Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat"

Transkript

1 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Jørgen Nørby X Anette Westy Erik Meineche Schmidt Åse Lydiksen Christian Heinsen X Julie Eg Frøkjær X Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen

2 2 Åben dagsorden 1. Valg til bestyrelsen og konstituering Sagsfremstilling Ifølge vedtægterne ledes Holstebro Gymnasium og HF af en bestyrelse på 10 personer, hvor 8 medlemmer har stemmeret. Følgende medlemmer er indstillet således: 1 medlem udpeges fra og af Aarhus Universitet. Erik Meineche Schmidt er udpeget. 1 medlem udpeges af Danmarks skolelederforening i Holstebro Kommune: Annette Westy er udpeget. 1 medlem udpeges af bestyrelsen for NUPARK Peter Kjeldberg er udpeget. 1 medlem udpeges af Regionsrådet blandt dets medlemmer. Jørgen Nørby er udpeget. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Regionen i forening. Jens Otto Nystrup er udpeget. 1 medlem udpeges ved selvsupplering. Medlemmet skal have ledelsesmæssig og pædagogisk kompetence indenfor de mellemlange videregående uddannelser. Bestyrelsen træffer beslutning på mødet 1 medlem udpeges af elevrådet med stemmeret og 1 medlem udpeges af elevrådet uden stemmeret. Medlemmet med stemmeret skal være fyldt 18 år. De hidtidige medlemmer Julie Eg Frøkjær (med stemmeret) og Christian Heinsen deltager i mødet. Elevrådet udpeger som sædvanlig nye medlemmer i august. 1 medlem udpeges af institutionens medarbejdere med stemmeret 1 medlem udpeges af institutionens medarbejdere uden stemmeret Finn Lyngholm Christensen er udpeget med stemmeret. Gerd Schmidt Nielsen er udpeget uden stemmeret Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen udpeger et medlem ved selvsupplering. Åse Lydiksen, der tidligere har været udpeget ved selvsupplering, har tilkendegivet, at hun er villig til at deltage i arbejdet igen. Rektor indstiller desuden, at bestyrelsen efter vedtægtens 12 vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende. Beslutning Bestyrelsen udpegede Åse Lydiksen ved selvsupplering.

3 3 Konstituering: Formand: Jens Otto Nystrup Næstformand: Peter Kjeldberg Forretningsordenen for Holstebro Gymnasium og HF sættes på næste bestyrelsesmøde

4 4 2. Orientering om eksamen 2010 Sagsfremstilling Eksamen er i det store hele foregået godt i år. På mødet fremlægger rektor lidt statistik om eksamen 2010 på skolen. Eksamensplanlægningen og afviklingen har i skrivende stund fungeret godt i år i den forstand at vores administrative system Lectio har været fint til at kommunikere med undervisningsministeriets EDB system. Der har igen i år været småfejl i de skriftlige opgaver, men afviklingen er forløbet uden de store problemer. Skolens lærere har efter to år med urimelig stor mundtlig censor belastning fået en acceptabel arbejdsbyrde. Karakterskalaen har igen fungeret uden problemer, og den diskuteres faktisk slet ikke længere. Der er p.t. ikke indkommet klagesager om eksamen, og rektor er ikke orienteret om uenighed i brug af den nye skala. Forligspartierne har som bekendt støttet Undervisningsministeriet i at ændre lidt på eksamenssystemet. Allerede ved dette års sommereksamen har eksamensperioden været reduceret med ca. to uger, og undervisningsåret derved forlænget. Denne reduktion er opnået ved at afkorte især den skriftlige eksamensperiode og forudsatte, at opgaverne i en del af fagene har været dubleret. Det er tilsyneladende sket uden de store problemer. Antallet af eksamensbegivenheder for den enkelte STX elev vil fremover blive reduceret fra 11 til 9 begivenheder. Som bekendt er eksamensudtrækket i STX allerede udvidet til at omfatte både mundtlige og skriftlige eksamensbegivenheder. HF eksamen er ikke omfattet af reduktion i antallet af eksamensbegivenheder. Her skal eleverne til eksamen i alle de fag, de afslutter. Bilag Karakterstatistik udleveres på mødet Referat Karaktergennemsnit Stx: 7,1 og hf: 5,9 Lidt højere gennemsnit i stx i forhold til sidste år, men lidt lavere i hf. Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning

5 5 3. Gennemgang af ansøgersituationen og klassedannelsen for elever og ansættelsessituationen for lærerpersonale ultimo juni 2010, samt opfølgning på nogle initiativer vedrørende rekruttering af lærerkræfter Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 25. marts 2010 blev det, på baggrund af ansøgertallet besluttet at danne 10 gymnasieklasser. Pr. 15. juni 2009 har vi efter optagelsesprøvernes afholdelse optaget 284 elever. I HF besluttede bestyrelsen at oprette 3 klasser på baggrund af ansøgertallet. Der er i dag efter optagelsesprøvernes afholdelse 85 elever. Der har været lidt vandringer ud og ind, men forventningen er altså, at der i august starter 10 fyldte klasser i gymnasiet, og 3 fyldte HF klasser. Der er således grund til at forvente en sund økonomi i forhold til klassedannelsen. Skolen er således i det kommende skoleår i den situation, at den maksimale kapacitet og den realiserede klassedannelse er ens. Bestyrelsen bør diskutere denne situation og i øvrigt have opmærksomheden rettet på de forskellige holdninger til optagelse og kapacitet som drøftes politisk, i bestyrelsesforeningen og blandt skolefolk i almindelighed. Drøftelsen kan foregå på baggrund af en oplysning om, at skolen ved optagelsen i 2011 vil kunne optage en årgang, der er lige så stor som 2010 årgangen indenfor kapaciteten. På lærersiden fratræder 11 lærere i forbindelse med sommerferien. 4 lærere, der fratræder til pension, har holdt 25 års jubilæum på skolen, 2 returnerer ikke hertil efter orlov til Grønland og de 5 er lærere, der har været på skolen i årsvikariater eller i få år. De 17 nyansatte rummer både erfarne kræfter og helt nyuddannede lærere, så det forventede generationsskifte forløber stadigvæk godt. Det er igen værd at bemærke, at siden skolen blev selvejende, har vi fortsat kunnet tiltrække ansatte i de naturvidenskabelige fag og matematik, men det skal bemærkes, at antallet af ansøgere med pædagogikum i alle fag er voldsomt dalende. Således fik skolen kun 32 ansøgere med pædagogikum til et opslag med stillinger i næsten hele gymnasiets fagrække. For få år siden fik vi over 100 ansøgninger til 5-7 stillinger. Følgende initiativer er iværksat: Fornyet aftalen med Aarhus Universitet om kort praktikophold for studerende med engelsk som hovedfag i kombination med andre fag. Vi har nu haft 2 besøg, og det kan mærkes, at skolen på den baggrund får et godt ry. Den midlertidige ansættelse af laborant i fysik, kemi og biologiområdet er som bekendt blevet til en permanent ansættelse i en flexstilling, og den pågældende aflaster samlingspasserne, og medvirker ved øvelser og i sikkerhedsarbejdet. Det er stadigvæk rektors og faglærernes opfattelse, at dette sammen med lokalernes beskaffenhed vurderes attraktivt i rekrutteringssituationen. Aarhus Universitet har etableret et Center for Science Education som er en naturlig samarbejdspartner for skolen. En af skolens lærere har i dette skoleår deltaget i en særlig tilrettelagt uddannelse til underviser i kemi. Rektor har deltaget i to projekter om rekruttering af nye naturvidenskabslærere. Dels et initiativ hvor universitetsstuderende med utraditionelle fag i gymnasieskolen (biokemi, geologi,

6 6 datateknik, nanofysik etc.) har fået meritvurderet deres uddannelser og drejes over mod gymnasieskolen og dels et projekt hvor man har iværksat omkvalificering af arbejdsløse civilingeniører. Især det sidste projekt ser lovende ud, og forventes at ville kunne bidrage afgørende til løsning af nogle alvorlige rekrutteringsproblemer. Punkt 3 Bilag 1 Oversigt over nyansættelser Referat Efter ferien er skolens kapacitet på 34 klasser nået. Relativt få ansøgere til de opslåede stillinger. Rektor redegjorde for forskellige initiativer for at styrke tiltrækningen. Bestyrelsen drøftede kort kapacitetsbegrebet. Drøftelsen vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen indleder drøftelser af kapacitetsbegrebet og af skolens kapacitet og i øvrigt tager orienteringen til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og sætter kapacitetsdrøftelsen på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde

7 7 4. Orientering om bygningsoverdragelsen og byggesagen Sagsfremstilling Som bekendt har skolen indgået købsaftale og finansieringsaftale vedrørende købet af skolens bygninger. Undervisningsministeriet (sælger) har meddelt, at skødet er under udarbejdelse, men skolen har ikke set skødet eller hørt om tinglysningen. Der er i samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS udarbejdet en vedligeholdelsesplan, og en del af vedligeholdelsesarbejderne for 2010 er udbudt i licitation sammen med tilbygningen ved idræt. Byggesagen er skredet frem som besluttet. Der er foretaget en detailprojektering, og vi er nu i den fase, hvor der har været afholdt licitation og hvor der på den baggrund er udvalgt håndværkere. Licitationen var en smule dyrere end forventet, men vi regner fortsat med, at tilbygningen kan realiseres for 5 mio. kr., men inventaret ( ) er mod forventning ikke indeholdt. Bygningen forventes færdig til ibrugtagning ca. 1. november 2010, men boldhallen forventes, at kunne indgå i undervisningen, når indesæsonen starter i uge 43. Sammen med nybyggeriet fornyes de 30 år gamle varme- og ventilationsanlæg for omklædning og hal, og der investeres i anlæg med bedre komfort og driftsøkonomi samt bedre styring. Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning, idet det søges at finde uforbrugte midler til inventar til fitness i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8 8 5. Orientering om Holstebro Gymnasium og HFs samarbejde med andre lokale og regionale institutioner om talent udvikling Sagsfremstilling Som bekendt besluttede bestyrelsen på forrige bestyrelsesmøde, at talentspotning (SIC!)! og talentudvikling i bred forstand skal opprioriteres på Holstebro Gymnasium og HF. Skolen skal ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølge forskellige mål om talentudvikling. Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for talentudvikling, der beskriver hvorledes skolen identificerer og støtter særlige talenter på skolen indenfor alle fakulteter, således at initiativerne kan iværksættes i Aktiviteter iværksættes for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Der er, som tidligere nævnt, tale om at medvirke til at udvikle elever med særligt talent indenfor sport og kunst, men også udvikling af elever med særlig akademisk kapacitet og potentiale. Der er desuden både tale om at udvikle dem på skolen og i særlige programmer, som skolen iværksætter, men også tale om samarbejde med andre institutioner og organisationer. På bestyrelsesmødet vil det kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem Jens Otto Nystrup og rektor gøre rede for nogle overvejelser i lokalsamfundet, som skolen støtter. Der er dels tale om nogle initiativer, som kommunen overvejer at realisere på det kunstneriske område, og dels nogle samarbejdsinitiativer, som rektor overvejer sammen med andre institutionsledere i byen og regionen. Rektor forventer, at disse initiativer vil medføre forøget behov for annoncering sammen med de lokale samarbejdspartnere og foreslår, at der i næste års budget indarbejdes et beløb på kr. til dette formål. Talentarbejdet forventes at blive et punkt på bestyrelsens møde i december 2010, hvor der fremlægges en egentlig plan for skolens politik på området. Referat Rektor og bestyrelsesformanden redegjorde for talentudviklingsinitiativer i lokalsamfundet og på uddannelsesinstitutionerne. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der indarbejdes kr. i næste års budget til annoncering sammen med lokale samarbejdspartnere.

9 9 6. Budgetopfølgning 1. halvår 2010 Sagsfremstilling Økonomisk har første halvår været præget af rolig drift. De store begivenheder har været accept at bygningskøb til den udmeldte pris. En del af købet er midlertidig finansieret ved anvendelse af egenkapital, mens hovedbeløbet er skaffet ved optagelse af lån i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning. Det resterende lånebeløb vil blive optaget senere i efteråret, når der opstår behov for likviditet til finansieringen af den besluttede tilbygning. Der har i den forløbne regnskabsperiode været et merforbrug, som kun delvist er finasieret gennem større indtægter. Aktivitetsudvidelsen i efteråret vil yderligere belaste økonomi, hvorfor en nedjustering af årets overskud er nødvendig. I skrivende stund er der rygter om der udmeldes ekstraordinære besparelser på 1 % fra Undervisningsministeriet. Gennemførelsen af en sådan besparelse vil belaste skolens økonomi med ca kr., hvorfor det i den daglige ledelse overvejes, hvordan besparelser kan realiseres i et allerede iværksat aktivitetsniveau. Nedenfor er der givet en oversigt over forbrug og indtægter i første halvår med tilhørende forklaringer på afvigelserne. Forventet resultatopgørelse 30. juni 2010 Forbrug Budget Afvigelse Note Indtægter statstilskud Øvrige Refusioner I alt lønomkostninger Ledelse og adm Bestyrelse Undervisning Pedeller Rengøring I alt Øvrige omkostninger Undervisning Markedsføring Administration Bygningsdrift Afskrivninger

10 10 Finansielle indtægter I alt Overskud Som følge af merforbruget på lønområdet er der nedenfor lavet en særskilt analyse af de forventede indtægter og lønforbruget på årsbasis. I analysen indgår det forøgede aktivitetsniveau, som følge af elevoptaget i august Analyse af forbrug på årsniveau på indtægter og lønudgifter Forventet Budget Forskel Indtægter Lønudgifter Merforbrug Likviditet Skolens likviditet er stadig god. I forhold til forventningerne i budgettet er der dog sket en forringelse på ca. 7,5 mio. i forbindelse med a conto betaling af bygninger. Likviditeten har i første halvår svinget mellem et min. på 4,6 mio. og et max. på 13,7 mio. De store vedligeholdelsesarbejder og Fitness-projektet vil i efteråret dræne likviditeten kraftigt, hvorfor man bør oveveje hvornår sidste del af lånoptagelsen i forbindelse med bygningskøbet skal realiseres. Forklaringer på afvigelser Note 1 Note 2 På indtægtssiden er der ikke budgetteret med brobygning/intro. Der har været afholdt tilsvarende lønudgifter på undervisningen. Flere indtægter på sygdom, barsel og fleksordninger. Der er tilsvarende udgifter på lønsiden vedrørende undervisning, rengøring og pedeller. Desuden bidrag fra andre institutioner vedrørende udlån af lærere og ydelser (undervisning, vejledning, kursusledelse). Der har været et væsentligt merforbrug på løn, specielt vedrørende undervisning. Forklaringer findes dels i bemærkninger under note 1, dels i følgende forhold: 1. Der er på tidligere møde redegjort for underbudgettering på rengøringsområdet. 2. Der er ikke i budgettet taget højde for fluktuationerne i kontoen "feriepenge". En periodisering heraf ville have nedbragt lønudgiften med ca Der er ikke foretaget periodisering af udgifterne til særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. 4. Der har i skoleåret 2009/10 været et utilsigtet tabt timetal på "teknisk undertid" hos nogle lærere, mens andre har læst den tilsvarende tid som overtid (årsag: sygdom, barsel, semesterskift - studieretning).

11 11 5. Generel underbudgettering i forhold til anciennitetsstigninger, aldersreduktion. 6. Ansættelse af ekstra arbejdskraft på IT-pedelområdet. Note 3 Afvigelsen skal henføres til at der ikke er tale om et periodiseret budget, idet budgettet blev lavet på et tidspunkt, hvor køb af bygninger og optagelse af lån endnu ikke var på plads. Forventede omkostninger til køb, låneoptagelse, udgifter til bidrag, renter og afskrivninger er derfor alle budgetført ved årets start. Det er dog forventningen, at de faktiske omkostninger på området som helhed vil ligge tæt på det budgetterede årsbeløb. Note 4 Her er udgiftsført første renteafdrag i forbindelse med optagelse af lån i LR. I budgettet er beløbet bogført under bygningsdrift. Note 5 Se forklaringen til note 3 Konklusion Under forudsætning af at forbruget på posten Øvrige omkostninger i sin helhed holdes som budgetteret, vil det samlede overskud blive reduceret til ca kr. Der er derfor nødvendigt at sikre, at der ikke sættes aktiviteter i værk, der yderligere vil belaste lønudgifter og øvrige omkostninger. Samtidig bør der fortsat holdes fokus på at fastholde elevgrundlaget, således at indtægterne ikke formindskes. Generelt er skolen meget løntung, på grund af en aldersprofil med mange lærere på aldersreduktion og høj løn. Alene aldersreduktionen udgør således i næste skoleår ca timer. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 12 7. Rektors resultatlønskontrakt 2010 Sagsfremstilling Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010 er udfærdiget efter de anvisninger som Undervisningsministeriet har meddelt i 2 skrivelser af 10. juni 2009 (Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner) og med indarbejdelse af de beslutninger om handleplaner, som bestyrelsen besluttede på mødet i marts Der skelnes stadigvæk mellem (Med vægten af indsatsområdet i parentes) 1) Obligatoriske indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet a) Supplerende obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet, vægtet af bestyrelsen) i) Differentierede forberedelsesfaktorer, (5 %) og ii) Mere principiel tilstedeværelse. ( 5 %) b) obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet, vægtet af bestyrelsen) i) Studieparathed i STX (10 %) og ii) Reduktion af frafald i HF 10 (%) iii) I tilknytning til begge disse mål fastsætter bestyrelsen mål om en særlig indsats i form af differentieret og frivillig skrivepædagogik. (10 %) 2) Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder er dog fastsat af Undervisningsministeriet) (Effektiv institutionsdrift med effektiv og målrettet personaleanvendelse 20 %) 3) Institutionsspecifikke indsatsområder (opfølgning af skolens strategi og handleplaner (20 %) Bestyrelsen har tidligere besluttet at kontraktperioden følger kalenderåret. Rektor har arbejdet efter kontrakten i hele forårssemesteret, men underskrivelsen afventer bestyrelsens konstituering. Hovedprincipperne har været drøftet med den hidtidige formand og det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem med stemmeret. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at vicerektor også omfattes af resultatlønskontrakt. Bilag Udkast til Rektors resultatlønskontrakt Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager den foreslåede resultatlønskontrakt Kontrakten underskrives herefter af bestyrelsesformanden. Rektor indstiller, at han bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med vicerektor, idet man følger kutymen på området og denne kontrakt udmøntes med det halve beløb og samme udbetalingsprocent. Beslutning (Rektor deltog ikke i punktet)

13 Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede resultatlønskontrakt, som underskrives af bestyrelsesformanden. Rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med vicerektor udmøntet med det halve beløb og samme udbetalingsprocent som for rektor. 13

14 14 8. Mødeplan skoleåret Sagsfremstilling Bestyrelsens mødeplan for næste skoleår fastsættes på mødet. Det foreslås, at der disponeres med den samme kadence som hidtil, idet den giver en god rytme i forhold til de beslutninger, der skal vedtages i bestyrelsen og de interne arbejdsgange, der skal forberede og følge bestyrelsens beslutninger. Rektor foreslår følgende datoer og temaer: 27/9 2010: Bl.a. inspektion af byggeriet, forslag til finanslov 8/ Bl.a. forventning til regnskab, byggeregnskab, talentpolitik, internationalisering, budget 2011 etc. 24/ Bl.a. regnskab, klassedannelse, resultatkontrakt / Bl.a. eksamensresultat, ansættelser, fratræden, forventning til halvårsregnskab Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager en mødeplan Beslutning Følgende mødedatoer blev besluttet. Alle kl oktober december marts juni 2011

15 9. Eventuelt Intet 15

16 16 Punkt 3 Bilag 1. Oversigt over nye ansættelser pr. 1. August 2010 Ansatte med pædagogikum 4. Esben Lund EN/DA EN Nielsen 25. Charlotte DA/ID CP Hoffmann Pedersen 26. Jakob Bolko FY/MA/DL BO 28. Mette Grønkjær Jensen Bolko EN/FR/TY MG Ansatte uden pædagogikum 12. Per Hovmøller ID Christensen Pædagogikum 24. Karen Louise DA/DR Erichsen 28. Mai Pedersen EN/DR 100. Rikke Korsgaard Ottesen 110. Jacob Steen Odgaard 120. Signe Bech Mortensen 140. Har efterfølgende opsagt stilling Pædagogikum DA/SA Pædagogikum EN/ID Pædagogikum DA/PS ID/BI 152. Louise Debois DA/SA Frejlev Nielsen 154. Morten Husted MU/SA Pædagogikum PC KE MP RK JO SM LN MH 126. Hans Henrik Holm 157. Laila Mathiassen MA Ingeniørprojekt MA Ingeniørprojekt HH LM Årsvikarer 1. Andreas Naturgeografi BB Bundsbæk Bøndergaard 111. Jannie Søegaard EN JS

17 17 Punkt 7 Bilag 1. Udkast til resultatlønskontrakt Resultatlønskontrakt for rektor Hans Vangsgaard Hansen Holstebro Gymnasium og HF (Gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010) Under henvisning til Institutionsstyrelsens bemyndigelse af 10.juni 2009 samt Institutionsstyrelsens retningslinjer af samme dato, aftales følgende resultatmål som baggrund for udløsning af resultatløn i størrelsesordenen kr.(aktuelt niveau) i kalenderåret Nærværende kontrakt opdeles i følgende delelementer: 1) Obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet). A. Obligatorisk supplerende indsatsområde for alle uddannelsesinstitutioner a. Differentierede forberedelsesfaktorer b. Mere principiel tilstedeværelse B. Obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet) a. Studieparathed i STX b. Frafald i HF c. I tilknytning hertil fastsætter bestyrelsen en særlig indsats om skrivepædagogik 2) Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet) 3) Institutionsspecifikke indsatsområder (bestyrelsesvalgte) Det er bestyrelsens og rektors intentioner, at offentliggørelsen af denne kontrakts indhold vedr. indsatsområder og de besluttede mål vil kunne medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Holstebro Gymnasiums og HF`s opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for Resultatlønskontrakten skal ses i forlængelse af bestyrelsen vedtagelse af skolens Strategi 2020 den 9. december 2010 og de 2 årige handleplaner som bestyrelsen vedtog 25. marts 2010 for perioden 1/ til 31/

18 18 Ad 1A Obligatorisk supplerende indsatsområde for alle uddannelsesinstitutioner. (vægtning 10 %) a) Differentierede forberedelsesfaktorer(vægtning 5 %) For 100 % målopfyldelse skal det dokumenteres, at der på skolen er drøftet, at forberedelsesfaktoren er differentieret f.eks. således, at grupper af lærere, der lokalt kan forventes at have mere behov for tid til forberedelse, kan få denne ekstra tid stillet til rådighed, eller således at en del af forberedelsesressourcen reserveres særligt udviklingsarbejde. Der bør i denne proces fokuseres på medarbejdernes inddragelse og motivation. Drøftelserne skal ske med henblik på at institutionens lokale aftaler fra skoleåret tilgodeser disse formål. b) Mere principiel tilstedeværelse: (vægtning 5 %) For 100 % målopfyldelse skal det dokumenteres, at der er gennemført drøftelser om den kommende skoleaftale om at en andel af øvrige opgaver, herunder forberedelse, løses på skolen i et vist antal timer med mindre andet er aftalt med rektor. Drøftelserne skal ske med henblik på at institutionens lokale aftaler fra skoleåret tilgodeser disse formål. Det er en forudsætning, at lærerne i disse timer er tilgængelige for elevers, kollegers og ledelsens kontakt. Der bør i denne proces fokuseres på medarbejdernes inddragelse og motivation. Ad 1B Obligatoriske indsatsområder(fastsat af Undervisningsministeriet). (vægtning 30 %) a) Studieparathed STX: (vægtning 10 %) Der tilvejebringes en oversigt over andelen af elever, der afslutter studentereksamen indenfor normeret tid i 2010 sammenlignet med en tilsvarende oversigt for de foregående 3 år. Der tilvejebringes en oversigt over den generelle karakterudvikling med udgangspunkt i 2010 og 3 år tilbage. På den baggrund udarbejdes et notat til bestyrelsen om diverse overvejelser/analyser vedr. mulige/ønskelige tiltag på baggrund af oversigternes talmateriale. Der ønskes i notatet en vurdering af STX elevernes overgangsfrekvenser til anden uddannelse. 100 % målopfyldelse vil være forbedring af niveauet i forhold til karakterer og fuldførelse på STX uddannelsen i forhold til for de foregående 3 år, samt at det omtalte notat om overgangsfrekvenser indeholder anvisninger på, hvad der kan iværksættes for at få forhøjet overgangsfrekvenserne til anden uddannelse. b) Frafald HF: (vægtning 5 % + 5 %) Der skal tilvejebringes en talmæssig oversigt over frafaldet blandt Hf-eleverne i undervisningsåret 2009/2010 sammenlignet med en tilsvarende oversigt for de foregående 3 undervisningsår. Der skal lægges særlig vægt på fastholdelse af elever optaget i sommeren I den forbindelse udarbejdes et notat til bestyrelsen om diverse overvejelser/analyser vedr. mulige/ønskelige tiltag på baggrund af oversigtens talmateriale. 100 % målopfyldelse vil være fastholdelse af niveauet for afgangselever for de foregående 3 år (vægtning 5 %), samt at frafaldet for de elever, der blev optaget i 1. HF i

19 ikke overstiger 10 %, målt fra tælledagen primo september 2009 til tælledagen året efter. (vægtning 5 %) c) Indsats i form af tilbud om differentieret og frivillig skrivepædagogik. (vægtning 10 %) I forlængelse af de to ovennævnte punkter beslutter bestyrelsen, at der skal udvikles initiativer til forbedring af studieparathed og imødegåelse af frafald i form af en forøget indsats med hensyn til udvikling af det skriftlige arbejde. Der skal i efterårssemesteret 2010 etableres skrivetilbud til eleverne i forlængelse af skoledagen. Tilbuddet skal søge at mindske frafald på baggrund af forsømmelighed med det skriftlige arbejde. Det skal sikre at elever uden for skoletiden kan få hjælp til at udarbejde skriftlige opgaver, og endelig skal der gives elever med særlige talenter for det skriftlige arbejde mulighed for at få støtte i udviklingen af deres talent. Ad 2. Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet) (vægtning 20 %) a) Effektiv institutionsdrift: (initiativer, der sikrer øget rekruttering i mangelfag). (vægtning 20 %) Rektor pålægges at gøre en særlig indsats for at sikre, at der sker en øget rekruttering i mangelfag. Initiativerne skal have både en lokal, en regional og en national dimension. Det forudsættes, at initiativerne sker i samarbejde med andre vigtige aktører på området og at bestyrelsen gennem rapporter får mulighed for at forholde sig til initiativernes effekt på de ovennævnte dimensioner. 100 % målopfyldelse forudsætter, at Holstebro Gymnasium og HF rekrutterer flere lærere gennem utraditionelle initiativer, og at initiativerne sikrer en markant øget rekruttering til ungdomsuddannelserne på en tilfredsstillende måde. Ad 3. Skolens strategi 2020 og handleplaner (vægtning 20 %) Bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF vedtog i december 2009 et oplæg til et nyt strategisk arbejdsgrundlag Strategi 2020, og i marts 2010 vedtog man følgende overordnede handleplaner, og besluttede samtidigt at de skulle afspejles i rektors efterfølgende resultatlønskontrakt. Aktiviteter målrettet Strategi 2020s punkt 1. vægtning 10 %) o Aktiviteter for højere gennemførelse, aktiviteter mod fravær og frafald, og hvis dette truer så aktiviteter for omvalg. (systematisk identificering af elever med særlige personlige og faglige problemer og udvikling af særlige programmer for at hjælpe disse elever) (behandles i punkt 1b) o Aktiviteter for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Talentspotning (systematisk identificering af elever med særlig akademisk kapacitet og potentiale samt talentudvikling på skolen og i særlige programmer). o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv. Vi vil kvalitetsudvikle skolens arbejde med udvekslingselever og vil søge at arbejde mere målrettet med de europæiske programmer for udvikling af lærernes efteruddannelse. Endelig vil vi udvikle studierejserne på skolen, således at de mere systematisk sikrer, at elevudvekslinger, home-stays og

20 20 besøg på institutioner på ungdomsuddannelses- og videreuddannelsesniveau indgår i programmet. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på at Holstebro Gymnasium og Hf mere systematisk og vedholdende opdyrker et antal venskabsskoler både i Europa og på andre kontinenter. Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om talentudvikling. Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for talentudvikling, der beskriver hvorledes skolen identificerer og støtter særlige talenter på skolen indenfor alle fakulteter, således at initiativerne kan iværksættes i Initiativerne skal bl.a. ske i udstrakt samarbejde med det lokale talentmiljø i Holstebro (Danmarks Talent Akademi, Holstebro Elitesport, Holstebro SportsCollege samt de øvrige ungdomsuddannelser i Holstebro) (vægtning 5 %) Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om systematisk og målrettet at arbejde med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for internationalisering, der beskriver hvorledes skolen systematisk arbejder med at kvalitetsudvikle internationaliseringsmålsætningen indenfor alle studieretninger og på HF, således at initiativerne kan iværksættes i Initiativerne kan bl.a. ske i udstrakt samarbejde med de EU organer, der arbejder med uddannelse, og sikrer at skolen deltager i mere vedvarende netværk end hidtil anvendt. Da en væsentlig del af udgifterne til internationaliseringen sker med elevernes frivillige deltagerbetaling, skal internationaliseringsmålsætningen have særlig opmærksomhed på de elever, der ikke kan eller ønsker at deltage med frivillig deltagerbetaling. ) (vægtning 5 %) Aktiviteter målrettet strategiens punkt 2 (vægtning 5 %) o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med intern og ekstern information. Vi vil udvikle hjemmesiden, så den bliver et bedre redskab både for skolens elever og ansatte og for vores omverden. På den måde forfølger vi de interne målsætninger bedre, og på den måde sørger vi for at skolens omverden, både den lokale og den lidt fjerne får et godt indtryk af skolen og dens gode resultater. Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om systematisk og målrettet intern og ekstern information. Der skal igangsættes en nydesignet hjemmeside pr. 1/ og omverden skal løbende ved hjælp af fotos og tekst ugentligt gives indtryk af livet og resultaterne på skolen. Aktiviteter målrettet strategiens punkt 4 (vægtning 5 %) o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give elevers og medarbejdere mulighed for at forbedre deres sundhed og trivsel. Skolen skal gennem forskellige arrangementer tilbyde at elever og medarbejdere får mulighed for at deltage i motionsgivende aktiviteter herunder regelmæssig brug af skolens fitnessmuligheder. o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde for at skolens kantine øger elevers og ansattes mulighed for at købe sundere varer i kantinen og vil gradvist udfase de mindre sunde varer.

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere