Museum Lolland-Falster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Lolland-Falster"

Transkript

1 Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi Version: Maj 2015 Indledning og rammevilkår Museum Lolland-Falster er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for Guldborgsund og Lolland kommuner med formidlingsforpligtelse i henhold til Museumsloven. Museet er desuden hjemsted for den fælles museale webportal Åbne Samlinger 1. Museum Lolland-Falsters formidling har hjemmel i museets vedtægter og i Museumsloven af og dækker museets ansvarsområde: Lolland-Falsters kulturhistorie fra istid til nutid. Museum Lolland-Falsters formidling er derfor baseret på museets forskning og sammenbinder institutionens øvrige opgaver: indsamling, registrering, bevaring og forvaltning af kulturarvsinteresser. Museum Lolland-Falsters formidling følger anbefalingerne i Kulturministeriets udredning om museumsformidling fra I henhold til kravene til statsanerkendte museer arbejder Museum Lolland-Falster efter principperne i Kulturarv som værdi arkæologi som værdiskaber 4. Museum Lolland-Falster følger derudover anbefalingerne i Kulturministeriets udredning om museernes webbrugere fra Visioner for formidling At være førende i belysning af forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra istiden til i dag på Lolland-Falster, herunder at bidrage til formidlingen af Østersøområdets kulturhistorie lokalt, nationalt og internationalt. At udvikle den kulturhistoriske sans motivation for og lyst til kulturhistorien hos brugerne af museet. At udvikle dialogen mellem brugerne og museet mhp. at styrke og aktualisere samfundsdebatten. Formidlingsstrategi Målgrupper At udvikle nye metoder og tilgange til formidlingen af kulturarven, der styrker og fremmer dialogen mellem museet og dets forskellige målgrupper, herunder kontakt til nye målgrupper. At videreudvikle og styrke museets formidlings- og undervisningstilbud til skoler mv. At fremme relationen mellem museum og samfund samt bidrage til samfundsdebatten gennem formidling af relevant forskning. Steder At der formidles både i museets bygninger, på internettet og i kulturlandskabet på hele Lolland-Falster. At opkvalificere og revitalisere museets udstillingssteder med en skærpet profil for det enkelte sted. At fremme digital formidling herunder brugen af sociale medier, videoer etc. Former At fremme kendte og udvikle nye formidlingsformer, herunder digital formidling på web, andre digitale platforme og i udstillinger mhp. øget brugerindragelse. Samarbejde At fastholde og udbygge tværfaglige formidlingssamarbejder regionalt, nationalt og internationalt. Sammenhæng med øvrigt virke At formidlingen fremmer medarbejderne på museets faglighed og intern synergi, ved at den skabes på tværs af teams og kompetencer. At formidlingen bidrager til oplevelsen af Museum Lolland-Falster som hele landsdelens museum og et regionalt kulturhistorisk fyrtårn. Strategierne er blevet til med inspiration fra det engelske strategiarbejdes Museum Change Lives (Museums Association) 6 og det hollandske strategioplæg for museer: More than Worth it. The Social Significance af museums 7.

2 Fokusområder På baggrund af formidlingsstrategien har Museum Lolland-Falster valgt 5 strategiske fokusområder (fra museets Arbejdsplan , s.55 8 ): Prioritering af formidlingsressourcerne med udgangspunkt i museets aktuelle fokusområder og museets kernevirksomheds styrker og potentiale Tværfagligt og helhedsorienteret arbejde med kulturarven på Lolland-Falster Formidling af relevante forskningsresultater til den aktuelle samfundsdebat på Lolland-Falster gennem et målrettet arbejde med formidling af kulturarven som ressource i nutiden og gennem brugerinddragelse og publikumssegmentering Formidling af kulturarven og det antikvariske arbejde med kulturarven på Lolland-Falster. Ikke kun inden for murene i museets permanente udstillinger og i relevante særudstillinger på Pederstrup, i Maribo og i Nykøbing, men også på digitale platforme og uden for murene i kulturlandskabet på hele Lolland-Falster Udnyttelse af museets formidling til differentieret fundraising på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan Museum Lolland-Falsters formidlingsvirksomhed Museum Lolland-Falster bygger igennem sin formidling bro i overført betydning i nutiden fra fortiden til fremtiden. Museets formidlingsstab har spidskompetencer indenfor formidling af kulturlandskabet, webformidling og traditionel brugerrelateret museumsformidling i form af bl.a. arrangementer, udstillinger, foredrag og publikationer. Formidlingen er baseret på museets forskning og vidensbank med udgangspunkt i samlinger, arkivalier, publikationer, fund, fortidsminder, bygninger og kulturmiljøer, der er udarbejdet, undersøgt, indsamlet og registreret gennem mere end 100 år med museumsvirksomhed på Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster formidler på museets fire udstillingssteder: Falsters Minder, Reventlow-Museet Pederstrup, Stiftsmuseet og Frilandsmuseet samt i det omkringliggende kulturlandskab, der danner grundlaget for en stor del af museets formidlingshistorier og som ikke er afhængig af museets åbningstider. Derudover er Museum Lolland-Falsters viden og arkivalier stillet til rådighed på Falsters Egnshistoriske arkiv, der huses og drives af Museum Lolland-Falster. Museum Lolland-Falsters formidling målrettet mindre og større børn tager afsæt i Kulturministeriets strategier og indsatsområder for børne- og ungekultur. Museum Lolland Falster indgår som aktør i den lokale fælleskommunale Kulturtjeneste 9. Gennem formidling til børn og unge vil Museum Lolland-Falster skabe en sans for kulturhistorien hos deltagerne og dermed give dem en naturlig, nysgerrig og opsøgende tilgang til kulturhistorien. Museet samarbejder med alle typer af lokale undervisningsinstitutioner og indgår i samarbejder med kommunernes øvrige kultur- og turistaktører igennem blandt andet Lolland og Guldborgsund kommuners Museumssamråd 10. Gennem en lang årrække har Museum Lolland-Falsters formidlere arbejdet tæt sammen med Lolland og Guldborgsund kommuner i forbindelse med udvikling og gennemførelse af formidlingsprojekter til børn og unge. Gennem samarbejdet tilpasses børnekulturprojekterne kommunernes indsatsområder og museet bidrager med relevant faglig viden og kompetencer. I perioden for de igangværende arkæologiske- og nyere tids undersøgelser til den kommende Femern Bælt-forbindelse ( ) er der øget fokus på formidlingen i og af området omkring Rødbyhavn. Der er imidlertid særlige forhold gældende for undersøgelserne, da museet her skal indordne sig efter bl.a. anlægsloven og projekteringsloven. Museum Lolland-Falster huser som nævnt den fælles museale webportal Åbne Samlinger, der har stået for museets webbaserede formidling 11 siden 1996og er museets mest besøgte formidlingsplatform.

3 Med udgangspunkt i fagligt relevante formidlingsprojekter kan forskningen nuanceres, da sådanne projekter kan være eksperimenterende, nytænkende og dermed flytte på, hvordan forskning traditionelt udføres. Implementering, styring og evaluering af formidlingsstrategi Formidlingskoordinering, vidensdeling og planlægning Museum Lolland-Falsters ledelse koordinerer ansøgninger til forskningsråd, fonde, nordiske midler og EU-midler. Museum Lolland-Falsters formidlingsteam registrerer formidlernes publikationer, events, projekter, kompetencer, formidlingsaktiviteter og andre formidlingsdata, så de er tilgængelige for offentligheden. Museets bibliotek sikrer, at formidlingsteamet har adgang til relevante publikationer og tidsskrifter. Gennem Museum Lolland-Falsters CMS-baserede hjemmeside, fildelingsredskabet SharePoint og relevante digitale platforme mellem bl.a. arkiver, biblioteker og museer kan viden udveksles med relevante, nuværende og kommende samarbejdspartnere. Ledelsen og Museum Lolland-Falsters formidlingsteam udarbejder retningslinjer for deltagelse i samt arrangering og afholdelse af faglige dage konferencer, seminarer og workshops. Ved deltagelse i faglige dage ude af huset, orienteres de relevante kollegaer efterfølgende ved opsummering på mail eller ved et internt inspektørmøde. Planlægning og afholdelse af museets arrangementer o.l. Der udarbejdes køreplaner/manualer til museets tilbagevendende arrangementer. Ved enkeltstående arrangementer og særudstillinger udarbejder tovholderen/projektlederen projektplan med beskrivelse af projektet, opgaverne, budget, deadlines, de involverede og hvem, der er ansvarlig for hvilke elementer. Det er tovholderens funktion, at informere om projektet til relevante involverede, der ikke nødvendigvis sidder i projektgruppen såsom butikkerne, administrationen og de/den ansvarlige for presse og markedsføring, der har direkte kontakt med museets brugere. Formidlingsteam og ledelse udarbejder og opdaterer årligt et årshjul for tilbagevendende formidlingsrelaterede arrangementer for på den måde at undgå overlappende aktiviteter og overdisponering af personale. Derudover er det et redskab, der kan anvendes ved udarbejdelse af årlige arbejdsplaner, der skal koordineres med museets andre afdelinger. Sikring af ressourcer og kompetencer Ressourcer Museum Lolland-Falsters formidlingsmidler søges suppleret gennem relevant fundraising igennem puljer, netværksprogrammer og fonde. Museet afsætter driftsmidler til fremme af langsigtede satsningsområder. Planlagte formidlingsopgaver kan budgetteres som medfinansiering i såvel interne som større eksterne projekter. I forbindelse med arrangementer, udstillinger og større events kan relevante lokale og regionale sponsorer søges til dækning af udgifter eller sponsorater i form af naturalier. Formidlings- og kompetenceudvikling Formidlingen er den del af museumsarbejdet, hvor institutionens medarbejdere har en direkte kontakt til det omkringliggende samfund, hvorfor det er vigtigt, at personalet fremstår professionelt og kvalificeret til opgaven. Derfor vil Museum Lolland-Falster gennem opkvalificerende kursusdeltagelse, sidemandsoplæring og netværksdeltagelse sikre en forankring og udvikling af formidlingskompetencer hos formidlingsgruppen. Museum Lolland-Falster udveksler gerne formidlere med andre formidlingsinstitutioner i ind- og udland for at kompetenceudvikle og styrke formidlingsstaben. Formidlingssamarbejde og internationalisering Som en del af Østersøregionen, Femern Bælt og med deltagelse i MusBelt og dets efterfølgende samarbejdet prioriterer Museum Lolland-Falster at indgå samarbejde med herfra liggende forsknings- og formidlingsinstitutioner og således styrke og udbrede kendskabet til Lolland-Falsters kulturhistorie.

4 Med formidlingssamarbejdsprojekter i ind- og udland prioriterer Museum Lolland-Falster primært de kerne- og fokusområder, der står beskrevet i museets langtidsarbejdsplan. Museum Lolland-Falster indgår partnerskabsaftaler med nationale- og internationale uddannelsesinstitutioner, universiteter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsinstitutioner og museer i forbindelse med formidlings- og forskningsprojekter. I forbindelse med samarbejdsprojekter i ind- og udland udveksler Museum Lolland-Falster gerne medarbejdere med andre formidlingsinstitutioner. Museum Lolland-Falster udarbejder konkrete samarbejdsaftaler som f.eks. med Kulturtjenesten, der er med til at formidle museets tilbud og viden til institutioner i områdets to kommuner. Med en sådan partnerskabsaftale bliver Museum Lolland-Falster en aktiv medspiller i udviklingen og får et ejerskab til projektet. Aktualiserende og debatskabende Med udgangspunkt i Museum Lolland-Falsters mange år som kulturinstitution og dermed store genstandsviden og arkivaliesamling skal museet være en aktiv, vedkommende og aktualiserende aktør i samfundsdebatten. Institutionen skal være udadvendt, lyttende og opsøgende og gå i dialog med brugere og borgere omkring relevante, nytænkende og aktualiserende projekter, udstillinger og formidlingsaktiviteter. Det er museets opgave at bidrage med relevant viden og erfaringer i samfundsdebatten og på den måde være et bindeled mellem kulturhistorien, lokalsamfundet og det pågældende emne. Museum Lolland-Falsters formidling skal være brugerinddragende 12, og præsenterer kulturarven som en ressource i det omkringliggende samfund og bidrage til forståelsen af forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra istiden og frem til i dag på Lolland-Falster - på en forenklende og ikke forsimplende måde. Samarbejdet kan eksempelvis indgås med kommunernes borgere og andre besøgende, museets frivillige, lokalhistoriske og andre foreningsgrupper, relevante kommunale instanser, undervisningsinstitutioner, arkiver og lignende. I forbindelse med sådanne samarbejder skal det tydeligt fremgå, at afsenderens (Museum Lolland-Falster) intention er at udvide modtagerens/ brugerens videnshorisont om kulturhistorien samt at få ny viden/nye synspunkter om det pågældende emne fra de involverede brugere/borgere. Samarbejdet skal være professionelt og være forventningsafklaret inden samarbejdet indgår og alle involverede skal være indforstået med retningslinjerne. Større og mindre brugerinddragende og tværgående formidlingsprojekter kan være med til at forankre og styrke den historiske dybde og karakteriseringen af lokale identitetstræk, der vigtige for egnens selvforståelse. Forskningsformidling Forskningsformidling publiceres i det omfang det er muligt, altid i fagfællebedømte nationale eller internationale tidsskrifter eller i form af monografier, antologier og /eller relevant formidlingspublikationer- og tidsskrifter. Forskningsprojekter og resultater skal i relevant omfang formidles gennem museets forskellige formid-lingsplatforme som f.eks. udstillinger på museets udstillingssteder eller andre relevante fora, foredrag, webformidling, on-location formidling, foldere og lignende. Forskningsprojekter og efterfølgende resultater skal være tilgængelige på Museum Lolland-Falsters hjemmeside for museets brugere, samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og andre forskningsinstitutioner. Museets forskningsprojekter bruges aktivt som afsæt for pressemeddelelser om selve projektet, resultaterne og eventuelle seminarer, konferencer, publikationer og andre bidrag til samfundsdebatten. I forbindelse med projekter, der skal formidles, skal det inkorporeres fra projektstart og bliver således en integreret del. Kulturarvsformidlingsdage og vidensudveksling En gang årligt afholder de to statsanerkendte museer på Lolland-Falster; Museum Lolland-Falster og

5 Fuglsang Kunstmuseum i samarbejde med Lolland- og Guldborgsund kommuner en temadag, hvor institutionernes kulturforvaltnings- og formidlingsmedarbejdere diskuterer planer og udveksler informationer på tværs. Dagene er tænkt som en vidensudveksling institutionerne imellem og en mulighed for at koordinere og lave tværgående samarbejdsprojekter mellem museerne og kommunerne. Digital formidling Museum Lolland-Falster følger de retningslinjer og vejledninger, der er i Kulturstyrelsens undersøgelse om digital museumsformidling 13 og har siden 1996 været tilgængelig på Internettet via webportalen Åbne Samlinger. Åbne Samlinger Den fælles museale webportal Åbne Samlinger har siden 1996 været med til at udvikle, opdatere og nytænke de deltagende museers hjemmesider. Museum Lolland-Falsters hjemmeside er museets mest besøgte formidlingsplatform, hvorfor det er af afgjort betydning, at den fremstår professionel, nuanceret, troværdig, homogen, appetitlig og ikke mindst opdateret overfor brugeren. Derfor skal materiale til museets hjemmeside opfylde følgende retningslinjer: Relevant i forhold hjemmesidens formål Korrekturlæst, søgeoptimeret mv Krydsreferencer til andre sider, der kunne interessere brugeren Links til relevante websider Logoer for eventuelle samarbejdspartnere Billeder med relevant billedtekst Tid og lokalitet, hvis det er relevant Hjemmesiden anvendes til at servicere forskellige målgrupper. Den skal afspejle museets arbejde i og udenfor huset, oplyse om nyheder og aktiviteter samt stille faglig viden stille til rådighed. I forbindelse med større og mindre formidlingsprojekter skal den ansvarlige indarbejde webformidling som en del af projektet. Der sættes tid af i projektplanen så de virtuelle brugere også får indblik i emnet. Siden 2003 er museets brugere blevet monitoreret og med implementeringen af museets nye CMS-baseret hjemmeside (indarbejdet i 2014) er det muligt nøje at se og lave statistikker på hvad det er hjemmesidens brugere besøger og gerne vil have og dermed tilpasse materialet. Gennem et brugerpanel undersøger Åbne Samlinger løbende hjemmesidens brugervenlighed, informationsniveau og stiller udvalgte og opklarende spørgsmål vedr. skiftende emner. Brug af digitale løsninger i formidlingen For at undgår dårlige, uholdbare og forældede løsninger skal nye digitale tiltag afprøves af et brugerpanel bestående af forskellige målgrupper inden det implementeres. Brugerpanelet udvælges på baggrund af projektets indhold og de skal tages med allerede i opstarts/testfasen. For at museet får mest ud af den digitale formidling er det vigtigt, at den indgår som et naturligt element af museets øvrige formidlingsaktiviteter indenfor og udenfor museets fysiske ramme. Det skal derfor altid være en ekstra dimension til formidlingsprojektet og ikke bare en digital udgave af det analoge. Det digitale element kan være i form af f.eks. undervisningsvideoer, temaartikler og online eller personligt interview med en fagperson. Med en sådan vidensdeling giver museet brugeren museumsoplevelser døgnet rundt, og der opstår en anden brug af museet som vidensinstitution. Alle former for digital formidling skal løbende kontrolleres for fejl, mangler og eventuelle opdateringer. Der skal være indarbejdet i projektet, hvordan, hvornår og hvem der står for denne sikring af projektet.

6 Sociale medier Sociale medier er en vigtig platform mellem museet og brugere/kommende brugere, men anvendes ikke som opslagstavle for institutions arrangementer. For at bruge de sociale medier og mulighederne for at løfte en historie på flere platforme er det vigtigt, at de anvendes som dialogorienterede og ikke som envejskommunikation. Det betyder, at de sociale medier er noget, der skal vedligeholdes dagligt, da brugeren forventer et hurtigt svar og gerne fra en rigtig person - ikke Museum Lolland-Falster. På den måde skaber vi en direkte relation mellem institutionen og brugeren. Brugen af sociale medier anvendes efterfølgende til evaluering på museets historier. De giver et hurtigt indblik i modtagerens behov hvad bliver delt, liket og kommenteret, og hvad gør ikke? Resultaterne kan efterfølgende bruges til at få indblik i hvilke målgrupper, der interessere sig for hvilke emner/historier og museet kan herefter tilrettelægge fremtidige delinger på de sociale medier. Pressehåndtering Museum Lolland-Falster implementerer nye og relevante digitale teknologier til formidling af kulturhistorien, offentliggørelse af nyheder, små historier og annoncering af museets arrangementer og udstillinger. Til dette arbejde bruger museet: Museets hjemmeside Pressemeddelelser Digitale nyhedsbreve Sociale medier - i det omfang det er relevant Ved at formidle gennem forskellige digitale platforme sikrer Museum Lolland-Falster en forskelligartet udbredelse af Lolland-Falsters kulturhistorie til et bredt publikum. Udsendelse af pressemeddelelser skal koordineres med den presseansvarlige, som koordinerer med museets webredaktion. Det er den ansvarlige for et givent projekt/ arrangement, der står for udarbejdelse af pressemeddelelsen og som sørger for at få det indarbejdet i projektplanen. Udsendelsesdato aftales og godkendes af den presseansvarlige. Afhængigt af pressemeddelelsens indhold udsendes den til forskellige interessenter lokalt, regionalt, nationalt eller internationale. Den ansvarlige kan altid aftale personlige interviews/ besøg med interesserede journalister. Dette aftales og koordineres med den presse ansvarlige så der er et naturligt flow i udbredelsen af museets historier. Ved historier med international interesse oversættes pressemeddelelserne til engelsk og eller tysk og udsendes gennem udenlandske medier dette gøres samtid med, at nyheden sendes til de nationale medier. For at pressemateriale kan anvendes på museets hjemmeside, skal alle følge vejledningen til udarbejdelse af pressemeddelelser. Denne ajourføres af den presseansvarlige en gang årligt i samarbejde med museets web redaktion. Formidling på museets udstillingssteder Formidling på museets udstillingssteder skal altovervejende omhandle de emner, som forsknings- og indsamlingsstrategi tager udgangspunkt i. Formidlingen skal have et omfang og en indbyrdes vægtning, der er dækkende i forhold til museets ansvarsområde Lolland-Falsters kulturhistorie, fra istid til nutid. Museets faste udstillingssteder skal bruges til at formidler institutionens nyeste forskning og viden. Her er det vigtigt, at formidlingen er lokalt forankret, men samtidig har et nationalt og internationalt fokus, da Lolland-Falster gennem historien har spillet en vigtig rolle som brohoved i Østersøen. Der skal udarbejdes handleplaner for museets enkelte udstillingssteder, der fremadrettet redegør hvilke indsatsområder, der skal formidles på stedet. Handleplanerne skal koordineres så der er et samspil mellem de enkelte udstillingssteder fx livet på landet i 1800-tallet på Frilandsmuseet, herskabslivet i 1800-tallet på Reventlow-Museet, livet i byen i 1800-tallet på Stiftsmuseet og handelslivet i 1800-tallet i Nykøbing. På

7 den måde danner udstillingsstederne en naturlig ramme for de enkelte historier, der kan ses enkeltvis og som en samlet udstilling på de respektive udstillingslokaliteter. Der skal være mulighed for at etablere hotspot-udstillinger efter aktualitetsprincippet. Formidling i kulturlandskabet og byrummet Formidlingen udenfor de klassiske museale rammer giver brugeren et glimt af historien i sin kontekst og et indblik i museets indsatsområder. Disse historier skal ikke flyttes til museets udstillingssteder, men formidles på lokaliteten og bruges som en markør af øernes vigtige historier både de store og små. Museets tilstedeværelse i kulturlandskabet og byrummet vil på sigt skabe en naturlig forbindelse mellem borgen, museet og den fælles fortid. Formidlingen skal arbejde sammen med lokaliteten, men tydeliggøre vigtigheden af netop denne historie og hvorfor den har betydning for den fælles historie. Ved at brugeren tilfældigt støder på disse historiske nedslag i lokalområdet kan give en øget interesse og sans for kulturhistorien i området og samtid skabe en forståelse for områdets betydning gennem historien. Afhængig af lokaliteten kan formidlingen være en pegepind til de faste udstillingssteder og øge sammenspillet mellem det der foregår indenfor- og udenfor murene. Lokaliteten kan knyttes sammen med digitale formidlingsmetoder som små videoklip, interview med eksperter på området, lydfiler eller udvidet tekstmateriale, der kan hentes til telefon eller tablets. Åbne udgravninger Ved større arkæologiske undersøgelser afholder Museum Lolland-Falster en eller flere åbne udgravninger. Arrangementerne afholdes primært efter kl eller i weekender for at give interesserede bedre muligheder for at deltage. Her har besøgende mulighed for at møde museets arkæologer og formidlingspersonale i udgravningen, hvor de giver en status og fortæller, hvad der er fundet. Til åbne udgravninger er der udviklet et koncept, som den ansvarlige for arrangementet skal sørge for bliver fulgt. Formidlingen på selve udgravningerne suppleres derfor med, foldere, genstande og andet relevant materiale, som publikum kan studere. Feltundersøgelser, bygherre og myndigheder Gennem en årrække har Museum Lolland-Falster arbejdet efter anbefalingerne fra projektet Kulturarv som værdi arkæologi som værdiskaber på hele kulturarvsområdet, da museet i de fleste tilfælde formidler undersøgelsernes resultater udenfor murene i nært samarbejde med bygherre og myndigheder. Formidlingen kan ske gennem brug af erindringsværksteder som proces i forbindelse med by- og områdefornyelse, gennem åbne udgravninger, redaktionel tekst og faktaviden om områdets historie og forhistorie til bygherres salgsprospekter og eller hjemmeside, udarbejdelse af folder eller artikelbaseret publikation, skiltning/udstilling til området/virksomheden efterfølgende, eller gennem foredragsvirksomhed, workshops og events for personaleforeninger. Kvalitetssikring og formidlingsevaluering Museum Lolland-Falster forsknings- og formidlingstiltag beskrives, vurderes og evalueres efter hvert arrangement, udstilling eller lignende. Her skal alle tænkelige elementer (gode og dårlige) medtages og på den måde give et realistisk billede af arrangementet. På baggrund af disse vurderinger er det muligt at vurdere, hvorvidt arrangementet skal gentages. Var det godt/ dårligt eller var der en speciel faktor, der gjorde, at de opstillede mål ikke blev opfyldt. Afslutningsmæssigt skal der udarbejdes en skriftelig afrapportering. I forbindelse med museets løbende arbejdsplanlægning og afrapportering evalueres de opstillede projektmål såvel i de enkelte teams som overordnet på museet. Der skal til større arrangementer og udstillinger udarbejdes spørgeskemaer, der uddeles til publikum med spørgsmål, der er relevante for netop dette arrangement. Spørgsmålene skal vurdere arrangementet og typen af arrangement samt give et indblik i alder, køn og bopæl. Herved kan lignende, tilbagevendende og

8 nye tiltag tilpasses museets brugeres ønsker. For at det er muligt at se en udvikling af Museum Lolland-Falsters arrangementer er det vigtigt, at der bliver ført en grundig statistik. For at kunne dokumentere og sammenligne museets formidling med andre museer indberetter Museum Lolland-Falster til Danske museer i tal 14, til Danmarks Statstik og Østdansk turisme. Noter 1 Åbne Samlinger repræsenterer et samarbejde mellem Museum Lolland-Falster, Østsjællands Museum, Sydvestsjællands Museum (siden 1. januar 2013 en del af Museum Vestsjælland), Næstved Museum (siden 1.januar 2013 en del af Museum Sydøstdanmark), Fuglsang Kunstmuseum, Bevaringscenter Næstved og LASA (sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark) ( ) 2 Museumsloven 2001 ( ) 3 Udredning om museernes formidling, Kulturministeriet 2006, ( ) Udredningens indsatsområder fokuserer på brugerperspektivet og hvordan museer, borgere og institutioner i samspil kan skabe værdi i samfundet, udvikling af professionelle standarter for formidling og professionelle kompetencer i forhold til analog og digital videnshåndtering samt udvikling og gennemførelse af lærende partnerskaber med nye og tværfaglige institutioner. 4 Kulturarv som værdiskaber arkæologis som værdiskaber, et samarbejde mellem en række danske museer ( ) 5 Museernes webbrugere en undersøgelse af museernes hjemmesider, Kulturministeriet 2010 ( ) Undersøgelse af hvordan brugerne anvender museernes hjemmesider og hvordan museerne kan udvikle deres potentiale som webbaseret videnscenter 6 Museums Change Lives (Museums Association). 7 More than Worth it. The Social Significance af museums ( Portals/0/NMV%20 More%20than%20worth%20it.pdf) 8 Arbejdsplan Kulturtjenesten, ( ) Børnekultursekretariat for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner skal sikre at kendskabet til aktørinstitutionernes viden, kompetencer og tilbud når ud til kommunernes børn og unge samtidig med, at der er grobund for samarbejder på tværs af de deltagende aktører, Kulturtjenesten giver børn og unge adgang til inddragende og bredtfavnende kultur af høj kvalitet 10 Museumsudredning Lolland kommune, Efter udredningen er der kommet flere deltagere i Museumssamrådet og enkelte er trådt ud. ( ) 11 Museum Lolland-Falsters hjemmeside ( ) 12 Reach out! Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden, Kulturministeriet 2008 ( ) 13 Digital museumsformidling i brugerperspektiv ( ) user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/digitalisering/digital_museumsformidling.pdf 14 Danske museer i tal ( )

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster

Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster Formidlingsstrategi for Museum Lolland-Falster September 2012 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommuners statsanerkendte kulturhistoriske museum med formidlingsforpligtelse

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Konsulentaftalen

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS

MUSEUM LOLLAND-FALSTERS MUSEUM LOLLAND-FALSTERS VIRKSOMHEDSPLAN 2017 Museum Lolland-Falsters virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan er den nye betegnelse for Museum Lolland-Falsters arbejdsplaner. Vi har valgt at præsentere årets

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi

Nordjyllands Kystmuseum. Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Virksomhedsplan Strategi Nordjyllands Kystmuseum Nordjyllands Kystmuseum Dr. Margrethes Vej 6 9900 Frederikshavn CVR.: 44225514 Statsanerkendt museum under Museumsloven Museumsnr.:

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn

Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn AR TI KE L M Ma ÅN j 2 ED 01 E 3 NS Kulturrejsen - et formidlingsprojekt for dagplejebørn Af: Anne Elmer, Kultur- og naturformidler Vi vil gerne have, at du formidler kulturhistorie til dagplejebørnene.

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Indledning. Mellem Næstved Frivilligcenter og Næstved Kommune indgås denne aftale med virkning fra 1. januar 2011 indtil 31. december

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Kommunikations- og formidlingschef

Kommunikations- og formidlingschef Stillings- og personprofil Kommunikations- og formidlingschef Februar 2016 BILLET Opdragsgiver VejleMuseerne Adresse VejleMuseerne Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon 76 81 31 00 www.vejlemuseerne.dk Stilling

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere