Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat"

Transkript

1 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Jørgen Nørby X Anette Westy Erik Meineche Schmidt Åse Lydiksen Christian Heinsen X Julie Eg Frøkjær X Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen

2 2 Åben dagsorden 1. Valg til bestyrelsen og konstituering Sagsfremstilling Ifølge vedtægterne ledes Holstebro Gymnasium og HF af en bestyrelse på 10 personer, hvor 8 medlemmer har stemmeret. Følgende medlemmer er indstillet således: 1 medlem udpeges fra og af Aarhus Universitet. Erik Meineche Schmidt er udpeget. 1 medlem udpeges af Danmarks skolelederforening i Holstebro Kommune: Annette Westy er udpeget. 1 medlem udpeges af bestyrelsen for NUPARK Peter Kjeldberg er udpeget. 1 medlem udpeges af Regionsrådet blandt dets medlemmer. Jørgen Nørby er udpeget. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i Regionen i forening. Jens Otto Nystrup er udpeget. 1 medlem udpeges ved selvsupplering. Medlemmet skal have ledelsesmæssig og pædagogisk kompetence indenfor de mellemlange videregående uddannelser. Bestyrelsen træffer beslutning på mødet 1 medlem udpeges af elevrådet med stemmeret og 1 medlem udpeges af elevrådet uden stemmeret. Medlemmet med stemmeret skal være fyldt 18 år. De hidtidige medlemmer Julie Eg Frøkjær (med stemmeret) og Christian Heinsen deltager i mødet. Elevrådet udpeger som sædvanlig nye medlemmer i august. 1 medlem udpeges af institutionens medarbejdere med stemmeret 1 medlem udpeges af institutionens medarbejdere uden stemmeret Finn Lyngholm Christensen er udpeget med stemmeret. Gerd Schmidt Nielsen er udpeget uden stemmeret Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen udpeger et medlem ved selvsupplering. Åse Lydiksen, der tidligere har været udpeget ved selvsupplering, har tilkendegivet, at hun er villig til at deltage i arbejdet igen. Rektor indstiller desuden, at bestyrelsen efter vedtægtens 12 vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende. Beslutning Bestyrelsen udpegede Åse Lydiksen ved selvsupplering.

3 3 Konstituering: Formand: Jens Otto Nystrup Næstformand: Peter Kjeldberg Forretningsordenen for Holstebro Gymnasium og HF sættes på næste bestyrelsesmøde

4 4 2. Orientering om eksamen 2010 Sagsfremstilling Eksamen er i det store hele foregået godt i år. På mødet fremlægger rektor lidt statistik om eksamen 2010 på skolen. Eksamensplanlægningen og afviklingen har i skrivende stund fungeret godt i år i den forstand at vores administrative system Lectio har været fint til at kommunikere med undervisningsministeriets EDB system. Der har igen i år været småfejl i de skriftlige opgaver, men afviklingen er forløbet uden de store problemer. Skolens lærere har efter to år med urimelig stor mundtlig censor belastning fået en acceptabel arbejdsbyrde. Karakterskalaen har igen fungeret uden problemer, og den diskuteres faktisk slet ikke længere. Der er p.t. ikke indkommet klagesager om eksamen, og rektor er ikke orienteret om uenighed i brug af den nye skala. Forligspartierne har som bekendt støttet Undervisningsministeriet i at ændre lidt på eksamenssystemet. Allerede ved dette års sommereksamen har eksamensperioden været reduceret med ca. to uger, og undervisningsåret derved forlænget. Denne reduktion er opnået ved at afkorte især den skriftlige eksamensperiode og forudsatte, at opgaverne i en del af fagene har været dubleret. Det er tilsyneladende sket uden de store problemer. Antallet af eksamensbegivenheder for den enkelte STX elev vil fremover blive reduceret fra 11 til 9 begivenheder. Som bekendt er eksamensudtrækket i STX allerede udvidet til at omfatte både mundtlige og skriftlige eksamensbegivenheder. HF eksamen er ikke omfattet af reduktion i antallet af eksamensbegivenheder. Her skal eleverne til eksamen i alle de fag, de afslutter. Bilag Karakterstatistik udleveres på mødet Referat Karaktergennemsnit Stx: 7,1 og hf: 5,9 Lidt højere gennemsnit i stx i forhold til sidste år, men lidt lavere i hf. Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning

5 5 3. Gennemgang af ansøgersituationen og klassedannelsen for elever og ansættelsessituationen for lærerpersonale ultimo juni 2010, samt opfølgning på nogle initiativer vedrørende rekruttering af lærerkræfter Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 25. marts 2010 blev det, på baggrund af ansøgertallet besluttet at danne 10 gymnasieklasser. Pr. 15. juni 2009 har vi efter optagelsesprøvernes afholdelse optaget 284 elever. I HF besluttede bestyrelsen at oprette 3 klasser på baggrund af ansøgertallet. Der er i dag efter optagelsesprøvernes afholdelse 85 elever. Der har været lidt vandringer ud og ind, men forventningen er altså, at der i august starter 10 fyldte klasser i gymnasiet, og 3 fyldte HF klasser. Der er således grund til at forvente en sund økonomi i forhold til klassedannelsen. Skolen er således i det kommende skoleår i den situation, at den maksimale kapacitet og den realiserede klassedannelse er ens. Bestyrelsen bør diskutere denne situation og i øvrigt have opmærksomheden rettet på de forskellige holdninger til optagelse og kapacitet som drøftes politisk, i bestyrelsesforeningen og blandt skolefolk i almindelighed. Drøftelsen kan foregå på baggrund af en oplysning om, at skolen ved optagelsen i 2011 vil kunne optage en årgang, der er lige så stor som 2010 årgangen indenfor kapaciteten. På lærersiden fratræder 11 lærere i forbindelse med sommerferien. 4 lærere, der fratræder til pension, har holdt 25 års jubilæum på skolen, 2 returnerer ikke hertil efter orlov til Grønland og de 5 er lærere, der har været på skolen i årsvikariater eller i få år. De 17 nyansatte rummer både erfarne kræfter og helt nyuddannede lærere, så det forventede generationsskifte forløber stadigvæk godt. Det er igen værd at bemærke, at siden skolen blev selvejende, har vi fortsat kunnet tiltrække ansatte i de naturvidenskabelige fag og matematik, men det skal bemærkes, at antallet af ansøgere med pædagogikum i alle fag er voldsomt dalende. Således fik skolen kun 32 ansøgere med pædagogikum til et opslag med stillinger i næsten hele gymnasiets fagrække. For få år siden fik vi over 100 ansøgninger til 5-7 stillinger. Følgende initiativer er iværksat: Fornyet aftalen med Aarhus Universitet om kort praktikophold for studerende med engelsk som hovedfag i kombination med andre fag. Vi har nu haft 2 besøg, og det kan mærkes, at skolen på den baggrund får et godt ry. Den midlertidige ansættelse af laborant i fysik, kemi og biologiområdet er som bekendt blevet til en permanent ansættelse i en flexstilling, og den pågældende aflaster samlingspasserne, og medvirker ved øvelser og i sikkerhedsarbejdet. Det er stadigvæk rektors og faglærernes opfattelse, at dette sammen med lokalernes beskaffenhed vurderes attraktivt i rekrutteringssituationen. Aarhus Universitet har etableret et Center for Science Education som er en naturlig samarbejdspartner for skolen. En af skolens lærere har i dette skoleår deltaget i en særlig tilrettelagt uddannelse til underviser i kemi. Rektor har deltaget i to projekter om rekruttering af nye naturvidenskabslærere. Dels et initiativ hvor universitetsstuderende med utraditionelle fag i gymnasieskolen (biokemi, geologi,

6 6 datateknik, nanofysik etc.) har fået meritvurderet deres uddannelser og drejes over mod gymnasieskolen og dels et projekt hvor man har iværksat omkvalificering af arbejdsløse civilingeniører. Især det sidste projekt ser lovende ud, og forventes at ville kunne bidrage afgørende til løsning af nogle alvorlige rekrutteringsproblemer. Punkt 3 Bilag 1 Oversigt over nyansættelser Referat Efter ferien er skolens kapacitet på 34 klasser nået. Relativt få ansøgere til de opslåede stillinger. Rektor redegjorde for forskellige initiativer for at styrke tiltrækningen. Bestyrelsen drøftede kort kapacitetsbegrebet. Drøftelsen vil blive genoptaget på næste bestyrelsesmøde. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen indleder drøftelser af kapacitetsbegrebet og af skolens kapacitet og i øvrigt tager orienteringen til efterretning Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og sætter kapacitetsdrøftelsen på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde

7 7 4. Orientering om bygningsoverdragelsen og byggesagen Sagsfremstilling Som bekendt har skolen indgået købsaftale og finansieringsaftale vedrørende købet af skolens bygninger. Undervisningsministeriet (sælger) har meddelt, at skødet er under udarbejdelse, men skolen har ikke set skødet eller hørt om tinglysningen. Der er i samarbejde med ingeniørfirmaet NIRAS udarbejdet en vedligeholdelsesplan, og en del af vedligeholdelsesarbejderne for 2010 er udbudt i licitation sammen med tilbygningen ved idræt. Byggesagen er skredet frem som besluttet. Der er foretaget en detailprojektering, og vi er nu i den fase, hvor der har været afholdt licitation og hvor der på den baggrund er udvalgt håndværkere. Licitationen var en smule dyrere end forventet, men vi regner fortsat med, at tilbygningen kan realiseres for 5 mio. kr., men inventaret ( ) er mod forventning ikke indeholdt. Bygningen forventes færdig til ibrugtagning ca. 1. november 2010, men boldhallen forventes, at kunne indgå i undervisningen, når indesæsonen starter i uge 43. Sammen med nybyggeriet fornyes de 30 år gamle varme- og ventilationsanlæg for omklædning og hal, og der investeres i anlæg med bedre komfort og driftsøkonomi samt bedre styring. Indstilling Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning, idet det søges at finde uforbrugte midler til inventar til fitness i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8 8 5. Orientering om Holstebro Gymnasium og HFs samarbejde med andre lokale og regionale institutioner om talent udvikling Sagsfremstilling Som bekendt besluttede bestyrelsen på forrige bestyrelsesmøde, at talentspotning (SIC!)! og talentudvikling i bred forstand skal opprioriteres på Holstebro Gymnasium og HF. Skolen skal ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølge forskellige mål om talentudvikling. Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for talentudvikling, der beskriver hvorledes skolen identificerer og støtter særlige talenter på skolen indenfor alle fakulteter, således at initiativerne kan iværksættes i Aktiviteter iværksættes for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Der er, som tidligere nævnt, tale om at medvirke til at udvikle elever med særligt talent indenfor sport og kunst, men også udvikling af elever med særlig akademisk kapacitet og potentiale. Der er desuden både tale om at udvikle dem på skolen og i særlige programmer, som skolen iværksætter, men også tale om samarbejde med andre institutioner og organisationer. På bestyrelsesmødet vil det kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem Jens Otto Nystrup og rektor gøre rede for nogle overvejelser i lokalsamfundet, som skolen støtter. Der er dels tale om nogle initiativer, som kommunen overvejer at realisere på det kunstneriske område, og dels nogle samarbejdsinitiativer, som rektor overvejer sammen med andre institutionsledere i byen og regionen. Rektor forventer, at disse initiativer vil medføre forøget behov for annoncering sammen med de lokale samarbejdspartnere og foreslår, at der i næste års budget indarbejdes et beløb på kr. til dette formål. Talentarbejdet forventes at blive et punkt på bestyrelsens møde i december 2010, hvor der fremlægges en egentlig plan for skolens politik på området. Referat Rektor og bestyrelsesformanden redegjorde for talentudviklingsinitiativer i lokalsamfundet og på uddannelsesinstitutionerne. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der indarbejdes kr. i næste års budget til annoncering sammen med lokale samarbejdspartnere.

9 9 6. Budgetopfølgning 1. halvår 2010 Sagsfremstilling Økonomisk har første halvår været præget af rolig drift. De store begivenheder har været accept at bygningskøb til den udmeldte pris. En del af købet er midlertidig finansieret ved anvendelse af egenkapital, mens hovedbeløbet er skaffet ved optagelse af lån i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning. Det resterende lånebeløb vil blive optaget senere i efteråret, når der opstår behov for likviditet til finansieringen af den besluttede tilbygning. Der har i den forløbne regnskabsperiode været et merforbrug, som kun delvist er finasieret gennem større indtægter. Aktivitetsudvidelsen i efteråret vil yderligere belaste økonomi, hvorfor en nedjustering af årets overskud er nødvendig. I skrivende stund er der rygter om der udmeldes ekstraordinære besparelser på 1 % fra Undervisningsministeriet. Gennemførelsen af en sådan besparelse vil belaste skolens økonomi med ca kr., hvorfor det i den daglige ledelse overvejes, hvordan besparelser kan realiseres i et allerede iværksat aktivitetsniveau. Nedenfor er der givet en oversigt over forbrug og indtægter i første halvår med tilhørende forklaringer på afvigelserne. Forventet resultatopgørelse 30. juni 2010 Forbrug Budget Afvigelse Note Indtægter statstilskud Øvrige Refusioner I alt lønomkostninger Ledelse og adm Bestyrelse Undervisning Pedeller Rengøring I alt Øvrige omkostninger Undervisning Markedsføring Administration Bygningsdrift Afskrivninger

10 10 Finansielle indtægter I alt Overskud Som følge af merforbruget på lønområdet er der nedenfor lavet en særskilt analyse af de forventede indtægter og lønforbruget på årsbasis. I analysen indgår det forøgede aktivitetsniveau, som følge af elevoptaget i august Analyse af forbrug på årsniveau på indtægter og lønudgifter Forventet Budget Forskel Indtægter Lønudgifter Merforbrug Likviditet Skolens likviditet er stadig god. I forhold til forventningerne i budgettet er der dog sket en forringelse på ca. 7,5 mio. i forbindelse med a conto betaling af bygninger. Likviditeten har i første halvår svinget mellem et min. på 4,6 mio. og et max. på 13,7 mio. De store vedligeholdelsesarbejder og Fitness-projektet vil i efteråret dræne likviditeten kraftigt, hvorfor man bør oveveje hvornår sidste del af lånoptagelsen i forbindelse med bygningskøbet skal realiseres. Forklaringer på afvigelser Note 1 Note 2 På indtægtssiden er der ikke budgetteret med brobygning/intro. Der har været afholdt tilsvarende lønudgifter på undervisningen. Flere indtægter på sygdom, barsel og fleksordninger. Der er tilsvarende udgifter på lønsiden vedrørende undervisning, rengøring og pedeller. Desuden bidrag fra andre institutioner vedrørende udlån af lærere og ydelser (undervisning, vejledning, kursusledelse). Der har været et væsentligt merforbrug på løn, specielt vedrørende undervisning. Forklaringer findes dels i bemærkninger under note 1, dels i følgende forhold: 1. Der er på tidligere møde redegjort for underbudgettering på rengøringsområdet. 2. Der er ikke i budgettet taget højde for fluktuationerne i kontoen "feriepenge". En periodisering heraf ville have nedbragt lønudgiften med ca Der er ikke foretaget periodisering af udgifterne til særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. 4. Der har i skoleåret 2009/10 været et utilsigtet tabt timetal på "teknisk undertid" hos nogle lærere, mens andre har læst den tilsvarende tid som overtid (årsag: sygdom, barsel, semesterskift - studieretning).

11 11 5. Generel underbudgettering i forhold til anciennitetsstigninger, aldersreduktion. 6. Ansættelse af ekstra arbejdskraft på IT-pedelområdet. Note 3 Afvigelsen skal henføres til at der ikke er tale om et periodiseret budget, idet budgettet blev lavet på et tidspunkt, hvor køb af bygninger og optagelse af lån endnu ikke var på plads. Forventede omkostninger til køb, låneoptagelse, udgifter til bidrag, renter og afskrivninger er derfor alle budgetført ved årets start. Det er dog forventningen, at de faktiske omkostninger på området som helhed vil ligge tæt på det budgetterede årsbeløb. Note 4 Her er udgiftsført første renteafdrag i forbindelse med optagelse af lån i LR. I budgettet er beløbet bogført under bygningsdrift. Note 5 Se forklaringen til note 3 Konklusion Under forudsætning af at forbruget på posten Øvrige omkostninger i sin helhed holdes som budgetteret, vil det samlede overskud blive reduceret til ca kr. Der er derfor nødvendigt at sikre, at der ikke sættes aktiviteter i værk, der yderligere vil belaste lønudgifter og øvrige omkostninger. Samtidig bør der fortsat holdes fokus på at fastholde elevgrundlaget, således at indtægterne ikke formindskes. Generelt er skolen meget løntung, på grund af en aldersprofil med mange lærere på aldersreduktion og høj løn. Alene aldersreduktionen udgør således i næste skoleår ca timer. Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12 12 7. Rektors resultatlønskontrakt 2010 Sagsfremstilling Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010 er udfærdiget efter de anvisninger som Undervisningsministeriet har meddelt i 2 skrivelser af 10. juni 2009 (Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner) og med indarbejdelse af de beslutninger om handleplaner, som bestyrelsen besluttede på mødet i marts Der skelnes stadigvæk mellem (Med vægten af indsatsområdet i parentes) 1) Obligatoriske indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet a) Supplerende obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet, vægtet af bestyrelsen) i) Differentierede forberedelsesfaktorer, (5 %) og ii) Mere principiel tilstedeværelse. ( 5 %) b) obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet, vægtet af bestyrelsen) i) Studieparathed i STX (10 %) og ii) Reduktion af frafald i HF 10 (%) iii) I tilknytning til begge disse mål fastsætter bestyrelsen mål om en særlig indsats i form af differentieret og frivillig skrivepædagogik. (10 %) 2) Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder er dog fastsat af Undervisningsministeriet) (Effektiv institutionsdrift med effektiv og målrettet personaleanvendelse 20 %) 3) Institutionsspecifikke indsatsområder (opfølgning af skolens strategi og handleplaner (20 %) Bestyrelsen har tidligere besluttet at kontraktperioden følger kalenderåret. Rektor har arbejdet efter kontrakten i hele forårssemesteret, men underskrivelsen afventer bestyrelsens konstituering. Hovedprincipperne har været drøftet med den hidtidige formand og det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem med stemmeret. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at vicerektor også omfattes af resultatlønskontrakt. Bilag Udkast til Rektors resultatlønskontrakt Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager den foreslåede resultatlønskontrakt Kontrakten underskrives herefter af bestyrelsesformanden. Rektor indstiller, at han bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med vicerektor, idet man følger kutymen på området og denne kontrakt udmøntes med det halve beløb og samme udbetalingsprocent. Beslutning (Rektor deltog ikke i punktet)

13 Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede resultatlønskontrakt, som underskrives af bestyrelsesformanden. Rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med vicerektor udmøntet med det halve beløb og samme udbetalingsprocent som for rektor. 13

14 14 8. Mødeplan skoleåret Sagsfremstilling Bestyrelsens mødeplan for næste skoleår fastsættes på mødet. Det foreslås, at der disponeres med den samme kadence som hidtil, idet den giver en god rytme i forhold til de beslutninger, der skal vedtages i bestyrelsen og de interne arbejdsgange, der skal forberede og følge bestyrelsens beslutninger. Rektor foreslår følgende datoer og temaer: 27/9 2010: Bl.a. inspektion af byggeriet, forslag til finanslov 8/ Bl.a. forventning til regnskab, byggeregnskab, talentpolitik, internationalisering, budget 2011 etc. 24/ Bl.a. regnskab, klassedannelse, resultatkontrakt / Bl.a. eksamensresultat, ansættelser, fratræden, forventning til halvårsregnskab Indstilling Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager en mødeplan Beslutning Følgende mødedatoer blev besluttet. Alle kl oktober december marts juni 2011

15 9. Eventuelt Intet 15

16 16 Punkt 3 Bilag 1. Oversigt over nye ansættelser pr. 1. August 2010 Ansatte med pædagogikum 4. Esben Lund EN/DA EN Nielsen 25. Charlotte DA/ID CP Hoffmann Pedersen 26. Jakob Bolko FY/MA/DL BO 28. Mette Grønkjær Jensen Bolko EN/FR/TY MG Ansatte uden pædagogikum 12. Per Hovmøller ID Christensen Pædagogikum 24. Karen Louise DA/DR Erichsen 28. Mai Pedersen EN/DR 100. Rikke Korsgaard Ottesen 110. Jacob Steen Odgaard 120. Signe Bech Mortensen 140. Har efterfølgende opsagt stilling Pædagogikum DA/SA Pædagogikum EN/ID Pædagogikum DA/PS ID/BI 152. Louise Debois DA/SA Frejlev Nielsen 154. Morten Husted MU/SA Pædagogikum PC KE MP RK JO SM LN MH 126. Hans Henrik Holm 157. Laila Mathiassen MA Ingeniørprojekt MA Ingeniørprojekt HH LM Årsvikarer 1. Andreas Naturgeografi BB Bundsbæk Bøndergaard 111. Jannie Søegaard EN JS

17 17 Punkt 7 Bilag 1. Udkast til resultatlønskontrakt Resultatlønskontrakt for rektor Hans Vangsgaard Hansen Holstebro Gymnasium og HF (Gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010) Under henvisning til Institutionsstyrelsens bemyndigelse af 10.juni 2009 samt Institutionsstyrelsens retningslinjer af samme dato, aftales følgende resultatmål som baggrund for udløsning af resultatløn i størrelsesordenen kr.(aktuelt niveau) i kalenderåret Nærværende kontrakt opdeles i følgende delelementer: 1) Obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet). A. Obligatorisk supplerende indsatsområde for alle uddannelsesinstitutioner a. Differentierede forberedelsesfaktorer b. Mere principiel tilstedeværelse B. Obligatoriske indsatsområder (fastsat af Undervisningsministeriet) a. Studieparathed i STX b. Frafald i HF c. I tilknytning hertil fastsætter bestyrelsen en særlig indsats om skrivepædagogik 2) Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet) 3) Institutionsspecifikke indsatsområder (bestyrelsesvalgte) Det er bestyrelsens og rektors intentioner, at offentliggørelsen af denne kontrakts indhold vedr. indsatsområder og de besluttede mål vil kunne medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Holstebro Gymnasiums og HF`s opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for Resultatlønskontrakten skal ses i forlængelse af bestyrelsen vedtagelse af skolens Strategi 2020 den 9. december 2010 og de 2 årige handleplaner som bestyrelsen vedtog 25. marts 2010 for perioden 1/ til 31/

18 18 Ad 1A Obligatorisk supplerende indsatsområde for alle uddannelsesinstitutioner. (vægtning 10 %) a) Differentierede forberedelsesfaktorer(vægtning 5 %) For 100 % målopfyldelse skal det dokumenteres, at der på skolen er drøftet, at forberedelsesfaktoren er differentieret f.eks. således, at grupper af lærere, der lokalt kan forventes at have mere behov for tid til forberedelse, kan få denne ekstra tid stillet til rådighed, eller således at en del af forberedelsesressourcen reserveres særligt udviklingsarbejde. Der bør i denne proces fokuseres på medarbejdernes inddragelse og motivation. Drøftelserne skal ske med henblik på at institutionens lokale aftaler fra skoleåret tilgodeser disse formål. b) Mere principiel tilstedeværelse: (vægtning 5 %) For 100 % målopfyldelse skal det dokumenteres, at der er gennemført drøftelser om den kommende skoleaftale om at en andel af øvrige opgaver, herunder forberedelse, løses på skolen i et vist antal timer med mindre andet er aftalt med rektor. Drøftelserne skal ske med henblik på at institutionens lokale aftaler fra skoleåret tilgodeser disse formål. Det er en forudsætning, at lærerne i disse timer er tilgængelige for elevers, kollegers og ledelsens kontakt. Der bør i denne proces fokuseres på medarbejdernes inddragelse og motivation. Ad 1B Obligatoriske indsatsområder(fastsat af Undervisningsministeriet). (vægtning 30 %) a) Studieparathed STX: (vægtning 10 %) Der tilvejebringes en oversigt over andelen af elever, der afslutter studentereksamen indenfor normeret tid i 2010 sammenlignet med en tilsvarende oversigt for de foregående 3 år. Der tilvejebringes en oversigt over den generelle karakterudvikling med udgangspunkt i 2010 og 3 år tilbage. På den baggrund udarbejdes et notat til bestyrelsen om diverse overvejelser/analyser vedr. mulige/ønskelige tiltag på baggrund af oversigternes talmateriale. Der ønskes i notatet en vurdering af STX elevernes overgangsfrekvenser til anden uddannelse. 100 % målopfyldelse vil være forbedring af niveauet i forhold til karakterer og fuldførelse på STX uddannelsen i forhold til for de foregående 3 år, samt at det omtalte notat om overgangsfrekvenser indeholder anvisninger på, hvad der kan iværksættes for at få forhøjet overgangsfrekvenserne til anden uddannelse. b) Frafald HF: (vægtning 5 % + 5 %) Der skal tilvejebringes en talmæssig oversigt over frafaldet blandt Hf-eleverne i undervisningsåret 2009/2010 sammenlignet med en tilsvarende oversigt for de foregående 3 undervisningsår. Der skal lægges særlig vægt på fastholdelse af elever optaget i sommeren I den forbindelse udarbejdes et notat til bestyrelsen om diverse overvejelser/analyser vedr. mulige/ønskelige tiltag på baggrund af oversigtens talmateriale. 100 % målopfyldelse vil være fastholdelse af niveauet for afgangselever for de foregående 3 år (vægtning 5 %), samt at frafaldet for de elever, der blev optaget i 1. HF i

19 ikke overstiger 10 %, målt fra tælledagen primo september 2009 til tælledagen året efter. (vægtning 5 %) c) Indsats i form af tilbud om differentieret og frivillig skrivepædagogik. (vægtning 10 %) I forlængelse af de to ovennævnte punkter beslutter bestyrelsen, at der skal udvikles initiativer til forbedring af studieparathed og imødegåelse af frafald i form af en forøget indsats med hensyn til udvikling af det skriftlige arbejde. Der skal i efterårssemesteret 2010 etableres skrivetilbud til eleverne i forlængelse af skoledagen. Tilbuddet skal søge at mindske frafald på baggrund af forsømmelighed med det skriftlige arbejde. Det skal sikre at elever uden for skoletiden kan få hjælp til at udarbejde skriftlige opgaver, og endelig skal der gives elever med særlige talenter for det skriftlige arbejde mulighed for at få støtte i udviklingen af deres talent. Ad 2. Valgfrie indsatsområder for bestyrelsen (de mulige indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet) (vægtning 20 %) a) Effektiv institutionsdrift: (initiativer, der sikrer øget rekruttering i mangelfag). (vægtning 20 %) Rektor pålægges at gøre en særlig indsats for at sikre, at der sker en øget rekruttering i mangelfag. Initiativerne skal have både en lokal, en regional og en national dimension. Det forudsættes, at initiativerne sker i samarbejde med andre vigtige aktører på området og at bestyrelsen gennem rapporter får mulighed for at forholde sig til initiativernes effekt på de ovennævnte dimensioner. 100 % målopfyldelse forudsætter, at Holstebro Gymnasium og HF rekrutterer flere lærere gennem utraditionelle initiativer, og at initiativerne sikrer en markant øget rekruttering til ungdomsuddannelserne på en tilfredsstillende måde. Ad 3. Skolens strategi 2020 og handleplaner (vægtning 20 %) Bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF vedtog i december 2009 et oplæg til et nyt strategisk arbejdsgrundlag Strategi 2020, og i marts 2010 vedtog man følgende overordnede handleplaner, og besluttede samtidigt at de skulle afspejles i rektors efterfølgende resultatlønskontrakt. Aktiviteter målrettet Strategi 2020s punkt 1. vægtning 10 %) o Aktiviteter for højere gennemførelse, aktiviteter mod fravær og frafald, og hvis dette truer så aktiviteter for omvalg. (systematisk identificering af elever med særlige personlige og faglige problemer og udvikling af særlige programmer for at hjælpe disse elever) (behandles i punkt 1b) o Aktiviteter for at styrke elevernes faglige ambitioner i skolen og efter skolen. Talentspotning (systematisk identificering af elever med særlig akademisk kapacitet og potentiale samt talentudvikling på skolen og i særlige programmer). o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv. Vi vil kvalitetsudvikle skolens arbejde med udvekslingselever og vil søge at arbejde mere målrettet med de europæiske programmer for udvikling af lærernes efteruddannelse. Endelig vil vi udvikle studierejserne på skolen, således at de mere systematisk sikrer, at elevudvekslinger, home-stays og

20 20 besøg på institutioner på ungdomsuddannelses- og videreuddannelsesniveau indgår i programmet. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på at Holstebro Gymnasium og Hf mere systematisk og vedholdende opdyrker et antal venskabsskoler både i Europa og på andre kontinenter. Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om talentudvikling. Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for talentudvikling, der beskriver hvorledes skolen identificerer og støtter særlige talenter på skolen indenfor alle fakulteter, således at initiativerne kan iværksættes i Initiativerne skal bl.a. ske i udstrakt samarbejde med det lokale talentmiljø i Holstebro (Danmarks Talent Akademi, Holstebro Elitesport, Holstebro SportsCollege samt de øvrige ungdomsuddannelser i Holstebro) (vægtning 5 %) Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om systematisk og målrettet at arbejde med at give de unge et internationalt og fremtidsorienteret perspektiv Der skal i 2010 besluttes særlige initiativer for internationalisering, der beskriver hvorledes skolen systematisk arbejder med at kvalitetsudvikle internationaliseringsmålsætningen indenfor alle studieretninger og på HF, således at initiativerne kan iværksættes i Initiativerne kan bl.a. ske i udstrakt samarbejde med de EU organer, der arbejder med uddannelse, og sikrer at skolen deltager i mere vedvarende netværk end hidtil anvendt. Da en væsentlig del af udgifterne til internationaliseringen sker med elevernes frivillige deltagerbetaling, skal internationaliseringsmålsætningen have særlig opmærksomhed på de elever, der ikke kan eller ønsker at deltage med frivillig deltagerbetaling. ) (vægtning 5 %) Aktiviteter målrettet strategiens punkt 2 (vægtning 5 %) o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med intern og ekstern information. Vi vil udvikle hjemmesiden, så den bliver et bedre redskab både for skolens elever og ansatte og for vores omverden. På den måde forfølger vi de interne målsætninger bedre, og på den måde sørger vi for at skolens omverden, både den lokale og den lidt fjerne får et godt indtryk af skolen og dens gode resultater. Rektor skal konkret sikre, at skolen ledelsesmæssigt og personalemæssigt forfølger ovennævnte mål om systematisk og målrettet intern og ekstern information. Der skal igangsættes en nydesignet hjemmeside pr. 1/ og omverden skal løbende ved hjælp af fotos og tekst ugentligt gives indtryk af livet og resultaterne på skolen. Aktiviteter målrettet strategiens punkt 4 (vægtning 5 %) o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde systematisk og målrettet med at give elevers og medarbejdere mulighed for at forbedre deres sundhed og trivsel. Skolen skal gennem forskellige arrangementer tilbyde at elever og medarbejdere får mulighed for at deltage i motionsgivende aktiviteter herunder regelmæssig brug af skolens fitnessmuligheder. o Holstebro Gymnasium og HF vil arbejde for at skolens kantine øger elevers og ansattes mulighed for at købe sundere varer i kantinen og vil gradvist udfase de mindre sunde varer.

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat Onsdag den 9. december 2009, kl. 10.00 12.00 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Louis

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor Faaborg Gymnasium Resultatlønskontrakt for rektor Bestyrelsen 29-09-2009 Indhold Indledning 2 Retningslinier 2 Indsatsområder for skoleåret 2009 / 2010 2 Obligatoriske områder 2 Valgfrie områder 2 1. Mere

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 25.08.2014 kl. 16.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-5-2009 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen Joe Jensen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl 12. juni 2014 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak - mødt Claus Christensen, Broager skole - mødt Tage Petersen, Sønderborg Kommune - mødt Arne Bilberg, Syddansk

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF sreferat med dagsorden Torsdag den 24. marts 2011 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved den selvejende institution Langkaer Gymnasium STX / HF og IB World School

Referat af bestyrelsesmøde ved den selvejende institution Langkaer Gymnasium STX / HF og IB World School Referat af bestyrelsesmøde ved den selvejende institution Langkaer Gymnasium STX / HF og IB World School Mødedato: 5/9/16 kl. 16.00 til 18.00. Sted: Mødelokale 1, Langkaer Gymnasium. Deltagere: Bo Sejer

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 20. juni 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 20-8-2012 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 06-12-2012 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 06-12-2012 kl. 17.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat med dagsorden Onsdag den 8. december 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 9-5-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium (Fælles transport fra Aalborghus den 11/12 kl. 8:30, hjemkomst 12/12 kl. 9:30 1) Underskrivelse

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl 22. september 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 16. september 2014 kl. 16.00 Deltagere: Gert Meyer Madsen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen, Gertrud

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere