SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl. Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Sag nr.: Emne: 1. Procedure for regnskabsaflæggelse Besvarelses af beretning nr. 142 Sundsøre Kommune - intern kontrol med bilagsbehandlingen Virksomhedsstrategi Ansøgning om midler fra visionsprocessen til projekt 'Satellit- Universitet' Ændring af bestyrelserne i vandselskaberne Ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Finansiering Skive Musik College Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune Kontrakt med Det Danske Madhus Nr. Søby Friluftsbad - opsætning af hegn - bevillingssag Debatoplæg om ændret anvendelse af et erhvervsområde mellem Skyttevej og Ringvej Syd Rådhustilbygning - bevillingssag Trafik- og parkeringsforhold i Skive midtby i forbindelse med tilbygning til Skive Rådhus Forslag til lokalplan nr Et område til centerformål øst for Sdr. Boulevard og tillæg nr. 39 til kommuneplan for Skive kommune Arealer langs Skive Å Lokalplan nr Skive Jollehavn og fritidsområde samt tillæg nr. 37 til Kommuneplanen for Skive Kommune Lokalplan nr Udstillingsbygning m.v. ved Spøttrup Borg... 33

2 18. Lokalplan nr og tillæg nr. 35 til kommuneplanen - Bilstrupvej/Jægervej Lokalplan nr. 174 ved Oddense Skive Golfbane - ansøgning om støtte til opsætning af hegn m.v. langs Rute Afsluttet anlægsregnskab - Spildevandsledning m. v. fra Lihme til Vejby Parkeringspolitik for Skive Kommune - Endelig godkendelse Opgradering af Ådalen Sammenhængende børnepolitik Selvejende institution Sabroegården i Skive Tildelingsmodeller 2007/ Skolebibliotekernes organisering og virksomhed - bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolen Brårup Fritidscenters organisatoriske placering - fortsat Lukket sag: Godkendelse af aftale om sundhedsordning med Falck Lukket sag: Tilbud på ejendommen Skyttevej Lukket sag: Adelgade 6 - Salg af areal fra offentlig vej "Torvet" til matr.nr. 50c Skive Bygrunde Lukket sag: Retningslinier for tilbagekøb af byggegrunde Lukket sag: Evt. tilbagekøb af grunde i Gyldendal Lukket sag: Salg af areal ved Marius Jensensvej og Søndre Boulevard til Hans Jakobsen Lukket sag: Mageskifte af arealer på Glyngøre havn Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Procedure for regnskabsaflæggelse 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: OLHE Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at regnskaberne for de 4 sammenlæggende kommuner aflægges i Byrådsmødet den 29. maj Endvidere indstilles, at regnskaberne aflægges på tilsvarende niveau som for regnskab 2005 under hensyntagen til de formelle krav til regnskabsaflæggelsen. Regnskaberne kan aflægges som ét regnskab for hver af de sammenlæggende kommuner, dvs. ved at integrere de obligatoriske oversigter og redegørelser fra årsberetningen i selve regnskabet. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til lov om kommunernes styrelse 45 aflægges Kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til Byrådet Aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Byrådet til revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Styrelseslovens 46 bemyndiger herudover indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Disse regler kommer til udtryk dels i den autoriserede kontoplan, som fastlægger regnskabets indholdsmæssige opdeling, dels i nedenstående regler om udarbejdelse af oversigter og bemærkninger til regnskabet. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser tjener som grundlag for bl.a.: vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet opgørelse af regnskabsårets ressourceforbrug (i resultatopgørelsen) opgørelse af beholdninger (balancen) vurdering af kommunens økonomiske situation

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kommunens samlede årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Omregningstabel Pengestrømsopgørelse Anlægsoversigt Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Aflæggelse af regnskab 2006 foretages af Økonomiudvalget for hver enkelt af de sammenlæggende kommuner, dvs. regnskab 2006 for: Sallingsund Kommune Skive Kommune Spøttrup Kommune Sundsøre Kommune

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Besvarelses af beretning nr. 142 Sundsøre Kommune - intern kontrol med bilagsbehandlingen J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget At der ikke foretages yderligere kontrol med bilagsbehandlingen vedr i Sundsøre Kommune, da risikoen for at der skulle være sket fejl er meget lille. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med ibrugtagning af NemKonten i 2005, hvorefter alle offentlige betalinger sker til den konto, den enkelte borger eller virksomhed har udpeget som sin NemKonto, sker der en væsentlig omlægning i kommunens betalinger, såvel i it-systemerne som i forretningsgange og interne kontroller. Frem over kan kommunen kun i særlige situationer foretage ændring i forhold til, hvem der skal modtage betalingen. I forbindelse med et revisionsbesøg gennemgik Kommunernes Revision forretningsgangen af NemKontoen og konkluderede, at det fortsat - i enkelte udbetalingssystemer er muligt at foretage (alternative ) udbetalinger uden om NemKontoen. På den baggrund udarbejdede forvaltningen nye forretningsgange vedr. håndteringen af elektroniske bilag og disse blev godkendt af økonomiudvalget den 24. oktober Det fremgår heraf, at der skal foretages stikprøvevis kontrol af udgiftsbilag. Kontrollen skal foretages med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Kommunernes Revision konstaterede under deres revisionsbesøg i november måned 2006, at kontrollen på grund af tidspres i forbindelse med kommunesammenlægningen - ikke er foretaget. Forvaltningen har foretaget en risikovurdering og kommet til det resultat, at risikoen for at der skulle være sket fejludbetaling er meget lille og derfor indstilles det, at der ikke foretages yderligere kontrol med bilagsbehandlingen vedr i Sundsøre Kommune. Revisionsberetning nr. 142 er tidligere udsendt elektronisk til Skive Byråd

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Virksomhedsstrategi 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: RILA Åben sag KOMPETENCE Byrådet. INDSTILLING/BESLUTNING Virksomhedsstrategi 2007 godkendes. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Dannelsen af den nye Skive Kommune har været og er fortsat en særdeles omfattende og kompliceret proces. Iflg. statusnotatet som blev taget til efterretning af Byrådet den 27. februar er processen indtil nu forløbet planmæssigt og med stor succes. For at sikre denne succes er der fra starten lagt vægt på en række vigtige faktorer. Det har bl.a. betydet et stort fokus på ledelse, målsætninger, involvering og inddragelse, kommunikation og andre forhold af afgørende betydning i sådanne fusionsprocesser. Et centralt element har været den nyskabende visionsproces som gennem omfattende inddragelse af egnens borgere, organisationer, virksomheder mv. har sikret egnen en fælles vision og herunder en række konkrete udviklingsprojekter. Også på de mere interne linier er der sat et ambitiøst arbejde i gang for at bringe Skive Kommune som virksomhed godt fra start. Der er gennemført grundige forløb med involvering af ledere og medarbejdere, som er mundet ud i formulering af kommunens mission, vision, værdigrundlag, ledelsesværdier og strategier for Disse elementer er samlet og beskrevet i Virksomhedsstrategi Elementerne i Virksomhedsstrategi 2007 blev drøftet på et temamøde i Byrådet den 27. marts. Her blev også tilblivelsesprocessen og ikke mindst processen for implementering og udmøntning overalt i organisationen drøftet. Under diskussionen blev det bl.a. drøftet i hvor høj grad virksomhedsstrategien tager forbehold for eksternt betingede vilkår, som f.eks. den snævre økonomi. Hermed fremsendes Virksomhedsstrategi 2007 til endelig godkendelse idet der tages forbehold for den endelige formulering af ledelsesværdierne på side 7 i bilaget.

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Der er ved formulering af værdier og strategier taget udgangspunkt i fire grundlæggende vilkår for kommunen: 1. En god service til borgerne er vores eksistensberettigelse. 2. Medarbejderne er vores vigtigste ressource. 3. Vi har en meget stor og kompleks organisation. 4. Vores økonomi er stram. Vi har således som udgangspunkt for hele organisationens arbejde sat det enkelte menneske i centrum både når det gælder den enkelte borger og når det gælder den enkelte medarbejder. Værdiformuleringen er sket i en meget omfattende proces som har sikret den bredest mulige inddragelse af medarbejdere og ledere overalt i organisationen. Processen har været forankret i samarbejdsstrukturen og er blevet gennemført med bl.a. temadage for ca. 200 ledere og medarbejderrepræsentanter. Dette har givet det bedst mulige resultat og ikke mindst sikret et godt udgangspunkt for implementering og udmøntning af værdierne. God ledelse er afgørende for i hvor høj grad organisationen kan leve op til borgernes forventninger og til målene for god service, kvalitet, attraktive arbejdspladser mv. Ledelse er desuden et helt centralt element i medarbejdernes hverdag og er afgørende for trivsel, motivation og engagement på arbejdspladsen og dermed i sidste ende organisationens effektivitet og kvaliteten af vores ydelser. Vi har derfor formuleret et sæt ledelsesværdier, et kodeks for God ledelse i Skive Kommune. Værdierne er formuleret med inddragelse af samtlige ledere i kommunen, samt Hoved-MED. Som de helt centrale holdninger bag ledelsesværdierne er bl.a. et ønske om at ledelsesstrukturen skal understøtte den meget decentrale organisation som vi ønsker at fastholde og styrke. Det er på samme måde i høj grad målet med god ledelse at skabe effektivitet og en retfærdig og respektfuld behandling af alle borgere. Ledelsesværdierne kræver at lederen har fokus på sin egen person og sin rolle som leder. Lederen skal lede gennem at sætte mål sammen med medarbejderne. Lederen skal have fokus på personaleledelse, på medarbejdernes trivsel. Lederen skal have fokus på den kommunale helhed og har i sidste ende ansvaret for at sikre resultater og god service overfor borgerne. En gruppe af ledere, udpeget af Lederforum, vil senere på måneden sætte sig sammen for at finde den endelige formulering af ledelsesværdierne som altså i den endelige form må forventes at kunne afvige fra den nuværende formulering i bilaget side 7. I tæt sammenhæng med kommunens vilkår, mission, vision og værdier er der formuleret en konkret indsats i 2007 indenfor fire strategiske temaer: 1. Effektivitet og kvalitet 2. Attraktiv arbejdsplads 3. God ledelse 4. Kommunikation Der er således med Virksomhedsstrategi 2007 godkendt og iværksat en række initiativer, bl.a. Arbejdsgange og IT-anvendelse. Ikke mindst i administrationen skal der ses på at gøre ar-

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN bejdsgange mere enkle og effektive. Nye metoder bringes i anvendelse, bl.a. lean-metoden, arbejdsgangsanalyser, dokumentation, benchmarking mv. Kompetenceudvikling. Der gennemføres iflg. personalepolitikken som hovedregel medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere en gang om året. Som resultat af disse samtaler udarbejdes en udviklingsplan for hver medarbejder. Personalepolitik. Der er formuleret en overordnet, værdibaseret personalepolitik som i det kommende år vil blive behandlet og udmøntet i de lokale udvalg, afdelinger og institutioner. Trivselsundersøgelser. Personalepolitikken og andre forhold følges op i regelmæssige trivselsundersøgelser for alle medarbejdere. Lederudvikling. Der udvikles og igangsættes et nyt helhedsorienteret lederudviklingskoncept som er baseret på dels kommunens ledelsesværdier som mål og dels et fokus på den enkelte leders person og rolle som leder. Lederudviklingen skal således have den enkelte leder i fokus og sikre en målrettet lederudvikling gennemanvendelse af de mest målrettede metoder, herunder f.eks. netværk, coaching mv. Lederevaluering. Som grundlag for en dialogbaseret og målrettet lederuddvikling gennemføres regelmæssige lederevalueringer. Bilag: Virksomhedsstrategi 2007 (807469)

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning om midler fra visionsprocessen til projekt 'Satellit- Universitet' J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTBR Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Kultur & Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget: At projektet bevilges kr til afholdelse af udgifter til foredrag af forskningschef Marianne Levinsen, Center for fremtidsforskning At der for året 2007 af visionsprocessens midler afsættes/frigives kr til afholdelse af udgifter til eksempelvis mindre forundersøgelser, indkøb af relevant foredragsholder, dækning af repræsentationsudgifter m.m. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen med den ændring, at der frigives kr ,-, tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Visionsprojekterne Satellituniversitet og Satellitafdeling af korte/mellemlange videregående uddannelser er pga. deres fælles formålsparagraf at sikre udviklingen af kvalificeret arbejdskraft gennem etablering af videregående uddannelser i Skive. Projektet har samlet en styregruppe bestående af flg. medlemmer: Erhvervs- og kulturdirektør Erland Nielsen, Skive kommune Direktør Ann Østergaard Knudsen, Skive Tekniske Skole Udviklingschef Peter Møller Pedersen, CVU Midt Vest HR-mamager Hanne Dalsgaard, Dantherm Air Handling A/S HR-chef Jesper Geertsen, Deif A/S Økonimidirektør Claus Løkke, Scantruck A/S På styregruppens 1. møde blev det besluttet, at det skal undersøges om der kan kobles noget helt nyt sammen med satellituddannelserne evt. en ny struktur for uddannelse, en ny måde at undervise på, events eller hvad der kunne være relevant for fremtidens undervisning. Det

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN blev ligeledes besluttet, at der skulle være en ekstern foredragsholder, der i den forbindelse, kunne give et oplæg omkring fremtidens uddannelser og unge, de unges præferencer og værdier samt fremtiden arbejdsmarked. Til at afholde foredraget er kontaktet forskningschef Marianne Levinsen, Center for fremtidsforskning. Titlen for foredraget, som Marianne Levinsen vil kunne afholde er: Fremtidens unge, arbejdsmarked og uddannelser i Skive kommune. Forvaltningens indstilling Det skal understreges, at der ikke er oplyst mulighed for egenfinansiering. Det medsendte økonomiske udviser et finansieringsbehov på kr Pengene går udelukkende til dækning af foredragsholder, idet repræsentationsudgifterne til afholdelse af dette foredrag afholdes af Skive Tekniske Skole. Det skal ligeledes understreges, at projektet er én af de 36 projekter visionsgruppen har skønnet vigtige for egnen at få gennemført og at projektet vurderes at have en positiv afsmitning på andre af visionsprocessens projekter som eksempelvis Særlig indsats for tiltrækning af akademikere, Skolebyen Skive og Musikcollege. Ligeledes skal det understreges, at foredragsholder Marianne Levinsen er inviteret for at llede projektdeltagerne ud på det blå ocean og dermed være med til at differentiere Skive fra øvrige kommuner. En strategi, der lægger i tråd med den strategi, der ligger til baggrund for hele visionsprocessen. På baggrund heraf indstiller Kultur & Borgerservice, at projektet bevilges kr til dækning af udgifter til foredragsholder. På baggrund af ovennævnte henvendelse og andre lignende henvendelser fra projektlederne for visionsprojekterne indstiller Kultur & Borgerservice, at der for året 2007 af visionsprocessens midler afsættes/frigives kr til afholdelse af udgifter til eksempelvis mindre forundersøgelser, indkøb af relevant foredragsholder, dækning af repræsentationsudgifter m.m. Denne indstilling for at fremme en hurtig sagsgang, der sikrer fremdrift for visionsprojekterne. Det understreges, at Kultur & Borgerservice vil lægge op til flg. procedure ved brug af disse penge: Kultur & Borgerservice kan max. tildele beløb på kr til repræsentationsudgifter. Kultur & Borgerservice kan max. tildele beløb på kr til dækning af mindre forundersøgelser, foredragsholder og lignende. Kultur & Borgerservice understreger overfor projektlederne, at bevilling af disse beløb udelukkende kan ske efter forudgående aftale. Bilag: ansøgning om udgifter til foredragsholder (810422)

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ændring af bestyrelserne i vandselskaberne J.nr.: Sagsid.: Initialer: Lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at bestyrelsessammensætningen i vandselskaberne ændres, således at bestyrelserne hver har 7 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 2 år og således -- 4 udpeges af byrådet, idet de 2 skal være forbrugere inden for forsyningsområdet i tidligere Skive Kommune, 1 skal være forbruger inden for forsyningsområdet i tidligere Spøttrup Kommune og 1 skal være forbruger inden for forsyningsområdet i tidligere Sundsøre Kommune. --3 udpeges af kommunaldirektøren -at byrådet udpeger formanden for bestyrelsen. Såfremt byrådet tiltræder indstillingen, anbefales det, at der samtidigt udpeges de 4 byrådsvalgte. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Et forslag fra Leif Hermann om at bestyrelsen sammensættes af 4 byrådsvalgte, 2 udpeges af kommunaldirektøren og 1 vælges af medarbejderne forkastedes med 6 stemmer imod 4 (liste A, F). Indstillingen anbefaledes herefter med 6 stemmer mod 4 (samme). SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i mødet den 30. januar 2007 at oprette 2 aktieselskaber på vandforsyningsområdet i tidligere Skive Kommune. Det blev besluttet, at bestyrelserne skulle bestå af 11 medlemmer - de samme personer, som er medlemmer af økonomiudvalget. Det er tillige besluttet, at vandforsyningerne i tidligere Spøttrup og Sundsøre Kommune skal søges overført til vandselskaberne. Oprettelsen af aktieselskaberne skete under et tidspres, og der var ikke en grundig vurdering af muligheder for sammensætning af bestyrelse. En sådan vurdering har været foretaget efterfølgende, og det har været undersøgt, hvad andre kommuner har gjort af overvejelser omkring bystyrelsessammensætning. I f.eks. Viborg er der i Energi Viborg A/S 5 byrådsvalgte og 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Andre kommuner lægger generelt vægt på, at der aldrig i bestyrelser både er embedsmænd og politikere (byrådsudpegede) som medlemmer, hvorfor de i bestyrelserne alene har byrådsvalgte og evt. medarbejderrepræsentanter.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Efter 49 i aktieselskabsloven skal et aktieselskab have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Efter vedtægterne for aktieselskaberne består bestyrelsen af 3-11 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige om at træffe beslutninger på anden måde. Da byrådet er eneejer af aktierne, kan byrådet træffes sådanne beslutninger. Efter 49 har et aktieselskabs medarbejdere, såfremt selskabet i de sidste tre år har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, ret til at vælge mindst to medlemmer til bestyrelsen. Uanset om der er det antal medarbejdere, kan et selskab dog godt beslutte, at dets medarbejdere skal vælge medlemmer af bestyrelsen. Det skønnes, at der også fremover vil være få medarbejdere (under 10) ansatte i Skive Vandforsyning, hvorfor der ikke er forslået, at medarbejderne sikres en ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Baggrunden for forslaget om, at kommunaldirektøren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen er, at der herved sikres, at f.eks. økonomisk, faglig eller juridisk sagkundskab er repræsenteret i bestyrelserne. Efter forslaget kan byrådet selv beslutte, hvorvidt de byrådsvalgte skal være byrådsmedlemmer eller andre forbrugere. Såfremt der vælges byrådsmedlemmer, vil det af habilitetshensyn, være hensigtsmæssigt, at det ikke udelukkende er medlemmer af økonomiudvalget eller teknik og miljøudvalget, der udpeges.

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste J.nr.: Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt der skal udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt kørselsgodtgørelse til medlemmer af skolebestyrelser. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Det indstilles, at der ikke skal udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse. SAGSFREMSTILLING Formanden for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole søger den 7. marts 2007 om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som formand for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole. Ansøgeren oplyser, at han har aftenarbejde og derfor har betydelige økonomiske tab i forbindelse med de møder, han bliver anmodet om at deltage i. Hvis der ikke bevilges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ansøger pågældende om fritagelse for hvervet som formand for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole. Sammenlægningsudvalget har ikke i mødet den 5. december 2006 besluttet, at der skal ydes kørselsgodtgørelse, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, diæter m.v. til medlemmer af råd og nævn. Der udbetales derfor ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af skolebestyrelser. Byrådssekretariatet gør dog opmærksom på, at Byrådet i mødet den 27. februar 2007 godkendte, at der udbetales kørselsgodtgørelse til medlemmer af bestyrelsen for Krabbeshus Heldagsskole.

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Finansiering Skive Musik College J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Kultur- og Borgerservice indstiller til økonomiudvalget: At der bevilges kr. til markedsføring af Skive Musik College At beløbet finansieres af midler afsat til visionsprocessen Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen anbefaledes med den ændring, at bevillingen er til et samarbejde om markedsføring. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog på sit møde den 2. januar 2007 at støtte projekt Skive Musik College i overensstemmelse med det fremlagte projekt. Og at der tages stilling til finansieringen når der foreligger et konkret forslag. Forvaltningen har nu modtaget en markedsføringsplan for Skive Musik College samt en ansøgning om frigivelse af kr. hertil fra Skive Gymnasium og HF. Af markedsføringsplanen fremgår, at udarbejdelse af materiale og PR påtænkes påbegyndt i april 2007 med henblik på at starte Skive Musik College i august Markedsføringen omfatter hjemmeside, brochurer, plakater, TV- og biografreklamer og annoncer. Ud over ansøgningen om tilskud til markedsføring i 2007, søges der ligeledes om kr. til markedsføring i 2008 og 2009, ligesom der ansøges om en underskudsdækning på yderligere kr. i Forvaltningen indstiller, at der bevilges i overensstemmelse med det ansøgte, og at finansieringen finder sted ved hjælp af de midler, der er afsat til visionsprocessen. Bilag:

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning fra Skive Gymnasium, modtaget (802277) Markedsføringsplan Musikcollege, modtaget (802274) Sagsfremstilling og beslutning fra Skive byråds møde (802275)

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING At At At der til byrådet via Økonomiudvalget indstilles godkendt de anbefalinger, som en arbejds-gruppe har formuleret i vedlagte beslutningsoplæg: folkebiblioteksvirksomheden i Skive Kommune fremover struktureres med et hovedbibliotek i Skive og 2 bogbusser til at betjene områderne uden for Skive by at borgerforeninger eller andre mulige interessenter tilbydes filialernes revurderede bogsamlinger til egen forvaltning. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Punktet udsat til næste møde. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales af et flertal i udvalget med den tilføjelse, at der skal ydes kvalificeret borgerservice i bogbusserne der lever op til borgernes behov i lokalområderne. Jens Jørn Justesen indstiller at der bibeholdes én bogbus og 6 biblioteksfilialer i Glyngøre, Durup, Roslev, Lem, Balling og Rødding. Arne Bisgaard fremsender sagen uden indstilling. Kirsten Jørgensen deltog ikke i behandling af punkt 1 af habilitetsgrunde Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Med 5 stemmer (Per Nørgaard, Aage Dahl, Leif Hermann, Inge Lise Lyse, Frede Skovsted) mod 4 (Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Else Theill Sørensen, Frede Frandsen)indstilles det, at Kultur, erhverv, fritid, og turisme udvalgets indstilling forkastes, og at mindretallets indstilling tiltrædes. Per Jeppesen tog forbehold.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN SAGSFREMSTILLING Efter Udvalget KFET s beslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Stadsbibliotekar Esben Møller Christensen (formand), vicestadsbibliotekar Lisbeth Bach Sørensen, publikumschef Ejvind Mikkelsen (alle tre fra Skive Bibliotek), skolebibliotekar Anny Andersen (Rødding Skole) og kontorchef Mette Jakobsen (leder af Skive Kommunes Borgerservice). Gruppens arbejde har taget udgangspunkt i 3 temaer: - at beskrive, hvorledes der kan etableres og udvikles kulturmødesteder, hvis de 11 folkebiblioteksfilialer nedlægges. Hvis der er lokal interesse for det, kan filialernes bogsamlinger overføres til kulturmødestederne. Det er yderligere en forudsætning, at etablering og drift af kulturmødestederne ikke skal koste Skive Bibliotek ressourcer; - at detailbeskrive, hvilken og hvor megen borgerservice, der vil kunne leveres i bogbussen; - at beskrive de kvalitative konsekvenser ved at erstatte biblioteksfilialerne med en bogbus. Arbejdsgruppens beslutningsoplæg er disponeret i disse kapitler: Generel indledning; Status på baggrund af statistik og tal; Indholdet af betjening med bogbus hhv. filialer i dag; Kvalitetsvurdering og modificeret SWOT-analyse; Muligheder for kulturmødesteder og samarbejdspartnere; Økonomi; Konklusioner og anbefalinger; Bilag 1: Nogle bysamfunds indbyggertal, nuværende antal ugentlige åbningstimer i folkebibliotekerne samt forslag til antal ugentlige åbningstimer med en bogbus. Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger bygger på et omfattende analysearbejde koblet med overvejelser og vurderinger. Det har i gruppen været drøftet at inddrage egentlig videnskabelig ekspertise; men dette er blevet opgivet af tidsmæssige og økonomiske grunde. Punktet vedr. biblioteksstrukturen genfremsættes med den tilføjelse, at der siden sidste behandling er lavet 3 nye bilag til belysning af de rejste spørgsmål på sidste udvalgsmøde. Bilag: Kommunesammenlægning 6 filialer (804899) Beslutningsoplægget om Den Fremtidige BIBLIOTEKSSTRUKTUR i Skive Kommune bedes

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN medbragt fra sidste udvalgsmøde.

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kontrakt med Det Danske Madhus J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: IJ Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller at kontrakten med Det danske Madhus om produktion og distribution af mad til pensionister godkendes at madproduktionen i Glyngøre til pensionister overdrages til Det danske Madhus med virkning fra den 1. maj Social- og Ældreudvalget den Fraværende: Frede Skovsted Indstillingen anbefales. Forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd koordineres med Børne- og Familieudvalgets indstilling vedrørende skolemad. Forud for forelæggelsen for Økonomiudvalget afholdes samtaler med de berørte medarbejdere. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen fra udvalget for social og ældre anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive, Spøttrup og Sundsøre kommuner har hidtil haft kontrakt med Det danske Madhus A/S om produktion og distribution af mad til hjemmeboende pensionister samt for Spøttrups og Skives vedkommende også mad til plejecentrene. Der er behov for en harmonisering af de 3 kontrakter, som er temmelig forskellige. Sammenlægningsudvalget besluttede endvidere i forbindelse med budgetlægningen for 2007, at den hidtidige produktion af mad i køkkenet på Glyngøre ældrecenter til pensionister i Sallingsund kommune skulle overdrages til Det danske Madhus med henblik på at opnå en årlig driftsbesparelse på ca kr. Der foreligger nu forslag til ny kontrakt med Det danske Madhus, som samler de 3 eksisterende kontrakter i én kontrakt, som også omfatter den hidtidige produktion i Glyngøre.

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kontrakten omfatter Al produktion og distribution af mad til hjemmeboende pensionister. Maden leveres varm hver dag eller som kølemad 2 gange om ugen. Der er p.t. ca. 320 pensionister, som dagligt får leveret mad i ny Skive kommune. Produktion og distribution af mad til plejecentrene. Leverancen til plejecentrene varierer fra fuldkost til alene at omfatte den varme mad. En del plejecentre klarer selv hele madproduktionen. Der er i kontrakten forudsat sammen leverance i 2007 og frem som i 2006, incl. fra køkkenet i Glyngøre. Drift af modtagekøkkenerne og cafeerne på Møllestien, Gammelgård og Gigtplejehjemmet. Levering af mad til møder efter nærmere aftale. Det danske Madhus har ret til genforhandling af kontrakten, hvis omsætningen til Skive kommune reduceres med mere end 10% i forhold til niveauet i Priserne fremgår af kontrakten i 2006-niveau. F.eks. er prisen for en middag med biret på 45,22 kr. Prisen for en fuldkost til en beboer på et plejecenter er på 99,49 kr. Dertil kommer udgiften til transport, som for en hjemmeboende ligger mellem 16 og 26 kr. afhængig af bopæl. Priserne reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset (2/3) og stigningen i KL s PLindeks (1/3). Kontrakten kan opsiges af en af parterne med et varsel på 2 år. Det foreslås, at Det danske Madhus overtager produktionen af mad til pensionister fra køkkenet i Glyngøre den 1. maj Køkkenpersonalet i Glyngøre har ret til at blive virksomhedsoverdraget til Det danske Madhus i et omfang, der svarer til opgaveoverdragelsen. Det er imidlertid en del af aftalen, at Det danske Madhus skal kompenseres, hvis der overdrages flere medarbejdere end Det danske Madhus har ledige stillinger. På grund af ledige stillinger i Det danske Madhus vil den 1. maj være et hensigtsmæssigt tidspunkt. Det drøftes p.t. med personalet, hvilke ønsker de har til fremtidig beskæftigelse. Det kan give problemer at nå den fulde besparelse på kr. i Køkkenet i Glyngøre producerer også skolemad til skolerne i Sallingsund og Sundsøre. Denne produktion er ikke omfattet af nærværende aftale. Det drøftes i Børne- og familieudvalget om dette tilbud til skolerne skal fortsætte og udbredes til alle skoler og evt. daginstitutioner i den nye kommune. En særskilt sag herom vil snarest blive behandlet i Børne- og familieudvalget. Bilag alene vedlagt til Social og Ældreudvalget behandling af sager. Bilag kan rekvireres hos

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Kulturcenter Limfjord 19-06-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 07.45 13.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere