REGNSKABSMEDDELELSE for. Den Danske Bank koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen"

Transkript

1 REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen

2 Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Hovedtal fra balancen pr. 31. december (Mia. kr.) Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v. 67,5 58,6 69,3 55,8 53,5 Udlån 303,1 290,7 232,5 194,4 171,2 Obligationer og aktier m.v. 140,0 136,2 117,6 110,3 90,2 Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder m.v. 10,2 9,3 8,7 8,2 4,8 Øvrige aktiver 72,0 60,0 23,7 21,3 18,5 Aktiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 140,4 138,5 130,6 114,8 108,1 Indlån 213,5 225,2 195,9 172,4 153,6 Udstedte obligationer 107,5 78,6 54,0 44,2 28,9 Øvrige passiver 84,4 66,6 32,0 24,2 17,1 Efterstillede kapitalindskud 16,6 18,4 13,4 11,3 10,2 Egenkapital 30,4 27,5 25,9 23,1 20,3 Passiver i alt 592,8 554,8 451,8 390,0 338,2 Ikke-balanceførte poster Garantier m.v. 58,2 51,0 41,2 26,8 26,6 Andre forpligtelser 94,0 89,3 63,4 42,2 32,1 Ikke-balanceførte poster i alt 152,2 140,3 104,6 69,0 58,7 Nøgletal Årets resultat pr. aktie 74,6 79,5 69,0 68,6 15,5 Årets resultat i pct. af primo egenkapital 14,3 16,3 15,8 17,9 4,1 Omkostninger i procent af indtjening (korrigeret) 63,5 65,3 67,9 70,2 64,8 Solvensprocent 10,4 10,2 9,8 10,0 11,4 Udbytte pr. aktie, kr Børskurs ultimo Indre værdi Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Den Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber Finanstilsynets regnskabsopstilling er ændret i Sammenligningstal for resultatopgørelse er tilpasset for 5 års perioden, hvorimod sammenligningstal for balance kun er tilpasset for

3 Koncernens regnskabsberetning Den Danske Bank koncernens resultat før skat var i 1998 på mio. kr. mod mio. kr. i Efter skat viste resultatet en nedgang på 255 mio. kr. til mio. kr. Årets basisindtjening viste fremgang. Tabel 1 Hovedtal for Den Danske Bank koncernen Årets resultat, mio. kr Aktiver i alt, mia. kr. 592,8 554,8 Udlån, mia. kr. 303,1 290,7 Indlån, mia. kr. 213,5 225,2 Egenkapital, mia. kr. 30,4 27,5 Udbytte pr. aktie, kr Solvensprocent 10,4 10,2 Børskurs ultimo Bestyrelsen foreslår et udbytte på 18 kr. pr. aktie. Forudsat generalforsamlingens godkendelse vil mio. kr. blive henlagt til egenkapitalen, hvorefter koncernens egenkapital udgør 30,4 mia. kr. Forretningsomfanget blev øget i Den samlede balance steg med 38 mia. kr. til 593 mia. kr. Rentemarginalen blev indsnævret igennem Koncernens gebyr- og provisionsindtægter viste vækst. Omkostningerne steg med 8,1 pct. Udbygningen af koncernens aktiviteter var en væsentlig årsag til stigningen. Hensættelser på debitorer forblev på et relativt lavt niveau. Kursreguleringerne var mindre end i Udviklingen i koncernens basisindtjening i 1998 har som angivet i forventningerne i halvårsrapporten for 1998 været bedre end forventet ved aflæggelse af årsregnskabet for Forbedringen kan primært henføres til et generelt højere aktivitetsniveau samt et forbedret resultat af forsikringsdriften. Basisindtjeningen Basisindtjeningen udgjorde mio. kr. i 1998 mod mio. kr. i Koncernen har især haft en god fremgang i indtægterne fra gebyrer og provisioner. På grund af indsnævringen i rentemarginalen steg nettorenteindtægterne forholdsmæssigt mindre end forretningsomfanget. Andre ordinære indtægter inkluderer engangsindtægter på 121 mio. kr. vedrørende tidligere år. Basisindtjeningen i procent af egenkapitalen primo var på 14,2 pct. i 1998 mod 12,2 pct. i Koncernens forretningsområder bidrog alle positivt til udviklingen i basisindtjeningen. Tabel 2 Basisindtjening 1) og årets resultat (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Løbetidsafhængige kursreguleringer m.v Nettorenteindtægter inkl. løbetidsafhængige kursreguleringer Gebyrer og provisioner, kursregulering af valuta, aktieudbytter samt andre ordinære indtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter, i alt Udgifter til personale og administration, af- og nedskrivninger samt andre ordinære udgifter Basisindtjening 1) før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening 1) Øvrige kursreguleringer af værdipapirer m.v Øvrige kursreguleringer af kapitalinteresser Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat ) Basisindtjeningen er korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer dvs. kurstab, der opstår i takt med, at obligationer m.v. med en pålydende rente over markedsrenten nærmer sig udløb eller bliver udtrukket

4 Netto rente- og gebyrindtægter Koncernens netto rente- og gebyrindtægter steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i 1998, jf. tabel 3. Koncernens nettorenteindtægter er som i 1997 positivt påvirket af renteindtægter fra højtforrentede obligationer og derivater, der skal ses i sammenhæng med negative løbetidsafhængige kursreguleringer m.v. Disse udgjorde mio. kr. i 1998 mod 950 mio. kr. i Rentemarginalen i den danske ind- og udlånsvirksomhed er fortsat presset. På de udenlandske lånemarkeder viste rentemarginalen for nye udlån en svagt stigende tendens. Tabel 3 Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter 2 17 Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Gebyr- og provisionsindtægter steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt højt aktivitetsniveau vedrørende værdipapirer og lånekonverteringer, især i den første del af Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde 294 mio. kr. i 1998 mod 819 mio. kr. i Den samlede gevinst på koncernens værdipapirer er sammensat af en kursgevinst på aktier på 196 mio. kr., en kursgevinst på valuta på 394 mio. kr. og et kurstab på obligationer, pantebreve m.v. og afledte finansielle instrumenter på 296 mio. kr. Kurstabet på obligationer, pantebreve og afledte finansielle instrumenter omfatter de omtalte negative kursreguleringer vedrørende løbetidsforkortelser på mio. kr. Koncernen øgede renterisikoen i løbet af Rentefølsomheden, som estimerer værdiændringer i koncernens portefølje af obligationer m.v., steg, således at en stigning i renteniveauet på 1 procentpoint ultimo 1998 ville medføre et kurs tab på 941 mio. kr. mod 791 mio. kr. ultimo Andre ordinære indtægter Stigningen i andre ordinære indtægter skyldes primært engangsindtægter i forbindelse med modtagen momsrefusion på 121 mio. kr. i forbindelse med aktiviteter uden for EU og koncernens betaling af ydelser fra datacentraler. Udgifter til personale og administration m.v. Den Danske Bank koncernens udgifter til personale og administration samt afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver steg med 8,1 pct. til mio. kr. i Stigningen var forudset på baggrund af koncernens fortsatte udbygning af de nordiske aktiviteter og investment bank området samt den fortsat intensive udvikling af IT-systemerne. Antallet af medarbejdere i Den Danske Bank koncernen inkl. forsikringsdatterselskaber udgjorde, omregnet til heltid, ultimo 1998 mod ultimo Tab og hensættelser på debitorer Tab og hensættelser til imødegåelse af tab på koncernens udlån m.v. faldt med 103 mio. kr. til 511 mio. kr. i Årets samlede konstaterede tab på debitorer udgjorde mio. kr., som i al væsentlighed var hensat i tidligere år. I 1997 udgjorde tabet 834 mio. kr. Af de konstaterede tab i 1998 vedrørte 439 mio. kr. engagementer med erhvervskunder i de indenlandske filialer, mens engagementer med privatkunder medførte et tab på 198 mio. kr. Tabene på koncernens engagementer i udenlandske enheder og med kreditinstitutter androg 437 mio. kr. Ved udgangen af 1998 androg de akkumulerede hensættelser efter fradrag af de konstaterede tab på udlån, kreditinstitutter og garantidebitorer mio. kr. Engagementer, hvorpå koncernen ikke har indtægtsført rente, fordi renterne skønnes uerholdelige, eller hvor debitor er i betalingsstandsning eller konkurs, udgjorde tilsammen mio. kr., et fald på mio. kr. fra ultimo Faldet kan blandt andet henføres til afslutning af konkursboer og øvrige nødlidende sager

5 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Kursreguleringen af koncernens kapitalinteresser udgjorde mio. kr. mod 806 mio. kr. året før. Kursreguleringen omfatter hovedsageligt resultatet af forsikringsdriften på 880 mio. kr. i 1998 mod 686 mio. kr. i Kursreguleringer og ekstraordinære poster i skadeforsikringsselskaberne androg 114 mio. kr. i 1998 mod 97 mio. kr. i Skat Koncernens skat er udgiftsført med i alt mio. kr. I 1997 udgjorde koncernens skat i alt 429 mio. kr. Når skatten for 1998 er væsentligt højere end året før, skyldes det ændrede beskatningsforhold i forsikringsselskaberne. I foråret 1998 blev der indført begrænsning i forsikringsselskabernes fradragsret for hensættelser m.v. samt restriktioner i anvendelsen af underskud fra tidligere år. Årets resultat Den Danske Bank koncernens nettoresultat efter skat for 1998 blev herefter som nævnt et overskud på mio. kr. Balance, solvens og egenkapital Den Danske Bank koncernens balance steg i 1998 med 38 mia. kr. til 593 mia. kr. ultimo Forsikringskoncernens balance, der ikke konsolideres med moderbankens balance, steg til 153 mia. kr. ultimo 1998 mod 141 mia. kr. ultimo Markedsandelen for udlån blev fastholdt og faldt svagt for indlån. Koncernens samlede udlån steg fra 291 mia. kr. ultimo 1997 til 303 mia. kr. ultimo Udlån fra Danske Kredit steg 14 mia. kr. Udlån i de udenlandske enheder steg fra 125 mia. kr. ultimo 1997 til 137 mia. kr. ultimo De indenlandske bankudlån steg med 8 mia. kr. mens repoudlån faldt med 22 mia. kr. Indlånene faldt til 214 mia. kr. ultimo 1998 mod 225 mia. kr. året før. Faldet kan primært henføres til repo-forretninger og nedgang i indlån i de udenlandske enheder. Obligationer udstedt til dækning af realkreditlån udgjorde 65 mia. kr. ultimo 1998 mod 51 mia. kr. ultimo Koncernens beholdning af obligationer og aktier udgjorde 140 mia. kr. ultimo 1998, heraf udgjorde puljekundernes andel 14 mia. kr. Den Danske Bank koncernens egenkapital steg fra mio. kr. ultimo 1997 til mio. kr. ultimo I 1998 blev egenkapitalen reduceret som følge af afskrivning af goodwill på 210 mio. kr. i forbindelse med købet af Saga Securities, AG Bankirfirma og Myrberg Fondkommission. Den efterstillede kapital faldt fra mio. kr. ultimo 1997 til mio. kr. ultimo Den 17. juni 1998 optog Den Danske Bank som supplerende kapital et obligationslån på nominelt 300 mio. USD med en løbetid på 10 år. Den Danske Bank tilbagebetalte i september supplerende kapital på 100 mio. GBP. Herudover er tre lån på henholdsvis 150 mio. DEM, 200 mio. kr. og 100 mio. USD også blevet indfriet. Koncernens solvensprocent, der i henhold til banklovgivningen mindst skal udgøre 8, var 10,4 ultimo 1998 mod 10,2 ultimo Koncernens kernekapital bidrog med 7,7 procentpoint. Koncernens forsikringsdatterselskaber konsolideres ikke regnskabsmæssigt med den øvrige koncern. Derfor trækkes disse selskabers solvensmargen fra moderbankens ansvarlige kapital, inden denne indgår i beregningen af koncernens solvensprocent. Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 1998 udbetales 18 kr. pr. aktie i udbytte mod 18 kr. pr. aktie i Resultater og aktiviteter i datterselskaber Danica Forsikring havde i 1998 et overskud på 994 mio. kr. mod 783 mio. kr. i 1997 og en koncernbalance ultimo 1998 på 153 mia. kr. mod 141 mia. kr. ultimo Der var en god vækst i præmieindtægterne, hvor bruttopræmierne steg fra mio. kr. i 1997 til mio. kr. i Resultatet af skadeforsikringsvirksomheden var i 1998 et overskud på 173 mio. kr. Bruttopræmierne i skadeforsikring steg med 8 pct. til mio. kr. Salget af erhvervsforsikringer viste fremgang, mens udviklingen i præmier vedrørende de øvrige skadeforsikringer ikke nåede det ventede niveau

6 Livsforsikringsvirksomheden gav i 1998 et overskud på 707 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen med kundernes kontorente efter realrenteafgift tillagt to procentpoint. Udviklingen for livsforsikring viste en pæn tilgang af firmapensionskunder og en stor vækst i engangspræmierne. En væsentlig del af Danicas livsforsikringsportefølje er tegnet på grundlag af en garanteret rente på 4,5 pct. Pinsepakken introducerede blandt andet en fast afkastskat på 26 pct. af obligationsafkast og en 5 pct. skat på aktieafkast i pensionsordninger. I bemærkningerne til den pågældende skattelovgivning var der et forbehold om, at reglerne skulle tilpasses, hvis de medførte, at pensionsopsparere ikke kunne få den garanterede grundlagsrente. Økonomiministeriet har iværksat udarbejdelsen af en redegørelse for situationen. Redegørelsen skal skabe grundlag for at fastlægge beskatningsstrukturen, således at lovbemærkningernes intention om at muliggøre opretholdelse af livsforsikringsselskabernes tilskrivning af den garanterede grundlagsrente kan efterleves. Opretholdes de nu fastsatte skattesatser og falder renteniveauet under niveauet ultimo 1998, kan det ikke udelukkes, at livselskabernes overskudspolitik må fraviges. Danske Kredit havde en betydelig vækst i udlånene fra 48 mia. kr. til 62 mia. kr. Selskabets resultat viste en stigning fra 201 mio. kr. til 417 mio. kr. Den Danske Bank International, Luxembourg havde i 1998 et resultat på 149 mio. kr. mod 138 mio. kr. Datterbanken i Luxembourg havde også en god vækst i forretningsomfanget inden for blandt andet investeringsområdet. Også Den Danske Banks øvrige datterselskaber havde et tilfredsstillende resultat for året. Ændring i koncernstruktur og udvidelse af forretningsområder i 1998 For at styrke de eksisterende aktiviteter inden for værdipapirhandel og kapitalformidling købte banken i pct. af aktierne i Saga Securities, Norge, 100 pct. af aktierne i AG Bankirfirma, Finland og 100 pct. af aktierne i Myrberg Fondkommission, Sverige. Den samlede goodwill udgjorde 210 mio. kr., som er afskrevet over egenkapitalen. Datterselskaberne Östgöta Enskilda Bank AB, Consensus Fondkommission AB samt Nordania Leasing Bankaktieselskab er i 1998 omdannet til filialer af Den Danske Bank. Omdannelserne har ikke haft indflydelse på koncernregnskabet, og der er ikke ændret sammenligningstal for moderbanken. Det blev i 1998 besluttet at omdanne datterselskabet Danske Kapitalforvaltning til en division i banken. Ændringen sker i Banken traf i 1998 beslutning om at udvide sit forretningsområde med ejendomsformidling af private boliger. Datterselskabet Danske Bo påbegynder sin virksomhed i foråret Ændringer i regnskabsbekendtgørelse Bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse er ændret med virkning for regnskabsåret Ved ændringerne er en række regnskabsposter sammenlagt, og der er sket en omklassifikation af poster i resultatopgørelsen og i balancen. Omklassificeringerne har ikke haft betydning for resultatet eller den samlede balancesum. Endvidere optages markedsværdier af finansielle instrumenter brutto. Ændringen har medført en forøgelse af balancesummen på 28 mia. kr. Sammenligningstal for 1997 er tilrettet. Basisindtjeningen er ligeledes omklassificeret og tilrettet, således at de ekstraordinære poster nu er medtaget i basisindtjeningen. Værdiansættelsesprincipperne er uændrede i forhold til tidligere år. Retssager Undersøgelseskommissionen vedrørende den færøske banksag afgav medio januar 1998 sin beretning. Offentliggørelsen og den efterfølgende debat i folketinget gav anledning til kritik af blandt andre Den Danske Bank. Det færøske landsstyre udtog i april 1998 stævning mod den danske stat og banken med krav om erstatning på cirka 1,5 mia. kr. Det færøske landsstyre og den danske stat indgik i juni 1998 et forlig i sagen. Et led i forliget er, at landsstyret frafalder krav om yderligere kompensation i forbindelse med sagen og hæver sagen mod staten, men fortsætter retssagen mod banken, nu for den danske stats regning

7 Finansieringsfonden af 1992 har ligeledes udtaget stævning mod banken med krav om erstatning for det samme forhold. Det er fortsat Den Danske Banks opfattelse, at der ikke er anledning til berettiget kritik og dermed heller ikke noget grundlag for erstatningskrav mod Den Danske Bank. En række investorer, der i sommeren 1992 erhvervede aktier i Hafnia Holding A/S har anlagt erstatningssager mod blandt andet selskabet, dets ledelse, dets revisorer og banken. Domsafsigelsen i den første retssag ventes i andet halvår Banken forventer, at ovennævnte eller andre retssager ikke vil få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Forventninger til 1999 På koncernens hovedmarked i Danmark må for 1999 ventes lavere økonomisk vækst. Væksten i det private forbrug ventes at aftage, ligesom de senere års kraftige beskæftigelsesvækst ventes at bremse op. Erhvervslivets investeringer kan vise et direkte fald. For det øvrige Norden og Europa ventes også faldende økonomisk vækst, og i Storbritannien er der risiko for et egentligt økonomisk tilbageslag. På den baggrund ventes Den Danske Bank koncernens nettorenteindtægter efter fradrag af løbetidsafhængige kursreguleringer kun at stige moderat i forhold til Gebyr- og provisionsindtægter forventes at stige, dog væsentligst som følge af udbygningen af de nordiske aktiviteter. Andre ordinære indtægter forventes at falde, idet disse, som nævnt, i 1998 indeholder engangsindtægter på 121 mio. kr. Resultatet af forsikringsdrift ventes at blive markant lavere som følge af en lavere kontorente i koncernens livsforsikringsselskaber forårsaget af det lave renteniveau og Pinsepakkens lovindgreb i beskatningen af det løbende investeringsafkast i pensionsordninger. Dette vil også påvirke Den Danske Bank koncernens langsigtede afkast fra forsikringsaktiviteter i en utilfredsstillende retning. Udgifter til personale og administration forventes fortsat at stige, især på grund af fortsat øgede IT-omkostninger, udvidelsen af investment bank aktiviteterne og koncernens stigende aktivitetsniveau i Sverige. På baggrund af den ventede afmatning i den økonomiske vækst kan de seneste års lave hensættelsesbehov ikke forventes opretholdt. I 1999 ventes en stigning i koncernens tab og hensættelser på debitorer. I november 1998 tilbød Den Danske Bank under visse betingelser aktionærerne i Fokus Bank, Norge at købe deres aktier til kurs 80 til en samlet pris for banken på 5,8 mia. NOK. Den 31. december 1998 havde aktionærer med 88 pct. af aktiekapitalen accepteret tilbudet, og Den Danske Bank disponererede dermed over 98 pct. af aktierne. Ultimo december 1998 ansøgte Den Danske Bank de norske myndigheder om tilladelse til at overtage Fokus Bank. Overtagelsen vil ske gennem et helejet norsk datterselskab. Såfremt banken får de nødvendige tilladelser, vil Fokus Banks resultat for 1999 indgå delvist i koncernresultatet for Dette ventes dog ikke i 1999 at føre til væsentlige ændringer i koncernens resultatniveau. På baggrund af ovennævnte udvikling i de mest betydende faktorer forventes koncernens basisindtjening før hensættelser i 1999 at være på nogenlunde samme niveau som i Forventningen om en stigning i koncernens tab og hensættelser på debitorer indebærer derfor, at koncernens basisindtjening kan blive lavere end i Ordinært resultat før skat vil endvidere blive påvirket af udviklingen i obligations- og aktiekurserne gennem Skatten for 1999 ventes at være på et niveau svarende til selskabsskattesatsen i Danmark på 32 pct. Bankens forventninger til resultatet for 1999 er påvirket af de afdæmpede udsigter for den samfundsøkonomiske udvikling, store udgifter i forbindelse med ekspansionen i bankens forretningsomfang samt en forventet nedgang i afkastet fra forsikringsaktiviteterne. På længere sigt forventes udbygningen af koncernens aktiviteter i Norden samt de omfattende investeringer inden for omkostningsbesparende IT-systemer at give gunstige muligheder for en forøget indtjening

8 Generalforsamling Bankens ordinære generalforsamling holdes tirsdag den 23. marts 1999 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København. I dagene forud for generalforsamlingen afholdes som sædvanlig en række aftenmøder for bankens aktionærer. I år afholdes sådanne aktionærmøder også i København. Tidspunktet for selve generalforsamlingen ændres fra kl til kl , og der er i år ikke traktement efter generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag om nyvalg af administrerende direktør Alf Duch-Pedersen og genvalg af direktør Bent M. Hansen og direktør Henning Christophersen, der ordinært er på valg. Skibsreder Jess Søderberg har efter 10 år som medlem af bankens bestyrelse ønsket at udtræde, men vil i stedet indtræde i bankens rådgivende repræsentantskab. København, den 25. februar 1999 Den Danske Bank Aktieselskab Holmens Kanal 2-12 A/S reg.nr København 1092 København K - 8 -

9 Resultatopgørelse for regnskabsåret DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel -1 4 Den Danske Banks andel FORSLAG TIL OVERSKUDSFORDELING Årets resultat Overførsler fra tidligere år - - I alt til disposition Anvendt til udbytte Anvendt til andre formål - - Henlagt til egenkapital I alt anvendt

10 Balance pr. 31. december DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , 8 Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele ,11 Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer ,11 Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Reserver Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Minoritetsaktionærernes andel Den Danske Banks andel Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 12 Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

11 Kapitalbevægelser Kapitalbevægelser i Den Danske Bank i 1998 Anden Anden Mio. kr. Primo tilgang afgang Ultimo Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Bunden reserve for nettoopskrivning for indre værdi Overført resultat Egenkapital i alt Straksafskrivning af goodwill vedrørende køb af datterselskaber udgør 210 mio. kr. Egenkapital Aktiekapitalen består af stk. aktier eller i alt mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. Solvens DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. Den ansvarlige kapital og solvensprocent Den ansvarlige kapital Kernekapital efter fradrag for egne kapitalandele Medregnede efterstillede kapitalindskud samt opskrivningshenlæggelser Fradrag for forsikringsdattervirksomheder Øvrige fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Solvensprocenten 10,42 10,23 10,94 11,10 Kernekapitalens andel (Tier I Capital) 7,70 7,20 8,08 7,82 Ifølge lovgivningen skal solvensprocenten mindst udgøre 8,00 8,00 8,00 8,00 Solvensprocenten opgøres efter kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Efter samme lovgivning skal koncernens forsikringsdattervirksomheder ikke konsolideres regnskabsmæssigt med den øvrige koncern. Derfor trækkes disse virksomheders solvensmargen fra bankens ansvarlige kapital, inden denne indgår i beregningen af koncernens solvensprocent. Reduktionen i koncernens solvensprocent som følge af dette fradrag andrager i ,4 procentpoint og androg ultimo ,2 procentpoint

12 Noter til resultatopgørelse DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 1 Renteindtægter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Realkreditudlån Repo-udlån Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Renteindtægter i øvrigt I alt Renteudgifter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Repo-indlån Indlån Udstedte realkreditobligationer Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Renteudgifter i øvrigt I alt Gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Fonds- og depotprovision Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Provision i øvrigt I alt

13 Noter til resultatopgørelse DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 4 Kursreguleringer Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Regulering vedrørende pensionspuljer I alt Kursreguleringer Reguleret for pensionspuljerne udgør kursreguleringerne: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt Heraf løbetidsafhængige kursreguleringer Skat (- er indtægt) Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt

14 Noter til resultatopgørelse DANICA FORSIKRING KONCERNEN Note Mio. kr. Mio. kr. 6 Kursregulering af kapitalinteresser i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder m.v I alt Kursregulering af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder Danica Forsikring koncernen Danske Forsikring, Skade - 66 I alt Udvalgte hovedtal. *) Resultatopgørelse Forsikringsteknisk resultat af fortsættende forretning, skadeforsikring Forsikringsteknisk resultat af afviklingsforretning, skadeforsikring Investeringsafkast, skadeselskaber Resultat af skadesforsikring ekskl. kursreguleringer m.v Resultat af livsforsikring Driftsresultat før kursreguleringer, skat og ekstraordinære poster Kursregulering i skadeselskaber Ekstraordinære poster og skat i skadeselskaber Årets resultat, Den Danske Banks andel Minoritetsinteresser Årets resultat * Danske Forsikring Skade indgår først i Danica Forsikring Koncernen fra , men er af hensyn til sammenligneligheden medtaget i de forsikringstekniske resultater for Modregningen er foretaget under investeringsafkast, skadeselskaber. Balance I alt aktiver Egenkapital, Den Danske Banks andel Minoritetsinteresser Livsforsikringshensættelser for egen regning Erstatningshensættelser for egen regning Bonusudjævningshensættelser, livsforsikring

15 Noter til balance DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 7 Udlån Realkreditudlån Repo-udlån Leasingkontrakter Øvrige udlån via udenlandske enheder Øvrige udlån I alt Akkumulerede hensættelser Hensat ultimo på udlån og garantier Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko Akkumulerede hensættelser i alt Akkumulerede hensættelser på udlån og garantier i procent af udlån og garantier ultimo året 2,4 2,8 2,7 3,0 Udlån til kunder og tilgodehavender hos kreditinstitutter med standset renteberegning udgør ultimo året Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende renter og provisioner Øvrige aktiver I alt Andre passiver Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Skyldige renter og provisioner Udbytte af aktiekapital for året Øvrige passiver I alt

16 Noter til balance Note 11 Afledte finansielle instrumenter I alt 1998 I alt 1997 I alt 1998 Den Danske Bank koncernen Netto Netto Markedsværdi Mio. kr. Nominel markedsværdi Nominel markeds- Positiv Negativ værdi værdi værdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Uafviklede spotforretninger I alt netto markedsværdi I alt efter netting Der fordeles således: Modpart med risikovægt 0 pct. 498 Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct

17 Noter til ikke-balanceførte poster DEN DANSKE BANK KONCERNEN DEN DANSKE BANK Note Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 12 Garantier m.v. Finansgarantier Øvrige garantier Accepter og endossementsforpligtelser m.v I alt Andre forpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser I alt Eventualforpligtelser Den Danske Bank koncernens størrelse og forretningsomfang indebærer, at koncernen til stadighed er part i diverse retssager. Banken har bl.a. modtaget et antal sagsanlæg i de såkaldte selskabstømmersager. Endvidere er der af investorer, der tegnede aktier ved Hafnia Holding A/S's aktieemission i juli 1992, eller som købte aktier i sommeren 1992, anlagt erstatningssager mod banken m.fl. for i alt 120 mio. kr. Banken har afgivet suspensionserklæring for krav på yderligere 23 mio. kr. vedrørende Hafnia-emissionen. Der er udtaget stævning mod banken i "den færøske banksag" med krav om erstatning for cirka. 1,5 mia. kr. De verserende retssager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Den Danske Bank koncernens økonomiske stilling. Koncernens pensionsforpligtelser afdækkes gennem indbetaling til forsikringsselskaber, pensionskasser m.v. I enkelte tilfælde kan koncernen, efter en aktuarmæssig opgørelse, dog blive pålagt at foretage yderligere indbetaling. Visse udenlandske pensionsforpligtelser afdækkes ikke, men hensættes på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse. Banken er fællesregistreret for lønsumsafgift og moms med alle væsentlige danske datterselskaber og hæfter solidarisk for afregning heraf

18 Nøgletal DEN DANSKE BANK KONCERNEN Pct. Pct. Finanstilsynets nøgletalssystem Den Danske Bank koncernens nøgletal i henhold til Finanstilsynets bestemmelser er vist nedenfor. 1. Solvens og kapital 1.1 Solvensprocent 10,42 10, Kernekapitalprocent 7,70 7, Den supplerende kapitals udnyttelsesgrad 53,33 60, Vægtede poster med markedsrisiko m.v./vægtede poster i alt 14,02 15,73 2. Indtjening 2.1 Basisindtjening før hensættelser/primo egenkapital 16,76 16, Basisindtjening/primo egenkapital 14,91 13, a Basisindtjening+C20 1) /primo egenkapital 14,20 12, Ordinært resultat/primo egenkapital 19,03 17, Ordinære omkostninger/ordinære indtægter 62,54 63, a Ordinære omkostninger/ordinære indtægter 1) 63,54 65,35 3. Markedsrisiko 3.1 Renterisiko/kernekapital efter fradrag 3,13 2, Valutarisiko/kernekapital efter fradrag Valutakursindikator 1/kernekapital efter fradrag 8,77 7,51 Valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag 0,07 0,09 4. Likviditet 4.1 Udlån plus hensættelser/indlån 145,84 133, Overdækning i forhold til BSL 28 a. 15 pct. 127,42 162,07 b. 10 pct. 103,62 152,60 5. Ejendomme 5.1 Grunde og ejendomme/egenkapital 12,52 14, Overtagne ejendomme/egenkapital 0,48 0, Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed/ ansvarlig kapital 2,38 2,61 6. Kreditrisiko Tilgodehavender med nedsat rente/udlån, garantier og hensættelser *) 0,71 0, Hensat på tilgodehavender med nedsat rente i forhold til samlede tilgodehavender med nedsat rente *) 74,45 77, A-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 1,91 2, B-hensættelser/udlån, garantier og hensættelser 0,47 0, Hensættelser i alt/udlån, garantier og hensættelser 2,38 2, Hensættelser erhverv/udlån, garantier og hensættelser erhverv *) 2,46 2, Hensættelser privat/udlån, garantier og hensættelser private *) 4,11 5, Nettohensættelser/udlån, garantier og hensættelser 0,06 0, Udlån/egenkapital 998, , Tidligere hensat nu endeligt afskrevet/årets tab 82,85 92, Årets tab i procent af primohensættelser 9,13 7,63 * Nøgletallene er beregnet for Den Danske Bank - ikke for Den Danske Bank koncernen. 1) Korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer og resultat af forsikringsdrift

19 KONCERNOVERSIGT, ultimo 1998 Selskabskapital Årets Egenkapital Andel af ultimo året 1998 resultat ultimo året 1998 kapitalen enheder Mio. DKK Mio. DKK Pct. Den Danske Bank, København DKK Konsoliderede dattervirksomheder Den Danske Bank International S.A., Luxembourg LUF Danske Fund Management Company S.A., Luxembourg Danske Finance Company S.A., Luxembourg Danske Kredit Realkreditaktieselskab, København DKK Danica Bank A/S, København DKK Danske Kapitalforvaltning Fondsmægleraktieselskab, København DKK Nordania A/S, Birkerød 1) DKK Nordania Finans A/S, Birkerød Forenede Factors A/S Glostrup DKK HandelsFinans A/S, Glostrup DKK KortFinans A/S, København DKK Danske Bo A/S, København DKK Den Danske Corporation, Delaware, U.S.A. 4 USD KHB VI A/S, København DKK Danske Data A/S af 1996, København DKK Danske Ejendomme A/S, København DKK DDB-Ejendomsselskab af 1. januar 1990 A/S, København DKK Pro Finance (Asia) Ltd., Hong Kong HKD Danske Institutional, Sicav, Luxembourg ECU Danske Bank Global, Sicav, Luxembourg SEK Saga Securities ASA, Norge NOK Oy Bagg Holding AB, Finland 800 FIM AG Bankirfirma AB, Finland DDB Invest AB, Sverige SEK U. Myrberg AB, Sverige Myrberg Fondkommission AB, Sverige Östgöta Enskilda Bank (publ) under likvidation, Sverige Östgöta Enskilda Bank CFK AB, Sverige Östgöta Enskilda Fond AB, Sverige Östgöta Enskilda Fastighets AB, Sverige Art Depot 1837 AB, Sverige Byggnads AB Slaget, Sverige Östgöta Enskilda BFH AB, Sverige Östgöta Enskilda Fin AB, Sverige Östgöta Enskilda Lager II AB, Sverige Östgöta Enskilda Lager III AB, Sverige DDB Fokus Invest AS, Norge 50 NOK Danske Securities A/S, København 500 DKK DDB XII A/S, København 500 DKK DDB I A/S, København 500 DKK DDB II A/S, København 500 DKK DDB III A/S, København 500 DKK DDB IV A/S, København 500 DKK DDB V A/S, København 500 DKK Reguleringer Resultat i dattervirksomhed, som er indregnet ovenfor 857 Den Danske Banks andel af egenkapital i dattervirksomheder Den Danske Bank koncernen i alt Selskabet har i 1998 skiftet navn fra Nordania EjendomsLeasing A/S til Nordania A/S

20 Ikke konsoliderede dattervirksomheder Selskabskapital Årets Egenkapital Andel af ultimo året 1998 resultat ultimo året 1998 kapitalen enheder Mio. DKK Mio. DKK pct. Forsikringsselskaber Danica Forsikring, Skadeforsikringsaktieselskab, København DKK Danske Forsikring Skade, Forsikringsaktieselskab Danica Liv I Holding A/S Selskabet har 19 datterselskaber Danica B I, Livsforsikringsaktieselskab Selskabet har 6 datterselskaber Den konsoliderede koncerns gæld til selskabet udgør 134 mio.kr. Den konsoliderede koncerns tilgodehavender udgør 17 mio.kr

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2002. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og regnskabsvejledningerne.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere