Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende"

Transkript

1 Turlandet Tuse Næs Bavnen Holbæk Att.: Charlotte Lyngholm LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil CVR-/CPR-nr.: J. nr. MLGP-R Dato: 19. april 2016 Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende Erhvervsstyrelsen har besluttet at give tilsagn om tilskud til det projekt, der er beskrevet i ansøgning af 26. februar 2016 og som er indstillet af LAG den 10. marts Tilsagnet er på ,00 kr. og projektperioden er 23. februar februar 2018 under ordningen Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne. Tilsagnsbeløbet svarer til 50,00 %, af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den fastsatte procentsats i tilsagnet er som udgangspunkt gældende ved reduktion af projektets tilskudsberettigede udgifter, og vil være gældende ved udbetaling, med mindre du har anmodet LAG-bestyrelsen om fastholdelse af det bevilgede beløb og LAG-sekretariatet, efter indstilling fra LAG-bestyrelsen, har godkendt en ny tilskudsprocent. Retsgrundlaget for tilsagnet er bekendtgørelse nr af 22. dec med tilhørende forskrifter. Tilsagnet er dette brev, der indeholder oplysning om tilskuddet, og vilkårene i bilag 1 og 2. Det er meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i hele tilsagnet inkl. vilkår, da de kan have betydning for, om du kan få udbetalt det fulde tilskudsbeløb ved projektets afslutning. Det godkendte budget er bilag 2 til dette tilsagn. Afgørende betingelser for udbetaling af tilskuddet Projektet skal afsluttes inden for projektperioden anført ovenfor. Du kan kun få tilskud til godkendte udgifter, som er påløbet og faktureret i projektperioden og betalt inden rettidig indsendelse af anmodning om slutudbetaling. For at få udbetalt tilskuddet skal anmodning om udbetaling med dokumentation og en projektrapport sendes senest 2 måneder efter projektperiodens udløb til din lokale LAG-bestyrelse. I modsat fald bortfalder tilsagnet. Der gælder flere betingelser, som skal opfyldes for at få udbetalt tilskuddet. Nogle skal opfyldes allerede fra starten af projektperioden, mens der er andre betingelser du skal dokumentere er opfyldt på tidspunktet for ansøgning om udbetaling af tilskud. Du bør være særligt opmærksom på følgende forhold i de medfølgende vilkår: 1.3. Konsulentydelser 1.6. Offentlig medfinansiering (ansøger HAR oplyst medfinansiering) 1.9. Offentlige tilladelser

2 1.10. Skiltning på publikationer og ved elektronisk formidling Skiltning i løbet af projektperioden Frivilligt arbejde Der henvises i øvrigt til Vejledning om ansøgning om tilsagn marts Du kan hente vejledningen på Hvis du som tilsagnshaver ikke gør indsigelse, har du accepteret hele tilsagnet og alle vilkårene. Hvis du har indsigelser mod tilsagnet, skal du sende dem til Erhvervsstyrelsen på senest fire uger, fra du har modtaget dette tilsagnsbrev. Denne afgørelse er endelig og kan ikke påklages for anden administrativ myndighed. Dette fremgår af bekendtgørelse nr af 22. december 2015, 2, stk. 1. Der kan på ulovbestemt grundlag klages over fejl ved sagsbehandlingen til Erhvervs- og Vækstministeriets departement, klagen sendes til LAG-sekretariatet på Med venlig hilsen LAG-sekretariatet Erhvervsstyrelsen Kopi til LAG Midt-Nordvestsjælland Bilag Bilag 1: Vilkår for at få tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag 2: Godkendt budget over tilskudsberettigede omkostninger 2

3 BILAG 1 VILKÅR FOR AT FÅ TILSAGN OM TILSKUD OG FOR UDBETALING AF TILSKUD Dette bilag er inddelt i fem afsnit: 1. Betingelser for at få tilskud 2. Dine pligter når du har fået tilsagn om tilskud 3. Dine pligter hvis du ønsker at ændre projektet 4. Dine pligter når du ansøger om udbetaling 5. Dine pligter efter projektet er slut 1. Betingelser for at få tilskud 1.1. De minimis-støtte Tilskuddet gives som de minimis-støtte. Det betyder, at summen af tilskud fra dette tilsagn og anden de minimis-støtte, over tre regnskabsår, dvs. indeværende regnskabsår og de to foregående regnskabsår, maksimalt må være euro. Ved de minimis-støtte skal du i 10 skatteår opbevare alt materiale, som dokumenterer, at alle betingelser for tilskud er opfyldt. De 10 år regnes fra det tidspunkt, hvor du fik tilsagn om tilskuddet. Du skal senest sammen med din ansøgning om udbetaling sende en erklæring om de minimis-støtte. Erklæringen finder du på Brugt udstyr Indkøb af brugt udstyr kræver forudgående godkendelse af LAG-sekretariatet. For at kunne opnå udbetaling af tilskud til brugt udstyr, skal du senest sammen med ansøgning om udbetaling indsende en tro- og loveerklæring fra sælgeren af det brugte udstyr om, at dette ikke tidligere har været finansieret af offentlige midler inden for sidste 7 år, dvs. hverken nationale eller EU midler Konsulentydelser Fakturaen på konsulentydelsen skal du sende sammen med din ansøgning om udbetaling. Fakturaen skal vedrøre projektet, og den skal være så detaljeret, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen. Antal timer og timepris skal stå i fakturaen. Der gives ikke særskilt tilskud til konsulenters rejseudgifter Mellemfinansiering ved tredjepart Det fremgår af ansøgningen at projektet benytter sig af mellemfinansiering. For at LAG-sekretariatet kan kontrollere, at tilskuddet beregnes på grundlag af projektets reelle udgifter, stilles der særlige krav til dokumentationen for betaling af de pågældende fakturaer. Ministeriet har derfor fastsat en procedure, som skal følges, når en tredjepart mellemfinansierer projektet. Alle fakturaer i projektet skal altid være udstedt til tilsagnshaver, uanset aftaler om mellemfinansiering. Du kan læse mere om proceduren i Vejledningen til ansøgning under pkt Procedure for mellemfinansiering ved tredjepart. 3

4 1.5. Offentlig medfinansiering (ansøger HAR IKKE oplyst medfinansiering) I ansøgningen er det oplyst, at projektet ikke modtager tilskud fra andre offentlige myndigheder. Hvis dette ændrer sig, skal vi orienteres om det via til Senest sammen med udbetalingsanmodningen skal tilsagnsholder kunne dokumentere medfinansiering i form af en kopi af tilsagnet fra den medfinansierende Fond/ Kommune/Region samt en kopi af bankkontoudtog Offentlig medfinansiering (ansøger HAR oplyst medfinansiering) Du har i din ansøgning oplyst at du modtager tilskud fra Friluftsrådet, Dansk Naturfredningsforening Grønt Guld-pulje og Landdistriktspuljen på i alt ,00 kr. Du skal senest sammen med udbetalingsanmodningen kunne dokumentere medfinansiering i form af en kopi af tilsagn samt en kopi af bankkontoudtog Projektansættelser (nye medarbejdere ansat særligt til projektet) Hvis tilsagnshaver ansætter medarbejdere specielt til projektet, er der tale om projektansættelser. Når tilsagnshaver ansøger om udbetaling, skal der sendes ansættelseskontrakter og lønsedler for de projektansatte. I kontrakterne og lønsedlerne skal der stå timeløn og ansættelsesperiode. Det skal endvidere kunne dokumenteres/specificeres hvordan timelønnen er beregnet/sammensat. Der skal være en konkret, tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte. Såvel en tegningsberettiget repræsentant for tilsagnshaver som den ansatte skal underskrive aftalen. Husk at angive arbejdsopgaver og timepris. Tilsagnshaver skal sikre, at der udarbejdes et timeregnskab for timer, hvor der reelt er arbejdet for projektet. Timeregnskabet skal sendes sammen med ansøgningen om udbetaling. Fuldtidsansatte medarbejdere, der arbejder på fuld tid i projektet, behøver ikke at føre tidsregnskab. Men det skal stå i deres ansættelseskontrakt, hvilke arbejdsopgaver de skal udføre inden for projektets rammer, i hvilken periode og til hvilken løn Projektansættelser (medarbejdere allerede ansat i virksomheden) For allerede ansatte medarbejdere, som arbejder med projektet, skal tilsagnshaver lave aktivitetsbeskrivelser og lønsedler, som skal sendes sammen med ansøgning om udbetaling. Der skal stå arbejdsopgaver, timeløn og ansættelsesperiode i aktivitetsbeskrivelsen. Det skal endvidere kunne dokumenteres/specificeres, hvordan timelønnen er beregnet/sammensat. Den skal være underskrevet af en tegningsberettiget repræsentant for tilsagnshaver Sammen med aktivitetsbeskrivelserne skal der være et timeregnskab for timer, hvor der reelt er arbejdet for projektet. Timeregnskabet skal sendes sammen med ansøgningen om udbetaling. Fuldtidsansatte medarbejdere, der arbejder på fuld tid i projektet, behøver ikke at føre timeregnskab. Men det skal stå i deres ansættelseskontrakt eller i et tillæg til den, hvilke arbejdsopgaver de skal udføre inden for projektets rammer, i hvilken periode og til hvilken løn. 4

5 1.9. Offentlige tilladelser Hvis det er nødvendigt for projektet, at der skal foreligge en tilladelse eller godkendelse fra en anden offentlig myndighed, skal vi have en kopi. Det kan f.eks. være en miljøgodkendelse eller en erklæring fra kommunen om, at de nødvendige tilladelser foreligger. Kopien sendes sammen med udbetalingsanmodningen, og vi kan ikke udbetale uden denne dokumentation Skiltning på publikationer og ved elektronisk formidling Tilsagnshaver skal informere om, at projektet har fået tilskud. Derfor skal alle publikationer, websider, annoncer og lignende, der får tilskud fra projektet, eller er en del af projektet, indeholde følgende: - Den Europæiske Unions logo - Denne tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. På publikationer, som f.eks. brochurer, foldere, nyhedsbreve, plakater, flyers eller lignende skal EU logo og teksten placeres på forsiden. På websider og andet elektronisk informationsmateriale, skal der også indsættes link til Kommissionen. Tekst, logo og link til Kommissionen finder du på Der skal indsendes dokumentation, hvor korrekt logo og tekst kan ses, senest med anmodning om slutudbetaling Skiltning i løbet af projektperioden Tilsagnshaver skal sætte et oplysningsskilt op, hvis den samlede offentlige støtte via LAG-sekretariatet er på mere end , 00 kr. For projekter med støtte mellem ,00 og ,00 kr., er det tilstrækkeligt at opsætte en plakat på A3- størrelse med minimum følgende indhold. - Den Europæiske Unions logo - Denne tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Hvis investeringen, hvortil den samlede LAG- støtte overstiger ,00 kr., skal der opsættes et fast oplysningsskilt eller en informativ plade på selve investeringen med minimum følgende indhold: - Den Europæiske Unions logo - Denne tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Tekst og logo findes på 5

6 1.12. Skiltning for investeringsobjekter Tilsagnshaver skal opsætte et oplysningsskilt på investeringsobjekter, hvis den samlede offentlige støtte via LAG-sekretariatet er på mere end kr. Skiltet skal indeholde følgende oplysninger, der skal fylde mindst 25 procent af skiltet: - Den Europæiske Unions logo - Denne tekst: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. - Projekttitlen og en beskrivelse af projektet. Tekst og logo finder du på Skiltet skal placeres når projektet er færdigt, dvs. senest den dato, hvor projektperioden slutter. Du skal sende fotodokumentation når du ansøger om udbetaling, dvs. to fotos, der viser, hvad der står på skiltet, og hvor skiltet er placeret Frivilligt arbejde Der er ansøgt om tilskud til frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde har normalt karakter af praktisk arbejde og træder derfor normalt i stedet for arbejdskraft, der kan købes. Frivilligt arbejde er tilskudsberettiget med 100 kr. pr. time, og kan max udgøre 50 % af de godkendte, støtteberettigede udgifter. Der er givet tilsagn om tilskud til frivilligt arbejde, idet det er oplyst, at projektets formål er almennyttigt. Mødeaktiviteter kan max udgøre 20 % af det samlede tidsforbrug på frivilligt arbejde. Deltagelse på kursus, fester mv. anses ikke for at være frivilligt arbejde. Der gives ikke tilskud til frivilliges transportudgifter. Personer, der varetager frivilligt arbejde kan ikke også udføre lønnet arbejde i samme projekt. Der skal føres timeregnskab for hver enkel person, der udfører frivilligt arbejde på projektet. Du skal føre kontrol med, at timeregnskabet er udfyldt korrekt med følgende: - Titlen på projektet - Navnet på den, der udfører frivilligt arbejde - Dato for udførelse af det frivillige arbejde - Antal timer for det frivillige arbejde - Hvilket arbejde og hvilke arbejdsopgaver, der er blevet udført - Dato og underskrift fra den, der udfører frivilligt arbejde - Dato og underskrift fra tilsagnshaver Timeregnskabet skal indsendes senest samtidig med udbetalingsanmodningen, og skabelon til timeregnskab kan hentes via denne adresse: 6

7 1.14. Rejseomkostninger herunder brug af eget køretøj Transportgodtgørelse for kørsel i egen bil/motorcykel, skal opgøres i henhold til Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejser (Tjenesterejseaftalen) og det aktuelle cirkulære om regulering af satsen. Der kan kun godkendes transportudgifter til statens lave sats. Satsen reguleres hvert år pr. 1. januar. Godtgørelsen må som hovedregel ikke overstige det beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmiddel. I de tilfælde, hvor godtgørelsen overstiger udgiften til den billigste offentlige transport, skal begrundelse herfor være anført, dvs. f.eks. hensyntagen til øget tidsforbrug ved anvendelse af offentlig transport. Udgifter til taxa forudsættes normalt kun anvendt over korte afstande, og når der ikke er mulighed for anden form for transport. Cirkulæret findes her: Brug af dine oplysninger De oplysninger, du har givet i ansøgningsmaterialet bruger LAG-sekretariatet til sagsbehandling, administration, udbetaling af tilskud og kontrol. Oplysningerne bliver behandlet efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Vi eller andre kan også bruge oplysningerne til statistik, forskning, planlægning og evaluering. Endelig giver vi oplysningerne videre til SKAT, EU-Kommissionen og revisionsorganer Tilsagnet kan bortfalde helt eller delvist hvis: - Betingelserne for tilskud ikke er opfyldte - Du giver urigtige eller vildledende oplysninger - Har fortiet oplysninger, som har betydning for, om du kan få tilskud - Væsentlige dele af projektet ikke bliver gennemført - Ikke opfylder dine pligter i forhold til kontrol. De er beskrevet i landdistriktsfondslovens Du ikke overholder din underretningspligt efter bekendtgørelsens Hvis der ikke skiltes korrekt, vil LAG-sekretariatet foretage en vurdering af, om der skal sanktioneres på baggrund heraf. LAG-sekretariatet kan give dig et påbud, om at rette op på manglerne, hvis det er muligt. Hvis der er tale om ubetydelige fejl, sanktioneres med 0 %, mens alle andre fejl sanktioneres med 2 % af tilskudsbeløbet, dog max kr. - Ved manglende overholdelse af tilbudslovens regler om indhentelse af tilbud på bygge- og anlægsopgaver kan der sanktioneres med reduktion på 100 % af den pågældende udgift, hvis der kun er dokumentation for indhentelse af et tilbud. Ved tilsidesættelse af tilbudslovens 12, stk. 5 sanktioneres med op til 25 % af tilskudsbeløbet. 1 Lov nr af 16. december Bekendtgørelse nr af 22. dec

8 1.17. Hvis LAG-sekretariatet konstaterer, at det beløb der søges udbetalt, udgør mere end 10 % af det beløb, LAG-sekretariatet fastslår, skal udbetales, skal LAG-sekretariatet som udgangspunkt træffe afgørelse om en administrativ sanktion ud over reduktionen som følge af manglende ret til udbetaling. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, der er søgt udbetalt, og det tilskud, som LAG-sekretariatet har fastslået, skal udbetales, dog ikke svarende til bortfald af mere end beløbet i det meddelte tilsagn. Dette kaldes ti procent reglen Tilsagnshavers pligter 2.1. Det er tilsagnshaver der skal gennemføre projektet Alle fakturaer skal udstedes til tilsagnshaver, og ikke til f.eks. bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, konsulenter, ansatte i projektet, kommunen eller andre Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, som står i tilsagnet i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget Tilsagnshaver skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder senest ved ansøgning om udbetaling Hvis projektet er omfattet af EU s udbudsregler eller udbudslovens eller tilbudslovens regler, skal tilsagnshaver kunne dokumentere, at reglerne er overholdt, når der ansøges om udbetaling. Hvis udbudsreglerne tilsidesættes, vil tilskuddet blive nedsat. Nedsættelsen af den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ELFUL. Tilsagnshaver skal gemme udbudsmaterialet, herunder det tilbud, der er valgt, og de tilbud, der er fravalgt. LAG-sekretariatet kan på et hvert tidspunkt forlange at se materialet. Al dokumentation, inklusiv de ikke accepterede tilbud, skal være tilgængelige i mindst fem år fra datoen, hvor modtagelsen af den sidste udbetaling. Oplysninger om udbudsreglerne kan ses på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: Alle projektrelaterede udgifter og indtægter skal enten bogføres med en særlig kode i tilsagnshavers regnskabssystem eller på særkilte konti i et separat regnskab s- system, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Alle fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto. 3. Regler, hvis tilsagnshaver ønsker at ændre projektet 3.1. Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre projektet eller projektperioden skal der indsendes en ansøgning til den lokale LAG-bestyrelse via LAG-koordinator. LAG-bestyrelsen vurderer om man kan godkende ændringen helt eller delvist. Herefter sender LAGkoordinator ansøgningen om ændringen videre til LAG-sekretariatet til endelig afgørelse. Ændringerne i projektet må ikke igangsættes, før de er endelig godkendt. Den fastsatte procentsats i tilsagnet er som udgangspunkt gældende ved reduktion af projektets tilskudsberettigede udgifter, og vil være gældende ved udbetaling med mindre tilsagnshaver har anmodet LAG-bestyrelsen om fastholdelse af det bevilgede beløb. LAG-sekretariatets afgørelse vedrørende størrelse af tilskud og evt. ny tilskudsprocent vil være grundlaget for slutudbetalingen. 3 Artikel 63, stk. 1. litra b i Kommissionens forordning 809/2014 8

9 3.2. Hvis projektperioden ønskes forlænget, skal tilsagnshaver søge om godkendelse til at forlænge perioden som i 3.1. Dette skal ske senest en måned inden projektperioden udløber. Anmodningen sendes til den lokale LAG-bestyrelse. Efter behandling sender LAG-koordinator anmodningen videre til LAG-sekretariatet med LAG-bestyrelsens indstilling til endelig godkendelse Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i det samlede budget, f.eks. som følge af tilføjelse af en ny omkostningsart eller ændring i fordelingen mellem to eller flere budgetposter, og ændringen udgør mere end 10 %, skal ansøgning sendes til din lokale Lagbestyrelse via LAG-koordinator, som skal godkende budgetændringen. Herefter sender LAGkoordinator ansøgningen om budgetændringen til LAG-sekretariatet med bestyrelsens indstilling til endelig godkendelse. Ved ændringer under 10 % er det ikke nødvendigt at søge om godkendelse, med mindre tilsagnshaver ønsker at bevare det bevilgede beløb og derved forhøje % satsen på tilsagnet Hvis tilsagnshaver forhøjer timesatsen for projektansættelser, konsulenter etc., skal tilsagnshaver ansøge om en budgetændring, selvom forskellen er mindre end 10 %. Det samme gælder en forhøjelse af budgetposten frivilligt arbejde Hvis projektet ønskes overdraget til en anden, som vil indtræde i rettigheder og pligter i forhold til projektet, skal tilsagnshaver forinden søge om overdragelse af projektet. Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver opfylder vilkårene for tilsagn og derfor selvstændigt vil kunne få tilsagn efter ordningen. Skema til overdragelse findes på 4. Vilkår for udbetaling 4.1. Senest 2 måneder efter projektets afslutningsdato, sendes ansøgningen om slutudbetaling og slutrapport for projektet til den lokale aktionsgruppe, der herefter vil sende den til LAG-sekretariatet til endelig godkendelse. Hvis ansøgningen ikke er modtaget hos den lokale aktionsgruppe inden for fristen, bortfalder tilsagnet Slutrapporten skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, og for projektets beregnede effekt Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over tilskudsberettigede projektudgifter, som tilsagnsholder har afholdt og betalt inden for projektperioden eller senest inden rettidig anmodning om slutudbetaling. En udgift er afholdt, når der bliver udstedt en faktura. Fakturaens dato skal derfor ligge inden for projektperioden Hvis der er indtægter f.eks. entreindtægter ved en begivenhed i forbindelse med projektet, skal disse indtægter fratrækkes de tilskudsberettigede udgifter i ansøgningen om udbetaling. Hvis udgifterne ikke er fratrukket, vil vi gøre det, og der vil kunne blive tale om en sanktion efter ti procent reglen, som du kan læse om under punkt Ved ansøgning om udbetaling af tilskud skal der benyttes et særligt skema, som ligger på Der skal medsendes en bilagsoversigt (oversigt over betalte fakturaer) sammen med ansøgningen om udbetaling. I bilagsoversigten skal der stå bl.a. udgiftens art, beløbets størrelse og betalingsdato i overensstemmelse med bankkontoudskrift. Skema til bilagsoversigt ligger på 9

10 4.6. Betalingsbilag, f.eks. fakturaer, kasseboner, rejsebilletter skal scannes og sendes samtidig med ansøgningen om udbetaling. Der skal også indsendes dokumentation for betaling i form af bankkontoudskrift Hvis beløbene i budgettet er inkl. moms og tilsagnshaver er momsregistreret, kan der kun gives tilskud til moms for aktiviteter eller udgifter, som er delvis fritaget for moms. For at få tilskud til moms, skal det dokumenteres, at tilsagnshaver betaler momsen, og at den ikke er fradragsberettiget. Derfor skal tilsagnshaver have et såkaldt Bindende svar fra SKAT, som skal være gyldigt i 5 år. Det bindende svar skal sendes sammen med ansøgning om udbetaling. Det er vigtigt, at ansøgningen til SKAT er konkret i forhold til en bestemt aktivitet eller udgiftstype. Hvis vi ikke får det bindende svar, trækker vi momsen ud af budgettet. (Sagsbehandlingstiden i SKAT kan være betydelig) 5. Tilsagnshavers pligter efter projektperiodens udløb 5.1. Tilsagnshaver skal beholde de produktive investeringer, som der er givet tilskud til, i en periode på mindst fem år. Perioden regnes fra den dato, hvor sidste udbetaling er modtaget af tilsagnshaver Tilsagnshaver skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, også tilbud der ikke blev benyttet. Materialet skal være tilgængeligt i mindst fem år regnet fra datoen for den sidste udbetaling af tilskud Hvis projektet bliver kontrolleret, skal kontrollørerne sikres adgang til projektområdet, og tilsagnshaver skal i øvrigt bidrage positivt til, at kontrollen kan udføres. 10

11 BILAG 2: Godkendt budget LAG-sekretariatet, har godkendt følgende budget over de tilskudsberettigede udgifter til projektet: j.nr. MLGP-R , Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende. Tilskuddet består af 80 % midler fra EU og 20 % nationale midler. Omkostningsart Tekst Ansøgt Tilsagnsgrundlag Tilskuds % Tilsagn Formidling og information Annoncer til møder og aktiviteter. Tryk af foldere og kort, samt fotobog. Markedsføring gennem Fishery Zealand , ,00 50, ,00 Andre leverandørydelser Grafisk opsætning af 15 foldere med ruter. Grafisk opsætning af kort over seværdigheder. Oversættelse til tysk og engelsk , ,00 50, ,00 Andet Lokaleleje og forplejning i forbindelse med opstartsmøde, samt afsluttende møde , ,00 50, ,00 Konsulentbistand Bistand ved projektopstart, afslutning, rapport og evaluering: 66 timer á 750 kr , ,00 50, ,00 Koordinering af projektaktiviteter, formidling til medier, indkaldelse til møder: 58 timer á 650 kr. Frivilligt arbejde Bogholderi, koordinering af aktører og opstartsog afslutningsmøder: 230 timer á 100 kr , ,00 50, ,00 Beskrivelse af ruter og seværdigheder, samt udarbejdelse af guides, manus og layout: 1020 timer á 100 kr. Indsamling af seværdigheder: 82 timer á 100 kr. 11

12 Indkøb af cykler, opsætning af cykelskur, samt indhentning af tilladelser: 20 timer á 100 kr. Afmærkning af ruter, plantning af træer og græs: 180 timer á 100 kr. Opsætning af shelter, udarbejdelse af rutekort og opsætning af skilte: 130 timer á 100 kr. Deltagelse i fotosafari, opsætning af billeder til udstilling og redigering af fotobog: 130 timer á 100 kr. Beskrivelse af fiskeruter og manus til foldere: 150 timer à 100 kr. Materialer, inventar, udstyr og maskiner Skilte, stolper og stort kort. Desuden cykler med logo, materialer til cykelskure og stativer. Æbletræer og græsfrø. En shelter, samt materialer til opsætning. Indkøb af billeder og kortmateriale, samt fremkaldelse og ophængning , ,00 50, ,00 I alt inkl. moms , ,00 50, ,00 Tilsagnsgrundlaget er den fordeling af udgifter på projektet, du skal kunne dokumentere, når projektet er afsluttet. Ønsker du at disponere anderledes med hensyn til fordelingen af tilsagnsbeløbet på udgiftsposterne med mere end 10 %, skal den lokale aktionsgruppe og LAG-sekretariatet godkende dette inden udgiften afholdes. Alle ændringer på udgiftsposter, der vedrører frivillige, projektansatte og konsulenter skal godkendes af den lokale aktionsgruppe og LAG-sekretariatet. 12

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Case 2 Differentieret overhead

Case 2 Differentieret overhead Case 2 Differentieret overhead Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 Bevillingsskrivelse Bilag 2 Krav for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Beløbet svarer til 40 %, dog max 249.818,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 40 %, dog max 249.818,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hotel Søpark Maribo A/S Vestergade 27 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler.: Florence Nabankema/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@mbbl.dk CVR-/CPR-nr.: 36544465 J. nr. MLGP-E-15-0137 Den 29. september

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling Du gør dig selv en kæmpe tjeneste ved løbende at arkivere

Læs mere

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling HAR DU EN IDÉ TIL ET PROJEKT, DER KAN SKABE UDVIKLING ELLER

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Program NaturErhvervstyrelsen fortæller om ordningen Formål og støtteberettigede indsatser Betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol August 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Colourbox

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri FodevareErhverv Sundby Havn Udviklingsststtekontoret C/O Henrik Jensen J. nr. 3693-09-1659 Sundbyvej 236, Sundby Sagsbehandler. : Helle Baagae 7950 Erslev

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning til ansøgere om LAG - og FLAG tilskud

Vejledning til ansøgere om LAG - og FLAG tilskud Vejledning til ansøgere om LAG - og FLAG tilskud Erhvervsstyrelsen september 2016 (Kort vejledning til ansøgere og projektholdere) Indhold Indledning... 2 Fakta om LAG og FLAG... 2 1. Ansøgningsfasen...

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere