Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun :29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres virksomhed. Vejledningen findes også på engelsk med titlen When using labour from another country. Hvad er nyt? Vejledningen er opdateret med præcisering omkring arbejdstilladelse mv. Forord Vejledningen er til personer og virksomheder, som bruger udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Den er også til vikarbureauer, der udlejer udenlandsk arbejdskraft til danske virksomheder. Du kan læse om de skatteregler, der gælder, når du ansætter eller lejer personer fra andre lande til at arbejde for dig eller din virksomhed. Du kan se, hvornår det er dig, der skal sørge for, at den udenlandske arbejdskraft betaler skat af sin løn. Skatten afhænger af ansættelsesmåden Når du bruger udenlandsk arbejdskraft i din virksomhed, er der fire måder, du kan knytte arbejdskraften til din virksomhed på. Du kan: ansætte personen direkte i din virksomhed leje personen fra en udenlandsk virksomhed leje personen fra en dansk virksomhed få en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaven (entreprise). Måden, du vælger at knytte personer fra andre lande til din virksomhed på, afgør, om det er dig, der skal sørge for, at din udenlandske medarbejder betaler A-skat, ATP og AM-bidrag af sin løn. Når du ansætter folk direkte i din virksomhed Du skal fra første arbejdsdag sørge for, at dine ansatte betaler ATP, AM-bidrag og A-skat efter de samme regler, som gælder for danske lønmodtagere, hvis du ansætter folk fra et andet land i din virksomhed. Dine ansatte skal selv sørge for at få lavet et dansk skattepersonnummer eller CPR-nummer og et skattekort. Det kan du som arbejdsgiver hjælpe dem med. I pjecen Om skat - for dig, der bor i udlandet og arbejder i Danmark kan du læse mere om de oplysninger, de danske myndigheder har brug for til at kunne udskrive skattekort og årsopgørelse til udenlandske lønmodtagere. Eksempel på direkte ansættelse En polsk læge, Aleksander Rybak, bliver ansat på et dansk hospital. Hospitalets administrative medarbejder, Peter Petersen, hjælper Aleksander Rybak med at samle oplysninger om Aleksander Rybaks identifikation, løn og fradrag. Aleksander Rybak afleverer oplysningerne til SKAT, som efterfølgende opretter

2 Side 2 af 6 skattepersonnummer og e-skattekort. Derefter indeholder hospitalet skat for bliver Aleksander Rybak via eindkomst. Når året er slut, hjælper Peter Petersen med at opgøre og selvangive Aleksander Rybaks endeligt opgjorte rejsefradrag, så Aleksander Rybak kan være sikker på at få de fradrag, han har ret til. Årsopgørelsen bruger Aleksander Rybak til at få nedsat skatten i hjemlandet. Når du lejer arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed Det er arbejdsudleje, når du som virksomhed eller privatperson lejer udenlandsk arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed. Du skal sørge for, at din udenlandske arbejdskraft fra første arbejdsdag betaler 8 procent i AM-bidrag og 30 procent i arbejdsudlejeskat. Du skal også sørge for at beregne moms af fakturasummen. I pjecen Moms af ydelser kan du læse mere om momsreglerne. Lønmodtagerne skal ikke have et dansk personnummer, forskudsregistreres eller indsende en selvangivelse. Når året er slut, får lønmodtagerne en årsopgørelse fra SKAT, de kan bruge til at få nedsat skatten i det land, de kommer fra. Hvornår er der tale om arbejdsudleje? Der er tale om arbejdsudleje, når en udenlandsk arbejdsgiver stiller sine medarbejdere til rådighed for at arbejde for dig eller din virksomhed i Danmark. Det indebærer typisk, at ét eller flere af følgende forhold gør sig gældende: Den udenlandske medarbejder udfører arbejdet på din regning og risiko. Du har ansvar for at instruere og lede medarbejderen. Der er en sammenhæng mellem prisen for leje af arbejdskraften og den løn, som arbejdstageren får. Det kan f.eks. være en timepris eller en akkord. Den udenlandske medarbejder udfører arbejdet på en arbejdsplads, du kontrollerer og er ansvarlig for. Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel, der er til rådighed for medarbejderen, tilhører dig og din virksomhed. Du bestemmer antallet af arbejdstagere og afgør, hvilke kvalifikationer de lejede arbejdstagere skal have. Det vil sige, at den udenlandske medarbejder hovedsageligt indgår på arbejdspladsen på samme måde, som hvis han var ansat direkte hos dig. Hvert tilfælde vurderes konkret Ud fra ovenstående punkter vurderer SKAT konkret for hver aftale, om der er tale om arbejdsudleje. I vurderingen indgår både den skriftlige aftale og de faktiske omstændigheder, der er konstateret på arbejdspladsen ved en eventuel kontrol. De faktiske forhold har en særlig betydning, hvis de afviger fra de skriftlige aftaler. Du kan læse mere om reglerne om arbejdsudleje i pjecen Arbejdsudleje eller International Hiringout of labour. Eksempel på skatten ved arbejdsudleje En tysk it-virksomhed udlejer en it-medarbejder, Dieter Schmidt, til at arbejde for en dansk virksomhed. Den danske virksomhed afregner Dieter Schmidts løn efter ugentligt tidsforbrug. Dieter Schmidts tyske arbejdsgiver oplyser om størrelsen af hans løn til den danske virksomhed, og den danske virksomhed beregner og indeholder 8 procent AM-bidrag og 30 procent arbejdsudlejeskat. Den danske virksomhed tilbageholder skatten i betalingen til den tyske virksomhed. Den tyske virksomhed modregner den danske skat i Dieter Schmidts løn. Dieter Schmidt skal ikke indsende selvangivelse.

3 Side 3 af 6 Når året er slut, får Dieter Schmidt en årsopgørelse på engelsk, som han kan bruge til at få lempelse i den tyske skat. Når du lejer udenlandsk arbejdskraft fra en dansk virksomhed Du kan leje udenlandske personer fra en dansk virksomhed på to måder. Du kan leje udenlandsk arbejdskraft fra: en dansk virksomhed en udenlandsk virksomhed gennem en dansk virksomhed. Leje af udenlandsk arbejdskraft fra en dansk virksomhed Det er ikke din opgave at sørge for, at en udlænding betaler skat af sin løn, når du lejer ham af hans danske arbejdsgiver. Det er virksomheden, som udlejer ham til dig, der skal sørge for, at han betaler skat af sin løn. Leje af udenlandsk arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed gennem en dansk virksomhed Der er derimod tale om arbejdsudleje, når du lejer en udenlandsk person, hvis udenlandske arbejdsgiver udlejer ham til en dansk virksomhed, der videreudlejer ham til dig. Han er ansat i udlandet, men du råder over hans arbejdskraft via de formidlende virksomheder. Det er derfor dig, der skal sørge for, at han betaler AM-bidrag og arbejdsudlejeskat af sin løn. Læs mere under arbejdsudleje. Eksempel på skatten, når du lejer arbejdskraft gennem et vikarbureau En dansk tømrermester, Jens Jensen, lejer to lettiske tømrere, Juris Vanags og Peteris Liepins, af et dansk vikarbureau. Juris Vanags er ansat i vikarbureauet. Vikarbureauet hjælper ham med at få et skattekort, og vikarbureauet sørger for, at Juris Vanags betaler skat af sin løn efter reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Senere hjælper vikarbureauet med at regne ud, hvilke fradrag Juris Vanags kan tage på sin selvangivelse. Her bliver skatten trukket på samme måde, som når en person fra et andet land er ansat direkte i virksomheden. Vikarbureauet sørger for at indeholde skat. Peteris Liepins har vikarbureauet lejet fra hans lettiske arbejdsgiver og videreudlejet til Jens Jensen. Jens Jensen, som Peteris Liepins udfører arbejde for, indeholder arbejdsudlejeskat efter reglerne for leje af udenlandsk arbejdskraft. Her bliver skatten trukket på samme måde som ved arbejdsudleje. Når du får en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaven (entreprise) Du kan indgå entrepriseaftaler på to måder. Du kan lave en aftale med: En udenlandsk virksomhed, der udfører opgaven med egne ansatte En udenlandsk selvstændigt erhvervsdrivende, der selv udfører opgaven. Se eksemplerne for, hvornår der er tale om en entreprise under Eksempler på hvornår der er tale om en entreprise. Entrepriseaftaler med udenlandske virksomheder Du har ikke pligt til at indeholde skat, når du som dansk virksomhed indgår en entrepriseaftale med en udenlandsk virksomhed. Det vil sige, at det ikke er dig, der skal sørge for, at den udenlandske arbejdstager betaler skat af sin løn. Du betaler hele fakturaen fra den udenlandske arbejdsgiver.

4 Side 4 af 6 Fakturaen skal være uden moms. Din virksomhed skal selv afregne moms af fakturasummen. Du kan læse mere om moms i pjecen Moms af ydelser. Hvis entrepriseaftalen hovedsageligt består i at levere arbejdskraft, kan din entrepriseaftale være omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Er du i tvivl om, hvorvidt en person er arbejdsudlejet eller omfattet af reglerne for entrepriser, kan du kontakte SKAT. Du kan også søge om bindende svar. Du kan læse mere om bindende svar i vejledningen Bindende svar til virksomheder. Du kan læse mere om entrepriser på Entrepriseaftaler med udenlandske, selvstændigt erhvervsdrivende Hvis du som dansk virksomhed indgår en entrepriseaftale med en udenlandsk person, der er selvstændigt erhvervsdrivende, skal du ikke indeholde hans skat. Du skal betale på baggrund af den faktura, du får fra den udenlandske arbejdsgiver. Fakturaen skal være uden moms. Din virksomhed skal selv afregne moms af fakturasummen. Du kan læse mere om moms i pjecen Moms af ydelser. Hvis det arbejde, den selvstændige udfører, og det ansvar, han har, ikke afviger fra det arbejde og ansvar, en ansat ville udføre for dig, kan han være omfattet af de regler, der gælder, når en udenlandsk person er ansat direkte i din virksomhed. Her skal du derfor indeholde bidrag og A- skat efter reglerne for folk, der er direkte ansat hos dig. De kriterier, der taler for, at personen er selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til det konkrete job, er blandt andet, at han: selv tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet og selv fastsætter sin arbejdstid. er økonomisk ansvarlig over for dig, for at arbejdet bliver udført - eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko. bliver betalt efter regning for sit arbejde og altså ikke får løn som normalt i tjenesteforhold (fx timeløn, ugeløn, månedsløn, provision eller efter akkord). først får betaling, når arbejdet er udført som aftalt, og eventuelle mangler er afhjulpet. har flere skiftende kunder. har andre udgifter, end almindelige lønmodtagere har. Fx at han ejer de anvendte redskaber, maskiner eller værktøjer. har etableret sig i egne lokaler, som fx en forretning, et værksted eller et kontor og helt eller delvis udøver arbejdet herfra. stadig har mulighed for samtidigt at arbejde for andre. er ansvarlig for sig selv, hvis der skulle ske en eventuel ulykke under arbejdets udførelse. Den udenlandske person fungerer altså ikke på arbejdspladsen på samme måde, som hvis han var ansat direkte hos dig. SKAT vurderer i en samlet bedømmelse for hvert arbejdsforhold, hvorvidt en person er selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til det konkrete job. Eksempler på hvornår der er tale om en entreprise Eksempler 1) Aftale, der behandles som entreprise En dansker, Søren Sørensen, indgår en aftale med en polsk virksomhed om levering af et indflytningsklart hus. Den polske virksomhed stiller en bankgaranti over for køber (med udgangspunkt i de almindelige betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomheder) og dækker fx for eventuelle fejl og mangler. Den polske virksomhed er momsregistreret i Danmark som udenlandsk virksomhed. Søren Sørensen har ingen indflydelse på antallet af medarbejdere eller deres kvalifikationer. Entreprisesummen bliver gradvist afregnet, når bestemte milepæle er nået - fx når soklen er støbt, eller når taget er lagt. Den polske virksomhed opkræver moms, fordi Søren Sørensen er en privatperson.

5 Side 5 af 6 Søren Sørensen har ikke pligt til at indeholde ATP, AM-bidrag og skat vedrørende den udenlandske arbejdskraft, den polske virksomhed bruger. 2) Aftale, der behandles som arbejdsudleje En dansker, Hans Hansen, indgår en aftale med en polsk virksomhed. Den polske virksomhed skal levere arbejdskraft til bygning af et hus. Hans Hansen leverer materialer, instruerer arbejdskraften og kontrollerer arbejdet. Den polske virksomhed har intet ansvar for, hvordan arbejdet bliver udført, og den polske virksomhed stiller ingen garantier. Den polske virksomhed fakturerer arbejdstimer eller efter akkord. Hans Hansen skal indeholde arbejdsudlejeskat efter reglerne om leje af udenlandsk arbejdskraft, fordi han reelt råder over arbejdskraften efter reglerne for arbejdsudleje. Den polske virksomhed fakturerer uden dansk moms. 3) Aftale med selvstændigt erhvervsdrivende, der behandles som lønmodtager En dansk murer, Lars Larsen, indgår en aftale med en polsk, selvstændigt erhvervsdrivende murer, Jurek Karwowski, om bygning af et hus. Jurek Karwowski er momsregistreret i Danmark. Jurek Karwowski stiller sin egen arbejdskraft til rådighed for Lars Larsen. Lars Larsen leverer materialer, tegninger, materiel og logi, instruerer Jurek Karwowski og kontrollerer arbejdet. De afregner efter akkord, og Jurek Karwowski stiller ingen garantier for senere fundne fejl. Lars Larsen hjælper Jurek Karwowski med at få et skattekort og sørger for, at Jurek Karwowski betaler bidrag og A-skat af sin løn efter reglerne om ansættelse af arbejdskraft. Det skyldes, at Lars Larsen reelt råder over Jurek Karwowskis arbejdskraft, ligesom hvis Jurek Karwowski havde været ansat af Lars Larsen. Jurek Karwowski opkræver ikke moms. RUT-register En udenlandsk virksomhed skal anmelde oplysninger til Rut-registret (Registret for udenlandske Tjenesteydere), hvis ejeren selv eller medarbejderne i virksomheden udstationeres til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser. Den udenlandske virksomhed har pligt til, senest samtidig med at levering af tjenesteydelsen påbegyndes, at dokumentere over for dig, at anmeldelse er foretaget. Hvis du ikke senest 3 dage efter levering af tjenesteydelsen er påbegyndt, har modtaget denne dokumentation, skal du kontakte Arbejdstilsynet. Rut-registret administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Vejledende skema - hvem skal sørge for skatten hvornår? Den måde, du ansætter folk på, afgør, om det er dig, der skal sørge for, at dine udenlandske ansatte betaler A-skat, AM-bidrag og ATP af deres løn. I boksen nedenfor kan du se, hvornår det er dig, der har ansvar for at holde en del af din ansattes løn tilbage til blandt andet A-skat. Hvem skal sørge for skatten hvornår: 1) Ansat direkte i din virksomhed Hvis du ansætter personer fra andre lande direkte i din virksomhed, er det dig, der skal sørge for, at han betaler skat af sin løn. 2) Lejet arbejdskraft Når du lejer personer fra andre lande til at arbejde for dig, er måden, personen er lejet på, afgørende for, hvem der skal sørge for, at han betaler skat af sin løn:

6 Side 6 af 6 Hvis du lejer en dansk virksomheds ansatte, er det denne virksomhed, der sørger for at holde noget af lønnen tilbage til skatten i Danmark. Hvis du lejer en udenlandsk virksomheds ansatte (arbejdsudleje), er det dig som arbejdsgiver, der sørger for, at arbejdstageren betaler arbejdsudlejeskat af sin løn. Hvis du lejer arbejdskraft fra dansk virksomhed eller vikarbureau, som har lejet arbejdskraften fra dennes udenlandske arbejdsgiver (arbejdsudleje), er det dig, der bruger arbejdskraften, som sørger for at holde noget af betalingen tilbage til arbejdsudlejeskatten i Danmark. 3) Udstationeret arbejdskraft/entrepriseaftaler Hvis du indgår entrepriseaftaler, er det som udgangspunkt ikke dig, der skal sørge for, at medarbejderen betaler skat af sin løn. Hvis aftalen primært omfatter arbejdskraft, kan den være omfattet af reglerne om leje af arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed. 4) Udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende Hvis du indgår en aftale om udførelse af en bestemt opgave (entreprise) med en person fra et andet land, som er selvstændigt erhvervsdrivende, har du som udgangspunkt ikke pligt til at indeholde skat. Hvis det arbejde, den udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende udfører, og det ansvar han har, ikke afviger fra det, en dansk medarbejder ville have, kan han være omfattet af samme regler, som hvis han var ansat direkte i din virksomhed. Du kan få hjælp af SKAT Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine udenlandske ansatte er skattepligtige i Danmark, eller om det er dig, der skal sørge for, at dine ansatte betaler skat af deres løn i den enkelte ansættelsessituation, er du velkommen til at kontakte et af landets skattecentre. Du kan også bestille et servicebesøg fra SKAT på under Virksomhed eller på SKATs telefon Under servicebesøget giver vi dig information og vejledning om, hvilke regler der gælder for præcis din situation. Samtidig vejleder vi dine ansatte om de danske skatteregler. Mere information På vores hjemmeside kan du få flere oplysninger om de regler, der gælder, når du bruger arbejdskraft fra andre lande. Læs mere i pjecerne: Om skat - for dig, der bor i udlandet og arbejder i Danmark Arbejdsudleje eller den engelske version International Hiring-out of labour Nyttig information Du kan også få information på følgende hjemmesider: Udlændingeservice: Når du ansætter eller lejer udenlandsk arbejdskraft, skal du kontakte Udlændingeservice for at sikre, at dine ansatte har en arbejdstilladelse, hvis de bor uden for EU og Norden. Som arbejdsgiver kan du få en forhåndsgodkendelse, som gør, at du får ret til at beskæftige arbejdskraften fra det øjeblik, du sender anmeldelsen af arbejdsforholdet til Udlændingeservice. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Få information omkring RUT-registret. Kontakt SKAT Du er altid velkommen til at kontakte SKAT på telefon eller på via

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009 vikarbranchen.dk HVAD SKER DER NÅR ØSTAFTALEN BORTFALDER? Temamøde 20. april 2009 Program 14.00 Velkomst 14.10 Når Østaftalen bortfalder et overblik 14.25 Når udlændinge udstationeres til Danmark 15.10

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal j.nr. 14-0075841 Tekst til styresignal Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal 1. Sammenfatning Der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november Beierholms Faglige Dage 2014 Aarhus d. 12. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere