LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Byplanudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Henrik Brade Johansen, Det Radikale Venstre, deltog ikke i behandlingen af punkt 7. Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Nordentoft, bygningsinspektør Sidsel Poulsen og byplanchef Jørgen Olsen.

2 Byplanudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Udvalgets konstituering (valg af formand og næstformand). 02 Godkendelse af udvalgets forretningsorden. 03 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen SF har i af 2. december 2009 anmodet om at få en drøftelse af spørgsmålet om ny lokalplan for hele Taarbæk på Byplanudvalgets dagsorden: 04 Lokalplan 218, Landmålervej 9. Fornyet høring Lokalplanforslag 218 for Landmålervej 9A har været i høring. Der er indkommet indsigelser, som giver grundlag for en ændring af bebyggelsens omfang og placering. Ændringen vil kræve en fornyet høring. Sagen har været fremlagt på Byplanudvalgets møde den 15.september 2009, hvor udvalget valgte at udsætte sagens behandling. Efterfølgende er der blevet fremsendt en skriftlig henvendelse fra en nabo til bebyggelsen samt en revideret rendering af bebyggelsen fra ansøger. Begge forelægges. 05 Støjberegning, ang. byggeriet på Baune Alle, Anmodning fra Venstre Forelæggelse af støjberegning på Sorgenfrivej før og efter etablering af ny etageboligbebyggelse på Baune Alle. 06 Hummeltoften 5B, disp. BB% Ansøgning om tilladelse til opførsel af tilbygning 25,5 m² placeret under eksisterende tag 07 Parallelvej 15 - Opstilling af midlertidige kontorpavilloner Der søges om tilladelse til midlertidig opstilling af kontorpavilloner på parkeringareal. Det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplan

3 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.3 Udvalgets konstituering (valg af formand og næstformand). 1. Indstilling Forvaltningen foreslår, at der foretages valg af formand og næstformand. Sagsfremstilling Som følge af kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2009 består udvalget af følgende medlemmer: Paul Knudsen Anne Körner Lene Kaspersen Henrik Brade Johansen Simon Pihl Sørensen Liss Kramer Mikkelsen Morten Normann Jørgensen I henhold til 22 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalget en formand, som har til opgave at forberede, indkalde og lede udvalgets møder. På baggrund af det politiske forudsætningsgrundlag vælges endvidere en næstformand, som i formandens midlertidige fravær varetager dennes opgaver. Valgene af formand og valg af næstformand sker hver som flertalsvalg efter lovens 24. Valget af formand ledes af det udvalgsmedlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, såfremt flere har været medlem lige længe, af det ældste medlem af disse. Når valg af formand er foretaget, leder formanden valget af næstformand.

4 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.4 Byplanudvalget den : Simon Pihl Sørensen, Socialdemokratiet, blev valgt som formand. Morten Normann Jørgensen, SF, blev valgt som næstformand.

5 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.5 Godkendelse af udvalgets forretningsorden. 2. Indstilling Forvaltningen foreslår, at forretningsordenen godkendes. Sagsfremstilling I forbindelse med det gennemførte arbejde i 1. halvår 2009 i 17, stk. 4 udvalgsregi blev der opnået enighed om: rammerne for styrelsesvedtægten fra 1. januar 2010 (som endelig godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 17. december 2009) justeret forretningsorden for kommunalbestyrelsen (godkendt af kommunalbestyrelsen 25. maj 2009) standardforretningsorden for økonomiudvalg og stående udvalg/fagudvalg (godkendt af kommunalbestyrelsen 31. august 2009) nærmere at drøfte forudsætningerne for og fastsætte en større grad af delegation på det tekniske område. På baggrund af den godkendte standardforretningsorden for et udvalg er udarbejdet forretningsorden for udvalget, som er udsendt til medlemmerne. Økonomiske konsekvenser Ingen. Beslutningskompetence Byplanudvalget. Byplanudvalget den : Godkendt, med den tilføjelse, at møderne rykkes til at starte kl. 8.15, og det tilstræbes, at møderne varer maks. 2 timer.

6 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.6 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen SF har i af 2. december 2009 anmodet om at få en drøftelse af spørgsmålet om ny lokalplan for hele Taarbæk på Byplanudvalgets dagsorden. 3. "SF foreslår at Byplanudvalget drøfter spørgsmålet om ny lokalplan for hele Taarbæk med henblik på en anbefaling til den kommende kommunalbestyrelse. Det er SFs klare opfattelse, at det er et stækt ønske og behov hos beboerne i Taarbæk at få en samlet og samlende planproces i gang til at sikre en balanceret bevaring og fornyelse, således som det kom til udtryk et beundringsværdigt udførligt papir fra et borgermøde: Vores Taarbæk , juni 2007, og senest på efterårets generalforsamling i Taarbæk Grundejer- og Borgerforening. Byplanudvalget har i indeværende periode fokuseret vigtige lokalplanudfordringer og sat flere konkrete planer i gang sammen med intitiativer til metodefornyelser; det er SFs opfattelse, at i det fortsatte arbejde hermed er det Taarbæk-områder som er indholdsmæssigt vigtigst og tidsmæssigt mest presserende. SF foreslår derfor at Byplanudvalget bidrager til at fastholde fokus ved at anbefale den kommende kommunalbestyrelse/det kommende Byplanudvalg at prioritere et arbejde med en ny lokalplan for Taarbæk højt og stærkt. Det synes også i tråd med, dels at der i Budget er afsat visse ekstra midler specielt til planarbejdet, dels mange nylige politiske tilkendegivelser om øget dialog med borgerne." Byplanudvalget den : Udsat til diskussion i grupperne. Sagen forelægges på ny. Byplanudvalget den : Udvalget støtter udarbejdelse af en lokalplan for Taarbæk. Forvaltningen skal udarbejde et notat om bydelens byplanmæssige udfordringer således, at en udarbejdelse af en lokalplan kan prioriteres i forhold til øvrige afventende lokalplaner.

7 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.7 Det Koncervative Folkeparti kan ikke medvirke, idet de finder, at erfaringerne fra Furesø-lokalplanen nu er indhøstet, og at lokalplan for Taarbæk allerede nu kan iværksættes.

8 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.8 4. Lokalplan 218, Landmålervej 9. Fornyet høring Lokalplanforslag 218 for Landmålervej 9A har været i høring. Der er indkommet indsigelser, som giver grundlag for en ændring af bebyggelsens omfang og placering. Ændringen vil kræve en fornyet høring. Sagen har været fremlagt på Byplanudvalgets møde den 15.september 2009, hvor udvalget valgte at udsætte sagens behandling. Efterfølgende er der blevet fremsendt en skriftlig henvendelse fra en nabo til bebyggelsen samt en revideret rendering af bebyggelsen fra ansøger. Begge forelægges. Lokalplanforslag 218 for Landmålervej 9A har været i høring fra den 13. marts til den 8. maj Forslaget giver mulighed for at opføre 3 nye bygninger med 7 boliger samt at indrette én ny bolig i eksisterende bygning. I løbet af høringsperioden er der indkommet 8 indsigelser, hvoraf flere er fra en række beboere. Herunder refereres enkelte indsigelser, som kan danne baggrund for at revidere bebyggelsens placering og omfang. Der gøres opmærksom på, at alle indsigelser er refereret i vedlagte notat af , og at kopi af alle indsigelser og bemærkninger er lagt på sagen. Indsigelser og bemærkninger som omhandler andre forhold end bebyggelsens omfang og placering forventes behandlet på et senere politisk møde. Beboerne på Prøvekæret 12 og 14, som er de nærmeste naboer mod vest, har som væsentligste indsigelse, at byggeriet er for højt og at dets placering fratager dem deres udsigt mod Dyrehaven. Beboerne finder ikke, at byggeriet falder naturligt ind i områdets parcelhusbebyggelse med hensyn til højde og udformning. Beboerne foreslår bl.a. at bebyggelsens højde reduceres til mellem 4,0 m - 4,5 m. Desuden foreslås det, at omplacere byggefelt A (byggefelt mod vest) til andre steder på matriklen. Flere beboere mener, at lokalplanforslaget bør trækkes tilbage, og at der skal udarbejdes et nyt forslag med baggrund i fremsendte forslag og bemærkninger. Beboer på Langs Sletten, der er nærmeste nabo mod nord ønsker ligeledes forslaget forkastet, og opfordrer til et mindre bombastisk byggeri, der respekterer den øvrige bebyggelse i området. Teknisk Forvaltning har fremlagt de indkomne indsigelser og bemærkninger for bygherre, og har på den baggrund fået fremsendt et alternativt forslag til placering af bebyggelsen. Forslaget indebærer, at byggefelt A, der er det længste byggefelt

9 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.9 indholdende 3 boliger "bytter plads" med byggefelt B1 og B2, der er 2 mindre byggefelter med hver 2 boliger. Dette vil skabe en udsigtsåbning primært for Prøvekæret 14, men vil også betyde, at terrænet bedre kan optages i bygningerne, og at bebyggelsen fremstår knap så markant. Omplaceringen af byggefelt A, betyder en længere facade mod naboerne på Langs Sletten (mod nord). Da disse naboer ikke har deres primære udeopholdsarealer og udsigter mod syd, vurderes generne dog ikke at blive væsentligt forringet i forhold til det nærværende lokalplanforslag. Det foreslås derudover, at reducere bygningshøjden fra 6,5 m til 4,75, som er den højde byggeriet forventes opført i. Der henvises til bilag af 1. september Da der er tale om væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser, og da disse vil indvirke på andre end de, som har fremsendt ændringsforslaget, skal ændringen fremsendes i en fornyet høring hos de berørte naboer. Teknisk Forvaltning foreslår, at det reviderede forslag til alternativ placering af byggefelterne samt reduktion af bygningshøjde fremsendes i fornyet høring hos de berørte naboer. Byplanudvalget den : Udsat. Sagen forelægges påny Umiddelbart inden Byplanudvalgets møde den 15. september 2009 fremsendte en af områdets naboer i Prøvekæret 14, et forslag til en anden bebyggelsesplan end den fremlagte. Forslaget er en markant ændret bebyggelsesplan, hvor de nye bygninger er øst-vest orienterede og indeholdende enten 6 eller 7 boliger (mod oprindeligt 7 nye boliger). I forslaget er bygningerne foran Prøvekæret 14 fjernet og omplaceret til en beliggenhed foran det høje glasparti på eksisterende landmålerbygning. Forslaget bygger på de forslag som beboerne har fremført i forbindelse med høringsperioden. Der gøres desuden indsigelse mod den oprindeligt fremsendte rendering af bebyggelsen, som var fremlagt til Byplanudvalgets møde den 15. september Teknisk Forvaltning har fra ansøger efterfølgende modtaget en revideret rendering af bebyggelsen set fra Prøvekæret 14 mod Landmålervej. Med renderingen følger arkitekternes beskrivelse af den. Renderingen vurderes at være mere virkelighedstro end den tidligere fremsendte.

10 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.10 Der henvises til følgende fremsendte bilag: Bebyggelsesplan dateret , rendering dateret , indsigelsesnotat dateret samt skrivelse fra nabo dateret Teknisk Forvaltning foreslår, at det reviderede forslag til alternativ placering af byggefelterne ( dateret ), forslag til reduktion af bygningshøjde fra 6,5 m til 4,75 og den reviderede rendering dateret fremsendes i en fornyet høring hos de berørte naboer. Byplanudvalget den : Udsat med henblik på at gennemgå de allerede indkomne indsigelser således, at udvalget bliver orienteret om alternative forslag til byggefelternes placering.

11 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.11 Støjberegning, ang. byggeriet på Baune Alle, Anmodning fra Venstre Forelæggelse af støjberegning på Sorgenfrivej før og efter etablering af ny etageboligbebyggelse på Baune Alle. 5. Fornyet behandling (Byplanudvalgets møde den , sag nr. 15). Kommunalbestyrelsesmedlem Søren P. Rasmussen (V) har i af 30. september 2009 anmodet om at få følgende sag optaget på Byplanudvalgets dagsorden: "Manglende høring af beboere på Sorgenfrivej i fohold til Lokalplan for Baune Alle. Planloven er i modsætning til forvaltningsloven ikke en minimumslov. Forvaltningsloven definere de grundlæggende rettigheder, der er mellem den offentlige myndighed og en borger når der skal træffes beslutninger der berøre borgere/parter. Man er parter i en sag, hvis man har en væsentlig individuel retlig interesse i sagen. En sådan interesse foreligger for eksempel hvis huset hos parten er faldet i værdi, eller hvis en beslutning har betydning for støj eller indbliksgener. Efter forvaltningslovens 19 skal der foretages direkte partshøring, før der træffes en bebyrdende afgørelse overfor en borger, således at borgeren har mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger overfor myndigheden før afgørelsen træffes. Der kan ingen tvivl være om at beboerne på Sorgenfrivej er berørt af det byggeri der er under opførsel på Baune Alle, dette både i forhold til støj og indblik. SF og Venstre er helt bevidst om at vi har stemt for vedtaglesen af lokalplanen for Baune Alle men ønsker en åben drøftelse af de konsekvenser som følger af den beslutning. SF og Venstre ønsker at udvalget forholder sig til hvorledes vi sikre at relevante borgere høres i forhold til kommende lokalplaner. SF og Venstre ønsker at udvalget forholder sig til hvad der kan gøres for at minimere indbliksgener og støjgenerne fra byggeriet på Baune Alle og det kommende støjværn der er under opførsel på Omfartsvejen ind mod byggeriet på Baune Alle i forhold til Sorgenfrivej." Byplanudvalget den : Udvalget ønsker, at der gennemføres en anerkendt støjmåling (akkrediteret

12 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.12 støjmåling), for at få afdækket, i hvilket omfang genboerne på Sorgenfrivej, evt. er blevet påført øget støj pga.af det nye byggeri, idet de af bygherre fremsendte støjberegninger fra COWI har givet anledning til usikkerhed i bedømmelsen af eventuelle støjgener pga. det nye byggeri. Udvalget ønsker ligeledes undersøgt, hvad en hastighedsnedsættelse fra 90 til 70 km/t og støjdæmpende asfalt på Lyngby omfartsvej vil betyde for støjbilledet. Sagen genoptages i udvalget, når de nye oplysninger foreligger. Niels D. Lund (F) var fraværende under dette punkt. Forelægges på ny Teknisk Forvaltning har den 5. november 2009 afholdt møde med Cowi A/S om udarbejdelse af en akkrediteret støjberegning samt om en redegørelse for betydningen af en hastighedsnedsættelse fra 90 til 70 km/t, og for betydningen af en belægning med en støjdæmpende asfalt Cowi A/S har den 2. december 2009 fremsendt en akkrediteret støjberegning af 1. december 2009 og notat af 1. december 2009 om alternative støjdæmpende foranstaltninger. Begge er lagt på sagen. Den akkrediteret støjberegning viser, at de nye etageboligbebyggelser på Baune Alle og Mortonsvej medfører en minimal støjrefleksion, som for boligerne på Sorgenfrivej giver en forøget støjbelastning på maksimalt 0,2 db. Sådanne små ændringer i støjen kan normalt ikke registreres (ikke hørbar). Når ændringen i støjbelastningen er så lille, skyldes det primært, at de bygninger som kunne give betydende reflektioner, ligger forholdsvis langt fra vejen. Støjberegningen viser desuden at den udendørs støjbelastning for boligerne i 1. række på Sorgenfrivej overskrider den vejledende støjgrænse for vejstøj, men de vejledende støjgrænser gælder ikke for eksisterende bebyggelse. Den vejledende støjgrænse for togstøj overskrides ikke. I notat af om alternative støjdæmpende foranstaltninger fremgår det, at en hastighedsreduktion fra 90 km/t til 70 km/t vil reducere trafikstøjen med 2,9 db, og en reduktion af hastigheden til 80 km/t vil reducere støjen med 1,4 db. Udlægning af en standard støjreducerende asfalt vil medføre en støjreduktionen på 2-3 db (som oftest dog 2 db). En anden specialtype asfalt, kaldet drænasfalt, vil kunne reducere trafikstøjen med 4-5 db. Denne belægning er dog væsentlig dyrere og kræver jævnlig rensning. Angående betydningen af en sænkning af db oplyser Cowi A/S, at en ændreing på 3 db er tydelig hørbar, mens en ændring på under 1dB ikke er hørbar. Hvis der sker en halvering af trafikmængden giver det en støjreduktion på omkring 3 db. En reduktion på 8-10 db svarer til en halvering af den oplevede vejstøj.

13 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.13 Sagen forelægges. Byplanudvalget den : Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget har noteret sig, at ejendomme på Sorgenfrivej ikke er blevet hørt i forbindelse med lokalplanprocessen. Støjberegningen fremsendes derfor til orientering til ejendommene på Sorgenfrivej, og spørgsmålet om vejstøj oversendes til Teknik- og Miljøudvalget.

14 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.14 Hummeltoften 5B, disp. BB% Ansøgning om tilladelse til opførsel af tilbygning 25,5 m² placeret under eksisterende tag. 6. Plangrundlag Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde , hvorom bl.a er fastsat parcelhuse, max 2 etager, max BB% 25. Ejendommen grænser op til naturbeskyttelseslinie. I henhold til kommuneplanforslag 2009 er ejendommen beliggende i et område udlagt som naturfølsomt. Generelt lægger forslaget op til en max. bebyggelsesprocent på 30 i områder med åben - lavt byggeri (som pågældende ejendom), der fastsættes dog samtidig, at der ved lokalplanlægning kan fastsættes lavere bebyggelsesprocent i naturfølsomme områder. Ejendommen Matr. areal 1399 m², hvoraf 699 m² af grundarealet er beliggende i landzone. Landzoneareal indgår ikke i beregning af bebyggelsesprocent. Bolig er beliggende på skrånende grund og fremstår mod havesiden i 2 etager med et boligareal på 193 m², kælderareal på 41,5 m² (medregnes til etagearealet), overdækketareal på 25,5 m² og en bebyggelsesprocent på 37,1. Historie I forbindelse med lovliggørelse af boligbyggeri, blev der i skrivelse til Københavns Amt maj 1991, oplyst følgende vedr. ejendommen: Hummeltoften 5B er sammen med 7 andre grunde beliggende i 1. række ned til Prinsessestien og Åmosekvarteret. Alle 8 grunde er behæftet med privatretlige servitutter, en fredningsbyggelinie samt en by- og landzonelinie som stort set halverer grundenes byggeret. Syv af de 8 grunde er bebygget med relativt store huse, opført i årene Den beregnede og gennemsnitslige bebyggelsesprocent for de 8 ejendomme er 30 %. Til sammenligning har Hummeltoften 5B en bebyggelsesprocent på 32%. (beregnet efter regneregler i Bygningsreglement for Småhuse BR-S 85). I 2002 blev der meddelt tilladelse til opførsel af 14 m² tilbygning, beliggende under eksisterende tag samt i en del af kælderen. Dette medførte et boligareal på 193 m². Kælderareal der regnes med ved beregning af bebyggelsesprocent (Loft mere end 1,25 m over terræn) 41,5m², overdækket areal 25,5 m² og en bebyggelsesprocent på 33,5 (regneregler iht. BR-S 98). Ansøgning Der søges om tilladelse til opførsel af tilbygning 25,5 m², placeret under eksisterende tagudhæng/ overdækning mod nord. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at ejendommen bebyggelsesprocent ikke vil blive ændret iht. gældende

15 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.15 beregningsregler, jf. BR 08 B ved opførsel af ny tilbygning. Ansøger nævner ligeledes vedrørende området udlagt som naturfølsomt, at udarbejdelse af forslag med hensigt at beskytte naturfølsomme områder omkring bl.a. Hummeltoften med en bebyggelsesprocent på f.eks. 20, i de fleste tilfælde vil være et væsentligt aktiv til at beskytte områder, men fordi ansøgte udvidelse ønskes placeret under eksisterende tag, vil en udvidelse ikke udgøre en risiko eller belastning for området. Forvaltningens vurdering Ansøgning samt tegningsmateriale er sendt i høring hos naboer, grundet overskridelse af bebyggelsesprocent fastsat i kommuneplanen, hertil er der kommet enkelte indsigelser, idet nabo ikke mente, at udsendte materiale var fyldestgørende. Ansøger har ret i, at ændringen ikke ændrer den beregnede bebyggelsesprocent iht. gældende regler (Bygningsreglement BR08), idet reglerne nu tæller overdækkede arealer med ved beregning af bebyggelsesprocent (BB%). BB% kan beregnes til ca. ( )/700*100 eller ca. 37%. Ved beregningen indgår ikke den del af matrikelarealet der ligger i landzone. Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles tilladelse til det ansøgte, idet udvidelse sker under eksisterende tag. Byplanudvalget den : Godkendt.

16 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.16 Parallelvej 15 - Opstilling af midlertidige kontorpavilloner Der søges om tilladelse til midlertidig opstilling af kontorpavilloner på parkeringareal. Det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplan. 7. Planforhold Ejendommen ligger i kommuneplanens enkeltområde udlagt til regionalt center, kontor, stationsnært. Ejendommen er omfattet af lokalplan 151. Ansøgning Der søges om midlertidig (18-36 mdr.) opstilling af kontorpavilloner i 2 etager på eksisterende parkeringsareal. Ansøgningen begrundes med at virksomheden, der har ca medarbejdere i området, har udnyttet sine nuværende lokaler til max. kapacitet og har et akut behov for at skabe plads til yderligere 60 medarbejdere i en periode. Virksomheden er i dialog med udlejer for at finde en permanent løsning på virksomhedens pladsproblemer. Lokalplan 151 De midlertidige kontorpavilloner tænkes opsat på eksisterende parkeringsareal. Parkeringsarealet ligger i lokalplanens område B, jf. lokalplanens bilag 1. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens 6.2.2, der fastsætter, at der ikke må opføres ny bebyggelse i område B, dog sådan, jf. lokalplanens 6.2.3, at det er muligt er opføre mindre bygninger til ejendommens drift. Det ansøgte er sendt i høring i lokalområdet. Forvaltningen vil orientere om resultat af høring på udvalgets møde. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder, at det vil være i overensstemmelse med tidligere praksis, at meddele en midlertidig dispensation - 3 år - til opsætning af pavilloner. Teknisk Forvaltning foreslår, at der meddeles midlertidig - 3 år - dispensation til opstilling af pavilloner, såfremt der ikke ved den pågående høring fremkommer væsnentlige argumenter imod dispensation.

17 Åbent punkt Byplanudvalget den , s.17 Byplanudvalget den Udvalget støtter dispensationen under forudsætning af, at COWI sørger for erstatningsparkering for de ansatte. Udvalget ønsker, at forvaltningen optager forhandling med ejeren af erhvervsejendommen om, at parkeringsarealerne generelt kan benyttes af områdets beboere udenfor normal arbejdstid. Henrik Brade Johansen, Det Radikale Venstre, deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Torsdag den 08.05.03. Medlemmer:

Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Torsdag den 08.05.03. Medlemmer: Teknisk Udvalg Medlemmer: Knud Pihl (V) Ingrid Valnert (V) Lars Kilhof (V) Jørgen Kristiansen (V) Per Breddam (A) Side 237 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Tejstgården, matr. nr. 11 xø, Hundige

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644

Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Pkt.nr. 9 Avedørelejren - Fægtegården, Magasingården og Messegården - Ansøgninger om dispensationer fra Lokalplan 430 443644 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. april 2015 Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia

Keld Larsen. Parcelvej 27. 7000 Fredericia. Leif Thomassen Parcelvej 17 7000 Fredericia. Søren Peder Sørensen Parcelvej 21 7000 Fredericia Plan & Byg INDSIGELSESNOTAT og INDSIGELSER Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 324, Aktivitetshus, Sønderparken. 30.05.2013 Sags-ID:12/10606 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Nr. Navn Adresse E-mail

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller Åbent punkt Byplanudvalget den 11-04-2012, s.1 Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller 1. Sagsfremstilling Grundejerforeningen Åbrinken ønsker at opsætte solcelleanlæg på sydvente

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej 27, 8240 Risskov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. december 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Tilladelse til at indrette møbelbutik i erhvervsejendom på Ådalsvej

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Lokalplan 950, Nedrivning Komponentværkstedet - endelig Aarhus Kommune Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring

Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring Tillæg nr 24 - Offentlig område ved Bistrupvej, Hjørring Vedtaget Dato for offentliggørelse af forslag Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden 24. november 2010 30. marts 2011 27. april 2011 Høringen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup.

g 5)v 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune GÅET Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. GÅET 24 APR. 2013 23. april 2013 UHCI kommune Indsigelse mod opførelse af nye møller mellem Kgs. Tisted og Binderup. Vi har af omveje fundet ud af, at der for nogle få uger siden er indgivet forslag til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen)

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. august 2015 J.nr.: NMK-33-02957 KlageID: 66958 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2008 J.nr.: NKN-33-02473 ssc Afgørelse i sagen om Tårnby Kommunes vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 K E N D E L S E Sigma Entreprise A/S (selv) mod Rudersdal Kommune (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen)

Læs mere

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget).

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget). Claus Sørensen Dorthe Smidt Bystrædet 1 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-010 for boligområde ved Eriksborg, etape 1.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-010 for boligområde ved Eriksborg, etape 1. Teknik- og Miljøafdelingen 28. august 2015/drj, msb Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-010 for boligområde ved Eriksborg, etape 1. Nr. Afsender Resumé og hovedindhold af indsigelser

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. F31

Tillæg 1 til lokalplan nr. F31 Tillæg 1 til lokalplan nr. F31 for boligområdet syd for Lillevangsvej i Fredensborg MILJØ & TEKNIK Indholdsfortegnelse Generel orientering... 3 Indholdsoversigt... 5 Lokalplantillæggets formål og indhold...

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Ingeniørfirmaet A/S Læssøe-Simonsen Industrivej 5 4652 Hårlev Sendt på mail til info@hal.dk Postadresse: Landzone Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 1.72 8.5 må boligbebyggelse opføre i indtil 1 etage med udnyttet tagetage og med en maksimal højde på 8,5 meter.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 1.72 8.5 må boligbebyggelse opføre i indtil 1 etage med udnyttet tagetage og med en maksimal højde på 8,5 meter. Heidi Madsen og Lars Frandsen Nørhalnevej 5 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69

Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Notat vedrørende ansøgning om mulighed for udstykning af Tingstedet 58-69 Dette notat er udarbejdet for at belyse en ansøgning vedrørende udstykning af Forsvarets eksisterende boliger på adressen Tingstedet

Læs mere

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget anbefale over for Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tid Mandag den 19. januar 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Carsten og Victoria Burels Piihl Esbjergvej 316 6000 Kolding. cp@vica.dk

Carsten og Victoria Burels Piihl Esbjergvej 316 6000 Kolding. cp@vica.dk Carsten og Victoria Burels Piihl Esbjergvej 316 6000 Kolding cp@vica.dk Landzonetilladelse til enfamiliehus med garage og udestue som erstatning for eksisterende bolig. By- og Udviklingsforvaltningen Plan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere