Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov"

Transkript

1 Torsdag den 17. november 2011 kl i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger med 634 stemmer ud af 841 mulige. Formand Oluf Bak Andersen (OBA) bød velkommen til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Stenagervej. OBA anbefalede herefter Lars Holdersen (LH) som dirigent. Anbefalingen blev modtaget af de delegerede og Lars Holdersen tog imod hvervet. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og herved beslutningsdygtig. Dette blev konstateret ved: Skrivelse af 03. november 2011 til de enkelte kontaktpersoner bilagt dagsorden, årsregnskab/revisionsprotokollat, bestyrelsens beretning samt forslag til driftsbudget for 2011/2012. Der var ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten forelagde dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for perioden Indkomne forslag: Side 1 af 11

2 Ejerforeningen Tornebakken 2-12 og foreslår, at Grundejerforeningen overtager vedligeholdelsen af områdets fordelingsveje. Forslagets fulde ordlyd vedlægges som bilag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011/ Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: - Bo Louring (udtrådt af bestyrelsen) 1 år - Lars D. Holdersen (udtræder af bestyrelsen) 1 år - Vagn Jessen (modtager genvalg) - Jens Kvorning (modtager genvalg) 7. Valg af suppleanter. - Jan Rasmussen (modtager ikke genvalg) 8. Valg af revisor. På valg er: - KPMG 9. Eventuelt. Dagsorden blev godkendt som forelagt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden OBA. Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. OBA oplyste, at da bestyrelsens beretning var fremsendt skriftligt til medlemmerne, ville han kun kort gennemgå enkelte punkter. Bo Louring blev takket for sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet gennem årene. Bestyrelsen havde taget til efterretning, at Bo ønskede at udtræde af bestyrelsen i april måned. Efter udarbejdelsen af den skriftlige beretning, havde foreningen sammen med Vejlby-Risskov Grundejerforening, samt nogle beboere på Kanehaven og Elmsager udarbejdet og fremsendt et brev til samtlige byrådsmedlemmer i Århus Byråd. Side 2 af 11

3 Brevet redegjorde for de forringede muligheder beboerne i området havde fået for at benytte de forskellige sundhedsfaglige ydelser, der forefindes i Veri Centret, samt posthus og bank. Vi havde anmodet det enkelte byrådsmedlem om at svare på nogle spørgsmål i skrivelsen, men byrådet var blevet enige om, at lade Trafik og Veje svare på henvendelsen og for at føje spot til skade havde man der ladet Rigmor Korsgaard, som vi havde klandret for nogle meget nedladende udtalelser, foretage sagsbehandlingen. Svarskrivelsen fra Trafik og Veje besvarer på ingen måde de spørgsmål, som blev stillet i vor henvendelse, men det var vel hvad man kunne forvente med de udtalelser der har været fremme i dagspressen. Skrivelsen fra os og svaret fra Trafik og Veje bliver udsendt til medlemsforeningerne. Da ingen ønskede ordet, satte dirigenten beretningen til afstemning. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 3 Aflæggelse af årsregnskab Årsregnskab og revisionsprotokollat var udsendt til samtlige kontaktpersoner i storparcellerne. Under henvisning til side 134 punkt 2.2 i revisionsprotokollatet gennemgik Jens Kvorning (JK) tallene i hovedtræk. JK bemærkede, at de faktiske tal i store træk fulgte det på sidste års generalforsamling vedtagne budget. Overskuddet var blevet ca. kr større end budgetteret og hertil bemærkede JK, at det ikke var bestyrelsens hensigt at lave større og større overskud, men have et regnskab der er i balance. Sidste år tærede vi på egenkapitalen på grund af den strenge vinter og man kan sige, at vi nu har fået noget af det tabte indhentet. Foreningens egenkapital består af stifonden og dispositionsfonden. Vedligeholdelse af stierne koster over årene mange penge og det er efter bestyrelsens opfattelse, at det er en god ide, at henlægge penge hvert år, for så er beboerne løbende med til at betale for sliddet og skal ikke pludselig af med et større beløb til ny belægning, som efter asfaltfirmaernes oplysninger kan holde ca år. Dispositionsfonden skal dække løbende udgifter fra regnskabsårets afslutning og frem til ny kontingent kommer i kassen. Foreningen har nogle aktier i Nordea og en aktionærkonto, hvorfra løbende udgifter betales. Endvidere er der for år tilbage foretaget opkøb af investeringsbeviser, der trods den finansielle situation, har givet et fornuftigt afkast. Foreningen får med mellemrum henvendelser fra ejendomsmæglere med ønske om oplysninger om foreningens økonomi, herunder i særdelshed om der er gældsforpligtigelser i foreningen og da er det rart, at man kan oplyse, at der er en sund økonomi i foreningen.. Afslutningsvis oplyste JK, at revisor på side 3 i årsregnskabet havde skrevet følgende: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 3 af 11

4 Dirigenten oplyste endvidere, at på side 135 i revisionsprotokollatet havde revisor afgivet en erklæring vedr. regnskabet for 2010/11 hvoraf det fremgår: I henhold til bekendtgørelse om revisorers afgivelse af erklæringer m.v. skal vi erklære, at at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Underskrevet af Jakob Nyborg og Thomas Riis, begge statsaut. revisorer hos KPMG. Ingen bemærkninger blev fremført. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Ad 4 Indkomne forslag. Fra Ejerforeningen Tornebakken 2-12 og var fremsendt følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: Dirigenten oplæste forslagets fulde ordlyd. 1. Vi ønsker at Grundejerforeningen Stenagervej overtager vedligeholdelsen af områdets fordelingsveje 3. I områdedeklaration for lokalplan nr. 125 for Århus Kommune. Grunden til dette er, at vi i et par år har forsøgt at få stamvej B(altså Tornebakken) renoveret med nyt asfalt. Samtlige ejerforeninger som er tilknyttet Tornebakken er for at vi får renoveret vejen undtagen AB Stenagervej Tornebakken De ikke vil være med og da de har et fordelingstal på 28 udgør dette en stor post på regningen. Til stor forundring har vi den 19. august 2011 fået kopi af brev fra trafik og veje Århus Kommune, hvor bestyrelsesmedlem i AB Stenagervej Lars Skriver har henvendt sig for at få vejen renoveret. Lars Skriver som vi har haft flere møder med omkring reparation af stamvejen Tornebakken, har ellers udtrykkeligt sagt at de ikke ønsker at være med. Vi fik dog gennemført en mindre reparation af vejen (Tornebakken) november/december 2010, efter krav fra trafik og veje Århus Kommune. Det vi taler om er at indkørslen til Tornebakken er meget belastet af de mange kunder til Suber Best. Og ikke mindst de kæmpe kæmpe store lastbiler, dem kommer der mange af dagligt. Det er altid der det er galt, vejen er slet ikke bygget til den store trafik. Det belaster jo os som er betalere til vedligeholdelsen af Tornebakken. Det kunne jo være at denne generalforsamling (GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ) henvendte sig til trafik og veje Århus Kommune så de vil tage vejproblemet op til ny drøftelse? Side 4 af 11

5 2. Sølvpopler og egetræer groende VEST for Tornebakken 82, 84, 86, 88,90 og 92, som har vokset sig alt for store og derfor medfører voldsomme skyggevirkninge i de berørte haver i højsommertiden FÆLDES, og erstattes med NY træbeplantning. De nyplantede træer, hvor egetræerne nu vokser, må ikke blive over 4 m i højden; og hvor sølvpoplerne vokser, ikke over 6 m i højden. Henrik Jochumsen, Tornebakken 2-12 og 70-98, oplyste, at han er medstiller til forslaget om fældning af sølvpoplerne og egetræerne, idet han og familien ikke havde sol i deres have fra ca. kl til ca. kl og derved blev det for koldt til at sidde ude og spise om sommeren, hvilket var en af begrundelserne for, at de havde købt et hus med vestvendt terrasse. OBA, oplyste, at der de seneste år var blevet fældet en del beplantning foran de anførte huse. Randbeplantningen er fældet, 3 sølvpopler er blevet fældet, hvilket bestyrelsen blev klandret for idet, det var hensigten, da det blev besluttet, at der kun skulle fældes 2, men det blev til 3 af hensyn til helheden. Det var de nærmeste naboer til træerne og måske dem der har mest skygge af dem, der syntes, at det var kedeligt, at der var blevet fældet 3 stk. OBA mente, at der var gjort meget for at der kunne komme lys og luft til de nævnte huse, hvorfor han anså det for mærkeligt, at et af de nævnte huse har et træ, som helt sikkert kaster skygge, stående i haven og andre har om sommeren parasoller slået op. OBA spurgte om det næste der skulle fældes var Mollerup Skov, for så kunne man lige så godt fjerne al beplantning over en meter med det samme. Knud-Erik Andersen, Flintebakken , mente, at vi alle skulle holde af at bo i området og hvis der var nogen, der ikke havde lys og luft omkring deres boliger, kan der vel laves om på beplantningen. Peter Morthorst-Jensen, Flintebakken 1 75, Kunne godt forstå ønsket om at se på højden af træerne i området, der er også et træ vest for deres bebyggelse der er høj. Bo Louring, Krogagre 1 41, mente, at hvis træerne i området er ved at danne skygge, er det måske ved at være tiden, hvor træerne må fældes og udskiftes med ny. Der er jo penge nok hvis man venter med asfalt på stierne. Dirigenten mindede om, at der findes en beplantningsplan i lokalplan 125, hvor der er anført hvad der skal være hvor, men selvfølgelig kan man tynde buske og træer. Dirigenten mente endvidere, at bestyrelsen skal have råderum til at træffe beslutninger omkring beplantningen, hvis der opstår uenigheder om hvordan en beplantning skal se ud, det ser jo ikke kønt ud, hvis et bed har 4 forskellige højder på beplantningen. Kurt Vinther, Tornebakken 2-12 og 70-98, var glad for de fremførte tilkendegivelser og spurgte om sølvpoplerne kunne beskæres. KV oplyste endvidere, at deres forening for godt naboskabs skyld havde ladet nogle træer fælde ved deres legeplads. Vagn Jessen, bestyrelsen, oplyste, at spørgsmålet havde været drøftet tidligere og da havde gartneren oplyst, at det var for sent at gøre noget ved træer der er så gamle. Træer kan godt beskæres, men så skal man begynde allerede medens træerne er små og så skal de beskæres jævnligt og det er jo dyrt. VJ erindrede forslagsstillerne om, at træerne var der, da nogle af dem købte deres huse. Side 5 af 11

6 Niels U. Christensen, Vestergårdsparken, mente, at forslagsstillerne havde mandat fra hele deres forening til forslaget og dermed ikke var enkeltpersoners forslag. Han mente i øvrigt, at træerne skulle passe til helheden. OBA, oplyste, at der i den tinglyste områdedeklaration står anført, at beplantning på grundene må ikke ved skygge eller kraftig vækst være til væsentlig gene for naboerne. OBA havde svært ved at se, at 1 til måske 2 timers skygge i haven kan omtales som værende en væsentlig gene. Til KV oplyste OBA, at det var pænt af ejerforeningen, at man havde fjernet træerne til naboen, men det skal lige huskes i den forbindelse, at naboens have lå i skygge hele dagen. Efter OBA s mening var det en helt anden sag. KV gav OBA ret i udsagnet. Lars B. Andersen, Krogagre , forespurgte om det var et økonomisk eller etisk spørgsmål med hensyn til fjernelse af de omtalte træer. OBA oplyste, at det var et etisk spørgsmål, for havde træerne været til væsentlig gene for naboer, eller der havde været risiko for skader på ejendom, var træerne allerede blevet fældet. Knud-Erik Andersen, mente, at der på demokratisk vis skulle stemmes om forslaget som det lå, men mente, at det var betænkeligt med fastsatte højder af træer, det må bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde. JK, der er blevet fældet flere træer af forskellig art i årenes løb og det er altid foretaget efter høring i de områder som er berørt. Som bestyrelse er vi i den situation, at vi skal se på helheden og så er det muligt, at nogen føler sig klemt eller tilsidesat. Almenvellet kan komme på tværs af den enkeltes interesser. Bo Louring, forespurgte om det var både poplerne og egetræerne der skulle fældes eller man kunne tage den ene sort nu og den anden senere. KV oplyste, at det ville være et skridt på vejen, hvis poplerne blev fjernet nu. Dirigenten oplyste på baggrund af, at flere havde efterlyst en plan for beskæring, at Grundejerforeningens område er opdelt i 3 sektorer. En sektor bliver beskåret pr. år og derved kommer gartneren hele området rundt på 3 år. Når en sektor skal beskæres, bliver de eller den forening, som bliver berørt, kontaktet af bestyrelsen for evt. ønsker til beskæringen. Niels U. Christensen opfordrede til, at forslaget blev sat til afstemning som det var foreslået, da han i modsat fald kunne frygte, at vi kunne fortsætte drøftelserne på næste års generalforsamling. Forslag 2 om fældning af de resterende sølvpopler og et egetræ blev herefter sat til afstemning. For forslaget stemte 165 Imod forslaget stemte 349 Hverken for eller imod 120 Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget faldt og træerne bliver stående. Side 6 af 11

7 Dirigenten fortsatte herefter debatten om forslag 1. OBA oplyste, at han var meget i tvivl om generalforsamlingen overhovedet kunne tage stilling til forslaget om, at Grundejerforeningen overtog vedligeholdelsen af stamvejene. Ifølge områdedeklarationen er det en tinglyst forpligtigelse foreningerne har og OBA er overbevist om, at alle, lige som han selv, på deres skøde har skrevet under på, at de som køber forpligter sig til at respektere: Lokalplan 125, områdedeklaration til supplering af lokalplan nr. 125, ang. Grundejerforening, parcelforeninger, vedligeholdelse af fordelingsveje m.v. og dok. ang. Bebyggelsesdeklaration m.v. På baggrund af ovenstående er det en tinglyst forpligtigelse vi alle har og derved, vil det efter OBA s mening, være et spørgsmål den enkelte skal svare ja eller nej til og skulle det blive et ja, så skal der laves en ny områdedeklaration, som efterfølgende skal tinglyses og efterfølgende skal alle skøder laves om og tinglyses, til de priser, det nu vil koste hos en advokat. Knud-Erik Andersen oplyste, at han gav OBA ret i sine betragtninger, idet man ikke uden videre kan overdrage de tinglyste forpligtigelser man har, det er fastslået i en dom fra Vestre Landsret. K-EA er kommet i besiddelse af denne viden, idet han har været ved at undersøge en sag om fællesarealer i deres egen forening. Han vil senere redegøre for sagen. Vagn Jessen oplyste, at AB Stenagervej ville være med til at betale, men de var i den situation, at der ikke i foreningen var penge til så gennemgribende en renovering af stamvejen. De var indstillet på, at vejen skulle renoveres om 2 år, som sagkundskaben siger, at vejen kan holde, hvis der foretages mindre reparationer. Sidst der var foretaget en reparation af stamvejen, havde VJ talt med en ingeniør fra NCC road og denne havde oplyst, at vejkassen på Tornebakken var opbygget på en meget stærk måde, måske den mest holdbare i området. Ingeniøren havde været ved det firma, der i udstykningsfasen, havde anlagt vejen. OBA havde fra et bestyrelsesmedlem i AB Stenagervej, Erik Søndergaard, fået en mail med følgende tekst, som gerne måtte viderebringes på generalforsamlingen: Da Tornebakkens stamvej bliver omtalt på Grundejerforeningens generalforsamling vil jeg blot nævne, at vi hele tiden har været positive omkring reparation og nødvendig vedligehold. Angående en ny asfaltering af vejen, så mener vi at forslaget er for tidligt ude. Vi henholder os til, at Vej og Trafik fra Kommunen har vurderet vejen med det resultat, at vejen med enkelte reparationer fint kan holde en række år mere og at de vurderer at den ellers ser fin ud. Der synes at være nogle misforståelser om vores holdning til stamvejen og enkeltpersoner er blevet nævnt. Alt dette vil jeg klart afvise som misforståelser. Bo Louring mente, at den tunge trafik til Super Best bar en del af skylden for den øgede slitage på den første del af Tornebakken, men det var selvfølgelig en forhandling der skulle til, hvis man vil have ejeren af bygningerne til at betale mere for denne slitage. Anne-Mette Alminde, Tornebakken , efterlyste en mere struktureret samarbejdsaftale omkring stamvejen og forespurgte om, hvordan gør de andre stamveje. Side 7 af 11

8 OBA oplyste, at han på Flintebakken er koordinator og som sådan tilser han jævnlig vejen og hvis der er noget der skal forbedres spørges foreninger via mail om deres holdning til et evt. forslag fra OBA. Er der tale om større ting indkalder han til et møde, men er der gået lang tid siden sidste møde kan en mindre ting også udløse en mødeindkaldelse, for det er godt at mødes ind i mellem. Niels U. Christensen opfordrede til at foreningerne på Tornebakken talte sammen, idet han var af den overbevisning, at generalforsamlingen ikke kunne løse problemet. Kurt Vinther oplyste, at han som forslagsstiller trak forslaget, som følge af de udtalelser der under debatten var fremkommet. Dirigenten forespurgte om der var nogen indsigelser mod at forslaget blev trukket fra dagsordnen. Der fremkom ingen indsigelser, hvorfor forslaget blev trukket tilbage. Ad 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011/2012. Jens Kvorning fremlagde budgetforslaget for 2011/2012 og oplyste, at forslaget indeholder uændret kontingent på kr. 600,00 pr. boligenhed. For nye delegerede oplyste JK, at det er bestyrelsens politik, at kontingentet skal være uændret i 3 år ad gangen, med mindre der fremsættes fordyrende forslag på en generalforsamling. På generalforsamlingen i NOV 2012 vil der formentlig være en kontingentforhøjelse i det budgetforslag der fremlægges, idet der skal forhandles nye treårige kontrakter. Budgetforslaget er sammen med det øvrige materiale til generalforsamlingen fremsendt til medlemsforeningerne og viser, at samtlige konti er af samme størrelse som sidste års budget. Bestyrelsen håber, at vi i år kan klare vinteren for de anførte kr ,00. Hvis der er overskud på vinterkontoen, er det bestyrelsens politik, at evt. overskud skal bruges til forbedringer i området, da der ikke skal oparbejdes større kapital end nødvendigt. Hvis vinteren bliver af samme omfang som de foregående, vil bestyrelsen tage af kontoen til fornyelser. Budgetforslaget udviser et mindre overskud på kr ,00 efter hensættelser på kr ,00 til stifonden. Knud-Erik Andersen forespurgte, om der kunne sættes procenter på den forhøjelse af kontingentet der her er varslet. JK mente, at det ville være risikabelt at lægge sig fast på en bestemt procent, men han kunne oplyse, at den sidste kontingentforhøjelse var mindre end pristallet var steget. Dirigenten oplyste for egen regning, at hvis man i de enkelte foreninger regnede med hvad pristallet var steget, så var det nok ikke helt forkert. Da ikke andre ønskede ordet, blev budgetforslaget sat til afstemning. Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget. Side 8 af 11

9 Dirigenten konstaterede at kontingent for regnskabsåret 2011/2012 efter vedtagelsen af budgetforslaget bliver på kr. 600,- pr. boligenhed/år. Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at Bo Louring var udtrådt af bestyrelsen og erstattet af Jan Rasmussen, der ikke ønsker at fortsætte. Lars D. Holdersen udtræder af bestyrelsen idet han er fraflyttet området. På baggrund af dette skal der vælges 2 nye medlemmer af bestyrelsen for en periode af 1 år. Vagn Jessen og Jens Kvorning er begge på ordinært valg og begge er villige til genvalg for en ny 2 årig periode. På dirigentens opfordring meldte Bente Højfeldt, Tornebakken, Lars B. Andersen, Krogagre og Kurt Vinther, Tornebakken, samt Vagn Jessen og Jens Kvorning sig som kandidater til bestyrelsen. Peter Morthorst-Jensen ønskede, at kandidaterne introducerede sig selv og hvad de ville arbejde for i bestyrelsen. Der blev ved skriftlig afstemning afgivet følgende antal stemmer på: Bente Højfeldt Lars B Andersen Kurt Vinther Vagn Jessen Jens Kvorning 634 stemmer 634 stemmer 37 stemmer 597 stemmer 613 stemmer Resultatet viste, at Bente Højfeldt og Lars B Andersen begge blev valgt for en 1-årig periode. Jens Kvorning og Vagn Jessen blev begge valgt for en ny 2-årig periode. Ad 7 Valg af suppleanter. Dirigenten oplyste, at Jan Rasmussen ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges 2 nye suppleanter. Kurt Vinther, Tornebakken og Gerth S. Brodal, Flintebakken meldte sig som kandidater. Der var ikke yderligere kandidater, der meldte sig. Kurt Vinther og Gert S. Brodal blev begge valgt for en 1-årig periode og Kurt Vinther blev 1. suppleant. Ad 8 Valg af revisor. Side 9 af 11

10 Dirigenten oplyste, at revisionsfirmaet KPMG var på valg og kunne genvælges. JK oplyste, at foreningen havde et glimrende samarbejde med revisionsfirmaet, hvorfor han anbefalede, at der blev genvalg. Peter Morthorst-Jensen ønskede oplyst om det var nødvendigt at have en ekstern revisor til at udarbejde foreningens regnskab. JK oplyste, i henhold til vedtægterne skal foreningens regnskaber revideres af en ekstern revisor og foreningen havde forespurgt andre revisorer om prisen, men der var ingen der var billigere. Revisionsfirmaet KPMG blev herefter enstemmigt genvalgt. Ad 9 Eventuelt. Dirigenten meddelte, at alt kunne diskuteres under dette punkt, men intet besluttes. Knud-Erik Andersen oplyste, at i deres forening havde man en sag omkring en forskel mellem de faktiske forhold og de tinglyste matrikkelkort. En af stierne er i 80érne flyttet fra det område, der nu er forhaver ved husene nr og ud til kanten af fællesarealet. Stien trænger nu til omlægning og der er opstået diskussion om, om omlægningen er et fælles anliggende eller om den skal varetages af de 5 tilstødende huse. Foreningen søgte svar hos bygningsinspektoratet. Ved den lejlighed blev det konstateret, at placeringen af foreningens hegn, hække og stier ikke er i overensstemmelse med matrikkelkortene og bebyggelsestegningen. På nogen områder, har der aldrig været overensstemmelse og på andre er der lavet ændringer, der er foretaget i enighed i foreningen dog uden dokumentation mellem hverken foreningens daværende medlemmer eller mellem foreningen og kommunen. Dette er nu den direkte årsag til stridsspørgsmålet omkring ejerforholdet for stien ved de 5 huse. Der foregår i øjeblikket et større udrednings arbejde i samarbejde med bygningsinspektoratet for at få sagen løst. OBA oplyste, at han havde anmodet K-EA om at redegøre for sagen, idet den kunne tjene til eksempel for, at man skal være meget påpasselig med at lade nogen tage eller få råderet over tinglyste fællesarealer. Kurt Vinther ønskede oplyst, hvem der tømmer de opsatte papirkurve, idet enkelte, bl.a. den på den øst/vest gående sti mellem Tornebakke og Flintebakken, var meget fyldte med bl.a. HØM HØM-poser og efterladenskaber fra avisdistributører. OBA oplyste, at det er foreningens gartner, der tømmer kurvene hver anden uge. Han var glad for at kurvene blev brugt også til HØM HØMposer for de må hellere efterlades der, end mellem buskene. OBA opfordrede alle hundeejere til at benytte poser til deres hundes efterladenskaber, der er jo mange, der gerne vil benytte græsplænerne til forskellige rekreative formål. Side 10 af 11

11 Grundei erforeningen Stenaeerrei Risskov Da ingen andre ønskede ordet afsluttede dirigenten generalforsamlingen, med at tal<ke de delegerede for en god og saglig debat. Formanden ta}ftede Lars Holdersen for kyndig ledelse af den årlige generalforsamling, sarnt hans virke i bestyrelsen. Risskov, den 20. november Oluf Bak Andersen Formand c/o Oluf Bak Andersen, Flintebakken 61, 8240 Risskov - tlf Side ll af ll

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere