SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse, Knud Bjerre, Leif Hermann, Peder Chr. Kirkegaard, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Aage Dahl. Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Sag nr.: Emne: 1. Procedure for regnskabsaflæggelse Besvarelses af beretning nr. 142 Sundsøre Kommune - intern kontrol med bilagsbehandlingen Virksomhedsstrategi Ansøgning om midler fra visionsprocessen til projekt 'Satellit- Universitet' Ændring af bestyrelserne i vandselskaberne Ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Finansiering Skive Musik College Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune Kontrakt med Det Danske Madhus Nr. Søby Friluftsbad - opsætning af hegn - bevillingssag Debatoplæg om ændret anvendelse af et erhvervsområde mellem Skyttevej og Ringvej Syd Rådhustilbygning - bevillingssag Trafik- og parkeringsforhold i Skive midtby i forbindelse med tilbygning til Skive Rådhus Forslag til lokalplan nr Et område til centerformål øst for Sdr. Boulevard og tillæg nr. 39 til kommuneplan for Skive kommune Arealer langs Skive Å Lokalplan nr Skive Jollehavn og fritidsområde samt tillæg nr. 37 til Kommuneplanen for Skive Kommune Lokalplan nr Udstillingsbygning m.v. ved Spøttrup Borg... 33

2 18. Lokalplan nr og tillæg nr. 35 til kommuneplanen - Bilstrupvej/Jægervej Lokalplan nr. 174 ved Oddense Skive Golfbane - ansøgning om støtte til opsætning af hegn m.v. langs Rute Afsluttet anlægsregnskab - Spildevandsledning m. v. fra Lihme til Vejby Parkeringspolitik for Skive Kommune - Endelig godkendelse Opgradering af Ådalen Sammenhængende børnepolitik Selvejende institution Sabroegården i Skive Tildelingsmodeller 2007/ Skolebibliotekernes organisering og virksomhed - bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolen Brårup Fritidscenters organisatoriske placering - fortsat Lukket sag: Godkendelse af aftale om sundhedsordning med Falck Lukket sag: Tilbud på ejendommen Skyttevej Lukket sag: Adelgade 6 - Salg af areal fra offentlig vej "Torvet" til matr.nr. 50c Skive Bygrunde Lukket sag: Retningslinier for tilbagekøb af byggegrunde Lukket sag: Evt. tilbagekøb af grunde i Gyldendal Lukket sag: Salg af areal ved Marius Jensensvej og Søndre Boulevard til Hans Jakobsen Lukket sag: Mageskifte af arealer på Glyngøre havn Bilagsliste... 1

3 ØKONOMIUDVALGET, DEN Procedure for regnskabsaflæggelse 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: OLHE Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at regnskaberne for de 4 sammenlæggende kommuner aflægges i Byrådsmødet den 29. maj Endvidere indstilles, at regnskaberne aflægges på tilsvarende niveau som for regnskab 2005 under hensyntagen til de formelle krav til regnskabsaflæggelsen. Regnskaberne kan aflægges som ét regnskab for hver af de sammenlæggende kommuner, dvs. ved at integrere de obligatoriske oversigter og redegørelser fra årsberetningen i selve regnskabet. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til lov om kommunernes styrelse 45 aflægges Kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til Byrådet Aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Byrådet til revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Styrelseslovens 46 bemyndiger herudover indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Disse regler kommer til udtryk dels i den autoriserede kontoplan, som fastlægger regnskabets indholdsmæssige opdeling, dels i nedenstående regler om udarbejdelse af oversigter og bemærkninger til regnskabet. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser tjener som grundlag for bl.a.: vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet opgørelse af regnskabsårets ressourceforbrug (i resultatopgørelsen) opgørelse af beholdninger (balancen) vurdering af kommunens økonomiske situation

4 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kommunens samlede årsregnskab indeholder følgende oversigter og redegørelser, der skal forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger Regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabet Anlægsregnskaber Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Omregningstabel Pengestrømsopgørelse Anlægsoversigt Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Personaleoversigt Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Aflæggelse af regnskab 2006 foretages af Økonomiudvalget for hver enkelt af de sammenlæggende kommuner, dvs. regnskab 2006 for: Sallingsund Kommune Skive Kommune Spøttrup Kommune Sundsøre Kommune

5 ØKONOMIUDVALGET, DEN Besvarelses af beretning nr. 142 Sundsøre Kommune - intern kontrol med bilagsbehandlingen J.nr.: Sagsid.: Initialer: PESV Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget At der ikke foretages yderligere kontrol med bilagsbehandlingen vedr i Sundsøre Kommune, da risikoen for at der skulle være sket fejl er meget lille. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med ibrugtagning af NemKonten i 2005, hvorefter alle offentlige betalinger sker til den konto, den enkelte borger eller virksomhed har udpeget som sin NemKonto, sker der en væsentlig omlægning i kommunens betalinger, såvel i it-systemerne som i forretningsgange og interne kontroller. Frem over kan kommunen kun i særlige situationer foretage ændring i forhold til, hvem der skal modtage betalingen. I forbindelse med et revisionsbesøg gennemgik Kommunernes Revision forretningsgangen af NemKontoen og konkluderede, at det fortsat - i enkelte udbetalingssystemer er muligt at foretage (alternative ) udbetalinger uden om NemKontoen. På den baggrund udarbejdede forvaltningen nye forretningsgange vedr. håndteringen af elektroniske bilag og disse blev godkendt af økonomiudvalget den 24. oktober Det fremgår heraf, at der skal foretages stikprøvevis kontrol af udgiftsbilag. Kontrollen skal foretages med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Kommunernes Revision konstaterede under deres revisionsbesøg i november måned 2006, at kontrollen på grund af tidspres i forbindelse med kommunesammenlægningen - ikke er foretaget. Forvaltningen har foretaget en risikovurdering og kommet til det resultat, at risikoen for at der skulle være sket fejludbetaling er meget lille og derfor indstilles det, at der ikke foretages yderligere kontrol med bilagsbehandlingen vedr i Sundsøre Kommune. Revisionsberetning nr. 142 er tidligere udsendt elektronisk til Skive Byråd

6 ØKONOMIUDVALGET, DEN Virksomhedsstrategi 2007 J.nr.: Sagsid.: Initialer: RILA Åben sag KOMPETENCE Byrådet. INDSTILLING/BESLUTNING Virksomhedsstrategi 2007 godkendes. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Dannelsen af den nye Skive Kommune har været og er fortsat en særdeles omfattende og kompliceret proces. Iflg. statusnotatet som blev taget til efterretning af Byrådet den 27. februar er processen indtil nu forløbet planmæssigt og med stor succes. For at sikre denne succes er der fra starten lagt vægt på en række vigtige faktorer. Det har bl.a. betydet et stort fokus på ledelse, målsætninger, involvering og inddragelse, kommunikation og andre forhold af afgørende betydning i sådanne fusionsprocesser. Et centralt element har været den nyskabende visionsproces som gennem omfattende inddragelse af egnens borgere, organisationer, virksomheder mv. har sikret egnen en fælles vision og herunder en række konkrete udviklingsprojekter. Også på de mere interne linier er der sat et ambitiøst arbejde i gang for at bringe Skive Kommune som virksomhed godt fra start. Der er gennemført grundige forløb med involvering af ledere og medarbejdere, som er mundet ud i formulering af kommunens mission, vision, værdigrundlag, ledelsesværdier og strategier for Disse elementer er samlet og beskrevet i Virksomhedsstrategi Elementerne i Virksomhedsstrategi 2007 blev drøftet på et temamøde i Byrådet den 27. marts. Her blev også tilblivelsesprocessen og ikke mindst processen for implementering og udmøntning overalt i organisationen drøftet. Under diskussionen blev det bl.a. drøftet i hvor høj grad virksomhedsstrategien tager forbehold for eksternt betingede vilkår, som f.eks. den snævre økonomi. Hermed fremsendes Virksomhedsstrategi 2007 til endelig godkendelse idet der tages forbehold for den endelige formulering af ledelsesværdierne på side 7 i bilaget.

7 ØKONOMIUDVALGET, DEN Der er ved formulering af værdier og strategier taget udgangspunkt i fire grundlæggende vilkår for kommunen: 1. En god service til borgerne er vores eksistensberettigelse. 2. Medarbejderne er vores vigtigste ressource. 3. Vi har en meget stor og kompleks organisation. 4. Vores økonomi er stram. Vi har således som udgangspunkt for hele organisationens arbejde sat det enkelte menneske i centrum både når det gælder den enkelte borger og når det gælder den enkelte medarbejder. Værdiformuleringen er sket i en meget omfattende proces som har sikret den bredest mulige inddragelse af medarbejdere og ledere overalt i organisationen. Processen har været forankret i samarbejdsstrukturen og er blevet gennemført med bl.a. temadage for ca. 200 ledere og medarbejderrepræsentanter. Dette har givet det bedst mulige resultat og ikke mindst sikret et godt udgangspunkt for implementering og udmøntning af værdierne. God ledelse er afgørende for i hvor høj grad organisationen kan leve op til borgernes forventninger og til målene for god service, kvalitet, attraktive arbejdspladser mv. Ledelse er desuden et helt centralt element i medarbejdernes hverdag og er afgørende for trivsel, motivation og engagement på arbejdspladsen og dermed i sidste ende organisationens effektivitet og kvaliteten af vores ydelser. Vi har derfor formuleret et sæt ledelsesværdier, et kodeks for God ledelse i Skive Kommune. Værdierne er formuleret med inddragelse af samtlige ledere i kommunen, samt Hoved-MED. Som de helt centrale holdninger bag ledelsesværdierne er bl.a. et ønske om at ledelsesstrukturen skal understøtte den meget decentrale organisation som vi ønsker at fastholde og styrke. Det er på samme måde i høj grad målet med god ledelse at skabe effektivitet og en retfærdig og respektfuld behandling af alle borgere. Ledelsesværdierne kræver at lederen har fokus på sin egen person og sin rolle som leder. Lederen skal lede gennem at sætte mål sammen med medarbejderne. Lederen skal have fokus på personaleledelse, på medarbejdernes trivsel. Lederen skal have fokus på den kommunale helhed og har i sidste ende ansvaret for at sikre resultater og god service overfor borgerne. En gruppe af ledere, udpeget af Lederforum, vil senere på måneden sætte sig sammen for at finde den endelige formulering af ledelsesværdierne som altså i den endelige form må forventes at kunne afvige fra den nuværende formulering i bilaget side 7. I tæt sammenhæng med kommunens vilkår, mission, vision og værdier er der formuleret en konkret indsats i 2007 indenfor fire strategiske temaer: 1. Effektivitet og kvalitet 2. Attraktiv arbejdsplads 3. God ledelse 4. Kommunikation Der er således med Virksomhedsstrategi 2007 godkendt og iværksat en række initiativer, bl.a. Arbejdsgange og IT-anvendelse. Ikke mindst i administrationen skal der ses på at gøre ar-

8 ØKONOMIUDVALGET, DEN bejdsgange mere enkle og effektive. Nye metoder bringes i anvendelse, bl.a. lean-metoden, arbejdsgangsanalyser, dokumentation, benchmarking mv. Kompetenceudvikling. Der gennemføres iflg. personalepolitikken som hovedregel medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere en gang om året. Som resultat af disse samtaler udarbejdes en udviklingsplan for hver medarbejder. Personalepolitik. Der er formuleret en overordnet, værdibaseret personalepolitik som i det kommende år vil blive behandlet og udmøntet i de lokale udvalg, afdelinger og institutioner. Trivselsundersøgelser. Personalepolitikken og andre forhold følges op i regelmæssige trivselsundersøgelser for alle medarbejdere. Lederudvikling. Der udvikles og igangsættes et nyt helhedsorienteret lederudviklingskoncept som er baseret på dels kommunens ledelsesværdier som mål og dels et fokus på den enkelte leders person og rolle som leder. Lederudviklingen skal således have den enkelte leder i fokus og sikre en målrettet lederudvikling gennemanvendelse af de mest målrettede metoder, herunder f.eks. netværk, coaching mv. Lederevaluering. Som grundlag for en dialogbaseret og målrettet lederuddvikling gennemføres regelmæssige lederevalueringer. Bilag: Virksomhedsstrategi 2007 (807469)

9 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning om midler fra visionsprocessen til projekt 'Satellit- Universitet' J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTBR Åben sag KOMPETENCE Økonomiudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Kultur & Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget: At projektet bevilges kr til afholdelse af udgifter til foredrag af forskningschef Marianne Levinsen, Center for fremtidsforskning At der for året 2007 af visionsprocessens midler afsættes/frigives kr til afholdelse af udgifter til eksempelvis mindre forundersøgelser, indkøb af relevant foredragsholder, dækning af repræsentationsudgifter m.m. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen med den ændring, at der frigives kr ,-, tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Visionsprojekterne Satellituniversitet og Satellitafdeling af korte/mellemlange videregående uddannelser er pga. deres fælles formålsparagraf at sikre udviklingen af kvalificeret arbejdskraft gennem etablering af videregående uddannelser i Skive. Projektet har samlet en styregruppe bestående af flg. medlemmer: Erhvervs- og kulturdirektør Erland Nielsen, Skive kommune Direktør Ann Østergaard Knudsen, Skive Tekniske Skole Udviklingschef Peter Møller Pedersen, CVU Midt Vest HR-mamager Hanne Dalsgaard, Dantherm Air Handling A/S HR-chef Jesper Geertsen, Deif A/S Økonimidirektør Claus Løkke, Scantruck A/S På styregruppens 1. møde blev det besluttet, at det skal undersøges om der kan kobles noget helt nyt sammen med satellituddannelserne evt. en ny struktur for uddannelse, en ny måde at undervise på, events eller hvad der kunne være relevant for fremtidens undervisning. Det

10 ØKONOMIUDVALGET, DEN blev ligeledes besluttet, at der skulle være en ekstern foredragsholder, der i den forbindelse, kunne give et oplæg omkring fremtidens uddannelser og unge, de unges præferencer og værdier samt fremtiden arbejdsmarked. Til at afholde foredraget er kontaktet forskningschef Marianne Levinsen, Center for fremtidsforskning. Titlen for foredraget, som Marianne Levinsen vil kunne afholde er: Fremtidens unge, arbejdsmarked og uddannelser i Skive kommune. Forvaltningens indstilling Det skal understreges, at der ikke er oplyst mulighed for egenfinansiering. Det medsendte økonomiske udviser et finansieringsbehov på kr Pengene går udelukkende til dækning af foredragsholder, idet repræsentationsudgifterne til afholdelse af dette foredrag afholdes af Skive Tekniske Skole. Det skal ligeledes understreges, at projektet er én af de 36 projekter visionsgruppen har skønnet vigtige for egnen at få gennemført og at projektet vurderes at have en positiv afsmitning på andre af visionsprocessens projekter som eksempelvis Særlig indsats for tiltrækning af akademikere, Skolebyen Skive og Musikcollege. Ligeledes skal det understreges, at foredragsholder Marianne Levinsen er inviteret for at llede projektdeltagerne ud på det blå ocean og dermed være med til at differentiere Skive fra øvrige kommuner. En strategi, der lægger i tråd med den strategi, der ligger til baggrund for hele visionsprocessen. På baggrund heraf indstiller Kultur & Borgerservice, at projektet bevilges kr til dækning af udgifter til foredragsholder. På baggrund af ovennævnte henvendelse og andre lignende henvendelser fra projektlederne for visionsprojekterne indstiller Kultur & Borgerservice, at der for året 2007 af visionsprocessens midler afsættes/frigives kr til afholdelse af udgifter til eksempelvis mindre forundersøgelser, indkøb af relevant foredragsholder, dækning af repræsentationsudgifter m.m. Denne indstilling for at fremme en hurtig sagsgang, der sikrer fremdrift for visionsprojekterne. Det understreges, at Kultur & Borgerservice vil lægge op til flg. procedure ved brug af disse penge: Kultur & Borgerservice kan max. tildele beløb på kr til repræsentationsudgifter. Kultur & Borgerservice kan max. tildele beløb på kr til dækning af mindre forundersøgelser, foredragsholder og lignende. Kultur & Borgerservice understreger overfor projektlederne, at bevilling af disse beløb udelukkende kan ske efter forudgående aftale. Bilag: ansøgning om udgifter til foredragsholder (810422)

11 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ændring af bestyrelserne i vandselskaberne J.nr.: Sagsid.: Initialer: Lokn Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, -at bestyrelsessammensætningen i vandselskaberne ændres, således at bestyrelserne hver har 7 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 2 år og således -- 4 udpeges af byrådet, idet de 2 skal være forbrugere inden for forsyningsområdet i tidligere Skive Kommune, 1 skal være forbruger inden for forsyningsområdet i tidligere Spøttrup Kommune og 1 skal være forbruger inden for forsyningsområdet i tidligere Sundsøre Kommune. --3 udpeges af kommunaldirektøren -at byrådet udpeger formanden for bestyrelsen. Såfremt byrådet tiltræder indstillingen, anbefales det, at der samtidigt udpeges de 4 byrådsvalgte. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Et forslag fra Leif Hermann om at bestyrelsen sammensættes af 4 byrådsvalgte, 2 udpeges af kommunaldirektøren og 1 vælges af medarbejderne forkastedes med 6 stemmer imod 4 (liste A, F). Indstillingen anbefaledes herefter med 6 stemmer mod 4 (samme). SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i mødet den 30. januar 2007 at oprette 2 aktieselskaber på vandforsyningsområdet i tidligere Skive Kommune. Det blev besluttet, at bestyrelserne skulle bestå af 11 medlemmer - de samme personer, som er medlemmer af økonomiudvalget. Det er tillige besluttet, at vandforsyningerne i tidligere Spøttrup og Sundsøre Kommune skal søges overført til vandselskaberne. Oprettelsen af aktieselskaberne skete under et tidspres, og der var ikke en grundig vurdering af muligheder for sammensætning af bestyrelse. En sådan vurdering har været foretaget efterfølgende, og det har været undersøgt, hvad andre kommuner har gjort af overvejelser omkring bystyrelsessammensætning. I f.eks. Viborg er der i Energi Viborg A/S 5 byrådsvalgte og 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Andre kommuner lægger generelt vægt på, at der aldrig i bestyrelser både er embedsmænd og politikere (byrådsudpegede) som medlemmer, hvorfor de i bestyrelserne alene har byrådsvalgte og evt. medarbejderrepræsentanter.

12 ØKONOMIUDVALGET, DEN Efter 49 i aktieselskabsloven skal et aktieselskab have en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Efter vedtægterne for aktieselskaberne består bestyrelsen af 3-11 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige om at træffe beslutninger på anden måde. Da byrådet er eneejer af aktierne, kan byrådet træffes sådanne beslutninger. Efter 49 har et aktieselskabs medarbejdere, såfremt selskabet i de sidste tre år har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, ret til at vælge mindst to medlemmer til bestyrelsen. Uanset om der er det antal medarbejdere, kan et selskab dog godt beslutte, at dets medarbejdere skal vælge medlemmer af bestyrelsen. Det skønnes, at der også fremover vil være få medarbejdere (under 10) ansatte i Skive Vandforsyning, hvorfor der ikke er forslået, at medarbejderne sikres en ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Baggrunden for forslaget om, at kommunaldirektøren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen er, at der herved sikres, at f.eks. økonomisk, faglig eller juridisk sagkundskab er repræsenteret i bestyrelserne. Efter forslaget kan byrådet selv beslutte, hvorvidt de byrådsvalgte skal være byrådsmedlemmer eller andre forbrugere. Såfremt der vælges byrådsmedlemmer, vil det af habilitetshensyn, være hensigtsmæssigt, at det ikke udelukkende er medlemmer af økonomiudvalget eller teknik og miljøudvalget, der udpeges.

13 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste J.nr.: Sagsid.: Initialer: AABS Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Byrådssekretariatet indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt der skal udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt kørselsgodtgørelse til medlemmer af skolebestyrelser. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Det indstilles, at der ikke skal udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse. SAGSFREMSTILLING Formanden for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole søger den 7. marts 2007 om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som formand for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole. Ansøgeren oplyser, at han har aftenarbejde og derfor har betydelige økonomiske tab i forbindelse med de møder, han bliver anmodet om at deltage i. Hvis der ikke bevilges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, ansøger pågældende om fritagelse for hvervet som formand for skolebestyrelsen ved Glyngøre Skole. Sammenlægningsudvalget har ikke i mødet den 5. december 2006 besluttet, at der skal ydes kørselsgodtgørelse, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, diæter m.v. til medlemmer af råd og nævn. Der udbetales derfor ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af skolebestyrelser. Byrådssekretariatet gør dog opmærksom på, at Byrådet i mødet den 27. februar 2007 godkendte, at der udbetales kørselsgodtgørelse til medlemmer af bestyrelsen for Krabbeshus Heldagsskole.

14 ØKONOMIUDVALGET, DEN Finansiering Skive Musik College J.nr.: Sagsid.: Initialer: ERAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING Kultur- og Borgerservice indstiller til økonomiudvalget: At der bevilges kr. til markedsføring af Skive Musik College At beløbet finansieres af midler afsat til visionsprocessen Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen anbefaledes med den ændring, at bevillingen er til et samarbejde om markedsføring. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog på sit møde den 2. januar 2007 at støtte projekt Skive Musik College i overensstemmelse med det fremlagte projekt. Og at der tages stilling til finansieringen når der foreligger et konkret forslag. Forvaltningen har nu modtaget en markedsføringsplan for Skive Musik College samt en ansøgning om frigivelse af kr. hertil fra Skive Gymnasium og HF. Af markedsføringsplanen fremgår, at udarbejdelse af materiale og PR påtænkes påbegyndt i april 2007 med henblik på at starte Skive Musik College i august Markedsføringen omfatter hjemmeside, brochurer, plakater, TV- og biografreklamer og annoncer. Ud over ansøgningen om tilskud til markedsføring i 2007, søges der ligeledes om kr. til markedsføring i 2008 og 2009, ligesom der ansøges om en underskudsdækning på yderligere kr. i Forvaltningen indstiller, at der bevilges i overensstemmelse med det ansøgte, og at finansieringen finder sted ved hjælp af de midler, der er afsat til visionsprocessen. Bilag:

15 ØKONOMIUDVALGET, DEN Ansøgning fra Skive Gymnasium, modtaget (802277) Markedsføringsplan Musikcollege, modtaget (802274) Sagsfremstilling og beslutning fra Skive byråds møde (802275)

16 ØKONOMIUDVALGET, DEN Biblioteksstrukturen i den nye Skive Kommune J.nr.: Sagsid.: Initialer: HTAN Åben sag KOMPETENCE Skive Byråd INDSTILLING/BESLUTNING At At At der til byrådet via Økonomiudvalget indstilles godkendt de anbefalinger, som en arbejds-gruppe har formuleret i vedlagte beslutningsoplæg: folkebiblioteksvirksomheden i Skive Kommune fremover struktureres med et hovedbibliotek i Skive og 2 bogbusser til at betjene områderne uden for Skive by at borgerforeninger eller andre mulige interessenter tilbydes filialernes revurderede bogsamlinger til egen forvaltning. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Leo B. Rasmussen Punktet udsat til næste møde. Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme den Fraværende: Kirsten Jørgensen Forvaltningens indstilling anbefales af et flertal i udvalget med den tilføjelse, at der skal ydes kvalificeret borgerservice i bogbusserne der lever op til borgernes behov i lokalområderne. Jens Jørn Justesen indstiller at der bibeholdes én bogbus og 6 biblioteksfilialer i Glyngøre, Durup, Roslev, Lem, Balling og Rødding. Arne Bisgaard fremsender sagen uden indstilling. Kirsten Jørgensen deltog ikke i behandling af punkt 1 af habilitetsgrunde Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Med 5 stemmer (Per Nørgaard, Aage Dahl, Leif Hermann, Inge Lise Lyse, Frede Skovsted) mod 4 (Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Else Theill Sørensen, Frede Frandsen)indstilles det, at Kultur, erhverv, fritid, og turisme udvalgets indstilling forkastes, og at mindretallets indstilling tiltrædes. Per Jeppesen tog forbehold.

17 ØKONOMIUDVALGET, DEN SAGSFREMSTILLING Efter Udvalget KFET s beslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Stadsbibliotekar Esben Møller Christensen (formand), vicestadsbibliotekar Lisbeth Bach Sørensen, publikumschef Ejvind Mikkelsen (alle tre fra Skive Bibliotek), skolebibliotekar Anny Andersen (Rødding Skole) og kontorchef Mette Jakobsen (leder af Skive Kommunes Borgerservice). Gruppens arbejde har taget udgangspunkt i 3 temaer: - at beskrive, hvorledes der kan etableres og udvikles kulturmødesteder, hvis de 11 folkebiblioteksfilialer nedlægges. Hvis der er lokal interesse for det, kan filialernes bogsamlinger overføres til kulturmødestederne. Det er yderligere en forudsætning, at etablering og drift af kulturmødestederne ikke skal koste Skive Bibliotek ressourcer; - at detailbeskrive, hvilken og hvor megen borgerservice, der vil kunne leveres i bogbussen; - at beskrive de kvalitative konsekvenser ved at erstatte biblioteksfilialerne med en bogbus. Arbejdsgruppens beslutningsoplæg er disponeret i disse kapitler: Generel indledning; Status på baggrund af statistik og tal; Indholdet af betjening med bogbus hhv. filialer i dag; Kvalitetsvurdering og modificeret SWOT-analyse; Muligheder for kulturmødesteder og samarbejdspartnere; Økonomi; Konklusioner og anbefalinger; Bilag 1: Nogle bysamfunds indbyggertal, nuværende antal ugentlige åbningstimer i folkebibliotekerne samt forslag til antal ugentlige åbningstimer med en bogbus. Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger bygger på et omfattende analysearbejde koblet med overvejelser og vurderinger. Det har i gruppen været drøftet at inddrage egentlig videnskabelig ekspertise; men dette er blevet opgivet af tidsmæssige og økonomiske grunde. Punktet vedr. biblioteksstrukturen genfremsættes med den tilføjelse, at der siden sidste behandling er lavet 3 nye bilag til belysning af de rejste spørgsmål på sidste udvalgsmøde. Bilag: Kommunesammenlægning 6 filialer (804899) Beslutningsoplægget om Den Fremtidige BIBLIOTEKSSTRUKTUR i Skive Kommune bedes

18 ØKONOMIUDVALGET, DEN medbragt fra sidste udvalgsmøde.

19 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kontrakt med Det Danske Madhus J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: IJ Åben sag KOMPETENCE Byrådet INDSTILLING/BESLUTNING Forvaltningen indstiller at kontrakten med Det danske Madhus om produktion og distribution af mad til pensionister godkendes at madproduktionen i Glyngøre til pensionister overdrages til Det danske Madhus med virkning fra den 1. maj Social- og Ældreudvalget den Fraværende: Frede Skovsted Indstillingen anbefales. Forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd koordineres med Børne- og Familieudvalgets indstilling vedrørende skolemad. Forud for forelæggelsen for Økonomiudvalget afholdes samtaler med de berørte medarbejdere. Økonomiudvalget den Per Jeppesen forlod mødet kl og deltog ikke i pkt. 13, 25-27, Else Theill deltog ikke i pkt , Indstillingen fra udvalget for social og ældre anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive, Spøttrup og Sundsøre kommuner har hidtil haft kontrakt med Det danske Madhus A/S om produktion og distribution af mad til hjemmeboende pensionister samt for Spøttrups og Skives vedkommende også mad til plejecentrene. Der er behov for en harmonisering af de 3 kontrakter, som er temmelig forskellige. Sammenlægningsudvalget besluttede endvidere i forbindelse med budgetlægningen for 2007, at den hidtidige produktion af mad i køkkenet på Glyngøre ældrecenter til pensionister i Sallingsund kommune skulle overdrages til Det danske Madhus med henblik på at opnå en årlig driftsbesparelse på ca kr. Der foreligger nu forslag til ny kontrakt med Det danske Madhus, som samler de 3 eksisterende kontrakter i én kontrakt, som også omfatter den hidtidige produktion i Glyngøre.

20 ØKONOMIUDVALGET, DEN Kontrakten omfatter Al produktion og distribution af mad til hjemmeboende pensionister. Maden leveres varm hver dag eller som kølemad 2 gange om ugen. Der er p.t. ca. 320 pensionister, som dagligt får leveret mad i ny Skive kommune. Produktion og distribution af mad til plejecentrene. Leverancen til plejecentrene varierer fra fuldkost til alene at omfatte den varme mad. En del plejecentre klarer selv hele madproduktionen. Der er i kontrakten forudsat sammen leverance i 2007 og frem som i 2006, incl. fra køkkenet i Glyngøre. Drift af modtagekøkkenerne og cafeerne på Møllestien, Gammelgård og Gigtplejehjemmet. Levering af mad til møder efter nærmere aftale. Det danske Madhus har ret til genforhandling af kontrakten, hvis omsætningen til Skive kommune reduceres med mere end 10% i forhold til niveauet i Priserne fremgår af kontrakten i 2006-niveau. F.eks. er prisen for en middag med biret på 45,22 kr. Prisen for en fuldkost til en beboer på et plejecenter er på 99,49 kr. Dertil kommer udgiften til transport, som for en hjemmeboende ligger mellem 16 og 26 kr. afhængig af bopæl. Priserne reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset (2/3) og stigningen i KL s PLindeks (1/3). Kontrakten kan opsiges af en af parterne med et varsel på 2 år. Det foreslås, at Det danske Madhus overtager produktionen af mad til pensionister fra køkkenet i Glyngøre den 1. maj Køkkenpersonalet i Glyngøre har ret til at blive virksomhedsoverdraget til Det danske Madhus i et omfang, der svarer til opgaveoverdragelsen. Det er imidlertid en del af aftalen, at Det danske Madhus skal kompenseres, hvis der overdrages flere medarbejdere end Det danske Madhus har ledige stillinger. På grund af ledige stillinger i Det danske Madhus vil den 1. maj være et hensigtsmæssigt tidspunkt. Det drøftes p.t. med personalet, hvilke ønsker de har til fremtidig beskæftigelse. Det kan give problemer at nå den fulde besparelse på kr. i Køkkenet i Glyngøre producerer også skolemad til skolerne i Sallingsund og Sundsøre. Denne produktion er ikke omfattet af nærværende aftale. Det drøftes i Børne- og familieudvalget om dette tilbud til skolerne skal fortsætte og udbredes til alle skoler og evt. daginstitutioner i den nye kommune. En særskilt sag herom vil snarest blive behandlet i Børne- og familieudvalget. Bilag alene vedlagt til Social og Ældreudvalget behandling af sager. Bilag kan rekvireres hos

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere