Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave"

Transkript

1 Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005

2 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige regler Vssmetingsregler Lovvalgsregler Skadesforsikring Saerligt orti ansvarsforsikring for motorkaret0jer Livsforsikring 18 Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring Den retlige regulering Tilsyn med forsikringsvirksomhed Regler om god skik Forbrugerbeskyttelse ved markedsf0ring Forbrugerombudsmanden Forsikringsankenaevnet og domstolene Beskyttelse af den frie konkurrence Beskyttelse af persondata Regulering af forsikringsaftalen Den faktiske styring 30 Kapitel 3. Forsikringsaftalen Begrebet forsikringsaftale Interessen i forsikring Begrebet interesse 35 IX

3 2.2. Interessen ved skadesforsikring Kravet om lovlig og okonomisk interesse Interessen ved summaforsikring Pligt til at tegne forsikring Forsikringstagerens pligt Selskabets pligt Lovpligtige forsikringer Andre forsikringer - branchekutyme/ forsikringspraksis Aftalens indgàelse Risikooplysninger Tegning med skriftlig forsikringsbegaering Tegning uden skriftlig forsikringsbegaering Forbrugerforsikringer Erhvervsforsikringer Pligt til at afgive (rigtige) risikooplysninger Pligtens indhold Pligtens tidsmsssige udstrsekning Saerligt om afgivelse af helbredsoplysninger ved personforsikring Seerligt om aftalens parter Selskabets ràdgivnings- og informationspligt Policen og forsikringsbetingelserne Policen - kongruens og rettidighed Rettidighed Kongruens Forsikringstagerens fortrydelsesret Fortolkning af forsikringsaftalen Kontraktstyper Fortolkning af standardkontrakter Klarhedsreglen Den»bundne«fortolkning (vedtagne fagudtryk mv.) Den»naturlige«ordfortolkning Formàlsbestemt fortolkning Fortolkning af»agreed documents« Fortolkning af individuelle kontrakter Urimelige aftalevilkàr - Aftalelovens 36 og 38 e Aftalevilkàr i strid med branchekutyme/praksis Selskabets aendringer af aftalevilkàrene Aftalens fornyelse/fortssettelse eller ophor Aftalens fornyelse/fortssettelse 102 X

4 8.2. Aftalens ophor ved opsigelse Forbrugerforsikring Erhvervsforsikring Sserlige lovregler om opsigelse Aftalens ophor af andregrunde 109 Kapitel 4. Forsikringstiden Begrebet forsikringstid Parternes pligter Forsikringstagerens pligter Selskabets pligter 113 Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden Begrebet forsikringsbegivenhed Kravet om kausalitet og adsekvans Àrsagsraskken frem til forsikringsbegivenheden Fiere forsikringsbegivenheder Àrsagsraekken fra forsikringsbegivenheden til skadesfolgerne Beviset for àrsagssammenhaeng Adaekvate folgeskader og tab Forsikringsbegivenheden og forsikringstiden Skadesàrsagsprincippet Konstateringsprincippet og skadesvirkningsprincippet Claim made princippet Diagnoseprincippet Anmeldelse af forsikringsbegivenheden 139 Kapitel 6. Forhold der kan fore til nedssettelse eller bortfald af forsikringsydelsen Indledning Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Indledning Forsajt Bevisbyrde, beviskrav og bevisdata Forsa;tsgrader Fuldbyrdelsesmomentets placering Kravet om kausalitet og adaekvans Fiere forsikringsbegivenheder Uagtsomme skadesfolger og casus mixtus-ansvar 159 XI

5 2.3. Grov uagtsomhed Begrebet og fastsaettelsen af et kriterium i praksis Bevisregler og àrsagskrav Grov uagtsomhed ved forskellige forsikringstyper Nedsasttelse eller bortfald af forsikringsydelsen Undtagelserne til FAL Alderskriteriet Det psykiske kriterium Forsvarlige redningsforanstaltninger Simpel uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Urigtige risikooplysninger Bedommelsestemaet Den objektive vurdering Svig mv Forssetlig og uagtsom afgivelse Bortfald af erstatningen Nedssettelse af erstatningen God tro Lempelsesreglen i FAL 6, stk Retsvirkning ifolge aftalen Selskabets uagtsomhed Selskabets reklamationspligt Risikodifference - risikoforagelse Begreberne risikoforagelse (fareforagelse), risikoformindskelse og risikodifference Skadesforsikring Formkrav og krav om relevans Subjektiv og objektiv risikoforagelse Selskabets reklamationspligt Retsvirkninger Livsforsikring Formkrav og krav om relevans Retsvirkninger Syge- og ulykkesforsikring Formkrav og krav om relevans og viden Retsvirkninger Selskabets reklamationspligt Sikkerhedsforskrifter Skadesforsikring 236 XII

6 Bedommelsestema Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Den objektive vurdering Krav om forsommelse (uagtsomhed) Krav om kausalitet Bevisregler Retsvirkninger Identifikation Syge- og ulykkesforsikring Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Retsvirkninger Den sikredes afvaerge- og tabsbegrasnsningspligt Skadesforsikring Afveerge- og tabsbegransningspligtens indhold Tilsidestettelse af pligten Retsvirkninger ved tilsidesasttelse af pligten Omkostninger og tab ved forsvarlige foranstaltninger Syge- og ulykkesforsikring Tabsbegraensningspligtens indhold Retsvirkningerne af overtoedelse Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, risikoforagelse, sikkerhedsforskrifter og tabsbegraensningspligt Afgrasnsningsproblemer Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og risikoforagelse Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og tabsbegraensningspligten Risikoforagelse og sikkerhedsforskrifter Risikoforagelse og tabsbegrasnsningspligten Sikkerhedsforskrifter og tabsbegrasnsningspligt Prsemien Lovregler om praemiens betaling Formkrav til selskabets opkraavning og opsigelse Rigtig betaling af pramien Retsvirkningerne af prsemierestance Gebyrer ved forsinket betaling 285 XIII

7 8.6. Udeblivelse af retsvirkninger Henstand med betaling Adresseaendring Underforsikring Begrebet underforsikring Retsvirkninger Fravigelse af lovreglen -»au premier risque«og brakdelsforsikring Forsinket anmeldelse af forsikringsbegivenheden Formkrav Retsvirkningerne af forsinket anmeldelse 291 Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning Tilbagebetalingskrav - condictio indebiti Identifikation Modregning 303 Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse Begrebet tredjemands interesse Den varnede personkreds Ejer Kreditgiver Panthaver Indehaver af anden tinglig rettighed Beerer af risikoen for tingskade Forsikringstagerens, den sikredes og selskabets retsstilling Fer forsikringsbegivenhedens indtaeden Efter forsikringsbegivenhedens indtreeden Identifikation Almindelige principper Bygningsbrandforsikring 318 Kapitel 9. Erstatningens opgorelse - grundlaeggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger Indledning Tingsforsikring Skadesforsikringens grundprincip Erstatningens fastsasttelse - generelt Partiel skade Totalskade, tyveri mv 329 XIV

8 Takseret police Tilvirkede genstande Erstatningens (ydelsens) fonti mv Personforsikring Forsikringssvig Dobbeltforsikring Kumulation eller fradrag Tingsforsikring og ansvarsforsikring mv Personforsikring Den sikredes informationspligt Selskabernes indbyrdes regres Forrentning af forsikringsydelsen og sagsomkostninger Renter ved forsinket betaling Sagsomkostninger 347 Kapitel 10. Foraeldelse af forsikringskrav De almindelige regler om foraeldelse - FAL Passivitetsgrundsaetningen Rigtig anmeldelse af kravet Seerligt om forasldelse af selskabets ydelse (forsikringsydelsen) Tingsforsikring Personforsikring Foraeldelsesfristens begyndelsestidspunkt Forsikringsbegivenhedens indtreeden Sasrligt om sygdomsdaekningen - Diagnosens fastsasttelse Ulykkestilfasldets eller sygdommens forste folger manifesterer sig Invaliditetens stationaertidspunkt Méngradens fastsasttelse Kravets opgorelse i kroner og 0re Valget Ansvarsforsikring Andre forsikringer Kontraktbestemt foraldelse Sasrligt om forseldelse af forsikringstagerens ydelse 385 Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler Indledning Forsikring og erstatningsansvar 387 XV

9 2.1. Tingsforsikring og driftstabsforsikring Hovedreglen om ansvarsfrihed (EAL 19, stk. 1) Undtagelserne om erstatningspligt Skader, der forvoldes forsastligt eller ved grov uagtsomhed (EAL 19, stk. 2 nr. 1) Skader, der forvoldes ved udovelse af offentlig eller erhvervsmaessig virksomhed osv. (EAL 19, stk. 2 nr. 2) Skader, der forvoldes af arbejdstagere (EAL 19, stk. 3) Ansvar efter fasrdselsloven, luftfartsloven og soloven (EAL 21) Arbejdsgiverens ansvarsforsikring (EAL 19, stk. 3) Andre forsikringer Selskabets regresret Skadesforsikring (EAL 22, stk. 1) Personforsikring (EAL 22, stk. 2) Lempelsesregler 400 Kapitel 12. Mulighederne for at fa prevet selskabets afgorelse Domstolene Ankenaevnet for Forsikring Indledning Naevnets sammensastning Naevnets kompetence Nasvnets sagsbehandling og afgorelse Voldgift Kundepaneler og Kundeombud 412 Speciel Del Kapitel 13. Motorkflretojsforsikring Ansvars- og kaskoforsikring - fselles vilkàr Personkreds Geografisk afgraensning Objektiv afgrasnsning af selskabets risiko Selskabets informationspligt mv Ansvarsforsikring Dajkningsomràde Ansvar efter fserdselsloven 424 XVI

10 Skadelidtes retssstilling Ved skader sket i Danmark - selskabets hasftelse Ved skader sket i udlandet - skadelidtes reprassentation mv Selskabets regresret Lovmasssig regres Regres ved udlejning Regres ved misbrug af hase praveskilte Policemasssig regres Grov hensynsloshed - fserdselslovens 108, stk Forsset Skader forvoldt af uforsikrede og ukendte motorkaretojer Skadesopgorelse Kaskoforsikring Forsikringens skadesbegreb Saerligtomnedstyrtningafgenstande Saerligt om tilbehor Ansvarsfraskrivelsesklausuler Objektiv afgrsensning af selskabets risiko Mekaniske dele Bearbejdning eller behandling Vejrligets pàvirkning, slitage mv Subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler (Tilregnelsesklausuler) Forsaet Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Sikkerhedsforskrifter Ubetinget (objektiv) og betinget (subjektiv) identifikation Skadesopgorelse Almindelig daekning Reparation/kontanterstatning/nyvserdierstatning Transportomkostninger Udvidet daekning Sasrlig nyvasrdierstatning Erstatning for vasrdiforringelse Afsavnserstatning Kreditgivers retsstilling 470 XVII

11 Kapitel 14. Ulykkesforsikring Indledende bemasrkninger om aftalekonstruktioner (forsikringsformer) Den individuelle ulykkesforsikring Personkreds 477 Geografisk afgraensning 478 Tidsmaessig afgraensning 478 Forsikringstyper 480 Saerligt om fritidsulykkesforsikring - afgrasnsning af fritidsskade over for arbejdsskade 481 Forsikringsbegivenheden - begrebet ulykkestilfeelde 484 Bevisregler definitionen 488 Den gamie ulykkesdefinition 491 Tilfaeldig indvirkning 492 Viljeskravet Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment De regulaere og de irregulsere ulykkesskader Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment og FAL 18, stk Selvmord og forsog pà selvmord Kravet om en pludselig indvirkning Kravet om en udefra kommende indvirkning Udvidelse af definitionen -F&P's henstilling Indvirkning pà legemet og pàviselig legemsbeskadigelse Andre definitioner Aftalen indeholder ingen ulykkesdefinition Udvidelse af ulykkesbegrebet - daekning af visse sygdomme Objektiv afgraensning af selskabets risiko Afgraensning over for sygdom - sygdomsklausuler Besvimelse eller ildebefindende Smitte, insektstik, allergier, forgiftning fra mad, eller medicin mv Psykisk skade Folger af lsegelig behandling mv Krig, naturkatastrofer mv Farlig sport, slagsmàl og strafbare handlinger Farlig sport Saerlig sportsdaekning (undtagelse til undtagelse) Slagsmàl 552 XVIII

12 4.9. Tandskader som folge af spisning og tygning Subjektiv afgraensning af selskabets risiko Strafbare handlinger Forsaet Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Fastsaettelse af forsikringsydelsen Erstatning ved invaliditet/mén Ansaettelse af méngraden - forelaeggelse for Arbejdskadestyrelsen mv Tabellarisk ansaettelse af invaliditetsgraden Saerligt om faginvaliditet Forudbestàende invaliditet Udmàling af erstatning Saerligt om udbetaling af erstatning til born Dodsfaldserstatning Selskabets ret til at kraeve obduktion Retten til forsikringssummen Dagpenge Behandlingsudgifter Tandskade Andre behandlingsudgifter 603 Kapitel 15. Livsforsikring Indledning Personkreds Geografisk afgraensning Tidsmaessig afgraensning Koncession Forsikringsformer Individuel livsforsikring Gruppelivsforsikring/kollektiv livsforsikring Saerlige policemaessige forhold Fripolice Tilbagekobsvaerdi (genkobsvaerdi) Belàning Bonus Praemiefritagelse Mortifikation Forsikringsbegivenheden 616 XIX

13 9. Livsbetinget erstatning Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbegivenhed, anmeldelse, forsikringstid og daekningsprincipper Bedemmelse af erhvervsevnetabet Betydningen af fleksjob Betydningen afoffentlig fortidspension Ansvarsfraskrivelser Vilkàr om praemiefritagelse Kontraktbestemt foraeldelse Dodsfaldserstatning Dodsbegrebet og dodskriterier Begunstigelseserklaeringer og retten til forsikringssummen Indsaettelse og tilbagekaldelse af begunstigelse - legai kompetence og habilitet Formkrav Standardklausuler Individuelle klausuler Genkaldelig og uigenkaldelig begunstigelse Den begunstigedes retsstilling For d0dsfaldet Efter dodsfaldet - generelt om fortolkning af begunstigelseserklaeringer jegtefaellens retsstilling Berns retsstilling »Arvingers«retsstilling »Naermeste pàrarendes«retsstilling De begunstigedes retsstilling i forhold til tvangsarvinger Retsvirkningerne nàr der ikke er indsat nogen begunstiget Saerligt om samboendes retsstilling Fortabelse af retten til forsikringssummen Saerlige regler om selvmord Den begunstigedes eller den sikredes forsaetlige fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Overdragelse og pantsaetning af policen Kreditorforfelgning mod policen 660 XX

14 Indhoìdsfortegnelse Bilagl 665 Bilag2 671 Bilag3 677 Bilag4 695 Bilag5 697 Litteraturliste 707 Doms-og ankenaevnsregistre m.v 711 Stikordsregister 735 XXI

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad

Læs mere

Revision af forsikringsaftaleloven

Revision af forsikringsaftaleloven NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af 18.12.1998

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere