Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave"

Transkript

1 Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003

2 Kap. 1. Ide, teknik og organisation Risiko og minimering af risiko Risk management og forsikring Forsikringens teknik Organisation Forsikringsselskaber Aktieselskaber Gensidige selskaber Den praktiske virkelighed 4 Kap. 2. Historie Enkeltforsikring Middelalderen Søforsikring Brandforsikring Livsforsikring Ansvarsforsikring Ulykkes- og sygeforsikring Nyeretid Kombineret forsikring All risk-forsikring 13 Kap. 3. Funktion Tryghed Skadesforebyggelse Sikkerhedsforholdsregler Tilsyn Lægeundersøgelser Særlig virksomhed Kreditgrundlag 18 VII

3 3.4. Erstatningsretten Ansvarsforsikring Tingsforsikring Arbejdsskadesikring 21 Kap. 4. Forsikringslovgivningen Forsikringsaftaleloven Lovens karakter Lovens område Forsikringsaftaler Genforsikring, coassurance, pools Arbejdsskadesikring Socialforsikring Patientforsikring Lovens systematik og terminologi Systematik Skadesforsikring Summaforsikring, personforsikring Forsikringstageren og den sikrede Forsikringsydelse og forsikringssum Lovens fravigelighed Fravigelige og ufravigelige regler Ufravigelige regler og risikoafgrænsning Lov om forsikringsvirksomhed Historie EU-direktiverne Formål Koncession Tilsyn Offentlighed Anden lovgivning 38 Kap. 5. International privatret FAL, geografisk afgrænsning Udenlandske forsikringsselskaber EU-direktiverne, Romkonventionen Risikolandets lov Valgmuligheder Frit lovvalg Store risici Masserisici 42 VIII

4 Livsforsikring Ordre public, ufravigelige regler Vedtagelsesproblemet 45 Kap. 6. Forsikringsaftalen Forsikringsbegæringen Selskabets tilbud, brochurer mv Forsikringstagerens fortrydelsesret Pligt til at tegne forsikring Begrundelse Pligt ifølge lov Pligt ifølge aftale Pligt ifølge sædvane Selskabets beslutningsproces, usaglige hensyn Forsikringspolicen Tilbagekaldelse af forsikringspolice Pligt til at udstede forsikringspolice Forsinkelse med udstedelse af forsikringspolice Uoverensstemmelse mellem forsikringspolice og begæring Det teoretiske udgangspunkt Uoverensstemmelse til skade for forsikringstageren Uoverensstemmelse til fordel for forsikringstageren 65 Kap. 7. Forsikringsvilkårene Police og forsikringsvilkår Individuelle forsikringsvilkår og standardvilkår Forsikringsvilkår som adhæsionskontrakter og agreed documents Udarbejdelse af forsikringsvilkår Fortolkning af forsikringsvilkår Parternes fælles vilje Naturlig sproglig forståelse Uklarhedsreglen Formålsbestemt fortolkning Lovbestemt fortolkning 78 IX

5 7.6. Aftaleloven 36 og 38 c. Tilsidesættelse af forsikringsvilkår Ændring af forsikringsvilkår 82 Kap. 8. Salgskanaler og rådgivningsansvar Assurandører Assurandørens stillingsfuldmagt Accept af forsikringsbegæringer Fortolkning af forsikringsvilkår Præmieberegning Afkald på rigtige risikooplysninger (FAL 4-7) Afkald på sikkerhedsforholdsregler (FAL 51) Skadesanmeldelse mv. (FAL 21) Assurandørens urigtige oplysninger i øvrigt Forsikringsmæglere Rådgivningsansvar Enkelte tilfælde Andre medarbejderes fuldmagt 112 Kap. 9. Risikooplysninger Den historiske baggrund Spørgsmålene i forsikringsbegæringen Tavshedspligt Hvornår skal der gives oplysninger? Oplysningspligt eller svarpligt? - FAL Hvornår foreligger der overtrædelse af svarpligten? Forsikringstegning uden begæring Svigagtigt urigtige oplysninger - FAL Andre urigtige oplysninger i ond tro - FAL Reglen om ansvarsfrihed-fal 6, stk Proratareglen - FAL 6, stk Kausalitetsreglen - FAL 6, stk Retten til præmie Forsikringsaftalelovsudvalgets overvejelser Urigtige oplysninger i god tro - FAL 5, stk Almindelige tilfælde Assurandørens medvirken Opsigelsesret Korrigering af urigtige oplysninger 149

6 9.12. Oplysninger givet af en anden end forsikringstageren - Identifikation Beskrivelse af oplysninger i policen-fal 10, stk Tab af beføjelser Reklamationspligt- FAL Viden om urigtige oplysninger -FAL 9, Lied Betydningsløse urigtige oplysninger -FAL 9, 2. led 161 Kap. 10. Forsikringstiden Forsikringstidens begyndelse Aftaler om forsikringstidens begyndelse Lovregler om forsikringstidens begyndelse -FAL Lovpligtig forsikring Forsikringstiden og forsikringsbegivenheden Skadesårsagsprincippet Forsikringsbegivenheden og faren for forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder Serieskadeklausul Skadesvirkningsprincippet »Claims made« Diagnoseprincippet Forsikringstidens ophør Ophør på grund af opsigelse Ophør på grund af bortfald af interesse Ophør på grund af bortfald af fare Ophør på grund af undladt præmiebetaling Forsikringstidens forlængelse - FAL Kap. 11. Præmien Præmiens størrelse Stempelafgift og gebyrer Forfaldsdagen-FAL Betalingsstedet og betalingsmåden Påkrav og påmindelse om præmiebetaling Adresse og adresseændring Henstand og lignende 198 XI

7 11.8. Opsigelse på grund af undladt præmiebetaling -FAL FAL 13 - lovens tekst Opsigelse hvor første præmie ikke er betalt Opsigelse hvor en senere præmie ikke er betalt Bygningsbrandforsikring Livsforsikring Forsikringstidens ophør på grund af undladt præmiebetaling -FAL FAL 14 - lovens tekst Forsikringsvilkårene I strid med praksis ikke at sende påmindelse Bygningsbrandforsikring Forsikringstidens genindtræden (ansvarets genindtræden) Præmiebetaling som betingelse for ikrafttræden Forsikringsaftalens ophør på grund af undladt præmiebetaling - FAL Selskabets ret til præmie -FAL Forsikringsaftalelovsudvalgets forslag til præmiebetalingsregler 214 Kap. 12. Forsikringsbegivenheden, dens årsager og følger Forsikringsbegivenheden Beviset for forsikringsbegivenheden Forsikringsbegivenhedens årsager Årsagskonkurrence Samvirkende skadesårsager Hovedårsagslæren Fordelingslæren Forsikringsbegivenhedens følger Det teoretiske udgangspunkt Naturlige følger Tyveri af betalingskort og lign Ting der ikke er omfattet af forsikringen Interesser der ikke omfattes af forsikringen Ikke-naturlige følger - adækvans og rimelighed 232 XII

8 Kap. 13. Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Forsæt (Dolus) FAL 18, stk Begrebet forsæt Bevisbyrden for forsæt Følger af forsætlige handlinger Børn-FAL 19, stk. 1, 1. led Psykisk handicappede FAL 19, stk. 1,2. led Sindssygdom (psykose) Åndssvaghed (Oligofreni) Forbigående sindsforvirring og lignende tilstand Afværgehandlinger FAL 19,stk Afværgehandlinger og negotiorum gestio Afværgehandlinger og redningsforanstaltninger Grov uagtsomhed (culpa lata) FAL 18,stk.2, l.pkt Begrebet grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse som grov uagtsomhed Vilkårsbestemmelser om grov uagtsomhed Bevisbyrden forgrov uagtsomhed Børn - Psykisk handicappede - Afværgehandlinger Livsforsikring Ansvarsforsikring Simpel uagtsomhed (Culpa levis) FAL 20, l.pkt Begrebet simpel uagtsomhed Bevisbyrden for simpel uagtsomhed Afkortning i erstatning - FAL pkt.. 2. Ied Selvforskyldt beruselse FAL pkt.. 1. led Begrebet selvforskyldt beruselse Vilkårsbestemmelse om selvforskyldt beruselse Bevisbyrden for selvforskyldt beruselse Det generelle princip Måling af alkoholpromillen 280 XIII

9 Promillens størrelse - Den juridiske teori Almindelige tilfælde Færdselssager Andre årsagsmuligheder Børn - Psykisk handicappede -Afværgehandlinger Tredjemands fremkaldelse af forsikringsbegivenheden - Identifikation Hovedreglen Brandforsikring Livsforsikring Forsikringsvilkår om identifikation Det generelle princip Familieforsikring - Tyveri og hærværk Familieforsikring - erstatningsansvar Autokaskoforsikring Arbejdsforhold Selskabsforhold Faktisk interessefællesskab - Papirløse samlivsforhold Samejeforhold Overladelse af dispositionsadgang 302 Kap. 14. Fareforøgelse Den historiske udvikling Fareforøgelse og risikooplysninger Fareforøgelse og bristende forudsætninger Fareforøgelse ved skadesforsikring Fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden -FAL Virkningerne af fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden Reglen om ansvarsfrihed -FAL 45, stk Proratareglen Kausalitetsreglen - FAL 45, stk Opsigelsesret - FAL Fareforøgelse med tredjemands vilje eller viden - Identifikation 313 XIV

10 14.3. Fareforøgelse ved livsforsikring Den historiske baggrund FAL Professionel sport og farlig sport Krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Krigsklausuler Begreberne krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Fareforøgelse ved ulykkes- og sygeforsikring -FAL Fareforøgelse og objektiv ansvarsfraskrivelse Fareforøgelse og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 327 Kap. 15. Sikkerhedsforholdsregler Sikkerhedsforholdsregler og den sikredes handlefrihed Sikkerhedsforholdsregler ved skadesforsikring -FAL Den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Virkningerne af den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Bevis for overtrædelse Forsætlig og uagtsom overtrædelse Årsagsforbindelse Selskabets viden om overtrædelse Reklamationspligt Opsigelse Tredjemands overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler - Identifikation Sikkerhedsforholdsregler ved livsforsikring Sikkerhedsforholdsregler ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Sikkerhedsforholdsregler og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Sikkerhedsforholdsregler og fareforøgelse 346 Kap. 16. Redningsforanstaltninger Karakteristik af reglerne om redningsforanstaltninger. 349 XV

11 16.2. Redningsforanstaltninger ved skadesforsikring -FAL 52, stk. 1, l.pkt Den sikredes undladelse af at foretage redningsforanstaltninger Virkningerne af den sikredes undladelse af at træffe redningsforanstaltninger Bevis for overtrædelse Årsagsforbindelse - FAL 52, stk Tredjemands undladelse af at foretage redningsforanstaltningerldentifikation Omkostningerne ved den sikredes redningsforanstaltninger Forsvarlige foranstaltninger Ekstraordinære foranstaltninger Begivenheder selskabet hæfter for Umiddelbar fare - Almindelige tilfælde Udskiftning og omstilling af låse Omkostningernes art - Tredjemands retsstilling Forsikringsvilkår om redningsforanstaltninger Redningsforanstaltninger ved livsforsikring Redningsforanstaltninger ved ulykkes-og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Redningsforanstaltninger og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Redningsforanstaltninger og sikkerhedsforholdsregler 368 Kap. 17. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Den sikredes undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden Almindelige regler-fal 21, stk Virkningerne af undladt anmeldelse Årsagsforbindelse - FAL 21, stk. 2, l.pkt 372 XVI

12 Bevislempelse-FAL 21, stk. 2,2. pkt Forsikringsvilkår om anmeldelse Tredjemands undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden - Identifikation Selskabets bekræftelse - Dækningstilsagn Begrebet dækningstilsagn Selskabets fejltagelse og god tro Nye argumenter og anbringender 380 Kap. 18. Forsikringsbare interesser Interessen ved skadesforsikring Begrebet interesse Hvornår skal interesse være til stede? Lovlige og ulovlige interesser Økonomiske og ikke-økonomiske interesser Interessen ved summaforsikring 388 Kap. 19. Skadesopgørelse Grundprincippet for skadesopgørelsen Genanskaffelsesprisen Salgsprisen Berigelsesforbudet Kapitalinteresse og afkastningsinteresse (Lucrum cessans) Takseret police Almindelige regler - FAL 39, stk Takseret police ved søforsikring Fordele af forsikringsbegivenheden - Compensatio lucri cum damno Den praktiske fremgangsmåde - Taksator og assurandør Den sikredes medvirken ved skadesopgørelsen -FAL Assurancesvig Den sikredes assurancesvig - FAL Tredjemands assurancesvig - Identifikation. 405 Kap. 20. Erstatning in natura Den almindelige regel Selskabets rabatmuligheder 408 XVII

13 20.3. Opfyldelse in natura umulig Tidspunktet for opfyldelse in natura Genopdukning af bortkomne ting 411 Kap. 21. Erstatning for totalskade Genanskaffelsesprisen - FAL 37, stk Ting, der ikke er ødelagte Transportomkostninger og oprydningsomkostninger Afgifter, leveringsomkostninger mv Prisstigninger og prisfald Genanskaffelse umulig eller urimelig Bevisbyrden Berigelsesforbudet Afskrivningsprincip og handelsværdi - Forholdet til erstatningsretten Fradrag for alder og brug Fradrag for nedsat anvendelighed Fradrag for andre omstændigheder Skadesopgørelse i praksis Selskabets ret til den ødelagte ting - Rudera 424 Kap. 22. Erstatning for partiel skade Forskellige beregningsmåder Reparationsprisen Eget arbejde Nye reservedele Færdigreparation Mangelfuld reparation Skade på reparerede ting Ting der ikke er beskadiget Reparation umulig Nedsat handelsværdi Totalskade eller partiel skade 434 Kap. 23. Erstatning for indbogenstande Grundprincippet - FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning Berigelsesforbudet Begrebet»Indbogenstande« Nedsat nytteværdi Forsikringsvilkår om indskrænket dækning 444 XVIII

14 Kap. 24. Erstatning for fast ejendom Grundprincippet - FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning - Nyværdiforsikring Berigelsesforbudet Væsentlig forringelse - 30 %-reglen Genopførelse Forladte bygninger Følgeudgifter Restværdierstatning Lovliggørelseserstatning Oprydningsomkostninger Huslejetab, flytteomkostninger mv 457 Kap. 25. Erstatning for tilvirkede varer Salgsprisen - FAL Genstande, som den sikrede har tilvirket til salg Halvfabrikata og råvarer Salgsprisen Fradrag for salgsomkostninger, undgået handelsrisiko og»kontantrabat«461 Kap. 26. Erstatningskravet Forfaldstid - FAL 24, stk. 1, l.pkt Acontoudbetaling - FAL 24, stk. 1, 2. pkt Renter-FAL 24, stk Fordringshavermora Efterbetaling Tilbagesøgning - Condictio indebiti Tilbagesøgning af udbetalt erstatning Tilbagesøgning af for meget betalt præmie Forældelse Forældelse af erstatningskrav - FAL Forældelsesfristens begyndelse årig forældelse årig forældelse Udelukkelse af forældelse Afbrydelse og suspension af forældelse Afkald på forældelse Forældelse af rentekrav 484 XIX

15 Kap. 27. Underforsikring og overforsikring Begrebet underforsikring - FAL Retsvirkningerne af underforsikring Underforsikring og selvrisiko Forsikring au premier risque og brøkdelsforsikring Fuldværdiforsikring Overforsikring 491 Kap. 28. Dobbeltforsikring Begrebet dobbeltforsikring Gyldige og»virksomme«forsikringsaftaler Forsikring af en interesse Forsikring af samme interesse Forsikring mod samme fare Retsvirkningerne af dobbeltforsikring Solidarisk hæftelse - FAL Solidarisk hæftelse og regres - FAL Subsidiær hæftelse-fal 43, stk. 1, 1. pkt Proratahæftelse - FAL 43, stk. 1,2. pkt Kombineret subsidiær hæftelse og proratahæftelse Ansvarsfrihed - FAL 43, stk Forsikringstagerens ret til opsigelse Forsikringstagerens oplysningspligt - FAL Dobbeltforsikringsoverenskomster 503 Kap. 29. Forsikring af tredjemands interesse Almindeligt om FAL Hvilke personer omfattes af 54? Det generelle fortolkningsprincip Ejere Endelige ejere Betingede ejere Kreditorbeskyttelse Panthavere Indehavere af tinglige rettigheder Den der bærer faren Urigtige oplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden mv. - Identifikation Urigtige oplysninger Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden XX

16 Anmeldelse af forsikringsbegivenheden og redningsforanstaltninger Fareforøgelse Sikkerhedsforholdsregler Præmiebetaling Ændring, opsigelse af forsikringen -FAL 56, stk Hovedreglen om forsikringstagerens dispositioner Forsikringstagerens retsstridige dispositioner -FAL 56, stk Bygningsbrandforsikring Panthaverdeklaration Sø-og transportforsikring af varer Udbetaling af erstatning Den sikredes ret til erstatning - FAL 57, stk Udbetaling til forsikringstageren Hovedreglen - FAL 57. stk Skade på pantsatte ting - FAL Forsikringstagerens afregning Udbetaling til den sikrede Retsstillingen, når der er flere sikrede 532 Kap. 30. Forsikring og erstatning Regelsystemet og den bærende ide-eal Hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Skadevolderens erstatningspligt Tvivlsom forsikringsdækning Selvforsikring Undladt forsikring og egen skyld Kulanceerstatning Forsikring med bonusret eller selvrisiko Underforsikring Tingsforsikring og driftstabsforsikring Ansvarsforsikring Andre former for skadesforsikring Summaforsikring - Personforsikring Undtagelser fra hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Forsæt Den almindelige regel Folger af forsætlige handlinger XXI

17 Grov uagtsomhed Offentlig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven eller søloven Færdselsloven Luftfartsloven Søloven Regresret Almindelige regler - EAL 22, stk Regresrettens betydning for den sikredes rettigheder Aftaler om erstatning Konkurrence mellem den sikredes erstatningskrav og selskabets regreskrav Regresaftaler Den praktiske baggrund 558 Kap. 31. Ejendomsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Den almindelige regel Tilfælde, hvor skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden er pludselig 569 XXII

18 Tilfælde, hvor skaden skyldes»almindelig brug«eller er»påregnelig« Brand (ildsvåde) Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning Vandskader Den almindelige regel Udstrømning og udsivning Voldsomt skybrud eller tøbrud Oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb Frostskader Rørskader Storm og skypumper Snetryk Tyveri og hærværk Glasogkummer Svamp Insekter Krig Naturforstyrrelser mv 596 Kap. 32. Ejerskifteforsikring Indledning Lovgivningen Kort om retstilstanden ved mangler ved fast ejendom Intentionen med lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom I hvilket omfang bliver sælgers ansvar reduceret Nærmere om bygningsundersøgelsen Den bygningssagkyndiges ansvar Ankenævnet for Huseftersyn Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring Forsikringen omfatter alle bygninger på grunden Skadebegrebet Skaden/skaderisikoen skal have været til stede ved overtagelsen Undtagelser Forhold omtalt i tilstandsrapporten 618 XXIII

19 Bygningens funktionsforhold Forhold køberen kendte til Erstatning fra anden side Almindelig slitage/manglende vedligeholdelse Tillæg til tilstandsrapport Erstatningsopgørelse - udløb af bygningsdelens levetid Præmie og ristorno 627 Kap. 33. Indboforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Den almindelige regel - FAL Forsikringstageren Ægtefælle og samlever(ske) Bofællesskab og kollektiv Børn Medhjælp i husholdningen Når man forlader den dækkede personkreds Kreditkøbssælgere og panthavere Lån, leje og opbevaring (depositum) Lån Leje Opbevaring (Depositum) Praksis Hvor dækker forsikringen? Den almindelige regel Ting, der befinder sig i eller ved helårsboligen Ting, der midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen Loft- og kælderrum Fritidshuse, campingvogne mv Hvad omfatter forsikringen? Privat indbo Andre ting Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Brand (ildsvåde).... T Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning 656 XXIV

20 Vandskade og stormskade Tyveri Den almindelige regel Indbrudstyveri Simpelt tyveri Ran Færdselsuheld Forsikringsvilkår Påkørsel, sammenstød, væltning Trafikmiddel Transportskader Dybfrostskader Andre skader 684 Kap. 34. Privatansvarsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Ansvar og skade Gæstebudsskader-Gæstebudsklausul Forsikringsvilkår Privat samvær Uagtsomhedsgraden Tingsskade - Personskade Små børn - Børneklausul Ansvar for personskade, tingsskade og almindelig formueskade Ansvar for skade, der rammer den sikrede personkreds Ansvar under udøvelse af erhverv Ansvar under»arbejde for andre« Ansvar i kontraktsforhold Den almindelige regel Ansvar for tekniske installationer Ansvar for skade på ting i varetægt Den almindelige regel Uretmæssig raden Børn og unge mennesker Retmæssic raden 705 XXV

21 Ansvar for skade på lånt eller lejet indbo Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøjer Ansvar for skader forvoldt ved forurening Forsikringsvilkår Begrebet forurening Enkeltstående uheld Offentlige forskrifter Ansvar for negotiorum gestio Andre former for ansvar Forholdet mellem selskabet og forsikringstageren Sagsomkostninger - FAL 92, stk Renter-FAL 92, stk. 2 og Forsikringstagerens anerkendelse af erstatningsansvar - FAL Selskabets anerkendelse af erstatningsansvar Valg af advokat Forholdet mellem selskabet og den skadelidte Skadelidtes krav mod selskabet -FAL 95, stk Flere skadelidte - FAL 95, stk. 2 ( 95, stk. 3, fra 1. juli 2004) Erstatningsudbetaling til skadelidte Beskyttelse mod forsikringstagerens overdragelse og mod forsikringstagerens kreditorer Beskyttelse mod forsikringstagerens aftaler med selskabet-fal Modregningsret Gensidig skadeforvoldelse 729 Kap. 35. Motorkøretøjsforsikring Forsikringsformer Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer Lovpligtige og frivillige forsikringer Ansvarsforsikring Uforsikrede motorkøretøjer Kaskoforsikring Afsavnsforsikring Autoulykkesforsikring Hvem dækker forsikringen? 734 XXVI

22 Ansvarsforsikringen Den almindelige regel Retmæssige brugere Lejere Værksteder og forhandlere Købere Kaskoforsikringen Den almindelige regel Kreditkøbssælgere og underpanthavere Købere Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker ansvarsforsikringen? Regresret ved autoansvarsforsikring Forsæt og grov hensynsløshed - Færdselslovens 108. stk Regres ved forsikringstagerens forsæt Forsikringsvilkårene Begrebet forsæt Regres ved andre sikredes forsæt Regres ved tredjemands forsæt Regresret ved forsikringstagerens grove hensynsløshed Begrebet grov hensynsløshed Regres ved andre sikredes grove hensynsløshed Regres ved tredjemands grove hensynsløshed Regres ved spirituskørsel, manglende kørekort mv Regres ved udlejning af motorkøretøjer Regres ved overtrædelse af reglerne om prøveskilte Regres ved salg af motorkøretøjer Forholdet over for skadelidte Hvad omfatter kaskoforsikringen? Hvad dækker kaskoforsikringen? Enhver skade Nedstyrtning af genstande Tyveri, røveri og bortkomst Mekanisk skade Vejrskader Skade ved af- og pålæsning 760 XXVII

23 Skade ved bearbejdning eller behandling Motorløb Skader forvoldt med forsæt Forsikringstagerens forsæt Andre personers forsæt Skade forvoldt ved grov uagtsomhed Forsikringstagerens grove uagtsomhed Andre personers grove uagtsomhed Skade forvoldt under selvforskyldt beruselse Forsikringstagerens selvforskyldte beruselse Andre personers selvforskyldte beruselse Skade på grund af manglende kørekort Forsikringstagerens manglende kørekort Andre personers manglende kørekort Skade på grund af mangelfuld vedligeholdelse Skade på grund af udlejning Krig, naturforstyrrelser mv 774 Kap. 36. Retshjælpsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Erstatning, forsikringssum og selvrisiko Retshjælpsforsikring og fri proces Advokatbistand Retshjælpsforsikringens tilknytning til de enkelte forsikringsarter Hvilke omkostninger dækker forsikringen? Omkostninger som har været rimelige Omkostninger ved tvister Tvister som vil kunne indbringes for en domstol eller afgøres ved voldgift Tvister som vil kunne indbringes for en domstol Tvister som afgøres ved voldgift Omkostningernes art Egne sagsomkostninger Omkostninger til modparten Syn og skøn Specialisterklæringer Andre omkostninger Hvilke omkostninger dækker forsikringen ikke? 791 XXVIII

24 Erhvervsudøvelse Tvisterom skatter og afgifter Familieretlige tvister Opløsning af sameje, skiftesager mv Dødsbobehandling og arv Private injuriesager Straffesager Inkassosager Sager om fast ejendom Dækning under ejendomsforsikringen Dækning under familieforsikringen Sagerom lystfartøjer Dækning under lystfartøjsforsikringen Dækning under familieforsikringen Sagerom motordrevne køretøjer 803 Kap. 37. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Den almindelige regel Erhvervsansvar Produktansvar Hvad dækker forsikringen? Ansvarog skade Erhvervsansvar Produktansvar Personskade, tingsskade og almindelig formueskade Ansvar for misligholdelse Ansvar for skade på ting i varetægt Ansvar for skade på ting, der bearbejdes Ansvar ifølge tilsagn Ansvar for særlige skader Redningsforanstaltninger Forholdet mellem selskabet og forsikringstageren (sagsomkostninger mv.) Forholdet mellem selskabet og den skadelidte 820 Kap. 38. Livsforsikring 821 XXIX

25 38.1. Forsikringsformer Begrebet livsforsikring Kapitalforsikring Renteforsikring Tredjemands liv -»Nøglepersonforsikring« Børns liv -»Englemageri« Livsforsikring som summaforsikring eller skadesforsikring Præmiebetaling, fortrydelsesret mv Præmiebetaling Fortrydelsesret Præmiehenstand og præmiefritagelse Tilbagekøbsværdi, fripolice og policelån Tilbagekøbsværdi Fripolice Policelån Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Dødskriteriet Ethvert dødsfald Selvmord-FAL Indsættelse af en begunstiget - FAL 102, stk Retten til at indsætte en begunstiget Formkrav ved indsættelse af en begunstiget -FAL Optagelse i policen Skriftlig meddelelse til selskabet Påtegning på policen Testamente Ægtepagt Undladelse af at iagttage formkravene Fortolkning af begunstigelsesklusuler Individuelle klausuler og standardklusuler »Ægtefælle« »Børn« »Arvinger« »Nærmeste pårørende« Bortfald af begunstigelse Den begunstigedes død - FAL Indtrædelsesret Tilvækstret (Jus accrescendi) 851 XXX

26 Livsforsikring med udbetaling-fal Overdragelse eller pantsætning af policen Tilbagekaldelse af begunstigelse Retten til at tilbagekalde begunstigelse Uigenkaldelig begunstigelse Formkrav ved tilbagekaldelse af en begunstigelse Den begunstigedes retsstilling inden forsikringsbegivenheden Retsstillingen, når begunstigelsen er genkaldelig Retsstillingen, når begunstigelsen er uigenkaldelig Den begunstigedes retsstilling efter forsikringsbegivenheden Udbetaling til den begunstigede Forholdet til forsikringstagerens ægtefælle og tvangsarvinger - FAL 104, stk Forholdet til forsikringstagerens kreditorer Overdragelse og betaling af livsforsikringspolicer -FAL Pantsætning af policen Overdragelse Fortabelse af rettigheder-fal Betingelserne for fortabelse af rettigheder Fortabelse af indsigelser - FAL 114, 1. led Betingelserne for fortabelse af indsigelser Betaling-FAL 114,2. led Kreditorforfølgning mod livsforsikringspolicer Hovedreglen om udelukkelse af kreditorforfølgning Udbetalte forsikringssummer Den berettigede som»juridisk person« »Ulovlige«forsikringssummer Overdragne livsforsikringer-fal 116. stk Forsikringstagerens konkurs - FAL Den begunstigedes eller den sikredes forsætlige fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 877 Kap. 39. Ulykkesforsikring Forsikringsfonner 879 XXXI

27 Indho Idsfo rtegnelse Begrebet ulykkesforsikring Ulykkesforsikring på tredjemands liv og børns liv Ulykkesforsikring som summaforsikring eller skadesforsikring Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Ulykkesdefmitionen Historie Den gamle definition De»nye«ulykkesdefinitioner Samvirkende skadeårsager Forsæt og grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse, se også Andre undtagne risici Flyverisiko Farlig sport Slagsmål Opdagelsesrejser og ekspeditioner Motorcykelulykker Krig, naturforstyrelser og lignende Tandskader Skadesopgørelse Dagpengeerstatning (Arbejdsevneerstatning) Invaliditetserstatning (ménerstatning) Dødsfaldserstatning Helbredsudgifter Indsættelse af begunstiget mv Kreditorforfølgning 924 Forkortelser 925 Citerede bestemmelser i FAL 937 Citerede domme m.v 939 Sagregister 957 XXXII

Dansk Forsikrings ret

Dansk Forsikrings ret Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Regresfrafaldsaftalen 2017

Regresfrafaldsaftalen 2017 Regresfrafaldsaftalen 2017 31.08.2017 Ikrafttrædelsesdato: 1. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Formålsbestemmelse 2 2. Aftalens anvendelsesområde 2 3. Regres omfattet af aftalen 2 4. Forsikringer

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forsikringsret Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN 2010 01.03.2010 Indholdsfortegnelse: Side Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk 1. Formålsbestemmelse

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere