HandyClient. Kundeadministration af telebaseret trafik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HandyClient. Kundeadministration af telebaseret trafik."

Transkript

1 HandyClient Kundeadministration af telebaseret trafik. Leif Reesen Brodthagen projektleder Falck A/S Fra idé til virkelighed Hos Bornholms Amts Trafikselskab (BAT) fødtes ideen til et telebaseret alternativt kollektivt trafiksystem, som skulle lanceres under navnet HandyBAT. Målet var, at de sektorielle kørselsordninger (handicap-, institutions-, syge-, donorkørsel m.v.) skulle samordnes. Trafiksystemet skulle derudover åbnes for andre brugere efter forudgående tilmelding. HandyBAT 1 skulle således være et tilbud til alle der færdes på Bornholm, om dør til dør befordring og herved fremstå som et supplement til BAT's ordinære rutebundne busbefordring. HandyBAT-projektet, har modtaget støtte fra Trafikministeriets puljemidler til forsøg med alternative betjeningsformer for den kollektive trafik udenfor landsdelscentrene. Før HandyBAT-ordningen blev handicapkørslen afviklet ved en zonekupon-ordning. Zonekuponerne skulle bestilles hos BAT og det var en forudsætning for befordring at brugeren kunne aflevere de nødvendige kuponer til vognmanden. Bestilling af befordringen skete til den lokale taxivognmand, der var tilsluttet ordningen. Brugeren skulle informere om, at det drejede sig om handicapkørsel. Brugeren skulle huske at oplyse hvis brugeren havde kørestol med. Bestillingen skulle senest ske ½ time før det ønskede afhentningstidspunkt, da vognmanden skulle have et tidsvindue på +½ time så koordinering kunne finde sted, hvilket var yderst sjældent. Hvis brugeren ikke ved bestillingen informerede vognmanden om, at det drejede sig om en handicapkørsel, men først ved befordringens afslutning ved betaling med kuponer, var resultatet, at brugeren fik almindelig taxiservice for kuponerne. Dette var nærmere reglen end undtagelsen. Men lad os vende tilbage til HandyBAT og dets implementering. For at opnå en tilfredsstillende afvikling af HandyBAT krævedes en trafikcentral samt et IT-system til planlægning, afvikling og opfølgning på befordringerne samt administration af brugerne. Det var vigtigt for ordningens succes, at der skete en koordinering af befordringerne, for derved at opnå den bedst mulige service og en energibesparelse, affødt af de færre kørte km.. Kravet om en god service, kort rekvisionstid og samtidig energibesparelser, stillede krav til driftssystemet, som skulle sikre at servicetider kunne overholdes og at den rigtige vogn blev 1 I et trafiksystem som HandyBAT kan man benævne passagererne som kunde/bruger. Kunde for den der betaler fuld pris og bruger for den der får tilskud fra det offentlige. I artiklen anvendes bruger for de der benytter HandyBAT-trafiksystemet.

2 sendt ud på turen og at der blev koordineret mest muligt. For at få de sidste nye bestillinger med i planlægningen krævede dette ruteplanlægning indtil sidste minut før vognen skulle afgå for at være fremme indenfor tidsvinduet. Var en eller flere af brugerne på turen kørestolsbrugere, indgik dette i vognvalget, ligesom på- og afstigningssteder for kørestolsbrugere havde indflydelse på vognvalget. Driftsystemet skulle endelig, for en given befordring, kunne angive længden af den direkte vej, også selvom der var kørt en omvej. Virkeligheden blev, at HandyBAT blev planlagt og implementeret udfra en løsningsmodel baseret på to IT-systemer - et driftsystem og et brugeradministrationssystem - en distribueret løsningsmodel. EVA-2000 blev valg som driftssystemet i HandyBAT fordi netop havde den funktionalitet som blev efterlyst. Til håndtering af brugerne udvikledes et brugeradministrationssystem, indenfor rammerne af Falck kundeadministrationsystem. Brugeradministrationssystemet er sidenhen i udvikligsprocessen blevet benævnt HandyClient, fordi det selv i sin nuværende form, kan håndtere flere trafikselskaber og flere trafikordninger adskilt fra hinanden. Løsningen er decentral, idet edb-brugerne, BAT's personale i Rønne, via net er koblet op til det datacenter, hvor HandyClient afvikles. Fra datacenteret kommunikeres med Falcks centrale vagtcentralsystem. Hertil leverer HandyClient data om HandyBAT-brugerne og modtager herfra data om brugernes forbrug. Denne centrale vagtcentralsystemmaskine distribuerer og indsamler data fra alle idriftværende EVA-2000 vagtcentralsystemer. IT-teknologiens anvendelse i HandyBAT trafiksystemet repræsenterer en nytænkning, og er gennemgribende anderledes, sammenlignet med andre trafiksystemer. Nytænkningen består i en høj grad af dataudveksling mellem kundeadministrationssystemet og driftssystemet. Informationsudvekslingen disse to systemer imellem giver en fleksibilitet, ikke blot på driftssiden men også på brugerafregningssiden. Dataudvekslingen mellem EVA-2000 og HandyClient er en tovejskommunikation og er det centrale element i det tekniske løsningskoncept. Dataoverførelserne foregår hver nat med undtagelse af natten mellem lørdag og søndag. I umiddelbar tilknytning til overførelserne foretages den nødvendige viderebearbejdning af de modtagne driftsdata i brugeradministrationssystemet. Det tekniske løsningskoncept betyder, at der eksisterer en gensidig afhængighed mellem brugeradministrationssystemet og centrale dele af EVA-2000, forstået således, at ingen af systemerne selvstændig kan afvikle et trafiksystem efter HandyBAT konceptet. Det tekniske løsningskoncept bygger netop på samspillet imellem disse to IT-systemer. Fra HandyClient til EVA-2000 overføres data som overordnet informerer om, hvem der har ret til befordring og om der stilles specielle krav til befordringshåndteringen eller vognen. Retten til befordring forudsætter følgende: * Tilmeldt ordningen på befordringstidspunktet. * En positiv saldo på kilometer konto. Specielle krav til befordringen knytter sig til: * Type af hjælpemiddel. * Handicap form/grad.

3 Serviceniveauet for HandyBAT-brugerne er ens for alle, hvilket betyder, at dette er defineret i driftssystemet og således ikke knyttet til den enkelte bruger, men til trafiksystemet som helhed. Fra EVA-2000 til HandyClient overføres data der overordnet vedrører de gennemførte befordringer, dvs.: * Brugernummer. * Befordringens startpunkt og slutpunkt. * Direkte befordringsafstand. * Antal ledsagere og hjælpere. I Falcks produktionsdatabase, der indeholder detaljeret information om alle de opgaver Falck har gennemført, ligger HandyBAT/HandyClient opgaverne også. Opgavebeskrivelserne, der ligger i produktionsdatabasen, indeholder alle relevante data for en opgave. Af disse data anvendes kun ganske få af HandyClient. De opgaver, der overføres fra driftssystemet, EVA-2000, til produktionsdatabasen, er tilstrækkeligt detaljerede til at brugeradministrationssystemet HandyClient kan taksere befordringerne på en fleksibel måde. Man kan ændre takster og takstpolitik indenfor vide rammer uden at lave om i EVA-2000, men kun i HandyClient. HandyBAT under HandyClient Lad os rette blikket mod brugeradministrationen i HandyBAT og se på hvorledes dette er implementeret i HandyClient HandyBAT ordningens krav til kundeadministrationssystemet er begrænsede og ikke specielt teknisk kompliceret, men gennemgribende anderledes end det ses i andre trafiksystemer. Fra BAT's side blev der stillet følgende overordnede krav: * Understøtte BAT's administration i forbindelse med til- og afmelding til HandyBAT ordningen. * Takseringer med tre takster, efter et og samme takseringsprincip. * Retten til taksttilskud indenfor givne kilometerrammer styres efter bopælskommune. * Håndtering af brugerrelaterede behov til befordringen og/eller befordringsmidlet. * Understøtte bogføring af brugerens køb af kilometre. * Automatisk bogføring af brugerens befordringsforbrug, efter brugerens forbrug. * Dækning af brugerinformationsbehovet såsom udskrivning af kontoudtog. * Afregning mellem operatør og trafikselskab. * Understøtte afregningen mellem Trafikselskabet og det offentlige. Fra BAT's side blev det valgt, at BAT selv er kundekontor for HandyBAT brugerne. Det betyder, at tilmelding og oprettelse af brugere i HandyClient under HandyBAT ordningen og bogføring af kilometerkøb, varetages af personalet hos BAT. HandyClient systemet understøtter dette arbejde med faciliteter til kontrol af adresse, automatisk valg af takstgrupper, m.v.. Alt hvad angår bogføring af brugernes forbrug, udskrivning af kontoudtog, indbetalingskort, m.v. afvikles

4 af HandyClient i umiddelbar sammenhæng med den daglige dataoverførelse fra vagtcentralsystemet. Ligeledes foretager HandyClient selv en årsafslutning og årsstart, idet systemet opgør hver enkelt konto og overfører årets ultimosaldo som primosaldo i det nye år. Tilmelding af brugere Når en person henvender sig til BAT-administrationen for at blive tilknyttet HandyBAT, registrerer BAT-personalet de grundlæggende persondata, samt hvilken kontotype brugeren skal tilmeldes, evt. hvilke hjælpemiddel bruger har med sig under befordringen og om brugeren har ret til at have en hjælper med sig under befordringerne. I HandyBAT kan en bruger være tilknyttet en af tre kontotyper. Til kontotypen knytter sig følgende parametre: * visiteret til tilskud 2 * visiteret til at have en gratis hjælper med 3 * prisen på én km, i den aktuelle kontotype Der er megen nytænkning i HandyBAT. En af disse er afregningsprincippet, der baserer sig på overførte driftsdata for hver enkelt gennemført befordring, brugerens forbrug, korrigeret for evt. ledsagere og hjælper. En af grundideerne i HandyBAT er samkøring af de forskellige 4 brugergrupper, der indgår i HandyBAT-ordningen, hvorfor der kun burde være en teoretisk chance for, at brugeren bliver kørt den direkte vej. I HandyBAT registreres forbrug i kilometre efter følgende model: * Forbrugsberegningen tager udgangspunkt i brugerens direkte befordringsvej, dvs. direkte afstand mellem fra-adresse og til-adresse. 5 - for hver ledsager afregnes det samme antal km., som for brugeren selv. - der er sat en mindste grænse for en befordring på 6 km., hvorfor afstande herunder oprundes ved bogføringen. HandyBAT-trafiksystemet har nu været i drift i 1½ år. Opstarten af HandyBAT ordningen faldt 6 sammen med opstarten af Falck's nye vagtcentralsystem - EVA-2000, der er driftsystemet i HandyBAT - hvilket langtfra gjorde trafiksystemets indkøring nemmere. Selvom en central 2 Størrelsen af tilskuddet bestemmes udfra bopælskommunen. 3 Retten til at have hjælper med, kan pt. kun knyttes til brugere der har bopæl indenfor HandyBATs primære driftsområde. 4 Følgende brugergrupper kan samkøres i HandyBAT: Handicappede, andre brugere tilmeldt ordningen, siddende patienter, donor og Falcks abonnenter. 5 Forbruget registreres udelukkende som kilometer. Kr. og øre indgår kun i systemet i forbindelse med indbetalinger og evt. udbetalinger. 6 EVA-2000 er et disponeringsstøttesystem der indenfor de nærmeste par år skal implementeres på samtlige Falck vagtcentraler.

5 del af Falcks forretning er ydelsen, befordring af personer fra et sted til et andet, er det tydeligt, at den administrative håndtering af HandyBAT-brugerne er grundlæggende anderledes. HandyBAT har nu været i stabil drift i over et år og har vist sin bæredygtighed. Der er nu en konstant tilgang til ordningen. HandyBAT-projektet har vist, at IT-teknologien kan anvendes til understøttelse af driften og administrationen af telebaserede, dør til dør trafiksystemer. HandyBAT trafiksystemet har bestået sin prøve på Bornholm. Vi har afprøvet teknologien, omend med en simpel version af et brugeradministrationssystem og med meget simple regler for brugeradministrationen, og fundet, at IT-teknologien på positiv vis kan bidrage til den videre udvikling af et konkurrencedygtigt alternativt kollektivt trafiksystem. HandyBAT er blot en spæd begyndelse. Hvad jeg gerne ville have lavet anderledes At give brugeren af et trafiksystem som HandyBAT en god service er en væsentlig mere nuanceret problemstilling end jeg i planlægnings- og designfasen havde for øje, må jeg erkende. Ventetid, er et nødvendigt og uungåeligt element i et trafiksystem efter HandyBAT konceptet. Det kan vi ligesågodt erkende først som sidst. I vor matematisk prægede verden forekommer ventetid at være en umiddelbart målbar størrelse. Derfor vil mange opfatte en ventetid på 5-10 minutter som acceptabel. Men oplevelse af ventetid kan langtfra måles efter matematisk stringente modeller. Det er oplevelsen af ventetid, som servicen bliver målt efter, hvorfor ventetid pludselig bliver en væsentlig vanskeligere størrelse at kvantificere. Brugerens oplevelse af ventetid afhænger meget af de omgivelser og omstændigheder under hvilke tiden skal fordrives. At vente 10 minutter på en stol i hyggelig snak med familien er en størrelse, men 10 minutter på en taburet nær døren i slagterbutikken er en ganske anden størrelse. Oprindelig blev der valgt et brugerinformationsniveau der betyder, at brugerne modtager et kontoudtog samt en opfordring til køb af yderligere km, når brugerens konto passerer 50 km. og 0 km. grænserne. Det blev os hurtigt klart, at brugerens købsmønster er anderledes end vi har forudsat. Enten købes i store portioner eller der købes løbende og uopfordret. Dette købsmønster, kombineret med mange korte ture, betyder, at brugerne sjældent modtager kontoudtog fra HandyBAT. Dette kan navnlig for ældre mennesker give en følelse af utryghed. Indenfor det første driftsår blev reglerne for udskrivning af kontoudtog derfor ændret. Foruden de før omtalte udskrivningskriterier genereres kontoudtog, hvis der er mere end 20 bogføringer siden sidste kontoudtog eller, hvis det sidste kontoudtog er udskrevet for over tre måneder siden. I et trafiksystem som HandyBAT, hvor der er en større koncentration af handicappede brugere, vil der jo helt naturlig være brugere med såvel et lettere handicap som personer med svære handicap. Som HandyBAT er implementeret i den nuværende version af HandyClient, er der ikke mulighed for en differentieret håndtering af den enkelte eller grupper af brugere. Dette betyder, at nogle brugere oplever en god service, andre ikke. Nogle handicappede oplever, at enkelte entreprenører på kørselssiden ikke altid kan hjælpe med, ved på- og afstigning på en, efter de handicappedes egen mening, betryggende måde. Dette tilskrives ofte en kombination af brugerens handicap og entreprenørvognens tekniske udstyr.

6 Som det er fremgået af ovenstående, er der problemer der ikke har fundet den helt rigtige løsning i den første version af HandyBAT. Min indhøstede erfaring og opnåede merviden om alternative offentlige trafiksystemer efter HandyBAT konceptet og trafiksystemer som helhed, har givet grobund for visioner for kommende trafiksystemer og IT-teknologiens anvendelse indenfor disse. I visionernes verden Hvordan skal jeg kunne leve i et land, hvor alting er tilrettelagt efter dansk standard: mandlige, 30 årige, rygende bilister? Fra JP-kronikken den 1. juni 1996 "Det kræver mod at være handicappet" af Linda Mortensen. Lad denne salut blive åbningsreplikken for den visionære del af denne artikel. Kommende versioner af HandyClient skal give en bedre service og frihedsfølelse for de enkelte brugere af et trafiksystem under HandyClient. Men hvad er en god service? * Enkelhed og gennemskuelighed - simple bestillingsprocedurer - simple takseringsprincipper * Tilgængelighed - anvendelig for mange brugergrupper - mulighed for befordring når behov opstår * Bruger- og situationstilpasning - håndtering af brugens specielle krav til befordringen - mulighed for serviceforbedring i særlige situationer * Koordination - brug af andre trafikselskabers trafiksystemer under HandyClient - en bruger - en tilknytning * Hertil kommer de mere indlysende elementer i god service, afhentning og afsætning indenfor det aftalte tidsvindue, den rigtige vogn til befordringen, m.v.. Disse regner jeg som selvfølgelige. Den brede vifte af brugere og dermed brugerprofiler i et trafiksystem som HandyBAT, gør ikke just effektuering af en bedre service nemmere. Det er langt nemmere at ensrette - masseproducere ens ydelser. Dette har også kendetegnet anvendelsen af IT-teknologien fra begyndelsen og langt henad vejen; store mængder der skal behandles ens. Muligheden for individuel behandling fik et knæk med IT-teknologiens fremmarch. Nu har teknologien nået et ydelsesmæssigt niveau, hvor der er mulighed for kundetilpassede produktioner. Dette skal også komme brugere af trafiksystemer tilgode. Derigennem kan alternative trafiksystemer såsom HandyBAT blive en stor konkurrent til de rutebundne trafiksystemer og måske endda en reel konkurrent til privatbilen.

7 Jeg har valgt først at tale om visionerne for HandyClient på det lokale plan, dvs. for et trafiksystem eller flere trafiksystemer indenfor et mindre geografisk afgrænset område. Sidst visionen om et landsdækkende trafiksystem, baseret på samarbejdende selvstændige trafikselskaber/-systemer imellem. Visioner på lokalplan Der er flere forskellige forhold, der har indflydelse på valget af takseringsprincip for et trafiksystem. Derfor skal trafiksystemer kunne sættes op med et af flere takseringsprincipper, i senere versioner af HandyClient. Mulighederne er mange, f.eks.: * direkte km. afstand mellem startpunkt og slutpunkt * fast-zone-struktur, der tilmed kunne indeholde differentierede takster for nogle zoner * interval-taksering med udgangspunkt i startpunktet, længderabat. Et trafikselskab skal kunne have flere forskellig trafikordninger i drift under HandyClient med forskellige takseringsprincipper. Trafikordninger etableres for at imødekomme befordringsbehov. Behovene kan være af forskellig karakter og af politiske årsager kan det være ønskeligt at anvende forskellige takseringsprincipper, på trods af, at de forskellige trafiksystemer samkøres på driftsiden. Set med politiske og forretningsmæssige øjne skal der være mulighed for differentierede takster i et langt større omfang end i den nuværende version af HandyClient. Jeg tænker her på forskellige takster indenfor de forskellig kontotyper. Fra politisk side kan der være et ønske om at favorisere nogle grupper mere eller mindre, og forretningsmæssigt kan trafikselskabet have interesse i at kunne gøre trafiksystemet mere spiseligt. På driftssiden kommer en takstdifferentiering til udtryk ved at brugere betaler forskelligt pr. kørt km/zone, selvom de befordres i samme vogn. Kunne f.eks. også gælde pakker, der kan vælges transporteret ved forskelligt service niveauer. Som jeg tidligere har bemærket, er der et behov for at kunne differentiere servicen for handicappede, med baggrund i graden af handicap. Den enkelte bruger skal i HandyClient kunne tildeles et service-niveau (i princippet individuelt), hvilket kunne betyde kortere ventetid og/eller kortere omvejskørsel. Individuelt service-niveau kunne tænkes anvendt for de enkelte brugergrupper, men ville kunne udløse differentierede takster. Erfaringerne fra HandyBAT viser, at der er behov for at brugeren i enkelte situationer, såsom kirkegårdsbesøg eller indkøbsture, kan få en hurtigere afhentning end den de har krav på i det nuværende HandyBAT-system. Det kunne kombineres med en tillægstakst for netop denne befordring. Når der anvendes et betalingssystem, hvor brugeren på forhånd betaler for en ydelse, er det meget vigtigt, at de kan følge med i udviklingen på deres konto. Dette kan ske, som nu, gennem skriftlig information i form af kontoudtog. En anden mulighed er, at brugeren i forbindelse med en befordring kunne få den aktuelle saldo på sin konto af chaufføren ved afstigningen. Pt. kan informationen ikke overføres til vognene af to årsager: Brugerens aktuelle saldo findes ikke i driftssystemet, ej heller på driftscentralen, og data kan ikke overføres til vognene. Rent teknisk

8 er det muligt. Det kræver, at brugerens konto er opdateret og at saldo er kendt på driftcentralen og at saldoen kan overføres til digitalradio i vognene. Visioner på landsplan En anden vision, i hvilken et videre udviklet HandyClient system kunne indgå, men hvor der samtidig var en standardiseret kommunikationsflade (en godkendt EDI-standard) til brug for andre trafiksystemer, er visionen om et landsdækkende handicap trafiksystem, som afvikles på grundlag af: - en tog-/busbaseret rutebetjent befordring. - en telebaseret lokal befordring. Gennem en integration af telebaseret lokaltransportsystemer med DSB's IC3-tog og fjernbussystemerne, kunne der etableres et landsdækkende trafiksystem baseret på en kombination af telebaserede- og rutebundne trafiksystemer. Lad os for en stund befinde os i en idealverden, hvor der er politiske vilje til etablering af et sådant trafiksystem og at det er muligt at etablere det nødvendige samarbejde mellem trafikselskaber og entreprenører, som et sådant trafiksystem kræver. En begrænsende faktor i frihedsoplevelsen er knyttet til den rutebundne og køreplanlagte del af befordringen. Ved etablering af den fast forbindelse over og under Storebælt og en kommende hastighedsforøgelse på det danske jernbanenet vil togbefordringstiden dog være konkurrencedygtig. Hindringen for etablering af et sådant handicap trafiksystem er ikke af teknisk karakter, men snarere af politisk og samarbejdsmæssig karakter. Succes for et sådant trafiksystem, ligger i brugerens oplevelse af frihed, enkelhed i håndteringen og i en individuel behandling. Den individuelle behandling er central for handicappede personer og deres evt. særlig behov i forbindelse med befordringen. Hvorledes oplever brugeren frihed: * Hvis tiden for planlægning og bestilling er kort. (Muligheden for impulsive rejser skal være reel.) * Hvis én rejsehjemmel vil være gyldig til den samlede befordring. (Rejsehjemmel knyttes til brugerens stamkort i HandyDAN-trafiksystemet. Hvorledes oplever brugeren enkelhed i håndteringen: * Hvis befordring kan bestilles på hjemmetrafikcentralen. Brugerens hjemmetrafikcentral koordinerer følgende: - Den telebaserede transport fra startpunkt til afgangs DSB-station/busholdeplads. 7 - Evt. pladsbestilling på IC-tog/fjernbus, fra afgangsstation til ankomststation. 7 DSB arbejder med udviklingen af selvbetjeningsbestillings automater til IC3 tog. Hvis dette implementeres, vil det også være muligt at etablere en elektronisk booking.

9 - Den telebaserede befordring fra ankomst DSB-stationen/busholdeplads til slutpunkt. * Hvis brugerens hjemmetrafikcentral belaster brugerens konto i det lokale Handy- Trafiksystem, for den samlede omkostning og - afregner elektronisk med DSB/fjernbus, for deres andel af befordringsomkostningerne. - afregner med det andet Handy-trafikselskab for deres befordringsomkostninger. Hvorledes oplever brugeren individuel behandling: * Ved en dør til dør transport - afhentning ved egen dør - afsætning ved den ønskede dør * Hvis befordringen er afpasset specielle behov hos brugeren. - vognen kan medtage netop det hjælpemiddel som brugeren medbringer. - at der, hvis der er behov herfor, er personale der hjælper brugeren til og fra vogn og tog/bus. Konklusion Jeg har i det foranstående beskrevet IT-teknologiens nuværende anvendelse i HandyBATtrafiksystemet og må konkludere, at IT-teknologien har været anvendt med succes. Med HandyBAT har BAT fået handicapbefordring til den halve pris af tidligere. IT-teknologien er grundelementet i HandyBAT-trafiksystemet, som uden et EVA-2000 og et HandyClient ikke ville kunne føres ud i livet. Med IT-teknologien og HandyBAT-konceptet er det lykkedes BAT og Falck i samarbejde, at skabe et supplement til det rutebundne kollektive trafiksystem på Bornholm, så der tilsammen tilbydes kollektiv trafik til alle. Med udbredelsen af EVA-2000 på Falck vagtcentraler over hele Danmark, vil Falck, i samarbejde med andre, kunne være et centralt led i et landsdækkende handicaptrafiksystem, f.eks. benævnt HandyDAN. HandyDAN kunne være et supplement til de rutebundne kollektive trafiksystemer vi kender på landsplan. Nogle vil nok bebrejde, at jeg ikke omtaler de enkelte brugeres befordringsomkostninger som et succeskriterie - dette har jeg blot gemt til sidst. Det er jo klart, at prisen ikke er ligegyldig. Prisen, der må betales for en befordring, afspejler den gennemsnitlige driftsomkostning pr. befordring. I et trafiksystem som HandyBAT er den gennemsnitlige driftsomkostning afhængig af den samkøring/koordinering, der kan finde sted i trafiksystemet. Kan driftsomkostningerne fordeles på flere brugergrupper, gennem en større samkøring/koordinering, vil prisen falde. Til dette formål kunne man med succes overveje at inddrage andre befordringsbehov end personer. I Danmark transporteres mange mindre varer og pakker rundt ved anvendelse af telebaseredeeller rutebundne transportsystemer. Her er et transportbehov, der med fordel kunne inddrages i de HandyBAT lignende trafiksystemer og bærer deres del af driftsomkostningerne. Disse overvejelser er interessante på lokalplan og specielt i de mere tyndt befolkede områder.

10 Litteraturliste: Oplæg til et alternativt kollektivt trafiksystem på Bornholm. - II Beskrivelse af trafiksystemet, Februar 1994, Carl Bro Informatik & Falck. - IV Forretningsgang, Version 1.0, 31. oktober 1995, BAT - Evaluering, november 1995, COWIconsult. Brugermanual for HandyBAT afviklet under HandyClient. - Version 0.3 juni 96 (denne version er under udarbejdelse).

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Hvad er BeKTra? Drift af hardware og software. Kun opgaver for ejerkredsen. Konsulentopgaver for ejerne Hjælp til den daglige drift

Hvad er BeKTra? Drift af hardware og software. Kun opgaver for ejerkredsen. Konsulentopgaver for ejerne Hjælp til den daglige drift Hvad er BeKTra? Formål: Udvikling og drift af realtidssystemer til Behovstyret Kollektiv Trafik Vidensdeling om Behovstyret Kollektiv Trafik Inhouse firma, der ejes af: Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger.

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger. Bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bilag 09.3 Sagsnummer Uddybning til samarbejdsaftale om Flextrafik 1. Samarbejdsaftalens opgavefordeling Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27.10.201427-10- 2014 13.54.00 1-16-5-73-4-1-13 Lise Norre ln@midttrafik.dk 87 40 83 35 Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Mødetids punkt Sted Mødedel

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bruger kører 1-2 gange pr. uge t/r til aflastning på Skovriddergården, Jægerspris fra Esbønderup

Bruger kører 1-2 gange pr. uge t/r til aflastning på Skovriddergården, Jægerspris fra Esbønderup Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Udbud af flexkørsel Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst v/carsten Hyldborg 2. Status på arbejdsklausuler v/ingrid Dissing 3. Kommende udbud af specialkørsler for Odense

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Notat Trafikselskabet Sydtrafik CVR nr.: 29 94 28 97 EAN nr.: 5798002186802 07. januar 2015 Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Handelsbetingelser Flextur/Flexrute administreres

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere