REGNSKABSMEDDELELSE for. Den Danske Bank koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen"

Transkript

1 REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen

2 Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Hovedtal fra balancen pr. 31. december (Mia. kr.) Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 67,5 58,6 69,3 55,8 53,5 Udlån 303,1 290,7 232,5 194,4 171,2 Obligationer og aktier m.v. 140,0 136,2 117,6 110,3 90,2 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder m.v. 10,2 9,3 8,7 8,2 4,8 Øvrige aktiver 72,0 60,0 23,7 21,3 18,5 Aktiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 140,4 138,5 130,6 114,8 108,1 Indlån 213,5 225,2 195,9 172,4 153,6 Udstedte obligationer 107,5 78,6 54,0 44,2 28,9 Øvrige passiver 84,4 66,6 32,0 24,2 17,1 Efterstillede kapitalindskud 16,6 18,4 13,4 11,3 10,2 Egenkapital 30,4 27,5 25,9 23,1 20,3 Passiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 Ikke-balanceførte poster Garantier m.v. 58,2 51,0 41,2 26,8 26,6 Andre forpligtelser 94,0 89,3 63,4 42,2 32,1 Ikke-balanceførte poster i alt 152,2 140,3 104,6 69,0 58,7 Nøgletal Årets resultat pr. aktie 74,6 79,5 69,0 68,6 15,5 Årets resultat i pct. af primo egenkapital 14,3 16,3 15,8 17,9 4,1 Omkostninger i procent af indtjening (korrigeret) 63,5 65,3 67,9 70,2 64,8 Solvensprocent 10,4 10,2 9,8 10,0 11,4 Udbytte pr. aktie, kr Børskurs ultimo Indre værdi Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Den Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber Finanstilsynets regnskabsopstilling er ændret i Sammenligningstal for resultatopgørelse er tilpasset for 5 års perioden, hvorimod sammenligningstal for balance kun er tilpasset for

3 Koncernens regnskabsberetning Den Danske Bank koncernens resultat før skat var i 1998 på mio. kr. mod mio. kr. i Efter skat viste resultatet en nedgang på 255 mio. kr. til mio. kr. Årets basisindtjening viste fremgang. Tabel 1 Hovedtal for Den Danske Bank koncernen Årets resultat, mio. kr Aktiver i alt, mia. kr. 592,8 554,8 Udlån, mia. kr. 303,1 290,7 Indlån, mia. kr. 213,5 225,2 Egenkapital, mia. kr. 30,4 27,5 Udbytte pr. aktie, kr Solvensprocent 10,4 10,2 Børskurs ultimo Bestyrelsen foreslår et udbytte på 18 kr. pr. aktie. Forudsat generalforsamlingens godkendelse vil mio. kr. blive henlagt til egenkapitalen, hvorefter koncernens egenkapital udgør 30,4 mia. kr. Forretningsomfanget blev øget i Den samlede balance steg med 38 mia. kr. til 593 mia. kr. Rentemarginalen blev indsnævret igennem Koncernens gebyr- og provisionsindtægter viste vækst. Omkostningerne steg med 8,1 pct. Udbygningen af koncernens aktiviteter var en væsentlig årsag til stigningen. Hensættelser på debitorer forblev på et relativt lavt niveau. Kursreguleringerne var mindre end i Udviklingen i koncernens basisindtjening i 1998 har som angivet i forventningerne i halvårsrapporten for 1998 været bedre end forventet ved aflæggelse af årsregnskabet for Forbedringen kan primært henføres til et generelt højere aktivitetsniveau samt et forbedret resultat af forsikringsdriften. Basisindtjeningen Basisindtjeningen udgjorde mio. kr. i 1998 mod mio. kr. i Koncernen har især haft en god fremgang i indtægterne fra gebyrer og provisioner. På grund af indsnævringen i rentemarginalen steg nettorenteindtægterne forholdsmæssigt mindre end forretningsomfanget. Andre ordinære indtægter inkluderer engangsindtægter på 121 mio. kr. vedrørende tidligere år. Basisindtjeningen i procent af egenkapitalen primo var på 14,2 pct. i 1998 mod 12,2 pct. i Koncernens forretningsområder bidrog alle positivt til udviklingen i basisindtjeningen. Tabel 2 Basisindtjening 1) og årets resultat (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Løbetidsafhængige kursreguleringer m.v Nettorenteindtægter inkl. løbetidsafhængige kursreguleringer Gebyrer og provisioner, kursregulering af valuta, aktieudbytter samt andre ordinære indtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter, i alt Udgifter til personale og administration, af- og nedskrivninger samt andre ordinære udgifter Basisindtjening 1) før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening 1) Øvrige kursreguleringer af værdipapirer m.v Øvrige kursreguleringer af kapitalinteresser Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat ) Basisindtjeningen er korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer dvs. kurstab, der opstår i takt med, at obligationer m.v. med en pålydende rente over markedsrenten nærmer sig udløb eller bliver udtrukket

4 Netto rente- og gebyrindtægter Koncernens netto rente- og gebyrindtægter steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i 1998, jf. tabel 3. Koncernens nettorenteindtægter er som i 1997 positivt påvirket af renteindtægter fra højtforrentede obligationer og derivater, der skal ses i sammenhæng med negative løbetidsafhængige kursreguleringer m.v. Disse udgjorde mio. kr. i 1998 mod 950 mio. kr. i Rentemarginalen i den danske ind- og udlånsvirksomhed er fortsat presset. På de udenlandske lånemarkeder viste rentemarginalen for nye udlån en svagt stigende tendens. Tabel 3 Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter 2 17 Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Gebyr- og provisionsindtægter steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt højt aktivitetsniveau vedrørende værdipapirer og lånekonverteringer, især i den første del af Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde 294 mio. kr. i 1998 mod 819 mio. kr. i Den samlede gevinst på koncernens værdipapirer er sammensat af en kursgevinst på aktier på 196 mio. kr., en kursgevinst på valuta på 394 mio. kr. og et kurstab på obligationer, pantebreve m.v. og afledte finansielle instrumenter på 296 mio. kr. Kurstabet på obligationer, pantebreve og afledte finansielle instrumenter omfatter de omtalte negative kursreguleringer vedrørende løbetidsforkortelser på mio. kr. Koncernen øgede renterisikoen i løbet af Rentefølsomheden, som estimerer værdiændringer i koncernens portefølje af obligationer m.v., steg, således at en stigning i renteniveauet på 1 procentpoint ultimo 1998 ville medføre et kurs tab på 941 mio. kr. mod 791 mio. kr. ultimo Andre ordinære indtægter Stigningen i andre ordinære indtægter skyldes primært engangsindtægter i forbindelse med modtagen momsrefusion på 121 mio. kr. i forbindelse med aktiviteter uden for EU og koncernens betaling af ydelser fra datacentraler. Udgifter til personale og administration m.v. Den Danske Bank koncernens udgifter til personale og administration samt afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver steg med 8,1 pct. til mio. kr. i Stigningen var forudset på baggrund af koncernens fortsatte udbygning af de nordiske aktiviteter og investment bank området samt den fortsat intensive udvikling af IT-systemerne. Antallet af medarbejdere i Den Danske Bank koncernen inkl. forsikringsdatterselskaber udgjorde, omregnet til heltid, ultimo 1998 mod ultimo Tab og hensættelser på debitorer Tab og hensættelser til imødegåelse af tab på koncernens udlån m.v. faldt med 103 mio. kr. til 511 mio. kr. i Årets samlede konstaterede tab på debitorer udgjorde mio. kr., som i al væsentlighed var hensat i tidligere år. I 1997 udgjorde tabet 834 mio. kr. Af de konstaterede tab i 1998 vedrørte 439 mio. kr. engagementer med erhvervskunder i de indenlandske filialer, mens engagementer med privatkunder medførte et tab på 198 mio. kr. Tabene på koncernens engagementer i udenlandske enheder og med kreditinstitutter androg 437 mio. kr. Ved udgangen af 1998 androg de akkumulerede hensættelser efter fradrag af de konstaterede tab på udlån, kreditinstitutter og garantidebitorer mio. kr. Engagementer, hvorpå koncernen ikke har indtægtsført rente, fordi renterne skønnes uerholdelige, eller hvor debitor er i betalingsstandsning eller konkurs, udgjorde tilsammen mio. kr., et fald på mio. kr. fra ultimo Faldet kan blandt andet henføres til afslutning af konkursboer og øvrige nødlidende sager

5 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Kursreguleringen af koncernens kapitalinteresser udgjorde mio. kr. mod 806 mio. kr. året før. Kursreguleringen omfatter hovedsageligt resultatet af forsikringsdriften på 880 mio. kr. i 1998 mod 686 mio. kr. i Kursreguleringer og ekstraordinære poster i skadeforsikringsselskaberne androg 114 mio. kr. i 1998 mod 97 mio. kr. i Skat Koncernens skat er udgiftsført med i alt mio. kr. I 1997 udgjorde koncernens skat i alt 429 mio. kr. Når skatten for 1998 er væsentligt højere end året før, skyldes det ændrede beskatningsforhold i forsikringsselskaberne. I foråret 1998 blev der indført begrænsning i forsikringsselskabernes fradragsret for hensættelser m.v. samt restriktioner i anvendelsen af underskud fra tidligere år. Årets resultat Den Danske Bank koncernens nettoresultat efter skat for 1998 blev herefter som nævnt et overskud på mio. kr. Balance, solvens og egenkapital Den Danske Bank koncernens balance steg i 1998 med 38 mia. kr. til 593 mia. kr. ultimo Forsikringskoncernens balance, der ikke konsolideres med moderbankens balance, steg til 153 mia. kr. ultimo 1998 mod 141 mia. kr. ultimo Markedsandelen for udlån blev fastholdt og faldt svagt for indlån. Koncernens samlede udlån steg fra 291 mia. kr. ultimo 1997 til 303 mia. kr. ultimo Udlån fra Danske Kredit steg 14 mia. kr. Udlån i de udenlandske enheder steg fra 125 mia. kr. ultimo 1997 til 137 mia. kr. ultimo De indenlandske bankudlån steg med 8 mia. kr. mens repoudlån faldt med 22 mia. kr. Indlånene faldt til 214 mia. kr. ultimo 1998 mod 225 mia. kr. året før. Faldet kan primært henføres til repo-forretninger og nedgang i indlån i de udenlandske enheder. Obligationer udstedt til dækning af realkreditlån udgjorde 65 mia. kr. ultimo 1998 mod 51 mia. kr. ultimo Koncernens beholdning af obligationer og aktier udgjorde 140 mia. kr. ultimo 1998, heraf udgjorde puljekundernes andel 14 mia. kr. Den Danske Bank koncernens egenkapital steg fra mio. kr. ultimo 1997 til mio. kr. ultimo I 1998 blev egenkapitalen reduceret som følge af afskrivning af goodwill på 210 mio. kr. i forbindelse med købet af Saga Securities, AG Bankirfirma og Myrberg Fondkommission. Den efterstillede kapital faldt fra mio. kr. ultimo 1997 til mio. kr. ultimo Den 17. juni 1998 optog Den Danske Bank som supplerende kapital et obligationslån på nominelt 300 mio. USD med en løbetid på 10 år. Den Danske Bank tilbagebetalte i september supplerende kapital på 100 mio. GBP. Herudover er tre lån på henholdsvis 150 mio. DEM, 200 mio. kr. og 100 mio. USD også blevet indfriet. Koncernens solvensprocent, der i henhold til banklovgivningen mindst skal udgøre 8, var 10,4 ultimo 1998 mod 10,2 ultimo Koncernens kernekapital bidrog med 7,7 procentpoint. Koncernens forsikringsdatterselskaber konsolideres ikke regnskabsmæssigt med den øvrige koncern. Derfor trækkes disse selskabers solvensmargen fra moderbankens ansvarlige kapital, inden denne indgår i beregningen af koncernens solvensprocent. Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 1998 udbetales 18 kr. pr. aktie i udbytte mod 18 kr. pr. aktie i Resultater og aktiviteter i datterselskaber Danica Forsikring havde i 1998 et overskud på 994 mio. kr. mod 783 mio. kr. i 1997 og en koncernbalance ultimo 1998 på 153 mia. kr. mod 141 mia. kr. ultimo Der var en god vækst i præmieindtægterne, hvor bruttopræmierne steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i Resultatet af skadeforsikringsvirksomheden var i 1998 et overskud på 173 mio. kr. Bruttopræmierne i skadeforsikring steg med 8 pct. til mio. kr. Salget af erhvervsforsikringer viste fremgang, mens udviklingen i præmier vedrørende de øvrige skadeforsikringer ikke nåede det ventede niveau

6 Livsforsikringsvirksomheden gav i 1998 et overskud på 707 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen med kundernes kontorente efter realrenteafgift tillagt to procentpoint. Udviklingen for livsforsikring viste en pæn tilgang af firmapensionskunder og en stor vækst i engangspræmierne. En væsentlig del af Danicas livsforsikringsportefølje er tegnet på grundlag af en garanteret rente på 4,5 pct. Pinsepakken introducerede blandt andet en fast afkastskat på 26 pct. af obligationsafkast og en 5 pct. skat på aktieafkast i pensionsordninger. I bemærkningerne til den pågældende skattelovgivning var der et forbehold om, at reglerne skulle tilpasses, hvis de medførte, at pensionsopsparere ikke kunne få den garanterede grundlagsrente. Økonomiministeriet har iværksat udarbejdelsen af en redegørelse for situationen. Redegørelsen skal skabe grundlag for at fastlægge beskatningsstrukturen, således at lovbemærkningernes intention om at muliggøre opretholdelse af livsforsikringsselskabernes tilskrivning af den garanterede grundlagsrente kan efterleves. Opretholdes de nu fastsatte skattesatser og falder renteniveauet under niveauet ultimo 1998, kan det ikke udelukkes, at livselskabernes overskudspolitik må fraviges. Danske Kredit havde en betydelig vækst i udlånene fra 48 mia. kr. til 62 mia. kr. Selskabets resultat viste en stigning fra 201 mio. kr. til 417 mio. kr. Den Danske Bank International, Luxembourg havde i 1998 et resultat på 149 mio. kr. mod 138 mio. kr. Datterbanken i Luxembourg havde også en god vækst i forretningsomfanget inden for blandt andet investeringsområdet. Også Den Danske Banks øvrige datterselskaber havde et tilfredsstillende resultat for året. Ændring i koncernstruktur og udvidelse af forretningsområder i 1998 For at styrke de eksisterende aktiviteter inden for værdipapirhandel og kapitalformidling købte banken i pct. af aktierne i Saga Securities, Norge, 100 pct. af aktierne i AG Bankirfirma, Finland og 100 pct. af aktierne i Myrberg Fondkommission, Sverige. Den samlede goodwill udgjorde 210 mio. kr., som er afskrevet over egenkapitalen. Datterselskaberne Östgöta Enskilda Bank AB, Consensus Fondkommission AB samt Nordania Leasing Bankaktieselskab er i 1998 omdannet til filialer af Den Danske Bank. Omdannelserne har ikke haft indflydelse på koncernregnskabet, og der er ikke ændret sammenligningstal for moderbanken. Det blev i 1998 besluttet at omdanne datterselskabet Danske Kapitalforvaltning til en division i banken. Ændringen sker i Banken traf i 1998 beslutning om at udvide sit forretningsområde med ejendomsformidling af private boliger. Datterselskabet Danske Bo påbegynder sin virksomhed i foråret Ændringer i regnskabsbekendtgørelse Bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse er ændret med virkning for regnskabsåret Ved ændringerne er en række regnskabsposter sammenlagt, og der er sket en omklassifikation af poster i resultatopgørelsen og i balancen. Omklassificeringerne har ikke haft betydning for resultatet eller den samlede balancesum. Endvidere optages markedsværdier af finansielle instrumenter brutto. Ændringen har medført en forøgelse af balancesummen på 28 mia. kr. Sammenligningstal for 1997 er tilrettet. Basisindtjeningen er ligeledes omklassificeret og tilrettet, således at de ekstraordinære poster nu er medtaget i basisindtjeningen. Værdiansættelsesprincipperne er uændrede i forhold til tidligere år. Retssager Undersøgelseskommissionen vedrørende den færøske banksag afgav medio januar 1998 sin beretning. Offentliggørelsen og den efterfølgende debat i folketinget gav anledning til kritik af blandt andre Den Danske Bank. Det færøske landsstyre udtog i april 1998 stævning mod den danske stat og banken med krav om erstatning på cirka 1,5 mia. kr. Det færøske landsstyre og den danske stat indgik i juni 1998 et forlig i sagen. Et led i forliget er, at landsstyret frafalder krav om yderligere kompensation i forbindelse med sagen og hæver sagen mod staten, men fortsætter retssagen mod banken, nu for den danske stats regning

7 Finansieringsfonden af 1992 har ligeledes udtaget stævning mod banken med krav om erstatning for det samme forhold. Det er fortsat Den Danske Banks opfattelse, at der ikke er anledning til berettiget kritik og dermed heller ikke noget grundlag for erstatningskrav mod Den Danske Bank. En række investorer, der i sommeren 1992 erhvervede aktier i Hafnia Holding A/S har anlagt erstatningssager mod blandt andet selskabet, dets ledelse, dets revisorer og banken. Domsafsigelsen i den første retssag ventes i andet halvår Banken forventer, at ovennævnte eller andre retssager ikke vil få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Forventninger til 1999 På koncernens hovedmarked i Danmark må for 1999 ventes lavere økonomisk vækst. Væksten i det private forbrug ventes at aftage, ligesom de senere års kraftige beskæftigelsesvækst ventes at bremse op. Erhvervslivets investeringer kan vise et direkte fald. For det øvrige Norden og Europa ventes også faldende økonomisk vækst, og i Storbritannien er der risiko for et egentligt økonomisk tilbageslag. På den baggrund ventes Den Danske Bank koncernens nettorenteindtægter efter fradrag af løbetidsafhængige kursreguleringer kun at stige moderat i forhold til Gebyr- og provisionsindtægter forventes at stige, dog væsentligst som følge af udbygningen af de nordiske aktiviteter. Andre ordinære indtægter forventes at falde, idet disse, som nævnt, i 1998 indeholder engangsindtægter på 121 mio. kr. Resultatet af forsikringsdrift ventes at blive markant lavere som følge af en lavere kontorente i koncernens livsforsikringsselskaber forårsaget af det lave renteniveau og Pinsepakkens lovindgreb i beskatningen af det løbende investeringsafkast i pensionsordninger. Dette vil også påvirke Den Danske Bank koncernens langsigtede afkast fra forsikringsaktiviteter i en utilfredsstillende retning. Udgifter til personale og administration forventes fortsat at stige, især på grund af fortsat øgede IT-omkostninger, udvidelsen af investment bank aktiviteterne og koncernens stigende aktivitetsniveau i Sverige. På baggrund af den ventede afmatning i den økonomiske vækst kan de seneste års lave hensættelsesbehov ikke forventes opretholdt. I 1999 ventes en stigning i koncernens tab og hensættelser på debitorer. I november 1998 tilbød Den Danske Bank under visse betingelser aktionærerne i Fokus Bank, Norge at købe deres aktier til kurs 80 til en samlet pris for banken på 5,8 mia. NOK. Den 31. december 1998 havde aktionærer med 88 pct. af aktiekapitalen accepteret tilbudet, og Den Danske Bank disponererede dermed over 98 pct. af aktierne. Ultimo december 1998 ansøgte Den Danske Bank de norske myndigheder om tilladelse til at overtage Fokus Bank. Overtagelsen vil ske gennem et helejet norsk datterselskab. Såfremt banken får de nødvendige tilladelser, vil Fokus Banks resultat for 1999 indgå delvist i koncernresultatet for Dette ventes dog ikke i 1999 at føre til væsentlige ændringer i koncernens resultatniveau. På baggrund af ovennævnte udvikling i de mest betydende faktorer forventes koncernens basisindtjening før hensættelser i 1999 at være på nogenlunde samme niveau som i Forventningen om en stigning i koncernens tab og hensættelser på debitorer indebærer derfor, at koncernens basisindtjening kan blive lavere end i Ordinært resultat før skat vil endvidere blive påvirket af udviklingen i obligations- og aktiekurserne gennem Skatten for 1999 ventes at være på et niveau svarende til selskabsskattesatsen i Danmark på 32 pct. Bankens forventninger til resultatet for 1999 er påvirket af de afdæmpede udsigter for den samfundsøkonomiske udvikling, store udgifter i forbindelse med ekspansionen i bankens forretningsomfang samt en forventet nedgang i afkastet fra forsikringsaktiviteterne. På længere sigt forventes udbygningen af koncernens aktiviteter i Norden samt de omfattende investeringer inden for omkostningsbesparende IT-systemer at give gunstige muligheder for en forøget indtjening

8 Generalforsamling Bankens ordinære generalforsamling holdes tirsdag den 23. marts 1999 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København. I dagene forud for generalforsamlingen afholdes som sædvanlig en række aftenmøder for bankens aktionærer. I år afholdes sådanne aktionærmøder også i København. Tidspunktet for selve generalforsamlingen ændres fra kl til kl , og der er i år ikke traktement efter generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag om nyvalg af administrerende direktør Alf Duch-Pedersen og genvalg af direktør Bent M. Hansen og direktør Henning Christophersen, der ordinært er på valg. Skibsreder Jess Søderberg har efter 10 år som medlem af bankens bestyrelse ønsket at udtræde, men vil i stedet indtræde i bankens rådgivende repræsentantskab. København, den 25. februar 1999 Den Danske Bank Aktieselskab Holmens Kanal 2-12 A/S reg.nr København 1092 København K - 8 -

9 Resultatopgørelse for regnskabsåret DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel -1 4 Den Danske Banks andel FORSLAG TIL OVERSKUDSFORDELING Årets resultat Overførsler fra tidligere år - - I alt til disposition Anvendt til udbytte Anvendt til andre formål - - Henlagt til egenkapital I alt anvendt

10 Balance pr. 31. december DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , 8 Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele ,11 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer ,11 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserver Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Minoritetsaktionærernes andel Den Danske Banks andel Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 12 Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

11 Kapitalbevægelser Kapitalbevægelser i Den Danske Bank i 1998 Anden Anden Mio. kr. Primo tilgang afgang Ultimo Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Bunden reserve for nettoopskrivning for indre værdi Overført resultat Egenkapital i alt Straksafskrivning af goodwill vedrørende køb af datterselskaber udgør 210 mio. kr. Egenkapital Aktiekapitalen består af stk. aktier eller i alt mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. Solvens DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. Den ansvarlige kapital og solvensprocent Den ansvarlige kapital Kernekapital efter fradrag for egne kapitalandele Medregnede efterstillede kapitalindskud samt opskrivningshenlæggelser Fradrag for forsikringsdattervirksomheder Øvrige fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Solvensprocenten 10,42 10,23 10,94 11,10 Kernekapitalens andel (Tier I Capital) 7,70 7,20 8,08 7,82 Ifølge lovgivningen skal solvensprocenten mindst udgøre 8,00 8,00 8,00 8,00 Solvensprocenten opgøres efter kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Efter samme lovgivning skal koncernens forsikringsdattervirksomheder ikke konsolideres regnskabsmæssigt med den øvrige koncern. Derfor trækkes disse virksomheders solvensmargen fra bankens ansvarlige kapital, inden denne indgår i beregningen af koncernens solvensprocent. Reduktionen i koncernens solvensprocent som følge af dette fradrag andrager i ,4 procentpoint og androg ultimo ,2 procentpoint

12 Noter til resultatopgørelse DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 1 Renteindtægter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Realkreditudlån Repo-udlån Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Renteindtægter i øvrigt I alt Renteudgifter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Repo-indlån Indlån Udstedte realkreditobligationer Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Renteudgifter i øvrigt I alt Gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Fonds- og depotprovision Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Provision i øvrigt I alt

13 Noter til resultatopgørelse DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 4 Kursreguleringer Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Regulering vedrørende pensionspuljer I alt Kursreguleringer Reguleret for pensionspuljerne udgør kursreguleringerne: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt Heraf løbetidsafhængige kursreguleringer Skat (- er indtægt) Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt

14 Noter til resultatopgørelse DANICA FORSIKRING KONCERNEN Note Mio. kr. Mio. kr. 6 Kursregulering af kapitalinteresser i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder m.v I alt Kursregulering af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder Danica Forsikring koncernen Danske Forsikring, Skade - 66 I alt Udvalgte hovedtal. *) Resultatopgørelse Forsikringsteknisk resultat af fortsættende forretning, skadeforsikring Forsikringsteknisk resultat af afviklingsforretning, skadeforsikring Investeringsafkast, skadeselskaber Resultat af skadesforsikring ekskl. kursreguleringer m.v Resultat af livsforsikring Driftsresultat før kursreguleringer, skat og ekstraordinære poster Kursregulering i skadeselskaber Ekstraordinære poster og skat i skadeselskaber Årets resultat, Den Danske Banks andel Minoritetsinteresser Årets resultat * Danske Forsikring Skade indgår først i Danica Forsikring Koncernen fra , men er af hensyn til sammenligneligheden medtaget i de forsikringstekniske resultater for Modregningen er foretaget under investeringsafkast, skadeselskaber. Balance I alt aktiver Egenkapital, Den Danske Banks andel Minoritetsinteresser Livsforsikringshensættelser for egen regning Erstatningshensættelser for egen regning Bonusudjævningshensættelser, livsforsikring

15 Noter til balance DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 7 Udlån Realkreditudlån Repo-udlån Leasingkontrakter Øvrige udlån via udenlandske enheder Øvrige udlån I alt Akkumulerede hensættelser Hensat ultimo på udlån og garantier Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko Akkumulerede hensættelser i alt Akkumulerede hensættelser på udlån og garantier i procent af udlån og garantier ultimo året 2,4 2,8 2,7 3,0 Udlån til kunder og tilgodehavender hos kreditinstitutter med standset renteberegning udgør ultimo året Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende renter og provisioner Øvrige aktiver I alt Andre passiver Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Skyldige renter og provisioner Udbytte af aktiekapital for året Øvrige passiver I alt

16 Noter til balance Note 11 Afledte finansielle instrumenter I alt 1998 I alt 1997 I alt 1998 Den Danske Bank koncernen Netto Netto Markedsværdi Mio. kr. Nominel markedsværdi Nominel markeds- Positiv Negativ værdi værdi værdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Uafviklede spotforretninger I alt netto markedsværdi I alt efter netting Der fordeles således: Modpart med risikovægt 0 pct. 498 Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct

17 Noter til ikke-balanceførte poster DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 12 Garantier m.v. Finansgarantier Øvrige garantier Accepter og endossementsforpligtelser m.v I alt Andre forpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser I alt Eventualforpligtelser Den Danske Bank koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part i diverse retssager. Banken har bl.a. modtaget et antal sagsanlæg i de såkaldte selskabstømmersager. Endvidere er der af investorer, der tegnede aktier ved Hafnia Holding A/S's aktieemission i juli 1992, eller som købte aktier i sommeren 1992, anlagt erstatningssager mod banken m.fl. for i alt 120 mio. kr. Banken har afgivet suspensionserklæring for krav på yderligere 23 mio. kr. vedrørende Hafnia-emissionen. Der er udtaget stævning mod banken i "den færøske banksag" med krav om erstatning for cirka. 1,5 mia. kr. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Den Danske Bank koncernens økonomiske stilling. Koncernens pensionsforpligtelser afdækkes gennem indbetaling til forsikringsselskaber, pensionskasser m.v. I enkelte tilfælde kan koncernen, efter en aktuarmæssig opgørelse, dog blive pålagt at foretage yderligere indbetaling. Visse udenlandske pensionsforpligtelser afdækkes ikke, men hensættes på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse. Banken er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms med alle væsentlige danske datterselskaber og hæfter solidarisk for afregning heraf

18 Nøgletal DEN DANSKE BANK KONCERNEN Pct. Pct. Finanstilsynets nøgletalssystem Den Danske Bank koncernens nøgletal i henhold til Finanstilsynets bestemmelser er vist nedenfor. 1. Solvens og kapital 1.1 Solvensprocent 10,42 10, Kernekapitalprocent 7,70 7, Den supplerende kapitals udnyttelsesgrad 53,33 60, Vægtede poster med markedsrisiko m.v./vægtede poster i alt 14,02 15,73 2. Indtjening 2.1 Basisindtjening før hensættelser/primo egenkapital 16,76 16, Basisindtjening/primo egenkapital 14,91 13, a Basisindtjening+C20 1) /primo egenkapital 14,20 12, Ordinært resultat/primo egenkapital 19,03 17, Ordinære omkostninger/ordinære indtægter 62,54 63, a Ordinære omkostninger/ordinære indtægter 1) 63,54 65,35 3. Markedsrisiko 3.1 Renterisiko/kernekapital efter fradrag 3,13 2, Valutarisiko/kernekapital efter fradrag Valutakursindikator 1/kernekapital efter fradrag 8,77 7,51 Valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag 0,07 0,09 4. Likviditet 4.1 Udlån plus hensættelser/indlån 145,84 133, Overdækning i forhold til BSL 28 a. 15 pct. 127,42 162,07 b. 10 pct. 103,62 152,60 5. Ejendomme 5.1 Grunde og ejendomme/egenkapital 12,52 14, Overtagne ejendomme/egenkapital 0,48 0, Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed/ ansvarlig kapital 2,38 2,61 6. Kreditrisiko Tilgodehavender med nedsat rente/udlån, garantier og hensættelser *) 0,71 0, Hensat på tilgodehavender med nedsat rente i forhold til samlede tilgodehavender med nedsat rente *) 74,45 77, A-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 1,91 2, B-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 0,47 0, Hensættelser i alt/udlån, garantier og hensættelser 2,38 2, Hensættelser erhverv/udlån, garantier og hensættelser erhverv *) 2,46 2, Hensættelser privat/udlån, garantier og hensættelser private *) 4,11 5, Nettohensættelser/udlån, garantier og hensættelser 0,06 0, Udlån/egenkapital 998, , Tidligere hensat nu endeligt afskrevet/årets tab 82,85 92, Årets tab i procent af primohensættelser 9,13 7,63 * Nøgletallene er beregnet for Den Danske Bank - ikke for Den Danske Bank koncernen. 1) Korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer og resultat af forsikringsdrift

19 KONCERNOVERSIGT, ultimo 1998 Selskabskapital Årets Egenkapital Andel af ultimo året 1998 resultat ultimo året 1998 kapitalen enheder Mio. DKK Mio. DKK Pct. Den Danske Bank, København DKK Konsoliderede dattervirksomheder Den Danske Bank International S.A., Luxembourg LUF Danske Fund Management Company S.A., Luxembourg Danske Finance Company S.A., Luxembourg Danske Kredit Realkreditaktieselskab, København DKK Danica Bank A/S, København DKK Danske Kapitalforvaltning Fondsmægleraktieselskab, København DKK Nordania A/S, Birkerød 1) DKK Nordania Finans A/S, Birkerød Forenede Factors A/S Glostrup DKK HandelsFinans A/S, Glostrup DKK KortFinans A/S, København DKK Danske Bo A/S, København DKK Den Danske Corporation, Delaware, U.S.A. 4 USD KHB VI A/S, København DKK Danske Data A/S af 1996, København DKK Danske Ejendomme A/S, København DKK DDB-Ejendomsselskab af 1. januar 1990 A/S, København DKK Pro Finance (Asia) Ltd., Hong Kong HKD Danske Institutional, Sicav, Luxembourg ECU Danske Bank Global, Sicav, Luxembourg SEK Saga Securities ASA, Norge NOK Oy Bagg Holding AB, Finland 800 FIM AG Bankirfirma AB, Finland DDB Invest AB, Sverige SEK U. Myrberg AB, Sverige Myrberg Fondkommission AB, Sverige Östgöta Enskilda Bank (publ) under likvidation, Sverige Östgöta Enskilda Bank CFK AB, Sverige Östgöta Enskilda Fond AB, Sverige Östgöta Enskilda Fastighets AB, Sverige Art Depot 1837 AB, Sverige Byggnads AB Slaget, Sverige Östgöta Enskilda BFH AB, Sverige Östgöta Enskilda Fin AB, Sverige Östgöta Enskilda Lager II AB, Sverige Östgöta Enskilda Lager III AB, Sverige DDB Fokus Invest AS, Norge 50 NOK Danske Securities A/S, København 500 DKK DDB XII A/S, København 500 DKK DDB I A/S, København 500 DKK DDB II A/S, København 500 DKK DDB III A/S, København 500 DKK DDB IV A/S, København 500 DKK DDB V A/S, København 500 DKK Reguleringer Resultat i dattervirksomhed, som er indregnet ovenfor 857 Den Danske Banks andel af egenkapital i dattervirksomheder Den Danske Bank koncernen i alt Selskabet har i 1998 skiftet navn fra Nordania EjendomsLeasing A/S til Nordania A/S

20 Ikke konsoliderede dattervirksomheder Selskabskapital Årets Egenkapital Andel af ultimo året 1998 resultat ultimo året 1998 kapitalen enheder Mio. DKK Mio. DKK pct. Forsikringsselskaber Danica Forsikring, Skadeforsikringsaktieselskab, København DKK Danske Forsikring Skade, Forsikringsaktieselskab Danica Liv I Holding A/S Selskabet har 19 datterselskaber Danica B I, Livsforsikringsaktieselskab Selskabet har 6 datterselskaber Den konsoliderede koncerns gæld til selskabet udgør 134 mio.kr. Den konsoliderede koncerns tilgodehavender udgør 17 mio.kr

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 1998. for. Den Danske Bank koncernen

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 1998. for. Den Danske Bank koncernen HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 1998 for Den Danske Bank koncernen 2 Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens overskud før skat udgjorde 3.884 mio. kr. i 1. halvår 1998 mod 3.058 mio. kr. i 1. halvår

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere