Beredskab. Udviklingsaftale Center for Beredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab"

Transkript

1 Beredskab Udviklingsaftale Center for Beredskab Udviklingsaftale for

2 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet med aftalen er at præcisere de politiske mål og forventninger til udviklingen af Beredskabet for de kommende år. Dette sker inden for de alment gældende regler i Slagelse Kommune og den tildelte budgetramme. Aftalen er gældende for perioden til Efter det første år foretages en midtvejsstatus over aftalen med mulighed for at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer af aftalen i forhold til økonomi, mål og evt. lovgivningsmæssige ændringer mm. Beskrivelse af beredskabsområdet Området omfatter kommunens brand- og redningsberedskab, herunder et Rednings- og Sikkerhedscenter (Brandskole), som er organiseret i Beredskabet, der endvidere varetager en række øvrige opgaver. Politikområdet er opdelt i 2 underområder. 1. Det skattefinansierede område: Brandteknisk byggesagsbehandling Brandsyn Brandteknisk rådgivning Beredskabsplanlægning Udrykningstjeneste Øvrige brand- og redningsrelaterede opgaver Frivilligt redningsberedskab 2. Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC): Uddannelse og kursusaktiviteter Beredskabsrelaterede serviceopgaver Herudover varetager Beredskabet også væsentlige opgaver i relation til beredskabet på Storebæltsforbindelsen; særligt tunnelberedskabet. Dette beredskab finansieres via eksternt regnskab. Området varetager i øvrigt en række andre beredskabsrelaterede opgaver, herunder serviceopgaver i det omfang de er rentable og relevante. Beredskabet indgår herudover i det kommunale fællesskab og er koordinator på kommunens samlede beredskabsplanlægning. 2

3 Side 3 / 7 Udgiftsramme for Beredskabet Nettoudgifter i hele kr priser Regnskab Brand- og Redningsskolen, udgifter Brand- og Redningsskolen, indtægter Redningsberedskabet, Ledelse og Administration Redningsberedskabet, Fælles formål Redningsberedskabet, tilsyn og vejledning Redningsberedskabet, udrykningstjenste Udgifter i alt Index Via ekstern kontrakt med Sund og Bælt forventes Beredskabet yderligere at forvalte ca. 10 mio. kr. i forbindelse med opgaver i relation til Storebæltsberedskabet. Brand- og Regningsskolen samt Storebæltsberedskabets omsætning udgør således over halvdelen af Beredskabets samlede omsætning. Nøgletal Skattefinansieret område Redningsberedskab Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø) 3 Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 2 Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør) 1 Kommunalt fuldtidsansatte (ex. brandskolen) 10 Kommunalt deltidsansatte (Slagelse) 31 Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsner (Agersø og Omø) 21 Ansatte i frivilligt beredskab 59 Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør) 50 Antal udrykninger 616 Lovpligtige (og frivillige) brandsyn, i alt 720, hvoraf anført antal er pligtige i Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f.eks. fyrværkeri og arrangementer) 150 Byggesager i høring 100 Forebyggende rådgivningsbesøg og møder 150 Rednings- og Sikkerhedscenter Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør) 1 Kommunalt ansatte 11 Kurser 380 Kursister

4 Side 4 / 7 ECO Nøgletal Slagelse kommune BM Region Sjælland Hele landet 2013 Redningsberedskab kr. pr. indbyggere 209 * Redningsberedskab kr. pr. indbyggere 208 ** *= BM kommunerne 2013: Esbjerg, Silkeborg, Sønderborg, Næstved, Slagelse, Vejle, Holbæk, Aabenraa, Holstebro, Haderslev, Ringkøbing-Skjern, Hjørring, Frederikshavn, Favrskov og Sorø. **= BM kommunerne 2012: Thisted, Haderslev, Svendborg, Næstved, Nyborg, Sorø, Faxe, Morsø, Slagelse, Holbæk og Kerteminde. Udviklingstendenser I vil der være en omfattende analyse af det samlede danske redningsberedskab. Sammen med den lokalt reviderede dimensionering af kommunes beredskab, vil denne medføre de væsentligste udfordringer for beredskabet i Disse temaer beskrives yderligere i nedenstående afsnit sammen med øvrige relevante områder. analyse af det samlede redningsberedskab I 2012 blev der indgået en ny central aftale om redningsberedskabet for Forud for indgåelse af aftalen gennemførte et udvalg med repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, KL og finansministeriet med bistand fra Deloitte en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, herunder en strukturanalyse. Det fremgår bl.a. af strukturanalysen, at der med en reform af den nuværende niveaudelte struktur i beredskabet er mulighed for at tilvejebringe omfattende effektiviseringer, der ikke vil kunne realiseres inden for den eksisterende struktur. Det fremgår således af Deloittes analyse, at en strukturændring ved fuld indfasning vil kunne indebære et årligt nettoprovenu på mio. kr. (stat og kommuner) inklusiv effektiviseringer, der vil kunne implementeres uafhængigt af strukturen. Det var udvalgets vurdering, at Deloittes analyse på daværende tidspunkt ikke kunne danne udgangspunkt for en beslutning om en ny struktur i beredskabet. Udvalget vurderede samtidigt, at de beredskabsfaglige og økonomiske konsekvenser af en eventuel strukturændring skal analyseres nærmere. Særligt KL var uenige i flere konklusioner. På den baggrund nedsætter regeringen Redningsberedskabets strukturudvalg i Udvalget får til opgave med udgangspunkt i Deloittes budgetanalyse at udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo Slagelse kommunes Center for Beredskab vurderer, at resultatet af analysen kan medføre grundlæggende og betydelige ændringer indenfor beredskabet i og uden for kommunen. Eventuel indflydelse på ændringerne skal bl.a. udøves i Risikobaseret dimensionering I 2007 blev der indført lokalt risikobaseret redningsberedskab i Danmark. Hidtil havde beredskabet været centralt fastlagt, således indbyggerantal og krav til udrykningstider var afgørende for beredskabets dimensionering. Principielt har kommunalbestyrelsen "frit spil" til at fastlægge ser- 4

5 Side 5 / 7 viceniveauet. Beredskabets dimensionering skal dog fastlægges på baggrund af en konkret og lokalt udarbejdet risikoanalyse. I gennemfører Slagelse en revision af den nuværende plan med henblik på ny politisk fastlæggelse af et fremadrettet serviceniveau. Flere forhold i planen skal bl.a. indføres i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning I forbindelse med en helhedsorienteret beredskabsplanlægning anbefaler Beredskabsstyrelsen, at kommunerne fokuserer på at udarbejde en overskuelig og handlingsorienteret beredskabsplan, som beskriver hvorledes kommunen vil håndtere de overordnede opgaver i forbindelse med krisestyring; aktivering og drift af egen krisestab, informationshåndtering, koordination af handlinger og ressourcer samt krisekommunikation. Kommunens overordnede plan er udarbejdet og godkendt i byrådet. Der skal fremadrettet udarbejdes og revideres delplaner for alle kommunens områder (center/stabe). Til formålet er indkøbet et risikostyringssystem (C3), som skal medvirke til at samle kommunens planer under en paraply, og samtidig være en platform for at dele status på tværfaglige beredskabsopgaver, ligesom det kan anvendes i almindelige driftsforhold (log m.v). Frivilligt redningsberedskab I 2012 blev det frivillige beredskab samlet i nye bygninger ved administrationen og RESC i Korsør. I samme forbindelse pågår ændringer indenfor opgaver, personel, materiel og uddannelse, samt diverse samarbejder, med henblik på et styrket frivilligt beredskab i kommunen, der matcher fremtidens krav og forventninger. Ungdomsbrandkorps ( brandkadetter ) Der er en generel tendens til, at flere kommuner indfører forskellige former for ungdomsbrandkorps, med forskellige formål. Initiativerne har generelt 2 overordnede formål. At skabe respekt omkring brandvæsnets arbejde samt, i øvrigt at indgå i en social indsats (SSP m.v.) til gavn for Kommunen og beredskabet som helhed. I oprettede Beredskabet et hold af brandkadetter i samarbejde med Kommunens SSP-enhed og andre lokalt forankrede initiativer ( Nye muligheder ) projekter. Dette arbejde forsættes i 2013, ligesom det forventes at forsætte i Storebæltsberedskabet Der er indgået en ny 6 års aftale med Sund & Bælt pr. 1. januar Beredskabet er et udvidet politisk beredskab, som ikke er krævet ved lov. I aftalerne (Storebælt og Falck) er der mulighed for, at beredskabet delvis også udgår fra stationen i Nyborg, hvilket blev en kendsgerning ved en tillægsaftale gældende pr. 1. januar Aftalen med A/S Storebælt udløber med udgangen af 2015 og der skal udarbejdes et oplæg med henblik på genforhandling. Rednings- og Sikkerhedscenteret (RESC) RESC har igennem de seneste år øget sit kundegrundlag og image herunder navn. På uddannelsesområdet bemærkes det i øvrigt, at der stilles flere nye krav indenfor kvalitetssikring på en række sikkerhedsområder. Dette medfører bl.a. at der tilvejebringes en række akkrediteringer for at kunne forsætte sin kursusvirksomhed overfor en række samarbejdspartnere, f.eks. i vindmøllebranchen, hvor der også i stigende grad forventes on-site træning. RESC, som er selvfinansieret, skønnes forsat at have en central placering i Beredskabet. 5

6 Side 6 / 7 Drifts- og udviklingsmål Beredskabet vil bl.a. arbejde med følgende mål i , hvor det bemærkes, at flere initiativer allerede er igangsat. Det bemærkes i øvrigt at den Beredskabets lovpligtige Plan for Risikobaseret dimensionering beskriver redningsberedskabets virksomhed, organisation, personel, materiel og serviceniveau. Udviklingstema Mål Aktiviteter Beredskabsplan Slagelse kommune har en overordnet beredskabsplan, samt flere delplaner fra sektoransvarlige stabe. Disse skal yderligere kvalificeres, samt være overskuelige, operative og let tilgængelige. Center for Beredskab igangsætter og sparre med de enkelte centre. Beredskabet koordinerer planerne i C3. Risikobaseret Dimensionering Storebæltsberedskabet Aftalen med Falck om operativt beredskab udløber ultimo Der skal tages stilling til, samt evt. indgås en ny aftale. Ny vandforsyningsplan implementeres i overensstemmelse med planen, herunder reduceres i antallet af brandhaner. Det frivillige beredskab skal forsat prioriteres indenfor områderne, Indsats og Logistik. Det forebyggende arbejde skal også prioriteres i Samarbejdsmuligheder særligt med andre kommuner skal afdækkes og intensiveres i relevant omfang. Storebæltsberedskabet skal prioriteres og fastholdes på et tidssvarende højt niveau. Der skal laves en ny aftale pr. 1. januar 2016, hvor eksisterende aftale udløber. Der skal forsat sikres sammenhæng mellem det risikobaserede Der tages stilling til evt. ændret serviceniveau. Der tages stilling til evt. udbud. Der laves udbud/aftaler i forlængelse af politisk beslutning. Beredskabet laver en detaljeret plan. Der laves endelige aftaler med forsyningsvirksomhederne, bl.a. omkring ansvar, opgaver og økonomi. Der tilføres nyt redningsmateriel samt udstyr til forplejningsenheden i overensstemmelse med plan for risikobaseret dimensionering. Der laves forebyggelsesaktiviteter i henhold til kommunens plan for risikobaseret dimensionering. Arbejdet med brandkadetter forsættes. Politiske og administrative tiltag og samarbejdsemner på beredskabsområdet drøftes og behandles i relevant omfang på relevante niveauer. Der skal foretages en forventningsafstemning omkring fremtidigt beredskab på området. Der udarbejdes et konkret oplæg til ny aftale gældende fra 1. januar

7 Side 7 / 7 beredskab, herunder leverandør, og aftalen med A/S Storebælt. Resc Resc skal forsat indgå som en del af det samlede beredskab. Undervisningsaktiviteter og faciliteter skal afspejle udbud og efterspørgsel. Resc skal samtid være bæredygtigt og attraktiv i relation til eventuelle nye strukturer på beredskabsområdet. Der etableres evt. yderligere samarbejdsaftaler omkring uddannelse. Der etableres yderligere relevante og fremtidsrelevante faciliteter. Der udvides med relevante omklædnings-, klargørings- og undervisningsfaciliteter. Beredskabsforlig og beredskabsanalyse Visionen Arbejdet vedrørende nyt forlig, herunder analysearbejdet skal følges tæt. Byrådets vision vedrørende styrke uddannelse, erhvervsudvikling og kulturelle oplevelser inddrages i muligt og relevant omfang i udførelsen af beredskabets opgaver. Ad hoc. Ad hoc. 7

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning Indhold 1. Formål med notatet... 3 1.2 Resumé... 3 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab... 4 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011

Aarhus Brandvæsen. Årsberetning 2011 Aarhus Brandvæsen Årsberetning 2011 Der har i årets løb også været fokus på fraværet hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø,

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere