Dansk Forsikrings ret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Forsikrings ret"

Transkript

1 Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Dansk Forsikringsret

3 Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Forord Forord Dette er 9. udgave af»dansk Forsikringsret«. Selv om der har været flere forfattere knyttet til bogen gennem tiderne, har det været landsdommer Preben Lyngsøs store arbejde, med de mange udgaver han stod for, der har gjort bogen til det, den er i dag. Og han efterlader da også stadig kraftige aftryk i denne vores 2. udgave af bogen, idet vi ikke har ændret, hvad vi stadig mener»holder vand«, selv vi måske ville have beskrevet forhold anderledes. At Preben Lyngsøs stil og holdninger kan genfindes af den kyndige og (aldrende) er derfor ikke tilfældigt. Det er næsten 10 år siden vi udgav 8. udgaven. I dette tidsrum er der sket flere markante ændringer i lovgivningen, men også i den måde vi søger information på. 8. udgaven udkom netop som Folketinget vedtog ændringer i forsikringsaftaleloven efter forudgående udvalgsarbejde. Vi nåede at få skitseret ændringerne. Nu har vi fået beskrevet praksis til disse ændringer. Af større ændringer på lovområdet skal vi henvise til, at 1908-loven om forældelse af fordringer efter 100 år fik sin afløser, der nu også indeholder regler om forældelse, der har betydning på forsikringsområdet. Herudover er arveloven ændret bl.a. med nye regler for arveret til samlever, fordelingen mellem børn og ægtefælle, tvangsarveret og ny definition på nærmeste pårørende Dette er forhold, der indvirker på begunstigelsesbestemmelser og fortolkning af sådanne. Den seneste større ændring er sket i lovgivningen om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvor der bl.a. er store ændringer i ejerskifteforsikringens dækningsområde. De fleste af ændringerne træder i kraft 1. maj 2012, og det er lykkedes os at ajourføre bogen med bekendtgørelserne til loven, selv om disse først er udstedt efter vor deadline. For informationssøgningen gælder, at denne i vid udstrækning nu søges på nettet. Man vil derfor bemærke, at vi har tilladt os at skære ned på omtalen af rets- og ankenævnsafgørelser, idet disse nu er let tilgængelige på nettet, hvorfor vi blot har set det som vor opgave at henlede opmærksomheden på afgørelsen og resultatet. 5

6 Forord Bogen er ajourført til årsskiftet 2011/12, og der er kun i begrænset omfang medtaget materiale af senere dato. København og Århus februar

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kapitel 1. Ide, teknik og organisation Risiko og minimering af risiko Risk management og forsikring Forsikringens teknik Organisation Forsikringsselskaber Aktieselskaber Gensidige selskaber Den praktiske virkelighed Kapitel 2. Historie Enkeltforsikring Middelalderen Søforsikring Brandforsikring Livsforsikring Ansvarsforsikring Ulykkes- og sygeforsikring Nyere tid Kombineret forsikring All risk-forsikring Kapitel 3. Funktion Tryghed Skadesforebyggelse Sikkerhedsforholdsregler Tilsyn Lægeundersøgelser Almindelig virksomhed

8 Særlig virksomhed Kreditgrundlag Erstatningsretten Ansvarsforsikring Tingsforsikring Arbejdsskadesikring Kapitel 4. Forsikringslovgivningen Forsikringsaftaleloven Lovens karakter Lovens område Forsikringsaftaler Genforsikring, coassurance, pools Arbejdsskadesikring Socialforsikring Patientforsikring Lovens systematik og terminologi Systematik Skadesforsikring Summaforsikring, personforsikring Forsikringstageren og den sikrede Forsikringsydelse og forsikringssum Lovens fravigelighed Fravigelige og ufravigelige regler Ufravigelige regler og risikoafgrænsning Lov om finansiel virksomhed Historie EU-direktiverne Formål Koncession Tilsyn Offentlighed Kapitel 5. International privatret FAL, geografisk afgrænsning Udenlandske forsikringsselskaber EU-direktiverne, Rom-konventionen Risikolandets lov Valgmuligheder Frit lovvalg

9 Store risici Masserisici Livsforsikring Ordre public, ufravigelige regler Vedtagelsesproblemet Kapitel 6. Forsikringsaftalen Forsikringsbegæringen Selskabets tilbud, brochurer mv Forsikringstagerens fortrydelsesret Pligt til at tegne forsikring Begrundelse Pligt ifølge lov Pligt ifølge aftale Pligt ifølge sædvane Selskabets beslutningsproces, usaglige hensyn Forsikringspolicen Tilbagekaldelse af forsikringspolice Pligt til at udstede forsikringspolice Forsinkelse med udstedelse af forsikringspolice Uoverensstemmelse mellem forsikringspolice og begæring Det teoretiske udgangspunkt Uoverensstemmelse til skade for forsikringstageren Uoverensstemmelse til fordel for forsikringstageren Kapitel 7. Forsikringsvilkårene Police og forsikringsvilkår Individuelle forsikringsvilkår og standardvilkår Forsikringsvilkår som adhæsionskontrakter og agreed documents Udarbejdelse af forsikringsvilkår Fortolkning af forsikringsvilkår Parternes fælles vilje Naturlig sproglig forståelse Uklarhedsreglen Formålsbestemt fortolkning Lovbestemt fortolkning

10 7.6. Aftaleloven 36 og 38 c. Tilsidesættelse af forsikringsvilkår Ændring af forsikringsvilkår Kapitel 8. Salgskanaler og rådgivningsansvar Assurandører Assurandørens stillingsfuldmagt Accept af forsikringsbegæringer Fortolkning af forsikringsvilkår Præmieberegning Afkald på rigtige risikooplysninger (FAL 4-7) Afkald på sikkerhedsforholdsregler (FAL 51) Skadesanmeldelse mv. (FAL 21) Assurandørens urigtige oplysninger i øvrigt Enkelte tilfælde Forsikringsmæglere Forsikringsagentvirksomhed Underagentvirksomhed Forsikringsdistributørvirksomhed Andre forhold, der falder uden for loven Rådgivningsansvar Kapitel 9. Risikooplysninger Den historiske baggrund Spørgsmålene i forsikringsbegæringen Tavshedspligt Hvornår skal der gives oplysninger? Oplysningspligt eller svarpligt? FAL Hvornår foreligger der overtrædelse af svarpligten? Forsikringstegning uden begæring Svigagtigt urigtige oplysninger FAL Andre urigtige oplysninger i ond tro FAL Reglen om ansvarsfrihed FAL 6, stk Proratareglen FAL 6, stk Kausalitetsreglen FAL 6, stk Retten til præmie Urigtige oplysninger i god tro FAL 5, stk Almindelige tilfælde Assurandørens medvirken Opsigelsesret FAL 5, stk

11 9.11. Korrigering af urigtige oplysninger Oplysninger givet af en anden end forsikringstageren Identifikation Beskrivelse af oplysninger i policen FAL 10, stk Tab af beføjelser Reklamationspligt FAL Viden om urigtige oplysninger FAL 9, 1. led Betydningsløse urigtige oplysninger FAL 9, 2. led Kapitel 10. Forsikringstiden Forsikringstidens begyndelse Aftaler om forsikringstidens begyndelse Lovregler om forsikringstidens begyndelse FAL Lovpligtig forsikring Forsikringstiden og forsikringsbegivenheden Skadesårsagsprincippet Forsikringsbegivenheden og faren for forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder Serieskadeklausul Skadesvirkningsprincippet »Claims made« Diagnoseprincippet Forsikringstidens ophør Ophør på grund af opsigelse Ophør på grund af bortfald af interesse Ophør på grund af bortfald af fare Ophør på grund af undladt præmiebetaling Forsikringstidens forlængelse FAL Kapitel 11. Præmien Præmiens størrelse Stempelafgift og gebyrer Forsikringsaftalelovens regler om præmiebetaling Særlige regler om første præmie Betalingsstedet og betalingsmåden

12 11.5. Påkrav om præmiebetaling Adresse og adresseændring Henstand og lignende Særregler om præmiebetaling Bygningsbrandforsikring Livsforsikring Selskabets ret til præmie FAL Kapitel 12. Forsikringsbegivenheden, dens årsager og følger Forsikringsbegivenheden Beviset for forsikringsbegivenheden Forsikringsbegivenhedens årsager Årsagskonkurrence Samvirkende skadesårsager Hovedårsagslæren Fordelingslæren Forsikringsbegivenhedens følger Det teoretiske udgangspunkt Naturlige følger Tyveri af betalingskort og lign Ting der ikke er omfattet af forsikringen Interesser der ikke omfattes af forsikringen Ikke-naturlige følger adækvans og rimelighed Kapitel 13. Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Forsæt (dolus) FAL 18, stk Begrebet forsæt Bevisbyrden for forsæt Følger af forsætlige handlinger Børn FAL 19, stk. 1, 1. led Psykisk handicappede FAL 19, stk. 1, 2. led Sindssygdom (psykose) Åndssvaghed (Oligofreni) Forbigående sindsforvirring og lignende tilstand Afværgehandlinger FAL 19, stk

13 Afværgehandlinger og negotiorum gestio Afværgehandlinger og redningsforanstaltninger Grov uagtsomhed (culpa lata) FAL 18, stk. 2, 1. pkt Begrebet grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse som grov uagtsomhed Vilkårsbestemmelser om grov uagtsomhed Bevisbyrden for grov uagtsomhed Børn Psykisk handicappede Afværgehandlinger Livsforsikring Ansvarsforsikring Simpel uagtsomhed (Culpa levis) FAL 20, 1. pkt Begrebet simpel uagtsomhed Bevisbyrden for simpel uagtsomhed Afkortning i erstatning FAL 20, 2. pkt., 2. led Selvforskyldt beruselse FAL 20, 2. pkt., 1. led Begrebet selvforskyldt beruselse Vilkårsbestemmelse om selvforskyldt beruselse Bevisbyrden for selvforskyldt beruselse Det generelle princip Måling af alkoholpromillen Promillens størrelse Den juridiske teori Almindelige tilfælde Færdselssager Andre årsagsmuligheder Manglende alkoholpromille Børn Psykisk handicappede Afværgehandlinger Tredjemands fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Identifikation Hovedreglen

14 Brandforsikring Livsforsikring Forsikringsvilkår om identifikation Det generelle princip Familieforsikring Tyveri og hærværk Familieforsikring erstatningsansvar Autokaskoforsikring Arbejdsforhold Selskabsforhold Faktisk interessefællesskab Papirløse samlivsforhold Samejeforhold Overladelse af dispositionsadgang Kapitel 14. Fareforøgelse Den historiske udvikling Fareforøgelse og risikooplysninger Fareforøgelse og bristende forudsætninger Fareforøgelse ved skadesforsikring Fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden FAL Virkningerne af fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden Reglen om ansvarsfrihed FAL 45, stk Proratareglen Kausalitetsreglen FAL 45, stk Opsigelsesret FAL Fareforøgelse med tredjemands vilje eller viden Identifikation Fareforøgelse ved livsforsikring Den historiske baggrund FAL Professionel sport og farlig sport Krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Krigsklausuler

15 Begreberne krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Fareforøgelse ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Fareforøgelse og objektiv ansvarsfraskrivelse Fareforøgelse og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Kapitel 15. Sikkerhedsforholdsregler Sikkerhedsforholdsregler og den sikredes handlefrihed Sikkerhedsforholdsregler ved skadesforsikring FAL Den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Virkningerne af den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Bevis for overtrædelse Forsætlig og uagtsom overtrædelse Årsagsforbindelse Selskabets viden om overtrædelse Reklamationspligt Tredjemands overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Identifikation Sikkerhedsforholdsregler ved livsforsikring Sikkerhedsforholdsregler ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Sikkerhedsforholdsregler og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Sikkerhedsforholdsregler og fareforøgelse Kapitel 16. Redningsforanstaltninger Karakteristik af reglerne om redningsforanstaltninger Redningsforanstaltninger ved skadesforsikring FAL 52, stk. 1, 1. pkt

16 Den sikredes undladelse af at foretage redningsforanstaltninger, Virkningerne af den sikredes undladelse af at træffe redningsforanstaltninger Bevis for overtrædelse Årsagsforbindelse FAL 52, stk Tredjemands undladelse af at foretage redningsforanstaltninger. Identifikation Omkostningerne ved den sikredes redningsforanstaltninger Forsvarlige foranstaltninger Ekstraordinære foranstaltninger Begivenheder selskabet hæfter for Umiddelbar fare Almindelige tilfælde Udskiftning og omstilling af låse Omkostningernes art Tredjemands retsstilling Forsikringsvilkår om redningsforanstaltninger Redningsforanstaltninger ved livsforsikring Redningsforanstaltninger ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Redningsforanstaltninger og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Redningsforanstaltninger og sikkerhedsforholdsregler Kapitel 17. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Den sikredes undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden Almindelige regler FAL 21, stk Virkningerne af undladt anmeldelse Årsagsforbindelse FAL 21, stk. 2, 1. pkt

17 Bevislempelse FAL 21, stk. 2, 2. pkt Forsikringsvilkår om anmeldelse Tredjemands undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden Identifikation Selskabets bekræftelse Dækningstilsagn Begrebet dækningstilsagn Selskabets fejltagelse og god tro Nye argumenter og anbringender Kapitel 18. Forsikringsbare interesser Interessen ved skadesforsikring Begrebet interesse Hvornår skal interesse være til stede? Lovlige og ulovlige interesser Økonomiske og ikke-økonomiske interesser Interessen ved summaforsikring Kapitel 19. Skadesopgørelse Grundprincippet for skadesopgørelsen Genanskaffelsesprisen Salgsprisen Berigelsesforbuddet Kapitalinteresse og afkastningsinteresse (Lucrum cessans) Takseret police Almindelige regler FAL 39, stk Takseret police ved søforsikring Fordele af forsikringsbegivenheden Compensatio lucri cum damno Den praktiske fremgangsmåde Taksator og assurandør Den sikredes medvirken ved skadesopgørelsen FAL Assurancesvig Den sikredes assurancesvig FAL Tredjemands assurancesvig Identifikation Kapitel 20. Erstatning in natura Den almindelige regel

18 20.2. Selskabets rabatmuligheder Opfyldelse in natura umulig Tidspunktet for opfyldelse in natura Genopdukning af bortkomne ting Kapitel 21. Erstatning for totalskade Genanskaffelsesprisen FAL 37, stk Ting, der ikke er ødelagte Transportomkostninger og oprydningsomkostninger Afgifter, leveringsomkostninger mv Prisstigninger og prisfald Genanskaffelse umulig eller urimelig Bevisbyrden Berigelsesforbuddet Afskrivningsprincip og handelsværdi Forholdet til erstatningsretten Fradrag for alder og brug Fradrag for nedsat anvendelighed Fradrag for andre omstændigheder Skadesopgørelse i praksis Selskabets ret til den ødelagte ting rudera Kapitel 22. Erstatning for partiel skade Forskellige beregningsmåder Reparationsprisen Eget arbejde Nye reservedele Færdigreparation Mangelfuld reparation Skade på reparerede ting Ting der ikke er beskadiget Reparation umulig Nedsat handelsværdi Totalskade eller partiel skade Kapitel 23. Erstatning for indbogenstande Grundprincippet FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning Berigelsesforbuddet Begrebet»Indbogenstande«

19 23.5. Nedsat nytteværdi Forsikringsvilkår om indskrænket dækning Kapitel 24. Erstatning for fast ejendom Grundprincippet FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning Nyværdiforsikring Berigelsesforbuddet Væsentlig forringelse 30 %-reglen Genopførelse Forladte bygninger Følgeudgifter Restværdierstatning Lovliggørelseserstatning Oprydningsomkostninger Huslejetab, flytteomkostninger mv Kapitel 25. Erstatning for tilvirkede varer Salgsprisen FAL Genstande, som den sikrede har tilvirket til salg Halvfabrikata og råvarer Salgsprisen Fradrag for salgsomkostninger, undgået handelsrisiko og»kontantrabat« Kapitel 26. Erstatningskravet Betalingstidspunktet FAL 24, stk. 1, 1. pkt Acontoudbetaling FAL 24, stk. 1, 2. pkt Renter FAL 24, stk Fordringshavermora Efterbetaling Tilbagesøgning condictio indebiti Tilbagesøgning af udbetalt erstatning Tilbagesøgning af for meget betalt præmie Forældelse Forældelse af erstatningskrav FAL Forældelsesfristens begyndelse og suspension Særlige forældelsesfrister Afbrydelse af forældelse

20 Afkald på forældelse og realitetsforhandlinger Forældelse af rentekrav Forældelsesreglerne før 1. januar årig forældelse årig forældelse Udelukkelse af forældelse Afbrydelse, suspension og afkald på forældelse Forældelse af rentekrav Kapitel 27. Underforsikring og overforsikring Begrebet underforsikring FAL Retsvirkningerne af underforsikring Underforsikring og selvrisiko Forsikring au premier risque og brøkdelsforsikring Fuldværdiforsikring Overforsikring Kapitel 28. Dobbeltforsikring Begrebet dobbeltforsikring Gyldige og»virksomme«forsikringsaftaler Forsikring af en interesse Forsikring af samme interesse Forsikring mod samme fare Retsvirkningerne af dobbeltforsikring Solidarisk hæftelse FAL Solidarisk hæftelse og regres FAL Subsidiær hæftelse FAL 43, stk. 1, 1. pkt Proratahæftelse FAL 43, stk. 1, 2. pkt Kombineret subsidiær hæftelse og proratahæftelse Ansvarsfrihed FAL 43, stk Forsikringstagerens ret til opsigelse Forsikringstagerens oplysningspligt FAL Dobbeltforsikringsoverenskomster

21 Kapitel 29. Forsikring af tredjemands interesse Almindeligt om FAL Hvilke personer omfattes af 54? Det generelle fortolkningsprincip Ejere Endelige ejere Betingede ejere Kreditorbeskyttelse Panthavere Indehavere af tinglige rettigheder Den der bærer faren Urigtige oplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden mv. Identifikation Urigtige oplysninger Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Anmeldelse af forsikringsbegivenheden og redningsforanstaltninger Fareforøgelse Sikkerhedsforholdsregler Præmiebetaling Ændring, opsigelse af forsikringen FAL 56, stk Hovedreglen om forsikringstagerens dispositioner Forsikringstagerens retsstridige dispositioner FAL 56, stk Bygningsbrandforsikring Panthaverdeklaration Sø- og transportforsikring af varer Udbetaling af erstatning Den sikredes ret til erstatning FAL 57, stk Udbetaling til forsikringstageren Hovedreglen FAL 57, stk Skade på pantsatte ting FAL Forsikringstagerens afregning Udbetaling til den sikrede Retsstillingen, når der er flere sikrede

22 Kapitel 30. Forsikring og erstatning Regelsystemet og den bærende ide EAL Hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Skadevolderens erstatningspligt Tvivlsom forsikringsdækning Selvforsikring Undladt forsikring og egen skyld Kulanceerstatning Forsikring med bonusret eller selvrisiko Underforsikring Tingsforsikring og driftstabsforsikring Ansvarsforsikring Andre former for skadesforsikring Summaforsikring Personforsikring Undtagelser fra hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Forsæt Den almindelige regel Følger af forsætlige handlinger Grov uagtsomhed Offentlig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven eller søloven Færdselsloven Luftfartsloven Søloven Regresret Almindelige regler EAL 22, stk Regresrettens betydning for den sikredes rettigheder Aftaler om erstatning Konkurrence mellem den sikredes erstatningskrav og selskabets regreskrav Regresaftaler Den praktiske baggrund

23 Kapitel 31. Ejendomsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Den almindelige regel Tilfælde, hvor skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden er pludselig Tilfælde, hvor skaden skyldes»almindelig brug«eller er»påregnelig« Brand (ildsvåde) Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning Vandskader Den almindelige regel Udstrømning og udsivning Voldsomt skybrud eller tøbrud Oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb Frostskader Rørskader Storm og skypumper Snetryk Tyveri og hærværk Glas og kummer Svamp Insekter Krig Naturforstyrrelser mv Kapitel 32. Ejerskifteforsikring Indledning Lovgivningen

24 32.3. Kort om retstilstanden ved mangler ved fast ejendom De første 10 år med ordningen og nyt udvalgsarbejde I hvilket omfang bliver sælgers ansvar reduceret Forholdet mellem mangelsbegrebet og huseftersynsordningens definition af skader Fysiske mangler og funktionelle mangler Nærmere om bygningsundersøgelsen nu og i fremtiden Den bygningssagkyndiges ansvar Ankenævnet for Huseftersyn Nu disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring Forsikringen omfatter alle bygninger på grunden Skadebegrebet Skaden/skaderisikoen skal have været til stede ved overtagelsen Undtagelser Forhold omtalt i tilstandsrapporten (punkt 4a i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Bygningens funktionsforhold (punkt 4b i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Ny dækning for forøgede byggeudgifter Forhold køberen kendte til (punkt 4d i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Erstatning fra anden side (punkt 4e i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Almindelig slitage/manglende vedligeholdelse (punkt 4f i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Tillæg til tilstandsrapport Erstatningsopgørelse udløb af bygningsdelens levetid (punkt 4g 24

25 i Dækningsomfang for ejerskifteforsikring) Selvrisiko Teknisk bistand og genhusning Ikrafttrædelse og overgangsordning Kapitel 33. Indboforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Den almindelige regel FAL Forsikringstageren Ægtefælle og samlever(ske) Bofællesskab og kollektiv Børn Medhjælp i husholdningen Feriegæster og logerende Når man forlader den dækkede personkreds Kreditkøbssælgere og panthavere Lån, leje og opbevaring (depositum) Lån Leje Opbevaring (Depositum) Praksis Hvor dækker forsikringen? Den almindelige regel Ting, der befinder sig i eller ved helårsboligen Ting, der midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen Loft- og kælderrum Fritidshuse, campingvogne mv Hvad omfatter forsikringen? Privat indbo Andre ting Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Brand (ildsvåde) Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere