Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov"

Transkript

1 Torsdag den 17. november 2011 kl i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger med 634 stemmer ud af 841 mulige. Formand Oluf Bak Andersen (OBA) bød velkommen til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Stenagervej. OBA anbefalede herefter Lars Holdersen (LH) som dirigent. Anbefalingen blev modtaget af de delegerede og Lars Holdersen tog imod hvervet. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og herved beslutningsdygtig. Dette blev konstateret ved: Skrivelse af 03. november 2011 til de enkelte kontaktpersoner bilagt dagsorden, årsregnskab/revisionsprotokollat, bestyrelsens beretning samt forslag til driftsbudget for 2011/2012. Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten forelagde dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for perioden Indkomne forslag: Side 1 af 11

2 Ejerforeningen Tornebakken 2-12 og foreslår, at Grundejerforeningen overtager vedligeholdelsen af områdets fordelingsveje. Forslagets fulde ordlyd vedlægges som bilag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011/ Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: - Bo Louring (udtrådt af bestyrelsen) 1 år - Lars D. Holdersen (udtræder af bestyrelsen) 1 år - Vagn Jessen (modtager genvalg) - Jens Kvorning (modtager genvalg) 7. Valg af suppleanter. - Jan Rasmussen (modtager ikke genvalg) 8. Valg af revisor. På valg er: - KPMG 9. Eventuelt. Dagsorden blev godkendt som forelagt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden OBA. Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. OBA oplyste, at da bestyrelsens beretning var fremsendt skriftligt til medlemmerne, ville han kun kort gennemgå enkelte punkter. Bo Louring blev takket for sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet gennem årene. Bestyrelsen havde taget til efterretning, at Bo ønskede at udtræde af bestyrelsen i april måned. Efter udarbejdelsen af den skriftlige beretning, havde foreningen sammen med Vejlby-Risskov Grundejerforening, samt nogle beboere på Kanehaven og Elmsager udarbejdet og fremsendt et brev til samtlige byrådsmedlemmer i Århus Byråd. Side 2 af 11

3 Brevet redegjorde for de forringede muligheder beboerne i området havde fået for at benytte de forskellige sundhedsfaglige ydelser, der forefindes i Veri Centret, samt posthus og bank. Vi havde anmodet det enkelte byrådsmedlem om at svare på nogle spørgsmål i skrivelsen, men byrådet var blevet enige om, at lade Trafik og Veje svare på henvendelsen og for at føje spot til skade havde man der ladet Rigmor Korsgaard, som vi havde klandret for nogle meget nedladende udtalelser, foretage sagsbehandlingen. Svarskrivelsen fra Trafik og Veje besvarer på ingen måde de spørgsmål, som blev stillet i vor henvendelse, men det var vel hvad man kunne forvente med de udtalelser der har været fremme i dagspressen. Skrivelsen fra os og svaret fra Trafik og Veje bliver udsendt til medlemsforeningerne. Da ingen ønskede ordet, satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 3 Aflæggelse af årsregnskab Årsregnskab og revisionsprotokollat var udsendt til samtlige kontaktpersoner i storparcellerne. Under henvisning til side 134 punkt 2.2 i revisionsprotokollatet gennemgik Jens Kvorning (JK) tallene i hovedtræk. JK bemærkede, at de faktiske tal i store træk fulgte det på sidste års generalforsamling vedtagne budget. Overskuddet var blevet ca. kr større end budgetteret og hertil bemærkede JK, at det ikke var bestyrelsens hensigt at lave større og større overskud, men have et regnskab der er i balance. Sidste år tærede vi på egenkapitalen på grund af den strenge vinter og man kan sige, at vi nu har fået noget af det tabte indhentet. Foreningens egenkapital består af stifonden og dispositionsfonden. Vedligeholdelse af stierne koster over årene mange penge og det er efter bestyrelsens opfattelse, at det er en god ide, at henlægge penge hvert år, for så er beboerne løbende med til at betale for sliddet og skal ikke pludselig af med et større beløb til ny belægning, som efter asfaltfirmaernes oplysninger kan holde ca år. Dispositionsfonden skal dække løbende udgifter fra regnskabsårets afslutning og frem til ny kontingent kommer i kassen. Foreningen har nogle aktier i Nordea og en aktionærkonto, hvorfra løbende udgifter betales. Endvidere er der for år tilbage foretaget opkøb af investeringsbeviser, der trods den finansielle situation, har givet et fornuftigt afkast. Foreningen får med mellemrum henvendelser fra ejendomsmæglere med ønske om oplysninger om foreningens økonomi, herunder i særdelshed om der er gældsforpligtigelser i foreningen og da er det rart, at man kan oplyse, at der er en sund økonomi i foreningen.. Afslutningsvis oplyste JK, at revisor på side 3 i årsregnskabet havde skrevet følgende: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 3 af 11

4 Dirigenten oplyste endvidere, at på side 135 i revisionsprotokollatet havde revisor afgivet en erklæring vedr. regnskabet for 2010/11 hvoraf det fremgår: I henhold til bekendtgørelse om revisorers afgivelse af erklæringer m.v. skal vi erklære, at at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Underskrevet af Jakob Nyborg og Thomas Riis, begge statsaut. revisorer hos KPMG. Ingen bemærkninger blev fremført. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad 4 Indkomne forslag. Fra Ejerforeningen Tornebakken 2-12 og var fremsendt følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: Dirigenten oplæste forslagets fulde ordlyd. 1. Vi ønsker at Grundejerforeningen Stenagervej overtager vedligeholdelsen af områdets fordelingsveje 3. I områdedeklaration for lokalplan nr. 125 for Århus Kommune. Grunden til dette er, at vi i et par år har forsøgt at få stamvej B(altså Tornebakken) renoveret med nyt asfalt. Samtlige ejerforeninger som er tilknyttet Tornebakken er for at vi får renoveret vejen undtagen AB Stenagervej Tornebakken De ikke vil være med og da de har et fordelingstal på 28 udgør dette en stor post på regningen. Til stor forundring har vi den 19. august 2011 fået kopi af brev fra trafik og veje Århus Kommune, hvor bestyrelsesmedlem i AB Stenagervej Lars Skriver har henvendt sig for at få vejen renoveret. Lars Skriver som vi har haft flere møder med omkring reparation af stamvejen Tornebakken, har ellers udtrykkeligt sagt at de ikke ønsker at være med. Vi fik dog gennemført en mindre reparation af vejen (Tornebakken) november/december 2010, efter krav fra trafik og veje Århus Kommune. Det vi taler om er at indkørslen til Tornebakken er meget belastet af de mange kunder til Suber Best. Og ikke mindst de kæmpe kæmpe store lastbiler, dem kommer der mange af dagligt. Det er altid der det er galt, vejen er slet ikke bygget til den store trafik. Det belaster jo os som er betalere til vedligeholdelsen af Tornebakken. Det kunne jo være at denne generalforsamling (GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ) henvendte sig til trafik og veje Århus Kommune så de vil tage vejproblemet op til ny drøftelse? Side 4 af 11

5 2. Sølvpopler og egetræer groende VEST for Tornebakken 82, 84, 86, 88,90 og 92, som har vokset sig alt for store og derfor medfører voldsomme skyggevirkninge i de berørte haver i højsommertiden FÆLDES, og erstattes med NY træbeplantning. De nyplantede træer, hvor egetræerne nu vokser, må ikke blive over 4 m i højden; og hvor sølvpoplerne vokser, ikke over 6 m i højden. Henrik Jochumsen, Tornebakken 2-12 og 70-98, oplyste, at han er medstiller til forslaget om fældning af sølvpoplerne og egetræerne, idet han og familien ikke havde sol i deres have fra ca. kl til ca. kl og derved blev det for koldt til at sidde ude og spise om sommeren, hvilket var en af begrundelserne for, at de havde købt et hus med vestvendt terrasse. OBA, oplyste, at der de seneste år var blevet fældet en del beplantning foran de anførte huse. Randbeplantningen er fældet, 3 sølvpopler er blevet fældet, hvilket bestyrelsen blev klandret for idet, det var hensigten, da det blev besluttet, at der kun skulle fældes 2, men det blev til 3 af hensyn til helheden. Det var de nærmeste naboer til træerne og måske dem der har mest skygge af dem, der syntes, at det var kedeligt, at der var blevet fældet 3 stk. OBA mente, at der var gjort meget for at der kunne komme lys og luft til de nævnte huse, hvorfor han anså det for mærkeligt, at et af de nævnte huse har et træ, som helt sikkert kaster skygge, stående i haven og andre har om sommeren parasoller slået op. OBA spurgte om det næste der skulle fældes var Mollerup Skov, for så kunne man lige så godt fjerne al beplantning over en meter med det samme. Knud-Erik Andersen, Flintebakken , mente, at vi alle skulle holde af at bo i området og hvis der var nogen, der ikke havde lys og luft omkring deres boliger, kan der vel laves om på beplantningen. Peter Morthorst-Jensen, Flintebakken 1 75, Kunne godt forstå ønsket om at se på højden af træerne i området, der er også et træ vest for deres bebyggelse der er høj. Bo Louring, Krogagre 1 41, mente, at hvis træerne i området er ved at danne skygge, er det måske ved at være tiden, hvor træerne må fældes og udskiftes med ny. Der er jo penge nok hvis man venter med asfalt på stierne. Dirigenten mindede om, at der findes en beplantningsplan i lokalplan 125, hvor der er anført hvad der skal være hvor, men selvfølgelig kan man tynde buske og træer. Dirigenten mente endvidere, at bestyrelsen skal have råderum til at træffe beslutninger omkring beplantningen, hvis der opstår uenigheder om hvordan en beplantning skal se ud, det ser jo ikke kønt ud, hvis et bed har 4 forskellige højder på beplantningen. Kurt Vinther, Tornebakken 2-12 og 70-98, var glad for de fremførte tilkendegivelser og spurgte om sølvpoplerne kunne beskæres. KV oplyste endvidere, at deres forening for godt naboskabs skyld havde ladet nogle træer fælde ved deres legeplads. Vagn Jessen, bestyrelsen, oplyste, at spørgsmålet havde været drøftet tidligere og da havde gartneren oplyst, at det var for sent at gøre noget ved træer der er så gamle. Træer kan godt beskæres, men så skal man begynde allerede medens træerne er små og så skal de beskæres jævnligt og det er jo dyrt. VJ erindrede forslagsstillerne om, at træerne var der, da nogle af dem købte deres huse. Side 5 af 11

6 Niels U. Christensen, Vestergårdsparken, mente, at forslagsstillerne havde mandat fra hele deres forening til forslaget og dermed ikke var enkeltpersoners forslag. Han mente i øvrigt, at træerne skulle passe til helheden. OBA, oplyste, at der i den tinglyste områdedeklaration står anført, at beplantning på grundene må ikke ved skygge eller kraftig vækst være til væsentlig gene for naboerne. OBA havde svært ved at se, at 1 til måske 2 timers skygge i haven kan omtales som værende en væsentlig gene. Til KV oplyste OBA, at det var pænt af ejerforeningen, at man havde fjernet træerne til naboen, men det skal lige huskes i den forbindelse, at naboens have lå i skygge hele dagen. Efter OBA s mening var det en helt anden sag. KV gav OBA ret i udsagnet. Lars B. Andersen, Krogagre , forespurgte om det var et økonomisk eller etisk spørgsmål med hensyn til fjernelse af de omtalte træer. OBA oplyste, at det var et etisk spørgsmål, for havde træerne været til væsentlig gene for naboer, eller der havde været risiko for skader på ejendom, var træerne allerede blevet fældet. Knud-Erik Andersen, mente, at der på demokratisk vis skulle stemmes om forslaget som det lå, men mente, at det var betænkeligt med fastsatte højder af træer, det må bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde. JK, der er blevet fældet flere træer af forskellig art i årenes løb og det er altid foretaget efter høring i de områder som er berørt. Som bestyrelse er vi i den situation, at vi skal se på helheden og så er det muligt, at nogen føler sig klemt eller tilsidesat. Almenvellet kan komme på tværs af den enkeltes interesser. Bo Louring, forespurgte om det var både poplerne og egetræerne der skulle fældes eller man kunne tage den ene sort nu og den anden senere. KV oplyste, at det ville være et skridt på vejen, hvis poplerne blev fjernet nu. Dirigenten oplyste på baggrund af, at flere havde efterlyst en plan for beskæring, at Grundejerforeningens område er opdelt i 3 sektorer. En sektor bliver beskåret pr. år og derved kommer gartneren hele området rundt på 3 år. Når en sektor skal beskæres, bliver de eller den forening, som bliver berørt, kontaktet af bestyrelsen for evt. ønsker til beskæringen. Niels U. Christensen opfordrede til, at forslaget blev sat til afstemning som det var foreslået, da han i modsat fald kunne frygte, at vi kunne fortsætte drøftelserne på næste års generalforsamling. Forslag 2 om fældning af de resterende sølvpopler og et egetræ blev herefter sat til afstemning. For forslaget stemte 165 Imod forslaget stemte 349 Hverken for eller imod 120 Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget faldt og træerne bliver stående. Side 6 af 11

7 Dirigenten fortsatte herefter debatten om forslag 1. OBA oplyste, at han var meget i tvivl om generalforsamlingen overhovedet kunne tage stilling til forslaget om, at Grundejerforeningen overtog vedligeholdelsen af stamvejene. Ifølge områdedeklarationen er det en tinglyst forpligtigelse foreningerne har og OBA er overbevist om, at alle, lige som han selv, på deres skøde har skrevet under på, at de som køber forpligter sig til at respektere: Lokalplan 125, områdedeklaration til supplering af lokalplan nr. 125, ang. Grundejerforening, parcelforeninger, vedligeholdelse af fordelingsveje m.v. og dok. ang. Bebyggelsesdeklaration m.v. På baggrund af ovenstående er det en tinglyst forpligtigelse vi alle har og derved, vil det efter OBA s mening, være et spørgsmål den enkelte skal svare ja eller nej til og skulle det blive et ja, så skal der laves en ny områdedeklaration, som efterfølgende skal tinglyses og efterfølgende skal alle skøder laves om og tinglyses, til de priser, det nu vil koste hos en advokat. Knud-Erik Andersen oplyste, at han gav OBA ret i sine betragtninger, idet man ikke uden videre kan overdrage de tinglyste forpligtigelser man har, det er fastslået i en dom fra Vestre Landsret. K-EA er kommet i besiddelse af denne viden, idet han har været ved at undersøge en sag om fællesarealer i deres egen forening. Han vil senere redegøre for sagen. Vagn Jessen oplyste, at AB Stenagervej ville være med til at betale, men de var i den situation, at der ikke i foreningen var penge til så gennemgribende en renovering af stamvejen. De var indstillet på, at vejen skulle renoveres om 2 år, som sagkundskaben siger, at vejen kan holde, hvis der foretages mindre reparationer. Sidst der var foretaget en reparation af stamvejen, havde VJ talt med en ingeniør fra NCC road og denne havde oplyst, at vejkassen på Tornebakken var opbygget på en meget stærk måde, måske den mest holdbare i området. Ingeniøren havde været ved det firma, der i udstykningsfasen, havde anlagt vejen. OBA havde fra et bestyrelsesmedlem i AB Stenagervej, Erik Søndergaard, fået en mail med følgende tekst, som gerne måtte viderebringes på generalforsamlingen: Da Tornebakkens stamvej bliver omtalt på Grundejerforeningens generalforsamling vil jeg blot nævne, at vi hele tiden har været positive omkring reparation og nødvendig vedligehold. Angående en ny asfaltering af vejen, så mener vi at forslaget er for tidligt ude. Vi henholder os til, at Vej og Trafik fra Kommunen har vurderet vejen med det resultat, at vejen med enkelte reparationer fint kan holde en række år mere og at de vurderer at den ellers ser fin ud. Der synes at være nogle misforståelser om vores holdning til stamvejen og enkeltpersoner er blevet nævnt. Alt dette vil jeg klart afvise som misforståelser. Bo Louring mente, at den tunge trafik til Super Best bar en del af skylden for den øgede slitage på den første del af Tornebakken, men det var selvfølgelig en forhandling der skulle til, hvis man vil have ejeren af bygningerne til at betale mere for denne slitage. Anne-Mette Alminde, Tornebakken , efterlyste en mere struktureret samarbejdsaftale omkring stamvejen og forespurgte om, hvordan gør de andre stamveje. Side 7 af 11

8 OBA oplyste, at han på Flintebakken er koordinator og som sådan tilser han jævnlig vejen og hvis der er noget der skal forbedres spørges foreninger via mail om deres holdning til et evt. forslag fra OBA. Er der tale om større ting indkalder han til et møde, men er der gået lang tid siden sidste møde kan en mindre ting også udløse en mødeindkaldelse, for det er godt at mødes ind i mellem. Niels U. Christensen opfordrede til at foreningerne på Tornebakken talte sammen, idet han var af den overbevisning, at generalforsamlingen ikke kunne løse problemet. Kurt Vinther oplyste, at han som forslagsstiller trak forslaget, som følge af de udtalelser der under debatten var fremkommet. Dirigenten forespurgte om der var nogen indsigelser mod at forslaget blev trukket fra dagsordnen. Der fremkom ingen indsigelser, hvorfor forslaget blev trukket tilbage. Ad 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011/2012. Jens Kvorning fremlagde budgetforslaget for 2011/2012 og oplyste, at forslaget indeholder uændret kontingent på kr. 600,00 pr. boligenhed. For nye delegerede oplyste JK, at det er bestyrelsens politik, at kontingentet skal være uændret i 3 år ad gangen, med mindre der fremsættes fordyrende forslag på en generalforsamling. På generalforsamlingen i NOV 2012 vil der formentlig være en kontingentforhøjelse i det budgetforslag der fremlægges, idet der skal forhandles nye treårige kontrakter. Budgetforslaget er sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen fremsendt til medlemsforeningerne og viser, at samtlige konti er af samme størrelse som sidste års budget. Bestyrelsen håber, at vi i år kan klare vinteren for de anførte kr ,00. Hvis der er overskud på vinterkontoen, er det bestyrelsens politik, at evt. overskud skal bruges til forbedringer i området, da der ikke skal oparbejdes større kapital end nødvendigt. Hvis vinteren bliver af samme omfang som de foregående, vil bestyrelsen tage af kontoen til fornyelser. Budgetforslaget udviser et mindre overskud på kr ,00 efter hensættelser på kr ,00 til stifonden. Knud-Erik Andersen forespurgte, om der kunne sættes procenter på den forhøjelse af kontingentet der her er varslet. JK mente, at det ville være risikabelt at lægge sig fast på en bestemt procent, men han kunne oplyse, at den sidste kontingentforhøjelse var mindre end pristallet var steget. Dirigenten oplyste for egen regning, at hvis man i de enkelte foreninger regnede med hvad pristallet var steget, så var det nok ikke helt forkert. Da ikke andre ønskede ordet, blev budgetforslaget sat til afstemning. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Side 8 af 11

9 Dirigenten konstaterede at kontingent for regnskabsåret 2011/2012 efter vedtagelsen af budgetforslaget bliver på kr. 600,- pr. boligenhed/år. Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at Bo Louring var udtrådt af bestyrelsen og erstattet af Jan Rasmussen, der ikke ønsker at fortsætte. Lars D. Holdersen udtræder af bestyrelsen idet han er fraflyttet området. På baggrund af dette skal der vælges 2 nye medlemmer af bestyrelsen for en periode af 1 år. Vagn Jessen og Jens Kvorning er begge på ordinært valg og begge er villige til genvalg for en ny 2 årig periode. På dirigentens opfordring meldte Bente Højfeldt, Tornebakken, Lars B. Andersen, Krogagre og Kurt Vinther, Tornebakken, samt Vagn Jessen og Jens Kvorning sig som kandidater til bestyrelsen. Peter Morthorst-Jensen ønskede, at kandidaterne introducerede sig selv og hvad de ville arbejde for i bestyrelsen. Der blev ved skriftlig afstemning afgivet følgende antal stemmer på: Bente Højfeldt Lars B Andersen Kurt Vinther Vagn Jessen Jens Kvorning 634 stemmer 634 stemmer 37 stemmer 597 stemmer 613 stemmer Resultatet viste, at Bente Højfeldt og Lars B Andersen begge blev valgt for en 1-årig periode. Jens Kvorning og Vagn Jessen blev begge valgt for en ny 2-årig periode. Ad 7 Valg af suppleanter. Dirigenten oplyste, at Jan Rasmussen ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges 2 nye suppleanter. Kurt Vinther, Tornebakken og Gerth S. Brodal, Flintebakken meldte sig som kandidater. Der var ikke yderligere kandidater, der meldte sig. Kurt Vinther og Gert S. Brodal blev begge valgt for en 1-årig periode og Kurt Vinther blev 1. suppleant. Ad 8 Valg af revisor. Side 9 af 11

10 Dirigenten oplyste, at revisionsfirmaet KPMG var på valg og kunne genvælges. JK oplyste, at foreningen havde et glimrende samarbejde med revisionsfirmaet, hvorfor han anbefalede, at der blev genvalg. Peter Morthorst-Jensen ønskede oplyst om det var nødvendigt at have en ekstern revisor til at udarbejde foreningens regnskab. JK oplyste, i henhold til vedtægterne skal foreningens regnskaber revideres af en ekstern revisor og foreningen havde forespurgt andre revisorer om prisen, men der var ingen der var billigere. Revisionsfirmaet KPMG blev herefter enstemmigt genvalgt. Ad 9 Eventuelt. Dirigenten meddelte, at alt kunne diskuteres under dette punkt, men intet besluttes. Knud-Erik Andersen oplyste, at i deres forening havde man en sag omkring en forskel mellem de faktiske forhold og de tinglyste matrikkelkort. En af stierne er i 80érne flyttet fra det område, der nu er forhaver ved husene nr og ud til kanten af fællesarealet. Stien trænger nu til omlægning og der er opstået diskussion om, om omlægningen er et fælles anliggende eller om den skal varetages af de 5 tilstødende huse. Foreningen søgte svar hos bygningsinspektoratet. Ved den lejlighed blev det konstateret, at placeringen af foreningens hegn, hække og stier ikke er i overensstemmelse med matrikkelkortene og bebyggelsestegningen. På nogen områder, har der aldrig været overensstemmelse og på andre er der lavet ændringer, der er foretaget i enighed i foreningen dog uden dokumentation mellem hverken foreningens daværende medlemmer eller mellem foreningen og kommunen. Dette er nu den direkte årsag til stridsspørgsmålet omkring ejerforholdet for stien ved de 5 huse. Der foregår i øjeblikket et større udrednings arbejde i samarbejde med bygningsinspektoratet for at få sagen løst. OBA oplyste, at han havde anmodet K-EA om at redegøre for sagen, idet den kunne tjene til eksempel for, at man skal være meget påpasselig med at lade nogen tage eller få råderet over tinglyste fællesarealer. Kurt Vinther ønskede oplyst, hvem der tømmer de opsatte papirkurve, idet enkelte, bl.a. den på den øst/vest gående sti mellem Tornebakke og Flintebakken, var meget fyldte med bl.a. HØM HØM-poser og efterladenskaber fra avisdistributører. OBA oplyste, at det er foreningens gartner, der tømmer kurvene hver anden uge. Han var glad for at kurvene blev brugt også til HØM HØMposer for de må hellere efterlades der, end mellem buskene. OBA opfordrede alle hundeejere til at benytte poser til deres hundes efterladenskaber, der er jo mange, der gerne vil benytte græsplænerne til forskellige rekreative formål. Side 10 af 11

11 Grundei erforeningen Stenaeerrei Risskov Da ingen andre ønskede ordet afsluttede dirigenten generalforsamlingen, med at tal<ke de delegerede for en god og saglig debat. Formanden ta}ftede Lars Holdersen for kyndig ledelse af den årlige generalforsamling, sarnt hans virke i bestyrelsen. Risskov, den 20. november Oluf Bak Andersen Formand c/o Oluf Bak Andersen, Flintebakken 61, 8240 Risskov - tlf Side ll af ll

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov M Ø D E R E F E R A T Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov den 21. oktober 2013 kl. 19.30 hos Oluf, Flintebakken 61 Mødedeltagere: Bente Højfeldt (BH) Vagn Jessen (VJ) Lars B. Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov M Ø D E R E F E R A T Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov den 20. januar 2012, kl. 18.30 hos Oluf Bak Andersen, Flintebakken 61 Mødedeltagere: Bente Højfeldt (BH) Jens Kvorning (JK)

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Gassehaven

Grundejerforeningen Gassehaven Grundejerforeningen Gassehaven Referat af Ordinær generalforsamling, afholdt den 9. september 2008 kl. 20:00 22:15 i Søllerød Golfklubs lokaler. Formanden Lis Skovbjerg, GH 29, bød velkommen. Der var udsendt

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere