Dansk Forsikrings ret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Forsikrings ret"

Transkript

1 Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Dansk Forsikringsret

3 Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Forord Forord Dette er 9. udgave af»dansk Forsikringsret«. Selv om der har været flere forfattere knyttet til bogen gennem tiderne, har det været landsdommer Preben Lyngsøs store arbejde, med de mange udgaver han stod for, der har gjort bogen til det, den er i dag. Og han efterlader da også stadig kraftige aftryk i denne vores 2. udgave af bogen, idet vi ikke har ændret, hvad vi stadig mener»holder vand«, selv vi måske ville have beskrevet forhold anderledes. At Preben Lyngsøs stil og holdninger kan genfindes af den kyndige og (aldrende) er derfor ikke tilfældigt. Det er næsten 10 år siden vi udgav 8. udgaven. I dette tidsrum er der sket flere markante ændringer i lovgivningen, men også i den måde vi søger information på. 8. udgaven udkom netop som Folketinget vedtog ændringer i forsikringsaftaleloven efter forudgående udvalgsarbejde. Vi nåede at få skitseret ændringerne. Nu har vi fået beskrevet praksis til disse ændringer. Af større ændringer på lovområdet skal vi henvise til, at 1908-loven om forældelse af fordringer efter 100 år fik sin afløser, der nu også indeholder regler om forældelse, der har betydning på forsikringsområdet. Herudover er arveloven ændret bl.a. med nye regler for arveret til samlever, fordelingen mellem børn og ægtefælle, tvangsarveret og ny definition på nærmeste pårørende Dette er forhold, der indvirker på begunstigelsesbestemmelser og fortolkning af sådanne. Den seneste større ændring er sket i lovgivningen om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvor der bl.a. er store ændringer i ejerskifteforsikringens dækningsområde. De fleste af ændringerne træder i kraft 1. maj 2012, og det er lykkedes os at ajourføre bogen med bekendtgørelserne til loven, selv om disse først er udstedt efter vor deadline. For informationssøgningen gælder, at denne i vid udstrækning nu søges på nettet. Man vil derfor bemærke, at vi har tilladt os at skære ned på omtalen af rets- og ankenævnsafgørelser, idet disse nu er let tilgængelige på nettet, hvorfor vi blot har set det som vor opgave at henlede opmærksomheden på afgørelsen og resultatet. 5

6 Forord Bogen er ajourført til årsskiftet 2011/12, og der er kun i begrænset omfang medtaget materiale af senere dato. København og Århus februar

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kapitel 1. Ide, teknik og organisation Risiko og minimering af risiko Risk management og forsikring Forsikringens teknik Organisation Forsikringsselskaber Aktieselskaber Gensidige selskaber Den praktiske virkelighed Kapitel 2. Historie Enkeltforsikring Middelalderen Søforsikring Brandforsikring Livsforsikring Ansvarsforsikring Ulykkes- og sygeforsikring Nyere tid Kombineret forsikring All risk-forsikring Kapitel 3. Funktion Tryghed Skadesforebyggelse Sikkerhedsforholdsregler Tilsyn Lægeundersøgelser Almindelig virksomhed

8 Særlig virksomhed Kreditgrundlag Erstatningsretten Ansvarsforsikring Tingsforsikring Arbejdsskadesikring Kapitel 4. Forsikringslovgivningen Forsikringsaftaleloven Lovens karakter Lovens område Forsikringsaftaler Genforsikring, coassurance, pools Arbejdsskadesikring Socialforsikring Patientforsikring Lovens systematik og terminologi Systematik Skadesforsikring Summaforsikring, personforsikring Forsikringstageren og den sikrede Forsikringsydelse og forsikringssum Lovens fravigelighed Fravigelige og ufravigelige regler Ufravigelige regler og risikoafgrænsning Lov om finansiel virksomhed Historie EU-direktiverne Formål Koncession Tilsyn Offentlighed Kapitel 5. International privatret FAL, geografisk afgrænsning Udenlandske forsikringsselskaber EU-direktiverne, Rom-konventionen Risikolandets lov Valgmuligheder Frit lovvalg

9 Store risici Masserisici Livsforsikring Ordre public, ufravigelige regler Vedtagelsesproblemet Kapitel 6. Forsikringsaftalen Forsikringsbegæringen Selskabets tilbud, brochurer mv Forsikringstagerens fortrydelsesret Pligt til at tegne forsikring Begrundelse Pligt ifølge lov Pligt ifølge aftale Pligt ifølge sædvane Selskabets beslutningsproces, usaglige hensyn Forsikringspolicen Tilbagekaldelse af forsikringspolice Pligt til at udstede forsikringspolice Forsinkelse med udstedelse af forsikringspolice Uoverensstemmelse mellem forsikringspolice og begæring Det teoretiske udgangspunkt Uoverensstemmelse til skade for forsikringstageren Uoverensstemmelse til fordel for forsikringstageren Kapitel 7. Forsikringsvilkårene Police og forsikringsvilkår Individuelle forsikringsvilkår og standardvilkår Forsikringsvilkår som adhæsionskontrakter og agreed documents Udarbejdelse af forsikringsvilkår Fortolkning af forsikringsvilkår Parternes fælles vilje Naturlig sproglig forståelse Uklarhedsreglen Formålsbestemt fortolkning Lovbestemt fortolkning

10 7.6. Aftaleloven 36 og 38 c. Tilsidesættelse af forsikringsvilkår Ændring af forsikringsvilkår Kapitel 8. Salgskanaler og rådgivningsansvar Assurandører Assurandørens stillingsfuldmagt Accept af forsikringsbegæringer Fortolkning af forsikringsvilkår Præmieberegning Afkald på rigtige risikooplysninger (FAL 4-7) Afkald på sikkerhedsforholdsregler (FAL 51) Skadesanmeldelse mv. (FAL 21) Assurandørens urigtige oplysninger i øvrigt Enkelte tilfælde Forsikringsmæglere Forsikringsagentvirksomhed Underagentvirksomhed Forsikringsdistributørvirksomhed Andre forhold, der falder uden for loven Rådgivningsansvar Kapitel 9. Risikooplysninger Den historiske baggrund Spørgsmålene i forsikringsbegæringen Tavshedspligt Hvornår skal der gives oplysninger? Oplysningspligt eller svarpligt? FAL Hvornår foreligger der overtrædelse af svarpligten? Forsikringstegning uden begæring Svigagtigt urigtige oplysninger FAL Andre urigtige oplysninger i ond tro FAL Reglen om ansvarsfrihed FAL 6, stk Proratareglen FAL 6, stk Kausalitetsreglen FAL 6, stk Retten til præmie Urigtige oplysninger i god tro FAL 5, stk Almindelige tilfælde Assurandørens medvirken Opsigelsesret FAL 5, stk

11 9.11. Korrigering af urigtige oplysninger Oplysninger givet af en anden end forsikringstageren Identifikation Beskrivelse af oplysninger i policen FAL 10, stk Tab af beføjelser Reklamationspligt FAL Viden om urigtige oplysninger FAL 9, 1. led Betydningsløse urigtige oplysninger FAL 9, 2. led Kapitel 10. Forsikringstiden Forsikringstidens begyndelse Aftaler om forsikringstidens begyndelse Lovregler om forsikringstidens begyndelse FAL Lovpligtig forsikring Forsikringstiden og forsikringsbegivenheden Skadesårsagsprincippet Forsikringsbegivenheden og faren for forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder Serieskadeklausul Skadesvirkningsprincippet »Claims made« Diagnoseprincippet Forsikringstidens ophør Ophør på grund af opsigelse Ophør på grund af bortfald af interesse Ophør på grund af bortfald af fare Ophør på grund af undladt præmiebetaling Forsikringstidens forlængelse FAL Kapitel 11. Præmien Præmiens størrelse Stempelafgift og gebyrer Forsikringsaftalelovens regler om præmiebetaling Særlige regler om første præmie Betalingsstedet og betalingsmåden

12 11.5. Påkrav om præmiebetaling Adresse og adresseændring Henstand og lignende Særregler om præmiebetaling Bygningsbrandforsikring Livsforsikring Selskabets ret til præmie FAL Kapitel 12. Forsikringsbegivenheden, dens årsager og følger Forsikringsbegivenheden Beviset for forsikringsbegivenheden Forsikringsbegivenhedens årsager Årsagskonkurrence Samvirkende skadesårsager Hovedårsagslæren Fordelingslæren Forsikringsbegivenhedens følger Det teoretiske udgangspunkt Naturlige følger Tyveri af betalingskort og lign Ting der ikke er omfattet af forsikringen Interesser der ikke omfattes af forsikringen Ikke-naturlige følger adækvans og rimelighed Kapitel 13. Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Forsæt (dolus) FAL 18, stk Begrebet forsæt Bevisbyrden for forsæt Følger af forsætlige handlinger Børn FAL 19, stk. 1, 1. led Psykisk handicappede FAL 19, stk. 1, 2. led Sindssygdom (psykose) Åndssvaghed (Oligofreni) Forbigående sindsforvirring og lignende tilstand Afværgehandlinger FAL 19, stk

13 Afværgehandlinger og negotiorum gestio Afværgehandlinger og redningsforanstaltninger Grov uagtsomhed (culpa lata) FAL 18, stk. 2, 1. pkt Begrebet grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse som grov uagtsomhed Vilkårsbestemmelser om grov uagtsomhed Bevisbyrden for grov uagtsomhed Børn Psykisk handicappede Afværgehandlinger Livsforsikring Ansvarsforsikring Simpel uagtsomhed (Culpa levis) FAL 20, 1. pkt Begrebet simpel uagtsomhed Bevisbyrden for simpel uagtsomhed Afkortning i erstatning FAL 20, 2. pkt., 2. led Selvforskyldt beruselse FAL 20, 2. pkt., 1. led Begrebet selvforskyldt beruselse Vilkårsbestemmelse om selvforskyldt beruselse Bevisbyrden for selvforskyldt beruselse Det generelle princip Måling af alkoholpromillen Promillens størrelse Den juridiske teori Almindelige tilfælde Færdselssager Andre årsagsmuligheder Manglende alkoholpromille Børn Psykisk handicappede Afværgehandlinger Tredjemands fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Identifikation Hovedreglen

14 Brandforsikring Livsforsikring Forsikringsvilkår om identifikation Det generelle princip Familieforsikring Tyveri og hærværk Familieforsikring erstatningsansvar Autokaskoforsikring Arbejdsforhold Selskabsforhold Faktisk interessefællesskab Papirløse samlivsforhold Samejeforhold Overladelse af dispositionsadgang Kapitel 14. Fareforøgelse Den historiske udvikling Fareforøgelse og risikooplysninger Fareforøgelse og bristende forudsætninger Fareforøgelse ved skadesforsikring Fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden FAL Virkningerne af fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden Reglen om ansvarsfrihed FAL 45, stk Proratareglen Kausalitetsreglen FAL 45, stk Opsigelsesret FAL Fareforøgelse med tredjemands vilje eller viden Identifikation Fareforøgelse ved livsforsikring Den historiske baggrund FAL Professionel sport og farlig sport Krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Krigsklausuler

15 Begreberne krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Fareforøgelse ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Fareforøgelse og objektiv ansvarsfraskrivelse Fareforøgelse og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Kapitel 15. Sikkerhedsforholdsregler Sikkerhedsforholdsregler og den sikredes handlefrihed Sikkerhedsforholdsregler ved skadesforsikring FAL Den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Virkningerne af den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Bevis for overtrædelse Forsætlig og uagtsom overtrædelse Årsagsforbindelse Selskabets viden om overtrædelse Reklamationspligt Tredjemands overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Identifikation Sikkerhedsforholdsregler ved livsforsikring Sikkerhedsforholdsregler ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Sikkerhedsforholdsregler og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Sikkerhedsforholdsregler og fareforøgelse Kapitel 16. Redningsforanstaltninger Karakteristik af reglerne om redningsforanstaltninger Redningsforanstaltninger ved skadesforsikring FAL 52, stk. 1, 1. pkt

16 Den sikredes undladelse af at foretage redningsforanstaltninger, Virkningerne af den sikredes undladelse af at træffe redningsforanstaltninger Bevis for overtrædelse Årsagsforbindelse FAL 52, stk Tredjemands undladelse af at foretage redningsforanstaltninger. Identifikation Omkostningerne ved den sikredes redningsforanstaltninger Forsvarlige foranstaltninger Ekstraordinære foranstaltninger Begivenheder selskabet hæfter for Umiddelbar fare Almindelige tilfælde Udskiftning og omstilling af låse Omkostningernes art Tredjemands retsstilling Forsikringsvilkår om redningsforanstaltninger Redningsforanstaltninger ved livsforsikring Redningsforanstaltninger ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Redningsforanstaltninger og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Redningsforanstaltninger og sikkerhedsforholdsregler Kapitel 17. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Den sikredes undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden Almindelige regler FAL 21, stk Virkningerne af undladt anmeldelse Årsagsforbindelse FAL 21, stk. 2, 1. pkt

17 Bevislempelse FAL 21, stk. 2, 2. pkt Forsikringsvilkår om anmeldelse Tredjemands undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden Identifikation Selskabets bekræftelse Dækningstilsagn Begrebet dækningstilsagn Selskabets fejltagelse og god tro Nye argumenter og anbringender Kapitel 18. Forsikringsbare interesser Interessen ved skadesforsikring Begrebet interesse Hvornår skal interesse være til stede? Lovlige og ulovlige interesser Økonomiske og ikke-økonomiske interesser Interessen ved summaforsikring Kapitel 19. Skadesopgørelse Grundprincippet for skadesopgørelsen Genanskaffelsesprisen Salgsprisen Berigelsesforbuddet Kapitalinteresse og afkastningsinteresse (Lucrum cessans) Takseret police Almindelige regler FAL 39, stk Takseret police ved søforsikring Fordele af forsikringsbegivenheden Compensatio lucri cum damno Den praktiske fremgangsmåde Taksator og assurandør Den sikredes medvirken ved skadesopgørelsen FAL Assurancesvig Den sikredes assurancesvig FAL Tredjemands assurancesvig Identifikation Kapitel 20. Erstatning in natura Den almindelige regel

18 20.2. Selskabets rabatmuligheder Opfyldelse in natura umulig Tidspunktet for opfyldelse in natura Genopdukning af bortkomne ting Kapitel 21. Erstatning for totalskade Genanskaffelsesprisen FAL 37, stk Ting, der ikke er ødelagte Transportomkostninger og oprydningsomkostninger Afgifter, leveringsomkostninger mv Prisstigninger og prisfald Genanskaffelse umulig eller urimelig Bevisbyrden Berigelsesforbuddet Afskrivningsprincip og handelsværdi Forholdet til erstatningsretten Fradrag for alder og brug Fradrag for nedsat anvendelighed Fradrag for andre omstændigheder Skadesopgørelse i praksis Selskabets ret til den ødelagte ting rudera Kapitel 22. Erstatning for partiel skade Forskellige beregningsmåder Reparationsprisen Eget arbejde Nye reservedele Færdigreparation Mangelfuld reparation Skade på reparerede ting Ting der ikke er beskadiget Reparation umulig Nedsat handelsværdi Totalskade eller partiel skade Kapitel 23. Erstatning for indbogenstande Grundprincippet FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning Berigelsesforbuddet Begrebet»Indbogenstande«

19 23.5. Nedsat nytteværdi Forsikringsvilkår om indskrænket dækning Kapitel 24. Erstatning for fast ejendom Grundprincippet FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning Nyværdiforsikring Berigelsesforbuddet Væsentlig forringelse 30 %-reglen Genopførelse Forladte bygninger Følgeudgifter Restværdierstatning Lovliggørelseserstatning Oprydningsomkostninger Huslejetab, flytteomkostninger mv Kapitel 25. Erstatning for tilvirkede varer Salgsprisen FAL Genstande, som den sikrede har tilvirket til salg Halvfabrikata og råvarer Salgsprisen Fradrag for salgsomkostninger, undgået handelsrisiko og»kontantrabat« Kapitel 26. Erstatningskravet Betalingstidspunktet FAL 24, stk. 1, 1. pkt Acontoudbetaling FAL 24, stk. 1, 2. pkt Renter FAL 24, stk Fordringshavermora Efterbetaling Tilbagesøgning condictio indebiti Tilbagesøgning af udbetalt erstatning Tilbagesøgning af for meget betalt præmie Forældelse Forældelse af erstatningskrav FAL Forældelsesfristens begyndelse og suspension Særlige forældelsesfrister Afbrydelse af forældelse

20 Afkald på forældelse og realitetsforhandlinger Forældelse af rentekrav Forældelsesreglerne før 1. januar årig forældelse årig forældelse Udelukkelse af forældelse Afbrydelse, suspension og afkald på forældelse Forældelse af rentekrav Kapitel 27. Underforsikring og overforsikring Begrebet underforsikring FAL Retsvirkningerne af underforsikring Underforsikring og selvrisiko Forsikring au premier risque og brøkdelsforsikring Fuldværdiforsikring Overforsikring Kapitel 28. Dobbeltforsikring Begrebet dobbeltforsikring Gyldige og»virksomme«forsikringsaftaler Forsikring af en interesse Forsikring af samme interesse Forsikring mod samme fare Retsvirkningerne af dobbeltforsikring Solidarisk hæftelse FAL Solidarisk hæftelse og regres FAL Subsidiær hæftelse FAL 43, stk. 1, 1. pkt Proratahæftelse FAL 43, stk. 1, 2. pkt Kombineret subsidiær hæftelse og proratahæftelse Ansvarsfrihed FAL 43, stk Forsikringstagerens ret til opsigelse Forsikringstagerens oplysningspligt FAL Dobbeltforsikringsoverenskomster

21 Kapitel 29. Forsikring af tredjemands interesse Almindeligt om FAL Hvilke personer omfattes af 54? Det generelle fortolkningsprincip Ejere Endelige ejere Betingede ejere Kreditorbeskyttelse Panthavere Indehavere af tinglige rettigheder Den der bærer faren Urigtige oplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden mv. Identifikation Urigtige oplysninger Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Anmeldelse af forsikringsbegivenheden og redningsforanstaltninger Fareforøgelse Sikkerhedsforholdsregler Præmiebetaling Ændring, opsigelse af forsikringen FAL 56, stk Hovedreglen om forsikringstagerens dispositioner Forsikringstagerens retsstridige dispositioner FAL 56, stk Bygningsbrandforsikring Panthaverdeklaration Sø- og transportforsikring af varer Udbetaling af erstatning Den sikredes ret til erstatning FAL 57, stk Udbetaling til forsikringstageren Hovedreglen FAL 57, stk Skade på pantsatte ting FAL Forsikringstagerens afregning Udbetaling til den sikrede Retsstillingen, når der er flere sikrede

22 Kapitel 30. Forsikring og erstatning Regelsystemet og den bærende ide EAL Hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Skadevolderens erstatningspligt Tvivlsom forsikringsdækning Selvforsikring Undladt forsikring og egen skyld Kulanceerstatning Forsikring med bonusret eller selvrisiko Underforsikring Tingsforsikring og driftstabsforsikring Ansvarsforsikring Andre former for skadesforsikring Summaforsikring Personforsikring Undtagelser fra hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Forsæt Den almindelige regel Følger af forsætlige handlinger Grov uagtsomhed Offentlig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven eller søloven Færdselsloven Luftfartsloven Søloven Regresret Almindelige regler EAL 22, stk Regresrettens betydning for den sikredes rettigheder Aftaler om erstatning Konkurrence mellem den sikredes erstatningskrav og selskabets regreskrav Regresaftaler Den praktiske baggrund

23 Kapitel 31. Ejendomsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Den almindelige regel Tilfælde, hvor skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden er pludselig Tilfælde, hvor skaden skyldes»almindelig brug«eller er»påregnelig« Brand (ildsvåde) Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning Vandskader Den almindelige regel Udstrømning og udsivning Voldsomt skybrud eller tøbrud Oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb Frostskader Rørskader Storm og skypumper Snetryk Tyveri og hærværk Glas og kummer Svamp Insekter Krig Naturforstyrrelser mv Kapitel 32. Ejerskifteforsikring Indledning Lovgivningen

24 32.3. Kort om retstilstanden ved mangler ved fast ejendom De første 10 år med ordningen og nyt udvalgsarbejde I hvilket omfang bliver sælgers ansvar reduceret Forholdet mellem mangelsbegrebet og huseftersynsordningens definition af skader Fysiske mangler og funktionelle mangler Nærmere om bygningsundersøgelsen nu og i fremtiden Den bygningssagkyndiges ansvar Ankenævnet for Huseftersyn Nu disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring Forsikringen omfatter alle bygninger på grunden Skadebegrebet Skaden/skaderisikoen skal have været til stede ved overtagelsen Undtagelser Forhold omtalt i tilstandsrapporten (punkt 4a i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Bygningens funktionsforhold (punkt 4b i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Ny dækning for forøgede byggeudgifter Forhold køberen kendte til (punkt 4d i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Erstatning fra anden side (punkt 4e i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Almindelig slitage/manglende vedligeholdelse (punkt 4f i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Tillæg til tilstandsrapport Erstatningsopgørelse udløb af bygningsdelens levetid (punkt 4g 24

25 i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Selvrisiko Teknisk bistand og genhusning Ikrafttrædelse og overgangsordning Kapitel 33. Indboforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Den almindelige regel FAL Forsikringstageren Ægtefælle og samlever(ske) Bofællesskab og kollektiv Børn Medhjælp i husholdningen Feriegæster og logerende Når man forlader den dækkede personkreds Kreditkøbssælgere og panthavere Lån, leje og opbevaring (depositum) Lån Leje Opbevaring (Depositum) Praksis Hvor dækker forsikringen? Den almindelige regel Ting, der befinder sig i eller ved helårsboligen Ting, der midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen Loft- og kælderrum Fritidshuse, campingvogne mv Hvad omfatter forsikringen? Privat indbo Andre ting Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Brand (ildsvåde) Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Kap. 1. Ide, teknik og organisation 1 1.1. Risiko og minimering af risiko 1 1.2. Risk management

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Regresfrafaldsaftalen 2017

Regresfrafaldsaftalen 2017 Regresfrafaldsaftalen 2017 31.08.2017 Ikrafttrædelsesdato: 1. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Formålsbestemmelse 2 2. Aftalens anvendelsesområde 2 3. Regres omfattet af aftalen 2 4. Forsikringer

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forsikringsret Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET Indledning 1. Lidt terminologi 29 2. Kort oversigt over arverettens historie 30 3. Den arveretlige litteratur 33 I. DEL DEN LEGALE ARVERET Kap. 1. Slægtens arveret 1. Arvefølge og arvedeling 37 1.1. De

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN 2010 01.03.2010 Indholdsfortegnelse: Side Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk 1. Formålsbestemmelse

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere