Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling o. 18. marts Ordrupdal Rideklub. l. Valg af dirigent og referent Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Jacob konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, og meddeler, at generalforsamlingen derved var lovlig. 2. Årsberetning fra bestyrelsen ved formanden Trine Pedersen, herunder en mere detaljeret gennemgang af renoverings- og byggeprojekter i 00 ved Ellen Kathrine Hansen. Trine: Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig (kasketterne præsenteres). Bestyrelsen mødes en gang månedligt og drøfter jgennemgår årets aktiviteter. Ordrupdal har både fået nyt bogholderisystem samt et nyt klubadministrations-system "klubmodulet". BS-betalinger findes derfor ikke mere. Bogholderiet som tidligere blev håndteret eksternt er nu kommet "indenhus", da Hanne, vores kasser, også er bogholder i sit civile liv og derfor har tilbudt at håndtere denne del også. Dette sparer OD for et ganske betydeligt beløb på årsbasis. I årets løb har vi ved fælles indsats fået fjernet og fornyet den gamle ridehusbund. Vedligeholdelse af udendørsbanen er en udfordring. Drænene er blevet renset op, vi har forsøgt os med at få revet op i banen - det har hjulpet men ikke nok. Derfor ser vi ind i en renovering af udendørsbanen, som desværre er en bekostelig affære. Vi har modtaget kr fra Levinfonden til formålet, men der søges fortsat sponsorater til formålet.

2 Henover sommeren var der virus blandt hestene og det var en udfordring at finde et sted, hvor de kunne komme på sommergræs. Det blev der brugt mange ressourcer på. Ordrupdals lejekontrakt med kommunen forsøges genforhandlet, især set i lyset af alle de midler, der bruges til renovering. Den nuværende kontrakt udløber i 2018, og vi vil forsøge at få denne udløbsfrist forlænget til langt ud i fremtiden. Vi har i bestyrelsen i sensommeren arbejdet med ansøgning til Gentofte Kommunes Klubrumsmidler i forbindelse med opførelse af en ny 7-stald samt renovering af det eksisterende badeværelse i stueplan i den nye galopstald. Tilbud indhentet, midler bevilget, dvs. 70% fra Klubrumspuljen og 30% egenbetaling. Etablering af de nye badeværelser i de to personale-lejligheder foretaget for OD's egne midler. er Det store projekt tag-renovering i samarbejde med Kommunen er overstået. Resultatet er blevet rigtig godt. Vi mangler dog stadig vinduer i rideskolestalden samt nedrivning og opførelse af nyt sadelrum. Dette er Kommunens projekt og betales af samme. Ordrupdal har i årets løb med stor succes været vært for henholdsvis aktiv sommer/efterår/vinter. Der er et lille, men aktivt aktivitetsudvalg - der blev bl.a, i årets løb afholdt grillaften, halloween, loppemarked, julehygge og fastelavn. Ellen beretter om renoveringsprojektet på OD: Redegørelse for forløbet af tagrenoveringen herunder også, hvilke arbejder, som kommunen stadig mangler at færdiggøre, nemlig sadelrummet samt isætning af vinduer i rideskolestalden. I forbindelse med det nye staldprojekt - 7-stald bag den eksisterende 6- stald (vi skal have fundet nye navne!) har der bl.a. været foretaget

3 professionel opmåling af bygningerne på OD, indtegning i 3D-system er velanvendeligt i forbindelse med fremtidige renoveringsprojekter. Der er indhentet tilbud samt ansøgt Gentofte Kommunes Klubrumsmidler til formålet. Som nævnt ovenfor har vi fået bevilget midler til formålet, men afventer i øjeblikket en dispensation til bygning af stalden i skellet til naboen. Vi håber og forventer dette er en formalitet og forventer i øvrigt stalden færdigbygget inden udgangen af Endvidere har vi bl.a. ny belægning på gårdspladsen som fremtidigt renoveringsprojekt - men ikke lige forestående. Vi har endvidere for egne OD-midler etableret badefaciliteter i de to lejligheder til vores fastboende personale. Rigtigt godt resultat og stor succes. løvrigt ingen spørgsmål fra medlemmerne til årsberetningen. 3. Fremlæggelse og godkendelse af rideklubbens regnskab ved bogholder og kasserer Hanne Fribert. Hanne beretter om økonomien i klubben. På grund af for uigennemsigtige poster i regnskabet samt pga. nedlukning af det tidligere administrationssystem "Klubmodul", har det ikke været muligt rent fysisk at få regnskabet færdigt 8 dage før generalforsamlingen, idet man ønskede et mere specificeret regnskab. Regnskabet (det reviderede og underskrevne) var færdigt i dag den 18. marts 2013 Dette er ifølge Jacob en overtrædelse indsigelser herimod. af pgf. 9, men der er ingen Hanne beretter, at omkostningerne er steget væsentligt; foder, hø, spåner, smed - vi kommer ud af året med et underskud på kr overfor et overskud sidste år.

4 Der er bl.a. en mindre indtægt på holdridning pga. nedskæring af antallet af ryttere, da der var alt for mange på holdene i forhold til antallet af rideskoleheste. Endvidere har der været et ønske fra medlemmerne om mindre ridehold. Der er anskaffet maskiner for kr og nye heste for kr Diverse posten indeholder ridekort, sommergræs, apotek, hestepas, ejercertifikater, færge ved besigtigelse af nye rideskoleheste. Den administrative post er faldet lidt. Tab på heste - ikke helt reelt, da hesten har tjent sig ind så fremadrettet foretages afskrivninger. Spørgsmål? Et medlem spørger, om der skal være et overskud i klubben (pt. er underskuddet på kr ), siden der er varslet forhøjelse i kontingentet og staldleje? Trine svarer, at vi har en forpligtelse overfor kommunen til at vedligeholde stedet og derfor må spare op til dette. Mette supplerer, at der beregnes ca. kr til renovering allround hvert år. Til orientering nævnes, at regningerne fra renoveringen først er begyndt at komme i år (altså nu 2013). Ellen forklarer, tagene. Hanne tilføjer, at kommunen også har betalt bl.a. renoveringen af at vi har en meget billig husleje. Der tales lidt om fonde, der skal søges midler fra - et sponsorudvalg er tiltrængt. Det er en nødvendighed for klubbens økonomi, at foderomkostningerne holdes på et acceptabelt niveau og disse skal gennemgås meget nøje snarest. Vi ser ind i et foderskifte for hele OD, da udgifterne til det nuværende foderprodukt er alt for høje.

5 Et medlem spørger til budgettet: trods af stigningen? Indtægterne synes at være faldende på Hanne svarer, at der bl.a. ikke er salg af heste inkluderet. Ligesom køb af heste heller ikke udgør en del af budgettet, da disse gerne skulle balancere nogenlunde efter de sidste års "oprydning" af gamle rideskoleheste. Jacob spørger ind til regnskabets godkendelse og dette accepteres/godkendes. 4. Behandling af indkomne forslag Behandling af indkomne forslag - bestyrelsen har ikke modtaget nogle. Der er indsendt forslag til Mette om bedre belysning - mere af den både i staldene og udenfor samt der, hvor man har sit grej. Der opfordres også til at slukke lyset i staldene, så der kan spares penge. Der kan indkøbes 5 års sparepærer. Det anbefales at ridemærkeordningen genindføres - opsadling, rideniveau samt kursus for nye hesteejere. Mette svarer, at det er i fuld gang - Laura Thyssen har bolden. Endvidere et ønske om fri ridetid i vores ridehus/ridebane hver aften udenfor den allerede aftalte tid til rideskole- samt ekstern undervisning. Der er et stort behov blandt privatejerne om frirum til privatridning på vores anlæg. Forslag om bandereklamer som sponserindtægt. s. Fastsættelse af medlemskontingent - jf. bestyrelsens forslag til ændring af medlemskontingent samt ændring om loven om eneprokura Varsling om prisstigninger:

6 Trine forklarer at stigningerne både vedrører hesteejerne og rideskolekontingentet, da vi mener alle deltagere på OD skal være med til at bære udgiftsforøgelserne på OD. De er også blevet dyrere at drive vores rideskole. Et medlem spørger ind til en plausibel grund til stigningen og mener ikke, at de mange år uden prisstigninger er grund nok. Trine svarer dertil, at alting stiger bl.a. foder, el, vand mm og at der ikke har været en stigning siden Den årlige pristalsregulering de senere år har været ca. 2% p.a., hvorfor vores prisstigninger på OD er meget rimelige og reelle set i forhold til dette niveau generelt. Det foreslås fra et medlem om de 75,- kr. for ridehusgebyr ikke kan nedlægges og Trine istemmer, at ridehuslejen kunne være inkluderet i bokslejen. Jacob foreslår, at vi skrider til afstemningen - pakkeløsning med inkluderet ridehus. Ændringen bliver enstemmigt vedtaget. Der sammenlignes priser med andre rideskoler i kommunen, men det forsvares, at kvaliteten af hestene, der rides på er langt bedre på Ordrupdal. Der lægges herudover op til definitionen på en holdstørrelse. og sammenlignes med max. 8 ryttere i ridehuset, så det må udgøre holdstørrelsen også. Dette er der enighed om og vedtages. Hanne fremlægger stigningens forskel i budgettet for Spørgsmål fra et medlem til bestyrelsen vedr. medlemskontingentet? Forventes der så mange nye medlemmer? Nej det gør vi ikke svarer Hanne - men tallet er optimistisk sat. Trine begrunder ønsket om lovændringen vedrørende eneprokura.

7 Spørgsmål fra et medlem til bestyrelsen: Når kassereren og bogføreren er den samme - giver det ikke et problem? Trine svarer, at vi følger tingene op så tæt, så det forsvarer, at den mulighed ikke eksisterer. Som beskyttelse ønsker Hanne også selv, at der er en anden person som godkender, men det tillader Danske Banks banksystem ikke. Et af vores medlemmer kunne oplyse, at vi i bestyrelsen er blevet vild ledt med beskeden om, at vi som forening ikke kan få Business Online. Dette undersøges nærmere, også for at beskytte vores kasser Hanne, som pt udfører alle betalinger alene. Vi vedtage r ikke at stemme om lovforslaget, men undersøger i stedet muligheden for andet banksystem med flere autorisationer til beta Iingssystemet. Forslaget ikke vedtaget. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter: Følgende medlemmer er på valg: Trine Pedersen (villig til genvalg) Charlotte Haakonsson (genopstiller Helle Kragh (genopstiiler ikke). ikke) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Trine Pedersen vælges som bestyrelsesmedlem. Stine Hermann (rideskolerytter) vælges som bestyrelsesmedlem og Stine præsenterer sig selv og ønsker at bidrage især med ryttervelfærd. Karen Offermann (hesteejer) vælges som bestyrelsesmedlem præsenterer sig selv. Har selv tidligere købt en rideskolehest. og Karen Vivian Mangaard (hesteejer gennem 8 år) vælges som suppleant. De 3 nye medlemmer bliver valgt enstemmigt og bydes velkommen i bestyrelsen.

8 8. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg - prisreduktion er forhandlet på plads.) Valg af revisor - bestyrelsen foreslår genvalg. Hanne har forhandlet meget favorabel pris i hus. en Vedtaget/god kendt. 9. Kåring af årets OD/er Bestyrelsen ønsker at kåre årets OD' er 2012/2013 og har i år valgt at kåre Regine som årets OD' er. Regine er fantastisk engageret i alle aktiviteter på OD og har et meget stort hjerte of alt og alle på OD. 9. Eventuelt - vi har altid brug for medlemmer til bl.a. vores aktivitetsudvalg samt sponsorudvalg. Spørgsmål fra et medlem til bestyrelsen? Hvem er i aktivitetsudvalget? Mette svarer, at det primært er Regine og hende selv, og at der er fokus på at administrere aktiviteterne yderligere. Lola, Nina, Denise ønsker at være med i aktivitetsudvalget. De er budt meget velkomne. Der kommer forslag om, at Stine (det nye bestyrelsesmedlem) deltager i aktivitetsudvalget. Det vil Stine gerne. Vitas (Eddies bror) overtager Mindy' s job, når han rejser tilbage til Litauen. Tak for en god generalforsamling samt god ro og orden. Som Dirigent d. 18/3-2013

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere