3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten"

Transkript

1 Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i 3 i 1 Pension - Accept af forsikringsdækning 2. Pensionsordningens opbygning - Basispension - Valgpension - Linkpension - Frivillig pension 3. Præmiens anvendelse - A. Fordeling af præmien - B. Valg af pensioner - C. Andre reguleringer 4. Pensionsordningens virkemåde - Fælles betingelser - A. Udbetaling ved alderspensionering - B. Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab - C. Udbetaling ved kritisk sygdom - D. Udbetaling ved død 5. Begunstigelse 6. Helbredsbetingelser - Klausul - Generelle begrænsninger - Manglende helbredsoplysninger 7. Præmiens betaling - Præmie - Reguleringer 8. Præmieophør - A. Fratrædelse - B. Orlov - C. Andre årsager 9. Ikrafttrædelse 2

3 1 INDMELDELSE Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Dette pensionsregulativ for 3 i 1 Pension gælder for personer, der er optaget i pensionsordningen i henhold til pensionsaftale mellem Bibliotekarforbundet og Kommunernes Pensionsforsikring a/s (i det følgende KP). Pensionsregulativet fastsætter rettigheder og pligter for forsikrede (i det følgende medarbejderen) og KP. Berettiget til 3 i 1 Pension er medarbejdere, som efter bestemmelse i lønoverenskomst eller lønaftale skal pensionsforsikres i KP. Pensionsregulativet gælder for medarbejdere, der er - optaget i pensionsordningen for bibliotekarer ansat i staten pr. 1. januar 2002 eller senere, eller - optaget i pensionsordningen for bibliotekarer ansat i staten før 1. januar 2002, og som efter denne dato og inden for en fastsat tidsfrist har valgt 3 i 1 Pension. I tilslutning til nærværende pensionsregulativ gælder det tekniske grundlag, som KP til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet, og KP s forsikringsbetingelser, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. Gruppelivsforsikringen oprettes gennem KP i Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv (i det følgende FG). For gruppelivsforsikringen gælder FG s til enhver tid anmeldte tekniske grundlag, almindelige forsikringsbetingelser og tilhørende forsikringsbetingelser for dækning ved kritisk sygdom, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. KP kan vælge at oprette gruppelivsforsikringen i et andet selskab. KP har overdraget administrationen af pensionsordningen til SAMPENSION Administrationsselskab A/S (i det følgende SAMPENSION). SAMPENSION behandler derfor de medarbejderoplysninger, der er nødvendige for at administrere pensionsordningen. KP kan vælge anden administrator. Pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen, er omfattet af en ydelsesgaranti, i det omfang præmiebetalingen fortsætter uændret, og ordningen ikke reguleres eller ændres, jf. 3, pkt. B og C. Hvis pensionsordningen er oprettet på fælleskønsgrundlag er ydelsesgarantien betinget. Ydelser på fælleskønsgrundlag kan således ændres som følge af - en ændret fordeling af mænd og kvinder blandt de forsikrede, eller - en nedsættelse af den af Finanstilsynet fastsatte maksimale grundlagsrente. Den del af pensionsordningen, der er etableret med eget investeringsvalg, er ikke omfattet af en ydelsesgaranti. Pensionsordningen er omfattet af gældende dansk lovgivning, herunder forsikringsaftaleloven. Pensionsordningen kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. Der gælder særlige regler om dækning ved fareforøgelse i forbindelse med krigstilstand eller lignende, jf. regulativ for krigsrisiko. 3

4 Klager fra medarbejderen eller fra andre berettigede i henhold til dette pensionsregulativ skal rettes til SAMPENSION, der på vegne af KP behandler klager. KP er endvidere medlem af Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager, som kan rejses af medarbejderen eller andre berettigede, som ikke er enige i selskabets afgørelser. Optagelse i 3 i 1 Pension Pensionsordningen oprettes på grundlag af oplysninger om alder, helbredsforhold mv., som medarbejderen selv, dennes arbejdsgiver eller andre, såsom læger, hospitaler eller lignende, afgiver. KP bestemmer, i hvilket omfang og i hvilken form oplysningerne skal afgives. Det fremgår af lønoverenskomst eller lønaftale, fra hvilket tidspunkt en medarbejder skal optages i pensionsordningen. Det er medarbejderens og arbejdsgiverens fælles ansvar, at indmeldelse sker rettidigt og i korrekt pensionsordning. Accept af forsikringsdækning Medmindre andet er aftalt, indtræder KP s ansvar den dag, KP kan fastsætte vilkårene for pensionsordningen. Disse vilkår kan bestemmes når: - KP har modtaget anmeldelse fra arbejdsgiver om, at medarbejderen skal optages i pensionsordningen, og - medarbejderen har afgivet nødvendige helbredsoplysninger efter bestemmelserne i 6. 2 PENSIONSORDNINGENS OPBYGNING Pensionsordningen er sammensat af 3 dele: - Basispension, som består af et antal obligatoriske pensioner - Valgpension, som består af en række valgfrie pensioner - Linkpension, som består af valgfrie aldersdækninger, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Det er i pensionsaftalen bestemt, hvor stor en del af den samlede præmie der skal anvendes i Basispension, og hvor stor en del medarbejderen kan anvende i Valgpension og Linkpension. Medarbejderen vælger selv, om Linkpension skal indgå i ordningen. Basispension I Basispension indgår følgende obligatoriske pensioner: 4

5 Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 4 A. - Livsvarig alderspension Pension som udbetales ved erhvervsevnetab, jf. 4 B. - Invalidesum fra gruppelivsforsikringen * - Invalidepension af samme størrelse som den beregnede alderspension ved 65 år Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. Pension som udbetales ved kritisk sygdom, jf. 4 C. - Sum ved kritisk sygdom fra gruppelivsforsikringen * Pension som udbetales ved død, jf. 4 D. - Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen * - Kollektiv børnepension, som til hvert barn udgør 25 % af den beregnede alderspension ved 65 år *) Størrelsen af pensioner i gruppelivsforsikringen fastsættes løbende. Valgpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension eller i Linkpension, kan medarbejderen vælge følgende pensioner: Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 4 A. - Livsvarig alderspension - Ophørende alderspension - Ratepension - Ratepension med sikring ved død - Alderssum * - Alderssum med sikring ved død * Pension som udbetales ved erhvervsevnetab, jf. 4 B. - Invalidepension Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. Pension som udbetales ved død, jf. 4 D. - Dødsfaldssum * - Ratepension ved død - Ratepension med sikring ved død - Alderssum med sikring ved død * - Livsvarig eller ophørende ægtefælle- og samleverpension *) Der kan til kapitalpensioner samlet anvendes maksimalt halvdelen af den præmie, som ikke er anvendt i Basispensionen. 5

6 Linkpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension eller i Valgpension, har medarbejderen mulighed for at vælge pensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Der kan vælges mellem følgende pensioner, jf. 4 A: - Livsvarig alderspension - Ratepension med sikring ved død - Alderssum med sikring ved død * Ved erhvervsevnetab opnås endvidere ret til præmiefritagelse. *) Der kan til kapitalpensioner samlet anvendes maksimalt halvdelen af den præmie, som ikke er anvendt i Basispensionen. Der gælder særlige betingelser for Linkpension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger pensioner i Linkpension. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. Frivillig pension Vælger medarbejderen at foretage en frivillig indbetaling til pensionsordningen, vil denne blive anvendt til særskilte pensioner i Frivillig pension. Den frivillige indbetaling skal ske gennem medarbejderens arbejdsgiver. Medarbejderen kan anvende frivillig indbetaling til valgfrie pensioner, herunder Linkpension, som er nærmere beskrevet i særlige betingelser for Frivillig pension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger at foretage frivillig indbetaling til pensionsordningen. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. 3 PRÆMIENS ANVENDELSE A. Fordeling af præmien Præmien vil efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelt andre skatter og afgifter blive anvendt til obligatoriske pensioner i Basispension og til valgfri pensioner i Valgpension og/eller i Linkpension. Delingsforholdet er fastsat i pensionsaftalen. I Basispension anvendes præmien først til betaling for gruppelivsforsikringen og dernæst, hvis der er præmie tilovers, til betaling for øvrige pensioner. I Valgpension og/eller i Linkpension anvendes præmien til betaling af pensioner efter medarbejderens eget valg og prioritering, i det omfang præmien rækker. Såfremt præmien til gruppelivsforsikringen overstiger præmien til Basispension, kan det fastsatte delingsforhold ændres. Præmien til Valgpension/Linkpension kan herved nedsættes eller bortfalde. Frivillig indbetaling anvendes efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag mv. til Frivillig pension. 6

7 B. Valg af pensioner KP kan fastsætte generelle begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner. Medarbejderens valg af pensioner er gældende, når medarbejderen skriftligt har meddelt dette, og KP har accepteret valget. Valgpension I Valgpension kan størrelsen af pensioner, som kommer til udbetaling ved medarbejderens alderspensionering, erhvervsevnetab eller død, vælges fastsat som: - et fast beløb - en procentdel af medarbejderens indberettede løn. Pensioner ved alderspensionering kan endvidere fastsættes på basis af præmiens størrelse. Præmien kan vælges fastsat som: - et fast beløb - en procentdel af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension - en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Basispension, Valgpension og/eller Linkpension - maksimum til dækningerne alderssum, alderssum med sikring ved død og dødsfaldssum under hensyn til KP s regler for indbetaling på kapitalpensioner. KP er berettiget til at fastsætte visse yderligere begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner, der kommer til udbetaling ved erhvervsevnetab og død. Der kan ikke vælges om blandt pensionerne, efter at der er sket udbetaling eller ydet præmiefritagelse, jf. 4, pkt. A, B eller D. Linkpension I Linkpension fastsættes pensioner på basis af aftaler om præmiens størrelse. Præmien kan aftales fastsat som: - et fast beløb - en procentdel af den præmie, som ikke er anvendt i Basispension - en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Basispension, Valgpension og/eller Linkpension - maksimum til dækningen alderssum med sikring ved død under hensyn til KP s regler for indbetaling på kapitalpensioner. På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere bestemme størrelsen af den opsparing, der skal overføres til Linkpension. Hver af de valgte pensioner i Linkpension kan som udgangspunkt kun forekomme én gang. Overskydende præmie Er der efter medarbejderens valg af pensioner i Valgpension og/eller Linkpension fortsat præmie, som ikke er anvendt, vil restpræmien blive anvendt til livsvarig alderspension i Valgpension. Har medarbejderen ikke foretaget valg af pensioner i Valgpension og/eller i Linkpension, anvendes den præmie, som ikke allerede er anvendt i Basispension, til livsvarig alderspension i Valgpension. 7

8 C. Andre reguleringer Der kan gælde begrænsninger for præmiens anvendelse. Begrænsningerne kan fremgå af - lovgivningen - bestemmelser anmeldt til Finanstilsynet - selskabsspecifikke bestemmelser - pensionsaftalen Beregning af pensioner foretages efter de af selskabet til enhver tid fastlagte regler. Den opsparede værdi på pensioner i Basispension forbliver som hovedregel i Basispension, og i Valgpension forbliver opsparingen som hovedregel på den enkelte pension. Det kan medføre, at visse pensioner bliver større end valgt af medarbejderen. Indskud og overførsler fra anden pensionsordning anvendes på Valgpension. Ved overførsler bevares gældende skattekoder på de overførte værdier, hvilket kan betyde, at der for dele af en overførsel etableres pensioner, som medarbejderen ikke selv har valgt. Med respekt for skatteregler kan medarbejderen fravælge disse pensioner til fordel for andre pensioner. Der kan gælde særlige bestemmelser om overførsler mellem pensionsordninger i KP. Regulering af pensionerne foretages under hensyn til medarbejderens valg og prioritering, men der kan forekomme beregningstekniske situationer, hvor valg og prioritering ikke kan overholdes. I pensionsordninger med flere forsikringstekniske beregningsgrundlag foretages regulering af pensionerne under hensyn til disse. Der kan forekomme situationer, hvor der i reguleringen flyttes værdier til beregningsgrundlag med anden grundlagsrente. Der kan endvidere opstå beregningstekniske situationer, hvor de enkelte pensionsbeløb kan ændre sig, også i nedadgående retning. Den samlede værdi af pensionsordningen (depotet) forbliver uændret i de beskrevne situationer. Bonus anvendes i henhold til KP s til enhver tid gældende bonusregulativ. 4 PENSIONSORDNINGENS VIRKEMÅDE Fælles betingelser Hvis der indtræffer en begivenhed, som kan føre til udbetaling/præmiefritagelse, skal medarbejderen eller dennes efterladte hurtigst muligt anmelde sit krav til KP. For alle udbetalinger gælder, at udbetalingen tidligst kan påbegyndes, når KP har modtaget den for selskabet nødvendige dokumentation. Månedlige pensioner udbetales forud. 8

9 Pensionsordningens dækningsomfang fremgår pr. en given statusdato af den forsikringsoversigt, der sendes til medarbejderen. Pensioner af ringe størrelse kan af KP kapitaliseres og udbetales med frigørende virkning for KP. Det betyder, at KP kan ophæve og udbetale hele pensionsordningen eller dele heraf som et engangsbeløb. Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ for 3 i 1 Pension ligestillet med ægteskab, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Hvis der ved oprettelse af pensionsordningen eller senere er afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger om helbredsforhold eller andre forhold, er KP ikke bundet af pensionsordningen, jf. lovgivningens regler herom. Pensionsordningen vil i den situation blive behandlet, som om de nævnte forhold var korrekt oplyst overfor selskabet på det rette tidspunkt. Det kan betyde, at pensionsordningen vil blive behandlet som en klausuleret forsikring, jf. bestemmelser herom i 6, hvis de fortiede eller urigtige oplysninger vedrører helbredsforhold. Krav om udbetaling af pension kan blive forældet i henhold til bestemmelse i forsikringsaftaleloven. A. Udbetaling ved alderspensionering Pensioneringstidspunkt Normalt pensioneringstidspunkt for denne pensionsordning er den 1. i måneden efter medarbejderens 65. år. Det betyder, at udbetaling af medarbejderens pensioner ved alderspensionering begynder fra dette tidspunkt, hvis medarbejderen er i live og fratrådt sin stilling. Der er mulighed for førtidsudbetaling, hvis medarbejderen fratræder stillingen før det normale pensioneringstidspunkt. Førtidsudbetaling af pensioner ved alderspensionering kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter det 60. år og tidligst fra det tidspunkt, hvor medarbejderen anmoder herom. Ved førtidsudbetaling er pensionerne lavere end ved det normale pensioneringstidspunkt. Ved førtidsudbetaling bortfalder dækningen ved erhvervsevnetab. En eventuelt ikraftværende gruppelivsforsikring bortfalder ved udbetaling som følge af alderspensionering, dog senest den 1. i måneden efter medarbejderens 67. år. Hvis medarbejderen ikke fratræder sin stilling ved det normale pensioneringstidspunkt eller tidligere, udsættes udbetalingen, indtil medarbejderen fratræder, dog længst til den 1. i måneden efter det 70. år. Udbetalingen kan også udsættes til senest det 70. år, hvis medarbejderen efter fratrædelsen ikke ønsker udbetaling. Ved udsat udbetaling er pensionerne højere end ved det normale pensioneringstidspunkt. En medarbejder kan vælge, at alle aldersbetingede pensioner skal udbetales fra samme tidspunkt, eller at udbetalingen skal begynde på forskellige tidspunkter. 9

10 Livsvarig alderspension skattekode 1: (Basispension, Valgpension, Linkpension) Livsvarig alderspension udbetales som en månedlig pension fra pensioneringstidspunktet til og med den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. Ophørende alderspension skattekode 1: (Valgpension) Ophørende alderspension udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år fra pensioneringstidspunktet. Dør medarbejderen i den 10-årige udbetalingsperiode, ophører udbetalingen i den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. Ratepension skattekode 2: (Valgpension) Medarbejderen kan oprette ratepension indtil det 60. år. Ratepension udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år fra pensioneringstidspunktet. Hvis medarbejderen er i live i hele denne periode, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i den 10-årige udbetalingsperiode, udbetales raterne eller de resterende rater til den/de begunstigede, jf. 5. De forskellige udbetalingsmetoder for ratepension efter medarbejderens død er yderligere beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D i afsnittet Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, sker der ingen udbetaling. Udbetaling af ratepension til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at ratepensionen er oprettet. KP kan kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af ratepension. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan oprette ratepension indtil det 60. år. Ratepension med sikring ved død udbetales som en månedlig pension i en periode på 10 år fra pensioneringstidspunktet. Hvis medarbejderen er i live i hele denne periode, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i den 10-årige udbetalingsperiode, udbetales raterne eller de resterende rater til den/de begunstigede, jf. 5. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, udbetales den opsparede værdi af ratepensionen (sikringen ved død) ligeledes til den/de begunstigede. De forskellige udbetalingsmetoder for ratepension efter medarbejderens død er yderligere beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D i afsnittet Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død. Udbetaling af ratepension til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at ratepensionen er oprettet. 10

11 KP kræver ikke helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af ratepension med sikring ved død, medmindre pensionen er omfattet af klausul, jf. 6. Alderssum skattekode 3: (Valgpension) Medarbejderen kan oprette alderssum indtil det 60. år. Alderssum udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen på pensioneringstidspunktet. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen, udbetales alderssummen til den/de begunstigede, jf. 5. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er sket førtidsudbetaling, sker der ingen udbetaling. KP kan kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af alderssummen. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan oprette alderssum indtil det 60. år. Alderssum med sikring ved død udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen på pensioneringstidspunktet. Regler om udbetaling af sikring ved død er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. D. KP kræver ikke helbredsoplysninger ved førtidsudbetaling af alderssum med sikring ved død, medmindre pensionen er omfattet af klausul, jf. 6. B. Udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab Betingelser for udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab Medarbejderen opnår ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab, når: - den generelle erhvervsevne* er varigt nedsat med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne, og - erhvervsevnen i forsikringstiden er nedsat af helbredsmæssige årsager på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, som ikke er fremkaldt med forsæt, og - medarbejderen er fratrådt sin stilling, og - lønudbetaling er ophørt. *) Ved den generelle erhvervsevne forstås erhvervsevnen i ethvert erhverv. For at opnå og fastholde retten til udbetaling/præmiefritagelse må medarbejderen efter fratrædelse ikke have større arbejdsindtægt end 1/3 af den løn, medarbejderen tjente, før erhvervsevnen blev nedsat. Evt. indtægt fra ansættelse i fleksjob, skånejob eller lignende indgår på lige fod med lønindtægt. Endvidere må medarbejderens arbejdstid efter fratrædelse som udgangspunkt heller ikke udgøre mere end 1/3 af arbejdstiden, før erhvervsevnen blev nedsat. Det er KP, der vurderer, om betingelserne for udbetaling og/eller præmiefritagelse er opfyldt. KP er ikke forpligtet til at følge kendelser om førtidspension og tilsvarende afgivet af det offentlige. 11

12 Nedsat erhvervsevne vurderes af selskabet ud fra objektive kriterier om helbred, og ud fra medarbejderens muligheder for via omskoling, genoptræning og revalidering at blive i stand til at udføre arbejde. Subjektive klager over smerter, gener og lignende giver ikke ret til udbetaling/præmiefritagelse, medmindre der ved lægelig eller anden helbredsmæssig undersøgelse kan påvises objektive tegn på, at erhvervsevnen er nedsat i tilstrækkelig grad. Det er en betingelse for udbetaling/præmiefritagelse, at medarbejderen overholder lægelige råd og anvisninger samt foretager, hvad der med rimelighed forlanges af KP for at afhjælpe erhvervsevnenedsættelsen, fx deltager i helbredsfremmende behandling, herunder genoptræning. Medarbejderen er efter anmodning fra KP forpligtet til hurtigst muligt at fremskaffe eller medvirke til at fremskaffe den efter KP s vurdering nødvendige dokumentation for nedsættelse af erhvervsevnen. Udbetaling til medarbejderen sker fra den 1. i måneden efter den dag nedsættelsen af den generelle erhvervsevne har varet uafbrudt i 3 måneder, dog tidligst fra den dag medarbejderen er fratrådt og lønudbetalingen er ophørt. Ret til præmiefritagelse indtræder fra samme tidspunkt. Efter tilkendelsen kan KP til enhver tid kræve dokumentation for, at medarbejderen opfylder betingelserne for udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab. Såfremt den udbedte dokumentation ikke modtages, vil udbetaling/præmiefritagelse ophøre. Genvinder medarbejderen erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningerne for udbetaling ikke længere er til stede, ophører udbetalingen/præmiefritagelsen. Medarbejderen har pligt til straks at give KP meddelelse herom. Invalidesum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Invalidesum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb, hvis betingelserne for udbetaling ved erhvervsevnetab er opfyldt før udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år. Udbetales invalidesummen, nedsættes dødsfaldssummen fra gruppelivsforsikringen med det udbetalte beløb. Invalidepension skattekode 1: (Basispension, Valgpension) Invalidepension udbetales som en månedlig pension, hvis betingelserne for udbetaling ved erhvervsevnetab er opfyldt før den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Invalidepension udbetales til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Der udbetales dog længst til og med den måned, hvor medarbejderen dør, eller hvor betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt. Præmiefritagelse: (Basispension, Valgpension) Pensionsordningens dækninger (ekskl. gruppelivsforsikring) opretholdes uden præmiebetaling til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år, hvis betingelserne for præmiefritagelse ved erhvervsevnetab er opfyldt. Dækningerne opretholdes længst til og med den måned, hvor betingelserne for præmiefritagelse ikke længere er opfyldt. 12

13 Gruppelivsforsikringens dækninger opretholdes i indtil 3 år, men længst til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Sum ved kritisk sygdom opretholdes dog længst til og med den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år. Præmiefritagelse: (Linkpension) Der gælder særlige regler for præmiefritagelse, beskrevet i betingelser for Linkpension. C. Udbetaling ved kritisk sygdom Sum ved kritisk sygdom fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Sum ved kritisk sygdom udbetales som et éngangsbeløb, hvis der i forsikringstiden og inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 60 år, diagnosticeres en lidelse, der er defineret som en kritisk sygdom i forsikringsbetingelser for dækning ved kritisk sygdom. Sum ved kritisk sygdom udbetales til medarbejderen. Er medarbejderen afgået ved døden, før udbetaling har fundet sted, bortfalder retten til udbetaling, medmindre medarbejderen skriftligt har bedt om udbetaling og på dette tidspunkt i øvrigt opfyldte betingelserne for udbetaling, jf. forsikringsbetingelserne for kritisk sygdom. Efter udbetaling af sum ved kritisk sygdom er der begrænsninger i dækningen, jf. forsikringsbetingelser for dækning ved kritisk sygdom. Udbetales sum ved kritisk sygdom, nedsættes dødsfaldssummen fra gruppelivsforsikringen med det udbetalte beløb, hvis medarbejderen dør inden 3 måneder efter den dato, hvor diagnosen på kritisk sygdom er stillet. D. Udbetaling ved død Efter medarbejderens død udbetales de pensioner, som har til formål at sikre medarbejderens efterladte. Endvidere kan den opsparede værdi på aldersdækninger med sikring ved død komme til udbetaling ved medarbejderens død før pensioneringstidspunktet. Udbetaling vil ske til nærmeste pårørende eller særligt begunstigede, jf. 5 om begunstigelse, medmindre andet fremgår af de enkelte pensioners virkemåde. Retten til udbetaling ved død bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget ifølge begunstigelsen nærmeste pårørende, ifølge en særlig begunstigelse, i henhold til testamente eller i henhold til arvelovens bestemmelser. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Dødsfaldssummen udbetales til den/de begunstigede. 13

14 Kollektiv børnepension ved død skattekode 1: (Basispension) Børnepension udbetales som en månedlig pension fra den 1. i måneden efter medarbejderens død. Børnepension udbetales til hvert af medarbejderens børn, herunder adoptivbørn og stedbørn*, som endnu ikke er fyldt 21 år den 1. i måneden efter medarbejderens død. Børnepensionen udbetales til og med den måned, hvor det enkelte barn fylder 21 år. Hvis det enkelte barn dør før det fyldte 21. år, ophører udbetalingen ved udgangen af den måned, hvor barnet dør. Bliver børnene forældreløse, fordobles børnepensionen. Den kollektive børnepension ændres dog på det normale pensioneringstidspunkt, jf. pkt. A, til individuelle børnepensioner til fordel for medarbejderens børn under 21 år. Det betyder, at der ikke udbetales børnepension til børn, som medarbejderen har fået efter det normale pensioneringstidspunkt. *) ægtefælles biologiske eller adopterede børn, som har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på det tidspunkt, hvor medarbejderen dør. Generelt om udbetaling af børnepension til forældreløse En medarbejders barn anses for forældreløst, når barnets forældremyndighedsindehaver(e) efter medarbejderens død ikke er en af følgende personer: - medarbejderens ægtefælle på dødsfaldstidspunktet - biologisk forælder til barnet - adoptivforælder til barnet Der gælder særlige regler for børn, som er myndige på tidspunktet for medarbejderens død. Dødsfaldssum skattekode 3: (Valgpension) Medarbejderen kan oprette dødsfaldssum indtil det 60. år. Dødsfaldssummen udbetales som et éngangsbeløb efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Dødsfaldssummen udbetales til den/de begunstigede. Ratepension ved død skattekode 2: (Valgpension) Medarbejderen kan oprette ratepension indtil det 60. år. Ratepension udbetales som en månedlig pension i 10 år fra den 1. i måneden efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 65 år. Ratepension udbetales til den/de begunstigede. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan oprette ratepension indtil det 60. år. 14

15 Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, udbetales den opsparede værdi på ratepensionen (sikringen ved død) i rater til den/de begunstigede. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død Når rater efter medarbejderens død udbetales til dennes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever, eller til medarbejderens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år, kan der vælges mellem: 1. skattepligtig månedlig pension (beskattes som personlig indkomst) 2. éngangsbeløb (hvor der svares en afgift) eller 3. månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst Når rater efter medarbejderens død udbetales til andre end ovenstående, kan der vælges mellem: 1. éngangsbeløb (hvor der svares en afgift) eller 2. månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst Der skal svares afgift af en påbegyndt skattepligtig løbende udbetaling til et barn, når barnet fylder 24 år. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan oprette alderssum indtil det 60. år. Dør medarbejderen før udbetaling har fundet sted, udbetales den opsparede værdi på alderssummen til den/de begunstigede. Livsvarig eller ophørende ægtefælle- og samleverpension skattekode 1: (Valgpension) Ægtefælle- og samleverpension udbetales som en månedlig pension fra den 1. i måneden efter medarbejderens død til den medforsikrede, hvis denne er i live. Som medforsikret kan indsættes medarbejderens ægtefælle eller én samlever, der er fyldt 18 år. Som samlever kan indsættes enhver person, der er fyldt 18 år, - som SAMPENSION har noteret med navn og CPR-nummer og - som har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på noteringstidspunktet. Hvis medforsikrede dør før medarbejderen, bortfalder pensionen og værdien af denne. Der gælder begrænset ret til at fravælge pensionen ved separation og skilsmisse. Livsvarig ægtefælle- og samleverpension udbetales til og med den måned, hvor medforsikrede dør. Ophørende ægtefælle- og samleverpension udbetales til og med den måned, hvor medforsikrede dør. Udbetaling af pension ophører dog senest ved udgangen af den måned, hvor medforsikrede fylder 65 år. 15

16 5 BEGUNSTIGELSE Når det under de enkelte pensioner i 4 fremgår, at udbetalingen vil ske til den/de begunstigede, betyder det, at udbetalingen vil ske til Nærmeste pårørende, medmindre der er indsat særligt begunstigede. Nærmeste pårørende Begunstigelsen Nærmeste pårørende betyder, at følgende i nævnte rækkefølge anses som begunstiget: 1. medarbejderens ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades 2. medarbejderens børn (herunder adoptivbørn) og disses livsarvinger hver for den andel arveloven tildeler dem, eller hvis der ikke er børn eller livsarvinger 3. medarbejderens arvinger iht. testamente hver for den andel den enkelte modtager er arveberettiget til iht. testamentet, eller hvis der ikke er oprettet testamente 4. medarbejderens arvinger iht. arveloven hver for den andel arveloven tildeler dem Særligt begunstigede Hvis medarbejderen ikke ønsker, at udbetaling skal ske til nærmeste pårørende, kan medarbejderen indsætte særligt begunstigede iht. nedenstående. På pensioner omfattet af skattekode 2 og 3 kan medarbejderen indsætte én eller flere begunstigede indenfor følgende personkreds: - medarbejderens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle - medarbejderens børn, stedbørn* og disses livsarvinger - én navngiven person, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen ved indsættelse, eksempelvis en samlever *) nuværende eller tidligere ægtefælles biologiske eller adopterede børn. På pensioner omfattet af skattekode 5 kan medarbejderen indsætte begunstigede efter eget valg. Medarbejderen kan eventuelt vælge, at der ikke skal være en begunstigelse. Det betyder, at udbetalingen sker til medarbejderens bo. Indsættelse og ændring af begunstigelse skal ske skriftligt på en særlig blanket, som kan rekvireres i KP. Har medarbejderen i forbindelse med tidligere ansættelse haft pensionsordning i KP med en tilknyttet gruppelivsforsikring, som vedkommende er udtrådt af, er den oprindelige begunstigelse bortfaldet. Medarbejderen skal derfor på ny skriftligt meddele, hvis andre end nærmeste pårørende ønskes indsat som begunstiget. 16

17 6 HELBREDSBETINGELSER Til vurdering af selskabets risiko kan KP kræve, at medarbejderen afgiver helbredsoplysninger. Helbredsoplysninger kan kræves ved: - optagelse eller genoptagelse i pensionsordningen - forhøjelse af præmien - omvalg mellem pensionerne - overførsel af værdi fra tidligere pensionsordning - udbetaling, herunder førtidsudbetaling, ophævelse mv. Medarbejderen skal efter KP s anvisninger indsende en udfyldt og underskrevet erklæring om helbredstilstanden. Er helbredsoplysninger indhentet i forbindelse med optagelsen eller i forbindelse med en forøgelse af selskabets risiko, kan pensionsordningen eller de supplerende pensioner oprettes på normale vilkår, hvis helbredstilstanden efter selskabets vurdering er tilfredsstillende. Er helbredsoplysninger indhentet i forbindelse med udbetaling, kan denne finde sted, hvis helbredstilstanden efter selskabets vurdering er tilfredsstillende. Klausul Hvis selskabet i forbindelse med oprettelse af pensionsordningen eller i forbindelse med en senere ændring af pensionsordningen vurderer, at der er en forhøjet risiko for dødsfald og/eller en forhøjet risiko for erhvervsevnetab, oprettes pensionsordningen eller visse pensioner med en klausul. Det betyder, at der ikke opnås dækning ved dødsfald og/eller erhvervsevnetab i klausulperioden, hvis død eller erhvervsevnetab skyldes den eller de lidelser, som har været årsag til klausulen. En klausul kan omfatte hele pensionsordningen. Klausulen kan også være delvis, således at én eller flere pensioner er omfattet helt eller delvist af klausulen, samtidigt med at andre pensioner ikke er omfattet. Når klausul gøres gældende ved medarbejderens erhvervsevnetab, sker der ikke udbetaling fra eller ydes præmiefritagelse på de pensioner, som er omfattet af klausulen. Hvis medarbejderen på andre pensioner opnår ret til udbetaling/præmiefritagelse, bortfalder pensioner, som er omfattet af klausulen, og som uden klausul ville give ret til udbetaling ved erhvervsevnetab, eller som ikke har opsparet værdi. Når klausul gøres gældende ved medarbejderens død, sker der ikke udbetaling fra de pensioner, som er omfattet af klausulen. Samtidig bortfalder disse pensioner uden værdi. Klausulen gælder maksimalt 10 år, medmindre omvalg fører til ny klausulering. Hvis der i klausulperioden klausuleres for en ny lidelse, vil denne klausul omfatte hele den klausulerede del af pensionsordningen. Hvis der anvendes klausulerede midler til en pension med tilknyttet eget investeringsvalg (Linkpension), vil klausulen omfatte hele den pågældende pension i Linkpension. Klausulen berører ikke gruppelivsforsikringen. 17

18 Generelle begrænsninger For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen før 1. april 2004, jf. dog sidste afsnit under Generelle begrænsninger, gælder: Der er ikke ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab, hvis medarbejderen ved optagelse i pensionsordningen efter KP s vurdering har en erhvervsevne, der ud fra helbredsmæssige kriterier varigt er nedsat med 2/3 eller mere. Denne generelle begrænsning bortfalder senest 10 år efter medarbejderens optagelse i pensionsordningen. Begrænsningen gælder ikke ved erhvervsevnetab som følge af lidelser, ulykkestilfælde eller lignende, der er opstået efter medarbejderens optagelse i pensionsordningen, hvis dette erhvervsevnetab selvstændigt giver ret til dækning. De lidelser mv., der er opstået efter medarbejderens optagelse i pensionsordningen, må hverken direkte eller indirekte have nogen sammenhæng med det erhvervsevnetab, som medarbejderen havde ved optagelse i pensionsordningen. For medarbejdere, som er optaget i pensionsordningen den 1. april 2004 eller senere, jf. dog sidste afsnit under Generelle begrænsninger, gælder: Der er ikke ret til udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab, udbetaling ved kritisk sygdom eller udbetaling ved død, hvis medarbejderen ved optagelse i pensionsordningen efter KP s vurdering har en erhvervsevne, der ud fra helbredsmæssige kriterier varigt er nedsat med 2/3 eller mere. Begrænsningen gælder ikke ved erhvervsevnetab, ved kritisk sygdom eller ved død som følge af lidelser, ulykkestilfælde eller lignende, der er opstået efter medarbejderens optagelse i pensionsordningen. De lidelser mv., der er opstået efter medarbejderens optagelse i pensionsordningen, må hverken direkte eller indirekte have nogen sammenhæng med det erhvervsevnetab, som medarbejderen havde ved optagelse i pensionsordningen. Ratepension med sikring ved død og alderssum med sikring ved død er ved medarbejderens død ikke omfattet af denne generelle begrænsning. Medarbejdere, som efter den 21. november 2003 har modtaget meddelelse om, at de i en pensionsordning i KP er tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab (evt. med tilbagevirkende kraft), er uanset ovenstående bestemmelser om optagelsesdato omfattet af den generelle begrænsning, som er gældende for medarbejdere optaget den 1. april 2004 eller senere. Dette gælder dog alene de pensioner, som etableres for præmie indbetalt efter det tidspunkt, hvorfra tilkendelsen af udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab har virkning. Manglende helbredsoplysninger Afgiver medarbejderen ikke helbredsoplysninger i forbindelse med optagelse i pensionsordningen inden for en af KP fastsat tidsfrist, oprettes en livsvarig alderspension uden ret til præmiefritagelse ved erhvervsevnetab. Medarbejderen er dækket af gruppelivsforsikringen, medmindre generel begrænsning kan gøres gældende, jf. ovenstående. KP fastsætter særlige vilkår for disse pensionsordninger, som kan fravige nærværende pensionsregulativ. 18

19 Afgiver medarbejderen senere helbredsoplysninger, oprettes på dette tidspunkt en pensionsordning, der herefter er omfattet af nærværende pensionsregulativ. 7 PRÆMIENS BETALING Præmie Præmien til 3 i 1 Pension fastsættes af aftaleparterne, jf. 1, og indbetales af arbejdsgiveren, sålænge medarbejderen er ansat i stillingen med pensionsret. Der kan ikke indbetales præmie efter medarbejderens 70. år. Præmie forfalder til betaling på samme tidspunkt som medarbejderens løn. Det er arbejdsgiverens ansvar, at præmien beregnes korrekt og betales til tiden til den rigtige pensionsleverandør. Hvis betaling udebliver af årsager, som ikke giver ret til henstand med betalingen, jf. 8, bortfalder gruppelivsforsikringen, og pensionsordningen ændres straks til en præmiefri forsikring. Hvis betalingen udebliver uden yderligere meddelelse, vil medarbejderen i nødvendigt omfang blive orienteret herom, herunder om konsekvenser ved den manglende betaling. Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiveren og KP foretage en frivillig indbetaling som et fast månedligt beløb eller som en procentdel af lønnen. Arbejdsgiveren trækker indbetalingen over medarbejderens løn og skal over for KP oplyse specifikt om størrelsen af denne frivillige indbetaling. Har medarbejderen aftalt at foretage frivillig indbetaling, vil denne blive indbetalt af medarbejderens arbejdsgiver. Frivillig indbetaling anvendes til Frivillig pension på en særskilt del af pensionsordningen. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige nærværende pensionsregulativ. Reguleringer Efterbetalinger anvendes til pension på det tidspunkt, de modtages i KP. Fejlagtige betalinger kan kun korrigeres efter nærmere aftale med KP og efter de af KP fastlagte modregningsregler. 8 PRÆMIEOPHØR A. Fratrædelse Fratræder medarbejderen sin stilling uden at gå på pension, ydes efter præmieophør henstand med betaling af præmie i op til 12 måneder. I denne periode bevares den fulde pensionsdækning ekskl. gruppelivsdækningen. Dækningen bevares dog længst til det normale pensioneringstidspunkt. Betaling for denne dækning bliver fratrukket i pensionsordningens værdi. Hvis der foretages omvalg i løbet af perioden med henstand, vil pensionsordningen forinden blive ændret til en præmiefri forsikring. 19

20 Der gælder særlige regler for Linkpension. Gruppelivsforsikringen bortfalder 6 måneder efter præmieophør, dog senest ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Bliver medarbejderen forinden omfattet af en anden gruppelivsforsikring, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, bortfalder gruppelivsforsikringen på dette tidspunkt. Efter fratrædelse kan medarbejderen straks eller i løbet af perioden med henstand vælge, hvad der videre skal ske med pensionsordningen. Medarbejderen har følgende valgmuligheder: Videreførsel Pensionsordningen kan videreføres ved, at medarbejderen selv eller medarbejderens nye arbejdsgiver betaler præmien. Videreføres pensionsordningen, ved at medarbejderen selv betaler præmien, vil denne blive anvendt til Frivillig pension, jf. 2. Den øvrige del af pensionsordningen ændres til præmiefri forsikring. Kollektive børnepensioner kan ikke videreføres. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige bestemmelser for 3 i 1 Pension. Fortsættes præmiebetalingen gennem medarbejderens nye arbejdsgiver, vil præmien blive anvendt til ny pensionsordning efter nærmere aftale. På den hidtidige pensionsordning bevarer medarbejderen efter fratrædelse alle andre rettigheder efter nærværende pensionsregulativ. Gruppelivsforsikringens dødsfaldssum kan opretholdes uden afgivelse af helbredsoplysninger, ved at der senest 3 måneder efter gruppelivsdækningens ophør oprettes en individuelt prisfastsat fortsættelsesforsikring (særskilt forsikring under skattekode 5). Forsikringen, der etableres som en dødsfaldssum uden ret til præmiefritagelse, kan ikke overstige dødsfaldssummen i den tidligere gruppelivsforsikring. Præmiefri forsikring Medarbejderen kan vælge at ændre pensionsordningen til en præmiefri forsikring, hvor der ikke længere indbetales præmie. Er betaling af præmie ikke genoptaget senest ved udgangen af perioden med henstand, ændres automatisk til præmiefri forsikring. Ved ændring til præmiefri forsikring bliver pensionerne i Basispension nedsat svarende til opsparingen på dem. Ved nedsættelsen fastholdes det indbyrdes størrelsesforhold. Pensionerne i den øvrige del af pensionsordningen bliver nedsat svarende til opsparingen på dem. Det betyder, at en eller flere dækninger kan bortfalde ved ændringen. Medarbejderen har med respekt for skatteregler mulighed for omvalg blandt de valgfrie pensioner i Valgpension og Linkpension. Afhængig af medarbejderens valg kan KP kræve, at der skal afgives helbredsoplysninger, der efter selskabets vurdering skal være tilfredsstillende. Er helbredsoplysningerne efter selskabets vurdering ikke tilfredsstillende, vil de efter omvalget supplerende dækninger være omfattet af en klausul, jf

21 Overførsel til anden pensionsordning Bliver medarbejderen efter fratrædelse ansat i en anden stilling med pensionsret, kan værdien af pensionsordningen eventuelt overføres til den nye pensionsordning. Begrænsninger i retten til ophævelse i dette pensionsregulativ, jf. nedenstående afsnit, vil også gælde efter overførsel. Bliver medarbejderen ansat som tjenestemand, er det muligt, at værdien fra pensionsordningen kan overføres til forhøjelse af pensionsalder i tjenestemandspensionen. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. Ophævelse Pensionsordningen kan ophæves, hvis medarbejderen er udenlandsk statsborger, der på ny tager fast bopæl uden for Danmark. Ophævelse skal ske senest 2 år efter tidspunktet, hvor medarbejderen er fratrådt stillingen og lønudbetaling er ophørt. Hvis en del af forsikringens opsparede værdi er overført fra en tidligere pensionsordning, kan denne del kun ophæves, hvis den tidligere pensionsordnings betingelser for ophævelse er opfyldt for den overførte del, og de ovenfor anførte betingelser for ophævelse er opfyldt for hele pensionsordningen. Værdien ved ophævelse beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. B. Orlov Medarbejdere på orlov er efter præmieophør omfattet af samme muligheder, som fratrådte medarbejdere. Strækker orlovsperioden sig ud over 12 måneder, har medarbejderen endvidere mulighed for at søge om forlængelse af perioden med henstand, hvis der fortsat er værdi på pensionsordningen. Følgende bestemmelse om dækning under orlov i gruppelivsforsikringen kan ændres ved aftale mellem aftaleparterne, jf. 1, og selskabet, som administrerer gruppelivsforsikringen: Gruppelivsforsikringen opretholdes under lovgivningsbestemt orlov (herunder værnepligt). C. Andre årsager Ophører betalingen af præmie som følge af virksomhedsoverdragelse eller overenskomstskift eller som følge af, at pensionsaftalen er opsagt, ophører dækningen fra gruppelivsforsikringen straks, og pensionsordningen i øvrigt ændres samtidig til en præmiefri forsikring, som ikke kan ophæves af medarbejderen. Der gælder særlige regler om overførsel af pensionsordninger som følge af virksomhedsoverdragelse mv. Ophører betalingen af præmie som følge af arbejdsgivers misligholdelse af pensionsaftalen, er medarbejderen omfattet af samme muligheder som fratrådte medarbejdere, herunder 12 måneders henstand med betalingen af præmie. 21

22 9 IKRAFTTRÆDELSE Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension træder i kraft den 1. april 2004 og erstatter fra denne dato tidligere pensionsregulativ af 1. juli Nærværende pensionsregulativ er gældende, indtil det erstattes af nyt pensionsregulativ. 22

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2016... s 3 Præmien i 2016... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere