Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013"

Transkript

1 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Peder Damgaard (PD) Kristian Thorsen (KT) Poul Erik Jensen (PEJ) Kurt Jørgensen (KJ) Jimmi Larsen (JL) Administrationen Jørgen Henriksen (JHE) Gert B. Hølund (GBH) Berit M. Rudbeck - referent (BMR) Dagsorden 106. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Orientering om status for etablering af driftscenter Profilering af boligforeningerne i RandersBolig Suspension af den kollektive råderet Forslag om oprettelse af miljøstation, Nørresundbybvej Godkendelse af tagrenovering i afdeling Godkendelse af tagrenovering i afdeling Nyt fra Team Drift Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 2

3 106. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden PD bød velkommen til mødet. Han gennemgik dagsordenen og denne blev herefter godkendt af bestyrelsen Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. september 2013 skal godkendes af bestyrelsen. Referatet er udsendt pr. mail den 13. september 2013 til bestyrelsen. Der medbringes en kopi af referatet til underskrift til mødet. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Referatet blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger Revisionsprotokol Revisionsprotokol medbringes til mødet og fremlægges til orientering. Det indstilles at bestyrelsen gennemser revisionsprotokollatet. Revisionsprotokollen blev gennemset af bestyrelsen. a) Uanmeldt beholdningseftersyn Revisionsinstituttet har den 3. september i år gennemført uanmeldt beholdningseftersyn for Vorup Boligforening af Revisionsinstituttet angiver i sit protokollat at der generelt er styr på beholdningen af midler samt afstemning heraf, men angiver samtidig kommentarer i to forhold. I det følgende gives en redegørelse for disse. Bankkonto for indskudslån Randers Kommune har som led i deres pligt til at yde indskudslån til indflyttere der ikke har midler til kontant at indbetale indskuddet lavet aftale med Sparekassen Kronjylland om dette pengeinstitut udlåner midler til de relevante beboere. Sparekassen Kronjylland har som betingelse stillet, at boligforeningen administrerer opkrævningen af låneydelser hos beboerne og indbetaler midler til særskilt konto i sparekassen. Ordningen er meget ressourcekrævende for RandersBolig og de væsentligste grunde hertil er: Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 3

4 RandersBolig har ikke adgang til hvad den enkelte beboer har af restgæld på lånet. Eftersom der er tale om lån med variabel rente og løbetid kendes tidspunktet for indfrielse af lån ikke før end lånet er indfriet. Dette betyder, at beboere der har indfriet deres lån opkræves for meget der senere skal refunderes. Dette skal gøres manuelt for hver enkelt relevant beboer. Det eksakte beløb den enkelte beboer skal betale hver måned varierer grundet den variable rente. Herved skal opkrævningen løbende reguleres og da det eksakte beløb den enkelte skal betale først kendes når betaling til bank er gennemført sker der mange reguleringer hver måned. Banken sender kontoudskrift med opkrævning for samtlige ca beboere i Vorup Boligforening af 1945, der har indskudslån. Det medfører, at hvert enkelt kontonummer manuelt skal sammenholdes med et bolignummer for at kunne lave afstemningen. Som revisor angiver, har kontoen i Sparekassen Kronjylland hvor beboernes ydelser på indskudslån ikke været afstemt siden den 31. marts Dette forhold er i den forgangne uge bragt i orden og den er nu afstemt frem til og med 30. september Ovennævnte manuelle og tidsmæssigt ressourcekrævende forhold er baggrunde for at denne opgave er blevet skubbet, idet andre opgaver i økonomiafdelingen har fået højere prioritet. Ledelsen for RandersBolig havde inden det uanmeldt beholdningseftersyn sat fokus på området og prioriteret det daglige arbejde så afstemningen netop blev bragt ajour med udløbet af regnskabsåret 2012/2013, hvilket hermed er sket. Fremadrettet vil afstemning ske løbende og månedsvis. Videre søges der indgået en dialog med Sparekassen Kronjylland om at indrette samarbejdet parterne imellem bedre således at afsteming kan foregå lettere. Endelig søges der udarbejdet elektroniske værktøjer der ligeledes kan mindske ressourceforbruget ved afstemningen. Bogføring af terminsydelser Bogføring af terminsbetalinger sker maskinelt ved indlæsning med oplysninger om de enkelte lån som modtages kvartalsvis fra de respektive realkreditinstitutter. Selve konteringen af bogføringen sker ud fra regler, der sættes op i systemet og som overholder brugen af standardkontoplanen der er angivet i driftsbekendtgørelsen. Randersbolig anvender i dag en stærkt reduceret form af standardkontoplanen, der er beskrevet nøje i driftsbekendtgørelsen. Ved konverteringen fra KTP til EG Bolig blev der ikke lavet en konvertering af kontoplaner, idet dette ville medføre en øget risiko for at den samlede konvertering blev mere tidskrævende og at der kunne opstå fejl ved konverteringen. Herved har det ikke været muligt at indlæse bogføringen af terminsbetalingerne maskinelt. I det forgangne er der blevet lavet analyser hvorledes en konvertering fra nuværende kontoplan til standardkontoplan skal forløbe. Der vil ikke blive lavet en fuldstændig konvertering af kontoplanen, men i den forgangne uge er kontogrupperne hvor der bogføres terminsbetalinger blevet konverteret og Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 4

5 konteringsreglerne for de enkelte lån er indlæst i EG Bolig. Således har det været muligt at bogføre samtlige terminsbetalinger i afdelingerne. Ved gennemførelsen af konverteringen af denne del af kontoplanen har det samtidig været muligt at oprette et lånekartotek der sikrer bedre overblik med lån i afdelingerne samt hvornår disse indfris. Dette giver bedre mulighed for at tilrettelægge økonomien i fremtiden. Det skal understreges, at der er blevet betalt samtlige terminer i året, idet betaling sker uafhængigt af bogføringen gennem PBS. Fremadrettet vil der blive bogført når terminer forfalder, idet dette vil ske automatisk. Det indstilles at bestyrelsen underskriver revisionsprotokollatet JHE orienterede om det uanmeldte beholdningseftersyn, herefter blev revisionsprotokollen rundsendt og underskrevet Orientering fra formanden Der er afholdt styringsdialogmøde med Randers Kommune den 12. november 2013 med deltagelse af formand Peder Damgaard, bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen, kontorchef Dennis Larsen og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning PD orienterede om at bestyrelsen har afholdt dialogmøde mellem afdelingerne onsdag den 13. november. Der var 6-7 afdelinger repræsenteret på mødet. Formanden gav udtryk for, at der var god opbakning til møderne, og der blev ytret ønske om at forsætte med ordningen, der hidtil har været indført på forsøgsbasis. Der blev spurgt til, hvem der bliver inviteret til møderne, da KT ikke modtager invitationen, når den bliver sendt ud. Administrationen vil undersøge dette. På baggrund af en henvendelse fra en afdeling blev det drøftet i bestyrelsen, om der kan indføres begrænsning på antallet af biler pr. lejemål. JHE orienterede om, at afdelingen har relativt frie muligheder for at vedtage regler om tildeling af parkeringspladser herunder om der er mærkede pladser og begrænsning på antal pladser der er til hver bolig. Afdelingsmødet skal beslutte det og det skal indgå som en del af ordensreglementet. Imidlertid kan det være svært at håndhæve den slags ordninger for administrationen og vil samtidig også være ressourcekrævende for samme. Hvis en ordning med en begrænsning i antal pladser pr. bolig skal håndhæves strikt vil det være nødvendigt at afdelingen hyrer et eksternt firmaer, der kan udstede parkeringslicenser og samtidig også føre kontrol med parkeringen i afdelingen. PD, PEJ samt administrationen har været til styringsdialogmøde med Randers Kommune. PEJ orienterede om at det blev drøftet på mødet, hvorvidt bestyrelsen havde gjort nok i forbindelse med de gentagne afvisninger af budgetforslagene i afdeling 10. På denne baggrund blev det vedtaget, at Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 5

6 bestyrelsen, i samarbejde med administrationen, vil arrangere et møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 10 sidst i januar, hvor afdelingens situation kan drøftes. I forbindelse med drøftelsen angående situationen i afdeling 10 orienterede formanden om at Randers Kommune havde henvendt sig til afdelingen vedrørende gadebelysningen i afdelingen. Da vejen, hvorved afdelingen ligger, er privat, ønsker kommunen ikke længere at levere gadebelysning hertil, og gadebelysningen vil derfor blive afbrudt med årets udgang. Det står afdelingen frit for om de selv vil betale for at få gadebelysning fremover. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 110. Orientering fra administrationen a) Valg af el-leverandør Frit valg Der er pr. 1. marts 2013 kommet nye regler for el-leverancer for beboere, hvorfor de tidligere samarbejdsaftaler ophører, og RandersBolig/afdelingen kan og må ikke indberette, hverken en tilflytning eller en fraflytning. Det kan kun lejeren selv. Der er lovgivningsmæssigt mulighed for at indhente en fuldmagt fra lejeren, men med det frie valg af leverandør, vil det skabe forvirring, hvis lejer bl.a. vælger ny leverandør i boperioden. Så indtil videre vil RandersBolig ikke benytte fuldmagter. RandersBolig og driftscentrene ville også være nødt til at administrere flere leverandører, da det frie valg af el-leverandør ellers ikke ville give mening, ligesom der ville være lejere, der IKKE var indstillet på at give fuldmagt. Alt sammen noget, der skulle håndteres manuelt i et samarbejde mellem driftscentrerne og RandersBolig. Det tror vi ikke på kunne fungere i hverdagen. De nye regler vil medføre problemer i forbindelse med istandsættelsesperioden (de 14 dage), nemlig for det el-forbrug som forekommer efter en lejers fraflytning, og før en ny lejer er indflyttet. Det er især et problem, når flyttelejligheder skal istandsættes. Her vil det være sådan, at afdelingen nu indsættes som ny forbruger. Ejendomskontoret skal tilmelde lejligheden til elforsyningen, og ejendomskontoret skal være opmærksomme på, at afmelde afdelingen som kunde, når lejligheden er genudlejet. I forlængelse af regelændringen som nævnt ovenfor, vil ejendomskontoret dog fremover ikke længere skulle til- og framelde de enkelte beboere. Indflytter vil fremover (fra primo april 2013) modtage et brev hvori der står, at de ved ind- og udflytning har til pligt til selv, at melde flytning til el-leverandøren. Der vil tillige fremover stå i lejekontrakten under særlige vilkår : Ved ind- og udflytning har lejer selv pligt til, at melde flytning til sin el-leverandør senest 3 dage før flytningen finder sted. Undlader lejer dette, vil det blive opfattet som væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 6

7 Udgiften til el i istandsættelsesperioden vil blive pålignet afdelingen, da der er tale om en meget begrænset udgift, og da et administrativt apparat hos ejendomskontoret og RandersBolig til evt. at sikre udgiften kommer på flytteafregningen, vil overstige omkostningerne til el. I istandsættelsesperioden anvendes typisk kr. i el. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning JHE orienterede om situationen, som den fremgår ovenfor, og bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. b) Principgodkendelse af renoveringsoversigt Som led i bestræbelserne på at skabe et bedre overblik over ressourcer og indsatsområder arbejder administrationen pt. med at udvikle et redskab til at vurdere og prioritere de enkelte afdelingers renoveringsbehov ud fra et økonomistyringsperspektiv. Det vil sige, at der arbejdes på at systematisere data for de enkelte afdelinger, således at det bliver muligt for bestyrelsen at danne sig et overblik over afdelingernes individuelle og samlede stand. På denne baggrund gøres det muligt for bestyrelsen at prioritere de enkelte afdelingers renoveringsbehov, ud fra afdelingernes egen formåen og boligforeningens økonomiske rammer. Et udkast til renoveringsoversigten forventes klar til næste bestyrelsesmøde den 7. januar Det indstilles at bestyrelsen principgodkender udarbejdelsen af renoveringsoversigten BMR orienterede om status for administrationens udarbejdelse af renoveringsoversigten. Der var en kort drøftelse af formålet med renoveringsoversigten, som bestyrelsen imødeser med en forventning om at det hermed bliver lettere at få et samlet overblik over afdelingernes samlede stand og ud fra dette lave en overordnet prioritering af de opgaver der skal iværksættes. c) Manglende godkendelse af budget 2013/14 for afdeling 10 Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 10 tirsdag den 29. oktober med godkendelse af afdelingens budget for 2013/14 på dagsordenen. Budgettet skal godkendes nu, da afdelingens regnskab for 2011/12, har været i tilsynet til godkendelse, og godkendelsen af budgettet for 2013/14 har således afventet denne afgørelse. Afdelingens budget for 2013/14 resulterer i en huslejestigning på 6,94 % Afdelingsmødet valgte ikke at godkende budgettet. Organisationsbestyrelsen har derfor godkendt budgettet efterfølgende, og tvisten mellem afdelingen og Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 7

8 organisationen er blevet sendt til tilsynet i Randers Kommune. Sagen skal sendes i høring afdelingen og herefter behandles af byrådet, hvorfor der kan forventes en længere sagsbehandlingstid. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning JHE orienterede om sagens status, og i lyset af drøftelsen under dagsordenens punkt 109 tog bestyrelsen orienteringen til efterretning Orientering om status for etablering af driftscenter På sidste organisationsbestyrelsesmøde i Vorup Boligforening besluttede bestyrelsen at etablere et driftscenter i erhvervsejendommen på Nørresundbyvej i afdeling 5. Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 5 Da driftscenteret er beliggende i afdelingen, har der været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 21. oktober 2013, hvor det blev vedtaget, at afdelingen vil optage et realkreditlån til renovering af det kommende driftscenter. Der vil blive udfærdiget et dokument der tydeliggør, at alle afdelinger vil afdrage solidarisk på lånet til driftscenteret, da driftscenteret kommer alle afdelinger til gode. Med godkendelsen af lånoptagelsen i afdeling 5, er den demokratiske beslutningsproces afsluttet i forhold til driftscenteret, og formalia i forhold til etablering af finansiering og opstart af byggeproces kan iværksættes. Da der søges om et samlet realkredit tilbud for afdelingen, afventer administrationen organisationsbestyrelsens behandling af renoveringen af bagerens tag i afdelingen, der behandles på dagens dagsorden, inden anmodning om tilbud fra realkreditinstituttet afsendes. Afholdelse af orienteringsmøde for boligforeningens afdelingsbestyrelser Da beslutningen om etableringen af driftscenteret påvirker alle afdelinger både driftsmæssigt og økonomisk indkaldes alle afdelinger til et orienteringsmøde. Orienteringsmødet kan afholdes den 12. december Det er intentionen at afdelingsbestyrelserne modtager det meste af den bagvedliggende orientering om driftscenteret inden mødet, således at en lang række uklarheder imødeses inden orienteringsmødet. Invitationen til orienteringsmødet vil derfor indeholde en længere sagsfremstilling omkring driftscenteret, hvor der blandt andet vil blive informeret om konkrete fakta for driftscenteret, beslutningsproces og økonomi. Administrationen inviterer afdelingsbestyrelserne med 14 dages varsel. På orienteringsmødet drøftes økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af etableringen af driftscenteret med de enkelte afdelingsbestyrelser efter samme model, som når der afholdes budgetcafe. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 8

9 Det vil sige, at der indledningsvist vil være en fælles orientering til alle afdelingsbestyrelser, og de enkelte bestyrelser vil herefter have mulighed for at drøfte deres individuelle forhold med en medarbejder fra administrationen. På orienteringsmødets fælles orientering informeres afdelingsbestyrelserne generelt om driftscenterets betydning for boligforeningen, og i skemaform orienteres afdelingsbestyrelserne om de enkelte afdelingers nuværende og kommende udgifter til drift af afdelingerne. Herefter inviteres de enkelte afdelinger til at deltage i en samtale med en medarbejder fra administrationen omkring de økonomiske konsekvenser for den enkelte afdeling. Økonomien i driftscenteret Betydningen for afdelingernes budgetter for 2014/15 For at dække udgiften til etableringen og driften af driftscenteret, vil huslejen i Vorup Boligforening stige. Alle afdelinger i boligforeningen vil fremadrettet benytte driftscenteret, og dermed er det alle lejemål, der solidarisk bliver påvirket af denne stigning. Etablering og drift af driftscenteret er beregnet til en stigning pr. lejemål på 32 kr./måned. Stigningen i forbindelse med driftscenteret vil blive en del af de ordinære driftsbudgetter for afdelingerne, og vil derfor blive fremlagt som en del af budgettet til afdelingsmøderne i foråret. Stigningen vil således indgå som en samlet beregning af afdelingernes individuelle udgifter og indtægter, og dermed også resultere i en individuel stigning for afdelingerne, der varsles som vanligt efter afdelingernes godkendelse af budgetterne. Finansiering af lokalinspektøren Den 1. oktober 2012 blev der indført en ny driftsstruktur i boligforeningen, der medførte at udgiften til lokalinspektøren skulle flytte fra boligforeningen til afdelingerne. De økonomiske konsekvenser, der fulgte med den nye driftscenterstruktur, kom dog ikke med i budgetterne for 2013/14. Som følge af at overflytningen af finansieringen af lokalinspektøren ikke har fundet sted endnu, har lokalinspektøren hidtil været finansieret af boligforeningen. I lyset af de kommende udgifter til afdelingerne, i forbindelse med etableringen af driftscenteret, bedes bestyrelsen således beslutte, om finansieringen af lokalinspektøren skal blive i boligforeningen for det kommende budgetår 2014/15, eller om udgiften skal flyttes ud i afdelingerne. Flyttes udgiften ud i afdelingerne vil det betyde en ikke budgetteret opkrævning i afdelingernes regnskaber i omegnen af kr./lejemål/måned. Finansieringen af lokalinspektøren i afdelingerne sker igennem en fordelingsnøgle for Fælleskontoret, der beregnes efter boligforeningernes lejemålsenheder, og udgiften er således ikke den samme for alle afdelinger i Fælleskontoret. Det indstilles at bestyrelsen: Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 9

10 Tager orienteringen om status for etableringen af driftscenteret til efterretning Beslutter at afholde orienteringsmøde for afdelingsbestyrelserne den 12. december 2013 Drøfter indholdet invitationen til orienteringsmødet Beslutter om finansieringen af lokalinspektøren skal ske igennem boligforeningen eller afdelingerne for det kommende budgetår 2014/15 GBH orienterede om status for etableringen af driftscenteret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede at afholde orienteringsmødet for afdelingerne den 12. december 2013 efter skabelonen som den er skitseret i sagsfremstillingen. Administrationen udarbejder en invitation til afdelingsbestyrelserne, der sendes til godkendelse hos formanden inden udsendelse. JHE orienterede om situationen omkring boligforeningens udgifter til finansiering af lokalinspektøren. Bestyrelsen principbesluttede at boligforeningen bevarer udgiften til lokalinspektøren i det kommende budget for 2014/2015 for at belaste afdelinger mindst muligt. Der træffes endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde, hvor der er en nærmere kendskab til afdelingernes budgetter Profilering af boligforeningerne i RandersBolig Bestyrelsen i RandersBolig har besluttet at fremhæve de individuelle boligforeninger under RandersBolig. Indledningsvist sker dette ved at gennemføre ændringer af logoet på brevpapiret der anvendes af RandersBolig, og ændring af skiltning på bygningen på Marsvej. Boligforeningerne under Fælleskontoret er i øjeblikket repræsenteret ved Fælleskontorets logo. Brevpapir Som følge af ovenstående skal brevpapiret, der sendes ud i regi af boligforeningerne, således ikke længere bære RandersBoligs logo, men i stedet for dette, indføres logoet for de enkelte boligforeninger. Det forventes, at det nye brevpapir tages i brug indenfor kort tid, men har bestyrelsen kommentarer eller ændringsforslag til brevpapirets design, viderebringes disse gerne til RandersBoligs bestyrelse. Skiltning Fremhævelsen af de enkelte boligforeninger via skiltningen på facaderne af administrationsbygningen på Marsvej er også under udarbejdelse. Arbejdet med skiltningen er dog ikke endeligt fastlagt, og bestyrelsens kommentarer om dette viderebringes således også gerne til RandersBoligs bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 10

11 Udkastet til brevpapiret samt logoernes placering på bygningsfacaden er vedlagt dagsordenen som bilag. Det indstilles at bestyrelsen: Drøfter de vedlagte udkast til fremhævelse af de enkelte boligforeninger i RandersBolig Godkender anvendelsen af Fælleskontorets logo på brevpapir og skilte i regi af Vorup Boligforening af 1945 Bestyrelsen drøftede sagen, og der var bred enighed om at Vorup Boligforening fremadrettet skal anvende Vorup Boligforenings eget logo på brevpapir og facader af administrationsbygningen. Da logoet ikke har været brugt officielt siden boligforeningen indtrådte i RandersBolig, opstod der tvivl om hvem der har rettighederne til anvendelsen af logoet. Udenfor referat Administrationen har undersøgt rettighedsforholdene for anvendelsen af Vorup Boligforening af 1945s logo. Nye Jydske, der har tegnet logoet, oplyser at rettighederne til logoet ligger i boligforeningen, og administrationen arbejder således videre med gennemførelsen af bestyrelsens beslutning om at anvende Vorup Boligforenings eget logo på brevpapir og skilte Suspension af den kollektive råderet Som følge af den økonomiske situation i boligforeningen er den kollektive råderet midlertidigt blevet suspenderet. Alle beboere har som følge heraf modtaget en skriftlig orientering om dette i juni måned. Der orienteres yderligere herom på bestyrelsesmødet. Brevet til beboerne er vedlagt som bilag til dagordenen Det indstilles at bestyrelsen sanktionerer suspensionen ved at tiltræde den udsendte skrivelse. GBH orienterede om sagen, og JHE supplerede med at suspensionen allerede blev iværksat i april 2012 og at den var sket i henhold til en nødretsbetragtning i forhold til styring af afdelingernes økonomi. Bestyrelsen sanktionerede herefter suspensionen af den kollektive råderet Forslag om oprettelse af miljøstation, Nørresundbyvej 14 Da der har været flere forespørgsler angående etablering af en miljøstation, centralt placeret i boligforeningens område Ålborggade, Vorup Boulevard, Bøsbrovej, Løgstørvej og Nørresundbyvej, er følgende materiale udarbejdet. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 11

12 Byggeprojektet På et areal ved p-pladsen ved børnehaven tilhørende afd. 9, kan etableres en bygning af træ med tagbelægning af pap på 13,0 m x 3,5 m. Der kan etableres el til lys og stikkontakter, som udføres ved at nedgrave et el-kabel som forbindes med ekstern el-tavle i kælderen i afdeling 5. El-tavlen ombygges, og der kan etableres en bimåler til at registrere el-forbruget. Buske og træer kan ryddes i nødvendigt omfang, der kan flyttes cykelstativer, optages eksisterende belægning, jordregulering, samt leveres og nedlægges ca. 140 m² belægningssten i og omkring den nye bygning. Miljøstationens funktion Bygningen opdeles i tre sektioner, to der er aflåst så kun ejendomsfunktionærerne har adgang til dem, og en sektion som er lukket på tre sider, hvor beboerne døgnet rundt har mulighed for at henstille storskrald, miljøfarligt affald m.m. Ejendomsfunktionærerne kan hver dag sørge for at sortere det henstillede affald, og herefter opbevare det i de to aflåste sektioner til senere afhentning via Randers Kommunes storskraldsordning. Hvordan behandles storskrald i dag? For de afdelinger der ønsker det, sørger ejendomsfunktionærerne for at tilmelde afhentning af storskrald, som afhentes på mandage på faste datoer forskellige steder i området. Ejendomsfunktionærerne sørger for, i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, at skilte med afhentning af storskrald fredagen før. På afhentningsdagen møder ejendomsfunktionærerne kl. 6.00, hvor de gennemgår affaldet inden afhentning, d.v.s. sortere det i de rigtige fraktioner i henhold til kommunens vejledning, samt rydder op efter klunsere der i løbet af weekenden har rodet i affaldet. Når affaldet er hentet af kommunens entreprenør, rydder ejendomsfunktionærer op på afhentningspladserne. Fordelene med en ny miljøstation Der vil kun være et afhentningssted i området. Beboerne kan på alle tider af døgnet året rundt, aflevere deres storskrald samt miljøfarligt affald. Da der kun er et afhentningssted for hele området, skal ejendomsfunktionærerne ikke huske at tilmelde afhentning på faste datoer, da vi med dette tiltag kan få afhentet affaldet efter behov. Beboerne skal ikke mere tænke på at opbevare deres affald indtil der bliver hentet storskrald, og da kørsel med miljøbilen indstilles med udgangen af 2013, kan det miljøfarlige affald herefter også afleveres ved miljøstationen. Tidsforbruget med behandling af storskrald m.v., med den nye miljøstation, skønnes ikke større end den nuværende ordning. Økonomi Overslagspris til håndværkerudgifter og omkostninger beløber sig til kr. inkl. moms. De involverede afdelinger kan bidrage med 100 kr. pr. lejlighed af deres henlæggelser (konto 401). Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 12

13 Den resterende omkostning bliver hermed kr. - eller 523 kr. pr. lejemål. Finansiering Omkostningerne til etableringen af miljøstationen kan dækkes på følgende måder: Huslejestigning over en årrække, på baggrund af lånoptag Udgiften til omkostningerne lægges ind i henlæggelserne over en årrække i afdelingerne. Afdelingerne vil som følge heraf ikke få en huslejestigning, og besparelserne i vedligeholdelsen, vil være minimal. Efter etablering af miljøstationen, forudsættes det, at de løbende driftsomkostninger betales af de involverede afdelinger, i forhold til antal lejemål. I lyset af beslutningen om etableringen af driftscenteret i boligforeningen, indstilles det til bestyrelsen, at beslutningen om iværksættelse af en miljøstation ved afdeling 9 udskydes et år. GBH orienterede om at etableringen af miljøstationen er på dagsordenen efter gentagne ønsker fra bestyrelsen over længere tid. Bestyrelsen drøftede placeringen og prisen for miljøstationen, ligesom der var en generel debat omkring behandling af affald og storskrald i afdelingerne. Bestyrelsen udtrykte forståelse for indstillingen til at udsætte beslutningen om at etablere miljøstationen, med fokus på afdelingernes kommende udgifter til etablering af driftscenteret i boligforeningen. Bestyrelsen besluttede således at den endelige beslutning om etablering af en miljøstation i Vorup Boligforening udsættes Godkendelse af tagrenovering i afdeling 5 På et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 5 den 21. oktober 2013 blev et forslag om renovering af taget på erhvervslejemålet i afdelingen godkendt. Renoveringen kræver organisationsbestyrelsens godkendelse for at kunne gennemføres. Årsag til renovering Over de seneste år har administrationen jævnligt modtaget henvendelser fra bageren om at der drypper vand ned i bageriet, hvilket udelukkende skyldes at den eksisterende tagbelægning er gammel og nedbrudt. Ved hver henvendelse har afdelingen selvfølgelig været nødt til at udskifte de defekte tagplader m.m., hvilket hver gang har kostet mellem kr. og kr. Vi har også konstateret, at de jævnlige utætheder i tagbelægningen er begyndt at nedbryde tagkonstruktionen, herunder den eksisterende isolering. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 13

14 På sigt vil det derfor være god økonomi for afdelingen, at udskifte tagbelægningen m.v. nu, inden skaderne på hele tagkonstruktionen bliver så omfattende, at den også skal udskiftes. Samtidig kan vi med de nuværende forhold ikke være sikre på, at afdelingen fremover kan blive ved med at leje lokalerne ud. Kort beskrivelse af arbejdets omfang. 1. Eksisterende tagbelægning demonteres og bortskaffes. 2. Der isoleres med yderligere 200 mm. 3. Skotrender udføres med 19 mm krydsfinerplader og to lag tagpap. 4. Der udføres ny sternbeklædning. 5. Nye inddækninger ved gavle, udsugning og skorstene. 6. Demontering samt reetablering af køleanlæg inkl. el-arbejde. 7. Demontering samt genmontering af lysskilte inkl. el-arbejde under udhæng. 8. Ny tagbelægning inkl. taghætter monteres. Den samlede overslagspris for dette arbejde er kr. inkl. moms. Arbejdet vil blive udbudt i licitation. Finansiering Den samlede overslagspris på kr. finansieres med et 30-årigt 4% fastforrentet realkreditlån. Lånet afdrages årligt med kr. Huslejeberegning Afdelingens areal i alt: m² (bolig) m² (erhverv) = m² Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år pr : 488 kr. Ny gennemsnitlig husleje 495 kr./m²/år Stigning 7,00 kr./m²/år Huslejestigning pr. bolig pr. måned: 41 m²: 24 kr. Nørresundbyvej 12 st.tv., 1.tv., 2.tv. og Bøsbrovej 35B st.tv., 1.tv., 2.tv. 42 m²: 25 kr. Nørresundbyvej 12 st.mf., 1.mf., 2.mf. og Bøsbrovej 35B st.mf., 1.mfv., 2.mf. 54 m²: 32 kr. Nørresundbyvej 12 st.th., 1.th., 2.th. og Bøsbrovej 35B st.th., 1.th., 2.th. 63 m²: 37 kr. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 14

15 Nørresundbyvej 8 st.th., 1.th., 2.th. 75 m²: 44 kr. Nørresundbyvej 2-4, 6 st.th., 1.th., 2.th., 8 st.tv., 1.tv., 2.tv., 10 st.th., 1.th., 2.th. og Bøsbrovej 33A-33B, 35A st.th., 1.th., 2.th. 87 m²: 51 kr. Nørresundbyvej 6 st.tv., 1.tv., 2.tv. 94 m²: 55 kr. Nørresundbyvej 10 st.tv., 1.tv., 2.tv., Bøsbrovej 35A st.tv., 1.tv., 2.tv. 106 m²: 62 kr. Nørresundbyvej 1 (driftscenter) 419 m²: 244 kr. Løgstørvej 7-11 (bageri) Tidsplan Hvis organisationsbestyrelsen godkender renoveringen af taget på erhvervslejemålet i afdeling 5 samt finansieringen af samme, skal følgende formalia gennemføres: Indhentning af finansieringsforslag ved realkreditinstitut Godkendelse af projektet samt huslejestigning i Randers Kommune Indhentning af lånetilbud ved realkreditinstitut Underskrifter indhentes fra formandskabet og ledelsen i RandersBolig Tinglysning af lånet Underhåndstilbud fra håndværkere indhentes Byggetilladelse indhentes i kommunen Byggestart Forventes i sommeren Det indstilles at bestyrelsen godkender: Renoveringen af taget på erhvervsbygningen i afdeling 5 Finansiering og tidsplan for projektet, som det fremgår ovenfor Der var bred enighed i bestyrelsen om at det er nødvendigt at renovere taget på bageren i afdeling 5, også ud fra et fremtidigt udlejningssynspunkt. Bestyrelsen godkendte derfor, uden yderligere bemærkninger, at renovere taget på erhvervsbygningen i afdeling 5, ligesom finansiering og tidsplanen blev godkendt som de fremstår ovenfor. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 15

16 116. Godkendelse af tagrenovering i afdeling 4 En ekstern rådgiver har besigtiget forholdene i afdeling 4, Bøsbrovej 25A 31B, med henblik på at renovere afdelingens tag, og har efterfølgende udarbejdet en forkalkulation for det nødvendige arbejde. Renoveringen vil beløbe sig til kr. hvilket svarer til en husleje stigning på 21 %. Grundet de ineffektive ventilationsmuligheder der er i afdelingen har administrationen udarbejdet et supplerende forslag til renovering af afdelingen, der også involverer etablering af ventilationsanlæg. Denne renovering vil beløbe sig til kr. hvilket svarer til en huslejestigning på 30 %. Bilag for beregninger eftersendes. Da afdelingen ikke har en afdelingsbestyrelse bedes bestyrelsen i egenskab af afdelingsbestyrelse for afdeling 4 drøfte renoveringsmulighederne. Den videre proces Hvis bestyrelsen i egenskab af afdelingsbestyrelse principgodkender at der arbejdes videre med renoveringen, skal renoveringen detailprojekteres. Herefter skal renoveringen godkendes på et afdelingsmøde, og så vil bestyrelsen blive forelagt projektet til endelig godkendelse, samt godkendelse af den eksterne lånefinansiering. Da der er behov for ekstern lånefinansiering, og huslejestigningen forventes at overstige 15%, og renoveringen derfor skal behandles i Randers Kommunes Byråd, skal bestyrelsen forvente en længere sagsbehandlingstid, inden renoveringen af taget kan igangsættes. Det anbefales derfor, at bestyrelsen drøfter muligheder for afværgeforanstaltninger for taget for vinteren. Det indstilles til bestyrelsen at den i egenskab af afdelingsbestyrelse drøfter projektet og principgodkender at der arbejdes videre med renoveringen af afdelingen. Bestyrelsen drøftede de overordnede muligheder for at renovere afdeling 4. Afdelingens generelle stand foranlediger at der indenfor en kortere årrække blandt andet også kan renoveres tekniske installationer, køkkener og bad i afdelingen. Det blev derfor besluttet i bestyrelsen, at udsætte beslutningen om renoveringen af taget i afdeling 4, og lade administrationen udarbejde et nyt forslag om en overordnet renovering af afdelingen Nyt fra Team Drift a) Åbningstider for driftscenter samt arbejdstider for ejd.funktionærer Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 16

17 Der arbejdes i driften med at gøre ejendomsfunktionærerne mere synlige for beboerne i afdelingerne. Dette medfører at der indføres nye åbningstider i driftscenteret, hvor der også vil indgå en dag om ugen, hvor der vil være sent åbent. Ligeledes vil ejendomsfunktionærerne fremover ikke møde før kl. 7 om morgenen, og dermed også gå senere hjem. I dag er ejendomsfunktionærernes arbejdstider er forskellige, da de er ansat på forskellige tidspunkter og under forskellige vilkår. Mødetiderne er kl. 6.00, kl og kl. 7.00, med tilsvarende forskellige tidspunkter, hvor de går hjem. På møde med ejendomsfunktionærerne den 4. oktober 2013, blev de orienteret om de forestående ændringer af arbejdstider samt nye åbningstider i driftscenteret, hvilket blev taget til efterretning. De nye åbnings- og arbejdstider vil træde i kraft fra 1. februar Nye åbningstider i driftscenteret: Mandag onsdag kl Torsdag kl samt kl Fredag kl Nye arbejdstider: Mandag torsdag kl Fredag kl Pauser: Kl (betales af Boligforeningen) Kl (egen betaling) Ejendomsmesteren har det overordnede ansvar for at den sene åbningstid bliver bemandet. Men det vil hovedsageligt være ejendomsmesteren eller ejendomsmesterassistenten som bemander den. Den ekstra arbejdstime vil blive afspadseret efter aftale. Det indstilles at bestyrelsen godkender: Ændringen i driftscenterets åbningstider Ejendomsfunktionærernes ændrede arbejdstider GBH orienterede om ændringerne, og bestyrelsen godkendte driftscenterets ændrede åbningstider, samt ejendomsfunktionærernes ændrede arbejdstider. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 17

18 b) Orientering om igangværende byggeprojekt i afdeling 5 Udskiftning af vinduer Den længe ventede byggekredit er modtaget i uge 44. Der forventes afholdt møde med hovedentreprenøren (Tømrerfirma Vinter & Lassen) i uge 45 eller 46 angående kontrakt og tidsplan for gennemførelsen. Afdelingsbestyrelsen holdes løbende orienteret. Information til beboerne er under forberedelse. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning GBH orienterede om at administrationen har udsendt orientering til beboerne den 18. november, og udskiftningen af vinduerne forventes at opstarte den 1. april Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. c) Orientering om igangværende byggeprojekter i afdeling 8 Modernisering af køkkenlåger Byggekreditten for køkkenmoderniseringen i 2010 har været bortkommet, og er nu indsendt til kommunen. Vi afventer accept af projektet. Huslejestigningen bliver varslet i november. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden yderligere bemærkninger. d) Status for renovering af afdeling 1 Renovering af tagkonstruktion, efterisolering af gavle og udskiftning af vinduer Projektet forventes afsluttet primo december, dog undtaget udskiftning af entredøre som skal drøftes med afdelingsbestyrelsen. Budgettet forventes overholdt. I boligerne i tagetagen bliver lofter og skråvægge istandsat efter afslutning af arbejdet på taget. Lofter og vægge er mange steder skadet efter utætheder i den gamle tagdækning. Udgifter hertil er indregnet i projektet. I boligen 12B 3tv har hovedentreprenøren (Tømrerfirma Claus Kirk) ikke overholdt aftaler angående arbejdet i boligen og der er konstateret skader på indbo. Desuden har boligen ikke kunnet anvendes under byggearbejdet. Der er fremsat krav om erstatning fra lejer. Sagen er under behandling. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 18

19 Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Der afholdes afleveringsforretning for projektet den 29. november. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. e) Status for renovering af afdeling 2 Renovering af tagkonstruktion, efterisolering af gavle og udskiftning af vinduer Projektet forventes afsluttet medio november. Pt mangler malerarbejde i trappeopgange samt på badeværelser på Løgstørvej 8. Budgettet forventes overholdt. Der har været store udgifter til uforudsete ekstra arbejder, især på grund af brandkrav. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Fremtidig mødeoversigt Administrationen fremlægger følgende datoer til kommende møder i boligforeningen både i regi af repræsentantskab, organisationsbestyrelse og afdelingerne, til bestyrelsens beslutning. Aktionsplanen for de kommende organisationsbestyrelsesmøder er vedlagt til orientering Oversigt over kommende bestyrelsesmøder: Noter 7. januar 2014 kl Bestyrelsesmøde med revisor 27. marts 2014 kl Formøde til Godkendt repræsentantskabsmødet 10. juni 2014 kl Bestyrelsesmøde Godkendt 30. september 2014 kl Bestyrelsesmøde Godkendt 9. december 2014 kl Bestyrelsesmøde Godkendt 6. januar 2015 kl Bestyrelsesmøde med revisor Godkendt Oversigt over andre kommende møder Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 19

20 Oversigt over andre kommende møder: Noter 30. januar 2014 kl Budgetcafé Godkendt 27. marts 2014 kl Repræsentantskabsmøde Godkendt Oversigt over kommende afdelingsmøder til godkendelse Afdelingsmøder i 2014 Vorup Boligforening Uge 8-10 Dato Tid Afdeling Lokale Mandag Festsalen Athenevej Mandag Nr. Sundbyvej Mandag Bøsbrovej 33 B Tirsdag Bøsbrovej 33 B Onsdag Bøsbrovej 33 B Torsdag Bøsbrovej 33 B Mandag Dalumvej Mandag Bøsbrovej 33 B Tirsdag Bøsbrovej 33 B Onsdag Bøsbrovej 33 B Torsdag Bøsbrovej 33 B Mandag Bøsbrovej 33 B Det indstilles at bestyrelsen godkender de foreslåede datoer Bestyrelsen godkendte mødeplanerne som de fremgår ovenfor Eventuelt GBH orienterede om at der er problemer med betalingssystemerne i fællesvaskerierne i de fleste afdelinger. Lokalinspektør Søren Andersen Figen vil kontakte de relevante afdelingsbestyrelser omkring dette. PD orienterede om at julegaver til repræsentantskabet kan afhentes i festsalen på Bøsbrovej onsdag den 11. december mellem kl. 17 og 18. De julegaver der ikke bliver afhentet i dette tidsrum vil blive leveret til ejendomskontoret, hvor de efterfølgende kan afhentes. Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af side 20

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 21. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 7. december 2010 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere