Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Forsikringsret

3 Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem apertius conscribere (1.39 Dig. 2-14)* * De gamle mente, at en aftales utvetydighed eller tvetydighed gik ud over sælgeren og udlejeren; thi det stod i deres magt at skrive vilkåret tydeligere.

4 Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forsikringsret 5. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslaget: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Forord til 5. udgave I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler, som trådte i kraft den 1. januar Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Kapitel 15 er udvidet med pensionsforsikring, således at fremstillingen i dette kapitel forhåbentlig på bedre måde end tidligere svarer til de beskrevne produkters indhold i forsikringsbranchen. Forslag til forbedringer mv. er altid velkomne via Der er ikke medtaget materiale efter d. 15. december En stor tak til mine kolleger i Nordea Liv & Pension, hvor jeg var så heldig at få lov til, at arbejde et halvt år i 2008 med mange interessante og praktiske emner. Dette har givet inspiration til bl.a. emnerne om pensionsforsikring i kapitel 15. Også en stor tak til afdelingsleder i DFIM, Kai Døring Larsen for at have gennemlæst og kommet med ændringsforslag til kapitel 13 afsnit og 2.3 Endelig en stor tak til Gitte, Emma, Esther og David for at skabe nogle positive rammer for arbejdet med denne 5. udgave. December 2009 Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Forskningsafdeling 1 Ivan Sørensen V

7 Forord til 4. udgave Informationsmængden (også) inden for det forsikringsretlige område er som bekendt stærkt stigende, og dette kommer naturligvis også til udtryk i denne 4. udgave af»forsikringsret«. Nærværende udgave er forsynet med over 400 flere retsafgørelser og afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring end i 3. udgave. Herudover er medtaget ny lovgivning, navnlig ændringerne i forsikringsaftaleloven ved lov nr. 434 af 10. juni Kapitel 14 om ulykkesforsikring er omarbejdet, som følge af den rivende udvikling der er sket på dette område i de sidste 10 år. Kapitel 15 om livsforsikring er delvis omarbejdet, og der er indarbejdet et nyt afsnit 9.1. om erhvervsevnetabsforsikring også kaldet invaliderente. Bogen anvendes på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet. Forslag til forbedringer mv. er altid velkomne til En stor tak til Birgitte, Rebecca og David for stor tålmodighed i forbindelse med mit arbejde, der ofte er gået langt ud over almindelig arbejdstid. April 2005 Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Forskningsafdeling 1 Ivan Sørensen VI

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forkortelsesliste... XXI Almindelig del... 1 Kapitel 1. Indledning Grundbegreber og termer Retskilder EU-retlige regler Værnetingsregler Lovvalgsregler Skadesforsikring Særligt om ansvarsforsikring for motorkøretøjer Livsforsikring Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring Den retlige regulering Tilsyn med forsikringsvirksomhed Regler om god skik Forbrugerbeskyttelse ved markedsføring Forbrugerombudsmanden Forsikringsankenævnet og domstolene Beskyttelse af den frie konkurrence Beskyttelse af persondata Regulering af forsikringsaftalen Den faktiske styring VII

9 Kapitel 3. Forsikringsaftalen Begrebet forsikringsaftale Interessen i forsikring Begrebet interesse Interessen ved skadesforsikring Kravet om lovlig og økonomisk interesse Interessen ved summaforsikring Pligt til at tegne forsikring Forsikringstagerens pligt Selskabets pligt Lovpligtige forsikringer Andre forsikringer branchekutyme/ forsikringspraksis Aftalens indgåelse Risikooplysninger Tegning med skriftlig forsikringsbegæring Tegning uden skriftlig forsikringsbegæring Forbrugerforsikringer Erhvervsforsikringer Pligt til at afgive (rigtige) risikooplysninger Pligtens indhold Pligtens tidsmæssige udstrækning Særligt om afgivelse af helbredsoplysninger ved personforsikring Særligt om aftalens parter Selskabets rådgivnings- og informationspligt Policen og forsikringsbetingelserne Policen kongruens og rettidighed Rettidighed Kongruens Forsikringstagerens fortrydelsesret Fortolkning af forsikringsaftalen Kontrakttyper Fortolkning af standardkontrakter Klarhedsreglen Den»fagbundne«fortolkning (vedtagne fagudtryk mv.) Den»naturlige«ordfortolkning Formålsbestemt fortolkning VIII

10 7.3. Fortolkning af»agreed documents« Fortolkning af individuelle kontrakter Urimelige aftalevilkår Aftalelovens 36 og 38 c Aftalevilkår i strid med branchekutyme/praksis Selskabets ændringer af aftalevilkårene Aftalens fornyelse/fortsættelse eller ophør Aftalens fornyelse/fortsættelse Aftalens ophør ved opsigelse Forbrugerforsikring Erhvervsforsikring Særlige lovregler om opsigelse Aftalens ophør af andre grunde Kapitel 4. Forsikringstiden Begrebet forsikringstid Parternes pligter Forsikringstagerens pligter Selskabets pligter Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden Begrebet forsikringsbegivenhed Kravet om kausalitet og adækvans Årsagsrækken frem til forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder? Årsagsrækken fra forsikringsbegivenheden til skadesfølgerne Beviset for årsagssammenhæng Adækvate følgeskader og tab Forsikringsbegivenheden og forsikringstiden Skadesårsagsprincippet Konstateringsprincippet og skadesvirkningsprincippet Claim made princippet Diagnoseprincippet Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Kapitel 6. Forhold der kan føre til nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Indledning Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Indledning IX

11 2.2. Forsæt Bevisbyrde, beviskrav og bevisdata Forsætsgrader Fuldbyrdelsesmomentets placering Kravet om kausalitet og adækvans Flere forsikringsbegivenheder Uagtsomme skadesfølger og casus mixtus-ansvar Grov uagtsomhed Begrebet og fastsættelsen af et kriterium i praksis Bevisregler og årsagskrav Grov uagtsomhed ved forskellige forsikringstyper Nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Undtagelserne til FAL Alderskriteriet Det psykiske kriterium Forsvarlige redningsforanstaltninger Simpel uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Urigtige risikooplysninger Bedømmelsestemaet Den objektive vurdering Svig mv Forsætlig og uagtsom afgivelse Bortfald af erstatningen Nedsættelse af erstatningen God tro Lempelsesreglen i FAL 6, stk Retsvirkning ifølge aftalen Selskabets uagtsomhed Selskabets reklamationspligt Risikodifference risikoforøgelse Begreberne risikoforøgelse (fareforøgelse), risikoformindskelse og risikodifference Skadesforsikring Formkrav og krav om relevans Subjektiv og objektiv risikoforøgelse Selskabets reklamationspligt Retsvirkninger X

12 4.3. Livsforsikring Formkrav og krav om relevans Retsvirkninger Syge- og ulykkesforsikring Formkrav og krav om relevans og viden Retsvirkninger Selskabets reklamationspligt Sikkerhedsforskrifter Skadesforsikring Bedømmelsestema Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Den objektive vurdering Krav om forsømmelse (uagtsomhed) Krav om kausalitet Bevisregler Retsvirkninger Identifikation Særligt om indbrudstyveri ved familieforsikring Syge- og ulykkesforsikring Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Retsvirkninger Den sikredes afværge- og tabsbegrænsningspligt Skadesforsikring Afværge- og tabsbegrænsningspligtens indhold Tilsidesættelse af pligten Retsvirkninger ved tilsidesættelse af pligten Omkostninger og tab ved forsvarlige foranstaltninger Syge- og ulykkesforsikring Tabsbegrænsningspligtens indhold Retsvirkningerne af overtrædelse Afgrænsningsproblemer Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og risikoforøgelse Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og tabsbegrænsningspligten XI

13 Risikoforøgelse og sikkerhedsforskrifter Risikoforøgelse og tabsbegrænsningspligten Sikkerhedsforskrifter og tabsbegrænsningspligt Præmien Lovregler om præmiens betaling Formkrav til selskabets opkrævning og opsigelse Rigtig betaling af præmien Retsvirkningerne af præmierestance Gebyrer ved forsinket betaling Udeblivelse af retsvirkninger Henstand med betaling Adresseændring Underforsikring Begrebet underforsikring Retsvirkninger Fravigelse af lovreglen»au premier risque«og brøkdelsforsikring Forsinket anmeldelse af forsikringsbegivenheden Formkrav Retsvirkningerne af forsinket anmeldelse Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning Tilbagebetalingskrav condictio indebiti Identifikation Modregning Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse Begrebet tredjemands interesse Den værnede personkreds Ejer Kreditgiver Panthaver Indehaver af anden tinglig rettighed Bærer af risikoen for tingskade Forsikringstagerens, den sikredes og selskabets retsstilling Før forsikringsbegivenhedens indtræden Efter forsikringsbegivenhedens indtræden Identifikation Almindelige principper Bygningsbrandforsikring XII

14 Kapitel 9. Erstatningens opgørelse grundlæggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger Indledning Tingsforsikring Skadesforsikringens grundprincip Erstatningens fastsættelse generelt Partiel skade Totalskade, tyveri mv Takseret police Tilvirkede genstande Erstatningens (ydelsens) form mv Personforsikring Forsikringssvig Dobbeltforsikring Kumulation eller fradrag Tingsforsikring og ansvarsforsikring mv Personforsikring Den sikredes informationspligt Selskabernes indbyrdes regres Forrentning af forsikringsydelsen og sagsomkostninger Renter ved forsinket betaling Sagsomkostninger Kapitel 10. Forældelse af forsikringskrav Reglerne om forældelse Passivitet Rigtig anmeldelse af kravet Særligt om forældelse af selskabets ydelse (forsikringsydelsen) Tingsforsikring Personforsikring Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Ansvarsforsikring Andre forsikringer Kontraktbestemt forældelse Særligt om forældelse af forsikringstagerens ydelse Overgangsreglerne efter 1. januar XIII

15 Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler Indledning Forsikring og erstatningsansvar Tingsforsikring og driftstabsforsikring Hovedreglen om ansvarsfrihed (EAL 19, stk. 1) Undtagelserne om erstatningspligt Skader, der forvoldes forsætligt eller ved grov uagtsomhed (EAL 19, stk. 2 nr. 1) Skader, der forvoldes ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed osv. (EAL 19, stk. 2 nr. 2) Skader, der forvoldes af arbejdstagere (EAL 19, stk. 3) Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven og søloven (EAL 21) Arbejdsgiverens ansvarsforsikring (EAL 19, stk. 3) Andre forsikringer Selskabets regresret Skadesforsikring (EAL 22, stk. 1) Personforsikring (EAL 22, stk. 2) Lempelsesregler Ansvarsforsikring og flere erstatningsansvarlige Kapitel 12. Mulighederne for at få prøvet selskabets afgørelse Domstolene Ankenævnet for Forsikring Indledning Nævnets sammensætning Nævnets kompetence Nævnets sagsbehandling og afgørelse Voldgift Selskabernes interne klageorganer XIV

16 Speciel del. Udvalgte forsikringstyper Indledning Kapitel 13. Motorkøretøjsforsikring Ansvars- og kaskoforsikring fælles vilkår Personkreds Geografisk afgrænsning Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Selskabets informationspligt mv Ansvarsforsikring Dækningsområde Ansvar efter færdselsloven Skadelidtes retssstilling Ved skader sket i Danmark selskabets hæftelse Ved skader sket i udlandet skadelidtes repræsentation mv Selskabets regresret Lovmæssig regres Regres ved udlejning Regres ved misbrug af prøvemærker Policemæssig regres Grov hensynsløshed færdselslovens 108, stk Forsæt Skader forvoldt af uforsikrede og ukendte motorkøretøjer Skadesopgørelse Kaskoforsikring Forsikringens skadesbegreb Særligt om nedstyrtning af genstande Særligt om tilbehør Ansvarsfraskrivelsesklausuler Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Mekaniske dele Bearbejdning eller behandling Vejrligets påvirkning, slitage mv Subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler (Tilregnelsesklausuler) Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse XV

17 Sikkerhedsforskrifter Ubetinget (objektiv) og betinget (subjektiv) identifikation Skadesopgørelse Almindelig dækning Reparation/kontanterstatning/nyværdierstatning Transportomkostninger Udvidet dækning Særlig nyværdierstatning Erstatning for værdiforringelse Afsavnserstatning Kreditgivers retsstilling Kapitel 14. Ulykkesforsikring Indledende bemærkninger om aftalekonstruktioner (forsikringsformer) Den individuelle ulykkesforsikring Personkreds Geografisk afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Forsikringstyper Særligt om fritidsulykkesforsikring afgrænsning af fritidsskade over for arbejdsskade Forsikringsbegivenheden begrebet ulykkestilfælde Bevisregler definitionen Den gamle ulykkesdefinition Tilfældig indvirkning Viljeskravet Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment De regulære og de irregulære ulykkesskader Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment og FAL 18, stk Selvmord og forsøg på selvmord Kravet om en pludselig indvirkning Kravet om en udefra kommende indvirkning Udvidelse af definitionen F&P s henstilling Indvirkning på legemet og påviselig legemsbeskadigelse XVI

18 Andre definitioner Aftalen indeholder ingen ulykkesdefinition Udvidelse af ulykkesbegrebet dækning af visse sygdomme Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Afgrænsning over for sygdom sygdomsklausuler Besvimelse eller ildebefindende Smitte, insektstik, allergier, forgiftning fra mad, eller medicin mv Psykisk skade Følger af lægelig behandling mv Krig, naturkatastrofer mv Farlig sport og slagsmål Farlig sport Særlig sportsdækning Slagsmål Tandskader som følge af spisning og tygning Subjektiv afgrænsning af selskabets risiko (tilregnelsesklausuler) Strafbare handlinger Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Fastsættelse af forsikringsydelsen Erstatning ved invaliditet/mén Ansættelse af méngraden forelæggelse for Arbejdskadestyrelsen mv Tabellarisk ansættelse af invaliditetsgraden Ansættelse uden for tabel Særligt om faginvaliditet Forudbestående invaliditet Udmåling af erstatning Særligt om udbetaling af erstatning til børn Dødsfaldserstatning Selskabetst mulighed for at kræve obduktion Retten til forsikringssummen Dagpenge Behandlingsudgifter Tandskade Andre behandlingsudgifter XVII

19 Kapitel 15. Livs- og pensionsforsikring Indledning Koncession og grundformerne G Præsentation af forsikringsformer Livsforsikring Individuel livsforsikring Gruppelivsforsikring/kollektiv livsforsikring Pensionsforsikring Fortsættelsesforsikring Lovregulering Forsikringstekniske forhold mv Fripolice Tilbagekøbsværdi (genkøbsværdi) Belåning Bonus Mortifikation Aftalen Særligt om gruppeforsikring Aftalens parter Indgåelse af aftalen Særligt om selskabets muligheder for at ændre aftalen Dækningen ydelsesformer Dødfaldssum Forsikringsbegivenheden Dødsbegrebet og dødskriterier Begunstigelseserklæringer og retten til forsikringssummen Indsættelse og tilbagekaldelse af begunstigelse legal kompetence og habilitet Formkrav Standardklausuler Individuelle klausuler Genkaldelig og uigenkaldelig begunstigelse Den begunstigedes retsstilling Før dødsfaldet Efter dødsfaldet fortolkning af begunstigelseserklæringer Ægtefællens retsstilling Børns retsstilling »Arvingers«retsstilling XVIII

20 »Nærmeste pårørendes«retsstilling Tvangsarvingers retsstilling Boslod og tvangsarvelod Krav efter arvelovens 11, stk Retsvirkningerne når der ikke er indsat nogen begunstiget Fortabelse af retten til forsikringssummen Særlige regler om selvmord Den begunstigedes eller den sikredes forsætlige fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Invalidesum Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Dækning af visse kritiske sygdomme Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Erhvervsevnetab Forsikringsbegivenheden, anmeldelse, forsikringstid og dækningsprincipper Ydelseskriterier Betydningen af fleksjob Betydningen af offentlig førtidspension Kravets stilling i forskellige relationer Erhvervsevnetab før og efter fripolice/genkøb Beregning af karenstid Erhvervsevnetab og leverandørskifte Retten til erhvervsevnetabsydelsen Præmiefritagelse Alderspension Invalidepension Efterladtepension Certifikattabsforsikring Ansvarfraskrivelser Kontraktbestemt forældelse Overdragelse og pantsætning af forsikringen Kreditorforfølgning mod forsikringen XIX

21 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Litteraturliste Doms- og ankenævnsregistre mv Stikordsregister XX

22 Forkortelsesliste Forkortelsesliste Forkortelsesliste Aftl.: Bekendtgørelse af lov 781 af 26/ om aftaler og andre retshandler på formuerettens område AKF: Kendelse fra Ankenævnet for Forsikring ASD: Assurandørsocietetets samling af domme ASL: lov nr. 154 af 7/ om arbejdsskadesikring med Senere ændringer ASR: Assurandørsocietetets samling af responsa B: Byretsdom bkg.: Bekendtgørelse DL: Danske lov EAL: bekendtgørelse nr. 885 af 20/ af lov om erstatningsansvar med senere ændringer FAL: Bekendtgørelse nr. 999 af 5/ af lov om forsikringsaftaler med senere ændringer FED: Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling FEST: Forsikrings- og erstatningsretlige skrifter FFR: Försäkringsjuridiska Föreningens Rättsfallssamling FIL: Lov om finansiel virksomhed (lovbekg. nr. 897 af 4/9-2008) FL: Bekendtgørelse nr af 4/ af færdselslov, med senere ændringer»forsikring«: Tidsskriftet Forsikring F&P: Forsikring og Pension Forældelsesloven: Lov nr. 522 af 6/ om forældelse af fordringer med senere ændringer FT: Folketingstidende H: Højesteretsdom Hellner: Jan Hellner, Försäkringsrätt, 1965 HK: Højesterets kendelse HL: Bekendtgørelse nr. 259 af 12/ af lov om hunde J: Tidsskriftet Juristen XXI

23 Forkortelsesliste L: Lagmannsrettens dom Lovbkg: Lovbekendtgørelse Lyngsø, FAL: Preben Lyngsø, Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1992 MFL.: Bekendtgørelse nr af 21/ af lov om markedsføring med senere ændringer ND: Nordisk domssamling NFT: Nordisk forsikringstidsskrift 1908-Loven: Lov nr. 274 af 22/ om forældelse af visse fordringer NJA: Nytt juridisk arkiv NOU: Norges offentlige utredninger NRT: Norsk Rettstidning OSN: Olycksfalls- och sjukförsäkringnämnden RB: Bekendtgørelse nr. 673 af 26/ om registrering og syn af motorkøretøjer m.v. RG: Rettens gang Rpl.: Bekendtgørelse nr af 6/ lov om rettens pleje med senere ændringer SH: Sø- og Handelsrettens dom SKAFOR: Skadesforsikringsforeningen Selmer: Knut S. Selmer, Forsikringsrett, 1982 SOU: Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juridisk Tidsskrift T:FA Tidsskrift for Familie- og Arveret TfR: Tidsskrift for rettsvitenskap UfL: Ugeskrift for Læger Udkastet: Udkast til lov om forsikringsaftaler, 1925 V: Vestre Landsrets dom VK: Vestre Landsrets kendelse Vml.: lov nr af 20/ om værgemål Ø: Østre Landsrets dom XXII

24 Almindelig del 1

25

26 KAPITEL 1 Indledning Kapitel 1. Indledning 1. Grundbegreber og termer 1. Grundbegreber og termer Arbejdet med forsikringsret er både spændende og på mange måder en udfordring for jurister og andre, der beskæftiger sig med denne retsdiciplin. Der kræves nemlig ikke alene kendskab til de særlige forsikringsretlige begreber og regler. Når konkrete problemer skal løses, kræves der ofte kendskab til mange forskellige fagområder og retsområder. Ved regulering af erstatninger i livsforsikring forudsættes ikke alene kendskab til arveretlige regler. Der kræves også kendskab til reglerne om dødskriterier og dødsformodning mv. Ved regulering af pensionsforsikring forudsættes kendskab til de skatteretlige regler osv., og ved regulering af ansvarsskader under motorkøretøjsforsikringen kræves et indgående kendskab til de erstatningsretlige regler, herunder lovgivningen på området. I nærværende afsnit fremstilles nogle af de vigtigste grundbegreber. Fremstillingen er samtidig en introduktion til de forsikringsretlige termer. Nogle begreber er defineret i Forsikringsaftaleloven (FAL), mens andre er udviklet og defineret af praksis og teori og endnu ikke almindeligt anvendt i lovgivningen. Eksempler på det første er begrebet forsikringstager, hvorved forstås den, der har indgået aftalen med selskabet, jf. lovens 2, stk. 2. Ved den sikrede forstås den, der har ret til forsikringsydelsen, jf. 2, stk. 3. Begrebet begunstiget er ikke defineret i FAL 2, men det følger af FAL 102, stk. 1, at den begunstigede er en af forsikringstageren i policen indsat person, der har en umiddelbar ret til forsikringssummen. Begrebet anvendes kun i personforsikring. Begrebet den sikrede omfatter således en bredere personkreds end begrebet begunstiget. Den sikrede omfatter nemlig enhver, der har ret til forsikringssummen. Et eksempel på det sidste er begrebet forsikrede, der er udviklet i forsikringsbetingelserne og senere indarbejdet i lov om forsikringsvirksomhed, jf. FIL 55. Begrebet anvendes i personforsikring om den, på hvis liv eller helbred forsikringen er tegnet. Der savnes nemlig et tredje begreb i forsikringsaftaleloven, når den, forsikringen er tegnet på, er 3

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Dansk Forsikrings ret

Dansk Forsikrings ret Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Kap. 1. Ide, teknik og organisation 1 1.1. Risiko og minimering af risiko 1 1.2. Risk management

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Revision af forsikringsaftaleloven

Revision af forsikringsaftaleloven NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af 18.12.1998

Læs mere

behandlingsudgifter og medicinudgifter samt rejseomkostninger og skade på cykelhjelm. 5.2. Årsagssammenhæng

behandlingsudgifter og medicinudgifter samt rejseomkostninger og skade på cykelhjelm. 5.2. Årsagssammenhæng behandlingsudgifter og medicinudgifter samt rejseomkostninger og skade på cykelhjelm. 5.2. Årsagssammenhæng ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser af 1.januar 2011 1.0 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere