CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1"

Transkript

1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

2 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet. Indhold: 3. Kvalitetspolitik 4. Generelt 5. Kvalitetsledelsessystemet 6. Ledelsens ansvar 6. Styring af resourcer 7. Produktfrembringelse 8. Udvikling og konstruktion 9. Indkøb 10. Produktion, montage og servicetilvejebringelse 11. Styring af måle- og prøvningsudstyr 11. Afvigende produkter 12. Løbende forbedringer Stig Due CEO Lars Qvistgaard Kvalitetschef Udgivet af: Forfatter: Layout: C.C.JENSEN A/S Løvholmen Svendborg Danmark C.C.JENSEN A/S, 2011 Lars Qvistgaard, Kvalitetschef Joan Kabel, Marketingkoordinator 2 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

3 CEO Stig Due C.C.JENSEN A/S Kvalitetspolitik Det er hensigten at opfylde kundens forventninger og behov m.h.t. kvalitet på en sådan måde, at ingen medarbejder under udførelsen af sin delfunktion, skaber unødvendigt arbejde for andre i hverken kundens eller C.C. JENSEN A/S organisationer. Dette gøres ved at de vedtagne kvalitetsstyringsdokumenter og interne standarder overholdes, at alle ansatte arbejder hen imod at omkostninger til stadighed minimeres, og at alle dermed bidrager til at sikre et sundt forretningsmiljø og konkurrencedygtige priser. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

4 Generelt C.C. JENSEN A/S har vedtaget, at aktiviteter, der direkte eller indirekte påvirker kvaliteten af produkter og ydelser og som sælges eller stilles til rådighed for kunder, skal opretholdes, beskrives og styres i et ISO 9001:2008 kvalitetsledelsessystem, der bliver certificeret af DNV GL. Denne håndbog beskriver omfanget af kvalitetsledelsessystemet i en overordnet og komprimeret form. Den har til formål at give et overskueligt billede af systemet og dets virkemåde. Håndbogen kan ikke erstatte de til enhver tid gældende kvalitetsstyringsdokumenter. Der henvises til hjemmesiden for yderligere formelle oplysninger om firmaprofil, produkter og andre ydelser, samt til for dokumentation af de 3 gyldige certifikater for Filterudstyr, Filterindsatse og for Støberiafdelingen, samt for gyldige MED-B og -D certifikater for Vinduesafdelingen. 4 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

5 Kvalitetsledelsessystemet Systemet er opbygget efter krav i fuld overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008. Systemet er struktureret i en Lotus Notes-styret Sherlock database. Dokumentationen omfatter en kvalitetshåndbog med kvalitetspolitik, kvalitetsplan med kontrol og handlingsplaner via interne audits, procedurer/instruktioner samt registreringer. Dokumenterne styres således, at det sikres at de er godkendte, fyldestgørende og foreligger i gyldige/validerede udgaver på alle brugssteder, samt at de er identificerbare og letlæselige. Registreringer opretholdes til sikring af overensstemmelse mellem kvalitetskrav og den forventede funktion af kvalitetsledelsessystemet. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

6 Ledelsens ansvar Ledelsen i C.C. JENSEN A/S deltager aktivt i udvikling og implementering af nærværende system. Årlig ledelsesevaluering, kundefokus, videnopsamling, sikring af tilstrækkelige ressourcer, eventuel opstilling af mål, planlægning, fastsættelse af ansvar og beføjelser, samt kommunikation til alle niveauer, er ledelsens ansvar. Styring af ressourcer C.C. JENSEN A/S afsætter tilstrækkelige ressourcer til løsning af opgaverne. Medarbejderne er kompetente og besidder relevant uddannelse, færdighed og erfaring i den aktuelle arbejdssituation med indflydelse på produktkvaliteten. Uddannelse og træning af medarbejderne er via medarbejderudviklingssamtaler en løbende proces, og relevante registreringer er til stede. Den nødvendige infrastruktur m.h.t. arbejdsplads, bygninger, procesudstyr og understøttende serviceydelser, såsom transport og kommunikation, opretholdes. Arbejdsmiljø og eksternt miljø er områder, der har den højeste prioritet, og det er præciseret at de gældende love inden for disse områder som minimum altid overholdes og styres i overensstemmelse med ledelsens retningslinier. Specielt er CO 2 -bevidsthed, med styring og reduktion af energiforbrug parametre, som ledelsen har fokus på og prioriterer højt. 6 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

7 Produktfrembringelse Alle former for acceptskrivelser skal gennemgås inden de underskrives, ordren bekræftes og arbejdet igangsættes. Krav til projektet skal være veldefineret, afvigelser fra tilbud skal være fuldt afklaret og krav inkl. tidsplan skal kunne opfyldes. Gennemgangens resultat vil være dokumenteret i form af ordrebekræftelsen. Forud for intern ordreudskrivelse planlægges og udvikles de processer, ressourcer, krav, kontrolaktiviteter og registreringer, der er nødvendige for opfyldelse af de kunde- og myndighedskrav, der måtte ligge ud over standardprocedurerne. Dette skal i givet fald beskrives i en kvalitets-/kontrolplan. Forud for ordrens interne udskrivelse, er projektlederen ansvarlig for at der sammen med fabrikken gennemføres en projektgennemgang. Tilsvarende gennemgang udføres om nødvendigt også af projektlederen sammen med underleverandørerne. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

8 Udvikling & konstruktion Hvor udvikling og konstruktion er en del af projektet, gennemføres disse i overensstemmelse med de gældende interne procedurer, eller ved en ekstern rådgiver. Planlægning, input vedr. produktkrav, output fra udvikling og konstruktion inklusiv granskning for opfyldelse af kravene, er væsentlige punkter i processen. Eksterne rådgivere har over for C.C. JENSEN A/S ansvaret for ovenfor nævnte aktiviteter i overensstemmelse med deres eget kvalitetsledelsessystem. 8 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

9 Indkøb Leverandører af produkter og serviceydelser udvælges og bedømmes i overensstemmelse med kriterierne beskrevet i de gældende procedurer og/eller i henhold til erfaringsgrundlaget med disse. Det sikres ved procedurebeskrivelser at indkøbene er i overensstemmelse med de specificerede krav. Indkøbsspecifikationerne afhænger af indkøbets indflydelse på slutproduktet. Disse procedurer beskriver bl.a. at indkøbsordren, i relevant omfang, skal indeholde krav til omfang, godkendelsesprocedure/ kvalitetskrav, personalets kvalifikationer, kvalitetssystemkrav, dokumentation og leveringstid. For alle indkøb vil verifikation for opfyldelse af specielle krav være baseret på kontrol i overensstemmelse med leverandørens eget kvalitetsledelsessystem. Tilsyn og inspektion hos leverandør gennemføres afhængigt af situationen, i overensstemmelse med gældende procedurer. Modtagekontrol består ofte af kontrol af transportskader, umiddelbare kvalitetsafvigelser, mængde samt overensstemmelse mellem produkt og tilhørende certifikat/dokumentation. Hvis kontrollen afslører afvigelser, identificeres produktet med tydelig mærkning i overensstemmelse med gældende procedure. Projektlederen underrettes herefter. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

10 Produktion, montage & servicetilvejebringelse Planlægning af proceskontrol skal sikre at forløbet er i overensstemmelse med det planlagte, herunder definition af relevante kontroller i processen med tilhørende registreringer, samt godkendelse af udstyr og personalets kvalifikationer. Planlægning og gennemførelse sikres ved specificerede dokumenter, såsom procedurer/instruktioner, arbejdstegninger og egnet udstyr, herunder overvågnings- og prøvningsudstyr. Kontrolplaner beskriver udførelse og dokumentation af planlagte kontrolaktiviteter. Der foretages kontrol på de enkelte arbejdsfunktioner, og intet produkt eller delprodukt må forlade en operation, før acceptkriterierne til operationen er opfyldt. Før frigivelse og levering finder sted, gennemføres om nødvendigt en slutkontrol for at sikre, at det færdige produkt er udført i overensstemmelse med de stillede krav. Produkter leveret af kunden skal identificeres og om muligt oplagres adskilt fra andre produkter. I tilfælde af afvigelser skal disse registreres, og kunden underrettes. Interne instruktioner sikrer at materialer og produkter behandles, emballeres og håndteres, så forringelse og beskadigelse undgås. 10 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

11 Styring af måle- & prøvningsudstyr Som hovedregel vil det normale værkstedsudstyr umiddelbart også blive anvendt i forbindelse med operatørens/kontrollens kontrolmålinger. Når der skal benyttes særligt udstyr, skal dette håndteres, vedligeholdes og opbevares i overensstemmelse med gældende instruktion. Fortegnelse over det kalibrerede udstyr opretholdes. Verifikation udføres af de pågældende leverandører. Afvigende produkter Produkter, som ikke opfylder produktkravene, skal identificeres og styres efter de gældende procedurer. Derved forhindres utilsigtet anvendelse eller levering. Hvis et produkt korrigeres før levering, skal der udvises overensstemmelse med produktkravene. Hvis afvigelsen konstateres efter levering, skal handlinger iværksættes i forhold til afvigelsens effekt. Således fastholdes alle reklamationer for behandling i Kvalitetscirkler, og der gives en årlig vurdering til brug for ledelsens evaluering. CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

12 Løbende forbedringer Forbedringer af kvalitetsstyringssystemet sikres ved at fastlægge, indsamle og analysere informationer om kundetilfredshed, overensstemmelse mellem produktkrav, processernes effektivitet og muligheder for forebyggende handlinger. Informationerne sammenholdes med kvalitetspolitik og evt. kvalitetsmål, auditresultater, korrigerende og forebyggende handlinger, og evt. ledelsesevalueringer. Korrigerende handlinger skal afklare og fjerne årsagen til afvigelser eller fejl, således at de ikke gentager sig. Forebyggende handlinger skal sikre, at årsager til potentielle afvigelser fjernes. Dette gælder på alle niveauer. 12 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

13 DNV BUSINESS ASSURANCE LEDELSES SYSTEM CERTIFIKAT Certifikat nr AQ-DEN-DANAK Det bekræftes hermed at C.C. Jensen A/S Løvholmen 13, DK-5700 Svendborg, Danmark opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for kvalitet: DS/EN ISO 9001:2008 Dette certifikat er gældende for følgende produkt- eller serviceområder: Fremstilling og udvikling af anlæg til vedligeholdelse og kontrol af olier. Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lokationer dækket af certificeringen fremgår af appendix til det originale certifikat. DANAK SYSTEM Reg.nr Sted og dato: Hellerup, DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S Poul Rand Lead Auditor Anders Lindgren Adm. direktør Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG P ARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL: , CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

14 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos This is to certify that the Management System of Gyldigt fra / Valid from C. C. Jensen A/S Langgade Hesselager Gyldigt til / Valid until CVR nr. / Vat no DS-certificeret siden / DS certified since Certifikat Certificate er i overensstemmelse med kravene i Fulfils the requirements in DS/EN ISO 9001:2008 Certifikatets gyldighedsområde er Produktion af filterindsatse The scope of the certificate is Production of Filter Inserts Anders Lindgren Ledelsens Repræsentant Management Representative DS Certificering is a trademark belonging to Det Norske Veritas, Business Assurance Danmark A/S. Tuborg Parkvej Hellerup Danmark The Danish text of the certificate is considered to be legally binding in case of doubt with regard to the correctness of the translation Certifikatets danske tekst betragtes som den juridisk gældende i tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed Side/Page 1 af/of 1 14 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

15 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos This is to certify that the Management System of Gyldigt fra / Valid from C. C. Jensen A/S Løvholmen Svendborg Gyldigt til / Valid until ID / ID DS-certificeret siden / DS certified since Certifikat Certificate er i overensstemmelse med kravene i Fulfils the requirements in DS/EN ISO 9001:2008 Certifikatets gyldighedsområde er Støbning og bearbejdning af metalstøbegods. I små serier med stor vægt. Primært i aluminiumbronze The scope of the certificate is Casting and machining of metal castings. Small series of large castings. Primarily in Nickel Aluminium Bronze Niels Falk Adm. Direktør Managing director DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK 2920 Charlottenlund Denmark The Danish text of the certificate is considered to be legally binding in case of doubt with regard to the correctness of the translation Certifikatets danske tekst betragtes som den juridisk gældende i tilfælde af tvivl om oversættelsens korrekthed Side/page 1 af/of 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April

16 C.C.JENSEN A/S - en international virksomhed - med danske rødder Hovedkontor: C.C.JENSEN A/S Løvholmen Svendborg Danmark Tlf Fax CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.5 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4 KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1 Indhold Indledning... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 7 Kvalitetspolitik... 7 Mål... 7 Systemopbygning og styring af dokumenter...

Læs mere