Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner. www.energiogmiljo.dk"

Transkript

1 Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner 1

2 Salg, service og kampagner Det vil jeg tale om Muligheder for prisdifferentiering som led i kampagner Mulighed for ejerskab til units eller leje og leasing af brugerinstallationer som led i salg og kampagne Mulighed for at anvende tilskud til energibesparelser som led i salg og kampagne Mulighed for at tilbyde forbrugerne lån og finansiering som led i kampagne Mulighed for at tilbyde forbrugerne en serviceaftale Særlige regler for kommunalt ejede fjernvarmeværker 2

3 Prisdifferentiering Hvornår kan og skal fjernvarmeværker prisdifferentiere Et fjernvarmeværk kan foretage prisdifferentiering blandt deres samlede kundegrundlag dels geografisk dels mellem samme kundekategorier, så længe de samlede indtægter kan beregnes i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at differentieringen sker efter rimelige økonomiske principper, jf. vmfl 20, stk. 4. Et fjernvarmeværk skal foretage prisdifferentiering, når vederlaget ved fusion eller opkøb af fjernvarmeværker påfører en forbrugergruppe højere priser. (f.eks. fusioner mellem varmeværker med meget forskellige priser), jf. vmfl 20, stk. 7 og Energitilsynet notat af

4 Prisdifferentiering Hvad kan være omfattet af en prisdifferentiering? Et fjernvarmeværk kan have differentierede takster for fjernvarmebidraget bestående af effektbidrag, abonnementsbidrag og forbrugsbidrag Et fjernvarmeværk kan have differentierede takster for tilslutningsbidraget bestående af investeringsbidraget og stikledningsbidraget Et fjernvarmeværk kan ikke foretage prisdifferentiering i forhold til byggemodningsbidrag, der som udgangspunkt skal være kostægte. En tariferet takst accepteres dog. 4

5 Prisdifferentiering Nogle eksempler på prisdifferentiering Prisdifferentiering af investeringsbidraget for kunder i en periode i bestemte geografiske områder som led i kampagne Prisdifferentiering i forhold fjernvarmebidrag i en periode i forhold til tilslutning af storkunde, som tidligere var naturgasforsynet eller garanteret prisloft for kunder som konverterer fra naturgas Prisdifferentiering i forhold til lavenergi-byggeri i forhold til såvel investeringsbidrag som fjernvarmebidrag med henblik på at skabe incitament til tilslutning. Prisdifferentiering i forbindelse med større fjernvarmeværks overtagelse af barmarksværk 5

6 Ejerskab til units eller leje af brugerinstallation Hvorfor? Ejerskab til units kan billiggøre forbrugernes tilslutningsudgifter Ejerskab til units kan sikre en bedre og ensartet service på units til gavn for hele fjernvarmesystemet, f.eks. forhindre de kalker til Ejerskab til units kan sikre ensartethed i model for units 6

7 Ejerskab til units eller leje af brugerinstallation Hvordan? Flytning af leveringsgrænsen i forhold til sekundærsiden af unit, således at unit ejes af fjernvarmeværket som en del af det kollektive varmeforsyningsnet Kunder, som ønsker leveringsgrænsen flyttet, skal som udgangspunkt betale selskabet for den ydelse, som består i at units og service stilles til rådighed for kunden. Betalingen kan bestå i fjernvarmeværkets udgift til køb af units som service heraf Eventuelt lave flytning af leveringsgrænse obligatorisk for alle nytilsluttede kunder og tilbud til eksisterende kunder, f.eks. når deres veksler skal udskiftes NB! Unit er grebet af ejendommens pant selvom betalt og købt af fjernvarmeværket 7

8 Ejerskab til units eller leje af brugerinstallation Eksempel Høje Taastrup (1) HTF leverer og opsætter veksleren HTF forestår driften af veksleren, herunder eftersyn Forbrugeren skal dog være forpligtet til at tilse veksleren efter HTF s instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på veksleren til HTF Forbrugeren skal endvidere være forpligtet til at følge HTF s instrukser om vekslerens anvendelse Forbrugeren skal uden vederlag levere elektricitet til vekslerens drift HTF skal forestå den almindelige vedligeholdelse af veksleren samt tillige af koblingen mellem veksleren og stikledninger HTF skal være forpligtet til at holde veksleren i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombytning m.v., der måtte være nødvendig til opfyldelse af senere ændrede krav HTF kan kræve, at forbrugerne dækker omkostninger til udbedring af skader på veksleren, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra forbrugeren, dennes husstands eller dennes ansattes side. Veksleren skal omfattes af forsikringer, der er tegnet for ejendommen Forbrugerne skal acceptere, at HTF hos de pågældende forsikringsselskaber får noteret en deklaration om, at anlægget er udført på ejendommen, HTF er berettiget til at anmelde skader på veksleren over for selskabet, samt at forsikringsbeløb vedrørende skader på veksleren alene kan udbetales til HTF, idet HTF udbedrer skaden i henhold til denne aftales bestemmelser. 8

9 Ejerskab til units eller leje af brugerinstallation Eksempel Høje Taastrup (2) Forbrugeren skal være forpligtet til at lade HTF forestå udførelse, drift og vedligeholdelse i henhold til aftalens bestemmelser, herunder til at give HTF- eller den som HTF måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang. Forbrugeren betaler et månedligt beløb for service og for veksleren, som reguleres (lejen og dennes regulering skal nærmere præciseres) Veksleren er, så længe den er tilsluttet ejendommens fjernvarmesystem, en del af ejendommen, jf. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Forbrugeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over veksleren. Hvis ejendommen senere kobles af fjernvarmenettet, således at veksleren mister sin værdi for ejendommen, fjerner HTF vederlagsfrit veksleren fra ejendommen, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til HTF. I givet fald ophører denne aftale. Ved fjernelse af veksleren kan HTF dog efterlade nedgravede dele af anlægget, der kun vanskeligt lader sig fjerne fra ejendommen. Aftalen er uopsigelig fra HTF s side Fra forbrugerens side kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Ved en sådan opsigelse skal forbrugeren til HTF tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra vekslerens ibrugtagning Aftalen tinglyses af HTF på ejendommen, således at aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Såfremt aftalen ophører, foranlediger HTF aftalen aflyst 9

10 Tilskud til energibesparelser Hvorfor? Tilskud til realiserede energibesparelser ved skift til fjernvarme kan give et økonomisk tilskud til kundens udgifter til tilslutning til fjernvarme herunder egne installationer Tilskuddet kan dermed øge interessen for konvertering og tilslutning til fjernvarme Bidrager endvidere til at fjernvarmeværket opfylder energispareforpligtigelsen i eget forsyningsområde 10

11 Tilskud til energibesparelser Hvordan? Kunden tilslutter sig fjernvarme ved betaling af fast standardbeløb, som inkluderer såvel tilslutningsbidrag som dennes husinstallation, f.eks. unit og vandbaseret system til brug for fjernvarme. Betaling for husinstallationen kan anses som en energispareaktivitet, der skal bidrage til opfyldelsen af fjernvarmeværkets samlede energispareforpligtelse efter varmeforsyningslovens 28 b. Fjernvarmeværket skal medtage tilskuddet i indrapportering af realiserede energispareaktiviteter efter energisparebekendtgørelsen. Fjernvarmeværket skal sikre sig dokumentation for, at der foreligger en energispareaktivitet i bekendtgørelsens forstand eventuelt ved at påvise, at der foreligger en standardiseret aktivitet efter bekendtgørelsens 9, stk. 1, nr. 1. konvertering fra el, olie og gas ligesom udskiftning af tilslutningsanlæg udgør standardiserede energispareaktiviteter ifølge Energistyrelsens standardkatalog 11

12 Tilskud til energibesparelser Eksempel Indgåelse af individuel aftale med den enkelte kunde om, at kunden tilskriver fjernvarmeværket energibesparelsen Aftalen med kunden indgås INDEN den fysiske tilslutning Aftalen indeholdt bestemmelse om, at udgifterne til selve tilslutningen og merudgiften til installationen udover de standardbeløb, som afholdes af fjernvarmeværket, er tilskud til forbrugernes realisering af energibesparelser, som tilskrives fjernvarmeværket Forbrugerens indtægt ved salg af energibesparelsen er skattefri, jf. Skatterådets vejledende udtalelse af 28. marts 2011 (SKM SR) 12

13 Lån og finansiering Hvorfor? Lån og finansiering kan bidrage til, at kunder økonomisk får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme Lån og finansiering kan samlet give en billigere finansiering for kunderne Lån og finansiering i forhold til byggemodningsbidraget, f.eks. ved kommuner som udstykker, kan bidrage til, at området bliver fjernvarmeforsynet 13

14 Lån og finansiering Hvordan? Fjernvarmeværkets indtægter kan anvendes til at finansiere lån til kunders betaling for byggemodninger og tilslutningsbidrag som alternativ til prisdifferentiering. Fjernvarmeværkets indtægter kan som udgangspunkt ikke anvendes til finansiering af lån til kundens udgifter til finansiering af egne anlæg ved tilslutning til fjernvarme Fri egenkapital kan dog anvendes til lån- og finansiering af kundens udgifter til egne anlæg ved tilslutning til fjernvarme (NB sideordnet aktivitet) Opnår fjernvarmeværket en energibesparelse ved tilslutning af kunden til fjernvarmenettet, kan fjernvarmeværket anvende sine indtægter til at betale for energibesparelsen, som omtalt tidligere Overvej risikoen for grundejerens insolvens Overvej ejerskifte tinglysning på ejendommen 14

15 Lån og finansiering Eksempel Middelfart Fjernvarme tilbød Middelfart Kommune en finansieringsordning, som indebar, at kommunen lånte 3,2 mio. kroner til betaling for anlægget af forsyningsledningen (byggemodningsbidraget faktiske omkostninger) og kommunen tilbagebetalte lånet over 10 år. Middelfart Fjernvarme havde en rentefordel af lånearrangementet. Byggemodningen var planlagt at strække sig over 15 år. 15

16 Serviceaftale Hvorfor? Serviceaftale bibringer bedre drift i det samlede fjernvarmesystem Muligheden for service kan gøre det lettere at vælge fjernvarme 16

17 Serviceaftale Hvordan? Fjernvarmeværket kan lave serviceaftale i form af energispareaktivitet og indregne udgiften i taksterne Aktiviteten skal være omfattet af energisparebekendtgørelsen og besparelsen skal kunne opgøres Aktiviteterne skal være ikke-kommercielle og tilbydes vederlagsfrit til forbrugerne Omkostningerne til service skal indgå ved fjernvarmeværkets udarbejdelse af budgetter og aflæggelse af regnskaber som omkostninger til energispareopgaver Fjernvarmeværker kan lave service på units, som ejes af værket, hvor leveringsgrænsen er flyttet Fjernvarmeværket kan ved anden service-virksomhed risikere, at det er tilknyttet aktivitet, således at der skal være regnskabsmæssig adskillelse, og der kan opstå skattepligt for værker, som i øvrigt er skattefritagne 17

18 Særligt for kommunalt ejede fjernvarmeværker Kommunalt ejede fjernvarmeværker skal være særlig opmærksom på Risiko for modregning i kommunens bloktilskud, såfremt der foretages en uddeling fra fjernvarmeværket til kommunen i forbindelse med f.eks. billige lån til byggemodning, prisdifferentiering til kommunen som storkunde, betaling for kommunal energirenovering som led i energibesparelse Forbud mod, at kommunen giver tilskud til fjernvarmeværket Kravet om saglighed og ingen enkelt borger må begunstiges på fællesskabets bekostning 18

19 Kontaktinfo Pernille Aagaard Truelsen Partner, ph.d. Tlf.: Mobil: Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø 19

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere