REGNSKABSMEDDELELSE for. Den Danske Bank koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen"

Transkript

1 REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen

2 Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Hovedtal fra balancen pr. 31. december (Mia. kr.) Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 67,5 58,6 69,3 55,8 53,5 Udlån 303,1 290,7 232,5 194,4 171,2 Obligationer og aktier m.v. 140,0 136,2 117,6 110,3 90,2 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder m.v. 10,2 9,3 8,7 8,2 4,8 Øvrige aktiver 72,0 60,0 23,7 21,3 18,5 Aktiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 140,4 138,5 130,6 114,8 108,1 Indlån 213,5 225,2 195,9 172,4 153,6 Udstedte obligationer 107,5 78,6 54,0 44,2 28,9 Øvrige passiver 84,4 66,6 32,0 24,2 17,1 Efterstillede kapitalindskud 16,6 18,4 13,4 11,3 10,2 Egenkapital 30,4 27,5 25,9 23,1 20,3 Passiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 Ikke-balanceførte poster Garantier m.v. 58,2 51,0 41,2 26,8 26,6 Andre forpligtelser 94,0 89,3 63,4 42,2 32,1 Ikke-balanceførte poster i alt 152,2 140,3 104,6 69,0 58,7 Nøgletal Årets resultat pr. aktie 74,6 79,5 69,0 68,6 15,5 Årets resultat i pct. af primo egenkapital 14,3 16,3 15,8 17,9 4,1 Omkostninger i procent af indtjening (korrigeret) 63,5 65,3 67,9 70,2 64,8 Solvensprocent 10,4 10,2 9,8 10,0 11,4 Udbytte pr. aktie, kr Børskurs ultimo Indre værdi Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Den Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber Finanstilsynets regnskabsopstilling er ændret i Sammenligningstal for resultatopgørelse er tilpasset for 5 års perioden, hvorimod sammenligningstal for balance kun er tilpasset for

3 Koncernens regnskabsberetning Den Danske Bank koncernens resultat før skat var i 1998 på mio. kr. mod mio. kr. i Efter skat viste resultatet en nedgang på 255 mio. kr. til mio. kr. Årets basisindtjening viste fremgang. Tabel 1 Hovedtal for Den Danske Bank koncernen Årets resultat, mio. kr Aktiver i alt, mia. kr. 592,8 554,8 Udlån, mia. kr. 303,1 290,7 Indlån, mia. kr. 213,5 225,2 Egenkapital, mia. kr. 30,4 27,5 Udbytte pr. aktie, kr Solvensprocent 10,4 10,2 Børskurs ultimo Bestyrelsen foreslår et udbytte på 18 kr. pr. aktie. Forudsat generalforsamlingens godkendelse vil mio. kr. blive henlagt til egenkapitalen, hvorefter koncernens egenkapital udgør 30,4 mia. kr. Forretningsomfanget blev øget i Den samlede balance steg med 38 mia. kr. til 593 mia. kr. Rentemarginalen blev indsnævret igennem Koncernens gebyr- og provisionsindtægter viste vækst. Omkostningerne steg med 8,1 pct. Udbygningen af koncernens aktiviteter var en væsentlig årsag til stigningen. Hensættelser på debitorer forblev på et relativt lavt niveau. Kursreguleringerne var mindre end i Udviklingen i koncernens basisindtjening i 1998 har som angivet i forventningerne i halvårsrapporten for 1998 været bedre end forventet ved aflæggelse af årsregnskabet for Forbedringen kan primært henføres til et generelt højere aktivitetsniveau samt et forbedret resultat af forsikringsdriften. Basisindtjeningen Basisindtjeningen udgjorde mio. kr. i 1998 mod mio. kr. i Koncernen har især haft en god fremgang i indtægterne fra gebyrer og provisioner. På grund af indsnævringen i rentemarginalen steg nettorenteindtægterne forholdsmæssigt mindre end forretningsomfanget. Andre ordinære indtægter inkluderer engangsindtægter på 121 mio. kr. vedrørende tidligere år. Basisindtjeningen i procent af egenkapitalen primo var på 14,2 pct. i 1998 mod 12,2 pct. i Koncernens forretningsområder bidrog alle positivt til udviklingen i basisindtjeningen. Tabel 2 Basisindtjening 1) og årets resultat (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Løbetidsafhængige kursreguleringer m.v Nettorenteindtægter inkl. løbetidsafhængige kursreguleringer Gebyrer og provisioner, kursregulering af valuta, aktieudbytter samt andre ordinære indtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter, i alt Udgifter til personale og administration, af- og nedskrivninger samt andre ordinære udgifter Basisindtjening 1) før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening 1) Øvrige kursreguleringer af værdipapirer m.v Øvrige kursreguleringer af kapitalinteresser Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat ) Basisindtjeningen er korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer dvs. kurstab, der opstår i takt med, at obligationer m.v. med en pålydende rente over markedsrenten nærmer sig udløb eller bliver udtrukket

4 Netto rente- og gebyrindtægter Koncernens netto rente- og gebyrindtægter steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i 1998, jf. tabel 3. Koncernens nettorenteindtægter er som i 1997 positivt påvirket af renteindtægter fra højtforrentede obligationer og derivater, der skal ses i sammenhæng med negative løbetidsafhængige kursreguleringer m.v. Disse udgjorde mio. kr. i 1998 mod 950 mio. kr. i Rentemarginalen i den danske ind- og udlånsvirksomhed er fortsat presset. På de udenlandske lånemarkeder viste rentemarginalen for nye udlån en svagt stigende tendens. Tabel 3 Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter 2 17 Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Gebyr- og provisionsindtægter steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt højt aktivitetsniveau vedrørende værdipapirer og lånekonverteringer, især i den første del af Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde 294 mio. kr. i 1998 mod 819 mio. kr. i Den samlede gevinst på koncernens værdipapirer er sammensat af en kursgevinst på aktier på 196 mio. kr., en kursgevinst på valuta på 394 mio. kr. og et kurstab på obligationer, pantebreve m.v. og afledte finansielle instrumenter på 296 mio. kr. Kurstabet på obligationer, pantebreve og afledte finansielle instrumenter omfatter de omtalte negative kursreguleringer vedrørende løbetidsforkortelser på mio. kr. Koncernen øgede renterisikoen i løbet af Rentefølsomheden, som estimerer værdiændringer i koncernens portefølje af obligationer m.v., steg, således at en stigning i renteniveauet på 1 procentpoint ultimo 1998 ville medføre et kurs tab på 941 mio. kr. mod 791 mio. kr. ultimo Andre ordinære indtægter Stigningen i andre ordinære indtægter skyldes primært engangsindtægter i forbindelse med modtagen momsrefusion på 121 mio. kr. i forbindelse med aktiviteter uden for EU og koncernens betaling af ydelser fra datacentraler. Udgifter til personale og administration m.v. Den Danske Bank koncernens udgifter til personale og administration samt afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver steg med 8,1 pct. til mio. kr. i Stigningen var forudset på baggrund af koncernens fortsatte udbygning af de nordiske aktiviteter og investment bank området samt den fortsat intensive udvikling af IT-systemerne. Antallet af medarbejdere i Den Danske Bank koncernen inkl. forsikringsdatterselskaber udgjorde, omregnet til heltid, ultimo 1998 mod ultimo Tab og hensættelser på debitorer Tab og hensættelser til imødegåelse af tab på koncernens udlån m.v. faldt med 103 mio. kr. til 511 mio. kr. i Årets samlede konstaterede tab på debitorer udgjorde mio. kr., som i al væsentlighed var hensat i tidligere år. I 1997 udgjorde tabet 834 mio. kr. Af de konstaterede tab i 1998 vedrørte 439 mio. kr. engagementer med erhvervskunder i de indenlandske filialer, mens engagementer med privatkunder medførte et tab på 198 mio. kr. Tabene på koncernens engagementer i udenlandske enheder og med kreditinstitutter androg 437 mio. kr. Ved udgangen af 1998 androg de akkumulerede hensættelser efter fradrag af de konstaterede tab på udlån, kreditinstitutter og garantidebitorer mio. kr. Engagementer, hvorpå koncernen ikke har indtægtsført rente, fordi renterne skønnes uerholdelige, eller hvor debitor er i betalingsstandsning eller konkurs, udgjorde tilsammen mio. kr., et fald på mio. kr. fra ultimo Faldet kan blandt andet henføres til afslutning af konkursboer og øvrige nødlidende sager

5 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Kursreguleringen af koncernens kapitalinteresser udgjorde mio. kr. mod 806 mio. kr. året før. Kursreguleringen omfatter hovedsageligt resultatet af forsikringsdriften på 880 mio. kr. i 1998 mod 686 mio. kr. i Kursreguleringer og ekstraordinære poster i skadeforsikringsselskaberne androg 114 mio. kr. i 1998 mod 97 mio. kr. i Skat Koncernens skat er udgiftsført med i alt mio. kr. I 1997 udgjorde koncernens skat i alt 429 mio. kr. Når skatten for 1998 er væsentligt højere end året før, skyldes det ændrede beskatningsforhold i forsikringsselskaberne. I foråret 1998 blev der indført begrænsning i forsikringsselskabernes fradragsret for hensættelser m.v. samt restriktioner i anvendelsen af underskud fra tidligere år. Årets resultat Den Danske Bank koncernens nettoresultat efter skat for 1998 blev herefter som nævnt et overskud på mio. kr. Balance, solvens og egenkapital Den Danske Bank koncernens balance steg i 1998 med 38 mia. kr. til 593 mia. kr. ultimo Forsikringskoncernens balance, der ikke konsolideres med moderbankens balance, steg til 153 mia. kr. ultimo 1998 mod 141 mia. kr. ultimo Markedsandelen for udlån blev fastholdt og faldt svagt for indlån. Koncernens samlede udlån steg fra 291 mia. kr. ultimo 1997 til 303 mia. kr. ultimo Udlån fra Danske Kredit steg 14 mia. kr. Udlån i de udenlandske enheder steg fra 125 mia. kr. ultimo 1997 til 137 mia. kr. ultimo De indenlandske bankudlån steg med 8 mia. kr. mens repoudlån faldt med 22 mia. kr. Indlånene faldt til 214 mia. kr. ultimo 1998 mod 225 mia. kr. året før. Faldet kan primært henføres til repo-forretninger og nedgang i indlån i de udenlandske enheder. Obligationer udstedt til dækning af realkreditlån udgjorde 65 mia. kr. ultimo 1998 mod 51 mia. kr. ultimo Koncernens beholdning af obligationer og aktier udgjorde 140 mia. kr. ultimo 1998, heraf udgjorde puljekundernes andel 14 mia. kr. Den Danske Bank koncernens egenkapital steg fra mio. kr. ultimo 1997 til mio. kr. ultimo I 1998 blev egenkapitalen reduceret som følge af afskrivning af goodwill på 210 mio. kr. i forbindelse med købet af Saga Securities, AG Bankirfirma og Myrberg Fondkommission. Den efterstillede kapital faldt fra mio. kr. ultimo 1997 til mio. kr. ultimo Den 17. juni 1998 optog Den Danske Bank som supplerende kapital et obligationslån på nominelt 300 mio. USD med en løbetid på 10 år. Den Danske Bank tilbagebetalte i september supplerende kapital på 100 mio. GBP. Herudover er tre lån på henholdsvis 150 mio. DEM, 200 mio. kr. og 100 mio. USD også blevet indfriet. Koncernens solvensprocent, der i henhold til banklovgivningen mindst skal udgøre 8, var 10,4 ultimo 1998 mod 10,2 ultimo Koncernens kernekapital bidrog med 7,7 procentpoint. Koncernens forsikringsdatterselskaber konsolideres ikke regnskabsmæssigt med den øvrige koncern. Derfor trækkes disse selskabers solvensmargen fra moderbankens ansvarlige kapital, inden denne indgår i beregningen af koncernens solvensprocent. Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 1998 udbetales 18 kr. pr. aktie i udbytte mod 18 kr. pr. aktie i Resultater og aktiviteter i datterselskaber Danica Forsikring havde i 1998 et overskud på 994 mio. kr. mod 783 mio. kr. i 1997 og en koncernbalance ultimo 1998 på 153 mia. kr. mod 141 mia. kr. ultimo Der var en god vækst i præmieindtægterne, hvor bruttopræmierne steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i Resultatet af skadeforsikringsvirksomheden var i 1998 et overskud på 173 mio. kr. Bruttopræmierne i skadeforsikring steg med 8 pct. til mio. kr. Salget af erhvervsforsikringer viste fremgang, mens udviklingen i præmier vedrørende de øvrige skadeforsikringer ikke nåede det ventede niveau

6 Livsforsikringsvirksomheden gav i 1998 et overskud på 707 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen med kundernes kontorente efter realrenteafgift tillagt to procentpoint. Udviklingen for livsforsikring viste en pæn tilgang af firmapensionskunder og en stor vækst i engangspræmierne. En væsentlig del af Danicas livsforsikringsportefølje er tegnet på grundlag af en garanteret rente på 4,5 pct. Pinsepakken introducerede blandt andet en fast afkastskat på 26 pct. af obligationsafkast og en 5 pct. skat på aktieafkast i pensionsordninger. I bemærkningerne til den pågældende skattelovgivning var der et forbehold om, at reglerne skulle tilpasses, hvis de medførte, at pensionsopsparere ikke kunne få den garanterede grundlagsrente. Økonomiministeriet har iværksat udarbejdelsen af en redegørelse for situationen. Redegørelsen skal skabe grundlag for at fastlægge beskatningsstrukturen, således at lovbemærkningernes intention om at muliggøre opretholdelse af livsforsikringsselskabernes tilskrivning af den garanterede grundlagsrente kan efterleves. Opretholdes de nu fastsatte skattesatser og falder renteniveauet under niveauet ultimo 1998, kan det ikke udelukkes, at livselskabernes overskudspolitik må fraviges. Danske Kredit havde en betydelig vækst i udlånene fra 48 mia. kr. til 62 mia. kr. Selskabets resultat viste en stigning fra 201 mio. kr. til 417 mio. kr. Den Danske Bank International, Luxembourg havde i 1998 et resultat på 149 mio. kr. mod 138 mio. kr. Datterbanken i Luxembourg havde også en god vækst i forretningsomfanget inden for blandt andet investeringsområdet. Også Den Danske Banks øvrige datterselskaber havde et tilfredsstillende resultat for året. Ændring i koncernstruktur og udvidelse af forretningsområder i 1998 For at styrke de eksisterende aktiviteter inden for værdipapirhandel og kapitalformidling købte banken i pct. af aktierne i Saga Securities, Norge, 100 pct. af aktierne i AG Bankirfirma, Finland og 100 pct. af aktierne i Myrberg Fondkommission, Sverige. Den samlede goodwill udgjorde 210 mio. kr., som er afskrevet over egenkapitalen. Datterselskaberne Östgöta Enskilda Bank AB, Consensus Fondkommission AB samt Nordania Leasing Bankaktieselskab er i 1998 omdannet til filialer af Den Danske Bank. Omdannelserne har ikke haft indflydelse på koncernregnskabet, og der er ikke ændret sammenligningstal for moderbanken. Det blev i 1998 besluttet at omdanne datterselskabet Danske Kapitalforvaltning til en division i banken. Ændringen sker i Banken traf i 1998 beslutning om at udvide sit forretningsområde med ejendomsformidling af private boliger. Datterselskabet Danske Bo påbegynder sin virksomhed i foråret Ændringer i regnskabsbekendtgørelse Bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse er ændret med virkning for regnskabsåret Ved ændringerne er en række regnskabsposter sammenlagt, og der er sket en omklassifikation af poster i resultatopgørelsen og i balancen. Omklassificeringerne har ikke haft betydning for resultatet eller den samlede balancesum. Endvidere optages markedsværdier af finansielle instrumenter brutto. Ændringen har medført en forøgelse af balancesummen på 28 mia. kr. Sammenligningstal for 1997 er tilrettet. Basisindtjeningen er ligeledes omklassificeret og tilrettet, således at de ekstraordinære poster nu er medtaget i basisindtjeningen. Værdiansættelsesprincipperne er uændrede i forhold til tidligere år. Retssager Undersøgelseskommissionen vedrørende den færøske banksag afgav medio januar 1998 sin beretning. Offentliggørelsen og den efterfølgende debat i folketinget gav anledning til kritik af blandt andre Den Danske Bank. Det færøske landsstyre udtog i april 1998 stævning mod den danske stat og banken med krav om erstatning på cirka 1,5 mia. kr. Det færøske landsstyre og den danske stat indgik i juni 1998 et forlig i sagen. Et led i forliget er, at landsstyret frafalder krav om yderligere kompensation i forbindelse med sagen og hæver sagen mod staten, men fortsætter retssagen mod banken, nu for den danske stats regning

7 Finansieringsfonden af 1992 har ligeledes udtaget stævning mod banken med krav om erstatning for det samme forhold. Det er fortsat Den Danske Banks opfattelse, at der ikke er anledning til berettiget kritik og dermed heller ikke noget grundlag for erstatningskrav mod Den Danske Bank. En række investorer, der i sommeren 1992 erhvervede aktier i Hafnia Holding A/S har anlagt erstatningssager mod blandt andet selskabet, dets ledelse, dets revisorer og banken. Domsafsigelsen i den første retssag ventes i andet halvår Banken forventer, at ovennævnte eller andre retssager ikke vil få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Forventninger til 1999 På koncernens hovedmarked i Danmark må for 1999 ventes lavere økonomisk vækst. Væksten i det private forbrug ventes at aftage, ligesom de senere års kraftige beskæftigelsesvækst ventes at bremse op. Erhvervslivets investeringer kan vise et direkte fald. For det øvrige Norden og Europa ventes også faldende økonomisk vækst, og i Storbritannien er der risiko for et egentligt økonomisk tilbageslag. På den baggrund ventes Den Danske Bank koncernens nettorenteindtægter efter fradrag af løbetidsafhængige kursreguleringer kun at stige moderat i forhold til Gebyr- og provisionsindtægter forventes at stige, dog væsentligst som følge af udbygningen af de nordiske aktiviteter. Andre ordinære indtægter forventes at falde, idet disse, som nævnt, i 1998 indeholder engangsindtægter på 121 mio. kr. Resultatet af forsikringsdrift ventes at blive markant lavere som følge af en lavere kontorente i koncernens livsforsikringsselskaber forårsaget af det lave renteniveau og Pinsepakkens lovindgreb i beskatningen af det løbende investeringsafkast i pensionsordninger. Dette vil også påvirke Den Danske Bank koncernens langsigtede afkast fra forsikringsaktiviteter i en utilfredsstillende retning. Udgifter til personale og administration forventes fortsat at stige, især på grund af fortsat øgede IT-omkostninger, udvidelsen af investment bank aktiviteterne og koncernens stigende aktivitetsniveau i Sverige. På baggrund af den ventede afmatning i den økonomiske vækst kan de seneste års lave hensættelsesbehov ikke forventes opretholdt. I 1999 ventes en stigning i koncernens tab og hensættelser på debitorer. I november 1998 tilbød Den Danske Bank under visse betingelser aktionærerne i Fokus Bank, Norge at købe deres aktier til kurs 80 til en samlet pris for banken på 5,8 mia. NOK. Den 31. december 1998 havde aktionærer med 88 pct. af aktiekapitalen accepteret tilbudet, og Den Danske Bank disponererede dermed over 98 pct. af aktierne. Ultimo december 1998 ansøgte Den Danske Bank de norske myndigheder om tilladelse til at overtage Fokus Bank. Overtagelsen vil ske gennem et helejet norsk datterselskab. Såfremt banken får de nødvendige tilladelser, vil Fokus Banks resultat for 1999 indgå delvist i koncernresultatet for Dette ventes dog ikke i 1999 at føre til væsentlige ændringer i koncernens resultatniveau. På baggrund af ovennævnte udvikling i de mest betydende faktorer forventes koncernens basisindtjening før hensættelser i 1999 at være på nogenlunde samme niveau som i Forventningen om en stigning i koncernens tab og hensættelser på debitorer indebærer derfor, at koncernens basisindtjening kan blive lavere end i Ordinært resultat før skat vil endvidere blive påvirket af udviklingen i obligations- og aktiekurserne gennem Skatten for 1999 ventes at være på et niveau svarende til selskabsskattesatsen i Danmark på 32 pct. Bankens forventninger til resultatet for 1999 er påvirket af de afdæmpede udsigter for den samfundsøkonomiske udvikling, store udgifter i forbindelse med ekspansionen i bankens forretningsomfang samt en forventet nedgang i afkastet fra forsikringsaktiviteterne. På længere sigt forventes udbygningen af koncernens aktiviteter i Norden samt de omfattende investeringer inden for omkostningsbesparende IT-systemer at give gunstige muligheder for en forøget indtjening

8 Generalforsamling Bankens ordinære generalforsamling holdes tirsdag den 23. marts 1999 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København. I dagene forud for generalforsamlingen afholdes som sædvanlig en række aftenmøder for bankens aktionærer. I år afholdes sådanne aktionærmøder også i København. Tidspunktet for selve generalforsamlingen ændres fra kl til kl , og der er i år ikke traktement efter generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag om nyvalg af administrerende direktør Alf Duch-Pedersen og genvalg af direktør Bent M. Hansen og direktør Henning Christophersen, der ordinært er på valg. Skibsreder Jess Søderberg har efter 10 år som medlem af bankens bestyrelse ønsket at udtræde, men vil i stedet indtræde i bankens rådgivende repræsentantskab. København, den 25. februar 1999 Den Danske Bank Aktieselskab Holmens Kanal 2-12 A/S reg.nr København 1092 København K - 8 -

9 Resultatopgørelse for regnskabsåret DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel -1 4 Den Danske Banks andel FORSLAG TIL OVERSKUDSFORDELING Årets resultat Overførsler fra tidligere år - - I alt til disposition Anvendt til udbytte Anvendt til andre formål - - Henlagt til egenkapital I alt anvendt

10 Balance pr. 31. december DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , 8 Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele ,11 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer ,11 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserver Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Minoritetsaktionærernes andel Den Danske Banks andel Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 12 Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

11 Kapitalbevægelser Kapitalbevægelser i Den Danske Bank i 1998 Anden Anden Mio. kr. Primo tilgang afgang Ultimo Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Bunden reserve for nettoopskrivning for indre værdi Overført resultat Egenkapital i alt Straksafskrivning af goodwill vedrørende køb af datterselskaber udgør 210 mio. kr. Egenkapital Aktiekapitalen består af stk. aktier eller i alt mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. Solvens DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. Den ansvarlige kapital og solvensprocent Den ansvarlige kapital Kernekapital efter fradrag for egne kapitalandele Medregnede efterstillede kapitalindskud samt opskrivningshenlæggelser Fradrag for forsikringsdattervirksomheder Øvrige fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Solvensprocenten 10,42 10,23 10,94 11,10 Kernekapitalens andel (Tier I Capital) 7,70 7,20 8,08 7,82 Ifølge lovgivningen skal solvensprocenten mindst udgøre 8,00 8,00 8,00 8,00 Solvensprocenten opgøres efter kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Efter samme lovgivning skal koncernens forsikringsdattervirksomheder ikke konsolideres regnskabsmæssigt med den øvrige koncern. Derfor trækkes disse virksomheders solvensmargen fra bankens ansvarlige kapital, inden denne indgår i beregningen af koncernens solvensprocent. Reduktionen i koncernens solvensprocent som følge af dette fradrag andrager i ,4 procentpoint og androg ultimo ,2 procentpoint

12 Noter til resultatopgørelse DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 1 Renteindtægter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Realkreditudlån Repo-udlån Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Renteindtægter i øvrigt I alt Renteudgifter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Repo-indlån Indlån Udstedte realkreditobligationer Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Renteudgifter i øvrigt I alt Gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Fonds- og depotprovision Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Provision i øvrigt I alt

13 Noter til resultatopgørelse DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 4 Kursreguleringer Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Regulering vedrørende pensionspuljer I alt Kursreguleringer Reguleret for pensionspuljerne udgør kursreguleringerne: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt Heraf løbetidsafhængige kursreguleringer Skat (- er indtægt) Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt

14 Noter til resultatopgørelse DANICA FORSIKRING KONCERNEN Note Mio. kr. Mio. kr. 6 Kursregulering af kapitalinteresser i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder m.v I alt Kursregulering af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder Danica Forsikring koncernen Danske Forsikring, Skade - 66 I alt Udvalgte hovedtal. *) Resultatopgørelse Forsikringsteknisk resultat af fortsættende forretning, skadeforsikring Forsikringsteknisk resultat af afviklingsforretning, skadeforsikring Investeringsafkast, skadeselskaber Resultat af skadesforsikring ekskl. kursreguleringer m.v Resultat af livsforsikring Driftsresultat før kursreguleringer, skat og ekstraordinære poster Kursregulering i skadeselskaber Ekstraordinære poster og skat i skadeselskaber Årets resultat, Den Danske Banks andel Minoritetsinteresser Årets resultat * Danske Forsikring Skade indgår først i Danica Forsikring Koncernen fra , men er af hensyn til sammenligneligheden medtaget i de forsikringstekniske resultater for Modregningen er foretaget under investeringsafkast, skadeselskaber. Balance I alt aktiver Egenkapital, Den Danske Banks andel Minoritetsinteresser Livsforsikringshensættelser for egen regning Erstatningshensættelser for egen regning Bonusudjævningshensættelser, livsforsikring

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere