Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning"

Transkript

1 Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

2 Indhold 1. Formål med notatet Resumé Myndighedsområdet: Det operative beredskab De primære udgifter på det operative beredskab (kr.) Fakta og forskelle i udgifterne på det operative beredskab Bemærkninger til det operative beredskab Myndighedsområdet: Det forebyggende beredskab De primære udgifter i det forebyggende beredskab (kr.) Fakta og forskelle i det forebyggende beredskab Bemærkninger til det forebyggende beredskab Det frivillige beredskab De primære udgifter i det frivillige beredskab (kr.) Fakta og forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Bemærkninger til det frivillige beredskab Bygninger De primære udgifter vedr. bygninger (kr.) Fakta og forskelle i udgifter vedr. bygninger Bemærkninger til bygninger Serviceopgaver Fakta og forskelle i serviceopgaver som udføres af beredskaberne Bemærkninger til serviceopgaverne Administrative ydelser udført af kommunerne Indirekte administrationsomkostninger konteret på hovedkonto 06 (kr.) Fakta og forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Bemærkning til administrative ydelser leveret af kommunen Bilag 1: Regnskab Bilag 2: Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne

3 1. Formål med notatet Dette notat har til formål at opliste beredskabernes totale driftsudgifter i 2013 til beredskabsopgaverne og kan være medvirkende til at danne grundlaget for det budget, som det nye samlede beredskab skal stilles til rådighed for at løse beredskabsopgaverne. Opgørelsen af de totale udgifter er relevant, fordi alle beredskabsudgifter ikke er konteret under beredskaberne i dag, og fordi der beredskaberne imellem er forskellig praksis for hvad de enkelte beredskaber udfører af for eksempelvis serviceopgaver. Det er vigtigt, at opgøre alle udgifter og indtægter vedrørende beredskabet for at give et solidt grundlag for det fremadrettede budget for det nye beredskab. Notatet skal udover opgørelsen af beredskabernes totale udgifter skabe klarhed over de primære udgifter til beredskaberne i forhold til besluttede serviceniveau på myndighedsområdet, som omfatter det operative og forebyggende område skabe klarhed over indtægter og udgifter knyttet til serviceopgaverne (afsnit 6) Det bemærkes, at udgifterne til myndighedsopgaverne alt andet lige vil være forekommende for at opretholde det serviceniveau, der er besluttet i de seks kommuners risikobaserede dimensionering. At beredskaberne løser serviceopgaver, der er udover myndighedsopgaverne, medvirker til, at de samlede udgifter til beredskaberne reduceres. Notatet er udarbejdet som leverance til fase 2, Analyse, udarbejdet af økonomigruppen, i projektet Brand og Redning Vestsjælland. 1.2 Resumé Nedenstående tabel viser hovedtallene for beredskabernes totale driftsudgifter i 2013 til beredskabsopgaverne kr. Sorø Slagelse Lejre Odsherred Kalundborg Holbæk Total Samlet udgift til beredskabet Samlet operativ & forebyggende Heraf udgifter operativ Heraf udgifter forebyggende Frivilligt beredskab Bygninger Samlet serviceopgaver Heraf udgifter til serviceopgaver Heraf indtægter fra serviceopgaver Administrative ydelser (2%)

4 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab Det operative beredskab er kommunernes udrykningsberedskaber. Det operative beredskab for de seks kommuner er beskrevet i separat leverance herom. 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De primære udgifter til det operative beredskab er: Faste og variable personaleudgifter (lønninger, pensioner og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til både fuldtid og deltidsansatte og løn til administrative medarbejdere Direkte administrationsomkostninger, herunder blandt andet uddannelse, IT, telefon, forsikringer Køretøjer og driftsudgifter ifm. køretøjerne, herunder evt. anskaffelser købt på drift og eventuelle leasingafgifter Materiel, mundering, udrustning, tekniske installationer samt etablering, drift og vedligehold af brandhaner og branddamme Vagtcentral, drift og vedligehold af vagtcentral incl. alarmeringsanlæg til brandmandskab Indtægter ved tilslutning af ABA/AVS-anlæg Gebyr for udrykning til blinde alarmer Kontrakt med ekstern leverandør 2.2 Fakta og forskelle i udgifterne på det operative beredskab Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle på det operative beredskab. Holbæk 1 brandstation, 3 hjælpestationer, 1 ø-beredskab Det operative beredskab herunder døgnbemandet vagtcentral, varetages af Falck på kontrakt Alle personaleudgifter til det operative beredskab er indeholdt i kontrakt med Falck. I 2014 er indsatsledervagten hjemtaget til Holbæk Brandvæsen Køretøjer er indeholdt i kontrakt der er sket ændringer i køretøjssammensætningen i administrative medarbejdere + 2 i seniorjob Kalundborg 4 brandstationer (hvoraf 1 fælles med Sorø), 3 ø-beredskaber Egen automatisk vagtcentral Kommunale køretøjer er købt Vedligeholdelse af brandhaner og brandamme er ikke med i regnskab, udgiften afholdes af Vej & Park 4

5 Højderedningsberedskab Indtægter for drift af hjælpemiddeldepot er medregnet i udgiften til det operative beredskab 2 administrative medarbejdere Lejre 2 brandstationer, Roskilde Brandvæsen varetager operative opgaver i den østlige del på kontrakt Egen automatisk vagtcentral Køretøjer er delvist leaset, leaser 2 vandtankvogne og 1 sprøjte Administrative opgaver løses primært af det fastansatte beredskabspersonale Der er købt administrativ hjælp fra andre kommunale afdelinger Odsherred 3 brandstationer Egen automatisk vagtcentral - Leasingaftale på VC udløbet ultimo Indsatsledervagter i 2013 nedlagt 1 Indsatsledervagt i 2014 Hovedparten af køretøjer er leaset 1 administrativ medarbejder Slagelse 3 brandstationer, 2 ø-beredskaber Egen automatisk vagtcentral bemandes ved udrykninger Kommunale køretøjer er delvist leaset og købt Højderedningsberedskab 1 administrativ medarbejder Sorø 2 brandstationer (hvoraf 1 fælles med Kalundborg) Egen vagtcentral bemandes ved udrykninger. Alarmerer ISL Kalundborg ved udrykninger i gl. Høng Kommune. Der er afsat kr ,- til fremadrettet leasing af vagtcentral i budgettet Kommunale køretøjer er købt Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale 2.3 Bemærkninger til det operative beredskab Tallene indeholder alene regnskabstal for 2013, og er ikke et gennemsnit for flere års udgifter. Dette er selvfølgelig en potentiel fejlkilde, idet de enkelte beredskaber kan have været belastet forskelligt af beredskabsopgaver i Det vurderes dog, at grundlaget er brugbart som budgetgrundlag, når alle seks beredskaber betragtes samlet. Et beredskab kan have haft færre udgifter end et gennemsnitsår, mens et andet kan have haft flere udgifter. Som det eneste beredskab i det nye samarbejde er hele det operative beredskab i Holbæk i 2013 udliciteret til Falck. Holbæk Kommune har i 2014 hjemtaget Indsatsledervagten til Holbæk Brandvæsen og ansat tidligere seniorjobbere i faste stillinger. I 2014 er døgnbemandet vagtcentral suppleret med egen døgnbemandet vagtcentral. 5

6 Forskelle i tallene kan derudover skyldes, at der mellem beredskaberne er forskel på serviceniveauerne på forskellige områder, beredskabernes forskellige geografi (areal, indbyggere, ø-beredskab m.m.) samt forskelle i beredskabernes ejerskab af køretøjer. 3. Myndighedsområdet: Det forebyggende beredskab Det forebyggende beredskab udfører generelt brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, udarbejdelse lejlighedstilladelser, administration af fyrværkerilovgivningen, beredskabsplanlægning mv. 3.1 De primære udgifter i det forebyggende beredskab (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De primære udgifter til det forebyggende beredskab er: Faste og variable personaleudgifter (lønninger, pensioner og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til både fuldtid og deltidsansatte og løn til administrative medarbejdere Administrationsomkostninger herunder blandt andet uddannelse, IT, telefon, forsikringer Materiel og mundering Køretøjer 3.2 Fakta og forskelle i det forebyggende beredskab Holbæk Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale 4 risikovirksomheder Anvendt administrative biler til det forebyggende arbejde, der ikke er betalt for af beredskabet Kalundborg Der er 2 HK'ere på 30 timer og en på fuld tid samt beredskabschef og beredskabsinspektør. Varetager al brandteknisk byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) for byggesagsafdelingen Afholder "Brandskole" for Kalundborg Kommunes institutioner og virksomheder. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Administration af skorstensfejervæsenet 6 risikovirksomheder i Kalundborg Kommune Lejre Varetages af deltidsansat beredskabsinspektør 2 risikovirksomheder Odsherred Varetager al brandteknisk byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) for byggeafdelingen Afholder Brandskole for kommunens 3 klasser 1 administrativ medarbejder 6

7 Slagelse Myndighedsbehandling i forhold til Beredskabsloven Rådgivning til byggemyndighed i sager jævnfør Byggeloven Rådgivning af andre myndigheder og private om brandforhold generelt Sagsbehandling i forbindelse med 3 risikovirksomheder (Oil terminals (SGOT), Arla og DLG Korsør) Forebyggelsesprojekter f.eks. Uge 40 Koordinering af kommunens beredskabsplan Koordinator for SINE beredskabsradioer Administration af Offentlige Beskyttelsesrum Risikobaseret dimensionering Plan for vandforsyning til brandslukning Køretøjer er indregnet i det operative beredskab Sorø Rådgiver Teknik og Miljø i forhold til byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) ved alle byggesager hvor redningsberedskabet efterfølgende har tilsynsforpligtigelser i medfør af driftsmæssige forskrifter Administration af skorstensfejervæsenet 1 risikovirksomhed i Sorø Kommune (Energinet DK Stenlille Gaslager) Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale Vedr. køretøjer er der alene beregnet driftsudgifter, da køretøjerne er anskaffet til det operative beredskab 3.3 Bemærkninger til det forebyggende beredskab Alle kommuner varetager i en eller anden differentieret form rådgivning til de kommunale byggesagsafdelinger i forhold til spørgsmål om brandforhold efter byggelovgivningen, ligeledes medvirker redningsberedskabets ansatte i planlægnings og projekteringsmøder med virksomhedsejere - og arkitekter i forbindelse med byggesager. Koordinering af udarbejdelse af kommunernes plan for fortsat drift (beredskabsplan) er forankret i det forebyggende beredskab. 4. Det frivillige beredskab Beredskaberne i Holbæk, Kalundborg og Slagelse har i 2013 en supplerende frivillig styrke tilknyttet beredskabet. De frivillige beredskaber er et supplerende beredskab, som kan tilkaldes indenfor ½ time til 2 timer som ekstra bemanding. De frivillige får ingen løn, og der udbetales kun instruktørløn i forbindelse med uddannelse. 7

8 4.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De primære udgifter til de frivillige beredskaber er: Instruktørløn Beklædning og materiel Køretøjer Bygninger/lokaler til det frivillige beredskab Ungdomsbrandvæsen Indtægter fra staten (enhedstimer fra Beredskabsstyrelsen) 4.2 Fakta og forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Holbæk Frivillige er en del af kontrakten med Falck Elevtime refusionen fra Beredskabsstyrelsen er tilgået Falck I 2014 er de frivillige hjemtaget. Der samarbejdes med Odsherred Brandvæsen i 2015 Kalundborg Har frivillige - men udgiften er ikke udspecificeret, da udgiften er minimal og ikke specificerbar Lejre Har ikke frivillige Odsherred Har ikke tilknyttet frivillige i 2013, har etableret frivilligt beredskab i samarbejde med Holbæk Brandvæsen i 2015 Slagelse Har frivillige Sorø Har ikke frivillige Der er hjemtaget en større refusion (elev time godtgørelse) end forbrugt i For meget modtaget refusion modregnes i refusion for Bemærkninger til det frivillige beredskab Odsherred Brandvæsen og Holbæk Brandvæsen har i 2015 indgået samarbejde om det frivillige beredskab. 8

9 5. Bygninger I bilag 2 er bygningerne anvendt af de seks beredskaber beskrevet. Nedenfor fremgår en oversigt over alle bygninger, som beredskaberne råder over herunder også diverse lokaler og administrationsbygninger. Af oversigten fremgår ejerforhold, bygningernes benyttelse og om der betales husleje. 5.1 De primære udgifter vedr. bygninger (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø Der er følgende udgifter vedr. bygninger: Lejeudgift til private udlejere Lejeudgifter til kommunen Ejendomsskatter Vedligehold (indvendig/udvendig, tekniske installationer samt vedligehold af udendørsarealer inkl. snerydning) Forbrug (vand, el, varme, renovation) Forsikringer Rengøring 5.2 Fakta og forskelle i udgifter vedr. bygninger Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. beredskabernes bygninger, sådan som der i dag afregnes for bygningerne. Holbæk Bygninger til det operative beredskab er indeholdt i kontrakt med Falck Administrationen er placeret på Rådhuset uden udgift for beredskabet Frivillige er placeret i kommunal bygning uden udgift for beredskabet Brandstationen på Orø og Tuse Næs er udlejet til Falck Kalundborg Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer Lejre Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer Odsherred Brandstationen i Lumsås ejes af Lundbeck. Beredskabet har ingen udgifter til drift af bygningen Brandstationen i Nykøbing Sj. Beredskabet har ingen udgift til drift. 9

10 Brandstationen i Asnæs. Beredskabet betaler for vedligeholdelse, forsikring, el og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer. Falck betaler husleje for leje af plads til en ambulance på brandstationen Slagelse Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for indvendig vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer Sorø Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring. Udenoms arealer vedligeholdes af beredskabet 5.3 Bemærkninger til bygninger Beredskaberne har forskellige driftsomkostninger, men fælles for alle er at der ikke betales leje for brug af kommunale bygninger. For Odsherred Brandvæsen gælder, at Lundbeck ejer og betaler for driftsudgifter for brandstationen i Lumsås, som en del af samarbejdsaftalen mellem brandvæsnet og Lundbeck. Hjælpebrandstation på Tuse næs er solgt i Serviceopgaver De serviceopgaver, som de seks beredskaber udfører for kommunerne i dag, er beskrevet i analyserapport for Vagtcentraler og sideaktiviteter. Serviceopgaverne er oplistet nedenfor, således at nærværende notat giver et samlet overblik over såvel myndighedsopgaver (afsnit 2 til 5) som serviceopgaver. De seks kommuner har samlet haft udgifter til serviceopgaverne på 20,2 mio. kr. og indtægter fra serviceopgaverne på 28,3 mio. kr. Det bemærkes, at udgifterne til myndighedsopgaverne alt andet lige vil være forekommende hvis ikke serviceopgaverne løses for at opretholde det serviceniveau, der er besluttet. Derfor er nedenstående nettoresultat direkte henførbart til serviceopgaverne. 6.1 Nettoresultatet for ser viceopgaver der udføres af beredskaberne (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø

11 6.2 Fakta og forskelle i serviceopgaver som udføres af beredskaberne De seks beredskab udfører serviceopgaver, som, fremgår af nedenstående oversigt. Følgende opgaver udføres: Holbæk Har ikke udført serviceopgaver i 2013 Kalundborg Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed Brandvagter/sikkerhedsvagter Tunge løft for ældreplejen Flagning på kommunale bygninger og havn Drift af hjælpemiddeldepot Udlevering og transport af medicin Miljøtjeneste afhentning og bortskaffelse af miljøfarligt affald Oprydning efter færdselsuheld SINE service for private firmaer Tekst på kommunale biler Transport af valgmateriale Transport med ambulance på Sejerø Udlejning af antenneplads Lejre Modtagelse af tyverialarmer, tekniske alarmer og nødkald på vagtcentral Administration af nødkald, opstilling nedtagning + nøgleboks Vægterordning AIA alarmer Tunge løft for ældreplejen Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed Førstehjælp/Elementær Brand Telefonvagt for Center for ejendomme uden for arbejdstid Nødbehandler Region Sjælland Odsherred Tunge løft for ældreplejen Administration af nødkald Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Reparation af hjemmeplejens cykler Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed Førstehjælp/Elementær Brand Vægterordning AIA-alarmer, ophørt i 2014 Kørsel til overfaldsalarmer, ophørt i 2014 Autohjælp/akuthjælp Kørsel af affald for hjemmeplejen Oprydning efter færdselsuheld Tjek/rep. af strandposter 11

12 Slagelse Modtagelse af nødkald på vagtcentral Bagvagt for nødkald Brandkadetter Broåbning - Korsør Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed RESC ( Brand - og redningsskole) Administration af nødkald i vagtcentral Oprydning efter færdselsuheld Torvemester tilsyn med stande på Torvet ved torvedage Storebælts Beredskab Sorø Modtagelse af tyverialarmer, tekniske alarmer og elevatoralarmer og nødkald på vagtcentral Administration af nødkald / bagvagt ved overløb Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Tunge løft for ældreplejen Kursusvirksomhed - Førstehjælp og elementær brand Eftersyn af brandmateriel Vægterordning AIA-alarmer Kørsel til elevatorstop Kommuneabonnement Autohjælp/forbindinger Brandvagt Oprydning efter færdselsuheld Akut psykisk kriseberedskab for kommunalt ansatte medarbejdere Nødbehandler Region Sjælland Back-Up vagtcentral for Slagelse og Odsherred Brandvæsen 6.3 Bemærkninger til serviceopgaverne Holbæk: Holbæk Brandvæsen har i 2013 ikke udført serviceopgaver. I 2014 har Holbæk Brandvæsen valgt at hjemtage en række serviceopgaver, hvilket har medført væsentlige udgifter til etablering af serviceopgaverne, samt opstarts udfordringer i forbindelse med de nye serviceopgaver samt indtægter. Odsherred: I 2013 var der to beredskabsassistenter ansat på fuld tid til hovedsagligt at lave serviceopgaver og derudover var der en person i løntilskudsjob igennem året. I 2014 er der etableret et serviceværksted for kommunale biler som drifter den kommunale administrations bilpark ud fra en samlet flådestyringskoncept. Konceptet tilbydes også de andre kommunale 12

13 institutioner som har biler. Serviceværkstedet er i 2015 udskilt af brandvæsnet økonomisk, men det er stadig brandvæsnet som driver det. I 2014 er der to beredskabsassistenter ansat på fuld tid, en mand er ansat på 30 timer, en mand er ansat i flexjob på 16 timer og derudover er der to personer i løntilskudsjob. Slagelse: Overskud på kontrakt omkring Storebæltsberedskabet kr kr. skal refunderes ved kontraktens udløb pr Kontrakten omkring Storebæltsberedskabet skal i kontraktperioden hvile i sig selv. 7. Administrative ydelser udført af kommunerne Dette afsnit omhandler kommunernes indirekte udgifter til beredskabet, der afholdes på hovedkonto 06. Løn til administrative medarbejdere og øvrige administrative udgifter, som beredskaberne selv afholder, indgår i afsnit 2. Betaling af administrative ydelser på hovedkonto 06 til kommunerne er således ikke en del af udgifterne i afsnit 2. Der er i arbejdsgruppen truffet beslutning om, at anvende en procentsats på 2 % for alle kommuner som grundlag for beregning af de administrative ydelser, der er udført af kommunerne. 7.1 Indirekte administrationsomkostninger konteret på hovedkonto 06 (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De udgifter som indgår i administrationen af beredskaberne i kommunerne er primært: Udgifter til udbetaling af løn mv. Udgifter til ansættelse og afskedigelse Udgifter til budgetlægning og -opfølgning, regnskabsudarbejdelse, og controlling mv. Sekretariatsudgifter og juridisk bistand Revisionsudgifter Udgifter til fælles it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-support, inventar mv. 13

14 7.2 Fakta og forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Det vurderes, at der ikke er nogen væsentlige forskelle i de administrative opgaver, der løses af kommunerne på hovedkonto Bemærkning til administrative ydelser leveret af kommunen Ingen. 14

15 Bilag 1: Regnskab 2013 Regnskab Oversigt over kommunernes udgifter til beredskaberne Sorø Slagelse Lejre Odsherred Kalundborg Holbæk Total Beredskabet i alt (Drift) Myndighedsområdet: Det operativt og forebyggende beredskab De primære udgifter til det operative beredskab i alt Faste og variable personaleudgifter i alt Faste og variable personaleudgifter (Fuldtid) Administrativt personale -ansat i beredskabet Faste og variable personaleudgifter (Deltid) Deltid Honorar - Vagthonorar Deltid Variable lønudgifter Administrationsomkostninger i alt Administrationsomkostninger øvrigt Uddannelse Køretøjer i alt Køretøjer - alm. Drift og anskaffelse Køretøjer - leasing Materiel og mundering, tekniske installationer Gebyr for udrykning til blinde ABA-alarmer Vagtcentral Årlig abonnement og tilslutningsafgift af ABA anlæg til Vagtcentral Indtægter for udførelse af operative opgaver for andre kommuner og virksomheder Kontrakt med ekstern leverandør De primære udgifter til det forebyggende beredskab i alt Faste og variable personaleudgifter Administrationsomkostninger Køretøjer Materiel og mundering Taktisk forebyggelse Det frivillige beredskab (hvis et sådanne haves) De primære udgifter i det frivillige beredskab De primære udgifter i det frivillige beredskab - øvrige udgifter De primære udgifter i det frivillige beredskab - Indtægter fra staten Bygninger total De primære udgifter vedr. bygninger Udgifter til rengøring af bygninger Forsikringer til bygninger Husleje indtægter Serviceopgaver 4.1. Serviceopgaver der udføres af Brandvæsen/beredskab for Kommune og andre i alt Faste og variable personaleomkostninger Øvrige omkostninger Faste og variable indtægter Administrative ydelser udført af kommunerne (2 %)

16 Bilag 2: Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 Sorø Sorø (Brandstation) Kongebrovej 7, 4180 Myndighedsopgaver Sorø kommune ejer bygningen Nej Ja kr. (inkl. rengøring) Sorø/ Kalundborg Birkevej 20, 4291 Ruds Vedby (Brandstation) Myndighedsopgaver Falck ejer bygningen En del af kontrakten Sorø Frederiksvej 29, 4180 CF bygning (mødelokale) Myndighedsopgaver/uddannelse Sorø kommune ejer bygningen Nej Ja kr. (kun rengøring) Sorø 9 stk. Betondækningsgrave (beskyttelsesrum) Sorø kommune. Sorø kommune Sorø brandvæsen varetager tilsyn af betondækningsgravene, samt udbetaler afsavnsgodtgørelse til lodsejer. Der er ikke budgetlagt 16

17 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 med fremadrettet vedligehold Odsherred Station Asnæs Nygade 15, Asnæs Brandstation Odsherred Brandvæsen ejer bygningen Betaler el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring. Lejeindtægt: kr. Odsherred Station Nykøbing Vangen 1, Nykøbing Brandstation/administratio nscenter Odsherred Kommune ejer bygningen 0 kr. - Kommunal bygning Betaler ikke el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring Odsherred Station Lumsås Oddenvej 180, Nykøbing Brandstation Lundbeck ejer bygningen Betaler ikke el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring jv. Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftale: Indtægt Odsherred Frivilligt beredskab Ll. Egebjergvej 16, Vig Garage/Materielopbe varing Odsherred kommune ejer bygningen Vi har kun en mundtlig aftale Kalundborg Brandstation Rynkevangen 12, 4400 Brandstation Kalundborg Kommune ejer * 17

18 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 bygningen Kalundborg Brandstation Rynkevangen 16, 4400 Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * * kr. (samlet for alle kommunale bygninger) Kalundborg Brandstation Agertoften 4, Gørlev Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * Kalundborg Snertinge Brandstation Kalundborgvej 15, 4460 Brandstation Falck ejer Bygningen Del af kontrakt Kalundborg Sejerø Brandstation Sejerøvej 7B, 4592 Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * Kalundborg Nekselø Brandstation Nekselø 12 A, Nekselø Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * Kalundborg Reersø Brandstation Skovvej 3, 4281 Lejet Ja kr. årligt Slagelse Slagelse brandstation Rytterstaldsstræde 8,4200 Brandstation Slagelse kommune ejer bygningen 539 Nej Ja kr. (Ekskl. rengø- 18

19 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 ring) Slagelse Center for Beredskab Korsør Slagelse Landevej 3, 4220 Myndighed/Administration /RESC/ frivilligt Slagelse kommune ejer bygningen 1886 Nej Ja kr. (Ekskl. rengøring) Slagelse Agersø Brandstation Agersøgårdsvej 2, 4230 Skælskør, Agersø Myndighedsopgaver Slagelse kommune ejer bygningen 57 Nej Ja kr. Slagelse Omø Brandstation Dragesvej 1, 4230 Skælskør, Omø Myndighedsopgaver Slagelse kommune ejer bygningen 57 Nej Ja kr. Slagelse Betondækningsgrave (Antal: 44) Slagelse kommune Ingen Slagelse kommune kr. Holbæk Rådhuset i Holbæk (2015 Vækstfabrikken) Kanalstræde 2, 4300 Holbæk (2015 Ved Faurgården 7, 4300) Administration Holbæk Kommune lejer bygningen. I 2015 er Holbæk Brandvæsen flyttet til Ved Faurgården 7, Ca. 50 ( Nej Nej Ukendt 19

20 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 Holbæk Beredskabsstation ( Holbæk Kaserne) Udby Kirkevej 30, Holbæk ( Anders Larsensvej 1A, 4300 Holbæk) Frivillige Ejet af Holbæk Kommune. En del udlejes til Falck (brandstation). Er i maj 2014 solgt. De frivillige er flyttet til nye lokaler på Anders Larsensvej 1A, Ca.700 ( ca. 670) Nej Nej Ukendt Holbæk Orø Havn 3, Holbæk Falck Brandstation Ejet af Holbæk Kommune og udlejet til Falck. Ca. 100 Falck betaler til Holbæk Kommune Ukendt Ukendt Holbæk Station Holbæk Station Tølløse Station Mørkøv Station Tuse Næs 4 brandstationer L.C Worsøesvej 6, 4300 Industrivej 5, 4340 Holbækvej 251, 4440 Udby Kirkevej 30, 4300 Falck Brandstationer Falck. Falck. Falck. Holbæk kommune. Ukendt Ja. Aftale Ja. Aftale Ja. Aftale Ja. Aftale En del af Falck aftalen Ukendt Lejre Brandstation Horseager 6, 4330 Myndighedsopga- Lejre Kommune 273 Nej Ja, delvist (el, vand varme betales så vidt det kan ses 20

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

27. februar Kontraktretslige forhold

27. februar Kontraktretslige forhold 27. februar 2015 Kontraktretslige forhold 1 1. INDLEDNING Arbejdsgruppen vedr. kontraktsretslige forhold er en del af den projektorganisation, som har fået til opgave at udarbejde en analyse af status

Læs mere

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne Sag: 306-2014-74393 Dok.: 306-2015-36963 Oprettet: 9. februar 2015 Version 1.0 af den 1. marts 2015 Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Læs mere

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer Minikonference 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer 1. Velkomst v/ borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Minikonferencens formål indblik i nuværende beredskaber fælles viden

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Odsherred kommune: ( ) 1

Odsherred kommune: ( ) 1 Odsherred kommune: (kr. pr. år) Regnskab 202 Regnskab 203 Regnskab 204 Budget 205 Løn - 7.034.766 6.808.755 6.62.600 Kontrakt med ekstern leverandør - - - - Øvrige driftsudgifter (netto) - 3.788.705 3.353.266

Læs mere

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FO REBY GGE ND E NOTAT MIA SKOV TILLAN/MITI 3. november 2016 Årsrapport 2016 - Forbyggende afdeling Årsrapportens formål er, at give indsigt i de opgaver som afdelingen Myndighed, Forebyggelse og Planlægning

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Operationelt beredskab

Operationelt beredskab Analyseplan Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse (PE)

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Brand og Redning Vestsjælland Job- og personprofil for beredskabsdirektør

Brand og Redning Vestsjælland Job- og personprofil for beredskabsdirektør Brand og Redning Vestsjælland Job- og personprofil for beredskabsdirektør 30. april 2015 1. Baggrund De eksisterende beredskaber i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner fusionerer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

3. november 2016. Organisering af Vestsjællands Brandvæsen. Beredskabskommission. driftsforum. chefgruppe beredskabsdirektør RESC.

3. november 2016. Organisering af Vestsjællands Brandvæsen. Beredskabskommission. driftsforum. chefgruppe beredskabsdirektør RESC. Organisering af Vestsjællands Brandvæsen Beredskabskommission driftsforum chefgruppe beredskabsdirektør RESC sekretariat chef, operativt beredskab chef, forebyggende beredskab operativ leder Nord operativ

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE

SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I. Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE SAMMENLÆGNING AF BEREDSKABER I Trekantområdet ØKONOMICHEF JOHN BURCHARDT, KOLDING KOMMUNE Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter Det kommende forløb

Læs mere

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven

Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven Falcks bemærkninger til de økonomiske beregninger for en evt. kommunal hjemtagning af brandslukningsopgaven 1. Resume. Falck vil hermed som bidrag til debatten om Faxe Kommunes beredskabs fremtid kommentere

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø 14. december 2015 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund 4 1.1 Formål 4 1.2 Udarbejdelsen

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner

Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Bilag til sammenlægningsaftale for beredskaberne i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner Aktiver og Passiver HOLSTEBRO Beskrivelse Værdisat Autosprøjte Mercedes 1117 årgang 1990 0 Vandtankvogn Mercedes

Læs mere

Notat om indsatsledelse

Notat om indsatsledelse Vestsjællands Brandvæsen Notat om indsatsledelse Indsatslederes opgaver - og indsatsledelsens organisering i de 6 kommuner der indgår i Vestsjællands Brandvæsen, herunder oplæg til proces for at finde

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Stationer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Stationer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 2 Stationer Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: n Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse

Læs mere

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag, den 9. oktober 2015 kl. 8.00-10.00 på brandstationen i Sorø, mødelokalet beredskabsgården, Frederiksvej 29, 4180 Sorø Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 9. juni 2017 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Holbæk Brandstation, L.C.Worsøesvej 6, 4300 Holbæk. kl. 08:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Organisationsplan for Odense Brandvæsen

Organisationsplan for Odense Brandvæsen 09.02.11 Organisationsplan for Odense Brandvæsen Gældende fra 1. marts 2011. 1 Udgangssituation: Den 1. oktober 2009 indførte Odense Brandvæsen en midlertidig organisation, der indebar, at vagtcentralen

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Ny organisation i beredskabet

Ny organisation i beredskabet Ny organisation i beredskabet Myndighedsopgaver I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har Kommunernes Landsforening (KL) indgået en aftale med regeringen om, at kommunerne senest den 1. januar 2016

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af:

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af: Rev.:. februar 2015 Analyseplan og administrationsgrundlag Myndighedsopgaver Udarbejdet af: Tovholder: Mikael Nørgaard Gam Holbæk (MG) Jan Clausen Kalundborg (JC) Kurt Andersen Lejre (KA) Mette Waldorff

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Fase 4, Implementeringsfasen: Tids- & handlingsplan

Fase 4, Implementeringsfasen: Tids- & handlingsplan Fase 4, Implementeringsfasen: Tids- & handlingsplan Indledning Implementeringsfasen indeholder mange delprocesser, og det er vigtigt, at der er gennemsigtighed i hvad der foregår, hvornår. Mange af de

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg.

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken 8.00-10.00 på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk Ole Hansen,

Læs mere

Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 2

Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 2 Reduktionsforslag for Indhold Reducering af udrykninger til blinde alarmer... 2 Forlængelse af leasingaftaler... 3 Regulering takster for kurser... 4 Samarbejde på vagtcentralområdet... 5 Bilag 1 Forlængelse

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014.

Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Konklusionsreferat fra 1.møde i projektgruppen Samordning af sønderjyske Beredskaber Haderslev Rådhus den 23. september 2014. Tilstede: Direktør Rune Larsson (RL), Haderslev kommune BCH Jarl V Hansen,

Læs mere

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1.

Aftale om Beredskab i Solrød Kommune. I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Aftale om Beredskab i Solrød Kommune I henhold til Beredskabslovens 13 stk. 1. Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve og Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand har indgået følgende AFTALE

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 30. september 2016 Side 1/10 DAGSORDEN DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kalundborg, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg kl.

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets navn er Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland 1.2. Fællesskabets hjemsted fastsættes

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget

Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til budget 2018-2021 Retsgrundlag Ifølge vedtægternes punkt 15.2 skal BRSJ aflægge regnskab efter bestemmelserne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Deraf følger, at budgettet

Læs mere

Takstblad for Frederiksborg Brand og Redning 1. januar 2017 pris ex moms Pris med moms Administration Administrativ time 498,00 622,50

Takstblad for Frederiksborg Brand og Redning 1. januar 2017 pris ex moms Pris med moms Administration Administrativ time 498,00 622,50 Takstblad for Frederiksborg Brand og Redning 1. januar 2017 pris ex moms Pris med moms Administration Administrativ time 498,00 622,50 Automatisk brandalarmeringsanlæg: Tilslutningsafgift 12.176,00 15.220,00

Læs mere