Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed"

Transkript

1 Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog anonymt: JA

2 Indhold Gør en god skole bedre... 2 Planlægning af tværfaglighed... 3 Udsnit af tværfagligt undervisningsforløb... 5 Gennemførelse og evaluering... 5 Kritisk stillingstagen... 7 Litteraturliste... 8 Gør en god skole bedre Regeringen har, med deres nye udspil til skolereformen, sat et mål om at løfte folkeskolen ved at skabe mere og bedre undervisning. Dette ses bl.a. i forslaget om forlængelse af skoledagen med mere sammenhæng og tværfaglighed. Regeringen sætter samtidig fokus på øget faglighed, samt elevernes almene dannelse og forberedelse til at være parate til morgendagens samfund. (Undervisningsministeriet: Gør en god skole bedre 2012, s. 11) At arbejde tværfagligt kræver, at man forholder sig til en række væsentlige faktorer, hvis man ønsker at skabe en undervisning der giver eleverne mulighed for at udvikle de enkelte fags kundskabs- og færdighedsområder. Cand. Pæd. Hans Jørgen Kristensen, forklarer dog i bogen Didaktik og pædagogik, at det længe har været svært at håndtere tværfagligheden i skolerne 1. Et af problemerne, vurderer Kristensen til, at der er forskellige måder at forstå tværfaglighedsbegrebet på, hvilket fører til begrebsforvirring. Det som mangler, er et fælles formål med tværfagligheden. Hvis et fælles mål og formål med tværfagligheden ikke kan klarlægges, vil man samtidig heller ikke kunne blive bevidst om, hvori fagenes bidrag til et tværfagligt arbejde fornuftigvis kan bestå. I et tværfagligt forløb, er det vigtigt at man ikke blot kaster fagene ind fra højre og venstre for, at de kan berøre et givent indhold ud fra læseplanen. Et tværfagligt forløb, må kunne skabe en sammenhæng mellem emne og brugen af fagene. Eleverne må lære at se, hvordan betydningsfulde emner eller problemer kan belyses og behandles, så de kan placere dem i en eller flere sammenhænge og forstå, hvordan forskellige forhold spiller sammen, påvirker hinanden eller står i modsætning til hinanden. (Kristensen, 2009: 85). 1 Kristensen, 2009:79 2

3 Planlægning af tværfaglighed I planlægningen af et tværfagligt forløb, anvender jeg de to norske didaktikere Himm og Hippes didaktiske relationsmodel 2, som er et godt værktøj til at skabe en dybde og forståelse i både planlægningen, gennemførelsen af undervisningen samt evalueringen. Et meningsfyldt tværfagligt forløb bør være forløb, hvor enkeltfagenes kundskaber og færdigheder samarbejder i forhold til et bestemt mål, angivet gennem et emne og tilhørende problemstilling. Denne form for funktionel tværfaglighed kræver at man bl.a. klarlægger hvad det er eleverne skal, hvorfor og hvorhen de skal med dette og hvordan de skal kunne dette. Jeg mener at en undervisning skal bære præg af virkelighedsnære emner og indhold, som er tilpas fremmed for eleverne, således at de kan udvikles, dannes og tilegne sig viden i forhold til at kunne begå sig i det samfund vi lever i. For at finde et indhold, der er relevant for elevernes læring, udvikling og virkelighed, tager jeg udgangspunkt i de epoketypiske nøgleproblemer, som den tyske didaktiker Wolfgang Klafki foreslår. Klafkis 5 grundspørgsmål 3 til underviseren har inspireret mig til at vælge emnet stemninger i steder inden for tidsperioden 1750 og frem til i dag. Gennem et arbejde med i dette tilfælde Fynbomalerne, vil emnet tematiseres indenfor problemstillingen hvordan tolker og udtrykker vi stemninger i forskellige steder, førhen og nu?. Et indhold som er relevant for eleverne nu og i fremtiden, mener jeg både vil kunne støtte elevernes demokratiske og almene dannelse, samt motivere til aktiv deltagelse i forløbet. Når tværfagligheden skal klarlægges, finder jeg H.J. Kristensens arbejdsmodel 4 interessant, da den giver mulighed for først at tænke indhold/emne, og dernæst tænke potentielle og relevante fag ind i forløbet. Den problemorienterede faglighed indgår herved i et hensigtsmæssigt miks med tværfagligheden, hvor fagenes erkendelsesformer kommer i spil for eleverne, hvilket der også henvises til i Folkeskoleloven 5, stk. 1. Ved at stille en række spørgsmål til, hvordan man kan belyse det valgte emne, kan man bedre finde frem til, hvilke fag og vidensområder der vil kunne komme i spil i det tværfaglige forløb. Med inspiration i arbejdsmodellen, fandt jeg billedkunst, historie og dansk som tre relevante fag, der tilsammen udgør vidensområder som kan støtte indholdsvalget. Alle tre fag har bl.a. til mål at give eleverne en viden omkring vores kulturelle baggrund, hvilket jeg ser som en 2 Laursen, 2009:284 3 Jank & Meyer, Kristensen, 2009:85 3

4 nødvendig tilegnelse i forhold til at kunne forstå hvorfor og hvordan vi er kommet til hvor vi er i dag. Ved bestemmelse af mål for forløbet, har jeg valgt at forholde mig til målkategorierne kundskabsmål, færdighedsmål og holdningsmål. Lektor v. Læreruddannelsen på Fyn Niels Grønbæk Nielsen, forklarer i kapitlet Mål i Effektiv Undervisning (Brodersen, 2008) at målformuleringer er nødvendige for at forhindre at forløbets aktiviteter bliver uden retning for faglig forståelse. Her opstilles relevante enkeltfaglige mål for hvert fag. Ved hjælp af de røde pile, kan man se, hvordan ét fags kundskabsmål hænger sammen med et andet fags kundskabsmål. Forløbet vil herigennem kunne give en helheds- og sammenhængsforståelse 5, som jeg netop mener, er essentielt for et tværfagligt forløb. Historie Dansk Billedkunst Kundskabsmål (Eleverne skal vide...) Færdighedsmål (Eleverne skal kunne ) Holdningsmål (Eleverne skal have et fagligt grundlag for en mening om..)..hvordan kunsthistorien kronologisk er opbygget fra 1750 og frem til nu...fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning...hvilke handlemuligheder de har for fremtiden i forhold til den fortid de er skabt gennem...at man ved brug af adjektiver kan udtrykke stemninger og følelser...bruge skrivning som et redskab i hverdagen til at fastholde tanker og idéer...hvordan de på bedste vis udtrykker egne holdninger, følelser, tanker og viden...hvordan billedsproget op gennem tiderne fra 1750 og frem blev udtrykt...anvende forskellige materialer, metoder og teknikker hensigtsmæssigt...stemningsskabende billeder og måden hvorpå de personligt kan udtrykke holdninger til disse. 5 Grønbæk Nielsen, 2009:278 4

5 Udsnit af tværfagligt undervisningsforløb Del 1: Introduktion til emnet stemninger i steder gennem historisk opbygning med tilhørende multimodale tekster. (1 lektion) Del 2: Museumsbesøg (2-3 sammenhængende lektioner) Museumsbesøg med omvisning af emnet stemninger i steder og med afklarende spørgsmål fra eleverne til museets omviser (Udarbejdet i del1). Eleverne får efterfølgende til opgave, i grupper, at udvælge et værk fra omvisningen og stille åbne spørgsmål til værket. Dette kan eks. være: - Hvilken stemning ser jeg i værket? - Hvad har maleren tænkt, da han lavede værket? - Hvordan er værket malet? Hvilke farver og teknikker? Formålet med museumsbesøget og det efterfølgende arbejde med de udvalgte værke er, at eleverne gennem en virkelighedsnær oplevelse møder kunsten helt tæt på, og herigennem indsamler dokumentation gennem deres umiddelbare sansning. Elevernes oplevelser og erfaring fra museet vil videreudvikles gennem æstetiske oplevelser i verbal- og formsprogsarbejde samt flerstemmig klassesamtale tilbage på skolen. Del 3: Opsamling af museumsbesøg (1 lektion) Del 4: Malernes Steder (2 lektioner) Som en rigtig kunstner skal eleverne nu på jagt efter det smukke og det uhyggelige sted. Eleverne sendes ud af klasselokalet for at finde to områder på- eller udenfor skolens bygning, som de vurderer til at være smukt og uhyggeligt. Med brug af teknikker og stemningsskabende metoder, som eleverne mødte på museet, males der nu et værk ved hvert sted. Eleverne sidder i grupper, men maler deres individuelle værk. Eleverne billedsamtaler i grupperne, mens der males. Del 5: Fremlæggelser og evaluering v. åben dialog med fokus på flerstemmighed (1 2 lektioner) Gennemførelse og evaluering Det tværfaglige forløb er til 5 kl. og kan i alt vare mellem 7 og 9 lektioner. Undervisningen organiseres med undervisning i klasselokalet, samarbejde med et kunstmuseum, samt anvendelse af skolens udendørsområder. I forhold til folkeskolens mål om at støtte eleverne til 5

6 at blive selvstændige og fællesskabsorienterede medborgere i samfundet, samt målet om at skabe en bedre undervisning med fokus på inddragelse af- og perspektiv til virkeligheden 6, finder jeg det interessant at inddrage eksterne læringsrum i forbindelse med mit valgte indhold. En kobling til eksterne læringsrum i undervisningen, giver mulighed for at inddrage elevernes medbestemmelse i forhold til planlægning og deltagelse i forløbet. Det skaber også mere autencitet og støtter Klafkis teori om den eksemplariske undervisning med baggrund i hans kategoriale dannelsestese. Forløbet er udarbejdet ud fra et socialkonstruktivistisk læringssyn, hvor dialog med fokus på flerstemmighed er redskabet til forståelse. Gennem løbende samtaler og åben dialog, vil eleverne ikke blot kunne erkende, erfare og holdningsdanne. De løbende samtaler vil også give læreren mulighed for at kunne evaluere løbende, og ændre veje, hvis det kræves. I forhold til det at anvende et museum som eksternt læringsrum har jeg, ud fra Klafkis teori om kategorial dannelse, fokus på den dobbelte åbning. Den kategoriale dannelsesteori placerer sig mellem material og formal dannelse. Teorien skal kunne skabe en sammenhæng mellem eleven og indholdet i undervisningen. For at eleven kan blive i stand til at forstå og afkode sin omverden, må verden åbnes for barnet, og barnet åbnes for verden. Museets kunst vil som en del af kulturens viden, have en dannende effekt i sig selv. På den modsatte side vil det formale dannelsessyn være til stede i målet om at udvikle elevernes kompetencer indenfor de satte mål i forløbet. Eleverne har på forhånd udarbejdet spørgsmål til omviseren, som skal hjælpe dem til at opnå en større forståelse for kunstperioden. Museumsbesøget bør i min optik ikke stå alene. Den historiske viden og den dansk grammatiske bearbejdning af beskrivende ord, er nødvendig for at skabe en mening med besøget. Samtidig har eleverne også problemstillingen for øje, og vil derfor kunne se et konkret mål med besøget. Eleverne vil gennem hele forløbet være aktive planlæggere, hvor jeg med rolle som vejleder, sikrer mig at der planlægges i forhold til forløbets mål. Jeg sigter derfor efter at læreprocessen skal være præget af medbestemmelse, oplevelsesorientering samt sammenhæng mellem teori og praksis. I del 4, hvor eleverne skal male uden for klasselokalet, arbejder eleverne i grupper. Sammen skal de blive enige om to steder som er hhv. smuk og uhyggelig. Gennem egenproduktion af de 6 6

7 valgte steder, åbnes mulighed for differentiering i form af egne valgte teknikker. Der skabes en kognitiv struktur, hvor eleverne gennem sansning, refleksion, dialog og konstruktion skaber et grundlag for den videre erkendelse. Evalueringen foregår løbende gennem den åbne samtale, som jeg vil styre i klasselokalet, og som eleverne herigennem får redskaber til at forsætte ude i del 4. Forløbet afrundes med en billedsamtale på klassen, hvor eleverne skal redegøre for valg af metoder i forhold til at udtrykke stemning på baggrund af den teoretiske viden de gennem forløbet har opnået. Kritisk stillingstagen Med et kritisk blik på mit forløb, vil jeg her forholde mig til lærerens rolle, samt undervisningens organisering. Der er flere former for lærerroller i spil i dette forløb, som jeg må være opmærksom på. Jeg har både før og efter omvisningen på museet, instruktørrollen i og med at jeg skal instruere eleverne i aktiviteterne. Derudover vil jeg på skolen skulle påtage mig rollerne som både vejleder og evaluator, for at støtte eleverne i processen og nå frem til forløbets mål. På museet, under omvisningen, kommer der en anden rolle i spil. Denne påtages af museets omviser, der som formidler giver eleverne viden inden for emnet. Iflg. den britiske sociolog Anthony Giddens 7 optik, kan dette ses som et resultat af specialiseringen i samfundet. Iflg. Giddens udlejringsteori, er mange vidensfunktioner, som i dette tilfælde museer, i dag blevet professionaliseret og institutionaliseret. Her mener jeg det er vigtigt at jeg som lærer er bevidst om min egen rolle i forhold til mødet med en vidensekspert på museet, så eleverne kan forstå sammenhængen mellem undervisningen på museet og tilbage på skolen. Omviseren og jeg må samarbejde og supplere hinanden, således at eleverne både ser muligheden for at inddrage en ekspert i et givent emne, og samtidig stadig ser mig som værende læreren. For de skoler som geografisk er placeret tæt på et kunstmuseum, der har værker inden for dette emne, vil et museumsbesøg med tilhørende omvisning være oplagt. For de skoler, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at komme på museet, må jeg dog tænke i andre muligheder. En digital omvisning vil kunne være en mulighed. Derudover vil der også være mulighed for, at eleverne gennem internetsøgning, samt via mail eller telefonisk henvender sig 7 Jerlang, 2009:

8 til museet med deres spørgsmål, samt forespørgsel på fremsendelse af billeder af de forskellige værker inden for emnet. Litteraturliste Bøger: Dysthe, Olga m.fl.: Dialogbaseret undervisning museet som læringsrum. Skoletjenesten, 2012 Grønbæk Nielsen, Niels: Mål i Brodersen, Peter m.fl.: Effektiv Undervisning. Gyldendals Lærerbibliotek, 2008 Jank, W og Meyer, H: Didaktiske modeller. Gyldendals lærerbibliotek, 2006 Jerlang, Espen: Sociologiske tænkere. Gyldendal, 2009 Kristensen, Hans Jørgen: Didaktik og pædagogik. Gyldendals Lærerbibliotek 2009 Laursen, Per Fibæk: Grundopfattelser af undervisning og tre didaktiske modeller i Brodersen, Peter m.fl.: Effektiv Undervisning. Gyldendals Lærerbibliotek, 2008 Nielsen, Vagn Oluf: Organisering af undervisningens indhold faglighed, tværfaglighed, projektarbejde i Hansen, Bjarne Gorm & Tams, Annalisa: Almen Didaktik relationer mellem undervisning og læring. Billesø og Baltzer, 2009 Publikationer og websteder: Undervisningsministeriet: Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Goer-en-god-skole-bedre-et-fagligt-loeft-af-folkeskolen Lokaliseret Undervisningsministeriet: Dansk, faghæfte 1, Fælles Mål 2009 Undervisningsministeriet: Historie, faghæfte 4, Fælles Mål 2009 Undervisningsministeriet: Billedkunst, faghæfte 8, Fælles Mål

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Sociale relationer og matematisk kompetence

Sociale relationer og matematisk kompetence Bachelorprojekt Maj 2012 Lene Bechgaard Rasmussen Studie Nr.: 280091 Sociale relationer og matematisk kompetence - i et nydannet læringsmiljø VIA Universety College Læreruddannelsen i Silkeborg Afleveret:

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Indhold Indledning...2 Problemformulering...3 Læsevejledning...4 Empiriafsnit...5 Empirisk metode...5 Refleksioner i forhold til empirien...7 Empiriens centrale pointer...8 Begrebsafklaring...8 Historiebevidsthed...8

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere