Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave"

Transkript

1 Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003

2 Kap. 1. Ide, teknik og organisation Risiko og minimering af risiko Risk management og forsikring Forsikringens teknik Organisation Forsikringsselskaber Aktieselskaber Gensidige selskaber Den praktiske virkelighed 4 Kap. 2. Historie Enkeltforsikring Middelalderen Søforsikring Brandforsikring Livsforsikring Ansvarsforsikring Ulykkes- og sygeforsikring Nyeretid Kombineret forsikring All risk-forsikring 13 Kap. 3. Funktion Tryghed Skadesforebyggelse Sikkerhedsforholdsregler Tilsyn Lægeundersøgelser Særlig virksomhed Kreditgrundlag 18 VII

3 3.4. Erstatningsretten Ansvarsforsikring Tingsforsikring Arbejdsskadesikring 21 Kap. 4. Forsikringslovgivningen Forsikringsaftaleloven Lovens karakter Lovens område Forsikringsaftaler Genforsikring, coassurance, pools Arbejdsskadesikring Socialforsikring Patientforsikring Lovens systematik og terminologi Systematik Skadesforsikring Summaforsikring, personforsikring Forsikringstageren og den sikrede Forsikringsydelse og forsikringssum Lovens fravigelighed Fravigelige og ufravigelige regler Ufravigelige regler og risikoafgrænsning Lov om forsikringsvirksomhed Historie EU-direktiverne Formål Koncession Tilsyn Offentlighed Anden lovgivning 38 Kap. 5. International privatret FAL, geografisk afgrænsning Udenlandske forsikringsselskaber EU-direktiverne, Romkonventionen Risikolandets lov Valgmuligheder Frit lovvalg Store risici Masserisici 42 VIII

4 Livsforsikring Ordre public, ufravigelige regler Vedtagelsesproblemet 45 Kap. 6. Forsikringsaftalen Forsikringsbegæringen Selskabets tilbud, brochurer mv Forsikringstagerens fortrydelsesret Pligt til at tegne forsikring Begrundelse Pligt ifølge lov Pligt ifølge aftale Pligt ifølge sædvane Selskabets beslutningsproces, usaglige hensyn Forsikringspolicen Tilbagekaldelse af forsikringspolice Pligt til at udstede forsikringspolice Forsinkelse med udstedelse af forsikringspolice Uoverensstemmelse mellem forsikringspolice og begæring Det teoretiske udgangspunkt Uoverensstemmelse til skade for forsikringstageren Uoverensstemmelse til fordel for forsikringstageren 65 Kap. 7. Forsikringsvilkårene Police og forsikringsvilkår Individuelle forsikringsvilkår og standardvilkår Forsikringsvilkår som adhæsionskontrakter og agreed documents Udarbejdelse af forsikringsvilkår Fortolkning af forsikringsvilkår Parternes fælles vilje Naturlig sproglig forståelse Uklarhedsreglen Formålsbestemt fortolkning Lovbestemt fortolkning 78 IX

5 7.6. Aftaleloven 36 og 38 c. Tilsidesættelse af forsikringsvilkår Ændring af forsikringsvilkår 82 Kap. 8. Salgskanaler og rådgivningsansvar Assurandører Assurandørens stillingsfuldmagt Accept af forsikringsbegæringer Fortolkning af forsikringsvilkår Præmieberegning Afkald på rigtige risikooplysninger (FAL 4-7) Afkald på sikkerhedsforholdsregler (FAL 51) Skadesanmeldelse mv. (FAL 21) Assurandørens urigtige oplysninger i øvrigt Forsikringsmæglere Rådgivningsansvar Enkelte tilfælde Andre medarbejderes fuldmagt 112 Kap. 9. Risikooplysninger Den historiske baggrund Spørgsmålene i forsikringsbegæringen Tavshedspligt Hvornår skal der gives oplysninger? Oplysningspligt eller svarpligt? - FAL Hvornår foreligger der overtrædelse af svarpligten? Forsikringstegning uden begæring Svigagtigt urigtige oplysninger - FAL Andre urigtige oplysninger i ond tro - FAL Reglen om ansvarsfrihed-fal 6, stk Proratareglen - FAL 6, stk Kausalitetsreglen - FAL 6, stk Retten til præmie Forsikringsaftalelovsudvalgets overvejelser Urigtige oplysninger i god tro - FAL 5, stk Almindelige tilfælde Assurandørens medvirken Opsigelsesret Korrigering af urigtige oplysninger 149

6 9.12. Oplysninger givet af en anden end forsikringstageren - Identifikation Beskrivelse af oplysninger i policen-fal 10, stk Tab af beføjelser Reklamationspligt- FAL Viden om urigtige oplysninger -FAL 9, Lied Betydningsløse urigtige oplysninger -FAL 9, 2. led 161 Kap. 10. Forsikringstiden Forsikringstidens begyndelse Aftaler om forsikringstidens begyndelse Lovregler om forsikringstidens begyndelse -FAL Lovpligtig forsikring Forsikringstiden og forsikringsbegivenheden Skadesårsagsprincippet Forsikringsbegivenheden og faren for forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder Serieskadeklausul Skadesvirkningsprincippet »Claims made« Diagnoseprincippet Forsikringstidens ophør Ophør på grund af opsigelse Ophør på grund af bortfald af interesse Ophør på grund af bortfald af fare Ophør på grund af undladt præmiebetaling Forsikringstidens forlængelse - FAL Kap. 11. Præmien Præmiens størrelse Stempelafgift og gebyrer Forfaldsdagen-FAL Betalingsstedet og betalingsmåden Påkrav og påmindelse om præmiebetaling Adresse og adresseændring Henstand og lignende 198 XI

7 11.8. Opsigelse på grund af undladt præmiebetaling -FAL FAL 13 - lovens tekst Opsigelse hvor første præmie ikke er betalt Opsigelse hvor en senere præmie ikke er betalt Bygningsbrandforsikring Livsforsikring Forsikringstidens ophør på grund af undladt præmiebetaling -FAL FAL 14 - lovens tekst Forsikringsvilkårene I strid med praksis ikke at sende påmindelse Bygningsbrandforsikring Forsikringstidens genindtræden (ansvarets genindtræden) Præmiebetaling som betingelse for ikrafttræden Forsikringsaftalens ophør på grund af undladt præmiebetaling - FAL Selskabets ret til præmie -FAL Forsikringsaftalelovsudvalgets forslag til præmiebetalingsregler 214 Kap. 12. Forsikringsbegivenheden, dens årsager og følger Forsikringsbegivenheden Beviset for forsikringsbegivenheden Forsikringsbegivenhedens årsager Årsagskonkurrence Samvirkende skadesårsager Hovedårsagslæren Fordelingslæren Forsikringsbegivenhedens følger Det teoretiske udgangspunkt Naturlige følger Tyveri af betalingskort og lign Ting der ikke er omfattet af forsikringen Interesser der ikke omfattes af forsikringen Ikke-naturlige følger - adækvans og rimelighed 232 XII

8 Kap. 13. Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Forsæt (Dolus) FAL 18, stk Begrebet forsæt Bevisbyrden for forsæt Følger af forsætlige handlinger Børn-FAL 19, stk. 1, 1. led Psykisk handicappede FAL 19, stk. 1,2. led Sindssygdom (psykose) Åndssvaghed (Oligofreni) Forbigående sindsforvirring og lignende tilstand Afværgehandlinger FAL 19,stk Afværgehandlinger og negotiorum gestio Afværgehandlinger og redningsforanstaltninger Grov uagtsomhed (culpa lata) FAL 18,stk.2, l.pkt Begrebet grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse som grov uagtsomhed Vilkårsbestemmelser om grov uagtsomhed Bevisbyrden forgrov uagtsomhed Børn - Psykisk handicappede - Afværgehandlinger Livsforsikring Ansvarsforsikring Simpel uagtsomhed (Culpa levis) FAL 20, l.pkt Begrebet simpel uagtsomhed Bevisbyrden for simpel uagtsomhed Afkortning i erstatning - FAL pkt.. 2. Ied Selvforskyldt beruselse FAL pkt.. 1. led Begrebet selvforskyldt beruselse Vilkårsbestemmelse om selvforskyldt beruselse Bevisbyrden for selvforskyldt beruselse Det generelle princip Måling af alkoholpromillen 280 XIII

9 Promillens størrelse - Den juridiske teori Almindelige tilfælde Færdselssager Andre årsagsmuligheder Børn - Psykisk handicappede -Afværgehandlinger Tredjemands fremkaldelse af forsikringsbegivenheden - Identifikation Hovedreglen Brandforsikring Livsforsikring Forsikringsvilkår om identifikation Det generelle princip Familieforsikring - Tyveri og hærværk Familieforsikring - erstatningsansvar Autokaskoforsikring Arbejdsforhold Selskabsforhold Faktisk interessefællesskab - Papirløse samlivsforhold Samejeforhold Overladelse af dispositionsadgang 302 Kap. 14. Fareforøgelse Den historiske udvikling Fareforøgelse og risikooplysninger Fareforøgelse og bristende forudsætninger Fareforøgelse ved skadesforsikring Fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden -FAL Virkningerne af fareforøgelse med den sikredes vilje eller viden Reglen om ansvarsfrihed -FAL 45, stk Proratareglen Kausalitetsreglen - FAL 45, stk Opsigelsesret - FAL Fareforøgelse med tredjemands vilje eller viden - Identifikation 313 XIV

10 14.3. Fareforøgelse ved livsforsikring Den historiske baggrund FAL Professionel sport og farlig sport Krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Krigsklausuler Begreberne krig, krigslignende tilstand og krigstjeneste Fareforøgelse ved ulykkes- og sygeforsikring -FAL Fareforøgelse og objektiv ansvarsfraskrivelse Fareforøgelse og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 327 Kap. 15. Sikkerhedsforholdsregler Sikkerhedsforholdsregler og den sikredes handlefrihed Sikkerhedsforholdsregler ved skadesforsikring -FAL Den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Virkningerne af den sikredes overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler Bevis for overtrædelse Forsætlig og uagtsom overtrædelse Årsagsforbindelse Selskabets viden om overtrædelse Reklamationspligt Opsigelse Tredjemands overtrædelse af sikkerhedsforholdsregler - Identifikation Sikkerhedsforholdsregler ved livsforsikring Sikkerhedsforholdsregler ved ulykkes- og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Sikkerhedsforholdsregler og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Sikkerhedsforholdsregler og fareforøgelse 346 Kap. 16. Redningsforanstaltninger Karakteristik af reglerne om redningsforanstaltninger. 349 XV

11 16.2. Redningsforanstaltninger ved skadesforsikring -FAL 52, stk. 1, l.pkt Den sikredes undladelse af at foretage redningsforanstaltninger Virkningerne af den sikredes undladelse af at træffe redningsforanstaltninger Bevis for overtrædelse Årsagsforbindelse - FAL 52, stk Tredjemands undladelse af at foretage redningsforanstaltningerldentifikation Omkostningerne ved den sikredes redningsforanstaltninger Forsvarlige foranstaltninger Ekstraordinære foranstaltninger Begivenheder selskabet hæfter for Umiddelbar fare - Almindelige tilfælde Udskiftning og omstilling af låse Omkostningernes art - Tredjemands retsstilling Forsikringsvilkår om redningsforanstaltninger Redningsforanstaltninger ved livsforsikring Redningsforanstaltninger ved ulykkes-og sygeforsikring FAL Forholdet til reglerne ved skadesforsikring Redningsforanstaltninger og fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Redningsforanstaltninger og sikkerhedsforholdsregler 368 Kap. 17. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Den sikredes undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden Almindelige regler-fal 21, stk Virkningerne af undladt anmeldelse Årsagsforbindelse - FAL 21, stk. 2, l.pkt 372 XVI

12 Bevislempelse-FAL 21, stk. 2,2. pkt Forsikringsvilkår om anmeldelse Tredjemands undladelse af at anmelde forsikringsbegivenheden - Identifikation Selskabets bekræftelse - Dækningstilsagn Begrebet dækningstilsagn Selskabets fejltagelse og god tro Nye argumenter og anbringender 380 Kap. 18. Forsikringsbare interesser Interessen ved skadesforsikring Begrebet interesse Hvornår skal interesse være til stede? Lovlige og ulovlige interesser Økonomiske og ikke-økonomiske interesser Interessen ved summaforsikring 388 Kap. 19. Skadesopgørelse Grundprincippet for skadesopgørelsen Genanskaffelsesprisen Salgsprisen Berigelsesforbudet Kapitalinteresse og afkastningsinteresse (Lucrum cessans) Takseret police Almindelige regler - FAL 39, stk Takseret police ved søforsikring Fordele af forsikringsbegivenheden - Compensatio lucri cum damno Den praktiske fremgangsmåde - Taksator og assurandør Den sikredes medvirken ved skadesopgørelsen -FAL Assurancesvig Den sikredes assurancesvig - FAL Tredjemands assurancesvig - Identifikation. 405 Kap. 20. Erstatning in natura Den almindelige regel Selskabets rabatmuligheder 408 XVII

13 20.3. Opfyldelse in natura umulig Tidspunktet for opfyldelse in natura Genopdukning af bortkomne ting 411 Kap. 21. Erstatning for totalskade Genanskaffelsesprisen - FAL 37, stk Ting, der ikke er ødelagte Transportomkostninger og oprydningsomkostninger Afgifter, leveringsomkostninger mv Prisstigninger og prisfald Genanskaffelse umulig eller urimelig Bevisbyrden Berigelsesforbudet Afskrivningsprincip og handelsværdi - Forholdet til erstatningsretten Fradrag for alder og brug Fradrag for nedsat anvendelighed Fradrag for andre omstændigheder Skadesopgørelse i praksis Selskabets ret til den ødelagte ting - Rudera 424 Kap. 22. Erstatning for partiel skade Forskellige beregningsmåder Reparationsprisen Eget arbejde Nye reservedele Færdigreparation Mangelfuld reparation Skade på reparerede ting Ting der ikke er beskadiget Reparation umulig Nedsat handelsværdi Totalskade eller partiel skade 434 Kap. 23. Erstatning for indbogenstande Grundprincippet - FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning Berigelsesforbudet Begrebet»Indbogenstande« Nedsat nytteværdi Forsikringsvilkår om indskrænket dækning 444 XVIII

14 Kap. 24. Erstatning for fast ejendom Grundprincippet - FAL 37, stk Forsikringsvilkår om udvidet dækning - Nyværdiforsikring Berigelsesforbudet Væsentlig forringelse - 30 %-reglen Genopførelse Forladte bygninger Følgeudgifter Restværdierstatning Lovliggørelseserstatning Oprydningsomkostninger Huslejetab, flytteomkostninger mv 457 Kap. 25. Erstatning for tilvirkede varer Salgsprisen - FAL Genstande, som den sikrede har tilvirket til salg Halvfabrikata og råvarer Salgsprisen Fradrag for salgsomkostninger, undgået handelsrisiko og»kontantrabat«461 Kap. 26. Erstatningskravet Forfaldstid - FAL 24, stk. 1, l.pkt Acontoudbetaling - FAL 24, stk. 1, 2. pkt Renter-FAL 24, stk Fordringshavermora Efterbetaling Tilbagesøgning - Condictio indebiti Tilbagesøgning af udbetalt erstatning Tilbagesøgning af for meget betalt præmie Forældelse Forældelse af erstatningskrav - FAL Forældelsesfristens begyndelse årig forældelse årig forældelse Udelukkelse af forældelse Afbrydelse og suspension af forældelse Afkald på forældelse Forældelse af rentekrav 484 XIX

15 Kap. 27. Underforsikring og overforsikring Begrebet underforsikring - FAL Retsvirkningerne af underforsikring Underforsikring og selvrisiko Forsikring au premier risque og brøkdelsforsikring Fuldværdiforsikring Overforsikring 491 Kap. 28. Dobbeltforsikring Begrebet dobbeltforsikring Gyldige og»virksomme«forsikringsaftaler Forsikring af en interesse Forsikring af samme interesse Forsikring mod samme fare Retsvirkningerne af dobbeltforsikring Solidarisk hæftelse - FAL Solidarisk hæftelse og regres - FAL Subsidiær hæftelse-fal 43, stk. 1, 1. pkt Proratahæftelse - FAL 43, stk. 1,2. pkt Kombineret subsidiær hæftelse og proratahæftelse Ansvarsfrihed - FAL 43, stk Forsikringstagerens ret til opsigelse Forsikringstagerens oplysningspligt - FAL Dobbeltforsikringsoverenskomster 503 Kap. 29. Forsikring af tredjemands interesse Almindeligt om FAL Hvilke personer omfattes af 54? Det generelle fortolkningsprincip Ejere Endelige ejere Betingede ejere Kreditorbeskyttelse Panthavere Indehavere af tinglige rettigheder Den der bærer faren Urigtige oplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden mv. - Identifikation Urigtige oplysninger Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden XX

16 Anmeldelse af forsikringsbegivenheden og redningsforanstaltninger Fareforøgelse Sikkerhedsforholdsregler Præmiebetaling Ændring, opsigelse af forsikringen -FAL 56, stk Hovedreglen om forsikringstagerens dispositioner Forsikringstagerens retsstridige dispositioner -FAL 56, stk Bygningsbrandforsikring Panthaverdeklaration Sø-og transportforsikring af varer Udbetaling af erstatning Den sikredes ret til erstatning - FAL 57, stk Udbetaling til forsikringstageren Hovedreglen - FAL 57. stk Skade på pantsatte ting - FAL Forsikringstagerens afregning Udbetaling til den sikrede Retsstillingen, når der er flere sikrede 532 Kap. 30. Forsikring og erstatning Regelsystemet og den bærende ide-eal Hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Skadevolderens erstatningspligt Tvivlsom forsikringsdækning Selvforsikring Undladt forsikring og egen skyld Kulanceerstatning Forsikring med bonusret eller selvrisiko Underforsikring Tingsforsikring og driftstabsforsikring Ansvarsforsikring Andre former for skadesforsikring Summaforsikring - Personforsikring Undtagelser fra hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar Forsæt Den almindelige regel Folger af forsætlige handlinger XXI

17 Grov uagtsomhed Offentlig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven eller søloven Færdselsloven Luftfartsloven Søloven Regresret Almindelige regler - EAL 22, stk Regresrettens betydning for den sikredes rettigheder Aftaler om erstatning Konkurrence mellem den sikredes erstatningskrav og selskabets regreskrav Regresaftaler Den praktiske baggrund 558 Kap. 31. Ejendomsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvad omfatter forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Den almindelige regel Tilfælde, hvor skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden ikke er pludselig Tilfælde, hvor den umiddelbare årsag til skaden er pludselig 569 XXII

18 Tilfælde, hvor skaden skyldes»almindelig brug«eller er»påregnelig« Brand (ildsvåde) Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning Vandskader Den almindelige regel Udstrømning og udsivning Voldsomt skybrud eller tøbrud Oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb Frostskader Rørskader Storm og skypumper Snetryk Tyveri og hærværk Glasogkummer Svamp Insekter Krig Naturforstyrrelser mv 596 Kap. 32. Ejerskifteforsikring Indledning Lovgivningen Kort om retstilstanden ved mangler ved fast ejendom Intentionen med lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom I hvilket omfang bliver sælgers ansvar reduceret Nærmere om bygningsundersøgelsen Den bygningssagkyndiges ansvar Ankenævnet for Huseftersyn Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring Forsikringen omfatter alle bygninger på grunden Skadebegrebet Skaden/skaderisikoen skal have været til stede ved overtagelsen Undtagelser Forhold omtalt i tilstandsrapporten 618 XXIII

19 Bygningens funktionsforhold Forhold køberen kendte til Erstatning fra anden side Almindelig slitage/manglende vedligeholdelse Tillæg til tilstandsrapport Erstatningsopgørelse - udløb af bygningsdelens levetid Præmie og ristorno 627 Kap. 33. Indboforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Den almindelige regel - FAL Forsikringstageren Ægtefælle og samlever(ske) Bofællesskab og kollektiv Børn Medhjælp i husholdningen Når man forlader den dækkede personkreds Kreditkøbssælgere og panthavere Lån, leje og opbevaring (depositum) Lån Leje Opbevaring (Depositum) Praksis Hvor dækker forsikringen? Den almindelige regel Ting, der befinder sig i eller ved helårsboligen Ting, der midlertidigt befinder sig uden for helårsboligen Loft- og kælderrum Fritidshuse, campingvogne mv Hvad omfatter forsikringen? Privat indbo Andre ting Hvad dækker forsikringen? Skade der sker pludseligt Brand (ildsvåde).... T Lynnedslag Eksplosion og sprængning Kortslutning 656 XXIV

20 Vandskade og stormskade Tyveri Den almindelige regel Indbrudstyveri Simpelt tyveri Ran Færdselsuheld Forsikringsvilkår Påkørsel, sammenstød, væltning Trafikmiddel Transportskader Dybfrostskader Andre skader 684 Kap. 34. Privatansvarsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Ansvar og skade Gæstebudsskader-Gæstebudsklausul Forsikringsvilkår Privat samvær Uagtsomhedsgraden Tingsskade - Personskade Små børn - Børneklausul Ansvar for personskade, tingsskade og almindelig formueskade Ansvar for skade, der rammer den sikrede personkreds Ansvar under udøvelse af erhverv Ansvar under»arbejde for andre« Ansvar i kontraktsforhold Den almindelige regel Ansvar for tekniske installationer Ansvar for skade på ting i varetægt Den almindelige regel Uretmæssig raden Børn og unge mennesker Retmæssic raden 705 XXV

21 Ansvar for skade på lånt eller lejet indbo Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøjer Ansvar for skader forvoldt ved forurening Forsikringsvilkår Begrebet forurening Enkeltstående uheld Offentlige forskrifter Ansvar for negotiorum gestio Andre former for ansvar Forholdet mellem selskabet og forsikringstageren Sagsomkostninger - FAL 92, stk Renter-FAL 92, stk. 2 og Forsikringstagerens anerkendelse af erstatningsansvar - FAL Selskabets anerkendelse af erstatningsansvar Valg af advokat Forholdet mellem selskabet og den skadelidte Skadelidtes krav mod selskabet -FAL 95, stk Flere skadelidte - FAL 95, stk. 2 ( 95, stk. 3, fra 1. juli 2004) Erstatningsudbetaling til skadelidte Beskyttelse mod forsikringstagerens overdragelse og mod forsikringstagerens kreditorer Beskyttelse mod forsikringstagerens aftaler med selskabet-fal Modregningsret Gensidig skadeforvoldelse 729 Kap. 35. Motorkøretøjsforsikring Forsikringsformer Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer Lovpligtige og frivillige forsikringer Ansvarsforsikring Uforsikrede motorkøretøjer Kaskoforsikring Afsavnsforsikring Autoulykkesforsikring Hvem dækker forsikringen? 734 XXVI

22 Ansvarsforsikringen Den almindelige regel Retmæssige brugere Lejere Værksteder og forhandlere Købere Kaskoforsikringen Den almindelige regel Kreditkøbssælgere og underpanthavere Købere Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker ansvarsforsikringen? Regresret ved autoansvarsforsikring Forsæt og grov hensynsløshed - Færdselslovens 108. stk Regres ved forsikringstagerens forsæt Forsikringsvilkårene Begrebet forsæt Regres ved andre sikredes forsæt Regres ved tredjemands forsæt Regresret ved forsikringstagerens grove hensynsløshed Begrebet grov hensynsløshed Regres ved andre sikredes grove hensynsløshed Regres ved tredjemands grove hensynsløshed Regres ved spirituskørsel, manglende kørekort mv Regres ved udlejning af motorkøretøjer Regres ved overtrædelse af reglerne om prøveskilte Regres ved salg af motorkøretøjer Forholdet over for skadelidte Hvad omfatter kaskoforsikringen? Hvad dækker kaskoforsikringen? Enhver skade Nedstyrtning af genstande Tyveri, røveri og bortkomst Mekanisk skade Vejrskader Skade ved af- og pålæsning 760 XXVII

23 Skade ved bearbejdning eller behandling Motorløb Skader forvoldt med forsæt Forsikringstagerens forsæt Andre personers forsæt Skade forvoldt ved grov uagtsomhed Forsikringstagerens grove uagtsomhed Andre personers grove uagtsomhed Skade forvoldt under selvforskyldt beruselse Forsikringstagerens selvforskyldte beruselse Andre personers selvforskyldte beruselse Skade på grund af manglende kørekort Forsikringstagerens manglende kørekort Andre personers manglende kørekort Skade på grund af mangelfuld vedligeholdelse Skade på grund af udlejning Krig, naturforstyrrelser mv 774 Kap. 36. Retshjælpsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Erstatning, forsikringssum og selvrisiko Retshjælpsforsikring og fri proces Advokatbistand Retshjælpsforsikringens tilknytning til de enkelte forsikringsarter Hvilke omkostninger dækker forsikringen? Omkostninger som har været rimelige Omkostninger ved tvister Tvister som vil kunne indbringes for en domstol eller afgøres ved voldgift Tvister som vil kunne indbringes for en domstol Tvister som afgøres ved voldgift Omkostningernes art Egne sagsomkostninger Omkostninger til modparten Syn og skøn Specialisterklæringer Andre omkostninger Hvilke omkostninger dækker forsikringen ikke? 791 XXVIII

24 Erhvervsudøvelse Tvisterom skatter og afgifter Familieretlige tvister Opløsning af sameje, skiftesager mv Dødsbobehandling og arv Private injuriesager Straffesager Inkassosager Sager om fast ejendom Dækning under ejendomsforsikringen Dækning under familieforsikringen Sagerom lystfartøjer Dækning under lystfartøjsforsikringen Dækning under familieforsikringen Sagerom motordrevne køretøjer 803 Kap. 37. Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsformer Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Den almindelige regel Erhvervsansvar Produktansvar Hvad dækker forsikringen? Ansvarog skade Erhvervsansvar Produktansvar Personskade, tingsskade og almindelig formueskade Ansvar for misligholdelse Ansvar for skade på ting i varetægt Ansvar for skade på ting, der bearbejdes Ansvar ifølge tilsagn Ansvar for særlige skader Redningsforanstaltninger Forholdet mellem selskabet og forsikringstageren (sagsomkostninger mv.) Forholdet mellem selskabet og den skadelidte 820 Kap. 38. Livsforsikring 821 XXIX

25 38.1. Forsikringsformer Begrebet livsforsikring Kapitalforsikring Renteforsikring Tredjemands liv -»Nøglepersonforsikring« Børns liv -»Englemageri« Livsforsikring som summaforsikring eller skadesforsikring Præmiebetaling, fortrydelsesret mv Præmiebetaling Fortrydelsesret Præmiehenstand og præmiefritagelse Tilbagekøbsværdi, fripolice og policelån Tilbagekøbsværdi Fripolice Policelån Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Dødskriteriet Ethvert dødsfald Selvmord-FAL Indsættelse af en begunstiget - FAL 102, stk Retten til at indsætte en begunstiget Formkrav ved indsættelse af en begunstiget -FAL Optagelse i policen Skriftlig meddelelse til selskabet Påtegning på policen Testamente Ægtepagt Undladelse af at iagttage formkravene Fortolkning af begunstigelsesklusuler Individuelle klausuler og standardklusuler »Ægtefælle« »Børn« »Arvinger« »Nærmeste pårørende« Bortfald af begunstigelse Den begunstigedes død - FAL Indtrædelsesret Tilvækstret (Jus accrescendi) 851 XXX

26 Livsforsikring med udbetaling-fal Overdragelse eller pantsætning af policen Tilbagekaldelse af begunstigelse Retten til at tilbagekalde begunstigelse Uigenkaldelig begunstigelse Formkrav ved tilbagekaldelse af en begunstigelse Den begunstigedes retsstilling inden forsikringsbegivenheden Retsstillingen, når begunstigelsen er genkaldelig Retsstillingen, når begunstigelsen er uigenkaldelig Den begunstigedes retsstilling efter forsikringsbegivenheden Udbetaling til den begunstigede Forholdet til forsikringstagerens ægtefælle og tvangsarvinger - FAL 104, stk Forholdet til forsikringstagerens kreditorer Overdragelse og betaling af livsforsikringspolicer -FAL Pantsætning af policen Overdragelse Fortabelse af rettigheder-fal Betingelserne for fortabelse af rettigheder Fortabelse af indsigelser - FAL 114, 1. led Betingelserne for fortabelse af indsigelser Betaling-FAL 114,2. led Kreditorforfølgning mod livsforsikringspolicer Hovedreglen om udelukkelse af kreditorforfølgning Udbetalte forsikringssummer Den berettigede som»juridisk person« »Ulovlige«forsikringssummer Overdragne livsforsikringer-fal 116. stk Forsikringstagerens konkurs - FAL Den begunstigedes eller den sikredes forsætlige fremkaldelse af forsikringsbegivenheden 877 Kap. 39. Ulykkesforsikring Forsikringsfonner 879 XXXI

27 Indho Idsfo rtegnelse Begrebet ulykkesforsikring Ulykkesforsikring på tredjemands liv og børns liv Ulykkesforsikring som summaforsikring eller skadesforsikring Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Ulykkesdefmitionen Historie Den gamle definition De»nye«ulykkesdefinitioner Samvirkende skadeårsager Forsæt og grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse, se også Andre undtagne risici Flyverisiko Farlig sport Slagsmål Opdagelsesrejser og ekspeditioner Motorcykelulykker Krig, naturforstyrelser og lignende Tandskader Skadesopgørelse Dagpengeerstatning (Arbejdsevneerstatning) Invaliditetserstatning (ménerstatning) Dødsfaldserstatning Helbredsudgifter Indsættelse af begunstiget mv Kreditorforfølgning 924 Forkortelser 925 Citerede bestemmelser i FAL 937 Citerede domme m.v 939 Sagregister 957 XXXII

Dansk Forsikrings ret

Dansk Forsikrings ret Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forsikringsret Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem

Læs mere

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem er sikret 2: Hvor dækker

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 15-09 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser FRI-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser FRI-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser FRI-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER... 4 2.0

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere