HandyClient. Kundeadministration af telebaseret trafik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HandyClient. Kundeadministration af telebaseret trafik."

Transkript

1 HandyClient Kundeadministration af telebaseret trafik. Leif Reesen Brodthagen projektleder Falck A/S Fra idé til virkelighed Hos Bornholms Amts Trafikselskab (BAT) fødtes ideen til et telebaseret alternativt kollektivt trafiksystem, som skulle lanceres under navnet HandyBAT. Målet var, at de sektorielle kørselsordninger (handicap-, institutions-, syge-, donorkørsel m.v.) skulle samordnes. Trafiksystemet skulle derudover åbnes for andre brugere efter forudgående tilmelding. HandyBAT 1 skulle således være et tilbud til alle der færdes på Bornholm, om dør til dør befordring og herved fremstå som et supplement til BAT's ordinære rutebundne busbefordring. HandyBAT-projektet, har modtaget støtte fra Trafikministeriets puljemidler til forsøg med alternative betjeningsformer for den kollektive trafik udenfor landsdelscentrene. Før HandyBAT-ordningen blev handicapkørslen afviklet ved en zonekupon-ordning. Zonekuponerne skulle bestilles hos BAT og det var en forudsætning for befordring at brugeren kunne aflevere de nødvendige kuponer til vognmanden. Bestilling af befordringen skete til den lokale taxivognmand, der var tilsluttet ordningen. Brugeren skulle informere om, at det drejede sig om handicapkørsel. Brugeren skulle huske at oplyse hvis brugeren havde kørestol med. Bestillingen skulle senest ske ½ time før det ønskede afhentningstidspunkt, da vognmanden skulle have et tidsvindue på +½ time så koordinering kunne finde sted, hvilket var yderst sjældent. Hvis brugeren ikke ved bestillingen informerede vognmanden om, at det drejede sig om en handicapkørsel, men først ved befordringens afslutning ved betaling med kuponer, var resultatet, at brugeren fik almindelig taxiservice for kuponerne. Dette var nærmere reglen end undtagelsen. Men lad os vende tilbage til HandyBAT og dets implementering. For at opnå en tilfredsstillende afvikling af HandyBAT krævedes en trafikcentral samt et IT-system til planlægning, afvikling og opfølgning på befordringerne samt administration af brugerne. Det var vigtigt for ordningens succes, at der skete en koordinering af befordringerne, for derved at opnå den bedst mulige service og en energibesparelse, affødt af de færre kørte km.. Kravet om en god service, kort rekvisionstid og samtidig energibesparelser, stillede krav til driftssystemet, som skulle sikre at servicetider kunne overholdes og at den rigtige vogn blev 1 I et trafiksystem som HandyBAT kan man benævne passagererne som kunde/bruger. Kunde for den der betaler fuld pris og bruger for den der får tilskud fra det offentlige. I artiklen anvendes bruger for de der benytter HandyBAT-trafiksystemet.

2 sendt ud på turen og at der blev koordineret mest muligt. For at få de sidste nye bestillinger med i planlægningen krævede dette ruteplanlægning indtil sidste minut før vognen skulle afgå for at være fremme indenfor tidsvinduet. Var en eller flere af brugerne på turen kørestolsbrugere, indgik dette i vognvalget, ligesom på- og afstigningssteder for kørestolsbrugere havde indflydelse på vognvalget. Driftsystemet skulle endelig, for en given befordring, kunne angive længden af den direkte vej, også selvom der var kørt en omvej. Virkeligheden blev, at HandyBAT blev planlagt og implementeret udfra en løsningsmodel baseret på to IT-systemer - et driftsystem og et brugeradministrationssystem - en distribueret løsningsmodel. EVA-2000 blev valg som driftssystemet i HandyBAT fordi netop havde den funktionalitet som blev efterlyst. Til håndtering af brugerne udvikledes et brugeradministrationssystem, indenfor rammerne af Falck kundeadministrationsystem. Brugeradministrationssystemet er sidenhen i udvikligsprocessen blevet benævnt HandyClient, fordi det selv i sin nuværende form, kan håndtere flere trafikselskaber og flere trafikordninger adskilt fra hinanden. Løsningen er decentral, idet edb-brugerne, BAT's personale i Rønne, via net er koblet op til det datacenter, hvor HandyClient afvikles. Fra datacenteret kommunikeres med Falcks centrale vagtcentralsystem. Hertil leverer HandyClient data om HandyBAT-brugerne og modtager herfra data om brugernes forbrug. Denne centrale vagtcentralsystemmaskine distribuerer og indsamler data fra alle idriftværende EVA-2000 vagtcentralsystemer. IT-teknologiens anvendelse i HandyBAT trafiksystemet repræsenterer en nytænkning, og er gennemgribende anderledes, sammenlignet med andre trafiksystemer. Nytænkningen består i en høj grad af dataudveksling mellem kundeadministrationssystemet og driftssystemet. Informationsudvekslingen disse to systemer imellem giver en fleksibilitet, ikke blot på driftssiden men også på brugerafregningssiden. Dataudvekslingen mellem EVA-2000 og HandyClient er en tovejskommunikation og er det centrale element i det tekniske løsningskoncept. Dataoverførelserne foregår hver nat med undtagelse af natten mellem lørdag og søndag. I umiddelbar tilknytning til overførelserne foretages den nødvendige viderebearbejdning af de modtagne driftsdata i brugeradministrationssystemet. Det tekniske løsningskoncept betyder, at der eksisterer en gensidig afhængighed mellem brugeradministrationssystemet og centrale dele af EVA-2000, forstået således, at ingen af systemerne selvstændig kan afvikle et trafiksystem efter HandyBAT konceptet. Det tekniske løsningskoncept bygger netop på samspillet imellem disse to IT-systemer. Fra HandyClient til EVA-2000 overføres data som overordnet informerer om, hvem der har ret til befordring og om der stilles specielle krav til befordringshåndteringen eller vognen. Retten til befordring forudsætter følgende: * Tilmeldt ordningen på befordringstidspunktet. * En positiv saldo på kilometer konto. Specielle krav til befordringen knytter sig til: * Type af hjælpemiddel. * Handicap form/grad.

3 Serviceniveauet for HandyBAT-brugerne er ens for alle, hvilket betyder, at dette er defineret i driftssystemet og således ikke knyttet til den enkelte bruger, men til trafiksystemet som helhed. Fra EVA-2000 til HandyClient overføres data der overordnet vedrører de gennemførte befordringer, dvs.: * Brugernummer. * Befordringens startpunkt og slutpunkt. * Direkte befordringsafstand. * Antal ledsagere og hjælpere. I Falcks produktionsdatabase, der indeholder detaljeret information om alle de opgaver Falck har gennemført, ligger HandyBAT/HandyClient opgaverne også. Opgavebeskrivelserne, der ligger i produktionsdatabasen, indeholder alle relevante data for en opgave. Af disse data anvendes kun ganske få af HandyClient. De opgaver, der overføres fra driftssystemet, EVA-2000, til produktionsdatabasen, er tilstrækkeligt detaljerede til at brugeradministrationssystemet HandyClient kan taksere befordringerne på en fleksibel måde. Man kan ændre takster og takstpolitik indenfor vide rammer uden at lave om i EVA-2000, men kun i HandyClient. HandyBAT under HandyClient Lad os rette blikket mod brugeradministrationen i HandyBAT og se på hvorledes dette er implementeret i HandyClient HandyBAT ordningens krav til kundeadministrationssystemet er begrænsede og ikke specielt teknisk kompliceret, men gennemgribende anderledes end det ses i andre trafiksystemer. Fra BAT's side blev der stillet følgende overordnede krav: * Understøtte BAT's administration i forbindelse med til- og afmelding til HandyBAT ordningen. * Takseringer med tre takster, efter et og samme takseringsprincip. * Retten til taksttilskud indenfor givne kilometerrammer styres efter bopælskommune. * Håndtering af brugerrelaterede behov til befordringen og/eller befordringsmidlet. * Understøtte bogføring af brugerens køb af kilometre. * Automatisk bogføring af brugerens befordringsforbrug, efter brugerens forbrug. * Dækning af brugerinformationsbehovet såsom udskrivning af kontoudtog. * Afregning mellem operatør og trafikselskab. * Understøtte afregningen mellem Trafikselskabet og det offentlige. Fra BAT's side blev det valgt, at BAT selv er kundekontor for HandyBAT brugerne. Det betyder, at tilmelding og oprettelse af brugere i HandyClient under HandyBAT ordningen og bogføring af kilometerkøb, varetages af personalet hos BAT. HandyClient systemet understøtter dette arbejde med faciliteter til kontrol af adresse, automatisk valg af takstgrupper, m.v.. Alt hvad angår bogføring af brugernes forbrug, udskrivning af kontoudtog, indbetalingskort, m.v. afvikles

4 af HandyClient i umiddelbar sammenhæng med den daglige dataoverførelse fra vagtcentralsystemet. Ligeledes foretager HandyClient selv en årsafslutning og årsstart, idet systemet opgør hver enkelt konto og overfører årets ultimosaldo som primosaldo i det nye år. Tilmelding af brugere Når en person henvender sig til BAT-administrationen for at blive tilknyttet HandyBAT, registrerer BAT-personalet de grundlæggende persondata, samt hvilken kontotype brugeren skal tilmeldes, evt. hvilke hjælpemiddel bruger har med sig under befordringen og om brugeren har ret til at have en hjælper med sig under befordringerne. I HandyBAT kan en bruger være tilknyttet en af tre kontotyper. Til kontotypen knytter sig følgende parametre: * visiteret til tilskud 2 * visiteret til at have en gratis hjælper med 3 * prisen på én km, i den aktuelle kontotype Der er megen nytænkning i HandyBAT. En af disse er afregningsprincippet, der baserer sig på overførte driftsdata for hver enkelt gennemført befordring, brugerens forbrug, korrigeret for evt. ledsagere og hjælper. En af grundideerne i HandyBAT er samkøring af de forskellige 4 brugergrupper, der indgår i HandyBAT-ordningen, hvorfor der kun burde være en teoretisk chance for, at brugeren bliver kørt den direkte vej. I HandyBAT registreres forbrug i kilometre efter følgende model: * Forbrugsberegningen tager udgangspunkt i brugerens direkte befordringsvej, dvs. direkte afstand mellem fra-adresse og til-adresse. 5 - for hver ledsager afregnes det samme antal km., som for brugeren selv. - der er sat en mindste grænse for en befordring på 6 km., hvorfor afstande herunder oprundes ved bogføringen. HandyBAT-trafiksystemet har nu været i drift i 1½ år. Opstarten af HandyBAT ordningen faldt 6 sammen med opstarten af Falck's nye vagtcentralsystem - EVA-2000, der er driftsystemet i HandyBAT - hvilket langtfra gjorde trafiksystemets indkøring nemmere. Selvom en central 2 Størrelsen af tilskuddet bestemmes udfra bopælskommunen. 3 Retten til at have hjælper med, kan pt. kun knyttes til brugere der har bopæl indenfor HandyBATs primære driftsområde. 4 Følgende brugergrupper kan samkøres i HandyBAT: Handicappede, andre brugere tilmeldt ordningen, siddende patienter, donor og Falcks abonnenter. 5 Forbruget registreres udelukkende som kilometer. Kr. og øre indgår kun i systemet i forbindelse med indbetalinger og evt. udbetalinger. 6 EVA-2000 er et disponeringsstøttesystem der indenfor de nærmeste par år skal implementeres på samtlige Falck vagtcentraler.

5 del af Falcks forretning er ydelsen, befordring af personer fra et sted til et andet, er det tydeligt, at den administrative håndtering af HandyBAT-brugerne er grundlæggende anderledes. HandyBAT har nu været i stabil drift i over et år og har vist sin bæredygtighed. Der er nu en konstant tilgang til ordningen. HandyBAT-projektet har vist, at IT-teknologien kan anvendes til understøttelse af driften og administrationen af telebaserede, dør til dør trafiksystemer. HandyBAT trafiksystemet har bestået sin prøve på Bornholm. Vi har afprøvet teknologien, omend med en simpel version af et brugeradministrationssystem og med meget simple regler for brugeradministrationen, og fundet, at IT-teknologien på positiv vis kan bidrage til den videre udvikling af et konkurrencedygtigt alternativt kollektivt trafiksystem. HandyBAT er blot en spæd begyndelse. Hvad jeg gerne ville have lavet anderledes At give brugeren af et trafiksystem som HandyBAT en god service er en væsentlig mere nuanceret problemstilling end jeg i planlægnings- og designfasen havde for øje, må jeg erkende. Ventetid, er et nødvendigt og uungåeligt element i et trafiksystem efter HandyBAT konceptet. Det kan vi ligesågodt erkende først som sidst. I vor matematisk prægede verden forekommer ventetid at være en umiddelbart målbar størrelse. Derfor vil mange opfatte en ventetid på 5-10 minutter som acceptabel. Men oplevelse af ventetid kan langtfra måles efter matematisk stringente modeller. Det er oplevelsen af ventetid, som servicen bliver målt efter, hvorfor ventetid pludselig bliver en væsentlig vanskeligere størrelse at kvantificere. Brugerens oplevelse af ventetid afhænger meget af de omgivelser og omstændigheder under hvilke tiden skal fordrives. At vente 10 minutter på en stol i hyggelig snak med familien er en størrelse, men 10 minutter på en taburet nær døren i slagterbutikken er en ganske anden størrelse. Oprindelig blev der valgt et brugerinformationsniveau der betyder, at brugerne modtager et kontoudtog samt en opfordring til køb af yderligere km, når brugerens konto passerer 50 km. og 0 km. grænserne. Det blev os hurtigt klart, at brugerens købsmønster er anderledes end vi har forudsat. Enten købes i store portioner eller der købes løbende og uopfordret. Dette købsmønster, kombineret med mange korte ture, betyder, at brugerne sjældent modtager kontoudtog fra HandyBAT. Dette kan navnlig for ældre mennesker give en følelse af utryghed. Indenfor det første driftsår blev reglerne for udskrivning af kontoudtog derfor ændret. Foruden de før omtalte udskrivningskriterier genereres kontoudtog, hvis der er mere end 20 bogføringer siden sidste kontoudtog eller, hvis det sidste kontoudtog er udskrevet for over tre måneder siden. I et trafiksystem som HandyBAT, hvor der er en større koncentration af handicappede brugere, vil der jo helt naturlig være brugere med såvel et lettere handicap som personer med svære handicap. Som HandyBAT er implementeret i den nuværende version af HandyClient, er der ikke mulighed for en differentieret håndtering af den enkelte eller grupper af brugere. Dette betyder, at nogle brugere oplever en god service, andre ikke. Nogle handicappede oplever, at enkelte entreprenører på kørselssiden ikke altid kan hjælpe med, ved på- og afstigning på en, efter de handicappedes egen mening, betryggende måde. Dette tilskrives ofte en kombination af brugerens handicap og entreprenørvognens tekniske udstyr.

6 Som det er fremgået af ovenstående, er der problemer der ikke har fundet den helt rigtige løsning i den første version af HandyBAT. Min indhøstede erfaring og opnåede merviden om alternative offentlige trafiksystemer efter HandyBAT konceptet og trafiksystemer som helhed, har givet grobund for visioner for kommende trafiksystemer og IT-teknologiens anvendelse indenfor disse. I visionernes verden Hvordan skal jeg kunne leve i et land, hvor alting er tilrettelagt efter dansk standard: mandlige, 30 årige, rygende bilister? Fra JP-kronikken den 1. juni 1996 "Det kræver mod at være handicappet" af Linda Mortensen. Lad denne salut blive åbningsreplikken for den visionære del af denne artikel. Kommende versioner af HandyClient skal give en bedre service og frihedsfølelse for de enkelte brugere af et trafiksystem under HandyClient. Men hvad er en god service? * Enkelhed og gennemskuelighed - simple bestillingsprocedurer - simple takseringsprincipper * Tilgængelighed - anvendelig for mange brugergrupper - mulighed for befordring når behov opstår * Bruger- og situationstilpasning - håndtering af brugens specielle krav til befordringen - mulighed for serviceforbedring i særlige situationer * Koordination - brug af andre trafikselskabers trafiksystemer under HandyClient - en bruger - en tilknytning * Hertil kommer de mere indlysende elementer i god service, afhentning og afsætning indenfor det aftalte tidsvindue, den rigtige vogn til befordringen, m.v.. Disse regner jeg som selvfølgelige. Den brede vifte af brugere og dermed brugerprofiler i et trafiksystem som HandyBAT, gør ikke just effektuering af en bedre service nemmere. Det er langt nemmere at ensrette - masseproducere ens ydelser. Dette har også kendetegnet anvendelsen af IT-teknologien fra begyndelsen og langt henad vejen; store mængder der skal behandles ens. Muligheden for individuel behandling fik et knæk med IT-teknologiens fremmarch. Nu har teknologien nået et ydelsesmæssigt niveau, hvor der er mulighed for kundetilpassede produktioner. Dette skal også komme brugere af trafiksystemer tilgode. Derigennem kan alternative trafiksystemer såsom HandyBAT blive en stor konkurrent til de rutebundne trafiksystemer og måske endda en reel konkurrent til privatbilen.

7 Jeg har valgt først at tale om visionerne for HandyClient på det lokale plan, dvs. for et trafiksystem eller flere trafiksystemer indenfor et mindre geografisk afgrænset område. Sidst visionen om et landsdækkende trafiksystem, baseret på samarbejdende selvstændige trafikselskaber/-systemer imellem. Visioner på lokalplan Der er flere forskellige forhold, der har indflydelse på valget af takseringsprincip for et trafiksystem. Derfor skal trafiksystemer kunne sættes op med et af flere takseringsprincipper, i senere versioner af HandyClient. Mulighederne er mange, f.eks.: * direkte km. afstand mellem startpunkt og slutpunkt * fast-zone-struktur, der tilmed kunne indeholde differentierede takster for nogle zoner * interval-taksering med udgangspunkt i startpunktet, længderabat. Et trafikselskab skal kunne have flere forskellig trafikordninger i drift under HandyClient med forskellige takseringsprincipper. Trafikordninger etableres for at imødekomme befordringsbehov. Behovene kan være af forskellig karakter og af politiske årsager kan det være ønskeligt at anvende forskellige takseringsprincipper, på trods af, at de forskellige trafiksystemer samkøres på driftsiden. Set med politiske og forretningsmæssige øjne skal der være mulighed for differentierede takster i et langt større omfang end i den nuværende version af HandyClient. Jeg tænker her på forskellige takster indenfor de forskellig kontotyper. Fra politisk side kan der være et ønske om at favorisere nogle grupper mere eller mindre, og forretningsmæssigt kan trafikselskabet have interesse i at kunne gøre trafiksystemet mere spiseligt. På driftssiden kommer en takstdifferentiering til udtryk ved at brugere betaler forskelligt pr. kørt km/zone, selvom de befordres i samme vogn. Kunne f.eks. også gælde pakker, der kan vælges transporteret ved forskelligt service niveauer. Som jeg tidligere har bemærket, er der et behov for at kunne differentiere servicen for handicappede, med baggrund i graden af handicap. Den enkelte bruger skal i HandyClient kunne tildeles et service-niveau (i princippet individuelt), hvilket kunne betyde kortere ventetid og/eller kortere omvejskørsel. Individuelt service-niveau kunne tænkes anvendt for de enkelte brugergrupper, men ville kunne udløse differentierede takster. Erfaringerne fra HandyBAT viser, at der er behov for at brugeren i enkelte situationer, såsom kirkegårdsbesøg eller indkøbsture, kan få en hurtigere afhentning end den de har krav på i det nuværende HandyBAT-system. Det kunne kombineres med en tillægstakst for netop denne befordring. Når der anvendes et betalingssystem, hvor brugeren på forhånd betaler for en ydelse, er det meget vigtigt, at de kan følge med i udviklingen på deres konto. Dette kan ske, som nu, gennem skriftlig information i form af kontoudtog. En anden mulighed er, at brugeren i forbindelse med en befordring kunne få den aktuelle saldo på sin konto af chaufføren ved afstigningen. Pt. kan informationen ikke overføres til vognene af to årsager: Brugerens aktuelle saldo findes ikke i driftssystemet, ej heller på driftscentralen, og data kan ikke overføres til vognene. Rent teknisk

8 er det muligt. Det kræver, at brugerens konto er opdateret og at saldo er kendt på driftcentralen og at saldoen kan overføres til digitalradio i vognene. Visioner på landsplan En anden vision, i hvilken et videre udviklet HandyClient system kunne indgå, men hvor der samtidig var en standardiseret kommunikationsflade (en godkendt EDI-standard) til brug for andre trafiksystemer, er visionen om et landsdækkende handicap trafiksystem, som afvikles på grundlag af: - en tog-/busbaseret rutebetjent befordring. - en telebaseret lokal befordring. Gennem en integration af telebaseret lokaltransportsystemer med DSB's IC3-tog og fjernbussystemerne, kunne der etableres et landsdækkende trafiksystem baseret på en kombination af telebaserede- og rutebundne trafiksystemer. Lad os for en stund befinde os i en idealverden, hvor der er politiske vilje til etablering af et sådant trafiksystem og at det er muligt at etablere det nødvendige samarbejde mellem trafikselskaber og entreprenører, som et sådant trafiksystem kræver. En begrænsende faktor i frihedsoplevelsen er knyttet til den rutebundne og køreplanlagte del af befordringen. Ved etablering af den fast forbindelse over og under Storebælt og en kommende hastighedsforøgelse på det danske jernbanenet vil togbefordringstiden dog være konkurrencedygtig. Hindringen for etablering af et sådant handicap trafiksystem er ikke af teknisk karakter, men snarere af politisk og samarbejdsmæssig karakter. Succes for et sådant trafiksystem, ligger i brugerens oplevelse af frihed, enkelhed i håndteringen og i en individuel behandling. Den individuelle behandling er central for handicappede personer og deres evt. særlig behov i forbindelse med befordringen. Hvorledes oplever brugeren frihed: * Hvis tiden for planlægning og bestilling er kort. (Muligheden for impulsive rejser skal være reel.) * Hvis én rejsehjemmel vil være gyldig til den samlede befordring. (Rejsehjemmel knyttes til brugerens stamkort i HandyDAN-trafiksystemet. Hvorledes oplever brugeren enkelhed i håndteringen: * Hvis befordring kan bestilles på hjemmetrafikcentralen. Brugerens hjemmetrafikcentral koordinerer følgende: - Den telebaserede transport fra startpunkt til afgangs DSB-station/busholdeplads. 7 - Evt. pladsbestilling på IC-tog/fjernbus, fra afgangsstation til ankomststation. 7 DSB arbejder med udviklingen af selvbetjeningsbestillings automater til IC3 tog. Hvis dette implementeres, vil det også være muligt at etablere en elektronisk booking.

9 - Den telebaserede befordring fra ankomst DSB-stationen/busholdeplads til slutpunkt. * Hvis brugerens hjemmetrafikcentral belaster brugerens konto i det lokale Handy- Trafiksystem, for den samlede omkostning og - afregner elektronisk med DSB/fjernbus, for deres andel af befordringsomkostningerne. - afregner med det andet Handy-trafikselskab for deres befordringsomkostninger. Hvorledes oplever brugeren individuel behandling: * Ved en dør til dør transport - afhentning ved egen dør - afsætning ved den ønskede dør * Hvis befordringen er afpasset specielle behov hos brugeren. - vognen kan medtage netop det hjælpemiddel som brugeren medbringer. - at der, hvis der er behov herfor, er personale der hjælper brugeren til og fra vogn og tog/bus. Konklusion Jeg har i det foranstående beskrevet IT-teknologiens nuværende anvendelse i HandyBATtrafiksystemet og må konkludere, at IT-teknologien har været anvendt med succes. Med HandyBAT har BAT fået handicapbefordring til den halve pris af tidligere. IT-teknologien er grundelementet i HandyBAT-trafiksystemet, som uden et EVA-2000 og et HandyClient ikke ville kunne føres ud i livet. Med IT-teknologien og HandyBAT-konceptet er det lykkedes BAT og Falck i samarbejde, at skabe et supplement til det rutebundne kollektive trafiksystem på Bornholm, så der tilsammen tilbydes kollektiv trafik til alle. Med udbredelsen af EVA-2000 på Falck vagtcentraler over hele Danmark, vil Falck, i samarbejde med andre, kunne være et centralt led i et landsdækkende handicaptrafiksystem, f.eks. benævnt HandyDAN. HandyDAN kunne være et supplement til de rutebundne kollektive trafiksystemer vi kender på landsplan. Nogle vil nok bebrejde, at jeg ikke omtaler de enkelte brugeres befordringsomkostninger som et succeskriterie - dette har jeg blot gemt til sidst. Det er jo klart, at prisen ikke er ligegyldig. Prisen, der må betales for en befordring, afspejler den gennemsnitlige driftsomkostning pr. befordring. I et trafiksystem som HandyBAT er den gennemsnitlige driftsomkostning afhængig af den samkøring/koordinering, der kan finde sted i trafiksystemet. Kan driftsomkostningerne fordeles på flere brugergrupper, gennem en større samkøring/koordinering, vil prisen falde. Til dette formål kunne man med succes overveje at inddrage andre befordringsbehov end personer. I Danmark transporteres mange mindre varer og pakker rundt ved anvendelse af telebaseredeeller rutebundne transportsystemer. Her er et transportbehov, der med fordel kunne inddrages i de HandyBAT lignende trafiksystemer og bærer deres del af driftsomkostningerne. Disse overvejelser er interessante på lokalplan og specielt i de mere tyndt befolkede områder.

10 Litteraturliste: Oplæg til et alternativt kollektivt trafiksystem på Bornholm. - II Beskrivelse af trafiksystemet, Februar 1994, Carl Bro Informatik & Falck. - IV Forretningsgang, Version 1.0, 31. oktober 1995, BAT - Evaluering, november 1995, COWIconsult. Brugermanual for HandyBAT afviklet under HandyClient. - Version 0.3 juni 96 (denne version er under udarbejdelse).

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs

Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs TØF`s 18. Konference om regional og kollektiv trafik Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs Allan Søgaard Larsen, Falck Danmark A/S Redningsdirektør asl@falck.dk Temaer

Læs mere

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK VELKOMMEN Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark

Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark Bilag 08.4 Maj-Britt Fahnøe Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Hvidovre, 4. april 2008 Sag 08/220 Dok. 3837/08 CAG/kft Danske Handicaporganisationers svar til Movia s høring vedrørende

Læs mere

Kollektiv trafik i landområder

Kollektiv trafik i landområder Kollektiv trafik i landområder af Civ.ing. Ph.D. Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund I 1990'erne har der været fokus på den kollektive trafik i landområderne. I forbindelse med Transporthandlingsplanen fra

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Handicapkørsel 2008 Takster

Handicapkørsel 2008 Takster Takster Tabel 9 Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2008 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling 89 kr. Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 424 kr. 300 kr. 355

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Høringssvar vedrørende MOVIAs forslag til sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark

Høringssvar vedrørende MOVIAs forslag til sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger i Østdanmark København, 25. marts 2008 Maj-Britt Fahnøe Trafikselskabet Movia Gl. Køge Landevej 3 2500 Valby DANSK HANDICAP FORBUND Hans Knudsens Plads 1 A, 1. 2100 København Ø Tlf. 39 29 35 55 Fax 39 29 39 48 E-mail

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder. Problemstillingen

Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder. Problemstillingen Indlæg på trafikdage 2003 ved Hans Fink 12.8.03 En betjeningsmodel for tyndt befolkede områder Problemstillingen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har i mange år arbejdet med at finde den rigtige model for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, april 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 70 26 27 27 moviatrafik.dk 04.16. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/T. Schiørring 2

Læs mere

Formål. Ordningen er opdelt således at:

Formål. Ordningen er opdelt således at: Kvalitetsstandarder Flexhandicap 2015 1 Indhold Formål... 3 Ansøgning:... 4 Visitation:... 4 Serviceniveau... 5 Lovgrundlag:... 5 Klagevejledning:... 6 NT s handicapkørsel:... 7 Bestilling og åbningstider:...

Læs mere

Aktuelle takster vil altid kunne findes på moviatrafik.dk/flexhandicap.

Aktuelle takster vil altid kunne findes på moviatrafik.dk/flexhandicap. 2 Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster), som betyder, at personer med funktionsnedsættelse kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia

Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning af de tre kørselsordninger under Movia Trafikselskabet Movia Flextrafik Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Att.: Maj-Britt Fahnøe Sendes pr. mail til mbf@movia.dk Ringsted den 02. april 2008 Ringsted Handicapråds høringssvar vedrørende sammenlægning

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

hvad er flextur? hvad koster det? rejsemuligheder

hvad er flextur? hvad koster det? rejsemuligheder Flextur - dør til dør tilbud til alle Gældende fra juli 2012 flex ur dør til ør tilbud il alle hvad er flextur? Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, juni 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk 06.15. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/T. Schiørring 2 3

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel, juni 2015

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel, juni 2015 Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, juni 2015 2 Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder, at

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017

Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og svært synshandicappede (Flexhandicap) 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 89.129 (A.F. Wehner, Flemming Lethan, Henrik Pinholt) 10. november 1998 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund (selv) mod Århus Amt (selv) Under denne, ved klageskrift af 30.

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

April 2010. Flextrafik Frogne 3f overenskomst Lægevagtskørsel. Sportsklubben Seniorklubben m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

April 2010. Flextrafik Frogne 3f overenskomst Lægevagtskørsel. Sportsklubben Seniorklubben m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: April 2010 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Flextrafik

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret

Trafik og tilgængelighed. Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Trafik og tilgængelighed Danske Ældreråd onsdag den 9. november 2016, Vingstedscentret Agenda Hvornår bliver kommunale kørselsordninger interessante og nødvendige for ældre og handicappede Oversigt over

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby www.moviatrafik.dk flextrafik@moviatrafik.dk Tlf.: 70 26 27 27 Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel Movia Design 09.08 2 / Værd at vide Værd

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet Høringsmateriale Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet gældende fra august 2014 Berørte områder: Voksne til specialundervisning og væresteder Genoptræning/aktivitetscentre Trafik

Læs mere

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab Midttrafik MOVIA Sydtrafik Region Midtjylland Grundtanken At optimere den enkelte rejse, bedst muligt ud fra alle kendte ressourcer, udfra den enkelte kundes behov,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Udarbejdet af: Dato: Michael Lundsgaard 3. december Sagsnummer.: Version nr.: 1 Kvalitetstandard for Job og Aktiv STU i Broby Målgruppe

Læs mere

Når det gælder selve handicapkørselsordningen kan svarene opdeles i 3 punkter:

Når det gælder selve handicapkørselsordningen kan svarene opdeles i 3 punkter: Bestyrelsesmødet den 24. april 2008. Bilag 08.2 Notat Til: Bestyrelsen Kopi til: Flextrafik Sagsnummer Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager Værløse. 10. marts Kære Niels Milo Poulsen

Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager Værløse. 10. marts Kære Niels Milo Poulsen Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager 2 3500 Værløse Sagsnummer Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2009

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Formål Hvad er formålet med ydelsen 3. Målgruppe Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov nr. 1422

Læs mere

Oktober Kontroller Udbud Takster Klageudvalget Solstråle Sportsklubben Seniorklubben m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Oktober Kontroller Udbud Takster Klageudvalget Solstråle Sportsklubben Seniorklubben m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Oktober 2010 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Kontroller

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale

Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale D A G S O R D E N Onsdag den 14. april 2010 Kl. 15.00 Frederiksberg Hospital, Enheden for Brugerundersøgelser, Vej 1, Opgang 13, det store mødelokale Medlemmer: Flemming Pless (formand) Abbas Razvi Lene

Læs mere

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune God service til aktive ældre - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune Varde Kommune vil, at Ældre mennesker kan bo i hele vores store kommune og samtidig være sikret en god service.

Læs mere