Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium"

Transkript

1 Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 18. juni 2013 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 18:00 Til stede: Charlotte Szocska (formand), Ib Hansen, Anne-Marie Mai, Chris Fløe Svenningsen, Christoffer Müller Madsen, Alexander Bjørn Jensen, Egon Jensen, Lene Hauge. Fraværende: Birthe Keller Sørensen, Tine Roos Nørgaard Referent: Jørn Andersen.

2 Dagsorden Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Sagsnummer: 0. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat 1. Administrationsudvidelse 2. Eleven i centrum elevaktiviteter (fortsat fra sidste møde) 3. Strategiske indsatsområder Budgetopfølgning 5. OK Meddelelser 7. Eventuelt

3 0. Godkendelse af dagsorden og referat Dagsordenen og referatet blev godkendt.

4 1. Ud- og ombygning af administrationen Sagsfremstilling: Pladsforholdene i administrationen er trange, foruden at indretningen er uhensigtsmæssig i forhold til behovene. Vi ønsker derfor en arealudvidelse og en nyindretning i form af: Større sekretariat, så sekretærerne får bedre arbejdsforhold Et kontor til hver af uddannelseslederne incl. mødefaciliteter Frokoststue Elevator til bogkælderen Afskærmet teknikrum Evt. kælder under udbygningen, så bogkælderen kan udvides Planen er at tage kontakt til en arkitekt umiddelbart efter sommerferien og få et bud på, hvordan vores ønsker kan opfyldes incl. et prisoverslag, som efterfølgende præsenteres for bestyrelsen. Rektors indstilling: Bestyrelsens beslutning: Godkendelse Godkendt

5 2. Eleven i centrum elevaktiviteter fortsat fra Sagsfremstilling: Munkensdam Gymnasium har en række tiltag, der retter sig mod den enkelte elevs behov og interesser i forbindelse med undervisningen og en lige så lang række af tiltag, der retter sig mod aktiviteter uden for den almindelige undervisning. Tiltagene, der sigter mod den enkelte elevs behov, er dels faglige tiltag, hvor der tilknyttes ekstra lærerkræfter særligt til naturvidenskabelige fag for derved at imødekomme en sammensat elevgruppes forskellige behov for vejledning og hjælp. Initiativerne er ikke udelukkende rettet mod elever med faglige problemer. Deletimerne skal derimod sikre lærerkræfter til at vejlede elever på alle niveauer. De særlige frafaldstiltag er naturligt rettet mod den gruppe af elever, der oplever skolen som en udfordring. Også her tjener deletimerne et formål og sideløbende hermed, afvikles der fortsat lektiecafeer. Dertil kommer en række tiltag, der retter sig mod at støtte eleverne i at planlægge og gennemføre deres uddannelse ofte i form at samtaler, aftaler og kontrakter med studievejlederne/ledelsen. Ledelsen og studievejlederne gennemfører sammen en fortløbende fraværsmonitorering for derved at sikre, at frafaldstruede elever identificeres tidligt og dermed kan modtage den nødvendige støtte. Munkensdam har ligeledes en række initiativer, der retter sig mod elever med fagligt overskud. Dette sker særligt via talentinitiativer, konkurrencer og lignende. Forskerspire-ordningen fortsætter, og er i år suppleret med Akademiet for talentfulde unge, hvor elever med en bred faglig ballast månedligt mødes med andre syddanske unge til faglige seminarer. Akademiet afvikles i semester. Undervisningen suppleres desuden med en lang række aktiviteter, hvor den almindelige undervisning brydes op af ekskursioner, studieture og

6 fællesarrangementer, for derved tydeligt at skabe en kobling mellem undervisningen og det samfund, som vi uddanner de unge til. Endelig har Munkensdam en række frivillige idræts- og musik aktiviteter. Forventningen er, at elever, der gennem frivillige aktiviteter trives og opbygger gode sociale relationer, yder en mere motiveret indsats også i faglige henseender. Rektors indstilling: at bestyrelsen prioriterer de forskellige aktivitetsforslag med eleven i centrum. Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tilslutter sig de allerede igangsatte initiativer. Derudover forbeholdes kr. til en pulje til elevaktiviteter, der bredt fremmer social, faglig og kulturel udvikling. Eleverne henvender sig med de ønskede og beskrevne initiativer til rektor, der administrerer puljen. Rektor har vetoret. Bilag 1: Oversigt over eksisterende aktiviteter, der har eleven i centrum. Bilag 2: Oversigt over ekskursioner, fællesarrangementer mm Bilag 3: Oversigt over elever i talentinitiativer Bilag 4: Oversigt over forslag til nye aktiviteter målrettet eleven i centrum

7 3. Strategiske indsatsområder Sagsfremstilling: Indsigt og udsyn. Pædagogisk udvikling, IT og efteruddannelse. I løbet af skoleåret deltager Munkensdam Gymnasium i Ministeriet for Børn og undervisnings udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser i et forsøg omhandlende afprøvning af nye eksamensformer. Desuden planlægger vi at tilbyde afgangsklasserne i grundskolerne i Kolding: Det rullende gymnasium. Det er et koncept med gymnasieelever som undervisere og mentorer for folkeskoleelever. I løbet af skoleåret vil udvalg for pædagogik stå for fælles efteruddannelse for alle skolens lærere omkring skriftlighed og rettestrategier. Det sker i forlængelse af de sidste to års deltagelse i undervisningsministeriets udviklingsprojekt om skriftlighed, som blev afsluttet i skoleåret Desuden vil udvalg for pædagogik stå for fælles efteruddannelse for alle lærere med fokus på emnet problemformuleringen i AT. Projektet omkring anvendelsesorienteret undervisning pædagogik for drenge har i det forløbne år dannet basis for en del af den interne efteruddannelse. Studiekredsen havde temaet Cooperative Learning og gentages i skoleåret samtidig med at temaerne fysisk aktivitet og IT værktøjet quiz-time oprettes som studiekredse for yderligere at udbrede erfaringerne. Primo Juni har Munkensdam Gymnasium i samarbejde med Fredericia Gymnasium indsendt en ansøgning om midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje til et større udviklingsprojekt i regionen med fokus på talenter, drenge og science. Projektets omdrejningspunkt er et netværkssamarbejde mellem ungdomsuddannelser og grundskoler og målet er at flere unge i Region Syddanmark fremover motiveres til at vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/studieretninger på ungdomsuddannelserne.

8 Interaktive tavler og web 2. I skoleåret planlægges en række interne work-shops med fokus på den didaktiske vinkel i brugen af de interaktive tavler. Det sker som opfølgning på de hidtidige kurser, der primært har været grundlæggende tænd/sluk kurser. Målet er at integrere de interaktive tavler mere i undervisningspraksis. De lærere, som tidligere har været på web-2-kurser, skal i løbet af skoleåret igen stå for afholdelsen af studiekredse om de programmer, der har størst faglig og pædagogisk relevans. Det sker ud fra det forgangne skoleårs gode erfaringer med konceptet hvor lærere, der brænder for brugen af nye interaktive programmer, virkelig forstår at motivere andre. Talenter. I de senere år er talentarbejdet på Munkensdam blevet opbygget til det nuværende niveau med en vifte af tiltag som rygrad i en bred og solid indsats på talentområdet. Vi forventer at fortsætte med at udvide tilbuddet og fortsætter med at sende elever til både de længerevarende forløb som Forskerspirer, tilegnelse af sprog-certifikater og Akademiet for Talentfulde Unge, samt med at opfordre eleverne til at deltage i de konkurrencer der matcher deres talenter bedst. I forventer vi os især meget af elevernes interesse for at være med i skolens tilbud af nationale og internationale konkurrencer. De mange deltagere i skoleåret tyder i hvert fald på, at eleverne værdsætter mulighederne. Det var også i samme skoleår, at 4 af skolens elever vandt den nationale Samfunds-cup og et team på 4 elever vandt den meget prestigefyldte A-lympiade i matematik foran 18 andre europæiske/asiatiske matematikteams, der deltog i finalen. Desuden sender Munkensdam i sommerferien en elev med datalogilandsholdet til datalogi - olympiaden i Australien. Vi forventer os også meget, i , af elevernes deltagelse i det andet leveår af Akademiet for Talentfulde Unge og håber at kunne tilbyde en anden slags talenter muligheden for at udfolde sig som deltagere i Det rullende gymnasium.

9 Som noget nyt vil engelsklærerne tilbyde eleverne muligheden for at tage Cambridge Certificate in Advanced English og tysklærerne vil som tidligere tilbyde eleverne muligheden for at tage Goethe Zertifikat. Så både i forhold til bredde og elite i talentarbejdet er der noget at leve op til og nye tiltag på banen. Endelig tilbyder vi målrettede lektiecaféer som supplement til de almindelige lektiecaféer. Skolens aktivitetskatalog ligger i Lectio og revideres løbende. Internationalt. I skoleåret tilbydes den internationale studieretning til de kommende 1.g ere imens den første internationale studieretningsklasse fortsætter i 2.g. Det sker efter et første år, der bl.a. bød på en studietur til Berlin. Derudover arrangeres international café og med verden til frokost. En række af de andre internationale aktiviteter er nævnt ovenfor under talenter. Rektors indstilling: Bestyrelsens beslutning: Godkendelse Godkendt.

10 4. Budgetopfølgning Sagsfremstilling: I bilag 5 ses hovedtallene for regnskab 2012, for de første 5 måneder af hhv og Dette giver anledning til følgende bemærkninger: I indtægten for de 5 første måneder af 2012 indgår der udover det taxametertilskud, der er tilknyttet eleverne, også et tilskud på 2.5 mio. kr. til renovering af naturfagslokalerne Driften for de 5 første måneder af 2012 indeholder en ekstraordinær stor udgift til indkøb af møbler ca. 0,3 mio. kr. Vi har en forventning om, at vi ved afslutningen af dette skoleår skylder lærerne flere lønkroner end på samme tidspunkt sidste år. OK 13 giver isoleret set anledning til en større lønudgift, men den lokalaftale vi har indgået, indeholder en effektivisering, der svarer til en væsentlig del heraf. Derudover indhentes lønstigningen også ved, at 4 lærere har valgt at gå på pension Samlet set giver ovenstående ikke anledning til at ændre på forventningen til årets resultat. Rektors indstilling: Orientering Bestyrelsens beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Der ønskes ved behandling af næste årsbudget, at budgetforudsætningen opdeles på de forskellige taksameterkategorier. Bilag 5: Budgetopfølgning

11 5. OK 13. Rektor og bestyrelsesformand redegjorde for OK13 s implementering på Munkensdam Gymnasium, hvor der vil ske en effektivisering, og hvor elever og lærere vil være mere sammen. I perioden fokuseres på at planlægge lærernes arbejdsopgaver, så der ud fra de indhentede erfaringer kan skiftes til en mere individuel og effektiv opgavetilrettelæggelse. En strategigruppe bestående af rektor, ledelsesrepræsentanter og lærerrepræsentanter arbejder i perioden med at indhente erfaringer, udveksle idéer, analysere og vurdere, så der kan skabes effektive og kvalitativt forbedrede undervisningsforhold, hvor lærere og elever er endnu mere sammen. Et tidsregistreringssystem skal understøtte dette sigte. Hovedaftalen om lærernes arbejdsopgaver er indgået i henhold til OK13 kap.3 stk.2: Der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler i overensstemmelse med reglerne i rammeaftalen af 6. oktober 1999 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om decentrale arbejdstidsaftaler. Rektors indstilling: Godkendelse Bestyrelsens beslutning: Godkendt. Bestyrelsen bakker 100% op om den lokale håndtering af OK 13.

12 6. Meddelelser Elever: Der er ikke meget aktivitet i elevrådet pga. eksamen. Formand: Har fået brev fra Christine Antorini med pålæg om ikke at lave lokalaftaler. Har kendskab til, at andre bestyrelsesformænd er blevet indkaldt til kammeratlig samtale med Christine Antorini pga. at deres rektorer har indgået lokalaftaler. Det opleves som utidig indblanding, da der bør være lokalt råderum til at lede og organisere, og da der i OK 13 er indskrevet muligheden for at lave lokalaftaler. Det er konstruktivt, at Munkensdams bestyrelse bakker helhjertet op om den lokale implementering af OK 13, som foregår inden for overenskomstens rammer og med fokus på intentionerne med OK 13. Rektor: Eksamensperioden har budt på ret få mundtlige eksaminer og mange skriftlige eksaminer. Det giver lige pt. et lavt aktivitetsniveau og rektorforeningen presser på for at få effektiviseret eksamensperioden. Medmindre eksamensperioden gøres kortere er det tanken at udvide skoledagen i med henblik på at skemalægge omlagt skriftligt arbejde. Personale. Pt. er der ansat 10 nye lærere og en ny uddannelsesleder, imens bl.a. 5 lærere går på efterløn eller på pension, og 2 lærere og en uddannelsesleder flytter til andre skoler. Der forventes flere ny-ansættelser inden sommerferien.

13 7. Evt. Anne Marie Mai sender invitationer til to spændende forelæsninger ved Syddansk Universitets HCA Academy: med Nobel-prismodtageren, Mary-Claire King, i november 2013 og med den britisk-indiske forfatter Salman Rushdie i august Det vil nok være muligt at deltage med en klasse. Mødedatoer for kommende skoleår: 18. september, 12. december, 25. marts og 18. juni

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere