Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Forsikringsret

3 Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem apertius conscribere (1.39 Dig. 2-14)* * De gamle mente, at en aftales utvetydighed eller tvetydighed gik ud over sælgeren og udlejeren; thi det stod i deres magt at skrive vilkåret tydeligere.

4 Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forsikringsret 5. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslaget: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Forord til 5. udgave I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler, som trådte i kraft den 1. januar Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Kapitel 15 er udvidet med pensionsforsikring, således at fremstillingen i dette kapitel forhåbentlig på bedre måde end tidligere svarer til de beskrevne produkters indhold i forsikringsbranchen. Forslag til forbedringer mv. er altid velkomne via Der er ikke medtaget materiale efter d. 15. december En stor tak til mine kolleger i Nordea Liv & Pension, hvor jeg var så heldig at få lov til, at arbejde et halvt år i 2008 med mange interessante og praktiske emner. Dette har givet inspiration til bl.a. emnerne om pensionsforsikring i kapitel 15. Også en stor tak til afdelingsleder i DFIM, Kai Døring Larsen for at have gennemlæst og kommet med ændringsforslag til kapitel 13 afsnit og 2.3 Endelig en stor tak til Gitte, Emma, Esther og David for at skabe nogle positive rammer for arbejdet med denne 5. udgave. December 2009 Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Forskningsafdeling 1 Ivan Sørensen V

7 Forord til 4. udgave Informationsmængden (også) inden for det forsikringsretlige område er som bekendt stærkt stigende, og dette kommer naturligvis også til udtryk i denne 4. udgave af»forsikringsret«. Nærværende udgave er forsynet med over 400 flere retsafgørelser og afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring end i 3. udgave. Herudover er medtaget ny lovgivning, navnlig ændringerne i forsikringsaftaleloven ved lov nr. 434 af 10. juni Kapitel 14 om ulykkesforsikring er omarbejdet, som følge af den rivende udvikling der er sket på dette område i de sidste 10 år. Kapitel 15 om livsforsikring er delvis omarbejdet, og der er indarbejdet et nyt afsnit 9.1. om erhvervsevnetabsforsikring også kaldet invaliderente. Bogen anvendes på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet. Forslag til forbedringer mv. er altid velkomne til En stor tak til Birgitte, Rebecca og David for stor tålmodighed i forbindelse med mit arbejde, der ofte er gået langt ud over almindelig arbejdstid. April 2005 Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Forskningsafdeling 1 Ivan Sørensen VI

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forkortelsesliste... XXI Almindelig del... 1 Kapitel 1. Indledning Grundbegreber og termer Retskilder EU-retlige regler Værnetingsregler Lovvalgsregler Skadesforsikring Særligt om ansvarsforsikring for motorkøretøjer Livsforsikring Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring Den retlige regulering Tilsyn med forsikringsvirksomhed Regler om god skik Forbrugerbeskyttelse ved markedsføring Forbrugerombudsmanden Forsikringsankenævnet og domstolene Beskyttelse af den frie konkurrence Beskyttelse af persondata Regulering af forsikringsaftalen Den faktiske styring VII

9 Kapitel 3. Forsikringsaftalen Begrebet forsikringsaftale Interessen i forsikring Begrebet interesse Interessen ved skadesforsikring Kravet om lovlig og økonomisk interesse Interessen ved summaforsikring Pligt til at tegne forsikring Forsikringstagerens pligt Selskabets pligt Lovpligtige forsikringer Andre forsikringer branchekutyme/ forsikringspraksis Aftalens indgåelse Risikooplysninger Tegning med skriftlig forsikringsbegæring Tegning uden skriftlig forsikringsbegæring Forbrugerforsikringer Erhvervsforsikringer Pligt til at afgive (rigtige) risikooplysninger Pligtens indhold Pligtens tidsmæssige udstrækning Særligt om afgivelse af helbredsoplysninger ved personforsikring Særligt om aftalens parter Selskabets rådgivnings- og informationspligt Policen og forsikringsbetingelserne Policen kongruens og rettidighed Rettidighed Kongruens Forsikringstagerens fortrydelsesret Fortolkning af forsikringsaftalen Kontrakttyper Fortolkning af standardkontrakter Klarhedsreglen Den»fagbundne«fortolkning (vedtagne fagudtryk mv.) Den»naturlige«ordfortolkning Formålsbestemt fortolkning VIII

10 7.3. Fortolkning af»agreed documents« Fortolkning af individuelle kontrakter Urimelige aftalevilkår Aftalelovens 36 og 38 c Aftalevilkår i strid med branchekutyme/praksis Selskabets ændringer af aftalevilkårene Aftalens fornyelse/fortsættelse eller ophør Aftalens fornyelse/fortsættelse Aftalens ophør ved opsigelse Forbrugerforsikring Erhvervsforsikring Særlige lovregler om opsigelse Aftalens ophør af andre grunde Kapitel 4. Forsikringstiden Begrebet forsikringstid Parternes pligter Forsikringstagerens pligter Selskabets pligter Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden Begrebet forsikringsbegivenhed Kravet om kausalitet og adækvans Årsagsrækken frem til forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder? Årsagsrækken fra forsikringsbegivenheden til skadesfølgerne Beviset for årsagssammenhæng Adækvate følgeskader og tab Forsikringsbegivenheden og forsikringstiden Skadesårsagsprincippet Konstateringsprincippet og skadesvirkningsprincippet Claim made princippet Diagnoseprincippet Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Kapitel 6. Forhold der kan føre til nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Indledning Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Indledning IX

11 2.2. Forsæt Bevisbyrde, beviskrav og bevisdata Forsætsgrader Fuldbyrdelsesmomentets placering Kravet om kausalitet og adækvans Flere forsikringsbegivenheder Uagtsomme skadesfølger og casus mixtus-ansvar Grov uagtsomhed Begrebet og fastsættelsen af et kriterium i praksis Bevisregler og årsagskrav Grov uagtsomhed ved forskellige forsikringstyper Nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Undtagelserne til FAL Alderskriteriet Det psykiske kriterium Forsvarlige redningsforanstaltninger Simpel uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Urigtige risikooplysninger Bedømmelsestemaet Den objektive vurdering Svig mv Forsætlig og uagtsom afgivelse Bortfald af erstatningen Nedsættelse af erstatningen God tro Lempelsesreglen i FAL 6, stk Retsvirkning ifølge aftalen Selskabets uagtsomhed Selskabets reklamationspligt Risikodifference risikoforøgelse Begreberne risikoforøgelse (fareforøgelse), risikoformindskelse og risikodifference Skadesforsikring Formkrav og krav om relevans Subjektiv og objektiv risikoforøgelse Selskabets reklamationspligt Retsvirkninger X

12 4.3. Livsforsikring Formkrav og krav om relevans Retsvirkninger Syge- og ulykkesforsikring Formkrav og krav om relevans og viden Retsvirkninger Selskabets reklamationspligt Sikkerhedsforskrifter Skadesforsikring Bedømmelsestema Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Den objektive vurdering Krav om forsømmelse (uagtsomhed) Krav om kausalitet Bevisregler Retsvirkninger Identifikation Særligt om indbrudstyveri ved familieforsikring Syge- og ulykkesforsikring Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Retsvirkninger Den sikredes afværge- og tabsbegrænsningspligt Skadesforsikring Afværge- og tabsbegrænsningspligtens indhold Tilsidesættelse af pligten Retsvirkninger ved tilsidesættelse af pligten Omkostninger og tab ved forsvarlige foranstaltninger Syge- og ulykkesforsikring Tabsbegrænsningspligtens indhold Retsvirkningerne af overtrædelse Afgrænsningsproblemer Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og risikoforøgelse Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og tabsbegrænsningspligten XI

13 Risikoforøgelse og sikkerhedsforskrifter Risikoforøgelse og tabsbegrænsningspligten Sikkerhedsforskrifter og tabsbegrænsningspligt Præmien Lovregler om præmiens betaling Formkrav til selskabets opkrævning og opsigelse Rigtig betaling af præmien Retsvirkningerne af præmierestance Gebyrer ved forsinket betaling Udeblivelse af retsvirkninger Henstand med betaling Adresseændring Underforsikring Begrebet underforsikring Retsvirkninger Fravigelse af lovreglen»au premier risque«og brøkdelsforsikring Forsinket anmeldelse af forsikringsbegivenheden Formkrav Retsvirkningerne af forsinket anmeldelse Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning Tilbagebetalingskrav condictio indebiti Identifikation Modregning Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse Begrebet tredjemands interesse Den værnede personkreds Ejer Kreditgiver Panthaver Indehaver af anden tinglig rettighed Bærer af risikoen for tingskade Forsikringstagerens, den sikredes og selskabets retsstilling Før forsikringsbegivenhedens indtræden Efter forsikringsbegivenhedens indtræden Identifikation Almindelige principper Bygningsbrandforsikring XII

14 Kapitel 9. Erstatningens opgørelse grundlæggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger Indledning Tingsforsikring Skadesforsikringens grundprincip Erstatningens fastsættelse generelt Partiel skade Totalskade, tyveri mv Takseret police Tilvirkede genstande Erstatningens (ydelsens) form mv Personforsikring Forsikringssvig Dobbeltforsikring Kumulation eller fradrag Tingsforsikring og ansvarsforsikring mv Personforsikring Den sikredes informationspligt Selskabernes indbyrdes regres Forrentning af forsikringsydelsen og sagsomkostninger Renter ved forsinket betaling Sagsomkostninger Kapitel 10. Forældelse af forsikringskrav Reglerne om forældelse Passivitet Rigtig anmeldelse af kravet Særligt om forældelse af selskabets ydelse (forsikringsydelsen) Tingsforsikring Personforsikring Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Ansvarsforsikring Andre forsikringer Kontraktbestemt forældelse Særligt om forældelse af forsikringstagerens ydelse Overgangsreglerne efter 1. januar XIII

15 Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler Indledning Forsikring og erstatningsansvar Tingsforsikring og driftstabsforsikring Hovedreglen om ansvarsfrihed (EAL 19, stk. 1) Undtagelserne om erstatningspligt Skader, der forvoldes forsætligt eller ved grov uagtsomhed (EAL 19, stk. 2 nr. 1) Skader, der forvoldes ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed osv. (EAL 19, stk. 2 nr. 2) Skader, der forvoldes af arbejdstagere (EAL 19, stk. 3) Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven og søloven (EAL 21) Arbejdsgiverens ansvarsforsikring (EAL 19, stk. 3) Andre forsikringer Selskabets regresret Skadesforsikring (EAL 22, stk. 1) Personforsikring (EAL 22, stk. 2) Lempelsesregler Ansvarsforsikring og flere erstatningsansvarlige Kapitel 12. Mulighederne for at få prøvet selskabets afgørelse Domstolene Ankenævnet for Forsikring Indledning Nævnets sammensætning Nævnets kompetence Nævnets sagsbehandling og afgørelse Voldgift Selskabernes interne klageorganer XIV

16 Speciel del. Udvalgte forsikringstyper Indledning Kapitel 13. Motorkøretøjsforsikring Ansvars- og kaskoforsikring fælles vilkår Personkreds Geografisk afgrænsning Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Selskabets informationspligt mv Ansvarsforsikring Dækningsområde Ansvar efter færdselsloven Skadelidtes retssstilling Ved skader sket i Danmark selskabets hæftelse Ved skader sket i udlandet skadelidtes repræsentation mv Selskabets regresret Lovmæssig regres Regres ved udlejning Regres ved misbrug af prøvemærker Policemæssig regres Grov hensynsløshed færdselslovens 108, stk Forsæt Skader forvoldt af uforsikrede og ukendte motorkøretøjer Skadesopgørelse Kaskoforsikring Forsikringens skadesbegreb Særligt om nedstyrtning af genstande Særligt om tilbehør Ansvarsfraskrivelsesklausuler Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Mekaniske dele Bearbejdning eller behandling Vejrligets påvirkning, slitage mv Subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler (Tilregnelsesklausuler) Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse XV

17 Sikkerhedsforskrifter Ubetinget (objektiv) og betinget (subjektiv) identifikation Skadesopgørelse Almindelig dækning Reparation/kontanterstatning/nyværdierstatning Transportomkostninger Udvidet dækning Særlig nyværdierstatning Erstatning for værdiforringelse Afsavnserstatning Kreditgivers retsstilling Kapitel 14. Ulykkesforsikring Indledende bemærkninger om aftalekonstruktioner (forsikringsformer) Den individuelle ulykkesforsikring Personkreds Geografisk afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Forsikringstyper Særligt om fritidsulykkesforsikring afgrænsning af fritidsskade over for arbejdsskade Forsikringsbegivenheden begrebet ulykkestilfælde Bevisregler definitionen Den gamle ulykkesdefinition Tilfældig indvirkning Viljeskravet Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment De regulære og de irregulære ulykkesskader Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment og FAL 18, stk Selvmord og forsøg på selvmord Kravet om en pludselig indvirkning Kravet om en udefra kommende indvirkning Udvidelse af definitionen F&P s henstilling Indvirkning på legemet og påviselig legemsbeskadigelse XVI

18 Andre definitioner Aftalen indeholder ingen ulykkesdefinition Udvidelse af ulykkesbegrebet dækning af visse sygdomme Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Afgrænsning over for sygdom sygdomsklausuler Besvimelse eller ildebefindende Smitte, insektstik, allergier, forgiftning fra mad, eller medicin mv Psykisk skade Følger af lægelig behandling mv Krig, naturkatastrofer mv Farlig sport og slagsmål Farlig sport Særlig sportsdækning Slagsmål Tandskader som følge af spisning og tygning Subjektiv afgrænsning af selskabets risiko (tilregnelsesklausuler) Strafbare handlinger Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Fastsættelse af forsikringsydelsen Erstatning ved invaliditet/mén Ansættelse af méngraden forelæggelse for Arbejdskadestyrelsen mv Tabellarisk ansættelse af invaliditetsgraden Ansættelse uden for tabel Særligt om faginvaliditet Forudbestående invaliditet Udmåling af erstatning Særligt om udbetaling af erstatning til børn Dødsfaldserstatning Selskabetst mulighed for at kræve obduktion Retten til forsikringssummen Dagpenge Behandlingsudgifter Tandskade Andre behandlingsudgifter XVII

19 Kapitel 15. Livs- og pensionsforsikring Indledning Koncession og grundformerne G Præsentation af forsikringsformer Livsforsikring Individuel livsforsikring Gruppelivsforsikring/kollektiv livsforsikring Pensionsforsikring Fortsættelsesforsikring Lovregulering Forsikringstekniske forhold mv Fripolice Tilbagekøbsværdi (genkøbsværdi) Belåning Bonus Mortifikation Aftalen Særligt om gruppeforsikring Aftalens parter Indgåelse af aftalen Særligt om selskabets muligheder for at ændre aftalen Dækningen ydelsesformer Dødfaldssum Forsikringsbegivenheden Dødsbegrebet og dødskriterier Begunstigelseserklæringer og retten til forsikringssummen Indsættelse og tilbagekaldelse af begunstigelse legal kompetence og habilitet Formkrav Standardklausuler Individuelle klausuler Genkaldelig og uigenkaldelig begunstigelse Den begunstigedes retsstilling Før dødsfaldet Efter dødsfaldet fortolkning af begunstigelseserklæringer Ægtefællens retsstilling Børns retsstilling »Arvingers«retsstilling XVIII

20 »Nærmeste pårørendes«retsstilling Tvangsarvingers retsstilling Boslod og tvangsarvelod Krav efter arvelovens 11, stk Retsvirkningerne når der ikke er indsat nogen begunstiget Fortabelse af retten til forsikringssummen Særlige regler om selvmord Den begunstigedes eller den sikredes forsætlige fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Invalidesum Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Dækning af visse kritiske sygdomme Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Erhvervsevnetab Forsikringsbegivenheden, anmeldelse, forsikringstid og dækningsprincipper Ydelseskriterier Betydningen af fleksjob Betydningen af offentlig førtidspension Kravets stilling i forskellige relationer Erhvervsevnetab før og efter fripolice/genkøb Beregning af karenstid Erhvervsevnetab og leverandørskifte Retten til erhvervsevnetabsydelsen Præmiefritagelse Alderspension Invalidepension Efterladtepension Certifikattabsforsikring Ansvarfraskrivelser Kontraktbestemt forældelse Overdragelse og pantsætning af forsikringen Kreditorforfølgning mod forsikringen XIX

21 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Litteraturliste Doms- og ankenævnsregistre mv Stikordsregister XX

22 Forkortelsesliste Forkortelsesliste Forkortelsesliste Aftl.: Bekendtgørelse af lov 781 af 26/ om aftaler og andre retshandler på formuerettens område AKF: Kendelse fra Ankenævnet for Forsikring ASD: Assurandørsocietetets samling af domme ASL: lov nr. 154 af 7/ om arbejdsskadesikring med Senere ændringer ASR: Assurandørsocietetets samling af responsa B: Byretsdom bkg.: Bekendtgørelse DL: Danske lov EAL: bekendtgørelse nr. 885 af 20/ af lov om erstatningsansvar med senere ændringer FAL: Bekendtgørelse nr. 999 af 5/ af lov om forsikringsaftaler med senere ændringer FED: Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling FEST: Forsikrings- og erstatningsretlige skrifter FFR: Försäkringsjuridiska Föreningens Rättsfallssamling FIL: Lov om finansiel virksomhed (lovbekg. nr. 897 af 4/9-2008) FL: Bekendtgørelse nr af 4/ af færdselslov, med senere ændringer»forsikring«: Tidsskriftet Forsikring F&P: Forsikring og Pension Forældelsesloven: Lov nr. 522 af 6/ om forældelse af fordringer med senere ændringer FT: Folketingstidende H: Højesteretsdom Hellner: Jan Hellner, Försäkringsrätt, 1965 HK: Højesterets kendelse HL: Bekendtgørelse nr. 259 af 12/ af lov om hunde J: Tidsskriftet Juristen XXI

23 Forkortelsesliste L: Lagmannsrettens dom Lovbkg: Lovbekendtgørelse Lyngsø, FAL: Preben Lyngsø, Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1992 MFL.: Bekendtgørelse nr af 21/ af lov om markedsføring med senere ændringer ND: Nordisk domssamling NFT: Nordisk forsikringstidsskrift 1908-Loven: Lov nr. 274 af 22/ om forældelse af visse fordringer NJA: Nytt juridisk arkiv NOU: Norges offentlige utredninger NRT: Norsk Rettstidning OSN: Olycksfalls- och sjukförsäkringnämnden RB: Bekendtgørelse nr. 673 af 26/ om registrering og syn af motorkøretøjer m.v. RG: Rettens gang Rpl.: Bekendtgørelse nr af 6/ lov om rettens pleje med senere ændringer SH: Sø- og Handelsrettens dom SKAFOR: Skadesforsikringsforeningen Selmer: Knut S. Selmer, Forsikringsrett, 1982 SOU: Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juridisk Tidsskrift T:FA Tidsskrift for Familie- og Arveret TfR: Tidsskrift for rettsvitenskap UfL: Ugeskrift for Læger Udkastet: Udkast til lov om forsikringsaftaler, 1925 V: Vestre Landsrets dom VK: Vestre Landsrets kendelse Vml.: lov nr af 20/ om værgemål Ø: Østre Landsrets dom XXII

24 Almindelig del 1

25

26 KAPITEL 1 Indledning Kapitel 1. Indledning 1. Grundbegreber og termer 1. Grundbegreber og termer Arbejdet med forsikringsret er både spændende og på mange måder en udfordring for jurister og andre, der beskæftiger sig med denne retsdiciplin. Der kræves nemlig ikke alene kendskab til de særlige forsikringsretlige begreber og regler. Når konkrete problemer skal løses, kræves der ofte kendskab til mange forskellige fagområder og retsområder. Ved regulering af erstatninger i livsforsikring forudsættes ikke alene kendskab til arveretlige regler. Der kræves også kendskab til reglerne om dødskriterier og dødsformodning mv. Ved regulering af pensionsforsikring forudsættes kendskab til de skatteretlige regler osv., og ved regulering af ansvarsskader under motorkøretøjsforsikringen kræves et indgående kendskab til de erstatningsretlige regler, herunder lovgivningen på området. I nærværende afsnit fremstilles nogle af de vigtigste grundbegreber. Fremstillingen er samtidig en introduktion til de forsikringsretlige termer. Nogle begreber er defineret i Forsikringsaftaleloven (FAL), mens andre er udviklet og defineret af praksis og teori og endnu ikke almindeligt anvendt i lovgivningen. Eksempler på det første er begrebet forsikringstager, hvorved forstås den, der har indgået aftalen med selskabet, jf. lovens 2, stk. 2. Ved den sikrede forstås den, der har ret til forsikringsydelsen, jf. 2, stk. 3. Begrebet begunstiget er ikke defineret i FAL 2, men det følger af FAL 102, stk. 1, at den begunstigede er en af forsikringstageren i policen indsat person, der har en umiddelbar ret til forsikringssummen. Begrebet anvendes kun i personforsikring. Begrebet den sikrede omfatter således en bredere personkreds end begrebet begunstiget. Den sikrede omfatter nemlig enhver, der har ret til forsikringssummen. Et eksempel på det sidste er begrebet forsikrede, der er udviklet i forsikringsbetingelserne og senere indarbejdet i lov om forsikringsvirksomhed, jf. FIL 55. Begrebet anvendes i personforsikring om den, på hvis liv eller helbred forsikringen er tegnet. Der savnes nemlig et tredje begreb i forsikringsaftaleloven, når den, forsikringen er tegnet på, er 3

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Dansk Forsikrings ret

Dansk Forsikrings ret Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Kap. 1. Ide, teknik og organisation 1 1.1. Risiko og minimering af risiko 1 1.2. Risk management

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Juridisk metodelære. 5. udgave

Juridisk metodelære. 5. udgave Juridisk metodelære 5. udgave This page intentionally left blank Peter Blume Juridisk metodelære 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Juridisk metodelære 5. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000*

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* Anmeldelse: Festskrift for FED FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* NFT 3/2001 af adjunkt, ph.d. Lisbeth Kjærgaard, Aarhus Universitet Lisbeth Kjærgaard lk@jura.au.dk Forsikrings- og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse This page intentionally left blank Stinne Richter Berg Retsvirkninger af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere