IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL"

Transkript

1 IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL AFTALENS DEFINITIONER OPGAVEN LEVERANDØRENS KONSULENTER UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE TIDSREGISTRERING FAKTURERING OG BETALING LEVERANDØRENS GARANTIER IMMATERIELLE RETTIGHEDER FORTROLIGHED OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER UAFHÆNGIGE PARTER ERSTATNING FORCE MAJEURE OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR VIRKNINGER AF AFTALENS OPHØR TVISTER DATO OG UNDERSKRIFT Side 2 af 10

3 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1.A: Opgaven Bilag 1.B: Leverandørens konsulenter, inklusive CV ere Bilag 1.C: Timepriser Side 3 af 10

4 IT-KONSULENTAFTALE mellem [Navn] [Adresse] [Adresse 2] CVR.nr.: [ ] (herefter Leverandøren ) og Danmarks Miljøportal Rentemestervej København NV CVR.nr (herefter Kunden ) 1 AFTALENS FORMÅL Aftalen har til formål at regulere Leverandørens levering af konsulentbistand til kunden omhandlende opretholdelse af it-infrastrukturen til systemområdet Natur 2 AFTALENS DEFINITIONER 2.1 Følgende definitioner finder anvendelse: Ved Aftalen forstås nærværende it-konsulentaftale med tilhørende bilag, der udgør en integreret bestanddel heraf Ved Part eller Parterne forstås Kunden og/eller Leverandøren, alt efter sammenhængen Ved Projektet forstås det af denne Aftale omfattede projekt om levering af løbende konsulentbistand inden for det i pkt. 1 angivne formål. 3 OPGAVEN 3.1 Konsulentens opgaver i henhold til denne Aftale bliver en kombination af flere af de aktiviteter, der er angivet i Bilag 1.A, Opgaven. 3.2 Konsulenterne skal arbejde pr. måned tilsvarende timer på projektet tilsammen i perioden 24 måneder efter kontraktindgåelse med mulighed for 6 måneders forlængelse. 3.3 Konsulenten skal udføre arbejdet hos Kunden, Rentemestervej 8, 2400 Kbh NV, dog kan konsulenterne efter nærmere aftale med Kunden udføre arbejde uden fysisk fremmøde hos Kunden. Side 4 af 10

5 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER 4.1 De til Aftalen allokerede konsulenter er beskrevet i bilag 1.B, Leverandørens Konsulenter. 4.2 I bilag 1.C, Timepriser, er Leverandørens timepriser for de allokerede konsulenter angivet. 4.3 Arbejde udført forud for indgåelsen af denne Aftale, eller som i øvrigt ikke har hjemmel i Aftalen, sker for Leverandørens egen regning. 5 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE 5.1 Leverandøren må ikke uden Kundens forudgående skriftlige samtykke udskifte navngivne medarbejdere på Projektet, medmindre dette er begrundet i disses personlige forhold eller andre omstændigheder uden for Leverandørens kontrol. 5.2 Udskiftning af en eller flere medarbejdere skal meddeles Kunden skriftligt. Det påhviler endvidere Leverandøren uden beregning at forsyne nye medarbejdere med al information om Kundens forhold, procedurer eller rutiner, som Kunden ved Projektets opstart eller efterfølgende måtte have givet de udskiftede medarbejdere, således at Kunden ikke skal foretage en sådan oplæring på ny. 5.3 Kunden kan forlange medarbejdere hos Leverandøren udskiftet, såfremt Kunden har saglige indvendinger mod de pågældende, eksempelvis manglende faglig kompetence. 6 TIDSREGISTRERING 6.1 Leverandøren skal nøje tidsregistrere sit tidsforbrug, herunder med angivelse af dato, arbejdets art samt tidsforbrug fordelt på hver konsulent. 6.2 I øvrigt gælder følgende principper for Leverandørens tidsregistrering og fakturering af timebaserede ydelser: Kun effektivt og nødvendigt tidsforbrug kan faktureres. Tidsforbrug i forbindelse med transport kan ikke faktureres og der ydes ikke rejsegodtgørelse. De aftalte timepriser inkluderer Leverandørens eventuelle udgifter til materialer, kopiering, sekretærbistand og lignende udgifter. 6.3 Leverandøren skal hver uge sende Kunden en opgørelse af timeforbruget for den forudgående kalenderuge. Konsulenttimer, der ikke er medtaget i denne opgørelse, honoreres ikke. 7 FAKTURERING OG BETALING 7.1 Med mindre andet aftales, skal Leverandøren ved afslutningen af et kvartal, fremsende en faktura for dokumenterede forbrugte timer i de forgangne 3 måneder. 7.2 Fakturaer forfalder til betaling 30 dage efter Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Ved forsinket betaling påløber der renter i henhold til renteloven. Side 5 af 10

6 7.3 Leverandørens faktura skal indeholde tydelig specifikation af honoraret, herunder en angivelse af antallet af forbrugte timer med datoangivelser, arbejdets art samt hvilke medarbejdere, der har udført det fakturerede arbejde. 7.4 De aftalte timepriser i bilag 1.C er faste og kan alene reguleres 1 gang årligt i medfør af ændringerne i nettoprisindekset, der udgives af Danmarks Statistik, med virkning første gang pr. 1. juli LEVERANDØRENS GARANTIER 8.1 Leverandøren indestår for, at de medarbejdere, der er allokeret til Projektet, besidder de i Aftalen anførte kompetencer, og for at alle leverede it-konsulentydelser er af høj faglig standard. Herunder skal al programmering og udvikling af kildekode være i overensstemmelse med god skik inden for it-branchen. Ligeledes skal Leverandøren tilsikre, såvel via Kundens som Leverandørens egne interne kvalitetssikringsprocedurer og it-sikkerhedspolitikker, at der ikke i forbindelse med Projektets udførelse forårsages virusangreb, nedbrud eller sikkerhedshuller m.v. i Kundens it-systemer Fejl som forårsages af it-konsulenterne skal rettes straks eller inden for rimelig tid, henset til fejlens alvor Fejlretning og support, som udføres af it-konsulenterne i Kundens it miljø vedr. systemområdet Natur som et led i Projektet, skal udføres i henhold til de servicemål, som Kunden er underlagt eller har forpligtet sig til i forhold til dennes virksomhed som en miljøportal med en høj grad af tilgængelighed over for offentligheden og/eller tredjepart Leverandøren er berettiget til at fakturere sit dokumenterede tidsforbrug forbundet med arbejde for Kunden til de aftalte timesatser, jf. bilag C. 9 IMMATERIELLE RETTIGHEDER 9.1 Ophavsretten til rapporter, nyt software, opfindelser eller andet materiale til nye systemer, som Leverandøren og dennes ansatte og andre underlagt dennes instruktionsbeføjelse har frembragt eller medvirket til at frembringe i forbindelse med dennes udførelse af Projektet for Kunden tilhører Leverandøren. Ophavsretten til ændringer og videreudviklinger, udført af Leverandøren som et led i vedligeholdelsen eller tilpasninger i Kundens eksisterende systemer før kontraktindgåelse, tilhører Kunden Kunden erhverver en tidsubegrænset brugsret til alt nyt og selvstændig programmel og tilhørende dokumentation udviklet som led i Projektet, herunder retten til at videreudvikle og ændre heri enten selv eller med bistand fra tredjemand Kundens ophavsret til leverandørens ændringer i de eksisterende systemer og Kundens brugsret til evt. nyt programmel udviklet af Leverandøren under Projektet omfatter endvidere retten til at stille det udviklede programmel og den tilhørende dokumentation til rådighed for andre offentlige myndigheder og offentligretlige organer. 9.2 Leverandøren skal løbende (og i alle tilfælde efter Kundens påkrav) udlevere udviklet kildekode, dokumentation m.v. til Kunden. Kildekoden skal udformes på en måde, så en anden it-kyndig leverandør med kendskab til løsningens arkitektur og teknologi, kan læse og forstå kildekoden. Udleveringen skal ske ved, at Leverandøren anvender Kundens TFS til lagring af kildekode. Side 6 af 10

7 9.3 Rettigheder til software, opfindelser, know-how, generel viden, idéer og lignende, som ikke er udviklet eller erhvervet i forbindelse med Projektet, tilhører Leverandøren. Kunden er dog berettiget til anvendelse heraf til egne formål, såfremt dette er forudsat i Aftalen, eller nødvendigt for at kunne udnytte de af Leverandøren leverede ydelser. 9.4 Leverandøren har ingen rettigheder til data, der er modtaget eller genereret i forbindelse med Aftalens opfyldelse. De pågældende data må Leverandøren kun anvende til brug ved kontraktens opfyldelse samt med overholdelse af de til enhver tid gældende sikkerhedsregler og lovregler. 9.5 Leverandøren indestår for, at intet af det materiale, som Leverandøren leverer til Kunden i forbindelse med Projektet, krænker tredjemands rettigheder, herunder blandt andet ophavsrettigheder, patenter, brugsmodeller samt rettigheder til know-how og forretningshemmeligheder. 9.6 Ligeledes indestår Leverandøren for, at denne ikke uden forudgående skriftlig accept fra Kunden vil benytte Kundens it-systemer eller foretage indgreb heri af nogen art. 10 FORTROLIGHED OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 10.1 Leverandøren må ikke, uden forudgående skriftligt samtykke fra Kunden, videregive eller på anden måde formidle nogen form for fortrolig information, som Leverandøren har tilegnet sig som konsulent for Kunden Leverandøren skal overholde Kundens interne sikkerhedsforskrifter (der er baseret på DS484 og ISO og 27002) og andre forskrifter for anvendelse af Kundens it-systemer, som denne måtte få udleveret fra Kunden, overholdes af Leverandørens medarbejdere og andre underlagt dennes instruktionsbeføjelser Kunden er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, der måtte blive behandlet i forbindelse med Leverandørens udførelse af Projektet, og Leverandøren handler alene efter instruks fra Kunden i forbindelse med behandlingen af sådanne personoplysninger Leverandøren indestår for at have truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger, der behandles som led i udførelsen af Projektet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger og den tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse. Leverandørens eventuelle behandling af personoplysninger for Kunden må ikke ske ved anvendelse af hjemmearbejdspladser. 11 UAFHÆNGIGE PARTER 11.1 Leverandøren og dennes ansatte eller andre underlagt Leverandørens instruktionsbeføjelse skal i forhold til Kunden anses som en selvstændig tredjemand Der etableres ikke ved denne Aftale nogen form for ansættelsesforhold mellem Leverandørens medarbejdere og Kunden. 12 ERSTATNING 12.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Side 7 af 10

8 12.2 Ingen af Parterne er dog ansvarlige over for den anden Part for driftstab, tabt avance og andre indirekte tab Parternes samlede erstatningsansvar er begrænset til kr Leverandøren skal i hele Aftalens løbetid opretholde en sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. 13 FORCE MAJEURE 13.1 Omstændigheder, som Parterne ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, oversvømmelse, lynnedslag, strømafbrydelse, naturkatastrofer, oprør og uroligheder, samt manglende underleverancer, der skyldes nogle af de anførte forhold, og som ikke eller kun på særdeles byrdefulde vilkår kan erstattes, medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer den pågældende Part i at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld Det påhviler den Part, der vil påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund som nævnt i pkt straks at underrette den anden Part herom samt om de omstændigheder, der påberåbes til støtte for, at betingelserne heri er opfyldt. 14 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER 14.1 Kunden kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til en offentlig myndighed eller andet offentligretligt organ eller sammenslutning af offentlige myndigheder/offentligretlige organer Leverandøren kan ikke uden Kundens forudgående skriftlige accept overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til tredjemand. 15 IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR 15.1 Aftalen træder i kraft ved dens indgåelse og gælder i 24 måneder. Kunden kan med 3 måneders varsel inden Aftalens udløb skriftligt forlænge aftalen med 6 måneder Aftalen kan af Kunden opsiges med 2 måneders varsel. Leverandøren har ikke særskilt opsigelsesadgang i Aftalens varighed Hver Part er berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel ved væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side, såfremt en sådan misligholdelse ikke er bragt til ophør senest syv (7) arbejdsdage efter modtagelsen af den anden Parts skriftlige påkrav herom. Foreligger der væsentlig misligholdelse, som efter sin natur ikke kan afhjælpes, kan ophævelse dog ske uden forudgående påkrav Såfremt Leverandøren efter indgåelse af Aftalen erklæres konkurs, der indledes rekonstruktionsbehandling af Leverandøren, eller hvis Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må antages at være ude af stand til at opfylde Aftalen, kan Kunden omgående ophæve Aftalen uden varsel dog med forbehold for konkurslovens regler om indtrædelsesret. Side 8 af 10

9 16 VIRKNINGER AF AFTALENS OPHØR 16.1 Aftalens bestemmelser om fortrolighed, rettigheder og øvrige relevante bestemmelser gælder også efter Aftalens ophør, uanset årsag Ved Aftalen ophør, uanset årsag, skal Leverandøren uden ugrundet ophold tilbagelevere al dokumentation, udstyr, programmel og andet materiale tilhørende Kunden samt udlevere data og andet materiale frembragt i henhold til Aftalen til Kunden, medmindre andet aftales Ligeledes skal Leverandøren sørge for, at Leverandørens it-systemer, Leverandørens og dennes medarbejderes pc'er m.v. slettes for filer, programmel og anden information, som tilhører Kunden. Forud herfor skal Leverandøren dog forsyne Kunden med en back-up kopi af al sådan information, medmindre Kunden allerede er i besiddelse heraf Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i nogen form for materiale tilhørende Kunden, materiale frembragt som led i Aftalen eller data tilhørende Kunden Leverandøren skal herudover yde anden relevant ophørsassistance til Kunden med henblik på at sikre overførsel af viden om Projektet til Kunden eller af andre af Kundens leverandører, så Kunden opnår størst mulig nytte heraf og er i stand til at anvende materialet til dets tiltænkte formål og/eller arbejder videre på det. Sådanne aktiviteter kan bl.a. omfatte udlevering af materiale og data mv. til Kunden/Kundens andre leverandører, besvarelse af spørgsmål fra disse, deltagelse i møder, udarbejdelse af dokumentation m.v. efter Kundens rimelige anvisninger Leverandøren er berettiget til at fakturere sit rimelige og dokumenterede tidsforbrug for denne ophørsassistance i henhold til de timesatser, der fremgår af bilag 1.C Leverandørens pligt til at yde ophørsassistance i henhold til dette punkt 16 gælder i op til 3 måneder efter Aftalens ophør. Aftalens bestemmelser finder tilsvarende anvendelse på sådanne ydelser med de eventuelle tilpasninger, der følger af forholdets natur. 17 TVISTER 17.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting i første instans Uanset pkt skal enhver tvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokater (DITAs) mediationsprocedure (www.danskeit-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en af Parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden Part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst retsligt, før Parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse. Side 9 af 10

10 18 DATO OG UNDERSKRIFT 18.1 Aftalen er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver Part har modtaget et eksemplar. Dato: For Danmarks Miljøportal: Dato: For [Navn A/S]: Sekretariatsleder Birgitte Pahl Navn Side 10 af 10

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere