Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave"

Transkript

1 Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

2 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige regler Værnetingsregler Lovvalgsregler Skadesforsikring Særligt om ansvarsforsikring for motorkøretøjer Livsforsikring 19 Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring Den retlige regulering Tilsyn med forsikringsvirksomhed Regler om god skik Forbrugerbeskyttelse ved markedsføring Forbrugerombudsmanden Forsikringsankenævnet og domstolene Beskyttelse af den frie konkurrence Beskyttelse af persondata Regulering af forsikringsaftalen Den faktiske styring 33 VII

3 Kapitel 3. Forsikringsaftalen Begrebet forsikringsaftale Interessen i forsikring Begrebet interesse Interessen ved skadesforsikring Kravet om lovlig og økonomisk interesse Interessen ved summaforsikring Pligt til at tegne forsikring Forsikringstagerens pligt Selskabets pligt Lovpligtige forsikringer ,2. Andre forsikringer - branchekutyme/ forsikringspraksis Aftalens indgåelse Risikooplysninger Tegning med skriftlig forsikringsbegæring Tegning uden skriftlig forsikringsbegæring Forbrugerforsikringer Erhvervsforsikringer Pligt til at afgive (rigtige) risikooplysninger Pligtens indhold Pligtens tidsmæssige udstrækning Særligt om afgivelse af helbredsoplysninger ved personforsikring Særligt om aftalens parter Selskabets rådgivnings- og informationspligt Policen og forsikringsbetingelserne Policen - kongruens og rettidighed Rettidighed Kongruens Forsikringstagerens fortrydelsesret Fortolkning af forsikringsaftalen Kontrakttyper Fortolkning af standardkontrakter Klarhedsreglen Den»fagbundne«fortolkning (vedtagne fagudtryk mv.) Den»naturlige«ordfortolkning Formålsbestemt fortolkning 96 VIII

4 7.3. Fortolkning af»agreed documents« Fortolkning af individuelle kontrakter Urimelige aftalevilkår-aftalelovens 36 og 38 c Aftalevilkår i strid med branchekutyme/praksis Selskabets ændringer af aftalevilkårene Aftalens fornyelse/fortsættelse eller ophør Aftalens fornyelse/fortsættelse Aftalens ophør ved opsigelse Forbrugerforsikring Erhvervsforsikring Særlige lovregler om opsigelse Aftalens ophør af andre grunde 118 Kapitel 4. Forsikringstiden Begrebet forsikringstid Parternes pligter Forsikringstagerens pligter Selskabets pligter 123 Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden Begrebet forsikringsbegivenhed Kravet om kausalitet og adækvans Årsagsrækken frem til forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder? Årsagsrækken fra forsikringsbegivenheden til skadesfølgerne Beviset for årsagssammenhæng Adækvate følgeskader og tab Forsikringsbegivenheden og forsikringstiden Skadesårsagsprincippet Konstateringsprincippet og skadesvirkningsprincippet Claim made princippet Diagnoseprincippet Anmeldelse af forsikringsbegivenheden 153 Kapitel 6. Forhold der kan føre til nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Indledning Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Indledning 156 IX

5 2.2. Forsæt Bevisbyrde, beviskrav og bevisdata Forsætsgrader Fuldbyrdelsesmomentets placering Kravet om kausalitet og adækvans Flere forsikringsbegivenheder Uagtsomme skadesfølger og casus mixtus-ansvar Grov uagtsomhed Begrebet og fastsættelsen af et kriterium i praksis Bevisregler og årsagskrav Grov uagtsomhed ved forskellige forsikringstyper Nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Undtagelserne til FAL Alderskriteriet Det psykiske kriterium Forsvarlige redningsforanstaltninger Simpel uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Urigtige risikooplysninger Bedømmelsestemaet Den objektive vurdering Svig mv Forsætlig og uagtsom afgivelse Bortfald af erstatningen Nedsættelse af erstatningen God tro Lempelsesreglen i FAL 6, stk Retsvirkning ifølge aftalen Selskabets uagtsomhed Selskabets reklamationspligt Risikodifference - risikoforøgelse Begreberne risikoforøgelse (fareforøgelse), risikoformindskelse og risikodifference Skadesforsikring Formkrav og krav om relevans Subjektiv og objektiv risikoforøgelse Selskabets reklamationspligt Retsvirkninger 250

6 4.3. Livsforsikring Formkrav og krav om relevans Retsvirkninger Syge-og ulykkesforsikring Formkrav og krav om relevans og viden Retsvirkninger Selskabets reklamationspligt Sikkerhedsforskrifter Skadesforsikring Bedømmelsestema Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Den objektive vurdering Krav om forsømmelse (uagtsomhed) Krav om kausalitet Bevisregler Retsvirkninger Identifikation Særligt om indbrudstyveri ved familieforsikring Syge-og ulykkesforsikring Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Retsvirkninger Den sikredes afværge-og tabsbegrænsningspligt Skadesforsikring Afværge- og tabsbegrænsningspligtens indhold Tilsidesættelse af pligten Retsvirkninger ved tilsidesættelse af pligten Omkostninger og tab ved forsvarlige foranstaltninger Syge-og ulykkesforsikring Tabsbegrænsningspligtens indhold Retsvirkningerne af overtrædelse Afgrænsningsproblemer Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og risikoforøgelse Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og tabsbegrænsningspligten 307 XI

7 Risikoforøgelse og sikkerhedsforskrifter Risikoforøgelse og tabsbegrænsningspligten Sikkerhedsforskrifter og tabsbegrænsningspligt Præmien Lovregler om præmiens betaling Formkrav til selskabets opkrævning og opsigelse Rigtig betaling af præmien Retsvirkningerne af præmierestance Gebyrer ved forsinket betaling Udeblivelse af retsvirkninger Henstand med betaling Adresseændring Underforsikring Begrebet underforsikring Retsvirkninger Fravigelse af lovreglen -»au premierrisque«og brøkdelsforsikring Forsinket anmeldelse af forsikringsbegivenheden Formkrav Retsvirkningerne af forsinket anmeldelse 321 Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning Tilbagebetalingskrav - condictio indebiti Identifikation Modregning 335 Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse Begrebet tredjemands interesse Den værnede personkreds Ejer Kreditgiver Panthaver Indehaver af anden tinglig rettighed Bærer af risikoen for tingskade Forsikringstagerens, den sikredes og selskabets retsstilling Før forsikringsbegivenhedens indtræden Efter forsikringsbegivenhedens indtræden Identifikation Almindelige principper Bygningsbrandforsikring 351 XII

8 Kapitel 9. Erstatningens opgørelse - grundlæggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger Indledning Tingsforsikring Skadesforsikringens grundprincip Erstatningens fastsættelse - generelt Partiel skade Totalskade, tyveri mv Takseret police Tilvirkede genstande Erstatningens (ydelsens) form mv Personforsikring Forsikringssvig Dobbeltforsikring Kumulation eller fradrag Tingsforsikring og ansvarsforsikring mv Personforsikring Den sikredes informationspligt Selskabernes indbyrdes regres Forrentning af forsikringsydelsen og sagsomkostninger Renter ved forsinket betaling Sagsomkostninger 383 Kapitel 10. Forældelse af forsikringskrav Reglerne om forældelse Passivitet Rigtig anmeldelse af kravet Særligt om forældelse af selskabets ydelse (forsikringsydelsen) Tingsforsikring Personforsikring Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Ansvarsforsikring Andre forsikringer Kontraktbestemt forældelse Særligt om forældelse af forsikringstagerens ydelse Overgangsreglerne efter 1. januar XIII

9 Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler Indledning Forsikring og erstatningsansvar Tingsforsikring og driftstabsforsikring Hovedreglen om ansvarsfrihed (EAL 19, stk. 1) Undtagelserne om erstatningspligt Skader, der forvoldes forsætligt eller ved grov uagtsomhed (EAL 19, stk. 2 nr. 1) Skader, der forvoldes ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed osv. (EAL 19, stk. 2 nr. 2) Skader, der forvoldes af arbejdstagere (EAL 19, stk. 3) Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven og søloven (EAL 21) Arbejdsgiverens ansvarsforsikring (EAL 19, stk. 3) Andre forsikringer Selskabets regresret Skadesforsikring (EAL 22, stk. 1) Personforsikring (EAL 22, stk. 2) Lempelsesregler Ansvarsforsikring og flere erstatningsansvarlige 432 Kapitel 12. Mulighederne for at få prøvet selskabets afgørelse Domstolene Ankenævnet for Forsikring Indledning Nævnets sammensætning Nævnets kompetence Nævnets sagsbehandling og afgørelse Voldgift Selskabernes interne klageorganer 444 XIV

10 Speciel del. Udvalgte forsikringstyper 447 Indledning 448 Kapitel 13. Motorkøretøjsforsikring Ansvars-og kaskoforsikring - fælles vilkår Personkreds Geografisk afgrænsning Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Selskabets informationspligt mv Ansvarsforsikring Dækningsområde Ansvar efter færdselsloven Skadelidtes retssstilling Ved skader sket i Danmark - selskabets hæftelse Ved skader sket i udlandet - skadelidtes repræsentation mv Selskabets regresret Lovmæssig regres Regres ved udlejning Regres ved misbrug af prøvemærker Policemæssig regres Grov hensynsløshed - færdselslovens 108, stk Forsæt Skader forvoldt afuforsikrede og ukendte motorkøretøjer Skadesopgørelse Kaskoforsikring Forsikringens skadesbegreb Særligt om nedstyrtning af genstande Særligt om tilbehør Ansvarsfraskrivelsesklausuler Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Mekaniske dele Bearbejdning eller behandling Vejrligets påvirkning, slitage mv Subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler (Tilregnelsesklausuler) Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse 482 XV

11 Sikkerhedsforskrifter Ubetinget (objektiv) og betinget (subjektiv) identifikation Skadesopgørelse Almindelig dækning Reparation/kontanterstatning/nyværdierstatning Transportomkostninger Udvidet dækning Særlig nyværdierstatning Erstatning for værdiforringelse Afsavnserstatning Kreditgivers retsstilling 507 Kapitel 14. Ulykkesforsikring Indledende bemærkninger om aftalekonstruktioner (forsikringsformer) Den individuelle ulykkesforsikring Personkreds Geografisk afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Forsikringstyper Særligt om fritidsulykkesforsikring - afgrænsning affritidsskadeover for arbejdsskade Forsikringsbegivenheden - begrebet ulykkestilfælde Bevisregler definitionen Den gamle ulykkesdefinition Tilfældig indvirkning Viljeskravet Detfremrykkedefuldbyrdelsesmoment De regulære og de irregulære ulykkesskader Detfremrykkedefuldbyrdelsesmoment og FAL 18, stk Selvmord og forsøg på selvmord Kravet om en pludselig indvirkning Kravet om en udefra kommende indvirkning Udvidelse af definitionen -F&P s henstilling Indvirkning på legemet og påviselig legemsbeskadigelse 562 XVI

12 Andre definitioner Aftalen indeholder ingen ulykkesdefinition Udvidelse af ulykkesbegrebet -dækning af visse sygdomme Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Afgrænsning over for sygdom - sygdomsklausuler Besvimelse eller ildebefindende Smitte, insektstik, allergier, forgiftning fra mad, eller medicin mv Psykisk skade Følger af lægelig behandling mv Krig, naturkatastrofer mv Farlig sport og slagsmål Farlig sport Særlig sportsdækning Slagsmål Tandskader som følge af spisning og tygning Subjektiv afgrænsning af selskabets risiko (tilregnelsesklausuler) Strafbare handlinger Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Fastsættelse af forsikringsydelsen Erstatning ved invaliditet/mén Ansættelse af méngraden - forelæggelse for Arbejdskadestyrelsen mv Tabellarisk ansættelse af invaliditetsgraden Ansættelse uden for tabel Særligt om faginvaliditet Forudbestående invaliditet Udmåling af erstatning Særligt om udbetaling af erstatning til børn Dødsfaldserstatning Selskabetst mulighed for at kræve obduktion Retten til forsikringssummen Dagpenge Behandlingsudgifter Tandskade Andre behandlingsudgifter 650 XVII

13 Kapitel 15. Livs- og pensionsforsikring Indledning Koncession og grundformerne G Præsentation af forsikringsformer Livsforsikring Individuel livsforsikring Gruppelivsforsikring/kollektiv livsforsikring Pensionsforsikring Fortsættelsesforsikring Lovregulering Forsikringstekniske forhold mv Fripolice Tilbagekøbsværdi (genkøbsværdi) Belåning Bonus Mortifikation Aftalen Særligt om gruppeforsikring Aftalens parter Indgåelse af aftalen Særligt om selskabets muligheder for at ændre aftalen Dækningen - ydelsesformer Dødfaldssum Forsikringsbegivenheden Dødsbegrebet og dødskriterier Begunstigelseserklæringer og retten til forsikringssummen Indsættelse og tilbagekaldelse af begunstigelse - legal kompetence og habilitet Formkrav Standardklausuler Individuelle klausuler Genkaldelig og uigenkaldelig begunstigelse Den begunstigedes retsstilling Før dødsfaldet Efter dødsfaldet - fortolkning af begunstigelseserklæringer Ægtefællens retsstilling Børns retsstilling »Arvingers«retsstilling 686 XVIII

14 »Nærmeste pårørendes«retsstilling Tvangsarvingers retsstilling Boslod og tvangsarvelod Krav efter arvelovens 11, stk Retsvirkningerne når der ikke er indsat nogen begunstiget Fortabelse af retten til forsikringssummen Særlige regler om selvmord Den begunstigedes eller den sikredes forsætlige fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Invalidesum Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Dækning af visse kritiske sygdomme Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Erhvervsevnetab Forsikringsbegivenheden, anmeldelse, forsikringstid og dækningsprincipper Ydelseskriterier Betydningen af fleksjob Betydningen af offentlig førtidspension Kravets stilling i forskellige relationer Erhvervsevnetab før og efter fripolice/genkøb Beregning af karenstid Erhvervsevnetab og leverandørskifte Retten til erhvervsevnetabsydelsen Præmiefritagelse Alderspension Invalidepension Efterladtepension Certifikattabsforsikring Ansvarfraskrivelser Kontraktbestemt forældelse Overdragelse og pantsætning af forsikringen Kreditorforfølgning mod forsikringen 727 XIX

15 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Litteraturliste 775 Doms- og ankenævnsregistre mv 779 Stikordsregister 811 XX

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Revision af forsikringsaftaleloven

Revision af forsikringsaftaleloven NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af 18.12.1998

Læs mere

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere