DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG"

Transkript

1 Dansk Institut for Internationale Studier DIIS DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION Hovedpunkter [Frigivet 30. juni, 10.00] Udredningen er blevet til på grundlag af kommissorier fra regeringerne Nyrup Rasmussen og Fogh Rasmussen. Ifølge det udvidede kommissorium af 23. august 2002 skal udredningen ikke blot belyse den sikkerhedspolitiske strategi og den militære trussel fra Sovjetunionen og de øvrige Warszawapagtlande mod Danmark og Vesteuropa, men også omfatte en gennemgang af den officielle danske sikkerhedspolitik og den danske sikkerhedspolitiske debat med særlig vægt på perioden hen imod den kolde krigs afslutning. Warszawapagtlandenes forsøg på at opnå direkte eller indirekte indflydelse på formuleringen af Danmarks sikkerhedspolitik, herunder gennem danske partier og organisationer, fremhæves i kommissoriet som værende af særlig interesse. Det samlede kommissorium er gengivet i kapitel 1. I. Generelt om dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig 1. Danmark var i hele perioden fast forankret i NATO. For dansk sikkerhedspolitik i almindelighed og forholdet til Øst i særdeleshed spillede alliancemedlemskabet den altoverskyggende rolle. NATO-medlemskabets betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik kan vanskeligt overvurderes. Forpligtelserne over for NATO vejede væsentligt tungere end de forbehold, Danmark havde primært beslutningen om ikke at have atomvåben på dansk jord i fredstid. Samlet set var Danmark ikke en forbeholden allieret, men blev både politisk og militært integreret mere og mere i NATO og langt overvejende af sine partnere opfattet som et loyalt alliancemedlem. Både reelt og i den informerede omverdens opfattelse vejede den danske forpligtelsesstrategi over for NATO sammenlagt meget tungere end de begrænsninger på den militære integration, som også indgik i dansk sikkerhedspolitik. Fra sovjetisk side sås Danmark i det store billede som et land, hvis sikkerhedspolitiske grundorientering ikke realistisk set stod til at ændre, men samtidig mødes også en østlig opfattelse af, at Danmark var et af de svage led i kæden.

2 2. Østlige forsøg på påvirkning var ikke bestemmende for dansk sikkerhedspolitik, men forholdet til Øst var som det var tilfældet hos selv de største NATO-allierede genstand for stadig overvejelse, herunder om balancerne mellem afskrækkelse og ikkeprovokation. Alliancemedlemskabet var hovedforudsætningen for, at man fra dansk side kunne undgå eftergivenhed eller affindelsespolitik over for Øst, og Danmark tilpassede sig da heller ikke på noget tidspunkt Sovjetunionen. Den fasthed, hvormed danske regeringer imødegik østlige pressionsforsøg, blev flere gange bemærket i indberetninger fra NATO-landenes repræsentationer i København. Samtidig er det et tilbagevendende tema i de vestlige diplomatiske indberetninger fra København, at en del af den danske opinion var neutralistisk orienteret. II. Den østlige påvirknings- og efterretningsindsats 3. Den østlige påvirknings- og efterretningsindsats i Danmark var omfattende, men førte kun til meget begrænsede resultater. I sammenlagt 11 kapitler gennemgås østlandenes propaganda og påvirkningskampagner mod Danmark. Tre aspekter af dette emne bliver behandlet i stort omfang på grundlag af nyt eller overset kildemateriale. Det er for det første propagandaens åbne, allerede kendte side. For det andet er det østlandenes apparater og planer for dette arbejde herunder deres kontakter til danske partier og bevægelser. For det tredje er det de danske myndigheders især efterretningstjenesternes og den danske offentligheds reaktioner på påvirkningsindsatsen. Offentlighedens reaktioner kan især udledes af de i alt 20 kapitler om den sikkerhedspolitiske debat i Danmark. Ved at sammenholde disse tre sider af emnet giver udredningen et mere facetteret billede af den østlige påvirkningsindsats, end man hidtil har haft. 4. Konklusionen er, at den østlige påvirkningsindsats havde meget beskeden effekt på danskernes almindelige billede af de østlige politiske systemer, samfund og udenrigspolitik. Derimod kan indsatsen næppe frakendes en vis effekt på indholdet af dagsordenen for specielt den sikkerhedspolitiske debat i Danmark. I overvejende grad var denne debats temaer og dynamik dog bestemt af bredere internationale tendenser og af udviklinger og idéstrømninger internt i de vestlige samfund. En ganske udbredt holdning i den danske opinion især i anden halvdel af den kolde krig var, at konflikten mellem Øst og Vest primært udgjorde en systemtrussel ( våbnene og politikken bag dem er farlige i sig selv ) og først sekundært en aktørtrussel ( russerne er farlige ). Denne holdning var ikke bestemt af sympati for de østlige systemer, men fokuserede i overvejende grad på de politiske og militære farer, som man ifølge denne opfattelse anså for at udgå fra især den militære del af systemkonflikten fra de militære strategiers og våbenkapløbets egendynamik. 5. En særlig plads i udredningen indtager gennemgangen af DKP s kontakter med østlandene og partiets virksomhed i Danmark. Dette suppleres af ca. 20 siders referater af Aksel Larsens samtaler med repræsentanter for vestlige allierede myndigheder i årene I disse samtaler kommer Aksel Larsen flere gange ind på sin opfattelse af DKP s rolle i Danmark. 6. I tilsammen ni kapitler beskrives den civile og militære side af den østlige efterretningsindsats mod Danmark. Der tegnes her et billede af en omfattende og systematisk indhentning af efterretninger fra Danmark. Især var efterretningsofficererne på de sov- 2

3 jetiske og polske repræsentationer meget aktive gennem hele perioden på det militære område specielt gennem terrænrekognoscering. Østtyskerne arbejdede i højere grad med agenter, de såkaldte illegale. Blandt agenterne for den østtyske efterretningstjeneste var også danske statsborgere ifølge Stasis udlandsafdeling HVA s egne opgørelser i alt ca. 26 i perioden fra 1972 til Trods den betydelige aktivitet på efterretningsområdet er der i modsætning til f.eks. Forbundsrepublikken ikke identificeret topspioner her i landet. Der er heller ikke påvist væsentlig infiltration af forsvaret eller administrationen i Danmark ud over de fåtallige allerede kendte sager (f.eks. Blechingberg og Lenz). 7. Grundlaget er et stort, nyt kildemateriale fra de to danske efterretningstjenesters arkiver og og ligeledes som noget helt nyt fra de polske, østtyske og sovjetiske efterretningstjenesters arkiver. Blandt de mange nye kildefund kan fremhæves: a) et meget stort polsk og østtysk materiale, som viser alle faser af den militære efterretningsindsats fra planlægning over udførelse til det færdige resultat i form af f.eks. detaljerede beskrivelser af havne og landsætningssteder; b) et flere tusinde sider stort materiale om den polske efterretningstjenestes mangeårige penetrering af den danske ambassade i Warszawa med dokumentaffotografering og telefonaflytning (som man dog fra dansk side i et vist omfang enten var bekendt med eller regnede med og havde truffet forholdsregler imod); c) et flere hundrede sider stort materiale, som i ord og billeder beskriver den polske efterretningstjenestes døde postkasser og kontaktsteder over hele Danmark samt i enkelte tilfælde nedgravede depoter; d) ca. 300 dokumenter fra PET s arkiv, som anvendes i udredningen. Blandt dem er PET s Stasi-sag, som giver et billede af danske Stasi-agenters aktiviteter hvorunder den kendte Lenz-sag hører. 8. Det er første gang de danske efterretningstjenesters vurderinger er blevet inddraget i en så bred sammenhæng. Udredningen leverer på dette område en materialesamling for videre debat og forskning. Der er gjort nogle spadestik i et stort nyt materiale primært med henblik på at belyse karakteren af den østlige politiske og militære trussel. Det fremlagte materiale kaster ud over sine faktuelle oplysninger om den østlige trussel lys over den ideologi og omverdensforståelse, som var bærende for de danske efterretningstjenesters arbejde. III. Den militære trussel mod Danmark 9. I 14 kapitler gennemgås den østlige militære trussel mod Danmark. Ud fra det foreliggende materiale har det ikke kunnet påvises, at Sovjetunionen og Warszawapagten havde intentioner om at indlede et uprovokeret angreb på Vesten, og det vurderes heller ikke som sandsynligt. Tværtimod havde man generelt en ganske forsigtig politik over for Vesten. Uagtet nok så mange planer og krigsspil gik tænkningen i Warszawapagten ud på at reagere på et muligt vestligt angreb og herefter hurtigst muligt at erobre initiativet i offensive operationer. Hvad angår østlig brug af atomvåben, blev der endnu i 1960 erne tænkt i store våben mod danske mål. Senest fra begyndelsen af 1970 erne ændrede billedet sig, og nu var forudsætningen for østlig brug, at NATO-styrkerne først havde anvendt a-våben eller havde truffet beslutning herom. 10. I den østlige militære planlægning møder man allerede fra 1950 en erobring af Danmark i polske militære øvelser, dvs. på et tidspunkt, hvor man næppe havde kapaci- 3

4 tet til at gennemføre en sådan operation. Polske øvelser i perioden frem til 1955 byggede på en forudsætning om stort anlagte vestlige (især britiske og amerikanske) operationer mod Polen udgående fra danske og især svenske havne og flyvepladser. Fra ca antog Sovjetunionen en klart offensiv militær strategi mod Vesteuropa, hvor Danmark skulle erobres på 14 dage, og de østlige flåder trænge gennem de danske farvande ud i Nordsøen. Hovedopgaven ved Danmarks erobring tilfaldt i et vist omfang efter eget ønske Polen. Denne opgavefordeling blev efter alt at dømme opretholdt til 1987, hvor Warszawapagten antog en defensiv forsvarsdoktrin. 11. Warszawapagten stod formentlig stærkest rent militært omkring 1975, men allerede fra 1976 gav de østlige militære efterretningstjenester på Warszawapagtens topmøder udtryk for stor uro over den indledte modernisering af Vestens forsvar, og fra dette tidspunkt fremlagde de østlige tjenester et i østlig optik stadig mørkere billede af Vestens kapabilitet og intentioner. Fra 1981 indtog forestillingen om et amerikansk kernevåbenangreb en fremtrædende plads i sovjetledelsens bevidsthed. Det førte sammen med skærpelsen af den amerikanske psykologiske krigsførelse til, at den sovjetiske ledelse fra 1981 iværksatte stadigt mere omfattende beredskabsforanstaltninger, specielt i forbindelse med de vestlige militærøvelser. Under indtryk af den gradvise ændring af styrkeforholdet til Vestens fordel, der bl.a. kom til udtryk i øgede vestlige flåde- og flyaktiviteter i Østersøen, ændrede den sovjetiske generalstab i den første halvdel af 1980 erne den offensive østlige militære strategi i retning af større betoning af østlig forsvarskamp. Dette gjaldt også på det sømilitære område, hvor østtyskerne allerede i 1980 opgav at gennemføre en landsætningsoperation i Danmark. De militære afsnit bygger bl.a. på flere tusinde siders rapporter og trusselsvurderinger i FE s arkiv, samt på et stort Warszawapagtmateriale fra især polske og (øst)tyske militærarkiver. IV. Udviklingen af vestlige strategier 12. Den vestlige sikkerhedsstrategi ændrede sig gennem den kolde krig. USA s dominerende strategi selvsagt også NATO s var inddæmningspolitikken (containment). I slutningen af 1960 erne og i det meste af 1970 erne blev denne suppleret med afspændings- og samarbejdspolitikken (fortrinsvis Helsinki-processen og den vesttyske Ostpolitik; begge primært europæisk initierede). Med inspiration i Harmel-formlens balance mellem forsvar og afspænding blev NATO s strategi herefter, især af Forbundsrepublikken, defineret som en ligevægts- og samarbejdsstrategi. 13. Billedet ændrede sig imidlertid i slutningen af 1970 erne under præsident Carter, men især under præsident Reagan ( ). USA antog under Reaganadministrationen en ny, overordnet sikkerhedsstrategi (sejrsstrategien), der blev udviklet parallelt med NATO-strategien. Målet for USA var at tvinge Sovjetunionen i knæ politisk, økonomisk, militært. Midlerne var både åbne (retorik, oprustning, SDI, offensiv flådepolitik) og hemmelige (psykologisk krigsførelse og hemmelige operationer). De hemmelige operationer er først blevet kendt i et vist omfang i de senere år. 14. Den nye amerikanske sejrstrategi skabte øget spænding i forhold til Sovjetunionen og også betydelig usikkerhed i Europa, hvor man ikke havde fuldt indblik i den amerikanske strategiudvikling. Det var baggrunden for den udbredte vrede og frustration i 4

5 forhold til USA, der opstod på europæisk hold i begyndelsen af 80 erne. Sovjetunionen reagerede derimod forsigtigt på den amerikanske sejrstrategi, nærmest med en ventog-se -politik; man havde heller ikke økonomisk mulighed for at følge med den amerikanske oprustning. 15. Fra 1970 ernes anden halvdel tolkede østlandene Vestens militære modernisering som en voksende militær trussel og blev tvunget til gradvis at revidere den offensive strategi. Dette arbejde blev påbegyndt længe før Gorbatjov kom til magten. Under indtryk af en stærkt følt forøget trussel om et amerikansk kernevåbenangreb indledte den sovjetiske ledelse i 1981 den omfattende efterretningsoperation Rjan, der løb 1980 erne ud. Operationen, der var kædet til den nukleare strategi, skulle give ledelsen sikre informationer, hvis og om et vestligt kernevåbenangreb var forestående. 16. Det høje alarmniveau i det sovjetiske kernevåbenberedskab i 1983 under NATOøvelsen Able Archer gjorde det klart for Reagan, at den amerikanske sejrsstrategi indeholdt betydelige risici for atomkrig mellem USA og Sovjetunionen. Derefter blev der i nogle henseender anlagt en mere forsonlig linje fra amerikansk side og der blev indledt et samarbejde med den nye sovjetiske ledelse under Gorbatjov, ligesom der blev iværksat våbenkontrolforhandlinger (1985). V. Sikkerhedspolitiske udviklinger i 1980 erne 17. Reagan-administrationens konfrontationslinje fremkaldte en bred europæisk skepsis. Denne skepsis omfattede folk som Hans-Dietrich Genscher fra FDP og Lord Carrington, tidligere britisk udenrigsminister fra de konservative og kommende generalsekretær for NATO, men satte sig især igennem i de nordeuropæiske socialdemokratier (Scandilux-samarbejdet), der alle kom i opposition i begyndelsen af 1980 erne. Den nævnte skepsis kom især frem i forhold til forhandlingerne omkring INFdobbeltbeslutningen i Ud fra forløbet af INF-forhandlingerne og det politiske begivenhedsforløb, de indgik i, så de europæiske socialdemokrater dem som udtryk for en ny linje i forholdet til Sovjetunionen og dermed et brud på NATO s hidtidige linje. Det danske Socialdemokratis politik blev her formuleret under indtryk af diskussionen i Scandilux-samarbejdet. Men der var på grund af det alternative sikkerhedspolitiske flertal i folketinget bedre mulighed for at gøre politikken parlamentarisk gældende i Danmark end i de øvrige lande. 18. Socialdemokratiets politik i forhold til dobbeltbeslutningen anfægtede ikke partiets opbakning bag NATO-medlemskabet. Men den var udtryk for, at partiet sikkerhedspolitisk var rykket til venstre for at holde sammen internt i lyset af et begyndende generationsskifte (1971- og 1973-valgene), erfaringerne fra Vietnam-krigen, europæisk Reagan-skepsis og tro på, at denne politikjustering kunne være med til at tilbageerobre regeringsmagten i Danmark. 19. Hvor INF-politikken og i et vist omfang politikken vedr. atomvåbenfri zone havde grundlag i fælles Scandilux-politik, var den konkrete håndtering og høje politiske prioritering af den atomvåbenfri zone og til sidst anløbssagen i 1988 fortrinsvis en dansk socialdemokratisk sikkerhedspolitisk drejning. Her var de andre Scandiluxsocialdemokratier ikke rigtig med og især anløbssagen udviklede sig til en i ganske 5

6 særlig grad indenrigspolitisk konflikt. I ingen tilfælde var politikken imidlertid udtryk for eftergivenhed over for Sovjetunionen og østlandene. 20. Den socialdemokratiske venstredrejning i sikkerhedspolitikken genspejledes ikke markant i forsvarspolitikken. Her stod forsvarsforligspartierne sammen om en fortsat effektivisering og infrastrukturudbygning, der gjorde det danske forsvar til en stadig mere værdifuld alliancepartner (inden for de midler, der var stillet til rådighed). Der var slået skår i den sikkerhedspolitiske konsensus, men den var ikke brudt. Den sikkerhedspolitiske grundorientering var uændret. 21. Den borgerlige regering valgte i de kritiske år ( ) sikkerhedspolitisk at gå et stykke ad vejen med USA i den vestlige skærpelse af tone og handlinger over for Sovjetunionen. Regeringen valgte samtidig også at leve med fodnoterne, fordi den besluttede at give den økonomiske politik og samarbejdet med de radikale herom primat. Der var forskellige opfattelser i regeringen vedrørende den politiske taktik: Jo mere problematisk man udadtil gjorde fodnotepolitikken, jo mere problematisk blev det selvsagt også, at regeringen ikke tog den parlamentariske konsekvens. Uden for mediernes søgelys søgte udenrigsministeren samtidig at gøre flertallets (og regeringens egne) synspunkter vedr. især SDI og mellemløsning i INF-sagen gældende over for USA og at få dæmpet den amerikanske sejrsstrategi. VI. Fodnotepolitikens konsekvenser Udredningens konklusioner vedrørende to af de afgørende spørgsmål i den danske sikkerhedspolitiske debat om den kolde krigs sidste tiår kan sammenfattes som følger: 22. Fodnote-politikkens betydning? a) Det fik ingen påviselig betydning for den internationale udvikling, at Danmark satte INF- og SDI-fodnoter (og det er derfor på sin vis forståeligt, at Schlüterregeringen ikke gjorde det til kabinetsspørgsmål). Dertil havde Danmark ganske enkelt ikke indflydelse nok i NATO. b) I NATO og det internationale sikkerhedspolitiske miljø blev Danmarks generelle udenrigspolitiske indflydelse og renommé i nogen grad negativt påvirket af dagsordenspolitikken og fodnoterne, men uden at der har kunnet påvises afledte konsekvenser heraf for dansk sikkerhed. Denne vurdering er behæftet med usikkerhed og er foretaget på grundlag af de divergerende iagttagelser og udtalelser, der har været til rådighed. Uden for NATO og det internationale sikkerhedspolitiske miljø var fodnotepolitikkens virkning formentlig begrænset. VII. Hvorfor tabte Sovjetunionen den kolde krig? 23. Der er en hovedforklaring og to hjælpeforklaringer. Disse tre forklaringer indgår i et samlet årsagskompleks. Hovedforklaringen er mange års stagnation i den sovjetiske økonomi og den dybe samfundsmæssige krise, der efterhånden blev til reel nedgang. De to hjælpeforklaringer er henholdsvis vestlig idépolitik og vestlig styrkepolitik. Det afgørende ved den vestlige idépolitik som den kom til udtryk i bl.a. CSCE og den tyske Ostpolitik var dens dobbelte virkning: den var både imødekommende og undergravende i forhold til Øst. Hvad angår den vestlige styrkepolitik, var virkningen af 6

7 dens mangeartede komponenter at underminere den sovjetiske elites tro på sovjetsystemets evne til at klare sig i den nye (informations)teknologiske revolution og dermed i en traditionel styrkepolitisk konkurrence med Vesten. Men samtidig er det klart, at forløbet gennem den kolde krigs sidste tiår set i bakspejlet var præget af en ikke ufarlig vestlig politik. 7

8 Nøgle til hovedpunkter Hvilke kapitler fortæller mest om pressemeddelelsens punkter? Emne I. Generelt om dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig Pressemeddelelsens punkt-nummer 1-2 Udredning: kapitel 1-90 samt bilag Danmarks forankring i NATO 1 Bd. 1: 3; Bd. 4: Østlig påvirkning vs. forholdet til Øst II. Den østlige påvirkningsog efterretningsindsats Østlandenes propaganda og påvirkningskampagner Effekten af den østlige påvirkningsindsats og Bd. 1: 3 og og Bd. 2: og Bd. 3: og Bd. 1: 15-17; Bd. 2: Bd. 3: Billedet af de østlige systemer: Bd. 1: 18; Bd. 2: 45 Bd. 3: 75 Dagsorden for den sikkerhedspolitiske debat: Bd. 1: 6-10; Bd. 2: 29-35; Bd. 3: DKP 5 Bd. 1: 21; Bd. 2: 43 Bd. 4: bilag 5 (Aksel Larsen) 8

9 Østlig civil og militær efterretningstjeneste III. Den militære trussel mod Danmark 6-8 Bd. 1: 19-21; Bd. 2: 46-49; Bd. 3: 76; Bd. 1: 22-24; Bd. 2: 50-55; Bd. 3: Bd. 4: 88 IV. Udviklingen af vestlige strategier Dominerende strategi: inddæmning (containment) 12 Bd. 1: 5; Bd. 2: 28; Bd. 3: 59 Bd. 4: 89 Fra slutningen af 1970 erne: nye spændinger og amerikansk Bd. 3: 59 og 78; Bd. 4: 89 sejrsstrategi Østlandenes reaktion Bd. 4: 79 V. Sikkerhedspolitiske udviklinger i 1980 erne Europæisk skepsis over for Reagan-administrationen 17 Bd. 3: 61-68; Bd. 4: 89 Socialdemokratiet og firkløverregeringen Bd. 3: 69-72; Bd. 4: 90 VI. Fodnotepolitikkens konsekvenser 22 Betydning: for Øst-Vest udviklingen og for Danmarks indflydelse 22 Bd. 3: 82-84; Bd. 4: 90 og renommé VII. Hvorfor tabte Sovjetunionen den kolde krig? 23 Årsagskompleks: Bd. 3: 60; Bd. 4:

10 10

Pro Memoria: Atombomben er vor ven

Pro Memoria: Atombomben er vor ven Pro Memoria: Atombomben er vor ven DEN DANSKE REGERINGS STILLINGTAGEN TIL OG REAKTIONER PÅ ATOMVÅBNENES INTEGRATION I NATOS FORSVARSSTRATEGI 1949-1956 AF JONATHAN SØBORG AGGER OG LASSE WOLSGÅRD En af de

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 151 Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik Nikolaj Petersen 153 Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden

Læs mere

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen Uncle Sam, John Bull og Bjørnen En analyse af stormagternes politik overfor Danmark samt disses indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-1955. Speciale udarbejdet af: Kim Drejer Nielsen

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 En historisk udredning DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2007 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56 1401 København K

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT HVAD FIK DANMARK UD AF DET? IRAK, AFGHANISTAN OG FORHOLDET TIL WASHINGTON Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2011:14 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL

Læs mere

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat 61 Baggrund Sikkerhedspolitikken fik en mere fremtrædende placering i den offentlige debat i 1980erne, end tilfældet

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Fremtidens forsvar. Hovedbind

Fremtidens forsvar. Hovedbind Fremtidens forsvar Hovedbind Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning................................................5 Resumé..................................................15

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus Paper præsenteret på Dansk Selskab for Statskundskabs Årsmøde 24. 25. Oktober 2013 Work in progress please do not

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005 April 2005 SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015 Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik:

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: Stillehavet og diskussionen om USA s strategiske mål Mads Fuglede

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver 28. årgang - nr. 3-4 Aug ug.. - sept. pt. 2001 Teman emanummer TEMANUMMER: ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver Af Leif Kajberg og Bent Brier Foreningen Frit Norden har som mærkesag bevarelsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden

DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden DEN NY VERDEN 2007:4 Kina i verden 1 DEN NY VERDEN 2007:4 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Hatla Thelle og Erik Beukel Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print A/S, Skive Dansk Institut

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere