Særlige vilkår for Linkpension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige vilkår for Linkpension"

Transkript

1 Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension

2

3 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og indbetaling af præmie... 3 Afsnit D Dækninger... 4 Afsnit E Investeringsbetingelser... 5 Afsnit F Alderspensionering Afsnit G Præmiefritagelse Afsnit H Udbetaling ved død Afsnit I Øvrige forhold Særlige vilkår for Linkpension Side 1

4

5 Afsnit A Omfattede medarbejdere 1 Omfattede medarbejdere De særlige vilkår for Linkpension gælder for alle medarbejdere, der har valgt Linkpension i relation til en pensionsordning i Sampension i Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr ( Sampension ). Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer 2 Aftalen De særlige vilkår for Linkpension gælder sammen med de vilkår for det produkt, som Linkpension er etableret i sammenhæng med. De særlige vilkår for Linkpension angiver rettigheder og forpligtelser for medarbejderen og Sampension. De særlige vilkår for Linkpension suppleres af handelsbetingelser på sampension.dk. Som grundlag for etablering af Linkpension sender Sampension et tilbud til medarbejderen. Aftale om Linkpension træder i kraft den 1. i den måned, hvor medarbejderen har returneret det underskrevne tilbud, og Sampension har accepteret dette. Sampension forbeholder sig ret til at undlade at etablere et forsikringsforhold i Linkpension, hvis selskabet ikke modtager de nødvendige oplysninger. Sampension kan uden varsel ændre alle vilkår i pensionsordningen, jf. vilkårene for pensionsordningen. Det gælder også de særlige vilkår for Linkpension. Afsnit C Tilmelding og indbetaling af præmie 3 Anvendelse og minimumsbeløb Størrelsen af præmien i Linkpension kan aftales fastsat som: Et fast beløb En procentdel af præmien På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere afhængig af aftalemulighederne bestemme størrelsen af den opsparing i Valgpension eller Frivillig pension, der skal overføres til Linkpension. Hver af de valgte pensioner i Linkpension kan som udgangspunkt kun forekomme én gang. Sampension kan fastsætte generelle begrænsninger i størrelsen af præmie og indskud samt i anvendelsen af opsparing til Linkpension, herunder krav om anvendelsestidspunkt og minimumsbeløb. Særlige vilkår for Linkpension Side 3

6 Stk. 5 Der kan være aftalt yderligere begrænsninger i størrelsen af den præmie, indskud eller opsparing, som kan anvendes til Linkpension. 4 Ændring eller ophør af indbetaling Medarbejderen kan til enhver tid ændre eller standse indbetalingen af præmie til Linkpension. Som grundlag for ændring eller standsning sender Sampension et tilbud til medarbejderen. Ændringen eller standsningen har virkning fra den 1. i den måned, hvor medarbejderen har indsendt det underskrevne tilbud, og Sampension har accepteret dette. Den allerede opsparede værdi i Linkpension udvikler sig herefter i henhold til afkastet i de fonde, medarbejderen har valgt. 5 Overførsel inden for pensionsordningen Medarbejderen kan helt eller delvist fravælge Linkpension og overføre opsparingens værdi eller en del heraf til Valgpension eller Frivillig pension. Fravalget har virkning fra den 1. i måneden efter, at medarbejderen har indsendt anmodningen om at fravælge Linkpension, og Sampension har accepteret dette. Hvis medarbejderen helt eller delvist fravælger Linkpension, opgøres den fravalgte værdi, og denne overføres til Valgpension eller Frivillig pension, hvorefter retten til investering for den overførte del bortfalder. Opsparingens værdi anvendes til køb af pensioner på et beregningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. Sampension forbeholder sig ret til at indføre et varsel for fravalg, til at indføre fradrag i opsparingen ved overførsel inden for pensionsordningen og til at indføre andre spekulationsbegrænsende foranstaltninger. Hvis medarbejderen overfører hele den opsparede værdi til Valgpension eller Frivillig pension, betragtes overførslen som et fravalg af den oprindelige aftale om Linkpension, selvom den løbende præmiebetaling til Linkpension fortsættes. Den fremtidige præmiebetaling betragtes som et nyt valg af Linkpension. 6 Overførsel til anden pensionsordning Hvis overførsel er mulig efter vilkårene for pensionsordningen, kan medarbejderen efter opgørelse af opsparingens værdi i Linkpension overføre værdien til en pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Afsnit D Dækninger 7 Alderspension Linkpension består af alderspensioner, som medarbejderen kan vælge for den del af præmien eller anden indbetaling, som ikke er anvendt i Basispension. Det fremgår af vilkårene for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension og vilkårene for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing, afsnit D Dækninger, om den enkelte medarbejder kan vælge Linkpension i relation til Valgpension. Særlige vilkår for Linkpension Side 4

7 Det fremgår af vilkårene for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension og vilkårene for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing, afsnit D Dækninger, hvilke alderspensioner, der kan oprettes i Linkpension. Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, hvilke alderspensioner medarbejderen har valgt. Afsnit E Investeringsbetingelser 8 Generelle regler Linkpension er en integreret del af pensionsordningen, hvor medarbejderen vælger at fordele indbetalinger og opsparing efter principperne i nedenstående 13 og 14. Investeringen kan alene foretages for midler, der er tilgængelige for medarbejderen på sampension.dk, og som samtidigt er frigivet til investering, jf. 11. De tilgængelige indbetalinger og den tilgængelige opsparing stammer fra seneste forsikringstekniske ajourføring i pensionsordningen, og den vil typisk være foretaget mellem én og to måneder før den faktiske dato. For nærmere uddybning henvises til sampension.dk. Sampension ejer aktiverne i fondene. Sampensions handel med aktiver i de enkelte fonde sker på markedsvilkår med fradrag af de handelsomkostninger, som Sampension betaler. Medarbejderen har adgang til at investere i andele af de fonde, som Sampension udbyder, herunder i kontantbeholdningen, jf. 12. Afkastet følger kursudviklingen i de fonde, som medarbejderen har valgt at investere i. Fastsættelsen af værdien i fondene, herunder kontantbeholdning, jf. 12, foretages én gang dagligt på alle børsdage på et af Sampension fastsat tidspunkt til kurser, som er fastsat af Sampension i forhold til fondenes indre værdi. Afkast i fondene tilkommer efter fradrag af skat af pensionsafkast og omkostninger medarbejderen i forhold til medarbejderens andele af fondene. Stk. 5 Et eventuelt udbytte fra udbyttegivende fonde placeres i kontantbeholdningen, jf. 12. Medarbejderen har selv ansvaret for at genplacere udbyttet i fonde ved at ændre fordelingen af opsparingen, jf. 14. Stk. 6 Sampension kan til enhver tid ændre udbuddet af fonde, så nye fonde tilbydes eller eksisterende fonde lukkes. Stk. 7 Hvis en fond lukkes af Sampension, opgøres medarbejderens investeringer i denne, og provenuet heraf placeres på kontantbeholdningen, jf. 12. Medarbejderen kan inden tidspunktet for lukningen selv vælge at realisere sine andele. Stk. 8 Hvis der i en ordre indgår en fond, der på gennemførelsestidspunktet er suspenderet for handel, annulleres hele ordren. Særlige vilkår for Linkpension Side 5

8 Stk. 9 Sampension kan modtage markedsføringsbidrag (provision) for at stille de enkelte fonde til rådighed i Linkpension fra de fondsforvaltere, Sampension har valgt til at varetage investeringerne. Det fremgår af sampension.dk, hvorvidt Sampension modtager markedsføringsbidrag. 9 Investeringsvalg og investeringsrisiko Til alderspensionerne i Linkpension er knyttet eget investeringsvalg i fonde. Medarbejderen kan vælge blandt de fonde, som Sampension stiller til rådighed. Medarbejderen bærer investeringsrisikoen i Linkpension, idet forrentningen af opsparingen er baseret på afkast af de valgte fonde efter fradrag af skat af pensionsafkast (PAL) og omkostninger. Afkastet i fondene kan være positivt eller negativt. Investeringer i de enkelte fonde finder sted efter de af Sampension valgte fondsforvalteres bedste skøn. Der kan ikke i anledning af en fondsforvalters udøvede skøn gøres ansvar gældende overfor Sampension eller overfor fondsforvalteren. Sampension hæfter ikke for økonomiske tab, der påføres medarbejderen, hvis det skyldes forhold, som Sampension er uden indflydelse på, eller for økonomiske tab, der påføres medarbejderen som følge af manglende kommunikationsforbindelse til Sampensions hjemmeside. Sampension hæfter endvidere ikke for fejl eller tab, der skyldes medarbejderens egne forhold, herunder investeringsvalg foretaget af medarbejderen selv. Der beregnes særlige investeringsomkostninger for Linkpension i henhold til det tekniske grundlag, som Sampension til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet. 10 Investeringsprincipper Gennemførelse af ordrer om fordeling af opsparing (handel), jf. 14, herunder kontantbeholdningen, jf. 12, foretages én gang dagligt på alle børsdage på et af Sampension fastsat tidspunkt. Der gælder dog, at fordeling af indbetalinger, jf. 13, altid sker den 1. børsdag i en måned. Ændringer i fondssammensætningen sker til købs- og salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til fondenes indre værdi. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner, jf. afsnit F, opgøres opsparingens værdi efter fradrag af omkostninger og skat af pensionsafkast til salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til indre værdi, for de af medarbejderen valgte fonde. De andele, som medarbejderen har investeret i, bliver af Sampension realiseret pr. den 1. i måneden før pensioneringstidspunktet, dog senest pr. den 1. i måneden før normalt pensioneringstidspunkt i medarbejderens pensionsordning. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden. Ved udtræden af Linkpension, jf. 5-6 opgøres opsparingens værdi efter fradrag af omkostninger og skat af pensionsafkast til salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til indre værdi, for de af medarbejderen valgte fonde. De andele, som medarbejderen har investeret i, bliver af Sampension realiseret pr. den 1. i den måned, hvor medarbejderen har returneret det underskrevne tilbud, og Sampension har accepteret dette. I forbindelse med udtræden omfattet af 5, sker realisationen dog altid pr. den 1. i måneden efter opsigelsesvarslets udløb. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden. Særlige vilkår for Linkpension Side 6

9 Ved overførsel, omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om overførsel af pensionsordninger i forbindelse med jobskifte, vil opsparingens værdi blive opgjort i overensstemmelse hermed. Opsparingens værdi i Linkpension overføres til tilsvarende pensioner i Valgpension eller i Frivillig pension pr. den 1. i den måned, hvor Sampension modtager anmodningen om overførsel. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden. Opsparingens værdi anvendes til køb af pension på et beregningsgrundlag, som er fastsat af Sampension på købstidspunktet. Stk. 5 Ved delvis udtræden af Linkpension, jf. 5-6 opgøres den delvise værdi af opsparingen til salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til indre værdi for de af medarbejderen valgte fonde. De andele, som medarbejderen har investeret i, bliver af Sampension realiseret forholdsmæssigt pr. den 1. i den måned, hvor medarbejderen har returneret det underskrevne tilbud, og Sampension har accepteret dette. I forbindelse med udtræden omfattet af 5 sker realisationen dog altid pr. den 1. i måneden efter opsigelsesvarslets udløb. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden. Stk. 6 Ved medarbejderens død opgøres opsparingens værdi efter fradrag af omkostninger og skat af pensionsafkast til salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til indre værdi for de af medarbejderen valgte fonde. De andele, som medarbejderen har investeret i, bliver af Sampension realiseret pr. den 1. i måneden efter medarbejderens død. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden. 11 Indbetalingskonto På indbetalingskontoen opsamles præmie, overførsler og indskud løbende i en fastsat periode, inden midlerne frigives til investering. Herefter frigives midlerne til investering i fonde i forhold til medarbejderens valg af andele, jf. 13. Sampension fastsætter den til enhver tid gældende periode, før frigivelse kan finde sted. Indestående på indbetalingskontoen tilskrives renter hver den 1. i måneden. Præmie forrentes fra den 1. i måneden efter den lønperiode, som indbetalingen vedrører, og indtil midlerne frigives til investering i fondene. Indskud og overførsler forrentes fra ændringsdatoen for Linkpension og indtil midlerne frigives til investering i fondene. Beløbene forrentes med den af Sampension til enhver tid fastsatte rentesats. 12 Kontantbeholdning Medarbejderen kan vælge at placere midler på kontantbeholdningen i Linkpension. Indestående på kontantbeholdningen tilskrives renter månedligt. Beløbene forrentes med den af Sampension til enhver tid fastsatte rentesats. 13 Fordeling af indbetalinger Indbetalte præmier, overførsler og indskud kan investeres i fonde, herunder i kontantbeholdningen, jf. 12, efter at midlerne er frigivet til investering fra indbetalingskontoen, jf. 11. Særlige vilkår for Linkpension Side 7

10 Medarbejderen angiver for hver pension, i hvilke fonde og i hvilket indbyrdes forhold fremtidige indbetalte præmier, overførsler og indskud skal fordeles. Medarbejderen kan dagligt ændre i den valgte fordeling. Når der frigives midler til investering, vil de blive anvendt i overensstemmelse med den senest valgte fordeling. Midler frigives altid til investering den 1. børsdag i en måned. Investering sker til den pågældende dags købskurser, som fastsættes af Sampension i forhold til fondenes indre værdi. Har medarbejderen ikke valgt en fordeling af indbetalinger til investering i fonde, placeres midlerne på kontantbeholdningen, jf. 12. Har medarbejderen valgt en fordeling, der indeholder fonde, som Sampension har lukket, placeres denne andel ligeledes på kontantbeholdningen, jf. 12. En afgivet ordre om den fremtidige fordeling af indbetalinger ændrer ikke fordelingen af opsparingen, jf Fordeling af opsparing (handel) Medarbejderen kan for hver pension afgive ordre om ændring af, i hvilke fonde og i hvilket indbyrdes forhold opsparingen i Linkpension ønskes fordelt. Regler for afgivelse af ordrer fremgår af handelsbetingelser på sampension.dk. Sampension gennemfører afgivne ordrer om ændret fordeling af opsparingen én gang dagligt på alle børsdage på et af Sampension fastsat tidspunkt. Ændringen sker til den pågældende dags købs- og salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til fondenes indre værdi. En afgivet ordre om fordeling af opsparing ændrer ikke den fremtidige fordeling af indbetalinger, jf Investeringsomkostninger Medarbejderen betaler en årlig omkostning, der opgøres som en procentdel af opsparingens værdi ultimo året og fradrages årligt i den opsparede værdi. Opgøres Linkpension i løbet af året, afregnes den årlige omkostning som samme procentdel af opsparingens værdi på opgørelsestidspunktet. Den årlige omkostning finansieres primært med de midler, der frigives til investering fra indbetalingskontoen. Hvis der ikke på tidspunktet for afregning af den årlige omkostning frigives tilstrækkelige midler fra indbetalingskontoen til at finansiere denne, sker finansieringen ved salg af andele i samme forhold, som opsparingen er fordelt, jf. 14. Der beregnes handelsomkostninger ved medarbejderens ordrer om ændring af fordeling af opsparing til investering i fonde. Særlige vilkår for Linkpension Side 8

11 Stk. 5 Der beregnes ikke handelsomkostninger, når midlerne løbende frigives fra indbetalingskontoen til investering i fonde. Stk. 6 Der beregnes ikke handelsomkostninger ved realisering af fonde, som foretages på foranledning af Sampension. Stk. 7 De gældende investeringsomkostninger er de af Sampension til enhver tid fastsatte. Stk. 8 Reglerne om investeringsomkostninger kan ændres med en måneds varsel. Ændring af reglerne varsles på sampension.dk. 16 Skat af pensionsafkast Medarbejderen skal betale skat af pensionsafkast mv. fra pensionsordningen, jf. pensionsafkastbeskatningsloven (PAL). Skat af pensionsafkast fradrages årligt i den opsparede værdi. Ved fuld udtræden af Linkpension i løbet af året, jf. 5 og 6 opgøres skat af pensionsafkast samtidig med opgørelsen af Linkpension og overføres sammen med værdien af opsparingen til Valgpension eller Frivillig pension. Skat af pensionsafkast finansieres primært med de midler, der frigives til investering fra indbetalingskontoen. Hvis der ikke på tidspunktet for opgørelse af skat af pensionsafkast frigives tilstrækkelige midler fra indbetalingskontoen til at finansiere afregningen, sker finansieringen ved salg af andele i samme forhold, som opsparingen er fordelt, jf. 14. Sampension forbeholder sig ret til at opkræve yderligere beløb til dækning af skatter og afgifter efter den til enhver tid gældende lovgivning. 17 Forsikringstekniske fradrag/tillæg Inden indbetalte præmier, overførsler og indskud indgår på indbetalingskontoen, er der afregnet forsikringstekniske fradrag og tillæg i henhold til det tekniske grundlag, herunder administrationsomkostninger og risikopræmier. Hvis fradrag ikke kan indeholdes i de indbetalte præmier, overførsler, indskud eller forsikringstekniske tillæg, fratrækkes det i de midler, der måtte blive frigivet fra indbetalingskontoen, alternativt finansieres fradraget ved salg af andele i samme forhold, som opsparingen er fordelt, jf Kommunikation mellem Sampension og medarbejderen Medarbejderens investering af midler foregår altid via sampension.dk. Adgangen er strengt personlig. sampension.dk indeholder blandt andet informationer om fondene og skal benyttes ved omplacering af opsparingen (handel) imellem fondene, jf. 14, samt til ændring af fordelingen af investeringen på fremtidige indbetalinger, jf. 13. Særlige vilkår for Linkpension Side 9

12 Der gives ikke meddelelse om de enkelte investeringer i fondene, udover hvad Sampension stiller til rådighed på sampension.dk. Afsnit F Alderspensionering 19 Generelle regler for alderspensionering Vilkårene for de enkelte pensioner i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågældende pension efter pensions- og forsikringsoversigten. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner, som udelukkende sker efter reglerne for Delpension, er det ikke muligt at opretholde de pensioner, som skal udbetales, i Linkpension. Opsparingens værdi i Linkpension af disse pensioner opgøres herefter pr. den 1. i måneden før pensioneringstidspunktet. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner fra pensionsordningen, som ikke udelukkende er sket efter reglerne for Delpension, er det ikke muligt at opretholde pensioner i Linkpension. Dette gælder uanset om den/de udbetalte alderspensioner er tilknyttet eget investeringsvalg eller ej. Opsparingens værdi i Linkpension opgøres herefter pr. den 1. i måneden før pensioneringstidspunktet. Efter denne dato er det ikke muligt at vælge pensioner i Linkpension. Opsparingens værdi i Linkpension opgøres dog senest pr. den 1. i måneden før normalt pensioneringstidspunkt i medarbejderens pensionsordning. Efter denne dato er det ikke muligt at vælge pensioner i Linkpension. Stk. 5 Uanset ovenstående gælder, at hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, opgøres opsparingens værdi pr. den sidste børsdag forinden. 20 Livsvarig alderspension skattekode 1 Når værdien er opgjort, overføres denne til en livsvarig alderspension i Valgpension eller i Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af livsvarig alderspension på det beregningsgrundlag, som Sampension anvender på opgørelsestidspunktet. 21 Ophørende alderspension skattekode 9 Når værdien er opgjort, overføres denne til en ophørende alderspension i Valgpension eller i Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af ophørende alderspension på et beregningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. 22 Ratepension med sikring ved død skattekode 2 Når værdien er opgjort overføres denne til en ratepension med sikring ved død i Valgpension eller i Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af ratepension med sikring ved død på et beregningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. Særlige vilkår for Linkpension Side 10

13 23 Alderssum med sikring ved død skattekode 3. Når værdien er opgjort, overføres denne til en alderssum med sikring ved død i Valgpension eller i Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af alderssum med sikring ved død på et beregningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. Afsnit G Præmiefritagelse 24 Generelle regler for præmiefritagelse Nedenstående regler gælder kun, hvis der er ret til præmiefritagelse efter pensions- og forsikringsoversigten. 25 Præmiefritagelse På tidspunktet for tilkendelse af præmiefritagelse ophører de løbende indbetalinger til Linkpension, og der kan ikke senere overføres beløb hertil, så længe betingelserne for præmiefritagelse er opfyldt. Den allerede opsparede værdi i Linkpension fortsætter i Linkpension som præmiefri forsikring fra tidspunktet for tilkendelse af præmiefritagelse og i øvrigt efter reglerne i nærværende særlige vilkår. For den præmie, der er anvendt i Linkpension, etableres tilsvarende pension(er) i Valgpension og/eller Frivillig pension. I Valgpension og/eller Frivillig pension anvendes præmien på et beregningsgrundlag, som er fastsat af Sampension på tidspunktet for tilkendelse af præmiefritagelse. Der ydes herefter præmiefritagelse efter reglerne i vilkårene for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension. Afsnit H Udbetaling ved død 26 Generelle regler for udbetaling ved død Vilkårene for de enkelte udbetalinger i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågældende udbetaling ved død efter pensions- og forsikringsoversigten. 27 Ratepension med sikring ved død Hvis medarbejderen dør, før der er begyndt udbetaling af ratepension med sikring ved død, opgøres opsparingens værdi i Linkpension pr. den 1. i måneden efter medarbejderens død. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, opgøres opsparingens værdi pr. den sidste børsdag forinden. Særlige vilkår for Linkpension Side 11

14 Opsparingens værdi overføres til en ratepension med sikring ved død i Valgpension eller Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af ratepension med sikring ved død på et beregningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. 28 Alderssum med sikring ved død Hvis medarbejderen dør, før udbetaling af alderssum med sikring ved død har fundet sted, opgøres opsparingens værdi i Linkpension pr. den 1. i måneden efter medarbejderens død. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, opgøres opsparingens værdi pr. den sidste børsdag forinden. Afsnit I Øvrige forhold 29 Ikrafttrædelse Særlige vilkår for Linkpension træder i kraft 1. oktober 2014 og erstatter fra denne dato tidligere betingelser for Linkpension af 1. juli Særlige vilkår for Linkpension Side 12

15

16 1 Sampension KP Livsforsikring a/s Tuborg Havnevej 14 DK-2900 Hellerup Tlf

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584-9 april 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke

Privatpension. Pension og forsikring i én samlet pakke. Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension Pension og forsikring i én samlet pakke Privatpension: Få pension og forsikring i en samlet pakke Privatpension er en samlet løsning til dig, der ønsker en pensionsordning med gode vilkår

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

FAQ OM MEDLEMSMIDLER

FAQ OM MEDLEMSMIDLER FAQ OM MEDLEMSMIDLER Indhold MEDLEMSMIDLER... 2 Hvilke pensionsordninger har MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvad er MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)?... 2 Hvor kommer MedlemsMidler

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Salget af nyttehaverne på Strandlodsvej Forslag til anvendelse af provenu

Salget af nyttehaverne på Strandlodsvej Forslag til anvendelse af provenu Salget af nyttehaverne på Strandlodsvej Forslag til anvendelse af provenu I det efterfølgende vil der blive beskrevet forslag til, hvordan provenuet af salget at nyttehaverne på Strandlodsvej kan anvendes.

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere