MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME. Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K."

Transkript

1 MILJØRETTEN VED KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME Ved partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll

2 DISPOSITION 1. Sondringen mellem: Offentligretligt påbudsansvar Kortlægning på VN1 eller VN2 Civilretlige forhold (sælgeransvar, forureneransvar, lejeransvar og ansvarsgrundlaget) 2. Særligt om jordforurening, herunder konsekvenserne af det nye IE- Direktiv 3. Planret, naturbeskyttelsesloven m.v. regulering af arealanvendelsen. 4. Købsaftaleklausuler om jordforurening 5. Tjekliste for købere af erhvervsejendomme (ikke udtømmende) 6. Spørgsmål

3 1. DET OFFENTLIGRETLIGE PÅBUDSANSVAR Undersøgelses- og oprensningspåbud (JFL 40 - undersøgelsespåbud, MBL 69, jf. 19, JFL 41) Oversigt over krav om ansvarsgrundlag og de forskellige regelsæt

4 OVERSIGT PÅBUD/ERSTATNING - JORDFORURENING X X X X JFL Undersøgelsespåbud JFL i kraft (ikke krav om culpa) (bortset fra påbudsbest.) MEL Objektivt ansvar 30 årig forældelse JFL 41 påbud på objektivt ansvarsgrundlag Ikke hjemmel til undersøgelsespåbud skærpede påbudsregler culpakrav v. forurening fra off. eller privat virksomhed Obj. påbudshjemmel Udg.pkt.: + culpakrav

5 JORDFORURENING - DET OFFENTLIGRETLIGE PÅBUDSANSVAR Hæfter køber, offentligretligt, for sælgers forurening?

6 JORDFORURENING - DET OFFENTLIGRETLIGE PÅBUDSANSVAR Svar: Alt overvejende hovedregel: Køber hæfter ikke offentligretligt for sælgers forurening, (undtagelser JFL 45 og IE-Direktivet)

7 JORDFORURENING - DET OFFENTLIGRETLIGE PÅBUDSANSVAR

8 2. SÆRLIGT OM JORDFORURENING, HERUNDER KONSEKVENSERNE AF DET NYE IE-DIREKTIV Dansk implementeringslov og bekendtgørelse trådte i kraft den 7. januar 2013 Ordningen helt overordnet: Driftsherre, ved helt eller delvist driftsophør hæfter forureningsmæssigt for oprensning tilbage til basistilstanden Basistilstandsrapport (BTR) skal udarbejdes i forbindelse med nye miljøgodkendelser, henholdsvis revurdering af eksisterende miljøgodkendelser, såfremt der er tale om virksomheder under nye godkendelsesbekendtgørelses bilag 1, som anvender, fremstiller eller udleder, farlige stoffer. Praktisk virkning: Det forventes, at BTR vil afsløre mange hidtil ukendte forureninger. Der er anmeldelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens 21. En væld af påbudssager og efterfølgende civilretlige sager vil være resultatet af IE-Direktivet og navnlig BTR.

9 JORDFORURENING - KORTLÆGNING VN1 VN2 Konsekvenser og retsvirkninger

10 JORDFORURENING CIVILRETLIG HÆFTELSE Kort brush-up af reglerne om mangler ved fast ejendom Indebærer IE-Direktivet, at man som køber hyppigere bør gennemføre egentlige miljøundersøgelser ved køb af erhvervsejendomme omfattet af direktivet? Bør man generelt gennemføre miljøundersøgelser ved køb af erhvervsejendomme? Ejendommens historik, naboejendomme etc. historisk redegørelse. Bør man i stedet handle om risikoen? Bør man reducere sin risiko ved at købe aktiver fremfor aktier? I hvilket omfang hæfter lejer overfor udlejer for forurening forårsaget af lejer?

11 JORDFORURENING CIVILRETLIG HÆFTELSE Tilfældegrupper: Sælgeransvar og springende regres Forureneransvar, herunder forurening fra naboejendomme (husk miljøerstatningsloven)

12 DEN GLEMTE LOV - MILJØERSTATNINGSLOVEN Erstatningslov ej påbudslov Objektivt ansvar Listevirksomhed + tanke på > l.

13 ØSTRE LANDSRETS DOM AF 10. OKTOBER 1996 (SAG 16. AFD. NR. B-2006/92) - NIELS FENNET HOLDING A/S VS. BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S Afhjemling af syns- og skønsmanden: Det er desværre meget normalt, at der konstateres forurening i forbindelse med nedgravede tanke. Hvis der for en køber foreligger oplysninger om nedgravede tanke, vil han derfor klart tilråde en nærmere undersøgelse af grunden.

14 ØSTRE LANDSRETS DOM AF 10. OKTOBER 1996 (SAG 16. AFD. NR. B-2006/92) - NIELS FENNET HOLDING A/S VS. BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S Uddrag af Østre Landsrets præmisser: Den omstændighed, at sagsøgeren, der må anses som professionel på området, var bekendt med, at ejendommen gennem en længere årrække havde været anvendt til industri, og at det i slutsedlen udtrykkeligt var anført, at der på grunden fandtes nedgravet 4 tanke, burde have foranlediget sagsøgeren til forud for købet at foretage en undersøgelse af ejendommen for at afdække den eksisterende risiko for, at grunden kunne være forurenet af olie, jf. herved også skønsmanden udtalelser om, at forurening af jorden omkring olietanke må anses som sædvanlige. Da sagsøgeren undlod at foretage en sådan undersøgelse, findes sagsøgeren at have overtaget risikoen for den foreliggende forurening, og der er derfor ikke grundlag for forholdsmæssigt afslag.

15 3. PLANRET, NATURBESKYTTELSESLOVEN M.V. REGULERING AF AREALANVENDELSEN Lokalplaner mv. Må køber udnytte ejendommen til det formål, han har tænkt sig? Hvad står der i lokalplanen om ejendommens anvendelse? Overtager køber en igangværende virksomhed eller vil han ændre den eller måske starte noget helt nyt? Pas på eventuelle følsomme naboer! Blanding af bolig og erhverv giver (ofte) problemer. Risiko for et 14-forbud

16 3. PLANRET, NATURBESKYTTELSESLOVEN M.V. REGULERING AF AREALANVENDELSEN Særlige naturbeskyttelsesinteresser? Uanset hvad køber har tænkt sig at benytte ejendommen/virksomheden til, kan det give udfordringer, hvis virksomheden eller dele heraf ligger i eller nær: 3-områder, habitatområder, Natura 2000-områder, fuglebeskyttelsesområder eller lignende

17 4. AFTALEKLAUSULER OM JORDFORURENING Risikoen for eventuel jordforurening kan håndteres i en købsaftale- eller skødeklausul. Men køber henholdsvis sælger bør overveje nøje, hvad det er, man vil med klausulen: Hvordan fordeler risikoen sig uden en jordforurenings-klausul? Er der særlige forhold (kendt/ukendt) forurening, man ønsker håndteret ved klausulen? Hvad skal klausulen koste? for den er aldrig gratis! Er der ansvar eller risici, som køber ikke kan aftale sig ud af?

18 A.P. MØLLER-DOMMEN - U H To rederiselskaber i A.P. Møller-koncernen (S) og et ejendomsselskab (K) indledte forhandlinger i 1985 og antog en fælles rådgiver, R, som udførte delvise forureningsundersøgelser, der viste, at Pyrolysegrunden og en del af Nordmarken var forurenet med kulbrinter. R anbefalede en undersøgelse af hele Nordmarken, men dette afviste K s ejerkreds som unødvendigt. Ejendommen blev solgt i 1989, og købesummen blev aftalt til 100 mio. kr., idet parterne tog udgangspunkt i den anslåede handelsværdi for ejendommen i uforurenet stand, til 175 mio. kr.

19 A.P. MØLLER-DOMMEN (fortsat) U H - PYROLYSEGRUNDEN

20 A.P. MØLLER-DOMMEN (fortsat) Skødeklausul om forurening: Parterne har i fællesskab anmodet R om at udarbejde rapporter vedrørende jordbundens beskaffenhed. Der henvises til følgende rapporter: [xx] Sælger er uden ansvar for afhjælpningsomkostninger grundet de miljøforanstaltninger, som må påregnes ud fra de ovenfor anførte rapporter.

21 A.P. MØLLER-DOMMEN (fortsat) I 1992 blev der konstateret følgende, yderligere forurening af grunden: Den resterende del af Nordmarken var også forurenet med kulbrinter. Oprensningsningsudgift skønnet til et trecifret mio.beløb. Både Pyrolysegrunden og Nordmarken var forurenet med tungmetaller. Oprensningsningsudgift skønnet til 5 mio. kr.

22 A.P. MØLLER-DOMMEN (fortsat) Højesteret: 1. Forhandlingsforløbet støtter som udgangspunkt S standpunkt om, at samtlige afhjælpningsomkostninger vedr. forurening skulle afholdes af køber. 2. Men ordlyden i skødets 3.2 kan omvendt ikke forstås sådan, at S også har fraskrevet sig ansvar for forurening, der ikke er omhandlet i de nævnte rapporter. 3. Ansvarsspørgsmålet kan derfor ikke afgøres på grundlag af miljøklausulen, men må afgøres på grundlag af almindelige regler om køb af fast ejendom. 4. Pga. K s afvisning af, at der skulle foretages yderligere forureningsundersøgelse (af Nordmarken), påhviler risikoen for den yderligere kulbrinteforurening K.

23 A.P. MØLLER-DOMMEN (fortsat) Højesteret: 5. Hvad angår tungmetalforureningen var det i 1980 erne ikke almindeligt at undersøge arealer af denne type for tungmetaller. K har derfor ikke ved at afvise yderligere undersøgelse afskåret sig fra at påberåbe sig tungmetalforureningen. Men omkostningerne på ca. 5 mio. kr. ligger under bagatelgrænsen. 6. I forholdet mellem K og rådgiveren R, var R ikke erstatningsansvarlig, da det var K s eget valg ikke at følge anbefalingen om en nærmere undersøgelse for kulbrinter, og da R ikke havde begået fejl ved (efter praksis dengang) ikke at undersøge for tungmetaller.

24 KØBSAFTALE-/SKØDEKLAUSULER FORURENING (EKSEMPEL 1) Sælger fraskriver sig ansvaret for den overdragne ejendoms jordbundsforhold. Køber kan således i anledning af ejendommens jordbundsforhold ikke gøre mangelsindsigelser af nogen art gældende overfor sælger. Q: Omfatter denne ansvarsfraskrivelse en eventuel jordforurening på ejendommen?

25 SALG AF TANKSTATION - U H Salg af ejendom med tidligere tankstation skete med følgende klausul: Sælger har intet ansvar for jordbundsforholdene. Højesteret: Der er ikke grundlag for at antage, at ansvarsfraskrivelsen også omfatter forureningsskader. Det forhold, at køberne og deres rådgiver var klar over, at der tidligere havde været en tankstation på ejendommen, kan ikke føre til bortfald af mangelsbeføjelser.

26 KØBSAFTALE-/SKØDEKLAUSULER FORURENING (EKSEMPEL 2) Såfremt køber senest 2 år fra overtagelsesdagen at regne konstaterer forurening på ejendommen, forpligter sælger sig til at afholde de med fornøden oprensning af forureningen forbundne omkostninger, i det omfang køberen af miljømyndighederne gyldigt pålægges at foretage sådan oprensning. Q: Er ovennævnte klausul gunstigst for køber eller sælger?

27 KØBSAFTALE-/SKØDEKLAUSULER FORURENING (EKSEMPEL 3) Såfremt der konstateres jordforurening på ejendommen senest 2 år fra overtagelsesdagen at regne, forpligter sælger sig til at oprense forureningen, dog således at oprensningsomkostningerne, der kan pålægges sælger, maksimeres til kr. 3 mio. Q: Er dette en god skødeklausul?

28 KØBSAFTALE-/SKØDEKLAUSULER FORURENING (EKSEMPEL 4) Oprensningskriteriet bortset fra arealer direkte under nuværende bygninger er renjordskriteriet i henhold til Vejledning i håndtering og bortskaffelse forurenet og renset jord på Sjælland og Lolland-Falster som udgivet i februar måned 1997, herunder eksempelvis for benzin- og olieprodukter til et niveau mindre end 50 mg/kg. Såfremt renjordskriteriet på oprensningstidspunktet måtte være hævet, således at der må efterlades højere forureningskoncentrationer, er sælger dog berettiget til alene at oprense til sådanne koncentrationer.

29 5. TJEKLISTE FOR KØBERE AF ERHVERVSEJENDOMME (IKKE UDTØMMENDE) 1. Jordforurening a) Er ejendommen kortlagt på VN1 eller VN2, og hvilken betydning har det for køber? b) Er ejendommen udtaget med henblik på kortlægning (gråzoneregistreret forespørgsler over nettet til regionerne besvares indenfor 1-4 dage) c) Det kommunale oplysningsskema (indeholder oplysninger om planmæssige forhold, herunder lokalplanforhold, oplysninger om, hvorvidt der er en igangværende miljøsag på ejendommen og oplysninger om ejendommens tankforhold) d) Er der eventuelle uopfyldte påbud (af hensyn til 45 i jordforureningsloven) spørg tilsynsmyndigheden og tjek tingbogen (påbud efter jordforureningsloven tinglyses)

30 5. TJEKLISTE FOR KØBERE AF ERHVERVSEJENDOMME (IKKE UDTØMMENDE) 1. Jordforurening (fortsat) e) Ejendommens historik historisk redegørelse naboejendomme f) Er eventuel virksomhed på den ejendom, der skal overdrages, omfattet af IE-Direktivet? Er der i så fald udarbejdet BTR? g) Belysning af konkrete risici i forhold til IE-Direktivet h) Bør der indhentes historisk redegørelse i) Bør der gennemføres egentlige undersøgelser med henblik på at afdække, hvorvidt ejendommen er forurenet? ---o0o--- Hertil kommer hvis der overtages en virksomhed i drift en række tjekpunkter vedrørende virksomhedens miljøgodkendelse og overholdelse heraf.

31 5. TJEKLISTE FOR KØBERE AF ERHVERVSEJENDOMME (IKKE UDTØMMENDE) 2. Planretlige forhold a) Drives virksomheden i overensstemmelse med gældende lokalplaner? b) Er der følsomme naboer? c) Risikoen for 14-forbud

32 5. TJEKLISTE FOR KØBERE AF ERHVERVSEJENDOMME (IKKE UDTØMMENDE) 3. Naturbeskyttelsesloven a) Ligger virksomheden eller dele heraf i 3-områder, habitatområder, Natura 2000-områder, fuglebeskyttelsesområder eller lignende?

33 KONTAKT OFFENTLIG VIRKSOMHED OFFENTLIG VIRKSOMHED Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) København T M E Anne Sophie K. Vilsbøll Specialistadvokat København T M E

34 København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere