Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning"

Transkript

1 Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

2 Indhold 1. Formål med notatet Resumé Myndighedsområdet: Det operative beredskab De primære udgifter på det operative beredskab (kr.) Fakta og forskelle i udgifterne på det operative beredskab Bemærkninger til det operative beredskab Myndighedsområdet: Det forebyggende beredskab De primære udgifter i det forebyggende beredskab (kr.) Fakta og forskelle i det forebyggende beredskab Bemærkninger til det forebyggende beredskab Det frivillige beredskab De primære udgifter i det frivillige beredskab (kr.) Fakta og forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Bemærkninger til det frivillige beredskab Bygninger De primære udgifter vedr. bygninger (kr.) Fakta og forskelle i udgifter vedr. bygninger Bemærkninger til bygninger Serviceopgaver Fakta og forskelle i serviceopgaver som udføres af beredskaberne Bemærkninger til serviceopgaverne Administrative ydelser udført af kommunerne Indirekte administrationsomkostninger konteret på hovedkonto 06 (kr.) Fakta og forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Bemærkning til administrative ydelser leveret af kommunen Bilag 1: Regnskab Bilag 2: Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne

3 1. Formål med notatet Dette notat har til formål at opliste beredskabernes totale driftsudgifter i 2013 til beredskabsopgaverne og kan være medvirkende til at danne grundlaget for det budget, som det nye samlede beredskab skal stilles til rådighed for at løse beredskabsopgaverne. Opgørelsen af de totale udgifter er relevant, fordi alle beredskabsudgifter ikke er konteret under beredskaberne i dag, og fordi der beredskaberne imellem er forskellig praksis for hvad de enkelte beredskaber udfører af for eksempelvis serviceopgaver. Det er vigtigt, at opgøre alle udgifter og indtægter vedrørende beredskabet for at give et solidt grundlag for det fremadrettede budget for det nye beredskab. Notatet skal udover opgørelsen af beredskabernes totale udgifter skabe klarhed over de primære udgifter til beredskaberne i forhold til besluttede serviceniveau på myndighedsområdet, som omfatter det operative og forebyggende område skabe klarhed over indtægter og udgifter knyttet til serviceopgaverne (afsnit 6) Det bemærkes, at udgifterne til myndighedsopgaverne alt andet lige vil være forekommende for at opretholde det serviceniveau, der er besluttet i de seks kommuners risikobaserede dimensionering. At beredskaberne løser serviceopgaver, der er udover myndighedsopgaverne, medvirker til, at de samlede udgifter til beredskaberne reduceres. Notatet er udarbejdet som leverance til fase 2, Analyse, udarbejdet af økonomigruppen, i projektet Brand og Redning Vestsjælland. 1.2 Resumé Nedenstående tabel viser hovedtallene for beredskabernes totale driftsudgifter i 2013 til beredskabsopgaverne kr. Sorø Slagelse Lejre Odsherred Kalundborg Holbæk Total Samlet udgift til beredskabet Samlet operativ & forebyggende Heraf udgifter operativ Heraf udgifter forebyggende Frivilligt beredskab Bygninger Samlet serviceopgaver Heraf udgifter til serviceopgaver Heraf indtægter fra serviceopgaver Administrative ydelser (2%)

4 2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab Det operative beredskab er kommunernes udrykningsberedskaber. Det operative beredskab for de seks kommuner er beskrevet i separat leverance herom. 2.1 De primære udgifter på det operative beredskab (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De primære udgifter til det operative beredskab er: Faste og variable personaleudgifter (lønninger, pensioner og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til både fuldtid og deltidsansatte og løn til administrative medarbejdere Direkte administrationsomkostninger, herunder blandt andet uddannelse, IT, telefon, forsikringer Køretøjer og driftsudgifter ifm. køretøjerne, herunder evt. anskaffelser købt på drift og eventuelle leasingafgifter Materiel, mundering, udrustning, tekniske installationer samt etablering, drift og vedligehold af brandhaner og branddamme Vagtcentral, drift og vedligehold af vagtcentral incl. alarmeringsanlæg til brandmandskab Indtægter ved tilslutning af ABA/AVS-anlæg Gebyr for udrykning til blinde alarmer Kontrakt med ekstern leverandør 2.2 Fakta og forskelle i udgifterne på det operative beredskab Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle på det operative beredskab. Holbæk 1 brandstation, 3 hjælpestationer, 1 ø-beredskab Det operative beredskab herunder døgnbemandet vagtcentral, varetages af Falck på kontrakt Alle personaleudgifter til det operative beredskab er indeholdt i kontrakt med Falck. I 2014 er indsatsledervagten hjemtaget til Holbæk Brandvæsen Køretøjer er indeholdt i kontrakt der er sket ændringer i køretøjssammensætningen i administrative medarbejdere + 2 i seniorjob Kalundborg 4 brandstationer (hvoraf 1 fælles med Sorø), 3 ø-beredskaber Egen automatisk vagtcentral Kommunale køretøjer er købt Vedligeholdelse af brandhaner og brandamme er ikke med i regnskab, udgiften afholdes af Vej & Park 4

5 Højderedningsberedskab Indtægter for drift af hjælpemiddeldepot er medregnet i udgiften til det operative beredskab 2 administrative medarbejdere Lejre 2 brandstationer, Roskilde Brandvæsen varetager operative opgaver i den østlige del på kontrakt Egen automatisk vagtcentral Køretøjer er delvist leaset, leaser 2 vandtankvogne og 1 sprøjte Administrative opgaver løses primært af det fastansatte beredskabspersonale Der er købt administrativ hjælp fra andre kommunale afdelinger Odsherred 3 brandstationer Egen automatisk vagtcentral - Leasingaftale på VC udløbet ultimo Indsatsledervagter i 2013 nedlagt 1 Indsatsledervagt i 2014 Hovedparten af køretøjer er leaset 1 administrativ medarbejder Slagelse 3 brandstationer, 2 ø-beredskaber Egen automatisk vagtcentral bemandes ved udrykninger Kommunale køretøjer er delvist leaset og købt Højderedningsberedskab 1 administrativ medarbejder Sorø 2 brandstationer (hvoraf 1 fælles med Kalundborg) Egen vagtcentral bemandes ved udrykninger. Alarmerer ISL Kalundborg ved udrykninger i gl. Høng Kommune. Der er afsat kr ,- til fremadrettet leasing af vagtcentral i budgettet Kommunale køretøjer er købt Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale 2.3 Bemærkninger til det operative beredskab Tallene indeholder alene regnskabstal for 2013, og er ikke et gennemsnit for flere års udgifter. Dette er selvfølgelig en potentiel fejlkilde, idet de enkelte beredskaber kan have været belastet forskelligt af beredskabsopgaver i Det vurderes dog, at grundlaget er brugbart som budgetgrundlag, når alle seks beredskaber betragtes samlet. Et beredskab kan have haft færre udgifter end et gennemsnitsår, mens et andet kan have haft flere udgifter. Som det eneste beredskab i det nye samarbejde er hele det operative beredskab i Holbæk i 2013 udliciteret til Falck. Holbæk Kommune har i 2014 hjemtaget Indsatsledervagten til Holbæk Brandvæsen og ansat tidligere seniorjobbere i faste stillinger. I 2014 er døgnbemandet vagtcentral suppleret med egen døgnbemandet vagtcentral. 5

6 Forskelle i tallene kan derudover skyldes, at der mellem beredskaberne er forskel på serviceniveauerne på forskellige områder, beredskabernes forskellige geografi (areal, indbyggere, ø-beredskab m.m.) samt forskelle i beredskabernes ejerskab af køretøjer. 3. Myndighedsområdet: Det forebyggende beredskab Det forebyggende beredskab udfører generelt brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, udarbejdelse lejlighedstilladelser, administration af fyrværkerilovgivningen, beredskabsplanlægning mv. 3.1 De primære udgifter i det forebyggende beredskab (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De primære udgifter til det forebyggende beredskab er: Faste og variable personaleudgifter (lønninger, pensioner og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til både fuldtid og deltidsansatte og løn til administrative medarbejdere Administrationsomkostninger herunder blandt andet uddannelse, IT, telefon, forsikringer Materiel og mundering Køretøjer 3.2 Fakta og forskelle i det forebyggende beredskab Holbæk Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale 4 risikovirksomheder Anvendt administrative biler til det forebyggende arbejde, der ikke er betalt for af beredskabet Kalundborg Der er 2 HK'ere på 30 timer og en på fuld tid samt beredskabschef og beredskabsinspektør. Varetager al brandteknisk byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) for byggesagsafdelingen Afholder "Brandskole" for Kalundborg Kommunes institutioner og virksomheder. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Administration af skorstensfejervæsenet 6 risikovirksomheder i Kalundborg Kommune Lejre Varetages af deltidsansat beredskabsinspektør 2 risikovirksomheder Odsherred Varetager al brandteknisk byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) for byggeafdelingen Afholder Brandskole for kommunens 3 klasser 1 administrativ medarbejder 6

7 Slagelse Myndighedsbehandling i forhold til Beredskabsloven Rådgivning til byggemyndighed i sager jævnfør Byggeloven Rådgivning af andre myndigheder og private om brandforhold generelt Sagsbehandling i forbindelse med 3 risikovirksomheder (Oil terminals (SGOT), Arla og DLG Korsør) Forebyggelsesprojekter f.eks. Uge 40 Koordinering af kommunens beredskabsplan Koordinator for SINE beredskabsradioer Administration af Offentlige Beskyttelsesrum Risikobaseret dimensionering Plan for vandforsyning til brandslukning Køretøjer er indregnet i det operative beredskab Sorø Rådgiver Teknik og Miljø i forhold til byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) ved alle byggesager hvor redningsberedskabet efterfølgende har tilsynsforpligtigelser i medfør af driftsmæssige forskrifter Administration af skorstensfejervæsenet 1 risikovirksomhed i Sorø Kommune (Energinet DK Stenlille Gaslager) Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale Vedr. køretøjer er der alene beregnet driftsudgifter, da køretøjerne er anskaffet til det operative beredskab 3.3 Bemærkninger til det forebyggende beredskab Alle kommuner varetager i en eller anden differentieret form rådgivning til de kommunale byggesagsafdelinger i forhold til spørgsmål om brandforhold efter byggelovgivningen, ligeledes medvirker redningsberedskabets ansatte i planlægnings og projekteringsmøder med virksomhedsejere - og arkitekter i forbindelse med byggesager. Koordinering af udarbejdelse af kommunernes plan for fortsat drift (beredskabsplan) er forankret i det forebyggende beredskab. 4. Det frivillige beredskab Beredskaberne i Holbæk, Kalundborg og Slagelse har i 2013 en supplerende frivillig styrke tilknyttet beredskabet. De frivillige beredskaber er et supplerende beredskab, som kan tilkaldes indenfor ½ time til 2 timer som ekstra bemanding. De frivillige får ingen løn, og der udbetales kun instruktørløn i forbindelse med uddannelse. 7

8 4.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De primære udgifter til de frivillige beredskaber er: Instruktørløn Beklædning og materiel Køretøjer Bygninger/lokaler til det frivillige beredskab Ungdomsbrandvæsen Indtægter fra staten (enhedstimer fra Beredskabsstyrelsen) 4.2 Fakta og forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab Holbæk Frivillige er en del af kontrakten med Falck Elevtime refusionen fra Beredskabsstyrelsen er tilgået Falck I 2014 er de frivillige hjemtaget. Der samarbejdes med Odsherred Brandvæsen i 2015 Kalundborg Har frivillige - men udgiften er ikke udspecificeret, da udgiften er minimal og ikke specificerbar Lejre Har ikke frivillige Odsherred Har ikke tilknyttet frivillige i 2013, har etableret frivilligt beredskab i samarbejde med Holbæk Brandvæsen i 2015 Slagelse Har frivillige Sorø Har ikke frivillige Der er hjemtaget en større refusion (elev time godtgørelse) end forbrugt i For meget modtaget refusion modregnes i refusion for Bemærkninger til det frivillige beredskab Odsherred Brandvæsen og Holbæk Brandvæsen har i 2015 indgået samarbejde om det frivillige beredskab. 8

9 5. Bygninger I bilag 2 er bygningerne anvendt af de seks beredskaber beskrevet. Nedenfor fremgår en oversigt over alle bygninger, som beredskaberne råder over herunder også diverse lokaler og administrationsbygninger. Af oversigten fremgår ejerforhold, bygningernes benyttelse og om der betales husleje. 5.1 De primære udgifter vedr. bygninger (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø Der er følgende udgifter vedr. bygninger: Lejeudgift til private udlejere Lejeudgifter til kommunen Ejendomsskatter Vedligehold (indvendig/udvendig, tekniske installationer samt vedligehold af udendørsarealer inkl. snerydning) Forbrug (vand, el, varme, renovation) Forsikringer Rengøring 5.2 Fakta og forskelle i udgifter vedr. bygninger Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. beredskabernes bygninger, sådan som der i dag afregnes for bygningerne. Holbæk Bygninger til det operative beredskab er indeholdt i kontrakt med Falck Administrationen er placeret på Rådhuset uden udgift for beredskabet Frivillige er placeret i kommunal bygning uden udgift for beredskabet Brandstationen på Orø og Tuse Næs er udlejet til Falck Kalundborg Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer Lejre Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer Odsherred Brandstationen i Lumsås ejes af Lundbeck. Beredskabet har ingen udgifter til drift af bygningen Brandstationen i Nykøbing Sj. Beredskabet har ingen udgift til drift. 9

10 Brandstationen i Asnæs. Beredskabet betaler for vedligeholdelse, forsikring, el og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer. Falck betaler husleje for leje af plads til en ambulance på brandstationen Slagelse Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for indvendig vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer Sorø Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring. Udenoms arealer vedligeholdes af beredskabet 5.3 Bemærkninger til bygninger Beredskaberne har forskellige driftsomkostninger, men fælles for alle er at der ikke betales leje for brug af kommunale bygninger. For Odsherred Brandvæsen gælder, at Lundbeck ejer og betaler for driftsudgifter for brandstationen i Lumsås, som en del af samarbejdsaftalen mellem brandvæsnet og Lundbeck. Hjælpebrandstation på Tuse næs er solgt i Serviceopgaver De serviceopgaver, som de seks beredskaber udfører for kommunerne i dag, er beskrevet i analyserapport for Vagtcentraler og sideaktiviteter. Serviceopgaverne er oplistet nedenfor, således at nærværende notat giver et samlet overblik over såvel myndighedsopgaver (afsnit 2 til 5) som serviceopgaver. De seks kommuner har samlet haft udgifter til serviceopgaverne på 20,2 mio. kr. og indtægter fra serviceopgaverne på 28,3 mio. kr. Det bemærkes, at udgifterne til myndighedsopgaverne alt andet lige vil være forekommende hvis ikke serviceopgaverne løses for at opretholde det serviceniveau, der er besluttet. Derfor er nedenstående nettoresultat direkte henførbart til serviceopgaverne. 6.1 Nettoresultatet for ser viceopgaver der udføres af beredskaberne (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø

11 6.2 Fakta og forskelle i serviceopgaver som udføres af beredskaberne De seks beredskab udfører serviceopgaver, som, fremgår af nedenstående oversigt. Følgende opgaver udføres: Holbæk Har ikke udført serviceopgaver i 2013 Kalundborg Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed Brandvagter/sikkerhedsvagter Tunge løft for ældreplejen Flagning på kommunale bygninger og havn Drift af hjælpemiddeldepot Udlevering og transport af medicin Miljøtjeneste afhentning og bortskaffelse af miljøfarligt affald Oprydning efter færdselsuheld SINE service for private firmaer Tekst på kommunale biler Transport af valgmateriale Transport med ambulance på Sejerø Udlejning af antenneplads Lejre Modtagelse af tyverialarmer, tekniske alarmer og nødkald på vagtcentral Administration af nødkald, opstilling nedtagning + nøgleboks Vægterordning AIA alarmer Tunge løft for ældreplejen Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed Førstehjælp/Elementær Brand Telefonvagt for Center for ejendomme uden for arbejdstid Nødbehandler Region Sjælland Odsherred Tunge løft for ældreplejen Administration af nødkald Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Reparation af hjemmeplejens cykler Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed Førstehjælp/Elementær Brand Vægterordning AIA-alarmer, ophørt i 2014 Kørsel til overfaldsalarmer, ophørt i 2014 Autohjælp/akuthjælp Kørsel af affald for hjemmeplejen Oprydning efter færdselsuheld Tjek/rep. af strandposter 11

12 Slagelse Modtagelse af nødkald på vagtcentral Bagvagt for nødkald Brandkadetter Broåbning - Korsør Eftersyn af brandmateriel Kursusvirksomhed RESC ( Brand - og redningsskole) Administration af nødkald i vagtcentral Oprydning efter færdselsuheld Torvemester tilsyn med stande på Torvet ved torvedage Storebælts Beredskab Sorø Modtagelse af tyverialarmer, tekniske alarmer og elevatoralarmer og nødkald på vagtcentral Administration af nødkald / bagvagt ved overløb Vedligeholdelse af kommunale køretøjer Tunge løft for ældreplejen Kursusvirksomhed - Førstehjælp og elementær brand Eftersyn af brandmateriel Vægterordning AIA-alarmer Kørsel til elevatorstop Kommuneabonnement Autohjælp/forbindinger Brandvagt Oprydning efter færdselsuheld Akut psykisk kriseberedskab for kommunalt ansatte medarbejdere Nødbehandler Region Sjælland Back-Up vagtcentral for Slagelse og Odsherred Brandvæsen 6.3 Bemærkninger til serviceopgaverne Holbæk: Holbæk Brandvæsen har i 2013 ikke udført serviceopgaver. I 2014 har Holbæk Brandvæsen valgt at hjemtage en række serviceopgaver, hvilket har medført væsentlige udgifter til etablering af serviceopgaverne, samt opstarts udfordringer i forbindelse med de nye serviceopgaver samt indtægter. Odsherred: I 2013 var der to beredskabsassistenter ansat på fuld tid til hovedsagligt at lave serviceopgaver og derudover var der en person i løntilskudsjob igennem året. I 2014 er der etableret et serviceværksted for kommunale biler som drifter den kommunale administrations bilpark ud fra en samlet flådestyringskoncept. Konceptet tilbydes også de andre kommunale 12

13 institutioner som har biler. Serviceværkstedet er i 2015 udskilt af brandvæsnet økonomisk, men det er stadig brandvæsnet som driver det. I 2014 er der to beredskabsassistenter ansat på fuld tid, en mand er ansat på 30 timer, en mand er ansat i flexjob på 16 timer og derudover er der to personer i løntilskudsjob. Slagelse: Overskud på kontrakt omkring Storebæltsberedskabet kr kr. skal refunderes ved kontraktens udløb pr Kontrakten omkring Storebæltsberedskabet skal i kontraktperioden hvile i sig selv. 7. Administrative ydelser udført af kommunerne Dette afsnit omhandler kommunernes indirekte udgifter til beredskabet, der afholdes på hovedkonto 06. Løn til administrative medarbejdere og øvrige administrative udgifter, som beredskaberne selv afholder, indgår i afsnit 2. Betaling af administrative ydelser på hovedkonto 06 til kommunerne er således ikke en del af udgifterne i afsnit 2. Der er i arbejdsgruppen truffet beslutning om, at anvende en procentsats på 2 % for alle kommuner som grundlag for beregning af de administrative ydelser, der er udført af kommunerne. 7.1 Indirekte administrationsomkostninger konteret på hovedkonto 06 (kr.) Holbæk Kalundborg Lejre Odsherred Slagelse Sorø De udgifter som indgår i administrationen af beredskaberne i kommunerne er primært: Udgifter til udbetaling af løn mv. Udgifter til ansættelse og afskedigelse Udgifter til budgetlægning og -opfølgning, regnskabsudarbejdelse, og controlling mv. Sekretariatsudgifter og juridisk bistand Revisionsudgifter Udgifter til fælles it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliseringssystemer mv.), it-support, inventar mv. 13

14 7.2 Fakta og forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration Det vurderes, at der ikke er nogen væsentlige forskelle i de administrative opgaver, der løses af kommunerne på hovedkonto Bemærkning til administrative ydelser leveret af kommunen Ingen. 14

15 Bilag 1: Regnskab 2013 Regnskab Oversigt over kommunernes udgifter til beredskaberne Sorø Slagelse Lejre Odsherred Kalundborg Holbæk Total Beredskabet i alt (Drift) Myndighedsområdet: Det operativt og forebyggende beredskab De primære udgifter til det operative beredskab i alt Faste og variable personaleudgifter i alt Faste og variable personaleudgifter (Fuldtid) Administrativt personale -ansat i beredskabet Faste og variable personaleudgifter (Deltid) Deltid Honorar - Vagthonorar Deltid Variable lønudgifter Administrationsomkostninger i alt Administrationsomkostninger øvrigt Uddannelse Køretøjer i alt Køretøjer - alm. Drift og anskaffelse Køretøjer - leasing Materiel og mundering, tekniske installationer Gebyr for udrykning til blinde ABA-alarmer Vagtcentral Årlig abonnement og tilslutningsafgift af ABA anlæg til Vagtcentral Indtægter for udførelse af operative opgaver for andre kommuner og virksomheder Kontrakt med ekstern leverandør De primære udgifter til det forebyggende beredskab i alt Faste og variable personaleudgifter Administrationsomkostninger Køretøjer Materiel og mundering Taktisk forebyggelse Det frivillige beredskab (hvis et sådanne haves) De primære udgifter i det frivillige beredskab De primære udgifter i det frivillige beredskab - øvrige udgifter De primære udgifter i det frivillige beredskab - Indtægter fra staten Bygninger total De primære udgifter vedr. bygninger Udgifter til rengøring af bygninger Forsikringer til bygninger Husleje indtægter Serviceopgaver 4.1. Serviceopgaver der udføres af Brandvæsen/beredskab for Kommune og andre i alt Faste og variable personaleomkostninger Øvrige omkostninger Faste og variable indtægter Administrative ydelser udført af kommunerne (2 %)

16 Bilag 2: Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 Sorø Sorø (Brandstation) Kongebrovej 7, 4180 Myndighedsopgaver Sorø kommune ejer bygningen Nej Ja kr. (inkl. rengøring) Sorø/ Kalundborg Birkevej 20, 4291 Ruds Vedby (Brandstation) Myndighedsopgaver Falck ejer bygningen En del af kontrakten Sorø Frederiksvej 29, 4180 CF bygning (mødelokale) Myndighedsopgaver/uddannelse Sorø kommune ejer bygningen Nej Ja kr. (kun rengøring) Sorø 9 stk. Betondækningsgrave (beskyttelsesrum) Sorø kommune. Sorø kommune Sorø brandvæsen varetager tilsyn af betondækningsgravene, samt udbetaler afsavnsgodtgørelse til lodsejer. Der er ikke budgetlagt 16

17 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 med fremadrettet vedligehold Odsherred Station Asnæs Nygade 15, Asnæs Brandstation Odsherred Brandvæsen ejer bygningen Betaler el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring. Lejeindtægt: kr. Odsherred Station Nykøbing Vangen 1, Nykøbing Brandstation/administratio nscenter Odsherred Kommune ejer bygningen 0 kr. - Kommunal bygning Betaler ikke el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring Odsherred Station Lumsås Oddenvej 180, Nykøbing Brandstation Lundbeck ejer bygningen Betaler ikke el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring jv. Samarbejdsaftalen Samarbejdsaftale: Indtægt Odsherred Frivilligt beredskab Ll. Egebjergvej 16, Vig Garage/Materielopbe varing Odsherred kommune ejer bygningen Vi har kun en mundtlig aftale Kalundborg Brandstation Rynkevangen 12, 4400 Brandstation Kalundborg Kommune ejer * 17

18 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 bygningen Kalundborg Brandstation Rynkevangen 16, 4400 Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * * kr. (samlet for alle kommunale bygninger) Kalundborg Brandstation Agertoften 4, Gørlev Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * Kalundborg Snertinge Brandstation Kalundborgvej 15, 4460 Brandstation Falck ejer Bygningen Del af kontrakt Kalundborg Sejerø Brandstation Sejerøvej 7B, 4592 Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * Kalundborg Nekselø Brandstation Nekselø 12 A, Nekselø Brandstation Kalundborg Kommune ejer bygningen * Kalundborg Reersø Brandstation Skovvej 3, 4281 Lejet Ja kr. årligt Slagelse Slagelse brandstation Rytterstaldsstræde 8,4200 Brandstation Slagelse kommune ejer bygningen 539 Nej Ja kr. (Ekskl. rengø- 18

19 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 ring) Slagelse Center for Beredskab Korsør Slagelse Landevej 3, 4220 Myndighed/Administration /RESC/ frivilligt Slagelse kommune ejer bygningen 1886 Nej Ja kr. (Ekskl. rengøring) Slagelse Agersø Brandstation Agersøgårdsvej 2, 4230 Skælskør, Agersø Myndighedsopgaver Slagelse kommune ejer bygningen 57 Nej Ja kr. Slagelse Omø Brandstation Dragesvej 1, 4230 Skælskør, Omø Myndighedsopgaver Slagelse kommune ejer bygningen 57 Nej Ja kr. Slagelse Betondækningsgrave (Antal: 44) Slagelse kommune Ingen Slagelse kommune kr. Holbæk Rådhuset i Holbæk (2015 Vækstfabrikken) Kanalstræde 2, 4300 Holbæk (2015 Ved Faurgården 7, 4300) Administration Holbæk Kommune lejer bygningen. I 2015 er Holbæk Brandvæsen flyttet til Ved Faurgården 7, Ca. 50 ( Nej Nej Ukendt 19

20 Nuværende beredskab Bygning/sted Adresse Funktion Ejerforhold Kvadratmeter Betales husleje Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring) Bygningsudgifter regnskab 2013 Holbæk Beredskabsstation ( Holbæk Kaserne) Udby Kirkevej 30, Holbæk ( Anders Larsensvej 1A, 4300 Holbæk) Frivillige Ejet af Holbæk Kommune. En del udlejes til Falck (brandstation). Er i maj 2014 solgt. De frivillige er flyttet til nye lokaler på Anders Larsensvej 1A, Ca.700 ( ca. 670) Nej Nej Ukendt Holbæk Orø Havn 3, Holbæk Falck Brandstation Ejet af Holbæk Kommune og udlejet til Falck. Ca. 100 Falck betaler til Holbæk Kommune Ukendt Ukendt Holbæk Station Holbæk Station Tølløse Station Mørkøv Station Tuse Næs 4 brandstationer L.C Worsøesvej 6, 4300 Industrivej 5, 4340 Holbækvej 251, 4440 Udby Kirkevej 30, 4300 Falck Brandstationer Falck. Falck. Falck. Holbæk kommune. Ukendt Ja. Aftale Ja. Aftale Ja. Aftale Ja. Aftale En del af Falck aftalen Ukendt Lejre Brandstation Horseager 6, 4330 Myndighedsopga- Lejre Kommune 273 Nej Ja, delvist (el, vand varme betales så vidt det kan ses 20

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne Sag: 306-2014-74393 Dok.: 306-2015-36963 Oprettet: 9. februar 2015 Version 1.0 af den 1. marts 2015 Kortlægning af sideaktiviteter / indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Operationelt beredskab

Operationelt beredskab Analyseplan Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse (PE)

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Stationer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Stationer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 2 Stationer Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: n Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning

Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg 10.00 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Flemming

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Køretøjer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Køretøjer. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 4 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen Slagelse (PE) Michael

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende haller VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JANUAR 2015 Vedligeholdelse af selvejende og selvadministrerende haller Hallerne I Holbæk Kommune er der

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune

aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:51 Side 1 Tårnby Brandvæsen årsberetning 2005 Redningsberedskabet Tårnby Kommune aarsberetning2005.qxd 16-09-2006 00:52 Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord Nyt i året

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Vagtcentraler i Midtjylland...2 Bilag 1: Notat - Vagtcentraler i Midtjylland - august 2015...2 3.3 Socialtilsyn Midtjylland...28 Bilag 1:

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger... 4-5 Resultatbudget... 6 Noter til budgettet...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere