Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov"

Transkript

1 Torsdag den 17. november 2011 kl i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger med 634 stemmer ud af 841 mulige. Formand Oluf Bak Andersen (OBA) bød velkommen til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Stenagervej. OBA anbefalede herefter Lars Holdersen (LH) som dirigent. Anbefalingen blev modtaget af de delegerede og Lars Holdersen tog imod hvervet. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og herved beslutningsdygtig. Dette blev konstateret ved: Skrivelse af 03. november 2011 til de enkelte kontaktpersoner bilagt dagsorden, årsregnskab/revisionsprotokollat, bestyrelsens beretning samt forslag til driftsbudget for 2011/2012. Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten forelagde dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for perioden Indkomne forslag: Side 1 af 11

2 Ejerforeningen Tornebakken 2-12 og foreslår, at Grundejerforeningen overtager vedligeholdelsen af områdets fordelingsveje. Forslagets fulde ordlyd vedlægges som bilag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011/ Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: - Bo Louring (udtrådt af bestyrelsen) 1 år - Lars D. Holdersen (udtræder af bestyrelsen) 1 år - Vagn Jessen (modtager genvalg) - Jens Kvorning (modtager genvalg) 7. Valg af suppleanter. - Jan Rasmussen (modtager ikke genvalg) 8. Valg af revisor. På valg er: - KPMG 9. Eventuelt. Dagsorden blev godkendt som forelagt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden OBA. Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. OBA oplyste, at da bestyrelsens beretning var fremsendt skriftligt til medlemmerne, ville han kun kort gennemgå enkelte punkter. Bo Louring blev takket for sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet gennem årene. Bestyrelsen havde taget til efterretning, at Bo ønskede at udtræde af bestyrelsen i april måned. Efter udarbejdelsen af den skriftlige beretning, havde foreningen sammen med Vejlby-Risskov Grundejerforening, samt nogle beboere på Kanehaven og Elmsager udarbejdet og fremsendt et brev til samtlige byrådsmedlemmer i Århus Byråd. Side 2 af 11

3 Brevet redegjorde for de forringede muligheder beboerne i området havde fået for at benytte de forskellige sundhedsfaglige ydelser, der forefindes i Veri Centret, samt posthus og bank. Vi havde anmodet det enkelte byrådsmedlem om at svare på nogle spørgsmål i skrivelsen, men byrådet var blevet enige om, at lade Trafik og Veje svare på henvendelsen og for at føje spot til skade havde man der ladet Rigmor Korsgaard, som vi havde klandret for nogle meget nedladende udtalelser, foretage sagsbehandlingen. Svarskrivelsen fra Trafik og Veje besvarer på ingen måde de spørgsmål, som blev stillet i vor henvendelse, men det var vel hvad man kunne forvente med de udtalelser der har været fremme i dagspressen. Skrivelsen fra os og svaret fra Trafik og Veje bliver udsendt til medlemsforeningerne. Da ingen ønskede ordet, satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 3 Aflæggelse af årsregnskab Årsregnskab og revisionsprotokollat var udsendt til samtlige kontaktpersoner i storparcellerne. Under henvisning til side 134 punkt 2.2 i revisionsprotokollatet gennemgik Jens Kvorning (JK) tallene i hovedtræk. JK bemærkede, at de faktiske tal i store træk fulgte det på sidste års generalforsamling vedtagne budget. Overskuddet var blevet ca. kr større end budgetteret og hertil bemærkede JK, at det ikke var bestyrelsens hensigt at lave større og større overskud, men have et regnskab der er i balance. Sidste år tærede vi på egenkapitalen på grund af den strenge vinter og man kan sige, at vi nu har fået noget af det tabte indhentet. Foreningens egenkapital består af stifonden og dispositionsfonden. Vedligeholdelse af stierne koster over årene mange penge og det er efter bestyrelsens opfattelse, at det er en god ide, at henlægge penge hvert år, for så er beboerne løbende med til at betale for sliddet og skal ikke pludselig af med et større beløb til ny belægning, som efter asfaltfirmaernes oplysninger kan holde ca år. Dispositionsfonden skal dække løbende udgifter fra regnskabsårets afslutning og frem til ny kontingent kommer i kassen. Foreningen har nogle aktier i Nordea og en aktionærkonto, hvorfra løbende udgifter betales. Endvidere er der for år tilbage foretaget opkøb af investeringsbeviser, der trods den finansielle situation, har givet et fornuftigt afkast. Foreningen får med mellemrum henvendelser fra ejendomsmæglere med ønske om oplysninger om foreningens økonomi, herunder i særdelshed om der er gældsforpligtigelser i foreningen og da er det rart, at man kan oplyse, at der er en sund økonomi i foreningen.. Afslutningsvis oplyste JK, at revisor på side 3 i årsregnskabet havde skrevet følgende: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 3 af 11

4 Dirigenten oplyste endvidere, at på side 135 i revisionsprotokollatet havde revisor afgivet en erklæring vedr. regnskabet for 2010/11 hvoraf det fremgår: I henhold til bekendtgørelse om revisorers afgivelse af erklæringer m.v. skal vi erklære, at at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Underskrevet af Jakob Nyborg og Thomas Riis, begge statsaut. revisorer hos KPMG. Ingen bemærkninger blev fremført. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad 4 Indkomne forslag. Fra Ejerforeningen Tornebakken 2-12 og var fremsendt følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: Dirigenten oplæste forslagets fulde ordlyd. 1. Vi ønsker at Grundejerforeningen Stenagervej overtager vedligeholdelsen af områdets fordelingsveje 3. I områdedeklaration for lokalplan nr. 125 for Århus Kommune. Grunden til dette er, at vi i et par år har forsøgt at få stamvej B(altså Tornebakken) renoveret med nyt asfalt. Samtlige ejerforeninger som er tilknyttet Tornebakken er for at vi får renoveret vejen undtagen AB Stenagervej Tornebakken De ikke vil være med og da de har et fordelingstal på 28 udgør dette en stor post på regningen. Til stor forundring har vi den 19. august 2011 fået kopi af brev fra trafik og veje Århus Kommune, hvor bestyrelsesmedlem i AB Stenagervej Lars Skriver har henvendt sig for at få vejen renoveret. Lars Skriver som vi har haft flere møder med omkring reparation af stamvejen Tornebakken, har ellers udtrykkeligt sagt at de ikke ønsker at være med. Vi fik dog gennemført en mindre reparation af vejen (Tornebakken) november/december 2010, efter krav fra trafik og veje Århus Kommune. Det vi taler om er at indkørslen til Tornebakken er meget belastet af de mange kunder til Suber Best. Og ikke mindst de kæmpe kæmpe store lastbiler, dem kommer der mange af dagligt. Det er altid der det er galt, vejen er slet ikke bygget til den store trafik. Det belaster jo os som er betalere til vedligeholdelsen af Tornebakken. Det kunne jo være at denne generalforsamling (GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ) henvendte sig til trafik og veje Århus Kommune så de vil tage vejproblemet op til ny drøftelse? Side 4 af 11

5 2. Sølvpopler og egetræer groende VEST for Tornebakken 82, 84, 86, 88,90 og 92, som har vokset sig alt for store og derfor medfører voldsomme skyggevirkninge i de berørte haver i højsommertiden FÆLDES, og erstattes med NY træbeplantning. De nyplantede træer, hvor egetræerne nu vokser, må ikke blive over 4 m i højden; og hvor sølvpoplerne vokser, ikke over 6 m i højden. Henrik Jochumsen, Tornebakken 2-12 og 70-98, oplyste, at han er medstiller til forslaget om fældning af sølvpoplerne og egetræerne, idet han og familien ikke havde sol i deres have fra ca. kl til ca. kl og derved blev det for koldt til at sidde ude og spise om sommeren, hvilket var en af begrundelserne for, at de havde købt et hus med vestvendt terrasse. OBA, oplyste, at der de seneste år var blevet fældet en del beplantning foran de anførte huse. Randbeplantningen er fældet, 3 sølvpopler er blevet fældet, hvilket bestyrelsen blev klandret for idet, det var hensigten, da det blev besluttet, at der kun skulle fældes 2, men det blev til 3 af hensyn til helheden. Det var de nærmeste naboer til træerne og måske dem der har mest skygge af dem, der syntes, at det var kedeligt, at der var blevet fældet 3 stk. OBA mente, at der var gjort meget for at der kunne komme lys og luft til de nævnte huse, hvorfor han anså det for mærkeligt, at et af de nævnte huse har et træ, som helt sikkert kaster skygge, stående i haven og andre har om sommeren parasoller slået op. OBA spurgte om det næste der skulle fældes var Mollerup Skov, for så kunne man lige så godt fjerne al beplantning over en meter med det samme. Knud-Erik Andersen, Flintebakken , mente, at vi alle skulle holde af at bo i området og hvis der var nogen, der ikke havde lys og luft omkring deres boliger, kan der vel laves om på beplantningen. Peter Morthorst-Jensen, Flintebakken 1 75, Kunne godt forstå ønsket om at se på højden af træerne i området, der er også et træ vest for deres bebyggelse der er høj. Bo Louring, Krogagre 1 41, mente, at hvis træerne i området er ved at danne skygge, er det måske ved at være tiden, hvor træerne må fældes og udskiftes med ny. Der er jo penge nok hvis man venter med asfalt på stierne. Dirigenten mindede om, at der findes en beplantningsplan i lokalplan 125, hvor der er anført hvad der skal være hvor, men selvfølgelig kan man tynde buske og træer. Dirigenten mente endvidere, at bestyrelsen skal have råderum til at træffe beslutninger omkring beplantningen, hvis der opstår uenigheder om hvordan en beplantning skal se ud, det ser jo ikke kønt ud, hvis et bed har 4 forskellige højder på beplantningen. Kurt Vinther, Tornebakken 2-12 og 70-98, var glad for de fremførte tilkendegivelser og spurgte om sølvpoplerne kunne beskæres. KV oplyste endvidere, at deres forening for godt naboskabs skyld havde ladet nogle træer fælde ved deres legeplads. Vagn Jessen, bestyrelsen, oplyste, at spørgsmålet havde været drøftet tidligere og da havde gartneren oplyst, at det var for sent at gøre noget ved træer der er så gamle. Træer kan godt beskæres, men så skal man begynde allerede medens træerne er små og så skal de beskæres jævnligt og det er jo dyrt. VJ erindrede forslagsstillerne om, at træerne var der, da nogle af dem købte deres huse. Side 5 af 11

6 Niels U. Christensen, Vestergårdsparken, mente, at forslagsstillerne havde mandat fra hele deres forening til forslaget og dermed ikke var enkeltpersoners forslag. Han mente i øvrigt, at træerne skulle passe til helheden. OBA, oplyste, at der i den tinglyste områdedeklaration står anført, at beplantning på grundene må ikke ved skygge eller kraftig vækst være til væsentlig gene for naboerne. OBA havde svært ved at se, at 1 til måske 2 timers skygge i haven kan omtales som værende en væsentlig gene. Til KV oplyste OBA, at det var pænt af ejerforeningen, at man havde fjernet træerne til naboen, men det skal lige huskes i den forbindelse, at naboens have lå i skygge hele dagen. Efter OBA s mening var det en helt anden sag. KV gav OBA ret i udsagnet. Lars B. Andersen, Krogagre , forespurgte om det var et økonomisk eller etisk spørgsmål med hensyn til fjernelse af de omtalte træer. OBA oplyste, at det var et etisk spørgsmål, for havde træerne været til væsentlig gene for naboer, eller der havde været risiko for skader på ejendom, var træerne allerede blevet fældet. Knud-Erik Andersen, mente, at der på demokratisk vis skulle stemmes om forslaget som det lå, men mente, at det var betænkeligt med fastsatte højder af træer, det må bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde. JK, der er blevet fældet flere træer af forskellig art i årenes løb og det er altid foretaget efter høring i de områder som er berørt. Som bestyrelse er vi i den situation, at vi skal se på helheden og så er det muligt, at nogen føler sig klemt eller tilsidesat. Almenvellet kan komme på tværs af den enkeltes interesser. Bo Louring, forespurgte om det var både poplerne og egetræerne der skulle fældes eller man kunne tage den ene sort nu og den anden senere. KV oplyste, at det ville være et skridt på vejen, hvis poplerne blev fjernet nu. Dirigenten oplyste på baggrund af, at flere havde efterlyst en plan for beskæring, at Grundejerforeningens område er opdelt i 3 sektorer. En sektor bliver beskåret pr. år og derved kommer gartneren hele området rundt på 3 år. Når en sektor skal beskæres, bliver de eller den forening, som bliver berørt, kontaktet af bestyrelsen for evt. ønsker til beskæringen. Niels U. Christensen opfordrede til, at forslaget blev sat til afstemning som det var foreslået, da han i modsat fald kunne frygte, at vi kunne fortsætte drøftelserne på næste års generalforsamling. Forslag 2 om fældning af de resterende sølvpopler og et egetræ blev herefter sat til afstemning. For forslaget stemte 165 Imod forslaget stemte 349 Hverken for eller imod 120 Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget faldt og træerne bliver stående. Side 6 af 11

7 Dirigenten fortsatte herefter debatten om forslag 1. OBA oplyste, at han var meget i tvivl om generalforsamlingen overhovedet kunne tage stilling til forslaget om, at Grundejerforeningen overtog vedligeholdelsen af stamvejene. Ifølge områdedeklarationen er det en tinglyst forpligtigelse foreningerne har og OBA er overbevist om, at alle, lige som han selv, på deres skøde har skrevet under på, at de som køber forpligter sig til at respektere: Lokalplan 125, områdedeklaration til supplering af lokalplan nr. 125, ang. Grundejerforening, parcelforeninger, vedligeholdelse af fordelingsveje m.v. og dok. ang. Bebyggelsesdeklaration m.v. På baggrund af ovenstående er det en tinglyst forpligtigelse vi alle har og derved, vil det efter OBA s mening, være et spørgsmål den enkelte skal svare ja eller nej til og skulle det blive et ja, så skal der laves en ny områdedeklaration, som efterfølgende skal tinglyses og efterfølgende skal alle skøder laves om og tinglyses, til de priser, det nu vil koste hos en advokat. Knud-Erik Andersen oplyste, at han gav OBA ret i sine betragtninger, idet man ikke uden videre kan overdrage de tinglyste forpligtigelser man har, det er fastslået i en dom fra Vestre Landsret. K-EA er kommet i besiddelse af denne viden, idet han har været ved at undersøge en sag om fællesarealer i deres egen forening. Han vil senere redegøre for sagen. Vagn Jessen oplyste, at AB Stenagervej ville være med til at betale, men de var i den situation, at der ikke i foreningen var penge til så gennemgribende en renovering af stamvejen. De var indstillet på, at vejen skulle renoveres om 2 år, som sagkundskaben siger, at vejen kan holde, hvis der foretages mindre reparationer. Sidst der var foretaget en reparation af stamvejen, havde VJ talt med en ingeniør fra NCC road og denne havde oplyst, at vejkassen på Tornebakken var opbygget på en meget stærk måde, måske den mest holdbare i området. Ingeniøren havde været ved det firma, der i udstykningsfasen, havde anlagt vejen. OBA havde fra et bestyrelsesmedlem i AB Stenagervej, Erik Søndergaard, fået en mail med følgende tekst, som gerne måtte viderebringes på generalforsamlingen: Da Tornebakkens stamvej bliver omtalt på Grundejerforeningens generalforsamling vil jeg blot nævne, at vi hele tiden har været positive omkring reparation og nødvendig vedligehold. Angående en ny asfaltering af vejen, så mener vi at forslaget er for tidligt ude. Vi henholder os til, at Vej og Trafik fra Kommunen har vurderet vejen med det resultat, at vejen med enkelte reparationer fint kan holde en række år mere og at de vurderer at den ellers ser fin ud. Der synes at være nogle misforståelser om vores holdning til stamvejen og enkeltpersoner er blevet nævnt. Alt dette vil jeg klart afvise som misforståelser. Bo Louring mente, at den tunge trafik til Super Best bar en del af skylden for den øgede slitage på den første del af Tornebakken, men det var selvfølgelig en forhandling der skulle til, hvis man vil have ejeren af bygningerne til at betale mere for denne slitage. Anne-Mette Alminde, Tornebakken , efterlyste en mere struktureret samarbejdsaftale omkring stamvejen og forespurgte om, hvordan gør de andre stamveje. Side 7 af 11

8 OBA oplyste, at han på Flintebakken er koordinator og som sådan tilser han jævnlig vejen og hvis der er noget der skal forbedres spørges foreninger via mail om deres holdning til et evt. forslag fra OBA. Er der tale om større ting indkalder han til et møde, men er der gået lang tid siden sidste møde kan en mindre ting også udløse en mødeindkaldelse, for det er godt at mødes ind i mellem. Niels U. Christensen opfordrede til at foreningerne på Tornebakken talte sammen, idet han var af den overbevisning, at generalforsamlingen ikke kunne løse problemet. Kurt Vinther oplyste, at han som forslagsstiller trak forslaget, som følge af de udtalelser der under debatten var fremkommet. Dirigenten forespurgte om der var nogen indsigelser mod at forslaget blev trukket fra dagsordnen. Der fremkom ingen indsigelser, hvorfor forslaget blev trukket tilbage. Ad 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011/2012. Jens Kvorning fremlagde budgetforslaget for 2011/2012 og oplyste, at forslaget indeholder uændret kontingent på kr. 600,00 pr. boligenhed. For nye delegerede oplyste JK, at det er bestyrelsens politik, at kontingentet skal være uændret i 3 år ad gangen, med mindre der fremsættes fordyrende forslag på en generalforsamling. På generalforsamlingen i NOV 2012 vil der formentlig være en kontingentforhøjelse i det budgetforslag der fremlægges, idet der skal forhandles nye treårige kontrakter. Budgetforslaget er sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen fremsendt til medlemsforeningerne og viser, at samtlige konti er af samme størrelse som sidste års budget. Bestyrelsen håber, at vi i år kan klare vinteren for de anførte kr ,00. Hvis der er overskud på vinterkontoen, er det bestyrelsens politik, at evt. overskud skal bruges til forbedringer i området, da der ikke skal oparbejdes større kapital end nødvendigt. Hvis vinteren bliver af samme omfang som de foregående, vil bestyrelsen tage af kontoen til fornyelser. Budgetforslaget udviser et mindre overskud på kr ,00 efter hensættelser på kr ,00 til stifonden. Knud-Erik Andersen forespurgte, om der kunne sættes procenter på den forhøjelse af kontingentet der her er varslet. JK mente, at det ville være risikabelt at lægge sig fast på en bestemt procent, men han kunne oplyse, at den sidste kontingentforhøjelse var mindre end pristallet var steget. Dirigenten oplyste for egen regning, at hvis man i de enkelte foreninger regnede med hvad pristallet var steget, så var det nok ikke helt forkert. Da ikke andre ønskede ordet, blev budgetforslaget sat til afstemning. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Side 8 af 11

9 Dirigenten konstaterede at kontingent for regnskabsåret 2011/2012 efter vedtagelsen af budgetforslaget bliver på kr. 600,- pr. boligenhed/år. Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at Bo Louring var udtrådt af bestyrelsen og erstattet af Jan Rasmussen, der ikke ønsker at fortsætte. Lars D. Holdersen udtræder af bestyrelsen idet han er fraflyttet området. På baggrund af dette skal der vælges 2 nye medlemmer af bestyrelsen for en periode af 1 år. Vagn Jessen og Jens Kvorning er begge på ordinært valg og begge er villige til genvalg for en ny 2 årig periode. På dirigentens opfordring meldte Bente Højfeldt, Tornebakken, Lars B. Andersen, Krogagre og Kurt Vinther, Tornebakken, samt Vagn Jessen og Jens Kvorning sig som kandidater til bestyrelsen. Peter Morthorst-Jensen ønskede, at kandidaterne introducerede sig selv og hvad de ville arbejde for i bestyrelsen. Der blev ved skriftlig afstemning afgivet følgende antal stemmer på: Bente Højfeldt Lars B Andersen Kurt Vinther Vagn Jessen Jens Kvorning 634 stemmer 634 stemmer 37 stemmer 597 stemmer 613 stemmer Resultatet viste, at Bente Højfeldt og Lars B Andersen begge blev valgt for en 1-årig periode. Jens Kvorning og Vagn Jessen blev begge valgt for en ny 2-årig periode. Ad 7 Valg af suppleanter. Dirigenten oplyste, at Jan Rasmussen ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges 2 nye suppleanter. Kurt Vinther, Tornebakken og Gerth S. Brodal, Flintebakken meldte sig som kandidater. Der var ikke yderligere kandidater, der meldte sig. Kurt Vinther og Gert S. Brodal blev begge valgt for en 1-årig periode og Kurt Vinther blev 1. suppleant. Ad 8 Valg af revisor. Side 9 af 11

10 Dirigenten oplyste, at revisionsfirmaet KPMG var på valg og kunne genvælges. JK oplyste, at foreningen havde et glimrende samarbejde med revisionsfirmaet, hvorfor han anbefalede, at der blev genvalg. Peter Morthorst-Jensen ønskede oplyst om det var nødvendigt at have en ekstern revisor til at udarbejde foreningens regnskab. JK oplyste, i henhold til vedtægterne skal foreningens regnskaber revideres af en ekstern revisor og foreningen havde forespurgt andre revisorer om prisen, men der var ingen der var billigere. Revisionsfirmaet KPMG blev herefter enstemmigt genvalgt. Ad 9 Eventuelt. Dirigenten meddelte, at alt kunne diskuteres under dette punkt, men intet besluttes. Knud-Erik Andersen oplyste, at i deres forening havde man en sag omkring en forskel mellem de faktiske forhold og de tinglyste matrikkelkort. En af stierne er i 80érne flyttet fra det område, der nu er forhaver ved husene nr og ud til kanten af fællesarealet. Stien trænger nu til omlægning og der er opstået diskussion om, om omlægningen er et fælles anliggende eller om den skal varetages af de 5 tilstødende huse. Foreningen søgte svar hos bygningsinspektoratet. Ved den lejlighed blev det konstateret, at placeringen af foreningens hegn, hække og stier ikke er i overensstemmelse med matrikkelkortene og bebyggelsestegningen. På nogen områder, har der aldrig været overensstemmelse og på andre er der lavet ændringer, der er foretaget i enighed i foreningen dog uden dokumentation mellem hverken foreningens daværende medlemmer eller mellem foreningen og kommunen. Dette er nu den direkte årsag til stridsspørgsmålet omkring ejerforholdet for stien ved de 5 huse. Der foregår i øjeblikket et større udrednings arbejde i samarbejde med bygningsinspektoratet for at få sagen løst. OBA oplyste, at han havde anmodet K-EA om at redegøre for sagen, idet den kunne tjene til eksempel for, at man skal være meget påpasselig med at lade nogen tage eller få råderet over tinglyste fællesarealer. Kurt Vinther ønskede oplyst, hvem der tømmer de opsatte papirkurve, idet enkelte, bl.a. den på den øst/vest gående sti mellem Tornebakke og Flintebakken, var meget fyldte med bl.a. HØM HØM-poser og efterladenskaber fra avisdistributører. OBA oplyste, at det er foreningens gartner, der tømmer kurvene hver anden uge. Han var glad for at kurvene blev brugt også til HØM HØMposer for de må hellere efterlades der, end mellem buskene. OBA opfordrede alle hundeejere til at benytte poser til deres hundes efterladenskaber, der er jo mange, der gerne vil benytte græsplænerne til forskellige rekreative formål. Side 10 af 11

11 Grundei erforeningen Stenaeerrei Risskov Da ingen andre ønskede ordet afsluttede dirigenten generalforsamlingen, med at tal<ke de delegerede for en god og saglig debat. Formanden ta}ftede Lars Holdersen for kyndig ledelse af den årlige generalforsamling, sarnt hans virke i bestyrelsen. Risskov, den 20. november Oluf Bak Andersen Formand c/o Oluf Bak Andersen, Flintebakken 61, 8240 Risskov - tlf Side ll af ll

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere