E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T"

Transkript

1 Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens 20. Som bilag 1 til kontrakten er optrykt den af det daværende By- og Boligministerium udarbejdede vejledning af december Desuden er foreslået en række valgfrie bilag. Hvor intet andet er anført i denne kontrakt, reguleres lejers og udlejers rettigheder og pligter af den på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende erhvervslejelovgivning. 1. Parterne Udlejer: Navn: Faxe Kommune CVR-nr./reg.nr.: Adresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Lejer: Navn: Faxe Turistbureau CVR-nr./reg.nr.: Privatadresse: Postvej 3, 4654 Faxe Ladeplads CPR nr.: CPR nummer anføres med lejers samtykke, idet udlejer oplyser, at nummeret udelukkende vil blive brugt som identifikation, hvis lejer misligholder denne lejeaftale. Hvis lejer og/eller udlejer er et selskab vedlægges tegningsudskrift(er). 2. Det lejede Lejemålet er beliggende: Industrivej 2 Det lejedes areal udgør 51,50 m 2. Eventuel specifikation af arealet anføres i 20. By: Rønnede Tegning over lejemålet er vedhæftet som bilag nr. 3. Beskrivelse af det lejedes indretning er vedhæftet som bilag nr. 4. Lejer har efter udlejers anvisning brugsret til mødelokaler i bygningen udenfor det angivne lejemål. Beskrivelse af lejemålets tilstand fremgår af Brugen af det lejede Lejemålet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke bruges til andet end (evt. flere krydser) kontor butik lager fabrikation mødevirksomhed undervisning andet (hvad). Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 1 af 15

2 Indenfor følgende branche(r)/varegrupper: Markedsføring og aktiviteter målrettet turisme, indenfor rammerne af Lov om erhvervsservice $$ 12 og 13.. Beskrivelse af lejers varesortiment og forretningskoncept er vedhæftet som bilag nr. 5. Udlejer påtager sig hverken ansvar eller risiko for, om lejemålet kan anvendes til det aftalte formål, men oplyser, at der ham bekendt ikke er noget til hinder for den aftalte anvendelse. Udlejer er berettiget til at udleje eller selv anvende andre lokaler i ejendommen til tilsvarende virksomhed. Skiltning og opsætning af udhængsskabe, automater, markiser m.v. skal ske efter udlejers skriftlige anvisning. Lejer betaler enhver udgift forbundet hermed og sørger selv for eventuelle nødvendige tilladelser fra myndigheder og andre. Lejer må efter udlejers nærmere anvisning opsætte antenner til modtagelse af radio- og tv-signaler Lejer har ret til at foretage ombygninger at det lejede, der er sædvanlige for den type virksomhed, der efter denne kontrakt skal drives i lejemålet: Indenfor lejemålets fysiske afgrænsning Lejemålets facade Ejendommen i øvrigt - eventuel nærmere aftale herom anføres i 20 Lejer skal før ombygningen give udlejer 8 ugers skriftligt varsel, og udlejer kan modsætte sig ombygningen, hvis den vil være til ulempe for ejendommen eller dens lejere. Lejer har ret til efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af lejemålet. Lejer sørger for egen regning for at indhente nødvendige tilladelser fra myndigheder og andre til påtænkte installationer og ombygninger. Enhver ændring af lejemålet eller ejendommen, der foretages af lejer, skal retableres ved fraflytning, medmindre udlejer skriftligt giver afkald herpå. Hvis lejers installationer og ombygninger eller driften af virksomheden bevirker forøgede udgifter til forsikringspræmier, offentlige afgifter, renovation, vandforbrug m.v., skal lejer refundere sådanne forøgede udgifter. 4. Lejemålets begyndelse og ophør Lejemålet begynder den 1. september Lejemålet er tidsbegrænset, til ophør den Hvis : Lejemålet kan opsiges med det nedenfor anførte varsel til ophør inden tidsbegrænsningens udløb Hvis tidsbegrænsning ikke er aftalt, fortsætter lejemålet til det opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt til den 1. i en måned. Aftalt uopsigelighed fra lejers side i år Opsigelsesvarslet ved lejers opsigelse er 3 måneder. Aftalt uopsigelighed fra udlejers side i år Opsigelsesvarslet ved udlejers opsigelse er 6 måneder. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 2 af 15

3 Aftalt uopsigelighed er ikke til hinder for lejeregulering efter kontraktens 8. Opsigelse fra udlejers side kan ske, når en af de i erhvervslejelovens 61 nævnte opsigelsesgrunde er til stede. Hvis genforhandlingsadgang efter erhvervslejelovens 14 er aftalt, kan opsigelse fra udlejers side desuden ske, hvis parterne ikke kan enes om nye vilkår, jf. kontraktens Erstatning ved opsigelse For lejemål, der ikke er erhvervsbeskyttede, kan det aftales, at lejer ikke skal have erstatning ved udlejers opsigelse, eller at erstatningen begrænses. For erhvervsbeskyttede lejemål kan begrænsninger i erstatningen ikke aftales. Et erhvervsbeskyttet lejemål er et lejemål, hvorfra der drives erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Ved opsigelse fra udlejers side har lejer krav på erstatning efter reglerne i erhvervslejeloven Hvis : Er der aftalt begrænsninger i lejers ret til erstatning Hvis : erstatningen kan højst udgøre måneders leje erstatningen kan højst udgøre Den aftalte maksimumerstatning reguleres på samme måde som lejen, jf. 8, efter nettoprisindeks fast årlig procentregulering andet der gives kun erstatning for følgende tabsposter: 6. Betaling af leje m.v. Den årlige leje er ,00 Lejer skal betale driftsudgifter ud over lejen, jf. 12 Leje m.v. for perioden til betales den. Første gang, der herefter skal betales leje m.v. er den 1. september Leje m.v. forfalder i øvrigt til betaling forud den første i hver måned kvartal Lejen m.v. udgør pr. betalingstermin: ekskl. moms moms i alt Leje ,00 A conto varmebidrag Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 3 af 15

4 A conto vandbidrag Antennebidrag Driftsudgifter ud over lejen i øvrigt, jf. 12 og 20 eller bilag Bredbåndsforbindelse 500,00 I alt pr. måned/kvartal Lejemålet er momsregistreret Hvis : Lejer er forpligtet til at betale moms af enhver ydelse, der skal betales ifølge denne lejekontrakt. Udlejer er berettiget til senere at lade lejemålet frivilligt momsregistrere Lejen m.v. betales på udlejers kontonummer i (pengeinstitut) eller på det af udlejer anviste sted. Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted. 7. Depositum eller anden sikkerhedsstillelse Senest den 1. august 2012 betaler lejeren et depositum på ,00, svarende til 3 måneders leje. Depositum står til sikkerhed for lejers forpligtelser overfor udlejer, herunder for forpligtelser ved fraflytning og for forbrugsudgifter og eventuelle andre beløb, der skal betales ud over lejen. Samtidig med depositum betaler lejer: Dørskilt I alt Depositum afregnes, når lejemålet er fraflyttet, kontrakten er aflyst, jf. 17, og ethvert krav fra udlejers side er fyldestgjort. Lejer er berettiget til helt eller delvist at erstatte det kontante depositum med en uopsigelig anfordringsgaranti stillet af et anerkendt pengeinstitut helt delvist Lejer er berettiget til helt eller delvist at erstatte det kontante depositum med en uopsigelig selvskyldnerkaution afgivet af helt delvist Lejer kan maksimalt erstatte depositum med bankgaranti eller selvskyldnerkaution for et beløb på Depositum forhøjes ved stigninger i huslejen, således at det til enhver tid svarer til mindst måneders leje Hvis lejer har erstattet depositum med bankgaranti eller selvskyldnerkaution, indbetales reguleringsbeløb kontant. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 4 af 15

5 8. Lejeregulering I lejen indgår skatter og afgifter pr. 1. nuar Ved fremtidige ændringer i skatter og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. Lejeændring som følge af stigninger eller fald i skatter og afgifter beregnes på grundlag af såvel satsændringer som forbrugsændringer. Lejen kan kræves reguleret til markedsleje efter erhvervslejelovens 13 af udlejer, tidligst af lejer, tidligst Lejen kan herudover kræves reguleret efter følgende princip: regulering efter nettoprisindeks efter formlen: Gammel leje x nyt indeks / gammelt indeks = ny leje. Reguleringen foretages hvert år den, første gang den på grundlag af nettoprisindekset for måned. For pristalsreguleringen er aftalt minimums- og/eller maksimumsstigning min. % maks. % lejen forhøjes hvert år den med % af den umiddelbart før reguleringen gældende samlede leje. anden regulering hvilken. 9. Fremleje og afståelse Lejer har ret til at fremleje lejemålet delvist - højst m 2 Lejer har ret til at afstå lejemålet efter erhvervslejelovens 55 Hvis : Er der aftalt særlige vilkår for eller begrænsninger i afståelsesretten, jf. 20 Lejer har genindtrædelsesret efter erhvervslejelovens 55 Hvis : Er der aftalt særlige vilkår for eller begrænsninger i genindtrædelsesretten, jf Genforhandling af vilkår - opsigelse For lejemål, der ikke er erhvervsbeskyttede, kan det aftales, at udlejer kan kræve lejevilkårene ændret. For erhvervsbeskyttede lejemål kan genforhandlingsadgang ikke aftales. Er genforhandlingsadgang aftalt Hvis genforhandlingsadgang er aftalt, medfører denne aftale, at udlejer er berettiget til i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejelovens 14 at kræve vilkårene for lejeaftalen ændret. Ændring af lejevilkårene efter denne bestemmelse kan tidligst få virkning 8 år efter lejeperiodens begyndelse (ikrafttrædelsestidspunktet) eller 8 år efter at vilkårene, herunder lejen, sidst er ændret efter denne bestemmelse. Ændring af lejevilkårene kan ligeledes tidligst få virkning 4 år efter, at der sidst er trådt en lejeforhøjelse i kraft efter erhvervslejelovens 13 (markedsleje). En ændring af lejevilkårene, herunder af lejen, der i øvrigt er aftalt mellem parterne, medfører ikke, at der løber en ny 4- eller 8 års frist, med mindre dette fremgår af ændringsaftalen. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 5 af 15

6 Hvis lejer gør indsigelse mod udlejers krav om vilkårsændring, skal udlejer indkalde lejer til forhandling om de fremtidige lejevilkår. Hver af parterne kan når som helst meddele den anden part, at han anser forhandlingsmulighederne for udtømte. Hvis forhandlingerne ikke fører til enighed om de fremtidige lejevilkår, kan udlejer med et varsel på mindst 6 mdr. opsige lejeforholdet til ophør ved udløbet af den ovenfor nævnte 4- eller 8 års frist eller senere. Opsigelse skal ske senest 6 uger efter det tidspunkt, da meddelelse om, at forhandlingsmulighederne er udtømt, er kommet frem til modparten. Sker opsigelse ikke rettidigt, fortsætter lejeforholdet på de hidtil gældende vilkår. Hvis udlejer opsiger lejeforholdet efter erhvervslejelovens 14, er det udtrykkeligt aftalt, at lejer ikke har krav på erstatning. har krav på erstatning med et beløb, der ikke kan overstige måneders leje opgjort pr. opsigelsesvarslets udløb. reguleret som anført i 5. et beløb opgjort på grundlag af de tabsposter, der er anført i 5. har krav på fuld erstatning. Hvis lejer vil bestride gyldigheden af ovenstående aftale, skal sag herom være anlagt senest 1 år efter denne lejeaftales indgåelse. 11. Forbrugsregnskabet Udlejer leverer varme og varmt vand Udlejer leverer koldt vand I forbrugsregnskabet indgår følgende udgifter: Anslået beløb for ejendommen Lejemålets andel Brændsel, herunder el og gas til opvarmning Den samlede fjernvarmeudgift Energimærkning og energiplan m.v. Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg / fastbrændselskedler, herunder kedelanlæg, varmevekslere, varmeanlæg, ventilations- og klimaanlæg samt andre energiforbrugende anlæg. Vand og vandafledningsafgifter m.v. Andre udgifter, jf. specifikation i 20 I alt Fordeling af udgifterne vedrørende varme og varmt vand sker for tiden efter målere. målere og faste fordelingstal (areal og værelses- og haneandele). andre principper - hvilke Udlejer betaler udgifter vedrørende varme og varmt vand. Fordeling af udgifter til vand og vandafledningsafgifter m.v. sker for tiden efter målere. andre principper - hvilke Udlejer betaler udgifter vedrørende vand og vandafledningsafgifter. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 6 af 15

7 Forbrugsregnskab aflægges for tiden samlet for varme og vand Hvis : Forbrugsregnskabsåret begynder den. Hvis : Varmeregnskabsåret begynder den. Vandregnskabsåret begynder den. Udlejer er berettiget til at ændre forbrugsregnskabsperioden, herunder til at ændre regnskabsperioden for henholdsvis varme og vand særskilt. Ændring skal ske med 4 ugers varsel til en regnskabsperiodes begyndelse. Sker ændring af regnskabsperioden som følge af ændret regnskabsår for eksterne leverandører, kan ændring dog ske uden varsel. Udlejer er berettiget til at opkræve a conto beløb til dækning af udgifterne til varme og vand. Eventuelle efter- eller tilbagebetalingsbeløb afregnes kontant ved udsendelse af regnskabet. med første lejebetaling efter udsendelse af regnskabet. med første lejebetaling, der forfalder mindst en måned efter udsendelse af regnskabet. Ved fraflytning i løbet af forbrugsregnskabsåret foretages måleraflæsning for lejers regning Lejer har modtaget den seneste energimærkning af for ejendommen, jf. bilag Andre udgifter, der betales ud over lejen Ud over lejen og forbrugsudgifter jf. 11 betaler lejeren følgende udgifter ud over lejen. Anslået beløb for ejendommen Lejemålets andel Antennebidrag Andre udgifter jf. specifikation i 20 eller i bilag, der vedlægges til opfyldelse af specifikationskravet i ELL 5, stk. 2 I alt De nævnte udgifter fordeles for tiden efter areal i forhold til ejendommens samlede areal, der p.t. udgør m 2. andre principper - hvilke. Udlejer er berettiget til at opkræve a conto beløb til dækning af de nævnte udgifter. Regnskabsperioden begynder den. Udlejer er berettiget til uden varsel at ændre regnskabsperioden. Eventuelle efter- eller tilbagebetalingsbeløb afregnes kontant ved udsendelse af regnskabet. med første lejebetaling efter udsendelse af regnskabet. med første lejebetaling, der forfalder mindst en måned efter udsendelse af regnskabet. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 7 af 15

8 13. Direkte kundeforhold Lejer er forpligtet til at betale følgende udgifter direkte til leverandøren: Varme Vand El Gas For udgifter, der ifølge ovenstående ikke skal afregnes direkte til leverandøren, er udlejer berettiget til senere med ugers varsel at forlange, at lejer overgår til direkte kundeforhold. Enhver udgift, der måtte være forbundet med overgang til direkte kundeforhold, afholdes af lejer. Hvis udlejer trods direkte kundeforhold hæfter overfor leverandøren for lejers forbrug, er udlejer berettiget til at kræve et depositum til sikkerhed for sit krav på refusion af udgiften. Dette depositum udgør et beløb på, dog mindst et beløb svarende til måneders forbrug baseret på seneste årsafregning. Lejer er forpligtet til at sende kopi af årsafregning til udlejer senest uger efter modtagelsen heraf. 14. Lejemålets stand ved indflytning Ved lejers overtagelse af lejemålet er dette nyistandsat. delvist nyistandsat - bemærkninger. ikke nyistandsat men vel vedligeholdt og med gode og funktionsduelige installationer. ikke nyistandsat og med følgende mangler Art: Istandsættes af udlejer Eventuel supplerende beskrivelse kan anføres i 20 eller i et bilag til kontrakten. Ved lejers overtagelse af lejemålet findes følgende inventar, der tilhører udlejer Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 8 af 15

9 Eventuelle supplerende oplysninger kan anføres i 20 eller i et bilag til kontrakten. 15. Vedligeholdelse i lejeperioden Lejer skal vedligeholde og om fornødent forny: Indvendig vedligeholdelse - art: Hvis : Alt inden for lejemålets fysiske afgrænsning Lejer skal vedligeholde og om fornødent forny: Maling, hvidtning og tapetsering Låse og nøgler Vand- og gashaner Elafbrydere Wc-kummer og cisterner Vaskekummer Køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer Ventilations- og klimaanlæg Forsynings- og afløbsledninger fra den individuelle forgrening til lejemålet Anden vedligeholdelse - art: Ruder Butiksdøre og vinduer såvel indvendigt som udvendigt Al anden vedligeholdelse påhviler udlejer. 16. Lejemålets stand ved fraflytning Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres rengjort og i øvrigt (evt. flere krydser) nyistandsat. som ved indflytningen, bortset fra mangler, der skyldes udlejers tilsidesættelse af sin vedligeholdelsespligt. nyistandsat på alle malede og tapetserede flader. nyistandsat på gulve. delvist nyistandsat. hårde hvidevarer og andre installationer afleveres velholdte og i funktionsduelig stand. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 9 af 15

10 Medmindre udlejer skriftligt frafalder kravet om retablering, er lejer ved fraflytning forpligtet til at fjerne ethvert spor efter sine skilte og efter installationer, der er foretaget af ham. Lejer foretager desuden retablering efter ombygninger foretaget af ham, uanset om disse er udført med hjemmel i erhvervslejelovens 28, med udlejers samtykke eller ulovligt. Udlejer kan herefter forlange, at værdien af de vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler lejer, opgøres pr. ophørstidspunktet og konverteres til et beløb, som betales kontant af lejer til udlejer. Konvertering til kontantbeløbet sker på grundlag af tilbud indhentet af udlejer. Lejer er pligtig at betale kontantbeløbet, uanset om udlejer måtte beslutte, at manglerne ikke skal foranlediges udbedret og uanset årsagen hertil, eksempelvis ved ønske om salg, nedrivning, ombygning, ændret indretning eller anvendelse af det lejede m.v. Førnævnte gælder, uanset om den opnåede pris ved et senere salg måtte være upåvirket af, at manglerne ikke er udbedret. Tilsvarende gælder førnævnte, uanset om lejen ved genudlejning måtte være upåvirket af, at manglerne ikke er udbedret. I stedet for konvertering til kontantbeløb kan udlejer vælge at kræve vedligeholdelses- og retableringsarbejderne udført for lejers regning og risiko. Hvis lejemålet ikke er i den aftalte stand ved lejers fraflytning, er udlejer berettiget til at kræve betaling af leje, forbrugsudgifter og eventuelle andre udgifter, der skal betales ud over lejen i istandsættelsesperioden, dog højst i uger måneder. Hvis udlejer dokumenterer, at lejemålet afleveres i en sådan stand, at den istandsættelse, som lejer hæfter for, ikke kan gennemføres i løbet af den ovenfor anførte periode, er udlejer dog berettiget til at kræve leje m.v. for den periode, der med rimelighed må medgå til udbedringen. 17. Tinglysning Lejer er berettiget til at lade kontrakten tinglyse på ejendomme med prioritetsstilling efter allerede tinglyste byrder og hæftelser samt (evt. flere krydser) alle fremtidige hæftelser. alle fremtidige byrder. alle fremtidige hæftelser bortset fra udlæg. alle fremtidige lån med pant indenfor alle fremtidige realkreditlån. alle fremtidige realkreditlån med pant indenfor % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. evt. fremtidig udstykning af ejendommen eller opdeling i ejerlejligheder. % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Når lejemålet er ophørt, er lejer forpligtet til at lade kontrakten aflyse. Udlejer er berettiget men ikke forpligtet til at lade aflysningen foretage for lejers regning. Udlejer er dog ikke berettiget til at lade kontrakten aflyse, hvis lejers depositum og evt. forudbetalt leje overstiger 1/2 års leje. Parterne er enige om, at lejers opsigelse eller fogedens påtegning på fundamentet efter en umiddelbar fogedforretning er tilstrækkeligt grundlag for aflysningen. 18. Omkostninger Hver af parterne betaler egne omkostninger til sagkyndig bistand ved kontraktforhandlinger. Lejer betaler omkostninger til udarbejdelse af kontrakten med højst Lejer betaler selv omkostninger til tinglysning af lejekontrakten. 19. Bilag Som bilag til denne lejekontrakt vedhæftes Bilag 1: Tjekliste udarbejdet af det daværende By- og Boligministerium i december Bilag 2: Energimærkning af. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 10 af 15

11 Bilag : Tegningsudskrift for lejer Bilag : Tegningsudskrift for udlejer Bilag 3: Tegning Bilag 4: Beskrivelse af lejemålets indretning Bilag 5: Beskrivelse af lejers varesortiment og forretningskoncept Bilag : Specifikation af udgifter, der skal betales ud over lejen, jf. 12 Bilag : Supplerende beskrivelse af lejemålets stand ved indflytning Bilag : Husorden Bilag 6: Specifikation af adgang til mødelokaler 20. Særlige vilkår Her anføres aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til erhvervslejelovens regler og ovenstående Lejer betaler særskilt for bredbåndsforbindelse. Lejen udgør 2.000,00 årligt. Lejer har adgang til mødelokaler i bygningen udover det angivne lejemål, som specificeret i bilag 6. Rengøring af de udlejede lokaler er inkluderet i aftalen, og udføres af Faxe Kommune. Der kan blive tale om en fælles udgift til udendørs skiltning, hvis der kan opnås enighed herom mellem aftalens parter. 21. Underskrift Dato: Dato: Udlejer Lejer Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 11 af 15

12 Bilag 1 Checkliste af 16. december 1999 er udarbejdet af By- og Boligministeriet hentet fra ministeriets hjemmeside den 10. nuar Opsætning i spalter er foretaget af Ejendomsforeningen Danmark. Checkliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke kan stå alene, men skal læses sammen med lovteksten. Vejledningen er blevet til efter høring af Ejendomsforeningen Danmark, Jydske Grundejerforeninger, Lejernes Landsorganisation, Erhvervslejernes Landsorganisation, Dansk Handel & Service og De Samvirkende Købmænd. Erhvervslejeloven er en lov, der bygger på en høj grad af aftalefrihed. Aftalefriheden betyder, at udlejer og lejer udover lejens størrelse og regulering - skal tage stilling til en række spørgsmål, f.eks. om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten, lejers afståelsesret, erstatning osv. Lejens størrelse bør afspejle, hvilke øvrige vilkår, man har forhandlet sig frem til. Samtidig stiller aftalefriheden nogle krav til både lejer og udlejer om at være vågne, når der forhandles en lejekontrakt om et erhvervslejemål. Nedenfor er nævnt de områder, som man skal være særligt opmærksom på ved indgåelse af en erhvervslejekontrakt. Desuden beskrives opsigelsesreglerne i korte træk. Indgåelse af lejeaftale Parterne bør indgå en skriftlig lejekontrakt, selv om dette ikke er et krav ifølge loven. Der gælder ikke særlige regler for udformningen af lejekontrakten. Der er heller ikke krav om anvendelse af specielle blanketter el.lign. By- og Boligministeriet kan ikke anbefale, at parterne anvender den standardblanket, der betegnes typeformular H, 1. udgave, af 2. nuar 1996, på lejekontrakter, der indgås i henhold til den nye lov, og har derfor ophævet denne ved en bekendtgørelse, der træder i kraft samtidig med erhvervslejeloven. Lejekontrakter, der indgås den 1. nuar 2000 eller senere, er fritaget for stempelpligt. Det er kun nødvendigt at tinglyse en lejekontrakt, hvis der er aftalt rettigheder for lejeren, som ikke følger af loven. Lejekontrakten får ved tinglysningen den prioritetsstilling, som følger af aftalen eller tinglysningslovgivningen. Udgifter ud over lejen (herunder forbrugsafgifter) 5 Bestemmelsen stiller nogle krav til udlejeren om, hvilke oplysninger, udlejeren skal give i lejekontrakten. Udlejeren skal blandt andet ifølge 5, stk. 2 oplyse om, hvilke typer udgifter der skal betales til udlejeren ud over lejen. Udlejeren skal også anslå størrelsen af den enkelte udgift. Denne oplysningspligt gælder ifølge 5, stk. 3 også for udgifter, der indgår i forbrugsregnskabet, bortset fra udgifter til brændsel. Virkningen af, at udlejeren ikke har oplyst dette i lejekontrakten, er, at udlejeren ikke kan opkræve udgiften hos lejeren, bortset fra i sådanne tilfælde, hvor lejeren ikke er blevet stillet dårligere ved den manglende oplysning, f.eks. fordi lejeren på anden måde har fået at vide, at lejeren skal betale udgiften. Ændringer af lejen til markedsleje 13 Bestemmelsen handler om udlejers og lejers ret til at forlange lejen forhøjet eller sat ned hvert 4. år, så lejen kommer til at svare til dét, der må betragtes som markedslejen for de lejede lokaler. Bestemmelsen gælder, medmindre det er aftalt, at den ikke skal gælde. Parterne kan hver for sig eller gensidigt give afkald på at anvende 13. Det kan også aftales, at kun dele af 13 skal gælde, f.eks. ved at man aftaler et andet reguleringsforløb end de 4-årige perioder. Parterne skal altså tage stilling til, om lejen skal reguleres efter 13 og/eller på anden måde. Hvis 13 fraviges helt eller delvis, bør dette fremgå af aftalen for at undgå tvivl. Efter 13 skal der gives 3 måneders varsel, før lejen kan forhøjes eller nedsættes. 13, stk. 8 indeholder nogle betingelser, som varslingen skal opfylde for at være gyldig. Aftale om ændring af lejevilkår (opsigelse, erstatning m.v.) 14 Når man forhandler en erhvervslejekontrakt, skal man tage stilling til, om udlejeren skal have ret til at anvende 14. Bestemmelsen indeholder i modsætning til 13 kun en ret for udlejer. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 12 af 15

13 Bestemmelsen giver udlejeren ret til at kræve lejevilkårene ændret hvert 8. år. Udlejerens krav kan gå ud på ændring af lejens størrelse, men også alle mulige andre ændringer af lejeforholdet. 14 giver også udlejeren ret til at opsige lejeren til udgangen af det 8. år, hvis lejeren og udlejeren ikke efter en forhandling kan blive enige om de vilkår, som skal gælde fremover. Bestemmelsen kan ikke aftales i de såkaldte erhvervsbeskyttede lejeforhold, dvs. lejeforhold, hvor lejeren driver en erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Dette vil typisk være butikker og restauranter, men ikke altid! Det afgørende er, om lejeforholdet er erhvervsbeskyttet på det tidspunkt, hvor 14 aftales. Det er endvidere meget vigtigt at tage stilling til spørgsmålet, om lejeren skal have erstatning for sit tab ved en opsigelse. Ifølge bestemmelsen har lejeren ret til at få erstattet det tab, lejeren lider som følge af opsigelsen, men lejeren kan give afkald på denne ret på forskellig måde. For eksempel kan erstatningens størrelse aftales på forhånd, ligesom det kan aftales, at lejeren slet ikke skal have erstatning. Man skal være opmærksom på, at en aftale om 14 vil påvirke værdien af en eventuel afståelsesret, fordi man ikke kender de fremtidige vilkår for lejeforholdet. Udlejeren kan som nævnt kun bruge 14, hvis det er aftalt mellem udlejer og lejer, at udlejeren skal have denne mulighed. Det kræves derfor i bestemmelsen, at der skal indgås en skriftlig aftale om anvendelse af 14. For at aftalen er gyldig, skal det oplyses, at udlejeren har ret til at opsige lejeren efter bestemmelsen. Det skal også stå i aftalen, om lejeren har krav på erstatning for opsigelsen. Hvis lejeren efterfølgende mener, at 14-aftalen er ugyldig, f.eks. fordi det ikke står i aftalen, at udlejeren har ret til at opsige lejeren, kan lejeren anlægge sag om aftalens ugyldighed. En sag om sådanne formelle mangler skal være anlagt senest 1 år efter aftalens indgåelse. Lejeren kan også anlægge sag om aftalens ugyldighed, hvis lejeren mener, at lejemålet var erhvervsbeskyttet, da 14-aftalen blev indgået. For en sådan sag gælder 1-årsfristen ikke. Bestemmelsen indeholder i øvrigt en række varslingsregler og fristregler. Man kan ikke aftale frister, der stiller lejeren dårligere end disse regler. Man skal være opmærksom på, at det har væsentlige konsekvenser for parterne, hvis man ikke overholder disse regler. Vedligeholdelse i lejeperioden 16 Ifølge bestemmelsen har udlejeren pligten til al vedligeholdelse af ejendommen og de lejede lokaler. Det kan aftales, at lejeren skal overtage vedligeholdelsespligten helt eller delvis. Lejers ombygninger, installationer og retablering og 75. Bestemmelserne drejer sig om, hvilke ombygninger og installationer, lejeren har ret til at gennemføre i det lejede. Udgangspunktet er ifølge 36, at lejeren skal have samtykke fra udlejeren til at forandre de lejede lokaler. Hvis udlejeren efter 36 giver lejeren samtykke til at foretage en ændring, så er udgangspunktet, at lejeren ikke skal fjerne ændringen igen ved fraflytning (retablering). Udlejeren kan dog kræve retablering ( 75, stk. 2). Hvis lejeren gerne vil fjerne ændringen, skal lejeren aflevere de lejede lokaler til udlejeren i samme stand som ved overtagelsen ( 75, stk. 1). Ifølge 37 har lejeren ret til at foretage sædvanlige installationer i sit lejemål. Dette gælder dog ikke, hvis udlejeren kan påvise, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig. Lejeren skal give besked til udlejeren i rimelig tid, inden installationen foretages. Denne ret kan ikke fraviges i lejekontrakten. Ifølge 39 har lejeren også ret til at opsætte skilte, udhængsskabe og automater m.v. i sædvanligt omfang. I begge disse tilfælde er udgangspunktet, at lejeren ikke har pligt til at fjerne installationen eller skiltet ved fraflytningen. Hvis lejeren gerne vil fjerne ændringen, gælder det også her, at lejeren skal aflevere de lejede lokaler til udlejeren i samme stand som ved overtagelsen ( 75, stk. 1). Det fremgår af 38, at lejeren ifølge stk. 1 har ret til at foretage ombygninger, der er sædvanlige for lejerens virksomhed, og kan gennemføre disse efter at have givet udlejeren meddelelse om ombygningen. Udlejeren kan dog modsætte sig ombygningen, hvis den vil være til ulempe for ejendommen eller de andre lejere. Bestemmelsen gælder, hvis parterne ikke har aftalt noget andet i lejekontrakten. Ifølge stk. 2 har lejeren også ret til at foretage sådanne installationer og ombygninger, som er nødvendige for at opfylde krav fra en offentlig myndighed. Denne ret kan ikke fraviges i lejekontrakten. Der er heller ikke i denne situation noget krav om, at udlejeren skal give samtykke, men udlejeren skal have Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 13 af 15

14 mulighed for til en vis grad at bestemme, f.eks. hvor den nødvendige installation skal placeres. Lejeren skal være opmærksom på, at, hvis ikke andet er aftalt, har lejeren ifølge 38 pligt til at fjerne ombygningen eller installationen ved lejeforholdets ophør. Når lejeren forlader lejemålet, skal de lejede lokaler altså se ud som dengang, lejeperioden begyndte. Der er som nævnt både i 37, 38 og 39 tale om en ret for lejeren, men i forbindelse med en opsigelse kan lejeren kun få erstatning for de ændringer, som er gennemført med udlejerens samtykke. Istandsættelse ved fraflytning 74 Hvis ikke andet er aftalt, skal lejeren aflevere det lejede i samme vedligeholdelsesstand som ved overtagelsen. Det vil sige, at lejeren skal betale for istandsættelse af de dele af lejemålet, som lejeren har vedligeholdelsespligten til ifølge lejekontrakten. Bestemmelsen kan fraviges ved aftale, hvilket vil sige, at parterne i lejekontrakten kan tage stilling til, i hvilken stand de lejede lokaler skal være ved lejerens fraflytning. Afståelsesret 55 Man skal ved indgåelse af lejekontrakten være opmærksom på, at det skal aftales, om lejeren skal have afståelsesret. Skriver man ikke noget om det i kontrakten, har lejeren ifølge bestemmelsen afståelsesret til lejemålet. Det vil sige, at lejeren har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uforandrede vilkår. Udlejeren kan dog modsætte sig, at lejeren afstår lejemålet til en anden lejer, der f.eks. har en dårlig økonomi eller ikke har kendskab til den branche, som drives i de lejede lokaler. Når lejeren har afståelsesret inden for samme branche, bør parterne afklare i kontrakten, hvad der skal forstås ved samme branche, f.eks. om der kun kan afstås til en lejer, der vil anvende de lejede lokaler til nøgtig det samme formål, som den hidtidige lejer. Det er vigtigt at tage stilling til, om lejeren skal kunne afstå lejemålet til et selskab. Hvis ikke andet er aftalt, giver en afståelsesret lejeren ret til at afstå til et aktieeller anpartsselskab under visse betingelser. Udlejer og lejer bør i deres aftale tage stilling til, om lejer skal have en sådan ret til at afstå lejemålet til et aktieeller anpartsselskab og i givet fald under hvilke betingelser, dette kan ske. Da udlejeren i sådanne tilfælde ikke længere har en aftale med en lejer, der hæfter personligt for sine forpligtelser ifølge lejekontrakten, er det af betydning at tage stilling til i hvilket omfang lejeren skal stille sikkerhed for opfyldelse af udlejerens krav mod selskabet. Det er endvidere vigtigt at tage stilling til, hvad der skal gælde ved overdragelse af aktier/anparter. Branchebeskyttelse Loven indeholder ikke nogen beskyttelse mod, at udlejeren udlejer andre lokaler i ejendommen til en tilsvarende virksomhed som lejerens eller selv driver en konkurrerende virksomhed i samme branche. Det er derfor op til parterne at aftale det, hvis de ønsker, at der skal gælde en sådan beskyttelse for lejeren. Opsigelse og erstatning kapitel 11 Reglerne i opsigelseskapitlet gælder, selv om de ikke er aftalt. Lovens ordning om opsigelse fra udlejerens side kan kun fraviges til fordel for lejeren. Lejeren er som hovedregel beskyttet mod opsigelse. Undtagelsen er de opsigelsesgrunde, som står i 61 og den særlige bestemmelse i 14 om udlejerens ret til at kræve lejevilkårene ændret. Udlejer og lejer kan aftale, at lejeforholdet skal være uopsigeligt i en periode, hvorefter det fortsætter på lovens almindelige opsigelsesvilkår, jf. nedenfor. Man kan også aftale, at lejeforholdet skal være tidsbestemt. Lejers opsigelse Lejeren kan efter 60 opsige lejekontrakten uden særlig grund. Er der aftalt uopsigelighed fra lejerens side, kan lejeren dog ikke opsige lejekontrakten i uopsigelighedsperioden. Er lejekontrakten tidsbestemt, kan lejeren efter 63 kun opsige, hvis det er aftalt med udlejeren, at opsigelse kan ske i lejeperioden. Opsigelsesvarslet er efter 64 3 måneder, dog 1 måned for garager, stalde og lignende, medmindre andet varsel, kortere eller længere, er aftalt med udlejeren. Der siges op til den første i en måned. Udlejers opsigelse Udlejeren kan efter 61, bortset fra opsigelse efter 14, kun opsige lejekontrakten, når en af lovens særlige opsigelsesgrunde foreligger. Udlejeren kan dog opsige lejeforhold om garager, stalde og lignende og de såkaldte etablissementslejeforhold Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 14 af 15

15 uden særlig grund. Lovens opsigelsesgrunde er følgende: 1. Når udlejeren selv vil benytte det lejede. En opsigelse af denne grund skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. 2. Når nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes. Udlejeren skal samtidig med opsigelsen tilbyde lejeren at leje lokaler af samme art som de opsagte, hvis der efter genopførelsen eller ombygningen sker udleje af lokaler. 3. Når god skik og orden er tilsidesat fra lejerens side. Det er ligegyldigt, om den pågældende adfærd udøves af lejeren selv, dennes personale eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. 4. Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet. Er der aftalt uopsigelighed fra udlejerens side, kan udlejeren kun opsige med den begrundelse, at god skik og orden er tilsidesat (eller opsige efter 14, hvis det er aftalt, at denne bestemmelse skal gælde). Er lejekontrakten tidsbestemt, kan udlejeren efter 63 kun opsige, hvis det er aftalt med lejeren, at opsigelse kan ske i lejeperioden. Opsigelse kræver dog altid, at lovens almindelige opsigelsesbetingelser, herunder kravet om en opsigelsesgrund, er opfyldt (eller at det er aftalt, at 14 skal gælde). Særligt om erhvervsbeskyttede lejemål En erhvervsbeskyttet lejer kan, når der ses bort fra tilsidesættelse af god skik og orden, kun opsiges, hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. Endvidere gælder, at en erhvervsbeskyttet lejer ikke kan opsiges med den begrundelse, at udlejeren selv vil benytte det lejede, hvis dette sker med henblik på at drive erhverv i samme branche som lejerens. Der kan aftales længere varsler fra udlejerens side, men ikke kortere varsler. Der siges op til den første i en måned. Ved opsigelse med den begrundelse, at udlejeren selv vil benytte det lejede, siges der op til aftalt flyttedag. Erstatning Lejere i alle typer af lejeforhold - bortset fra garager, stalde og lignende og de såkaldte etablissementslejeforhold - har efter 66 ret til erstatning for at få dækket det tab, som lejeren lider som følge af opsigelsen. Undtaget er dog de tilfælde, hvor opsigelse sker på grund af lejerens misligholdelse. For ikke-erhvervsbeskyttede lejemål kan en lejer dog give afkald på erstatning på forskellig måde. F.eks. kan erstatningens størrelse aftales, ligesom det kan aftales, at lejeren slet ikke skal have erstatning. Tvistebehandling 77 Udgangspunktet er, at en tvist f.eks. om lejens størrelse skal afgøres af boligretten. Man skal dog være opmærksom på, at man kan aftale voldgiftsbehandling. Det vil sige, at en tvist i stedet skal afgøres af en voldgiftsret. Man kan aftale, at alle tvister eller bestemte typer af tvister skal afgøres ved voldgift. Fordelen ved voldgiftsbehandling er, at tvisten normalt vil blive afgjort hurtigere. Til gengæld er voldgift ofte dyrere, og en voldgiftsafgørelse kan ikke ankes. Det er vigtigt, at en aftale om voldgiftsbehandling er klar, så der ikke opstår tvivl, om det virkelig er det, parterne ønsker. Urimelige aftaler 7 Hvis f.eks. en forskel i styrkeforholdet mellem parterne har ført til en urimelig aftale, kan boligretten/voldgiftsretten tilsidesætte en sådan aftale helt eller delvis. Opsigelsesvarsler Opsigelsesvarslet er efter 64 3 måneder, dog I måned for garager, stalde og lignende og 1 år for opsigelse med den begrundelse, at udlejeren selv vil benytte det lejede. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 15 af 15

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere