Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat"

Transkript

1 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Jørgen Nørby X Anette Westy Erik Meineche Schmidt Åse Lydiksen Christian Heinsen X Julie Eg Frøkjær X Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen

2 2 Åben dagsorden 1. Valg til bestyrelsen og konstituering Sagsfremstilling Ifølge vedtægterne ledes Holstebro Gymnasium og HF af en bestyrelse på 10 personer, hvor 8 medlemmer har stemmeret. Følgende medlemmer er indstillet således: 1 medlem udpeges fra og af Aarhus Universitet. Erik Meineche Schmidt er udpeget. 1 medlem udpeges af Danmarks skolelederforening i Holstebro Kommune: Annette Westy er udpeget. 1 medlem udpeges af bestyrelsen for NUPARK Peter Kjeldberg er udpeget. 1 medlem udpeges af Regionsrådet blandt dets medlemmer. Jørgen Nørby er udpeget. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Regionen i forening. Jens Otto Nystrup er udpeget. 1 medlem udpeges ved selvsupplering. Medlemmet skal have ledelsesmæssig og pædagogisk kompetence indenfor de mellemlange videregående uddannelser. Bestyrelsen træffer beslutning på mødet 1 medlem udpeges af elevrådet med stemmeret og 1 medlem udpeges af elevrådet uden stemmeret. Medlemmet med stemmeret skal være fyldt 18 år. De hidtidige medlemmer Julie Eg Frøkjær (med stemmeret) og Christian Heinsen deltager i mødet. Elevrådet udpeger som sædvanlig nye medlemmer i august. 1 medlem udpeges af institutionens medarbejdere med stemmeret 1 medlem udpeges af institutionens medarbejdere uden stemmeret Finn Lyngholm Christensen er udpeget med stemmeret. Gerd Schmidt Nielsen er udpeget uden stemmeret Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen udpeger et medlem ved selvsupplering. Åse Lydiksen, der tidligere har været udpeget ved selvsupplering, har tilkendegivet, at hun er villig til at deltage i arbejdet igen. Rektor indstiller desuden, at bestyrelsen efter vedtægtens 12 vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende. Beslutning Bestyrelsen udpegede Åse Lydiksen ved selvsupplering.

3 3 Konstituering: Formand: Jens Otto Nystrup Næstformand: Peter Kjeldberg Forretningsordenen for Holstebro Gymnasium og HF sættes på næste bestyrelsesmøde

4 4 2. Orientering om eksamen 2010 Sagsfremstilling Eksamen er i det store hele foregået godt i år. På mødet fremlægger rektor lidt statistik om eksamen 2010 på skolen. Eksamensplanlægningen og afviklingen har i skrivende stund fungeret godt i år i den forstand at vores administrative system Lectio har været fint til at kommunikere med undervisningsministeriets EDB system. Der har igen i år været småfejl i de skriftlige opgaver, men afviklingen er forløbet uden de store problemer. Skolens lærere har efter to år med urimelig stor mundtlig censor belastning fået en acceptabel arbejdsbyrde. Karakterskalaen har igen fungeret uden problemer, og den diskuteres faktisk slet ikke længere. Der er p.t. ikke indkommet klagesager om eksamen, og rektor er ikke orienteret om uenighed i brug af den nye skala. Forligspartierne har som bekendt støttet Undervisningsministeriet i at ændre lidt på eksamenssystemet. Allerede ved dette års sommereksamen har eksamensperioden været reduceret med ca. to uger, og undervisningsåret derved forlænget. Denne reduktion er opnået ved at afkorte især den skriftlige eksamensperiode og forudsatte, at opgaverne i en del af fagene har været dubleret. Det er tilsyneladende sket uden de store problemer. Antallet af eksamensbegivenheder for den enkelte STX elev vil fremover blive reduceret fra 11 til 9 begivenheder. Som bekendt er eksamensudtrækket i STX allerede udvidet til at omfatte både mundtlige og skriftlige eksamensbegivenheder. HF eksamen er ikke omfattet af reduktion i antallet af eksamensbegivenheder. Her skal eleverne til eksamen i alle de fag, de afslutter. Bilag Karakterstatistik udleveres på mødet Referat Karaktergennemsnit Stx: 7,1 og hf: 5,9 Lidt højere gennemsnit i stx i forhold til sidste år, men lidt lavere i hf. Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning

5 5 3. Gennemgang af ansøgersituationen og klassedannelsen for elever og ansættelsessituationen for lærerpersonale ultimo juni 2010, samt opfølgning på nogle initiativer vedrørende rekruttering af lærerkræfter Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 25. marts 2010 blev det, på baggrund af ansøgertallet besluttet at danne 10 gymnasieklasser. Pr. 15. juni 2009 har vi efter optagelsesprøvernes afholdelse optaget 284 elever. I HF besluttede bestyrelsen at oprette 3 klasser på baggrund af ansøgertallet. Der er i dag efter optagelsesprøvernes afholdelse 85 elever. Der har været lidt vandringer ud og ind, men forventningen er altså, at der i august starter 10 fyldte klasser i gymnasiet, og 3 fyldte HF klasser. Der er således grund til at forvente en sund økonomi i forhold til klassedannelsen. Skolen er således i det kommende skoleår i den situation, at den maksimale kapacitet og den realiserede klassedannelse er ens. Bestyrelsen bør diskutere denne situation og i øvrigt have opmærksomheden rettet på de forskellige holdninger til optagelse og kapacitet som drøftes politisk, i bestyrelsesforeningen og blandt skolefolk i almindelighed. Drøftelsen kan foregå på baggrund af en oplysning om, at skolen ved optagelsen i 2011 vil kunne optage en årgang, der er lige så stor som 2010 årgangen indenfor kapaciteten. På lærersiden fratræder 11 lærere i forbindelse med sommerferien. 4 lærere, der fratræder til pension, har holdt 25 års jubilæum på skolen, 2 returnerer ikke hertil efter orlov til Grønland og de 5 er lærere, der har været på skolen i årsvikariater eller i få år. De 17 nyansatte rummer både erfarne kræfter og helt nyuddannede lærere, så det forventede generationsskifte forløber stadigvæk godt. Det er igen værd at bemærke, at siden skolen blev selvejende, har vi fortsat kunnet tiltrække ansatte i de naturvidenskabelige fag og matematik, men det skal bemærkes, at antallet af ansøgere med pædagogikum i alle fag er voldsomt dalende. Således fik skolen kun 32 ansøgere med pædagogikum til et opslag med stillinger i næsten hele gymnasiets fagrække. For få år siden fik vi over 100 ansøgninger til 5-7 stillinger. Følgende initiativer er iværksat: Fornyet aftalen med Aarhus Universitet om kort praktikophold for studerende med engelsk som hovedfag i kombination med andre fag. Vi har nu haft 2 besøg, og det kan mærkes, at skolen på den baggrund får et godt ry. Den midlertidige ansættelse af laborant i fysik, kemi og biologiområdet er som bekendt blevet til en permanent ansættelse i en flexstilling, og den pågældende aflaster samlingspasserne, og medvirker ved øvelser og i sikkerhedsarbejdet. Det er stadigvæk rektors og faglærernes opfattelse, at dette sammen med lokalernes beskaffenhed vurderes attraktivt i rekrutteringssituationen. Aarhus Universitet har etableret et Center for Science Education som er en naturlig samarbejdspartner for skolen. En af skolens lærere har i dette skoleår deltaget i en særlig tilrettelagt uddannelse til underviser i kemi. Rektor har deltaget i to projekter om rekruttering af nye naturvidenskabslærere. Dels et initiativ hvor universitetsstuderende med utraditionelle fag i gymnasieskolen (biokemi, geologi,

6 6 datateknik, nanofysik etc.) har fået meritvurderet deres uddannelser og drejes over mod gymnasieskolen og dels et projekt hvor man har iværksat omkvalificering af arbejdsløse civilingeniører. Især det sidste projekt ser lovende ud, og forventes at ville kunne bidrage afgørende til løsning af nogle alvorlige rekrutteringsproblemer. Punkt 3 Bilag 1 Oversigt over nyansættelser Referat Efter ferien er skolens kapacitet på 34 klasser nået. Relativt få ansøgere til de opslåede stillinger. Rektor redegjorde for forskellige initiativer for at styrke tiltrækningen. Bestyrelsen drøftede kort kapacitetsbegrebet. Drøftelsen vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen indleder drøftelser af kapacitetsbegrebet og af skolens kapacitet og i øvrigt tager orienteringen til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og sætter kapacitetsdrøftelsen på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde

7 7 4. Orientering om bygningsoverdragelsen og byggesagen Sagsfremstilling Som bekendt har skolen indgået købsaftale og finansieringsaftale vedrørende købet af skolens bygninger. Undervisningsministeriet (sælger) har meddelt, at skødet er under udarbejdelse, men skolen har ikke set skødet eller hørt om tinglysningen. Der er i samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS udarbejdet en vedligeholdelsesplan, og en del af vedligeholdelsesarbejderne for 2010 er udbudt i licitation sammen med tilbygningen ved idræt. Byggesagen er skredet frem som besluttet. Der er foretaget en detailprojektering, og vi er nu i den fase, hvor der har været afholdt licitation og hvor der på den baggrund er udvalgt håndværkere. Licitationen var en smule dyrere end forventet, men vi regner fortsat med, at tilbygningen kan realiseres for 5 mio. kr., men inventaret ( ) er mod forventning ikke indeholdt. Bygningen forventes færdig til ibrugtagning ca. 1. november 2010, men boldhallen forventes, at kunne indgå i undervisningen, når indesæsonen starter i uge 43. Sammen med nybyggeriet fornyes de 30 år gamle varme- og ventilationsanlæg for omklædning og hal, og der investeres i anlæg med bedre komfort og driftsøkonomi samt bedre styring. Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning, idet det søges at finde uforbrugte midler til inventar til fitness i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8 8 5. Orientering om Holstebro Gymnasium og HFs samarbejde med andre lokale og regionale institutioner om talent udvikling Sagsfremstilling Som bekendt besluttede bestyrelsen på forrige bestyrelsesmøde, at talentspotning (SIC!)! og talentudvikling i bred forstand skal opprioriteres på Holstebro Gymnasium og HF. Skolen skal ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølge forskellige mål om talentudvikling. Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for talentudvikling, der beskriver hvorledes skolen identificerer og støtter særlige talenter på skolen indenfor alle fakulteter, således at initiativerne kan iværksættes i Aktiviteter iværksættes for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Der er, som tidligere nævnt, tale om at medvirke til at udvikle elever med særligt talent indenfor sport og kunst, men også udvikling af elever med særlig akademisk kapacitet og potentiale. Der er desuden både tale om at udvikle dem på skolen og i særlige programmer, som skolen iværksætter, men også tale om samarbejde med andre institutioner og organisationer. På bestyrelsesmødet vil det kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem Jens Otto Nystrup og rektor gøre rede for nogle overvejelser i lokalsamfundet, som skolen støtter. Der er dels tale om nogle initiativer, som kommunen overvejer at realisere på det kunstneriske område, og dels nogle samarbejdsinitiativer, som rektor overvejer sammen med andre institutionsledere i byen og regionen. Rektor forventer, at disse initiativer vil medføre forøget behov for annoncering sammen med de lokale samarbejdspartnere og foreslår, at der i næste års budget indarbejdes et beløb på kr. til dette formål. Talentarbejdet forventes at blive et punkt på bestyrelsens møde i december 2010, hvor der fremlægges en egentlig plan for skolens politik på området. Referat Rektor og bestyrelsesformanden redegjorde for talentudviklingsinitiativer i lokalsamfundet og på uddannelsesinstitutionerne. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der indarbejdes kr. i næste års budget til annoncering sammen med lokale samarbejdspartnere.

9 9 6. Budgetopfølgning 1. halvår 2010 Sagsfremstilling Økonomisk har første halvår været præget af rolig drift. De store begivenheder har været accept at bygningskøb til den udmeldte pris. En del af købet er midlertidig finansieret ved anvendelse af egenkapital, mens hovedbeløbet er skaffet ved optagelse af lån i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning. Det resterende lånebeløb vil blive optaget senere i efteråret, når der opstår behov for likviditet til finansieringen af den besluttede tilbygning. Der har i den forløbne regnskabsperiode været et merforbrug, som kun delvist er finasieret gennem større indtægter. Aktivitetsudvidelsen i efteråret vil yderligere belaste økonomi, hvorfor en nedjustering af årets overskud er nødvendig. I skrivende stund er der rygter om der udmeldes ekstraordinære besparelser på 1 % fra Undervisningsministeriet. Gennemførelsen af en sådan besparelse vil belaste skolens økonomi med ca kr., hvorfor det i den daglige ledelse overvejes, hvordan besparelser kan realiseres i et allerede iværksat aktivitetsniveau. Nedenfor er der givet en oversigt over forbrug og indtægter i første halvår med tilhørende forklaringer på afvigelserne. Forventet resultatopgørelse 30. juni 2010 Forbrug Budget Afvigelse Note Indtægter statstilskud Øvrige Refusioner I alt lønomkostninger Ledelse og adm Bestyrelse Undervisning Pedeller Rengøring I alt Øvrige omkostninger Undervisning Markedsføring Administration Bygningsdrift Afskrivninger

10 10 Finansielle indtægter I alt Overskud Som følge af merforbruget på lønområdet er der nedenfor lavet en særskilt analyse af de forventede indtægter og lønforbruget på årsbasis. I analysen indgår det forøgede aktivitetsniveau, som følge af elevoptaget i august Analyse af forbrug på årsniveau på indtægter og lønudgifter Forventet Budget Forskel Indtægter Lønudgifter Merforbrug Likviditet Skolens likviditet er stadig god. I forhold til forventningerne i budgettet er der dog sket en forringelse på ca. 7,5 mio. i forbindelse med a conto betaling af bygninger. Likviditeten har i første halvår svinget mellem et min. på 4,6 mio. og et max. på 13,7 mio. De store vedligeholdelsesarbejder og Fitness-projektet vil i efteråret dræne likviditeten kraftigt, hvorfor man bør oveveje hvornår sidste del af lånoptagelsen i forbindelse med bygningskøbet skal realiseres. Forklaringer på afvigelser Note 1 Note 2 På indtægtssiden er der ikke budgetteret med brobygning/intro. Der har været afholdt tilsvarende lønudgifter på undervisningen. Flere indtægter på sygdom, barsel og fleksordninger. Der er tilsvarende udgifter på lønsiden vedrørende undervisning, rengøring og pedeller. Desuden bidrag fra andre institutioner vedrørende udlån af lærere og ydelser (undervisning, vejledning, kursusledelse). Der har været et væsentligt merforbrug på løn, specielt vedrørende undervisning. Forklaringer findes dels i bemærkninger under note 1, dels i følgende forhold: 1. Der er på tidligere møde redegjort for underbudgettering på rengøringsområdet. 2. Der er ikke i budgettet taget højde for fluktuationerne i kontoen "feriepenge". En periodisering heraf ville have nedbragt lønudgiften med ca Der er ikke foretaget periodisering af udgifterne til særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. 4. Der har i skoleåret 2009/10 været et utilsigtet tabt timetal på "teknisk undertid" hos nogle lærere, mens andre har læst den tilsvarende tid som overtid (årsag: sygdom, barsel, semesterskift - studieretning).

11 11 5. Generel underbudgettering i forhold til anciennitetsstigninger, aldersreduktion. 6. Ansættelse af ekstra arbejdskraft på IT-pedelområdet. Note 3 Afvigelsen skal henføres til at der ikke er tale om et periodiseret budget, idet budgettet blev lavet på et tidspunkt, hvor køb af bygninger og optagelse af lån endnu ikke var på plads. Forventede omkostninger til køb, låneoptagelse, udgifter til bidrag, renter og afskrivninger er derfor alle budgetført ved årets start. Det er dog forventningen, at de faktiske omkostninger på området som helhed vil ligge tæt på det budgetterede årsbeløb. Note 4 Her er udgiftsført første renteafdrag i forbindelse med optagelse af lån i LR. I budgettet er beløbet bogført under bygningsdrift. Note 5 Se forklaringen til note 3 Konklusion Under forudsætning af at forbruget på posten Øvrige omkostninger i sin helhed holdes som budgetteret, vil det samlede overskud blive reduceret til ca kr. Der er derfor nødvendigt at sikre, at der ikke sættes aktiviteter i værk, der yderligere vil belaste lønudgifter og øvrige omkostninger. Samtidig bør der fortsat holdes fokus på at fastholde elevgrundlaget, således at indtægterne ikke formindskes. Generelt er skolen meget løntung, på grund af en aldersprofil med mange lærere på aldersreduktion og høj løn. Alene aldersreduktionen udgør således i næste skoleår ca timer. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 12 7. Rektors resultatlønskontrakt 2010 Sagsfremstilling Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010 er udfærdiget efter de anvisninger som Undervisningsministeriet har meddelt i 2 skrivelser af 10. juni 2009 (Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner) og med indarbejdelse af de beslutninger om handleplaner, som bestyrelsen besluttede på mødet i marts Der skelnes stadigvæk mellem (Med vægten af indsatsområdet i parentes) 1) Obligatoriske indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet a) Supplerende obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet, vægtet af bestyrelsen) i) Differentierede forberedelsesfaktorer, (5 %) og ii) Mere principiel tilstedeværelse. ( 5 %) b) obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet, vægtet af bestyrelsen) i) Studieparathed i STX (10 %) og ii) Reduktion af frafald i HF 10 (%) iii) I tilknytning til begge disse mål fastsætter bestyrelsen mål om en særlig indsats i form af differentieret og frivillig skrivepædagogik. (10 %) 2) Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder er dog fastsat af Undervisningsministeriet) (Effektiv institutionsdrift med effektiv og målrettet personaleanvendelse 20 %) 3) Institutionsspecifikke indsatsområder (opfølgning af skolens strategi og handleplaner (20 %) Bestyrelsen har tidligere besluttet at kontraktperioden følger kalenderåret. Rektor har arbejdet efter kontrakten i hele forårssemesteret, men underskrivelsen afventer bestyrelsens konstituering. Hovedprincipperne har været drøftet med den hidtidige formand og det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem med stemmeret. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at vicerektor også omfattes af resultatlønskontrakt. Bilag Udkast til Rektors resultatlønskontrakt Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager den foreslåede resultatlønskontrakt Kontrakten underskrives herefter af bestyrelsesformanden. Rektor indstiller, at han bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med vicerektor, idet man følger kutymen på området og denne kontrakt udmøntes med det halve beløb og samme udbetalingsprocent. Beslutning (Rektor deltog ikke i punktet)

13 Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede resultatlønskontrakt, som underskrives af bestyrelsesformanden. Rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med vicerektor udmøntet med det halve beløb og samme udbetalingsprocent som for rektor. 13

14 14 8. Mødeplan skoleåret Sagsfremstilling Bestyrelsens mødeplan for næste skoleår fastsættes på mødet. Det foreslås, at der disponeres med den samme kadence som hidtil, idet den giver en god rytme i forhold til de beslutninger, der skal vedtages i bestyrelsen og de interne arbejdsgange, der skal forberede og følge bestyrelsens beslutninger. Rektor foreslår følgende datoer og temaer: 27/9 2010: Bl.a. inspektion af byggeriet, forslag til finanslov 8/ Bl.a. forventning til regnskab, byggeregnskab, talentpolitik, internationalisering, budget 2011 etc. 24/ Bl.a. regnskab, klassedannelse, resultatkontrakt / Bl.a. eksamensresultat, ansættelser, fratræden, forventning til halvårsregnskab Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager en mødeplan Beslutning Følgende mødedatoer blev besluttet. Alle kl oktober december marts juni 2011

15 9. Eventuelt Intet 15

16 16 Punkt 3 Bilag 1. Oversigt over nye ansættelser pr. 1. August 2010 Ansatte med pædagogikum 4. Esben Lund EN/DA EN Nielsen 25. Charlotte DA/ID CP Hoffmann Pedersen 26. Jakob Bolko FY/MA/DL BO 28. Mette Grønkjær Jensen Bolko EN/FR/TY MG Ansatte uden pædagogikum 12. Per Hovmøller ID Christensen Pædagogikum 24. Karen Louise DA/DR Erichsen 28. Mai Pedersen EN/DR 100. Rikke Korsgaard Ottesen 110. Jacob Steen Odgaard 120. Signe Bech Mortensen 140. Har efterfølgende opsagt stilling Pædagogikum DA/SA Pædagogikum EN/ID Pædagogikum DA/PS ID/BI 152. Louise Debois DA/SA Frejlev Nielsen 154. Morten Husted MU/SA Pædagogikum PC KE MP RK JO SM LN MH 126. Hans Henrik Holm 157. Laila Mathiassen MA Ingeniørprojekt MA Ingeniørprojekt HH LM Årsvikarer 1. Andreas Naturgeografi BB Bundsbæk Bøndergaard 111. Jannie Søegaard EN JS

17 17 Punkt 7 Bilag 1. Udkast til resultatlønskontrakt Resultatlønskontrakt for rektor Hans Vangsgaard Hansen Holstebro Gymnasium og HF (Gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010) Under henvisning til Institutionsstyrelsens bemyndigelse af 10.juni 2009 samt Institutionsstyrelsens retningslinjer af samme dato, aftales følgende resultatmål som baggrund for udløsning af resultatløn i størrelsesordenen kr.(aktuelt niveau) i kalenderåret Nærværende kontrakt opdeles i følgende delelementer: 1) Obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet). A. Obligatorisk supplerende indsatsområde for alle uddannelsesinstitutioner a. Differentierede forberedelsesfaktorer b. Mere principiel tilstedeværelse B. Obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet) a. Studieparathed i STX b. Frafald i HF c. I tilknytning hertil fastsætter bestyrelsen en særlig indsats om skrivepædagogik 2) Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet) 3) Institutionsspecifikke indsatsområder (bestyrelsesvalgte) Det er bestyrelsens og rektors intentioner, at offentliggørelsen af denne kontrakts indhold vedr. indsatsområder og de besluttede mål vil kunne medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Holstebro Gymnasiums og HF`s opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for Resultatlønskontrakten skal ses i forlængelse af bestyrelsen vedtagelse af skolens Strategi 2020 den 9. december 2010 og de 2 årige handleplaner som bestyrelsen vedtog 25. marts 2010 for perioden 1/ til 31/

18 18 Ad 1A Obligatorisk supplerende indsatsområde for alle uddannelsesinstitutioner. (vægtning 10 %) a) Differentierede forberedelsesfaktorer(vægtning 5 %) For 100 % målopfyldelse skal det dokumenteres, at der på skolen er drøftet, at forberedelsesfaktoren er differentieret f.eks. således, at grupper af lærere, der lokalt kan forventes at have mere behov for tid til forberedelse, kan få denne ekstra tid stillet til rådighed, eller således at en del af forberedelsesressourcen reserveres særligt udviklingsarbejde. Der bør i denne proces fokuseres på medarbejdernes inddragelse og motivation. Drøftelserne skal ske med henblik på at institutionens lokale aftaler fra skoleåret tilgodeser disse formål. b) Mere principiel tilstedeværelse: (vægtning 5 %) For 100 % målopfyldelse skal det dokumenteres, at der er gennemført drøftelser om den kommende skoleaftale om at en andel af øvrige opgaver, herunder forberedelse, løses på skolen i et vist antal timer med mindre andet er aftalt med rektor. Drøftelserne skal ske med henblik på at institutionens lokale aftaler fra skoleåret tilgodeser disse formål. Det er en forudsætning, at lærerne i disse timer er tilgængelige for elevers, kollegers og ledelsens kontakt. Der bør i denne proces fokuseres på medarbejdernes inddragelse og motivation. Ad 1B Obligatoriske indsatsområder(fastsat af Undervisningsministeriet). (vægtning 30 %) a) Studieparathed STX: (vægtning 10 %) Der tilvejebringes en oversigt over andelen af elever, der afslutter studentereksamen indenfor normeret tid i 2010 sammenlignet med en tilsvarende oversigt for de foregående 3 år. Der tilvejebringes en oversigt over den generelle karakterudvikling med udgangspunkt i 2010 og 3 år tilbage. På den baggrund udarbejdes et notat til bestyrelsen om diverse overvejelser/analyser vedr. mulige/ønskelige tiltag på baggrund af oversigternes talmateriale. Der ønskes i notatet en vurdering af STX elevernes overgangsfrekvenser til anden uddannelse. 100 % målopfyldelse vil være forbedring af niveauet i forhold til karakterer og fuldførelse på STX uddannelsen i forhold til for de foregående 3 år, samt at det omtalte notat om overgangsfrekvenser indeholder anvisninger på, hvad der kan iværksættes for at få forhøjet overgangsfrekvenserne til anden uddannelse. b) Frafald HF: (vægtning 5 % + 5 %) Der skal tilvejebringes en talmæssig oversigt over frafaldet blandt Hf-eleverne i undervisningsåret 2009/2010 sammenlignet med en tilsvarende oversigt for de foregående 3 undervisningsår. Der skal lægges særlig vægt på fastholdelse af elever optaget i sommeren I den forbindelse udarbejdes et notat til bestyrelsen om diverse overvejelser/analyser vedr. mulige/ønskelige tiltag på baggrund af oversigtens talmateriale. 100 % målopfyldelse vil være fastholdelse af niveauet for afgangselever for de foregående 3 år (vægtning 5 %), samt at frafaldet for de elever, der blev optaget i 1. HF i

19 ikke overstiger 10 %, målt fra tælledagen primo september 2009 til tælledagen året efter. (vægtning 5 %) c) Indsats i form af tilbud om differentieret og frivillig skrivepædagogik. (vægtning 10 %) I forlængelse af de to ovennævnte punkter beslutter bestyrelsen, at der skal udvikles initiativer til forbedring af studieparathed og imødegåelse af frafald i form af en forøget indsats med hensyn til udvikling af det skriftlige arbejde. Der skal i efterårssemesteret 2010 etableres skrivetilbud til eleverne i forlængelse af skoledagen. Tilbuddet skal søge at mindske frafald på baggrund af forsømmelighed med det skriftlige arbejde. Det skal sikre at elever uden for skoletiden kan få hjælp til at udarbejde skriftlige opgaver, og endelig skal der gives elever med særlige talenter for det skriftlige arbejde mulighed for at få støtte i udviklingen af deres talent. Ad 2. Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet) (vægtning 20 %) a) Effektiv institutionsdrift: (initiativer, der sikrer øget rekruttering i mangelfag). (vægtning 20 %) Rektor pålægges at gøre en særlig indsats for at sikre, at der sker en øget rekruttering i mangelfag. Initiativerne skal have både en lokal, en regional og en national dimension. Det forudsættes, at initiativerne sker i samarbejde med andre vigtige aktører på området og at bestyrelsen gennem rapporter får mulighed for at forholde sig til initiativernes effekt på de ovennævnte dimensioner. 100 % målopfyldelse forudsætter, at Holstebro Gymnasium og HF rekrutterer flere lærere gennem utraditionelle initiativer, og at initiativerne sikrer en markant øget rekruttering til ungdomsuddannelserne på en tilfredsstillende måde. Ad 3. Skolens strategi 2020 og handleplaner (vægtning 20 %) Bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF vedtog i december 2009 et oplæg til et nyt strategisk arbejdsgrundlag Strategi 2020, og i marts 2010 vedtog man følgende overordnede handleplaner, og besluttede samtidigt at de skulle afspejles i rektors efterfølgende resultatlønskontrakt. Aktiviteter målrettet Strategi 2020s punkt 1. vægtning 10 %) o Aktiviteter for højere gennemførelse, aktiviteter mod fravær og frafald, og hvis dette truer så aktiviteter for omvalg. (systematisk identificering af elever med særlige personlige og faglige problemer og udvikling af særlige programmer for at hjælpe disse elever) (behandles i punkt 1b) o Aktiviteter for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Talentspotning (systematisk identificering af elever med særlig akademisk kapacitet og potentiale samt talentudvikling på skolen og i særlige programmer). o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv. Vi vil kvalitetsudvikle skolens arbejde med udvekslingselever og vil søge at arbejde mere målrettet med de europæiske programmer for udvikling af lærernes efteruddannelse. Endelig vil vi udvikle studierejserne på skolen, således at de mere systematisk sikrer, at elevudvekslinger, home-stays og

20 20 besøg på institutioner på ungdomsuddannelses- og videreuddannelsesniveau indgår i programmet. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på at Holstebro Gymnasium og Hf mere systematisk og vedholdende opdyrker et antal venskabsskoler både i Europa og på andre kontinenter. Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om talentudvikling. Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for talentudvikling, der beskriver hvorledes skolen identificerer og støtter særlige talenter på skolen indenfor alle fakulteter, således at initiativerne kan iværksættes i Initiativerne skal bl.a. ske i udstrakt samarbejde med det lokale talentmiljø i Holstebro (Danmarks Talent Akademi, Holstebro Elitesport, Holstebro SportsCollege samt de øvrige ungdomsuddannelser i Holstebro) (vægtning 5 %) Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om systematisk og målrettet at arbejde med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for internationalisering, der beskriver hvorledes skolen systematisk arbejder med at kvalitetsudvikle internationaliseringsmålsætningen indenfor alle studieretninger og på HF, således at initiativerne kan iværksættes i Initiativerne kan bl.a. ske i udstrakt samarbejde med de EU organer, der arbejder med uddannelse, og sikrer at skolen deltager i mere vedvarende netværk end hidtil anvendt. Da en væsentlig del af udgifterne til internationaliseringen sker med elevernes frivillige deltagerbetaling, skal internationaliseringsmålsætningen have særlig opmærksomhed på de elever, der ikke kan eller ønsker at deltage med frivillig deltagerbetaling. ) (vægtning 5 %) Aktiviteter målrettet strategiens punkt 2 (vægtning 5 %) o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med intern og ekstern information. Vi vil udvikle hjemmesiden, så den bliver et bedre redskab både for skolens elever og ansatte og for vores omverden. På den måde forfølger vi de interne målsætninger bedre, og på den måde sørger vi for at skolens omverden, både den lokale og den lidt fjerne får et godt indtryk af skolen og dens gode resultater. Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om systematisk og målrettet intern og ekstern information. Der skal igangsættes en nydesignet hjemmeside pr. 1/ og omverden skal løbende ved hjælp af fotos og tekst ugentligt gives indtryk af livet og resultaterne på skolen. Aktiviteter målrettet strategiens punkt 4 (vægtning 5 %) o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give elevers og medarbejdere mulighed for at forbedre deres sundhed og trivsel. Skolen skal gennem forskellige arrangementer tilbyde at elever og medarbejdere får mulighed for at deltage i motionsgivende aktiviteter herunder regelmæssig brug af skolens fitnessmuligheder. o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde for at skolens kantine øger elevers og ansattes mulighed for at købe sundere varer i kantinen og vil gradvist udfase de mindre sunde varer.

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden Mandag den 29. juni 2009 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 13. juni 2012 Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Tilstede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted, Jonas Harding, Mogens

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 15. marts 2014 Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2013 (revisor til

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Torben Iversen Joe Jensen Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan Skjold

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4 Referat af bestyrelsens møde mandag den 30. marts 2009 Til stede: Jan Halle (JH), Ulrik Westring (UW), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Preben Sørensen (PS), Nils-Henrik Pedersen (NH), Charlotte

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Birthe Rasmussen (BR) Helle Pedersen

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere