67 USA og Sovjetunionen i den danske offentlighed ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "67 USA og Sovjetunionen i den danske offentlighed (1979-1991)"

Transkript

1 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 67 USA og Sovjetunionen i den danske offentlighed ( ) Hvordan betragtede danskerne USA og Sovjetunionen, og hvordan blev de amerikanske og sovjetiske statsledere opfattet? Debatterne om dansk sikkerhedspolitik i 1980erne handlede ikke alene om, hvilken linje Danmark skulle anlægge i konflikten mellem Øst og Vest. De var også under påvirkning af danskernes syn på USA og Sovjetunionen og på opfattelserne af de to landes statsledere. Nedenstående vurderinger er først og fremmest baseret på Gallups samtidige opinionsundersøgelser og dernæst på synspunkter fremsat i dagspressen. I foråret 1982 offentliggjorde Gallup en opinionsundersøgelse omhandlende de politiske forbindelser mellem USA og Vesteuropa. Undersøgelsen omfattede også oplysninger om de vesteuropæiske landes opfattelser af Sovjetunionen. Undersøgelsen viste, at vesteuropæerne generelt havde et positivt indtryk af USA. For Danmarks vedkommende havde henholdsvis 11 og 44 pct. (samlet 55 pct.) af de adspurgte et meget positivt eller nogenlunde positivt indtryk af USA, medens henholdsvis 32 og 13 pct. (samlet 45 pct.) havde et noget negativt eller meget negativt indtryk af USA. Anderledes forholdt danskerne sig til spørgsmålet om, hvilken tillid de havde til USA s klogskab til at håndtere de verdenspolitiske problemer. Hertil svarede henholdsvis 6 og 38 pct. (samlet 44 pct.), at de havde stor tillid eller nogen tillid til USA s klogskab, medens et flertal på henholdsvis 35 og 21 pct. (56 pct.) ikke havde stor tillid eller ingen tillid hertil. Om danskernes syn på Sovjetunionen viste undersøgelsen, at henholdsvis 1 og 11 pct. (samlet 12 pct.) af de adspurgte havde et meget positivt eller nogenlunde positivt indtryk heraf, medens henholdsvis 48 og 40 pct. (samlet 88 pct.) havde et noget negativt eller meget negativt indtryk heraf. 1 Undersøgelsen viste således, at et absolut flertal af de adspurgte havde reservationer over for USA s evne til at håndtere de verdenspolitiske problemer. Samtidig dokumenterede undersøgelsen, at reservation over for USA ikke indebar sympati for Sovjetunionen. 2 Undersøgelsen gav også et indtryk af, hvorfor et absolut flertal af danskerne havde et noget eller meget negativt indtryk af USA s evne til at håndtere den internationale situation. Årsagen var, at danskerne fandt aspek- 1 Ugens Gallup, nr , International Gallup om de politiske relationer mellem USA og Vesteuropa. Offentliggjort 7. marts Jf. ug_1982_6.pdf. Set 17. august Sammenlignet med de øvrige vesteuropæiske lande befandt Danmark sig i en mellemposition, idet vesttyskerne havde størst tillid til amerikanerne (59 pct. af de adspurgte), medens briterne havde mindst tillid til klogskaben bag amerikansk politik over for Sovjetunionen (63 pct. af de adspurgte). Sst. USA OG SOVJETUNIONEN I DEN DANSKE OFFENTLIGHED ( ) 191

2 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 ter af amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik ufornuftige. Således mente et absolut flertal på 51 pct., at udstationeringen af de amerikanske mellemdistanceraketter enten ville forøge risikoen eller være uden betydning for, at der opstod en atomkrig (henholdsvis 28 pct. og 33 pct.). Et relativt flertal bestående af 39 pct. var dog af den opfattelse, at udstationeringen ville betyde større beskyttelse. 3 Da Gallups undersøgelse blev gennemført, var den fornyede Øst-Vest-konfrontation en realitet, og undersøgelsen afspejlede de holdninger i den danske befolkning, som var blevet skabt gennem en årrække. Således var danskerne gennem dagspressen blevet informeret om såvel amerikansk som sovjetisk udenrigspolitik. Om sovjetisk politik nærede pressen i slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne ingen tiltro til, at den var udtryk for oprigtige ønsker om afspænding. Reaktionerne på det sovjetiske angreb på Afghanistan havde været meget fordømmende i Weekendavisen, Jyllands- Posten, Berlingske Tidende og i Aktuelt. 4 Det eneste dagblad der havde udtrykt forståelse og sympati for den sovjetiske aktion var Land og Folk, der mente, at den sovjetiske invasion var en sikring af befolkningens selvbestemmelsesret. 5 Også i forbindelse med Sovjetunionens krænkelse af svenske farvande i september 1981 havde pressens reaktioner været stærkt kritiske. 6 Da Bresjnev døde i november 1982 var aviserne nok fåmælte i deres kritik af hans udenrigspolitik, men positive var de ikke. 7 Som sådan var der indtrådt et skifte i holdningerne til Sovjetunionen. Hvor det politiske miljø havde fæstet håb, men næppe den store tillid til Sovjetunionens udenrigspolitik i midten af 1970erne, var dette håb falmet ved indgangen til 1980erne. Anderledes sammensat var den danske offentligheds billede af USA. Som det er fremgået af de foregående kapitler, var der en generel forståelse og sympati for USA og amerikansk udenrigspolitik i dele af den danske presse op gennem 1980erne (navnlig i Berlingske Tidende og i Jyllands-Posten ). Skønt bekymringen var til at øjne, da Jimmy Carter formulerede den såkaldte Carter-doktrin, så var aviserne generelt positive over for USA. 8 Imidlertid blev 3 Sst. 4 Jf. Eigil Steinmetz, Sovjet-imperialismen er på march, Weekendavisen. Berlingske Aften, 4. januar Se også Kup i Kabul (leder), Morgenavisen Jyllands-Posten, 29. december 1979; Sovjetunionens aggression (leder), Berlingske Tidende, 6. januar 1980; Nytårsknald (leder), Aktuelt, 2. januar Ulvene hyler (leder), Land og Folk, 2. januar Sovjets ubåd (leder), Politiken, 31. oktober 1981, Haj i Fredens Hav (leder), Jyllands-Posten, 30. oktober 1981; Whiskey-klassen (leder), Information, 30. oktober Se til eksempel Arven efter Bresjnev (leder), Berlingske Tidende, 12. november 1982; Den gamle mand (leder), Aktuelt, 12. november 1982; Efter Bresjnev, Politiken, 12. november Denne bestod i, at USA opfattede ethvert udefra kommende forsøg på at vinde kontrol over Den Persiske Golf ( Persian Gulf region ) som et angreb mod USA s interesser, hvorfor sådanne forsøg af USA ville blive imødegået ( repelled ) med alle midler, herunder militære styrker. Se hertil John W. Young and John Kent, International Relations since A Global History, 2004, s Et par reaktioner: Carter-doktrinen (leder), Berlingske Tidende, 25. januar 1980; Svaret til Sovjet (leder, sign. Frank Esmann Jensen), Weekendavisen. Berlingske Aften, 25. januar DEL IV SIDSTE FASE AF DEN KOLDE KRIG

3 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG det politiske liv og danskernes holdning splittet under den amerikanske præsidentvalgkamp i sommeren/efteråret 1980, og navnlig var danskernes holdning til USA i 1980erne påvirket af, at Ronald Reagan overtog præsidentembedet i januar På venstrefløjen og i midten af dansk politik blev Reagan betragtet med reservation. Eksempelvis havde Lasse Budtz i august 1980 karakteriseret Reagan som en person, der var så reaktionær, at det støver. 9 Det billede synes socialdemokrater og personer med tilknytning til venstrefløjen at være blevet bekræftet i det første år, hvor Reagan var præsident. I forbindelse med Reagans 1-års jubilæum evaluerede dele af pressen, hvordan han havde håndteret sit embede. Vurderingerne svingede mellem at være særdeles kritiske ( Information ) og forbeholdent positive ( Berlingske Tidende ). 10 Med den overvejende kritik/forbehold over for Reagan synes der dog i debatten at have været en tendens til, at Reagan delte danskerne i synet på amerikansk udenrigspolitik. Et fåtal fandt, at han nærmest måtte betragtes som en frelserskikkelse, medens andre så ham som det modsatte. Illustrerende er en meningsudveksling i Folketinget i maj 1981, hvor Helge Dohrmann fra Fremskridtspartiet priste Reagans kontante linje i Øst-Vest-forholdet, idet han fandt det godt, at vi har fået en præsident, som hedder Reagan, som ikke bare kan få styr på amerikanske forhold, men som også kan få styr på nogle af dem, vi har her i folketinget. 11 Gert Petersen svarede, at han havde hørt Radioavis aftenen før, og her havde været en meddelelse om, at nationalgarden i San Salvador var brudt ind i fængslerne og havde hentet 24 mennesker, fanger, trukket dem ud på gaden og skudt dem ned. Det er den regering, USA og Reagan støtter. Jeg siger tillykke. 12 Da den amerikanske befolkning i 1984 skulle tage stilling til, om de ønskede at genvælge Reagan, eller om den skulle stemme for en ny demokratisk præsident, gennemførte Gallup en opinionsundersøgelse med spørgsmålet: Vil det være bedst for verden, at Reagan bliver genvalgt, eller at man får en ny præsident fra det demokratiske parti? Svarene viste, at 60 pct. af de adspurgte foretrak en demokratisk præsident. Ikke overraskende viste undersø- 9 Lasse Budtz, Vi påvirkes alle (leder), Ny Politik 1980, nr. 8. august 1980, s Et år med Reagan (leder, sign. JD), Information, januar 1982; Et år med Reagan (leder), Berlingske Tidende, 24. januar Helge Dohrmann, 1. beh. af f.t. beslut. om at gå imod neutronbomben, Folketingstidende. Forhandlinger i Folketingsåret , 8. april 1981, sp Gert Petersen, sst., sp USA OG SOVJETUNIONEN I DEN DANSKE OFFENTLIGHED ( ) 193

4 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 gelsen, at ønsket om at få udskiftet Reagan var størst blandt Socialdemokratiets og venstrefløjens vælgere. Mere overraskende var det, at selv blandt borgerlige vælgere var der kun 23 pct., der troede, at det ville være bedst for verden, hvis Reagan blev genvalgt. 13 Reagan blev endnu betragtet som en konfrontatorisk politiker. Offentlighedens billede af USA og Sovjetunionen forandredes betragteligt i sidste halvdel af 1980erne. Dels fik Sovjetunionen en ny leder, dels forbedredes forbindelserne mellem USA og Sovjetunionen. Hvad angik synet på Sovjetunionen, introducerede Mikhail Gorbatjov kort tid efter sin tiltrædelse i 1985 en række reformer under sloganerne glasnost og perestrojka. Selvom flere aviser opfattede Gorbatjov som en stålsat kommunist, blev han samtidig set som en forhandlingsinteresseret statsleder og som en positiv fornyer af sovjetisk politik. 14 Kun to år efter Gorbatjovs udnævnelse til generalsekretær viste en Gallup-undersøgelse fra foråret 1987, at Gorbatjovs imødekommende stil havde forandret danskernes syn på Sovjetunionen. Hvor blot 10 pct. af de adspurgte havde haft et positivt syn på Sovjetunionen i 1982, havde knap fire gange så mange (37 pct.) en positiv opfattelse af Sovjetunionen i På spørgsmålet om sandsynligheden for, at Sovjetunionen ville angribe Vesteuropa indenfor de næste 3 år viste undersøgelsen, at 16 pct. af de adspurgte i 1982 fandt dette meget eller nogenlunde sandsynligt og en femtedel heraf (3 pct.) dette meget eller nogenlunde sandsynligt i Hele 84 pct. var af den opfattelse, at det ikke var så sandsynligt eller slet ikke sandsynligt. 15 Den i stigende grad positive opfattelse af Sovjetunionens udenrigspolitik betød dog ikke, at danskerne blev mere reserverede over for USA. Tværtimod viste undersøgelsen, at den danske befolkning også havde fået en mere positiv opfattelse af amerikansk politik i almindelighed. Hvor 47 pct. af de adspurgte i 1982 havde haft et positivt indtryk af USA, var procentandelen i samme spørgsmål i Det positive syn på Sovjetunionen og opfattelsen af Gorbatjov som en fredens mand var formentlig påvirket af Reagans og Gorbatjovs forhandlinger i Reykjavik om rustningskontrol ( oktober 1986). Ved den lejlighed havde begge statsledere vist vilje til en dramatisk reduktion af antallet af opstillede kernevåben i Europa. Da Gallup efterfølgende gennemførte en opinionsundersøgelse om befolkningens syn på årsagerne til forhandlingssammenbruddet, var det dog vurderingen blandt 44 pct. af de adspurgte, at USA bar 13 Ugens Gallup, nr , Reagan ikke populær i Danmark. Offentliggjort 11. marts Jf Set 17. august Citeret efter Gorbatjovs egen kongres (leder), Berlingske Tidende, 8. marts Ugens Gallup, nr , Gorbatjov har øget Sovjets anseelse betydeligt. Offentliggjort 5. april Jf. Set 17. august Alligevel var der endnu blot 37 pct. af de adspurgte, der havde stor eller nogen tillid til USA s klogskab til at håndtere de verdenspolitiske problemer. Sst. 194 DEL IV SIDSTE FASE AF DEN KOLDE KRIG

5 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Man kan for tiden iagttage en påfaldende lighed mellem storpolitik og børnehaveleg. Bragt i Berlingske Tidende den 12. maj 1984 i anledning af Sovjetunionens afbud til olympiaden i Los Angeles. (Jens Hage). USA OG SOVJETUNIONEN I DEN DANSKE OFFENTLIGHED ( ) 195

6 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 hovedskylden for, at forhandlingerne ikke havde ført til en aftale. Blot 17 pct. mente, at Sovjetunionen bar hovedansvaret, medens 47 pct. ikke vidste hvad de skulle svare. 17 Efter INF-traktaten (1987) og Berlinmurens fald (1989) tilnærmede USA og Sovjetunionen sig hastigt hinanden, og opfattelsen i den danske befolkning var generelt positiv, hvad enten det drejede sig om USA eller Sovjetunionen. I 1990 gennemførte Gallup endnu en undersøgelse af, hvem af de to statsledere, George Bush og Mikhail Gorbatjov, der blev opfattet som mest charmerende, intelligent, ansvarsfuld og kompetent m.v. Resultatet viste dødt løb. 38 pct. fandt, at Gorbatjov gjorde mest for freden, medens 22 pct. mente, at Bush gjorde mest herfor. Der var også et relativt flertal (35 pct.) af de adspurgte, der var af den opfattelse, at Gorbatjov var mest intelligent, ligesom et relativt flertal (44 pct.) fandt ham mere charmerende end Bush. Til gengæld var der et relativt flertal (45 pct.), der var af den opfattelse, at Bush gjorde mere for menneskerettighederne, end Gorbatjov gjorde. Og der var et relativt flertal (27 pct.), der mente Bush var mere ansvarsbevidst og kompetent som statsmand, end Gorbatjov var. Det mest bemærkelsesværdige ved undersøgelsen var dog, at en meget stor procentdel af de adspurgte ikke kunne tage stilling til ovenstående spørgsmål. Mellem 36 og 52 pct. svarede, at de ikke vidste, hvad de skulle svare. Ved slutningen af den kolde krig havde den danske befolkning således et positivt billede af såvel Sovjetunionen som af USA og deres ledere. Det var en ny tendens, for tidligere havde synet på USA været tvetydigt og vurderingen af Sovjetunionen i det væsentlige kritisk. 17 Ugens Gallup, nr , Reykjavik-mødet blev opinionsmæssigt en gevinst for Gorbatjov. Offentliggjort 21. december Jf. 36.pdf. Set 17. august DEL IV SIDSTE FASE AF DEN KOLDE KRIG

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat

Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat 61 Baggrund Sikkerhedspolitikken fik en mere fremtrædende placering i den offentlige debat i 1980erne, end tilfældet

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

58 Periodekonklusion 1963-1978

58 Periodekonklusion 1963-1978 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 58 Periodekonklusion 1963-1978 Den internationale situation (se kapitel 28). Under Cuba-krisen i oktober 1962 havde verden bevæget sig på randen af en atomkrig. Både Øst og

Læs mere

66 Folketingsvalget 10. maj 1988

66 Folketingsvalget 10. maj 1988 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 66 Folketingsvalget 10. maj 1988 Den 19. april 1988 udskrev Poul Schlüter valg til Folketinget. Årsagen var, at regeringen havde lidt nederlag på Christiansborg fem dage forinden,

Læs mere

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk Institut for Internationale Studier DIIS DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION 1945-1991 Hovedpunkter [Frigivet 30. juni, 10.00] Udredningen er blevet til på grundlag af

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed?

Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed? Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed? FU Den Kolde Krig 23 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Indledning: Danmarks militære betydning mellem Øst

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962

Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962 Den sikkerhedspolitiske debat 6 Baggrund De politiske partier og forsvarspolitikken før anden verdenskrig I første halvdel af det 20. århundrede

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

At flytte grænsen mellem magt og afmagt

At flytte grænsen mellem magt og afmagt INFORMATION MANDAG 4. AUGUST 1997 OPINION At flytte grænsen mellem magt og afmagt Next Stop Nevada - det er ti år siden - men hvad kom der ud af det AFRUSTNING Af GORM GUNNARSEN & SOLVEJG HENNEBERG PEDERSEN

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

9 Fra permafrost til afspænding 1957-1962

9 Fra permafrost til afspænding 1957-1962 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 9 Fra permafrost til afspænding 1957-1962 Atomvåbenspørgsmålet (1957-1960) Atomvåben på dansk jord? Udgangspunktet for de danske debatter om dette spørgsmål var, at NATO s

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007)

Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 2007) Danskerne om den danske mission i Irak (juni-juli 0) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Sp1. Mener du, det var en rigtig beslutning, at Danmark deltog aktivt med soldater og materiel i krigen i Irak? Ja Nej

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Workshop: EU og EU s rolle i verden

Workshop: EU og EU s rolle i verden Institut for Statskundskab Workshop: EU og EU s rolle i verden Anders Wivel, ph.d. Lektor, studieleder Institut for Statskundskab Københavns Universitet Dias 1 Anders Wivel Forsker i international politik,

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Formuleringen af dansk sikkerhedspolitik 1979-1991. 69 Danmark og dobbeltbeslutningen 1979-82

Formuleringen af dansk sikkerhedspolitik 1979-1991. 69 Danmark og dobbeltbeslutningen 1979-82 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Formuleringen af dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 69 Danmark og dobbeltbeslutningen 1979-82 Indledning Som gennemgået i sidste del af kapitel 3 er formuleringen af dansk sikkerhedspolitik

Læs mere

Den brede enigheds ophør

Den brede enigheds ophør OM BAGGRUNDEN FOR DET SIKKERHEDSPOLITISKE OPBRUD I BEGYNDELSEN AF 1980ERNE OG NOGET OM SOCIALDEMOKRATISK EXCEPTIONALISME I DANSK SAMTIDSHISTORIE AF RASMUS MARIAGER I september 1982 etablerede Poul Schlüter

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Løkke er stærkest, når han er hårdest presset

Løkke er stærkest, når han er hårdest presset Bilag 3 Løkke er stærkest, når han er hårdest presset Kristeligt Dagblad 21.10.2013 Side 1 713 ord Artikel-id: e40be064 Original artikel politisk analyse " Undskyld" var Lars Løkkes kodeord, da han i går

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere