Kontrol af dyrevelfærd 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol af dyrevelfærd 2004"

Transkript

1 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v.

2 Kontrol af dyrevelfærd 4 - Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste FødevareRapport 5:8. udgave,. oplag juni 5 : Fødevarestyrelsen Oplag: 35 eksemplarer Tryk: internt tryk ISBN: ISSN: Forsidetillustration: Lars Bahl Pris: Kr. 5, Prissatte publikationer kan købes i boghandelen eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 9, DK-86 Søborg Tlf , fax Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca..4 årsværk i regionerne og ca. 35 årsværk i Mørkhøj.

3 Indhold Forord...5 Indledning...6. Velfærdskontrol i besætninger før Velfærdskontrol i besætninger efter. januar Velfærdskontrol i forbindelse med transport af dyr Planlægning og praktisk udførelse af besætningskontrollen Udpegning af besætninger Kontrolbesøget Indskærpelser og anmeldelser til politiet Indberetning af kontrolresultater Fordelingen af velfærdskontrolbesøg i Resultater af kontrolindsatsen Velfærdskontrol i besætninger Resultater af velfærdskontrollen i kvægbesætninger Permanent adgang til drikkevand Massive skillevægge i enkeltbokse til kalve under 8 uger Resultater af velfærdskontrollen i svinebesætninger Rode- og beskæftigelsesmateriale til svin Skuldersår hos søer Resultater af velfærdskontrollen i fårebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i gedebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i pelsdyrbesætninger Resultater af velfærdskontrollen i hestebesætninger Resultater af velfærdskontrollen i fjerkræbesætninger Æglæggende høner, buranlæg Æglæggende høner, alternative systemer Slagtekyllinger Kalkuner, gæs og ænder Oversigt over antal besætninger, som blev anmeldt til politiet i forbindelse med velfærdskontrol i besætninger i Dyrlægers anmeldepligt ved dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold Resultater af velfærdskontrol i forbindelse med transport af dyr Resultater af velfærdskontrol med dyr transporteret til slagtning Resultater af velfærdskontrol med dyr transporteret over samlesteder Resultater af velfærdskontrol med dyr udført direkte fra besætninger Koordinering af kontrollen Konklusion...8 Bilag... 3 Oversigt over væsentlige bestemmelser i relation til velfærdskontrollen...3 Dyreværn generelt... 3 Lovgivning vedrørende transport af dyr... 3 Lovgivning m.v. vedrørende flere dyrearter... 3

4 Lovgivning vedrørende svin... 3 Lovgivning vedrørende kvæg... 3 Lovgivning vedrørende fjerkræ... 3

5 Forord Denne rapport omhandler resultaterne af Fødevarestyrelsens kontrol af velfærd i de danske husdyrbesætninger, den såkaldte 5% velfærdskontrol, samt kontrol af velfærd i forbindelse med transport af dyr i 4. Rapporten er udgivet af Fødevarestyrelsen og er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.foedevarestyrelsen.dk), hvor en trykt version også kan bestilles. Formålet med rapporten er at udbrede kendskabet til Fødevarestyrelsens kontrol af Justitsministeriets regler om beskyttelse af dyr under transport samt velfærdsregler for besætninger med kvæg, svin, får, geder, heste, pelsdyr, æglæggende høner, slagtekyllinger, ænder, gæs og kalkuner. Rapporten indeholder også en opgørelse af resultatet af velfærdskontrollen foretaget i 4. 5

6 Indledning. Velfærdskontrol i besætninger før 4 Indtil. januar 4 var der alene krav om velfærdskontrol i besætninger med svin, kalve (kreaturer under 6 mdr.) og æglæggende høner, jf. EU s bestemmelser herom. I perioden blev der årligt kontrolleret % af besætninger med svin og kalve. Alle buranlæg med æglæggende høner blev kontrolleret to gange årligt indtil 3. Siden 3 har kontrollen i besætninger med over 35 æglæggende høner omfattet en årlig kontrol af alle buranlæg samt årlig kontrol af 5 % af besætninger med alternative opdrætssystemer, dog mindst 5 besætninger. Besætninger til kontrol blev udpeget tilfældigt fra Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) og ejerne blev varslet få dage forud for kontrollen, som omfattede overholdelse af EUreglerne på området.. Velfærdskontrol i besætninger efter. januar 4 Justitsministeriet udstedte i december 3 bekendtgørelse om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål. Herved blev kontrollen udvidet til at omfatte såvel direktivbundne som nationale regler. Det betyder, at reglerne i dyreværnsloven og forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, også skal kontrolleres. De regler, der indgår i kontrollen, fremgår af bilag. Fødevarestyrelsen har i denne forbindelse fået til opgave at planlægge og udføre velfærdskontrol i mindst 5% af alle besætninger med mere end landbrugsdyr og heste. Som følge af det ændrede regelgrundlag skal der således fra 4 udføres velfærdskontrol i mindst 5 % af alle besætninger, som huser eller flere af følgende husdyrarter: svin, kvæg, får, geder, heste, pelsdyr, høns, slagtekyllinger, ænder, kalkuner og gæs. Både heste, som holdes som landbrugsdyr, og heste, der alene holdes med hobbyformål, skal omfattes af kontrollen. Den hidtidige varslede kontrol ændres til uanmeldt kontrol, idet en række forhold, som relativt let kan rettes, ikke vil afsløres ved varslet kontrol. Uanmeldt kontrol forventes at give det mest sandfærdige billede af de daglige forhold i besætningerne. Udvælgelse af besætninger til kontrol er hidtil sket ved tilfældig udpegning fra CHR. Fra 4 skal en del af besætningerne udpeges på baggrund af relevante risikoparametre. Formålet med risikobaseret udpegning er at målrette og effektivisere kontrollen. Risikovurderingen er indledningsvist baseret på eksisterende og tilgængelige registreringer såsom CHR og medicinregistreringsdatabasen Vetstat. Kontrollen skal i videst muligt omfang integreres med anden eksisterende kontrol. Allerede inden 4 var velfærdskontrollen i en vis udstrækning integreret med mælke- og medicin- 6

7 kontrol. Der skal fremover arbejdes videre med at integrere kontrollen med andre kontroltyper, f.eks. Plantedirektoratets økologikontrol, så vidt det er muligt..3 Velfærdskontrol i forbindelse med transport af dyr Dyr transporteres i en lang række forskellige sammenhænge, og transport af dyr foregår over såvel korte som længere strækninger både nationalt og internationalt. Landbrugsdyr udgør langt den største del af transporterne, men der transporteres også en del heste. Når dyr transporteres, skal en række dyrevelfærdsmæssige bestemmelser være overholdt. Regelgrundlaget for disse bestemmelser fremgår af bilag. Justitsministeriet er ansvarlig for lovgivningen, men kontrollen med bestemmelsernes overholdelse er delegeret ud dels til politiet dels til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen gennemfører kontrol på slagterier og samlesteder og når dyr sendes til udlandet direkte fra besætninger. I disse situationer kontrolleres alle dyr for transportegnethed. Transportmidler kan kontrolleres på stikprøvebasis. Ud over ovennævnte gennemfører fødevareregionerne årligt mindst 5 risikobaserede stikprøvekontroller af indladningsforhold (håndtering af dyrene, pladskrav, transportmidlernes indretning og ledsagedokumenter). Kontrollen kan være rettet mod alle elementerne eller, som typisk i kampagneform, være rettet mod enkelte af elementerne. Fødevarestyrelsen er ligeledes ansvarlig for kontrol på grænsestationer, når der er krav om, at dyr, der ankommer fra eller udføres til tredjelande, skal kontrolleres. Tilsynsførende dyrlæger (embedsdyrlæger) i fødevareregionerne kontrollerer og godkender ruteplaner udarbejdet af transportøren, når dyr udføres og forsendelsen forventes at vare mere end otte timer. Transportøren skal efter forsendelsen er afsluttet returnere ruteplanen til fødevareregionen. Fødevareregionerne yder efter anmodning fra politiet veterinærfaglig bistand i forbindelse med politiets kontrol på landevejen. Ud over den egentlige kontrol af dyretransporterne er Fødevarestyrelsen ansvarlig for autorisation af transportvirksomheder. Enhver transportvirksomhed, som transporterer hvirveldyr i kommercielt øjemed over længere afstande end 5 km, skal være autoriseret. En forudsætning for at blive autoriseret er, at den ansvarlige for transportvirksomheden skriftligt erklærer at ville overholde gældende regler og kun lader personale, der har modtaget særlig undervisning eller besidder tilsvarende faglig erfaring, transportere dyr. En autorisation kan trækkes tilbage i tilfælde af gentagne eller en enkelt meget grov overtrædelse. 7

8 3 Planlægning og praktisk udførelse af besætningskontrollen 3. Udpegning af besætninger Udvælgelsen af besætninger, der skal kontrolleres, herunder risikobaseret udvælgelse, foretages af Fødevarestyrelsen. En risikobaseret udpegning af besætninger til velfærdskontrol forudsætter adgang til pålidelige oplysninger, f.eks. databaser, der indeholder relevante velfærdsparametre. De databaser, som er umiddelbart tilgængelige for Fødevarestyrelsen er:. CHR, som indeholder oplysninger om besætningernes type, størrelse, lokalitet og, for kvægs vedkommende, oplysninger om antal kvæg afgået til destruktionsanstalter.. Besætningskontrol databasen BEKO, som indeholder oplysninger om overtrædelser af reglerne om mærkning af kvæg, svin, får og geder. 3. VetStat, som indeholder oplysninger om de enkelte besætningers medicinforbrug. På grund af disse tre databasers tilgængelighed og anvendelighed er de anvendt til risikobaseret udvælgelse af besætninger i 4. De risikoparametre, der ud fra ovennævnte databaser blev anvendt ved velfærdskontrollen i 4, er:. Bilag besøg fra BEKO. Besætningstyper (store so- og kalvebesætninger) fra CHR 3. Medicinforbrug fra VetStat 4. Hestehandlere Et bilag besøg bliver udløst, når mere end % af dyrene i en besætning ikke opfylder mærkningslovgivningen, idet der eksempelvis står dyr i besætningen, der aldrig er mærket, har tabt et øremærke eller ikke er opført på besætningslisten. Plantedirektoratet, som udfører kontrollen med mærkningsbestemmelserne, har pligt til hurtigst muligt at sende et bilag til den lokale fødevareregion. Fødevareregionen lukker besætningen med hensyn til flytning af dyr og aflægger et bilag besøg. 8

9 Udover risikobaseret udvælgelse af besætninger foretages også tilfældig udpegning af besætninger til velfærdskontrol. Da heste ikke er registreret i CHR eller tilsvarende database, måtte Fødevarestyrelsen indhente oplysning om hestebesætningers størrelse og lokalisation ad andre veje. De forskellige hestesportsorganisationer i Danmark har således været behjælpelige med oplysninger vedrørende hestehold med mere end heste. På baggrund af disse oplysninger blev et antal hestebesætninger tilfældigt udpeget. Derudover blev hver fødevareregion bedt om at udpege et tilsvarende antal besætninger, herunder alle kendte hestehandlere. De udpegede besætninger med landbrugsdyr og heste udmeldes til fødevareregionerne, der foretager kontrollen, som omfatter både EU og nationale velfærdsbestemmelser. 3. Kontrolbesøget Kontrolbesøget indledes med, at en dyrlæge fra fødevareregionens veterinærafdeling præsenterer og legitimerer sig og mundtligt orienterer om regelgrundlaget for og formålet med besøget. En tilsvarende orientering udleveres på skrift sammen med en blanket med orientering om de retssikkerhedsmæssige principper for kontrollen. Dyrlægen gennemgår som hovedregel besætningen sammen med ejeren eller en anden med kendskab til besætningen, eksempelvis en fodermester eller en medhjælper. Under kontrolbesøget udfyldes en checkliste, der består i en skematisk oplistning af de regler, der skal kontrolleres. Måling af lysforhold eller opmåling af bokse, huse, stier mm kan også blive foretaget, hvor det vurderes nødvendigt. Kontrolbesøget afsluttes med udarbejdelsen af en kontrolrapport for besøget, hvoraf eventuelle bemærkninger fremgår, herunder hvorvidt der er behov for senere fremsendelse af et brev til besætningsejeren med en nærmere beskrivelse af forhold, der ikke er i overensstemmelse gældende regler på området. Kontrolrapporten afleveres til besætningsejeren. 3.3 Indskærpelser og anmeldelser til politiet Under et kontrolbesøg vurderes det, hvorvidt den enkelte besætningsejer lever op til Justitsministeriets lovgivning på dyreværnsområdet, se bilag. Hvis en besætningsejer ikke lever op til gældende lovgivning, har fødevareregionen mulighed for at give indskærpelser eller anmelde besætningsejeren til politiet. I besætninger med slagtekyllinger kan fødevareregionen dog i visse tilfælde give påbud. En indskærpelse er en præcisering af gældende regler på et område. På dyreværnsområdet anvendes indskærpelser ved forhold af meget forskellig karakter og det vil for nogle forholds vedkommende ikke være fornødent at følge op. Er der tale om forhold, der vurderes at være 9

10 uforsvarlig behandling af dyr, vil der skulle aflægges opfølgende besøg, for at konstatere om forholdet er rettet. Hvis det ved et senere kontrolbesøg i besætningen viser sig, at tidligere indskærpede forhold ikke er rettet, følges indskærpelsen op med en politianmeldelse. I tilfælde af, at der ved kontrol konstateres forhold, der vurderes at være groft uforsvarlig behandling af dyr, vil der blive indgivet anmeldelse til politiet. I kapitel 4, tabellerne 7, gives oversigt over, hvilke forhold ved velfærdskontrollen i 4, der har udløst indskærpelse eller politianmeldelse. 3.4 Indberetning af kontrolresultater Fødevareregionerne indberetter årligt resultatet af den gennemførte velfærdskontrol til Fødevarestyrelsen. Af hensyn til ensartetheden i rapporteringen anvendes et indberetningsskema udarbejdet af styrelsen. Indberetningen indeholder bl.a. oplysninger om antallet af indskærpelser af gældende regler og indskærpelsernes art. Endvidere oplyses antallet af anmeldelser til politiet og hvilke forhold, der er anmeldt. Fødevarestyrelsen samler årets resultater af velfærdskontrollen i en rapport til Justitsministeriet. Resultatet af kontrollen i besætninger med svin, kalve og æglæggende høner rapporteres videre til EU-kommissionen hvert andet år. Resultatet af kontrollen i forbindelse med transport af dyr rapporteres til EU-kommissionen årligt.

11 3.5 Fordelingen af velfærdskontrolbesøg i 4 Nedenfor er en oversigt, der viser fordelingen af velfærdskontrolbesøg i besætninger foretaget i 4 på de enkelte fødevareregioner og dyrearter: Region Dyreart Sum pr. dyreart Svin Kvæg Får Geder 7 4 Heste Mink Slagtekylling Ænder, gæs og kalkuner Æg-høner buranlæg Æg-høner alternative Sum pr. region Tabel : Fødevareregion Nordjylland : Fødevareregion Viborg 3: Fødevareregion Herning 4: Fødevareregion Århus 5: Fødevareregion Vejle 6: Fødevareregion Esbjerg 7: Fødevareregion Sønderjylland 8: Fødevareregion Fyn 9: Fødevareregion Ringsted : Fødevareregion København og Nordøstsjælland 3 af besøgene er udført af og i region 8

12 4 Resultater af kontrolindsatsen 4 4. Velfærdskontrol i besætninger I 4 fik 5% af alle besætninger med mere end landbrugsdyr eller heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål, foretaget velfærdskontrol af en af fødevareregionerne. I praksis blev følgende dyrearter kontrolleret: Kvæg, svin, får, geder, heste, mink, gæs, ænder, kalkuner, æglæggende høner og slagtekyllinger. Tabellerne -7 i nedenstående afsnit viser arten og antallet af de forhold, der har givet anledning til indskærpelser eller anmeldelse til politiet i 4 fordelt på de respektive dyrearter. 4.. Resultater af velfærdskontrollen i kvægbesætninger I 4 fordelte antallet af indskærpelser og anmeldelse til politiet på kalve sig som angivet i tabel og for kreaturer over 6 mdr. som angivet i tabel 3. Tallene i tabellerne angiver det antal gange forhold i kvægbesætninger i 4 udløste indskærpelse eller anmeldelse til politiet. Tallene er således ikke et udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller anmeldelse til politiet. I alt er 3 besætninger anmeldt til politiet. Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Kalve - 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Kalve > uger mangler adgang til vand til enhver tid Optegnelser antal døde dyr og medicinforbrug mgl. Kalve i enkeltboks kan ikke se og røre andre kalve Kalve holdes permanent opbundne Afblødning efter brug af boltpistol mangler Kalve holdes i enkeltboks længere end 8 uger Gulvene giver anledning til problemer/ tørt leje mgl. Stalden holdes ikke ren og hygiejnisk Syge og tilskadekomne dyr passes ikke forsvarligt Optegnelser opbevares ikke i 3 år Arealkrav i enkeltbokse er ikke opfyldt Arealkrav ved flokvis opstaldning af dyr ikke opfyldt Bedøvning, aflivning, slagtning kun pers. o. 4 år Kalvefoder opfylder ikke sundhedsmæssige behov Kalve over 3 mdr. afhornes af producenten Kalve afhornes uden forudgående bedøvelse Mekanisk udstyr kontrolleres ikke dagligt Andet* Tabel. * Andet dækker over forhold, for hvilke der i 4 er givet mindre end 5 indskærpelser og ikke foretaget anmeldelser til politiet. Forhold, under andet er: bygningens materialer skadelige, dårligt staldklima, ikke passende belysning, ikke egnede arealer til isolering af syge dyr, alarmsystemet virker ikke, mangelfuld tildeling af fordøjelige fibre, forurening af udstyr til vand og foder, kalve u. uger må ikke transporteres fra bedriften. Det fremgår af tabel, at det typisk er reglerne om permanent adgang til vand til kalve over uger, optegnelser over medicinanvendelse og døde dyr, samt at kalve i enkeltbokse ikke kan

13 se og/eller røre andre kalve, der er indskærpet overfor besætningsejere. Det fremgår også, at kalve i mange tilfælde står permanent opbundne Permanent adgang til drikkevand I 4 er reglen om, at kalve over uger til enhver tid skal have adgang til vand indskærpet 36 gange. I 6 tilfælde er der sket anmeldelse til politiet. Behov for drikkevand er et fundamentalt behov, der er uændret fra vildtlevende til tamme arter. I mælkefodringsperioden har kalve også behov for vand, og alle kalve drikker vand, hvis det er tilgængeligt. Mælkefodring eller fodring med mælkeerstatning kan efter dansk opfattelse ikke erstatte tildelingen af vand. Kalvenes vandforsyning sikres bedst fra en fri vandoverflade. Permanent adgang til vand er specielt vigtigt i varmt vejr. Også kalve med diarre har behov for fri adgang til vand, så de ikke kommer til at lide af væskemangel. Ifølge Den Videnskabelige Komites rapport (se kapitel 4...) er dehydrering og acidose de væsentligste årsager til dødsfald blandt kalve med diarre Massive skillevægge i enkeltbokse til kalve under 8 uger Bestemmelsen om, at enkeltbokse til kalve ikke må være forsynet med massive vægge, men skal være forsynet med åbninger, der giver kalvene mulighed for at se og røre andre kalve beror på et EU-krav. Grundlaget for kravet er en rapport om velfærd hos kalve fra Den Videnskabelige Komite i EU-kommissionen. I rapporten anføres, at der er et tydeligt erkendeligt behov for social kontakt hos kvæg. Kalve vil gøre meget for at få kontakt med andre kalve, og selv i ammekalvebesætninger, hvor kalvene har social kontakt med deres mor, danner de sociale kalvegrupper fra de er en uge gamle. I malkekvægsbesætninger, hvor kalvene tages fra moderen lige efter fødslen, er kalvene specielt afhængige af social kontakt med andre kalve. Kalvehytter eller bokse med massive skillevægge giver ikke kalvene mulighed for tilstrækkelig social kontakt. Mangel på social kontakt i de første levemåneder medfører, at kalvene foretager omdirigeret adfærd i form af overdreven soignering og kan udvikle stereotypier såsom tungerulning. Kalvene bliver også socialt inkompetente og klarer sig dårligt ved senere indsættelse i en flok. At sikre unge kalve i hytter eller enkeltbokse muligheden for social kontakt med andre kalve er således afgørende for kalvenes velfærd senere i livet. Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen om, at skillevægge i enkeltbokse til kalve skal være forsynet med åbninger, således at kalvene har mulighed for at se og røre andre kalve, kan opfyldes ved at anbringe kalvene sammen to og to i større hytter under hensyntagen til arealkravene for enkeltbokse til kalve. Enkeltbokse, der benyttes til isolering af syge eller tilskadekomne kalve er undtaget fra kravet om ikke massive vægge. 3

14 Eksempel på kalvebokse med massive skillevægge. Kalvene har kun mulighed for at se hinanden, hvis de samtidig stikker hovedet ud. Kalvene har ikke mulighed for at røre hinanden. For så vidt angår kreaturer over 6. mdr. fremgår af tabel 3, at reglerne om optegnelser over medicinanvendelse og antal døde dyr er indskærpet 59 gange i 4. Otte forhold om ukorrekte medicinoptegnelser er anmeldt til politiet. Derudover er det specielt bestemmelserne om at foretage afblødning af dyr, der aflives i besætningen efter bedøvelse med boltpistol, samt pleje og behandling af syge og tilskadekomne dyr, der er indskærpet. Der er også indgivet anmeldelse til politiet for disse forhold. Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Kreaturer > 6 mdr. - 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Optegnelser antal døde dyr og medicinforbrug mgl. Afblødning efter brug af boltpistol mangler Syge og tilskadekomne dyr passes ikke forsvarligt Optegnelser opbevares ikke i 3 år Bygningsmaterialer rengøres og desinficeres ikke Behov for vand og foder dækkes ikke Dyr behandles ikke forsvarligt Producent afhorner kalve > 3 mdr. imod reglerne Mekanisk udstyr kontrolleres ikke dagligt Andet* Tabel 3. * Andet dækker over forhold, for hvilke der i 4 er givet mindre end 5 indskærpelser og ikke foretaget anmeldelser til politiet. Forhold, under andet er: beskyttelse mod rovdyr og smitterisici mangler, bevægelsesfrihed mangler, udegående dyr mangler ly for vejr og vind, bygningens materialer er skadelige, dårligt staldklima, ikke passende belysning, reservesystem v. mekanisk ventilation mangler, alarmsystemet virker ikke. 4.. Resultater af velfærdskontrollen i svinebesætninger Tabel 4 angiver antal forhold i svinebesætninger, der har givet anledning til indskærpelser og anmeldelser til politiet. Tallene er således ikke et udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller anmeldelse til politiet. I alt 47 besætninger blev anmeldt til politiet. Især manglende rode- og beskæftigelsesmateriale udløste indskærpelser ved kontrolbesøg i 4. Også forhold, som at syge og tilskadekomne dyr ikke passes forsvarligt eller ikke aflives korrekt, syntes at være et problem i 4. Manglende rode- og beskæftigelsesmateriale samt manglende behandling af syge og tilskadekomne dyr har hyppigst givet anledning til anmeldelse til politiet. 4

15 Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Svin - 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Rode- og beskæftigelsesmateriale mangler 47 Afblødning efter brug af boltpistol mangler 87 Syge og tilskadekomne dyr passes ikke forsvarligt 7 45 Optegnelser antal døde dyr og medicinforbrug mgl Redebygningsmateriale anvendes ikke 6 Søer og gyltes mætheds- og tyggebehov opfyldes ikke 86 Haler kuperes uden begrundelse 79 Alarmsystem virker ikke ved afprøvning 45 Arealkrav fravænnede, avls- og slagtesvin ikke opfyldt 44 Stalden holdes ikke ren og hygiejnisk 38 Ikke egnede isolerings arealer til syge eller aggr. dyr 38 Alle svin kan ikke hvile/ligge på rent leje samtidigt 35 Manglende aflastningsstier 3 Arealkrav til ornestier til bedækning ikke opfyldt 3 Manglende skjul ved sammenblanding 9 Slibning af tænder senere end 4 dage efter fødsel 6 Dårlig belysning (under 4 lux 8 t. per dag) 4 Arealkrav til voksne orner ikke opfyldt 3 3 Halekupering foregår ikke under hygiejniske forhold Svin kan ikke lægge sig samt hvile uden besvær 8 Sammenblanding senere end en uge efter fravænning 6 Optegnelser opbevares ikke i 3 år 4 Dyr tilses ikke dagligt 8 Foranstaltninger mod aggression tages ikke 3 Orner kan ikke vende sig og se og høre andre svin Svin holdes ikke i stabile flokke 9 Bygningens materialer er skadelige for svinene 9 Funktionsdygtig boltpistol forefindes ikke 8 Søer og gylte ikke i løsdrift 4 uger efter løbning 7 Ikke alle svin over uger har adgang til frisk vand 7 Intet overbrusningsanlæg til svin over kg. 7 Ikke velegnet hvileareal til pattegrisene 6 Staldklimaet bedømmes at være skadeligt for svinene 6 Gulvene i stierne giver anledning til problemer 6 Kastration foretages efter.-7. levedøgn 6 Andet* 35 Tabel 4. *Andet dækker over forhold, for hvilke der i 4 er givet færre end 5 indskærpelser og ikke foretaget anmeldelser til politiet. Følgende forhold er inkluderet: Medhjælpere uden den relevante faglige viden, arealkrav for søer og gylte ikke opfyldt, pattegrisene er ikke tilstrækkeligt beskyttede, bindsler forhindrer dyret i at lægge sig ubesværet, bindsler giver anledning til bemærkninger, bygningens materialer kan ikke rengøres effektivt, fodringen giver anledning til problemer, svinene fodres ikke hver dag, der er risiko for forurening af foder og vand, slibningen af tænder foretages ikke af uddannet person eller under hygiejniske forhold, kastration foretages ved overrivning af væv, ikke 9 cm fast gulv hos drægtige søer og gylte i enkeltboks, mindre end halvdelen af gulvet i stier til smågrise, avls- eller slagtesvin er fast eller drænet, årligt dyrlægebesøg foretages ikke, hjørnetænder klippes. 5

16 4... Rode- og beskæftigelsesmateriale til svin Ved velfærdskontrollen i svinebesætninger udløste manglende rodemateriale i 47 tilfælde en indskærpelse og i tilfælde en anmeldelse til politiet. Det er vigtigt, at svin har adgang til rodemateriale, fordi rodeadfærd, selv under produktionsforhold, er en adfærd, som svin er højt motiverede for at udføre. Svin undersøger deres omgivelser for at tilegne sig vigtige informationer om bl.a. eventuelle fødeemner, området, de lever i og om deres artsfæller. Men svin roder ikke kun for at få informationer, de roder f.eks. også, når de fryser og leder efter et sted at få varmen. Bestemmelsen indebærer, at svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. Ud over halm kan der f.eks. gives hø, træ, savsmuld, svampekompost, tørv eller naturreb. Materialet skal tildeles på gulvet, hvis det skal opfylde kravet om rodemateriale. Billedet t.v. viser en dybstrøelsesstald. Denne type stald tillader svinene at udføre rodeadfærd. Billedet t.h. viser en sti hvor svinene ikke har adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet rode- og beskæftigelsesmateriale. Denne sti opfylder ikke lovgivningens bestemmelser Skuldersår hos søer En stor del af de 7 indskærpelser, der i 4 blev givet på forholdet: Syge og tilskadekomne dyr passes ikke forsvarligt dækker over søer med skuldersår. Der er konstateret forekomst af skuldersår hos søer i 35 af de i alt 47 svinebesætninger, der i 4 er meldt til politiet. Syvogtyve besætninger er anmeldt alene på grund af skuldersår hos søer. Det er alene skuldersår grad 3 og 4, jf. nedenstående, der er anmeldt. Der er tillige i en række tilfælde indgivet anmeldelse til politiet, når der på slagterier eller samlesteder er konstateret søer med skuldersår grad 3 og 4, jf. tabel 4 og tabel 6. Skuldersår hos søer kan sammenlignes med liggesår hos mennesker og er karakteriseret ved en læsion lokaliseret over skulderbladet. Denne læsion kan inddrage overhuden og være af overfladisk karakter, men læsionen kan også inddrage dybereliggende væv og knogle. Skuldersår opstår som følge af en vedvarende trykpåvirkning af vævet over en længere periode. Denne trykpåvirkning overstiger trykket i vævets små blodkar, hvorved vævet udsættes for iltmangel og følgelig dør. Særligt udsat er områder med overfladisk beliggende knogler. Af 6

17 samme årsag er magre dyr og dyr, som ligger meget ned, særligt udsatte. Andre faktorer, som kan øge risikoen for skuldersår, er vådt og fugtigt underlag, spaltegulve med niveauforskelle og slidte betongulve. Disse faktorer kan besætningsejeren afhjælpe, når et begyndende skuldersår observeres. I sommeren 3 satte en rapport fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole fokus på skuldersår hos søer. Rapporten inddelte skuldersårene i fire grader afhængig af sværhedsgrad, med grad 3 og 4 som de alvorligste. Fødevarestyrelsen fandt, at rapporten belyste et alvorligt problemområde og anmodede derfor Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse. Sundhedsrådet udtalte d. 8. november 3, at Rådet anser udviklingen af kroniske skuldersår hos søer for en tilstand, der kan forebygges eller afhjælpes tidligt i forløbet ved tilstrækkelig opmærksomhed og rettidig indgriben fra staldpersonalets side. Alvorlige grader af skuldersår (grad 3 og 4) karakteriseres derfor som værende dyreværnsmæssigt stærkt kritisabelt. Skuldersår hos so. 7

18 4..3 Resultater af velfærdskontrollen i fårebesætninger I tabel 5 angives det antal gange forhold i fårebesætninger i 4 gav anledning til indskærpelse eller anmeldelse til politiet. Tallene er således ikke et udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller anmeldelse til politiet. En fårebesætning blev anmeldt til politiet for i alt to forhold. Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Får - 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Optegnelser antal døde dyr og medicinforbrug mgl. Optegnelser opbevares ikke i mindst 3 år Afblødning efter brug af boltpistol mgl. Syge/tilskadekomne mgl. pleje/behandling Behov for foder og vand ikke dækket Halekupering m. elastrator efter.-7. levedøgn Behandles ikke forsvarligt Bygningers materialer skadelige Materialer kan ikke rengøres og desinficeres Ly for vejr og vind mgl Tabel 5. Ved velfærdskontrollen i fårebesætninger i 4 blev der fortrinsvis givet indskærpelser på grund af manglende optegnelser over medicinanvendelse og antallet af døde dyr Resultater af velfærdskontrollen i gedebesætninger I tabel 6 angives det antal gange forhold i gedebesætninger i 4 gav anledning til indskærpelse eller anmeldelse til politiet. Tallene er således ikke et udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller anmeldelse til politiet. Der blev ikke foretaget anmeldelse til politiet. Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Geder - 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Lokalbedøves ikke før kastration Behandles ikke forsvarligt Ikke dyrlæge mindst gang årligt Belysning i dagtimerne mgl. Tabel 6. Velfærdskontrollen i gedebesætninger gav kun anledning til få indskærpelser. Det skal dog bemærkes, at bestemmelsen om, at en dyrlæge skal lokalbedøve kid, før producenten må foretage kastration, måtte indskærpes i to tilfælde ud af i alt kontrollerede gedebesætninger. 8

19 4..5 Resultater af velfærdskontrollen i pelsdyrbesætninger Kontrollen var i 4 primært rettet mod minkbesætninger. I tabel 7 angives det antal gange forhold i pelsdyrbesætninger i 4 gav anledning til indskærpelse eller anmeldelse til politiet. Tallene er således ikke et udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller anmeldelse til politiet. En besætning blev anmeldt til politiet for i alt tre forhold. Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Pelsdyr - 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Optegnelser antal døde dyr og medicinforbrug mgl. Optegnelser opbevares ikke i mindst 3 år CO - mindst vol. % opfyldes ikke Ikke dyrlæge mindst en gang årligt Bevægelsesfrihed mgl. CO-gasningskammer opfylder ikke krav Behov for foder og vand ikke dækket Behandles ikke forsvarligt Tabel 7. Som det fremgår af tabellen, var hovedparten af indskærpelserne foranlediget af mangelfulde eller manglende optegnelser over medicinanvendelse og antallet af døde dyr i de kontrollerede pelsdyrsbesætninger. Forhold vedrørende aflivning under anvendelse af kulilte (CO) eller kuldioxid (CO) gav anledning til i alt 9 indskærpelser. For at sikre, at dyrene aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt, skal en række regler vedrørende indretning, anvendelse og overvågning af gasningskamre følges, når dyrene aflives. Kravet om, at en dyrlæge mindst en gang årligt skal føre tilsyn med dyr, som holdes erhvervsmæssigt, resulterede i indskærpelse i 5 tilfælde Resultater af velfærdskontrollen i hestebesætninger I tabel 8 angives det antal gange forhold i hestebesætninger gav anledning til indskærpelse eller anmeldelse til politiet. Tallene er således ikke et udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller anmeldelse til politiet. En besætning blev anmeldt til politiet. Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Heste - 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Optegnelser antal døde dyr og medicinforbrug mgl. Optegnelser opbevares ikke i mindst 3 år 3 Bevægelsesfrihed mgl. 3 Behov for foder og vand dækkes ikke Syge og tilskadekomne dyr passes ikke forsvarligt Tabel 8. Som det fremgår af tabellen, udløste kontrollen især indskærpelser på grund af mangelfuld registrering af medicinanvendelse og antallet af døde dyr. 9

20 4..7 Resultater af velfærdskontrollen i fjerkræbesætninger Æglæggende høner, buranlæg Frekvensen for kontrollen med buranlæg er fastsat sådan, at alle anlæg kontrolleres mindst gang årligt. Der var i 4 i alt 7 traditionelle buranlæg, og 4 såkaldt stimulusberigede buranlæg. I stimulusberigede bure har hønerne til forskel fra de traditionelle bure adgang til skrabeareal, siddepind og redekasse, og der er desuden krav om et større areal pr. høne end i de traditionelle bure. I tabel 9 angives det antal gange forhold i besætninger med høner i buranlæg gav anledning til indskærpelse eller anmeldelse til politiet. Tallene er således ikke et udtryk for antallet af besætninger, der har modtaget indskærpelse eller anmeldelse til politiet. En besætning blev anmeldt til politiet for i alt to forhold. Antal forhold, der er indskærpet eller anmeldt til politiet Æglæggende høner, bure 4 Forhold Antal indskærpede forhold Antal forhold, der er anmeldt til politiet Manglende kloslidningsanordninger Utilstrækkeligt lys til tilsyn Manglende tusmørkeperioder For lidt areal pr. høne Manglende optegnelser (medicin, døde dyr) Manglende renholdelse (ekskrementer, døde fugle) Manglende inspektionsmulighed v. flere etager Rum og bygninger kan skade dyrene Dyr kan slippe ud Ikke tilstrækkeligt lys Tekniske anlæg ikke i stand Optegnelser opbevares ikke i mindst 3 år Ventilationen giver træk Tabel 9. Det fremgår af tabellen, at der har været meddelt 4 indskærpelser vedrørende kloslidningsanordninger, der er en form for slibeanordning, der hindrer, at høner får meget lange kløer, der kan føre til abnorme tåstillinger og smerte hos dyrene. Kravet om kloslidningsanordninger blev i indført som et nyt krav, som også eksisterende buranlæg skulle opfylde pr.. januar 3. En anden hyppigt forekommende indskærpelse i 4 har været utilstrækkelig belysning, der skal sikre, at besætningsejeren kan udføre en fyldestgørende besigtigelse af dyrene, og ikke overser syge eller døde dyr, eller andre problemer, der skal afhjælpes.

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve.

KONKLUSION. I 21 besætninger blev der givet sanktioner for overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning og kalve. 18-04-2016 J. nr.: 2014-11-60-00087 Veterinær kontrolkampagne Opstaldning og pasning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvedødeligheden er på ca. 8 % i malkekvægsbesætninger. Tallet er et gennemsnit for

Læs mere

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer

Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET Veterinærrejseholdets afrapporterring om tematisk kontrolkampagne vedr. rullepølsesøer Veterinærrejseholdet har i perioden september-december 2010 gennemført 50 kontroller

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I

KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I KONTROL MED DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER I 2016 DYREVELFÆRD I BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE I 2017 1 2017 DYREVELFÆRD I DANMARK - BESÆTNINGER MED LANDBRUGSDYR OG HESTE MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Redegørelse til ministeren. sagen om transport af smågrise fra Danmark til Tyskland. Den 31. maj 2005 J.nr.: 2005-20-293-00226

Redegørelse til ministeren. sagen om transport af smågrise fra Danmark til Tyskland. Den 31. maj 2005 J.nr.: 2005-20-293-00226 Redegørelse til ministeren om sagen om transport af smågrise fra Danmark til Tyskland Den 31. maj 2005 J.nr.: 2005-20-293-00226 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Baggrund for sagen... 5 3. Departementets

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

KONKLUSION OG VURDERING

KONKLUSION OG VURDERING KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Minkkampagne 2013 medicin og dyrevelfærd J. nr.: 2013-13-795-00003 15-8-2014 KONKLUSION OG VURDERING Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i 2013 gennemført

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger J. nr.: 2015-13-60-00117 08.02.2017 Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger INDLEDNING Indfangning af slagtekyllinger I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf

Læs mere

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006

Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 Kontoret for kemisk fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og veterinære lægemidler Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrejsehold Status for 2006 FødevareRapport

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger

Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger J. nr.: 2014-13-60-00057 Veterinær kontrolkampagne 04-11-2015 Slutrapport for kampagnen Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger INDLEDNING Klov- og lemmelidelser forårsager nedsat produktion og øget

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 24 Offentligt. Rapport om dyrevelfærdskontrol og dyretransporter

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 24 Offentligt. Rapport om dyrevelfærdskontrol og dyretransporter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Rapport om dyrevelfærdskontrol og dyretransporter 4. oktober 2005 Denne side er til dokumentets kolofon. Den skrives

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 Denne vejledning

Læs mere

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014

DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 2015 DYREVELFÆRD I DANMARK MED RESULTATER FRA VELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 FORORD 3 1 VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 OG ET KIG IND I 2015 4 FAKTA ViDs konference 2014 6 FAKTA Sådan er ViD organiseret 8

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Rapport vedr. tematisk kontrol med korrekt aflivning af dyr til destruktion

Rapport vedr. tematisk kontrol med korrekt aflivning af dyr til destruktion Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION VEST VETERINÆRREJSEHOLDET J.nr.: 2010-V4-721-06431/KKM 25. maj 2010 Rapport vedr. tematisk kontrol af til destruktion Baggrund Veterinærrejseholdet afviklede i 2008/09

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Viden vækst balance Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Food and Veterinary Office Att.: Director Colm Gaynor E-mail: sanco-fvo-inspections@cec.eu.int Dato: 20. december 2002 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh.: Stig

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen

Opmåling af stalde. Natur- og Miljøkonference den 8. juni Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen Opmåling af stalde Natur- og Miljøkonference den 8. juni 2017 Af Lars Holst Pedersen, Veterinærrejseholdet, Fødevarestyrelsen lahp@fvst.dk Dagsorden A. Introduktion B. Fødevarestyrelsen meget kort C. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i

Justitsministeriet. Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den. artikler om lange transporter af svin, som blev bragt i 07-02-07 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. januar 2007 Dok.: JAU40445 Dyrevelfærdskontoret Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

27. Februar 2006. Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser

27. Februar 2006. Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser 27. Februar 2006 Det Veterinære Sundhedsråds udtalelser 2003-20-053-00063 Skrivelse af 4. december 2003 fra politimesteren i Hjørring. Ved det levende syn fandtes en so at have sår på begge skuldre med

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 1) BEK nr 32 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010 Tjek på farmen Kampagne 2010 Medlemsmøder, januar 2010 Dagsorden i dag Aktuel politisk status Præsentation af regeringens og erhvervets egne initiativer Faglig gennemgang af Tjeklisten 2010 - v/ Hans Henrik

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner. Revideret maj 2016

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner. Revideret maj 2016 Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret maj 2016 Kolofon Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Veterinært orienteringsmøde 2013

Veterinært orienteringsmøde 2013 Veterinært orienteringsmøde 2013 - Beskæftigelse- og rodematerialer v. afdelingschef Niels-Peder Nielsen Status på beskæftigelses- og rodematerialer Beskæftigelses- og rodematerialer Alle dyregrupper fra

Læs mere

Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder

Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder Revideret marts 2016 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om velfærdskontrol i besætninger med får og geder Revideret

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter Politiassistent, ansat i 1992, Færdselspolitiet 1996 Dyretransport 2005, Fagansvarlig 2011 Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende svin

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende svin Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende svin Januar: 2011-20-053-00064 Skrivelse af d. 16. juni 2011 fra Syd- og Sønderjyllands Politi En embedsdyrlæge konstaterede

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter

Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter Att.: Fuldmægtig Marianne Marer Fødevarestyrelsen Dyresundhed Stationsparken 31-33 2600 Glostrup 26. januar 2015 Dok. Nr. D15-99709 Vedr.: Høring vedr. evaluering af klippekortsordningen for dyretransporter

Læs mere

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser

Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 361 Offentligt 1. oktober 2010 Velfærdskontrol i besætninger 2008 og 2009 registrerede overtrædelser For velfærdskontrollen i besætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion Kongressen 2017 Herning HVEM ER VI? Lisbeth Ulrich Hansen Chefforsker SEGES Svineproduktion

Læs mere