Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard tel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90"

Transkript

1 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard tel

2 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det? Gennemgang af Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Den arbejdsretlige relevans for sondringen entreprise - arbejdsudleje

3 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat sager vedrørende gammel ret Aftaler som er indgået før lovens ikrafttræden den 20. september 2012 Fra og med 1. oktober 2013 gælder den ny lov i forhold til alle entrepriser med udenlandske virksomheder selv om indgået før lovens ikrafttræden

4 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Kildeskatteloven 2, stk. 1, nr. 3 Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i

5 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Kildeskatteloven 2, stk. 4 Skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 3, er endeligt opfyldt ved indeholdelse af skat efter 48 B og erlæggelse af arbejdsmarkedsbidrag. Den skattepligtige kan dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af stk. 1, nr. 1. Valget skal træffes senest den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb

6 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Kildeskatteloven 48B, stk. 1 For personer, der efter 2, stk. 1, nr. 3, er skattepligtige af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindtægten, herunder eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold m.v.

7 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Kildeskatteloven 43, litra h Stk. 2. Til A-indkomst kan endvidere efter skatteministerens nærmere bestemmelse henregnes nedennævnte indkomstarter:. h) Vederlag til en person, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet af en virksomhed, der ikke har hjemting her i landet

8 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Kildeskatteloven 46, stk. 1 I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter 43, stk. 2, litra h, påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A- indkomsten.

9 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Kildeskatteloven 69, stk. 1 Den som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov Glem indeholdelsesvejledningens formulering? Højesteretspraksis eksempelvis UfR H, UfR H, UfR H

10 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Se endvidere AMFL 11, stk. 1, jf. 7, stk. 1 litra a samt 15, vedrørende tilsvarende pligt til indeholdelse af bidrag samt hæftelse. Se endvidere Den Juridiske Vejledning afsnit A.B.2.2.1

11 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) FT , 2. samling Tillæg A, sp , 97-98, (hæftelse) L 130, FT , 2. samling Tillæg A, sp arbejdsudleje dengang 2 litra c (nu nr. 3), 43, stk. 2 litra i (nu litra h). Bud på sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise i sp 3304ff: a) Ledelse b) Arbejdsplads c) Vederlags beregning d) Materiel e) Medarbejderkvalifikationer og antal

12 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Se endvidere enkelte bemærkninger i betænkningen til L130, FT , 2. samling Tillæg B, sp

13 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Cirkulære nr. 135 af 4/11/1988 til personskatteloven pkt. 42 igen bud på sondringen jf. forarbejderne SKM Vejledning om entrepriseaftaler Den juridiske vejledning pkt. C Enighed om at dansk ret fortolkes i overensstemmelse med den internationale fortolkning af begrebet arbejdsudleje

14 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) OECD Modeloverenskomstens retskildemæssige værdi? Se eksempelvis Den Juridiske Vejledning pkt. C.F.8.2.1:. Man skal dog være opmærksom på, at modeloverenskomsten og dens kommentarer er blevet til administrativt uden Folketingets medvirken. Kommentarerne har dermed samme status som lovbemærkninger.. Kommentarernes retskildemæssige status indebærer endvidere, at de ikke er bindende for Landsskatteretten og domstolene.

15 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) OECD Modeloverenskomstens artikel 15, stk.2: Er personen hjemmehørende i udlandet, kan indkomsten ikke beskattes i Danmark efter artikel 15, stk. 2, hvis personens ophold i Danmark ikke overstiger 183 dage i nogen 12- måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i Danmark, og vederlaget ikke udredes af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i Danmark.

16 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) OECD Modeloverenskomsten med kommentarer 2010 til artikel 15, stk kommentarer: pkt. 8.14: Udover de bl.a. i forarbejderne anførte momenter anføres her yderligere: 1 Hvem kan pålægge medarbejderen sanktioner? 2 Hvem kan opsige den kontrakt der er indgået med personen vedrørende arbejdet? 3 Hvem bestemmer arbejdstider og ferie?

17 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Pkt Er der i virkeligheden tale om et ansættelseslignende forhold i brugervirksomheden og ikke tale om en kontrakt om tjenesteydelser mellem to foretagender? Pkt Arten af tjenesteydelser integreret del af virksomhedens forretningsmæssige virksomhed. Eksempler pkt ff.

18 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Punkt 8.13: Arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, er en vigtig faktor, da det er logisk at antage, at en ansat udfører tjenesteydelser, som en integrerende del af den forretningsmæssige virksomhed, der udøves af hans arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at fastslå, om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person udgør en integrerende del af virksomheden i det foretagende, til hvilket disse tjenesteydelser leveres. Med henblik herpå vil det være væsentlig at fastslå, hvilket foretagende der bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet Dette danner baggrund for den senere lovændring jf. nedenfor.

19 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) UDDYBENDE OM DE ENKELTE MOMENTER: Hvem har retten til at instruere den fysiske person om hvordan arbejdet skal udføres? Se eksempelvis SKM VL: Planteskolen udleverede markkort, samt materiale der angav hvorledes planterne skulle sorteres. VL planteskolen havde ikke ansvaret for den daglige ledelse og det kunne ikke tillægges vægt at planteskolen angav hvad der skulle udføres og de overordnede retningslinjer herfor.

20 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) I samme tråd SKM VLR samt SKM BR, hvor der i sidstnævnte var bestemmelser i kontrakten om at kunden kunne instruere entreprenøren, hvilket ikke var udtryk for en instruktion af medarbejderne, som må antages at være kriteriet efter praksis. Se SKM VLR hvor landsretten lagde vægt på bygherres introduktion og igangsættelse af medarbejderne på projekterne således at det blev lagt til grund at instruktionen af medarbejderne blev foretaget af denne.

21 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Arbejdet udføres på en arbejdsplads som bygherren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret Se eksempelvis SKM VLR hvor landsretten udtaler: Da kontrakten vedrører arbejde, der skal foretages på ejendomme, som S ApS råder over, taler det forhold at arbejdet skal udføres på en arbejdsplads som bygherre råder over ikke i denne sag for en antagelse om, at der skulle foreligge arbejdsudleje Samme betragtninger lagt til grund i SKM VLR og SKM BR

22 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, som arbejdstageren får: Se hertil modelkommentaren 2010 pkt. 8.15: Hvis den danske virksomhed afkræves et vederlag af den udenlandske virksomhed, der udgør vederlaget og øvrige personaleomkostninger til personen uden avancemargin eller med tillæg af avancemargin, der er beregnet som en procentdel af vederlaget og øvrige personaleomkostninger, taler dette for, at der foreligger arbejdsudleje

23 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat: Hvis den danske virksomhed afkræves et vederlag af den udenlandske virksomhed, hvor betalingen for tjenesteydelserne ikke har relation til vederlaget til personen, eller hvis beløbet kun er en af mange faktorer, der indgår i kontrakten, taler dette for, at der foreligger entreprise. Kriteriet er en af de sekundære faktorer i forhold til vurderingen jf. modelkommentaren pkt

24 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Se SKM VLR hvor landsretten lagde vægt på at der var tale om en fast pris der var uafhængig af den tid der var medgået til arbejdet inden for fristen på et år og at der ikke var oplysninger om at der skulle være sammenhæng mellem størrelsen af det aftalte vederlag og medarbejdernes løn. Modsat SKM ØL, hvor der blev afregnet for timers arbejde á 150 kr.

25 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af bygherren: Se eksempelvis SKM VLR og SKM VLR, SKM BR Ingen redskaber SKM BR Entreprenørens leje af bygherres materiel se SKM SR:

26 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Entreprenørens leje af bygherres materiel se SKM SR: Når brugeren stiller maskiner til rådighed for udlejerens medarbejdere, taler dette for, at der er tale om arbejdsudleje. Imidlertid betaler udlejeren brugeren for at leje maskinerne. SKAT finder, at såfremt beløbet på kr. om dagen kan anses for at være en sædvanlig markedsleje for maskinerne, taler dette punkt for entreprise.

27 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Udlejeren fastsætter ikke ensidigt antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer: SKM VLR: Efter kontrakterne havde planteskolen indflydelse på antallet af ansatte

28 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Øvrige momenter: Misligholdelsesbeføjelser, konkret ansvar hos entreprenøren m.v. Er ret gennemgående krav. Se SKM ØLR vedrørende misforhold mellem entreprisesummen og det udførte arbejde. HUSK DET ER EN SAMLET VURDERING.

29 Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) SPØRGSMÅL?

30 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Lov nr. 921 af 18. september 2012 Ændring af kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.: 3) Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

31 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Lov nr. 921 af 18. september 2012 Tillige bl.a. ændringer i Ligningslovens 9A (fra kr.) 9, stk. 4 (kompensation), KSL 2, stk. 9 nr. 2 (skattepligt hvis ikke hjemting her, men ophold 183 dage inden for 12 måneder) Ingen ændringer af KSL 2, stk.4, 43, 46, 48B og 69.

32 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) OECD modeloverenskomst 2010, punkt 8.13, hvoraf fremgår: Arten af de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, er en vigtig faktor, da det er logisk at antage, at en ansat udfører tjenesteydelser, som en integrerende del af den forretningsmæssige virksomhed, der udøves af hans arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at fastslå, om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person udgør en integrerende del af virksomheden i det foretagende, til hvilket disse tjenesteydelser leveres. Med henblik herpå vil det være væsentlig at fastslå, hvilket foretagende der bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet

33 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Formål jf. bemærkningerne til L195: Udenlandsk arbejdskraft med en udenlandsk arbejdsgiver skal i større omfang betale skat i Danmark Afgrænsning af de tilfælde, hvor der foreligger arbejdsudleje i stedet for entreprise Ved beskatning af denne arbejdskraft efter reglerne om arbejdsudleje opnås en mere lige konkurrence mellem danske og udenlandske arbejdsgivere, idet medarbejderne i de udenlandske virksomheder ikke i samme omfang kan konkurrere på skattefordele Modvirke social dumping, idet lønninger ikke kan fastsættes under hensyn til, at indkomsten ikke skal beskattes i Danmark

34 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Hvornår er arbejdet en integreret del af virksomheden?: Hvis det ligger inden for virksomhedens almindelige forretningsområde, eller udgør et naturligt element i driften i øvrigt, fx bogholderi, rengøring, kantinedrift m.v.

35 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Den skatteretlige betydning af, at der er tale om en integreret del af virksomhedens forretningsområde, er illustreret i bemærkningerne til L195: 1. Hvis et selskab, der er beliggende i udlandet og specialiseret i computersoftware, indgår en kontrakt med et dansk firma om nærmere definerede instruktioner i brugen af software i det danske firma, og disse tjenesteydelser ikke er en integreret del af det danske firmas forretningsområde, kan ydelserne i det danske selskab ikke anses for omfattet af reglerne om arbejdsudleje.

36 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat 2. Hvis et moderselskab, der er hjemmehørende i udlandet, skal implementere en markedsstrategi i et dansk datterselskab, der ikke som sin opgave har markedsstrategi som en del af selskabets virksomhed, er serviceydelserne, som moderselskabet yder over for det danske datterselskab, ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje.

37 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat 3. Hvis et dansk hotel, der er en del af en international hotelkæde, i en 5-måneders-periode får tilført en receptionist fra et andet hotel i kæden, vil den pågældende receptionist udføre et arbejde, der er en integreret del af hotellets almindelige arbejdsområde, og derfor vil vederlaget for disse serviceydelser være omfattet af reglerne om arbejdsudleje.

38 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat 4. Hvis et dansk hotel indgår en aftale med et udenlandsk byggefirma om at få ombygget hotellets køkken, vil aftalen ikke anses for arbejdsudleje, fordi det danske hotel ikke som forretningsområde beskæftiger sig med at ombygge køkkener.

39 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat 5. Hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandsk arbejdsformidlingsfirma om at få tilført en ingeniør i 4 måneder til et bestemt byggeprojekt, vil ingeniørens serviceydelse være omfattet af reglerne om arbejdsudleje.

40 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat 6. Hvis et dansk byggefirma indgår en kontrakt med et udenlandsk byggefirma om at få tilført en ingeniør i 4 måneder til et bestemt byggeprojekt, vil ingeniørens serviceydelser være omfattet af reglerne om arbejdsudleje, når ingeniørens tjenesteydelser ligger inden for det danske firmas forretningsområde.

41 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat 7. Et dansk datterselskab er en del af en multinational koncern. Selskaberne i koncernen er funktionsopdelt. En medarbejder i et af de udenlandske selskaber har ansvaret for koncernens juridiske support og arbejder i 3 måneder med at supportere det danske selskab. Dette arbejde er en integreret del af det udenlandske selskabs forretningsområde, men ikke af det danske selskabs forretningsområde. Det danske selskabs betaling for tjenesteydelserne er derfor ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje.

42 Arbejdsudleje nye regler, L /12 Hvornår er man ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje?: Hvis den danske virksomhed på mere permanent basis outsourcer en arbejdsopgave til en selvstændig virksomhed, hvormed opgaven ikke længere vil være en integreret del af den danske virksomhed Kravet er, at ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed, således at de ikke anses for at udgøre en integreret del af virksomhedens forretningsområde

43 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Outsourcing Begrebet ~ Traditionelt et økonomisk begreb, der dækker over, at en virksomhed vælger at købe varer/ydelser, den tidligere selv har produceret, hos en underleverandør. Begrebet bliver i forbindelse med IT outsourcing defineret, som interne aktiviteter i en virksomhed som overføres til en ekstern leverandør, der herefter udfører de samme aktiviteter som en leverandør til virksomheden.

44 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat Den skatteretlige afgrænsning af begrebet outsourcing vil skulle ske i fremtidig (rets)praksis. Vil formentlig blive fortolket indskrænkende, hvis der lægges vægt på formålet med loven.

45 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Den skatteretlige sondring mellem arbejdsudleje og entreprise: Parterne kan, jf. L195 ikke med skattemæssig virkning aftale, at det arbejde, der udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde, og som udføres i selve virksomheden, skattemæssigt skal anses for entreprise Selvom parterne aftaler, at betaling til den udenlandske virksomhed er fastsat til et bestemt beløb, eller om betaling sker efter forbrug af antal timer i den danske virksomhed, men arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde, tillægges dette ikke vægt ved afgørelsen

46 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat I den skatteretlige praksis er der traditionelt lagt stor vægt på, om den udenlandske virksomheder i en entreprisekontrakt har påtaget sig forskellige former for ansvar over for den danske virksomhed, fx: Ansvar for fejl og mangler Ansvar for forsinkelser Ifølge de nye regler om arbejdsudleje vil denne form for afledet ansvar over for den danske virksomhed ikke have nogen betydning, hvis opgaven er en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde

47 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat Eksempel fra bemærkningerne til L 195: Det er i praksis accepteret, at et gartneri, der indgår en kontrakt med et udenlandsk firma om at plukke f.eks. 10 tons tomater til en bestemt pris, efter omstændighederne har fået arbejdet godkendt som entreprise. Efter lovforslaget vil arbejdet derimod skulle beskattes som arbejdsudleje, fordi tomatplukning er en integreret del af gartneriets aktivitet.

48 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Reglerne om arbejdsudleje finder ikke anvendelse mellem to danske virksomheder/udenlandske virksomheder med fast driftssted. Det skal være en udenlandsk virksomhed, der stiller arbejdskraft til rådighed i Danmark. Fast driftssted se SKM , jf. Retsplejelovens regler om stedligt værneting Advarsel - Pas på indlejning fra udlandet gennem dansk virksomhed, idet dette efter praksis medfører indeholdelsespligt hos den danske kunde og ikke hos den danske indlejer SKM SR.

49 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Den danske arbejdsgivers pligter ved arbejdsudleje: Ved opgørelsen af det beløb, der skal indeholdes A-skat af, skal den danske arbejdsgiver skaffe sig oplysninger hos den udenlandske arbejdsgiver om hvor stor en del af vederlaget, der skal anses for vederlag til den arbejdsudlejede arbejdstager - se bl.a. Vejledning E nr. 125 af 10. april 2006 Såfremt den danske arbejdsgiver ikke kan få oplyst, hvor stor en del af det samlede vederlag, der videreudbetales som løn til den arbejdsudlejede arbejdstager, skal der indeholdes skat af det samlede vederlag

50 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Fortsat 8 procent AM-bidrag 30 procent arbejdsudlejeskat Skattepligten anses for endelig ved indeholdelse af henholdsvis AMbidrag og skat Skatten tilbageholdes i vederlaget til den udenlandske arbejdsgiver

51 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Den udenlandske arbejdstagers pligter ved arbejdsudleje: Ej pligt til at indgive selvangivelse Den arbejdsudlejede kan vælge at blive beskattet som en almindelig begrænset skattepligtig lønmodtager efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1 pligt til at indgive selvangivelse Den arbejdsudlejede kan vælge at blive beskattet efter reglerne om beskatning af grænsegængere, jf. kildeskattelovens kapitel I A, 5 A-D, om grænsegængere

52 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) Er der problemer i forhold til DBO og intern ret?

53 Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) SPØRGSMÅL?

54 Den arbejdsretlige relevans for sondringen entreprise - arbejdsudleje Vikardirektivet 2008/104/EF indfører et ligebehandlingsprincip mellem vikaransatte og fastansatte medarbejdere. ROSA afgørelsen FV , der fastslår at vikarer skal have overenskomstmæssig løn hvis brugervirksomheden er dækket af en overenskomst.

55 Den arbejdsretlige relevans for sondringen entreprise - arbejdsudleje Hvis entreprisekontrakt, da vil krav om at bygherres overenskomst tillige skal dække entreprenørens ansatte som udgangspunkt være ubegrundede, jf. Arbejdsrettens dom af den 26. september 2006 samt opmandskendelse faglig voldgift mellem 3F og GLS-a Ingen afsmitning fra L195.

56 Den arbejdsretlige relevans for sondringen entreprise - arbejdsudleje Problemstillinger hvis uorganiseret arbejdskraft: Konflikt, sympatikonflikt, dårlig presse? Krav om tiltrædelsesoverenskomst som går videre end overenskomster som udgangspunkt nej jf. A : Da den varslede konflikt således bl.a. har til formål at tvinge G ApS til at acceptere vilkår, der må anses for ulovlige og usaglige, finder Arbejdsretten at det afgivne konfliktvarsel må anses for ulovligt

57 Den arbejdsretlige relevans for sondringen entreprise - arbejdsudleje Nærmer den arbejdsretlige og den skatteretlige vurdering fra før vedtagelsen af L195 hinanden? Se LSR j.nr der begrunder det skatteretlige udfald med henvisning til arbejdsrettens dom i sag.

58 Den arbejdsretlige relevans for sondringen entreprise - arbejdsudleje SPØRGSMÅL?

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere