for eksternt betingede vilkår, som f.eks. den snævre økonomi. Hermed fremsendes Virksomhedsstrategi 2007 til endelig godkendelse idet der tages forbehold for den endelige formulering af ledelsesværdierne på side 7 i bilaget.

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Der er ved formulering af værdier og strategier taget udgangspunkt i fire grundlæggende vilkår for kommunen: 1. En god service til borgerne er vores eksistensberettigelse. 2. Medarbejderne er vores vigtigste ressource. 3. Vi har en meget stor og kompleks organisation. 4. Vores økonomi er stram. Vi har således som udgangspunkt for hele organisationens arbejde sat det enkelte menneske i centrum både når det gælder den enkelte borger og når det gælder den enkelte medarbejder. Værdiformuleringen er sket i en meget omfattende proces som har sikret den bredest mulige inddragelse af medarbejdere og ledere overalt i organisationen. Processen har været forankret i samarbejdsstrukturen og er blevet gennemført med bl.a. temadage for ca. 200 ledere og medarbejderrepræsentanter. Dette har givet det bedst mulige resultat og ikke mindst sikret et godt udgangspunkt for implementering og udmøntning af værdierne. God ledelse er afgørende for i hvor høj grad organisationen kan leve op til borgernes forventninger og til målene for god service, kvalitet, attraktive arbejdspladser mv. Ledelse er desuden et helt centralt element i medarbejdernes hverdag og er afgørende for trivsel, motivation og engagement på arbejdspladsen og dermed i sidste ende organisationens effektivitet og kvaliteten af vores ydelser. Vi har derfor formuleret et sæt ledelsesværdier, et kodeks for God ledelse i Skive Kommune. Værdierne er formuleret med inddragelse af samtlige ledere i kommunen, samt Hoved-MED. Som de helt centrale holdninger bag ledelsesværdierne er bl.a. et ønske om at ledelsesstrukturen skal understøtte den meget decentrale organisation som vi ønsker at fastholde og styrke. Det er på samme måde i høj grad målet med god ledelse at skabe effektivitet og en retfærdig og respektfuld behandling af alle borgere. Ledelsesværdierne kræver at lederen har fokus på sin egen person og sin rolle som leder. Lederen skal lede gennem at sætte mål sammen med medarbejderne. Lederen skal have fokus på personaleledelse, på medarbejdernes trivsel. Lederen skal have fokus på den kommunale helhed og har i sidste ende ansvaret for at sikre resultater og god service overfor borgerne. En gruppe af ledere, udpeget af Lederforum, vil senere på måneden sætte sig sammen for at finde den endelige formulering af ledelsesværdierne som altså i den endelige form må forventes at kunne afvige fra den nuværende formulering i bilaget side 7. I tæt sammenhæng med kommunens vilkår, mission, vision og værdier er der formuleret en konkret indsats i 2007 indenfor fire strategiske temaer: 1. Effektivitet og kvalitet 2. Attraktiv arbejdsplads 3. God ledelse 4. Kommunikation Der er således med Virksomhedsstrategi 2007 godkendt og iværksat en række initiativer, bl.a. Arbejdsgange og IT-anvendelse. Ikke mindst i administrationen skal der ses på at gøre ar-

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN bejdsgange mere enkle og effektive. Nye metoder bringes i anvendelse, bl.a. lean-metoden, arbejdsgangsanalyser, dokumentation, benchmarking mv. Kompetenceudvikling. Der gennemføres iflg. personalepolitikken som hovedregel medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere en gang om året. Som resultat af disse samtaler udarbejdes en udviklingsplan for hver medarbejder. Personalepolitik. Der er formuleret en overordnet, værdibaseret personalepolitik som i det kommende år vil blive behandlet og udmøntet i de lokale udvalg, afdelinger og institutioner. Trivselsundersøgelser. Personalepolitikken og andre forhold følges op i regelmæssige trivselsundersøgelser for alle medarbejdere. Lederudvikling. Der udvikles og igangsættes et nyt helhedsorienteret lederudviklingskoncept som er baseret på dels kommunens ledelsesværdier som mål og dels et fokus på den enkelte leders person og rolle som leder. Lederudviklingen skal således have den enkelte leder i fokus og sikre en målrettet lederudvikling gennemanvendelse af de mest målrettede metoder, herunder f.eks. netværk, coaching mv. Lederevaluering. Som grundlag for en dialogbaseret og målrettet lederuddvikling gennemføres regelmæssige lederevalueringer. Bilag: Virksomhedsstrategi 2007 (807469)

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning om midler fra visionsprocessen til projekt 'Satellit- Universitet' J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTBR Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Kultur & Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget: At projektet bevilges kr til afholdelse af udgifter til foredrag af forskningschef Marianne Levinsen, Center for fremtidsforskning At der for året 2007 af visionsprocessens midler afsættes/frigives kr til afholdelse af udgifter til eksempelvis mindre forundersøgelser, indkøb af relevant foredragsholder, dækning af repræsentationsudgifter m.m. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen med den ændring, at der frigives kr ,-, tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Visionsprojekterne Satellituniversitet og Satellitafdeling af korte/mellemlange videregående uddannelser er pga. deres fælles formålsparagraf at sikre udviklingen af kvalificeret arbejdskraft gennem etablering af videregående uddannelser i Skive. Projektet har samlet en styregruppe bestående af flg. medlemmer: Erhvervs- og kulturdirektør Erland Nielsen, Skive kommune Direktør Ann Østergaard Knudsen, Skive Tekniske Skole Udviklingschef Peter Møller Pedersen, CVU Midt Vest HR-mamager Hanne Dalsgaard, Dantherm Air Handling A/S HR-chef Jesper Geertsen, Deif A/S Økonimidirektør Claus Løkke, Scantruck A/S På styregruppens 1. møde blev det besluttet, at det skal undersøges om der kan kobles noget helt nyt sammen med satellituddannelserne evt. en ny struktur for uddannelse, en ny måde at undervise på, events eller hvad der kunne være relevant for fremtidens undervisning. Det

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN blev ligeledes besluttet, at der skulle være en ekstern foredragsholder, der i den forbindelse, kunne give et oplæg omkring fremtidens uddannelser og unge, de unges præferencer og værdier samt fremtiden arbejdsmarked. Til at afholde foredraget er kontaktet forskningschef Marianne Levinsen, Center for fremtidsforskning. Titlen for foredraget, som Marianne Levinsen vil kunne afholde er: Fremtidens unge, arbejdsmarked og uddannelser i Skive kommune. Forvaltningens indstilling Det skal understreges, at der ikke er oplyst mulighed for egenfinansiering. Det medsendte økonomiske udviser et finansieringsbehov på kr Pengene går udelukkende til dækning af foredragsholder, idet repræsentationsudgifterne til afholdelse af dette foredrag afholdes af Skive Tekniske Skole. Det skal ligeledes understreges, at projektet er én af de 36 projekter visionsgruppen har skønnet vigtige for egnen at få gennemført og at projektet vurderes at have en positiv afsmitning på andre af visionsprocessens projekter som eksempelvis Særlig indsats for tiltrækning af akademikere, Skolebyen Skive og Musikcollege. Ligeledes skal det understreges, at foredragsholder Marianne Levinsen er inviteret for at llede projektdeltagerne ud på det blå ocean og dermed være med til at differentiere Skive fra øvrige kommuner. En strategi, der lægger i tråd med den strategi, der ligger til baggrund for hele visionsprocessen. På baggrund heraf indstiller Kultur & Borgerservice, at projektet bevilges kr til dækning af udgifter til foredragsholder. På baggrund af ovennævnte henvendelse og andre lignende henvendelser fra projektlederne for visionsprojekterne indstiller Kultur & Borgerservice, at der for året 2007 af visionsprocessens midler afsættes/frigives kr til afholdelse af udgifter til eksempelvis mindre forundersøgelser, indkøb af relevant foredragsholder, dækning af repræsentationsudgifter m.m. Denne indstilling for at fremme en hurtig sagsgang, der sikrer fremdrift for visionsprojekterne. Det understreges, at Kultur & Borgerservice vil lægge op til flg. procedure ved brug af disse penge: Kultur & Borgerservice kan max. tildele beløb på kr til repræsentationsudgifter. Kultur & Borgerservice kan max. tildele beløb på kr til dækning af mindre forundersøgelser, foredragsholder og lignende. Kultur & Borgerservice understreger overfor projektlederne, at bevilling af disse beløb udelukkende kan ske efter forudgående aftale. Bilag: ansøgning om udgifter til foredragsholder (810422)

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ændring af bestyrelserne i vandselskaberne J.nr.: Sagsid.: Initialer: Lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at bestyrelsessammensætningen i vandselskaberne ændres, således at bestyrelserne hver har 7 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 2 år og således -- 4 udpeges af byrådet, idet de 2 skal være forbrugere inden for forsyningsområdet i tidligere Skive Kommune, 1 skal være forbruger inden for forsyningsområdet i tidligere Spøttrup Kommune og 1 skal være forbruger inden for forsyningsområdet i tidligere Sundsøre Kommune. --3 udpeges af kommunaldirektøren -at byrådet udpeger formanden for bestyrelsen. Såfremt byrådet tiltræder indstillingen, anbefales det, at der samtidigt udpeges de 4 byrådsvalgte. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Et forslag fra Leif Hermann om at bestyrelsen sammensættes af 4 byrådsvalgte, 2 udpeges af kommunaldirektøren og 1 vælges af medarbejderne forkastedes med 6 stemmer imod 4 (liste A, F). Indstillingen anbefaledes herefter med 6 stemmer mod 4 (samme). SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i mødet den 30. januar 2007 at oprette 2 aktieselskaber på vandforsyningsområdet i tidligere Skive Kommune. Det blev besluttet, at bestyrelserne skulle bestå af 11 medlemmer - de samme personer, som er medlemmer af økonomiudvalget. Det er tillige besluttet, at vandforsyningerne i tidligere Spøttrup og Sundsøre Kommune skal søges overført til vandselskaberne. Oprettelsen af aktieselskaberne skete under et tidspres, og der var ikke en grundig vurdering af muligheder for sammensætning af bestyrelse. En sådan vurdering har været foretaget efterfølgende, og det har været undersøgt, hvad andre kommuner har gjort af overvejelser omkring bystyrelsessammensætning. I f.eks. Viborg er der i Energi Viborg A/S 5 byrådsvalgte og 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Andre kommuner lægger generelt vægt på, at der aldrig i bestyrelser både er embedsmænd og politikere (byrådsudpegede) som medlemmer, hvorfor de i bestyrelserne alene har byrådsvalgte og evt. medarbejderrepræsentanter.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Efter 49 i aktieselskabsloven skal et aktieselskab have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Efter vedtægterne for aktieselskaberne består bestyrelsen af 3-11 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige om at træffe beslutninger på anden måde. Da byrådet er eneejer af aktierne, kan byrådet træffes sådanne beslutninger. Efter 49 har et aktieselskabs medarbejdere, såfremt selskabet i de sidste tre år har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, ret til at vælge mindst to medlemmer til bestyrelsen. Uanset om der er det antal medarbejdere, kan et selskab dog godt beslutte, at dets medarbejdere skal vælge medlemmer af bestyrelsen. Det skønnes, at der også fremover vil være få medarbejdere (under 10) ansatte i Skive Vandforsyning, hvorfor der ikke er forslået, at medarbejderne sikres en ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Baggrunden for forslaget om, at kommunaldirektøren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen er, at der herved sikres, at f.eks. økonomisk, faglig eller juridisk sagkundskab er repræsenteret i bestyrelserne. Efter forslaget kan byrådet selv beslutte, hvorvidt de byrådsvalgte skal være byrådsmedlemmer eller andre forbrugere. Såfremt der vælges byrådsmedlemmer, vil det af habilitetshensyn, være hensigtsmæssigt, at det ikke udelukkende er medlemmer af økonomiudvalget eller teknik og miljøudvalget, der udpeges.

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste J.nr.: Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt der skal udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt kørselsgodtgørelse til medlemmer af skolebestyrelser. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Det indstilles, at der ikke skal udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse. SAGSFREMSTILLING Formanden for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole søger den 7. marts 2007 om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som formand for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole. Ansøgeren oplyser, at han har aftenarbejde og derfor har betydelige økonomiske tab i forbindelse med de møder, han bliver anmodet om at deltage i. Hvis der ikke bevilges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ansøger pågældende om fritagelse for hvervet som formand for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole. Sammenlægningsudvalget har ikke i mødet den 5. december 2006 besluttet, at der skal ydes kørselsgodtgørelse, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, diæter m.v. til medlemmer af råd og nævn. Der udbetales derfor ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af skolebestyrelser. Byrådssekretariatet gør dog opmærksom på, at Byrådet i mødet den 27. februar 2007 godkendte, at der udbetales kørselsgodtgørelse til medlemmer af bestyrelsen for Krabbeshus Heldagsskole.

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Finansiering Skive Musik College J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Kultur- og Borgerservice indstiller til økonomiudvalget: At der bevilges kr. til markedsføring af Skive Musik College At beløbet finansieres af midler afsat til visionsprocessen Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen anbefaledes med den ændring, at bevillingen er til et samarbejde om markedsføring. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog på sit møde den 2. januar 2007 at støtte projekt Skive Musik College i overensstemmelse med det fremlagte projekt. Og at der tages stilling til finansieringen når der foreligger et konkret forslag. Forvaltningen har nu modtaget en markedsføringsplan for Skive Musik College samt en ansøgning om frigivelse af kr. hertil fra Skive Gymnasium og HF. Af markedsføringsplanen fremgår, at udarbejdelse af materiale og PR påtænkes påbegyndt i april 2007 med henblik på at starte Skive Musik College i august Markedsføringen omfatter hjemmeside, brochurer, plakater, TV- og biografreklamer og annoncer. Ud over ansøgningen om tilskud til markedsføring i 2007, søges der ligeledes om kr. til markedsføring i 2008 og 2009, ligesom der ansøges om en underskudsdækning på yderligere kr. i Forvaltningen indstiller, at der bevilges i overensstemmelse med det ansøgte, og at finansieringen finder sted ved hjælp af de midler, der er afsat til visionsprocessen. Bilag:

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning fra Skive Gymnasium, modtaget (802277) Markedsføringsplan Musikcollege, modtaget (802274) Sagsfremstilling og beslutning fra Skive byråds møde (802275)

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING At At At der til byrådet via Økonomiudvalget indstilles godkendt de anbefalinger, som en arbejds-gruppe har formuleret i vedlagte beslutningsoplæg: folkebiblioteksvirksomheden i Skive Kommune fremover struktureres med et hovedbibliotek i Skive og 2 bogbusser til at betjene områderne uden for Skive by at borgerforeninger eller andre mulige interessenter tilbydes filialernes revurderede bogsamlinger til egen forvaltning. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Punktet udsat til næste møde. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales af et flertal i udvalget med den tilføjelse, at der skal ydes kvalificeret borgerservice i bogbusserne der lever op til borgernes behov i lokalområderne. Jens Jørn Justesen indstiller at der bibeholdes én bogbus og 6 biblioteksfilialer i Glyngøre, Durup, Roslev, Lem, Balling og Rødding. Arne Bisgaard fremsender sagen uden indstilling. Kirsten Jørgensen deltog ikke i behandling af punkt 1 af habilitetsgrunde Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Med 5 stemmer (Per Nørgaard, Aage Dahl, Leif Hermann, Inge Lise Lyse, Frede Skovsted) mod 4 (Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Else Theill Sørensen, Frede Frandsen)indstilles det, at Kultur, erhverv, fritid, og turisme udvalgets indstilling forkastes, og at mindretallets indstilling tiltrædes. Per Jeppesen tog forbehold.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN SAGSFREMSTILLING Efter Udvalget KFET s beslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Stadsbibliotekar Esben Møller Christensen (formand), vicestadsbibliotekar Lisbeth Bach Sørensen, publikumschef Ejvind Mikkelsen (alle tre fra Skive Bibliotek), skolebibliotekar Anny Andersen (Rødding Skole) og kontorchef Mette Jakobsen (leder af Skive Kommunes Borgerservice). Gruppens arbejde har taget udgangspunkt i 3 temaer: - at beskrive, hvorledes der kan etableres og udvikles kulturmødesteder, hvis de 11 folkebiblioteksfilialer nedlægges. Hvis der er lokal interesse for det, kan filialernes bogsamlinger overføres til kulturmødestederne. Det er yderligere en forudsætning, at etablering og drift af kulturmødestederne ikke skal koste Skive Bibliotek ressourcer; - at detailbeskrive, hvilken og hvor megen borgerservice, der vil kunne leveres i bogbussen; - at beskrive de kvalitative konsekvenser ved at erstatte biblioteksfilialerne med en bogbus. Arbejdsgruppens beslutningsoplæg er disponeret i disse kapitler: Generel indledning; Status på baggrund af statistik og tal; Indholdet af betjening med bogbus hhv. filialer i dag; Kvalitetsvurdering og modificeret SWOT-analyse; Muligheder for kulturmødesteder og samarbejdspartnere; Økonomi; Konklusioner og anbefalinger; Bilag 1: Nogle bysamfunds indbyggertal, nuværende antal ugentlige åbningstimer i folkebibliotekerne samt forslag til antal ugentlige åbningstimer med en bogbus. Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger bygger på et omfattende analysearbejde koblet med overvejelser og vurderinger. Det har i gruppen været drøftet at inddrage egentlig videnskabelig ekspertise; men dette er blevet opgivet af tidsmæssige og økonomiske grunde. Punktet vedr. biblioteksstrukturen genfremsættes med den tilføjelse, at der siden sidste behandling er lavet 3 nye bilag til belysning af de rejste spørgsmål på sidste udvalgsmøde. Bilag: Kommunesammenlægning 6 filialer (804899) Beslutningsoplægget om Den Fremtidige BIBLIOTEKSSTRUKTUR i Skive Kommune bedes

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN medbragt fra sidste udvalgsmøde.

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kontrakt med Det Danske Madhus J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: IJ Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller at kontrakten med Det danske Madhus om produktion og distribution af mad til pensionister godkendes at madproduktionen i Glyngøre til pensionister overdrages til Det danske Madhus med virkning fra den 1. maj Social- og Ældreudvalget den Fraværende: Frede Skovsted Indstillingen anbefales. Forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd koordineres med Børne- og Familieudvalgets indstilling vedrørende skolemad. Forud for forelæggelsen for Økonomiudvalget afholdes samtaler med de berørte medarbejdere. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen fra udvalget for social og ældre anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive, Spøttrup og Sundsøre kommuner har hidtil haft kontrakt med Det danske Madhus A/S om produktion og distribution af mad til hjemmeboende pensionister samt for Spøttrups og Skives vedkommende også mad til plejecentrene. Der er behov for en harmonisering af de 3 kontrakter, som er temmelig forskellige. Sammenlægningsudvalget besluttede endvidere i forbindelse med budgetlægningen for 2007, at den hidtidige produktion af mad i køkkenet på Glyngøre ældrecenter til pensionister i Sallingsund kommune skulle overdrages til Det danske Madhus med henblik på at opnå en årlig driftsbesparelse på ca kr. Der foreligger nu forslag til ny kontrakt med Det danske Madhus, som samler de 3 eksisterende kontrakter i én kontrakt, som også omfatter den hidtidige produktion i Glyngøre.

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kontrakten omfatter Al produktion og distribution af mad til hjemmeboende pensionister. Maden leveres varm hver dag eller som kølemad 2 gange om ugen. Der er p.t. ca. 320 pensionister, som dagligt får leveret mad i ny Skive kommune. Produktion og distribution af mad til plejecentrene. Leverancen til plejecentrene varierer fra fuldkost til alene at omfatte den varme mad. En del plejecentre klarer selv hele madproduktionen. Der er i kontrakten forudsat sammen leverance i 2007 og frem som i 2006, incl. fra køkkenet i Glyngøre. Drift af modtagekøkkenerne og cafeerne på Møllestien, Gammelgård og Gigtplejehjemmet. Levering af mad til møder efter nærmere aftale. Det danske Madhus har ret til genforhandling af kontrakten, hvis omsætningen til Skive kommune reduceres med mere end 10% i forhold til niveauet i Priserne fremgår af kontrakten i 2006-niveau. F.eks. er prisen for en middag med biret på 45,22 kr. Prisen for en fuldkost til en beboer på et plejecenter er på 99,49 kr. Dertil kommer udgiften til transport, som for en hjemmeboende ligger mellem 16 og 26 kr. afhængig af bopæl. Priserne reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset (2/3) og stigningen i KL s PLindeks (1/3). Kontrakten kan opsiges af en af parterne med et varsel på 2 år. Det foreslås, at Det danske Madhus overtager produktionen af mad til pensionister fra køkkenet i Glyngøre den 1. maj Køkkenpersonalet i Glyngøre har ret til at blive virksomhedsoverdraget til Det danske Madhus i et omfang, der svarer til opgaveoverdragelsen. Det er imidlertid en del af aftalen, at Det danske Madhus skal kompenseres, hvis der overdrages flere medarbejdere end Det danske Madhus har ledige stillinger. På grund af ledige stillinger i Det danske Madhus vil den 1. maj være et hensigtsmæssigt tidspunkt. Det drøftes p.t. med personalet, hvilke ønsker de har til fremtidig beskæftigelse. Det kan give problemer at nå den fulde besparelse på kr. i Køkkenet i Glyngøre producerer også skolemad til skolerne i Sallingsund og Sundsøre. Denne produktion er ikke omfattet af nærværende aftale. Det drøftes i Børne- og familieudvalget om dette tilbud til skolerne skal fortsætte og udbredes til alle skoler og evt. daginstitutioner i den nye kommune. En særskilt sag herom vil snarest blive behandlet i Børne- og familieudvalget. Bilag alene vedlagt til Social og Ældreudvalget behandling af sager. Bilag kan rekvireres hos

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning).

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning). Notat om BG Stone Den 14. april 2008 modtager Faxe Kommune (FK) en ansøgning fra BG Stones (BG) om tilladelse til etablering af et produktionsanlæg til vask og sortering af indskibede sømaterialer, herunder

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere