Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Forsikringsret

3 Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem apertius conscribere (1.39 Dig. 2-14)* * De gamle mente, at en aftales utvetydighed eller tvetydighed gik ud over sælgeren og udlejeren; thi det stod i deres magt at skrive vilkåret tydeligere.

4 Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forsikringsret 5. udgave, 1. oplag 2010 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslaget: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2010 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Forord til 5. udgave I denne udgave af Forsikringsret behandles reglerne om forældelse og fortolkning af begunstigelseserklæringer samt de relevante arveretlige regler, som trådte i kraft den 1. januar Herudover er praksis ved domstolene og Ankenævnet for Forsikring ført ajour. Kapitel 15 er udvidet med pensionsforsikring, således at fremstillingen i dette kapitel forhåbentlig på bedre måde end tidligere svarer til de beskrevne produkters indhold i forsikringsbranchen. Forslag til forbedringer mv. er altid velkomne via Der er ikke medtaget materiale efter d. 15. december En stor tak til mine kolleger i Nordea Liv & Pension, hvor jeg var så heldig at få lov til, at arbejde et halvt år i 2008 med mange interessante og praktiske emner. Dette har givet inspiration til bl.a. emnerne om pensionsforsikring i kapitel 15. Også en stor tak til afdelingsleder i DFIM, Kai Døring Larsen for at have gennemlæst og kommet med ændringsforslag til kapitel 13 afsnit og 2.3 Endelig en stor tak til Gitte, Emma, Esther og David for at skabe nogle positive rammer for arbejdet med denne 5. udgave. December 2009 Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Forskningsafdeling 1 Ivan Sørensen V

7 Forord til 4. udgave Informationsmængden (også) inden for det forsikringsretlige område er som bekendt stærkt stigende, og dette kommer naturligvis også til udtryk i denne 4. udgave af»forsikringsret«. Nærværende udgave er forsynet med over 400 flere retsafgørelser og afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring end i 3. udgave. Herudover er medtaget ny lovgivning, navnlig ændringerne i forsikringsaftaleloven ved lov nr. 434 af 10. juni Kapitel 14 om ulykkesforsikring er omarbejdet, som følge af den rivende udvikling der er sket på dette område i de sidste 10 år. Kapitel 15 om livsforsikring er delvis omarbejdet, og der er indarbejdet et nyt afsnit 9.1. om erhvervsevnetabsforsikring også kaldet invaliderente. Bogen anvendes på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet. Forslag til forbedringer mv. er altid velkomne til En stor tak til Birgitte, Rebecca og David for stor tålmodighed i forbindelse med mit arbejde, der ofte er gået langt ud over almindelig arbejdstid. April 2005 Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Forskningsafdeling 1 Ivan Sørensen VI

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forkortelsesliste... XXI Almindelig del... 1 Kapitel 1. Indledning Grundbegreber og termer Retskilder EU-retlige regler Værnetingsregler Lovvalgsregler Skadesforsikring Særligt om ansvarsforsikring for motorkøretøjer Livsforsikring Kapitel 2. Den retlige regulering og faktiske styring af privatforsikring Den retlige regulering Tilsyn med forsikringsvirksomhed Regler om god skik Forbrugerbeskyttelse ved markedsføring Forbrugerombudsmanden Forsikringsankenævnet og domstolene Beskyttelse af den frie konkurrence Beskyttelse af persondata Regulering af forsikringsaftalen Den faktiske styring VII

9 Kapitel 3. Forsikringsaftalen Begrebet forsikringsaftale Interessen i forsikring Begrebet interesse Interessen ved skadesforsikring Kravet om lovlig og økonomisk interesse Interessen ved summaforsikring Pligt til at tegne forsikring Forsikringstagerens pligt Selskabets pligt Lovpligtige forsikringer Andre forsikringer branchekutyme/ forsikringspraksis Aftalens indgåelse Risikooplysninger Tegning med skriftlig forsikringsbegæring Tegning uden skriftlig forsikringsbegæring Forbrugerforsikringer Erhvervsforsikringer Pligt til at afgive (rigtige) risikooplysninger Pligtens indhold Pligtens tidsmæssige udstrækning Særligt om afgivelse af helbredsoplysninger ved personforsikring Særligt om aftalens parter Selskabets rådgivnings- og informationspligt Policen og forsikringsbetingelserne Policen kongruens og rettidighed Rettidighed Kongruens Forsikringstagerens fortrydelsesret Fortolkning af forsikringsaftalen Kontrakttyper Fortolkning af standardkontrakter Klarhedsreglen Den»fagbundne«fortolkning (vedtagne fagudtryk mv.) Den»naturlige«ordfortolkning Formålsbestemt fortolkning VIII

10 7.3. Fortolkning af»agreed documents« Fortolkning af individuelle kontrakter Urimelige aftalevilkår Aftalelovens 36 og 38 c Aftalevilkår i strid med branchekutyme/praksis Selskabets ændringer af aftalevilkårene Aftalens fornyelse/fortsættelse eller ophør Aftalens fornyelse/fortsættelse Aftalens ophør ved opsigelse Forbrugerforsikring Erhvervsforsikring Særlige lovregler om opsigelse Aftalens ophør af andre grunde Kapitel 4. Forsikringstiden Begrebet forsikringstid Parternes pligter Forsikringstagerens pligter Selskabets pligter Kapitel 5. Forsikringsbegivenheden Begrebet forsikringsbegivenhed Kravet om kausalitet og adækvans Årsagsrækken frem til forsikringsbegivenheden En eller flere forsikringsbegivenheder? Årsagsrækken fra forsikringsbegivenheden til skadesfølgerne Beviset for årsagssammenhæng Adækvate følgeskader og tab Forsikringsbegivenheden og forsikringstiden Skadesårsagsprincippet Konstateringsprincippet og skadesvirkningsprincippet Claim made princippet Diagnoseprincippet Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Kapitel 6. Forhold der kan føre til nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Indledning Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Indledning IX

11 2.2. Forsæt Bevisbyrde, beviskrav og bevisdata Forsætsgrader Fuldbyrdelsesmomentets placering Kravet om kausalitet og adækvans Flere forsikringsbegivenheder Uagtsomme skadesfølger og casus mixtus-ansvar Grov uagtsomhed Begrebet og fastsættelsen af et kriterium i praksis Bevisregler og årsagskrav Grov uagtsomhed ved forskellige forsikringstyper Nedsættelse eller bortfald af forsikringsydelsen Undtagelserne til FAL Alderskriteriet Det psykiske kriterium Forsvarlige redningsforanstaltninger Simpel uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Urigtige risikooplysninger Bedømmelsestemaet Den objektive vurdering Svig mv Forsætlig og uagtsom afgivelse Bortfald af erstatningen Nedsættelse af erstatningen God tro Lempelsesreglen i FAL 6, stk Retsvirkning ifølge aftalen Selskabets uagtsomhed Selskabets reklamationspligt Risikodifference risikoforøgelse Begreberne risikoforøgelse (fareforøgelse), risikoformindskelse og risikodifference Skadesforsikring Formkrav og krav om relevans Subjektiv og objektiv risikoforøgelse Selskabets reklamationspligt Retsvirkninger X

12 4.3. Livsforsikring Formkrav og krav om relevans Retsvirkninger Syge- og ulykkesforsikring Formkrav og krav om relevans og viden Retsvirkninger Selskabets reklamationspligt Sikkerhedsforskrifter Skadesforsikring Bedømmelsestema Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Den objektive vurdering Krav om forsømmelse (uagtsomhed) Krav om kausalitet Bevisregler Retsvirkninger Identifikation Særligt om indbrudstyveri ved familieforsikring Syge- og ulykkesforsikring Begrebet sikkerhedsforskrift Formkrav Retsvirkninger Den sikredes afværge- og tabsbegrænsningspligt Skadesforsikring Afværge- og tabsbegrænsningspligtens indhold Tilsidesættelse af pligten Retsvirkninger ved tilsidesættelse af pligten Omkostninger og tab ved forsvarlige foranstaltninger Syge- og ulykkesforsikring Tabsbegrænsningspligtens indhold Retsvirkningerne af overtrædelse Afgrænsningsproblemer Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og risikoforøgelse Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og tabsbegrænsningspligten XI

13 Risikoforøgelse og sikkerhedsforskrifter Risikoforøgelse og tabsbegrænsningspligten Sikkerhedsforskrifter og tabsbegrænsningspligt Præmien Lovregler om præmiens betaling Formkrav til selskabets opkrævning og opsigelse Rigtig betaling af præmien Retsvirkningerne af præmierestance Gebyrer ved forsinket betaling Udeblivelse af retsvirkninger Henstand med betaling Adresseændring Underforsikring Begrebet underforsikring Retsvirkninger Fravigelse af lovreglen»au premier risque«og brøkdelsforsikring Forsinket anmeldelse af forsikringsbegivenheden Formkrav Retsvirkningerne af forsinket anmeldelse Kapitel 7. Tilbagebetalingskrav, identifikation og modregning Tilbagebetalingskrav condictio indebiti Identifikation Modregning Kapitel 8. Forsikring af tredjemands interesse Begrebet tredjemands interesse Den værnede personkreds Ejer Kreditgiver Panthaver Indehaver af anden tinglig rettighed Bærer af risikoen for tingskade Forsikringstagerens, den sikredes og selskabets retsstilling Før forsikringsbegivenhedens indtræden Efter forsikringsbegivenhedens indtræden Identifikation Almindelige principper Bygningsbrandforsikring XII

14 Kapitel 9. Erstatningens opgørelse grundlæggende regler, dobbeltforsikring, renter og sagsomkostninger Indledning Tingsforsikring Skadesforsikringens grundprincip Erstatningens fastsættelse generelt Partiel skade Totalskade, tyveri mv Takseret police Tilvirkede genstande Erstatningens (ydelsens) form mv Personforsikring Forsikringssvig Dobbeltforsikring Kumulation eller fradrag Tingsforsikring og ansvarsforsikring mv Personforsikring Den sikredes informationspligt Selskabernes indbyrdes regres Forrentning af forsikringsydelsen og sagsomkostninger Renter ved forsinket betaling Sagsomkostninger Kapitel 10. Forældelse af forsikringskrav Reglerne om forældelse Passivitet Rigtig anmeldelse af kravet Særligt om forældelse af selskabets ydelse (forsikringsydelsen) Tingsforsikring Personforsikring Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Ansvarsforsikring Andre forsikringer Kontraktbestemt forældelse Særligt om forældelse af forsikringstagerens ydelse Overgangsreglerne efter 1. januar XIII

15 Kapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesregler Indledning Forsikring og erstatningsansvar Tingsforsikring og driftstabsforsikring Hovedreglen om ansvarsfrihed (EAL 19, stk. 1) Undtagelserne om erstatningspligt Skader, der forvoldes forsætligt eller ved grov uagtsomhed (EAL 19, stk. 2 nr. 1) Skader, der forvoldes ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed osv. (EAL 19, stk. 2 nr. 2) Skader, der forvoldes af arbejdstagere (EAL 19, stk. 3) Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven og søloven (EAL 21) Arbejdsgiverens ansvarsforsikring (EAL 19, stk. 3) Andre forsikringer Selskabets regresret Skadesforsikring (EAL 22, stk. 1) Personforsikring (EAL 22, stk. 2) Lempelsesregler Ansvarsforsikring og flere erstatningsansvarlige Kapitel 12. Mulighederne for at få prøvet selskabets afgørelse Domstolene Ankenævnet for Forsikring Indledning Nævnets sammensætning Nævnets kompetence Nævnets sagsbehandling og afgørelse Voldgift Selskabernes interne klageorganer XIV

16 Speciel del. Udvalgte forsikringstyper Indledning Kapitel 13. Motorkøretøjsforsikring Ansvars- og kaskoforsikring fælles vilkår Personkreds Geografisk afgrænsning Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Selskabets informationspligt mv Ansvarsforsikring Dækningsområde Ansvar efter færdselsloven Skadelidtes retssstilling Ved skader sket i Danmark selskabets hæftelse Ved skader sket i udlandet skadelidtes repræsentation mv Selskabets regresret Lovmæssig regres Regres ved udlejning Regres ved misbrug af prøvemærker Policemæssig regres Grov hensynsløshed færdselslovens 108, stk Forsæt Skader forvoldt af uforsikrede og ukendte motorkøretøjer Skadesopgørelse Kaskoforsikring Forsikringens skadesbegreb Særligt om nedstyrtning af genstande Særligt om tilbehør Ansvarsfraskrivelsesklausuler Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Mekaniske dele Bearbejdning eller behandling Vejrligets påvirkning, slitage mv Subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler (Tilregnelsesklausuler) Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse XV

17 Sikkerhedsforskrifter Ubetinget (objektiv) og betinget (subjektiv) identifikation Skadesopgørelse Almindelig dækning Reparation/kontanterstatning/nyværdierstatning Transportomkostninger Udvidet dækning Særlig nyværdierstatning Erstatning for værdiforringelse Afsavnserstatning Kreditgivers retsstilling Kapitel 14. Ulykkesforsikring Indledende bemærkninger om aftalekonstruktioner (forsikringsformer) Den individuelle ulykkesforsikring Personkreds Geografisk afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Forsikringstyper Særligt om fritidsulykkesforsikring afgrænsning af fritidsskade over for arbejdsskade Forsikringsbegivenheden begrebet ulykkestilfælde Bevisregler definitionen Den gamle ulykkesdefinition Tilfældig indvirkning Viljeskravet Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment De regulære og de irregulære ulykkesskader Det fremrykkede fuldbyrdelsesmoment og FAL 18, stk Selvmord og forsøg på selvmord Kravet om en pludselig indvirkning Kravet om en udefra kommende indvirkning Udvidelse af definitionen F&P s henstilling Indvirkning på legemet og påviselig legemsbeskadigelse XVI

18 Andre definitioner Aftalen indeholder ingen ulykkesdefinition Udvidelse af ulykkesbegrebet dækning af visse sygdomme Objektiv afgrænsning af selskabets risiko Afgrænsning over for sygdom sygdomsklausuler Besvimelse eller ildebefindende Smitte, insektstik, allergier, forgiftning fra mad, eller medicin mv Psykisk skade Følger af lægelig behandling mv Krig, naturkatastrofer mv Farlig sport og slagsmål Farlig sport Særlig sportsdækning Slagsmål Tandskader som følge af spisning og tygning Subjektiv afgrænsning af selskabets risiko (tilregnelsesklausuler) Strafbare handlinger Forsæt Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Fastsættelse af forsikringsydelsen Erstatning ved invaliditet/mén Ansættelse af méngraden forelæggelse for Arbejdskadestyrelsen mv Tabellarisk ansættelse af invaliditetsgraden Ansættelse uden for tabel Særligt om faginvaliditet Forudbestående invaliditet Udmåling af erstatning Særligt om udbetaling af erstatning til børn Dødsfaldserstatning Selskabetst mulighed for at kræve obduktion Retten til forsikringssummen Dagpenge Behandlingsudgifter Tandskade Andre behandlingsudgifter XVII

19 Kapitel 15. Livs- og pensionsforsikring Indledning Koncession og grundformerne G Præsentation af forsikringsformer Livsforsikring Individuel livsforsikring Gruppelivsforsikring/kollektiv livsforsikring Pensionsforsikring Fortsættelsesforsikring Lovregulering Forsikringstekniske forhold mv Fripolice Tilbagekøbsværdi (genkøbsværdi) Belåning Bonus Mortifikation Aftalen Særligt om gruppeforsikring Aftalens parter Indgåelse af aftalen Særligt om selskabets muligheder for at ændre aftalen Dækningen ydelsesformer Dødfaldssum Forsikringsbegivenheden Dødsbegrebet og dødskriterier Begunstigelseserklæringer og retten til forsikringssummen Indsættelse og tilbagekaldelse af begunstigelse legal kompetence og habilitet Formkrav Standardklausuler Individuelle klausuler Genkaldelig og uigenkaldelig begunstigelse Den begunstigedes retsstilling Før dødsfaldet Efter dødsfaldet fortolkning af begunstigelseserklæringer Ægtefællens retsstilling Børns retsstilling »Arvingers«retsstilling XVIII

20 »Nærmeste pårørendes«retsstilling Tvangsarvingers retsstilling Boslod og tvangsarvelod Krav efter arvelovens 11, stk Retsvirkningerne når der ikke er indsat nogen begunstiget Fortabelse af retten til forsikringssummen Særlige regler om selvmord Den begunstigedes eller den sikredes forsætlige fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Invalidesum Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Dækning af visse kritiske sygdomme Forsikringsbegivenheden Ydelseskriterier Erhvervsevnetab Forsikringsbegivenheden, anmeldelse, forsikringstid og dækningsprincipper Ydelseskriterier Betydningen af fleksjob Betydningen af offentlig førtidspension Kravets stilling i forskellige relationer Erhvervsevnetab før og efter fripolice/genkøb Beregning af karenstid Erhvervsevnetab og leverandørskifte Retten til erhvervsevnetabsydelsen Præmiefritagelse Alderspension Invalidepension Efterladtepension Certifikattabsforsikring Ansvarfraskrivelser Kontraktbestemt forældelse Overdragelse og pantsætning af forsikringen Kreditorforfølgning mod forsikringen XIX

21 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Litteraturliste Doms- og ankenævnsregistre mv Stikordsregister XX

22 Forkortelsesliste Forkortelsesliste Forkortelsesliste Aftl.: Bekendtgørelse af lov 781 af 26/ om aftaler og andre retshandler på formuerettens område AKF: Kendelse fra Ankenævnet for Forsikring ASD: Assurandørsocietetets samling af domme ASL: lov nr. 154 af 7/ om arbejdsskadesikring med Senere ændringer ASR: Assurandørsocietetets samling af responsa B: Byretsdom bkg.: Bekendtgørelse DL: Danske lov EAL: bekendtgørelse nr. 885 af 20/ af lov om erstatningsansvar med senere ændringer FAL: Bekendtgørelse nr. 999 af 5/ af lov om forsikringsaftaler med senere ændringer FED: Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling FEST: Forsikrings- og erstatningsretlige skrifter FFR: Försäkringsjuridiska Föreningens Rättsfallssamling FIL: Lov om finansiel virksomhed (lovbekg. nr. 897 af 4/9-2008) FL: Bekendtgørelse nr af 4/ af færdselslov, med senere ændringer»forsikring«: Tidsskriftet Forsikring F&P: Forsikring og Pension Forældelsesloven: Lov nr. 522 af 6/ om forældelse af fordringer med senere ændringer FT: Folketingstidende H: Højesteretsdom Hellner: Jan Hellner, Försäkringsrätt, 1965 HK: Højesterets kendelse HL: Bekendtgørelse nr. 259 af 12/ af lov om hunde J: Tidsskriftet Juristen XXI

23 Forkortelsesliste L: Lagmannsrettens dom Lovbkg: Lovbekendtgørelse Lyngsø, FAL: Preben Lyngsø, Forsikringsaftaleloven med kommentarer, 1992 MFL.: Bekendtgørelse nr af 21/ af lov om markedsføring med senere ændringer ND: Nordisk domssamling NFT: Nordisk forsikringstidsskrift 1908-Loven: Lov nr. 274 af 22/ om forældelse af visse fordringer NJA: Nytt juridisk arkiv NOU: Norges offentlige utredninger NRT: Norsk Rettstidning OSN: Olycksfalls- och sjukförsäkringnämnden RB: Bekendtgørelse nr. 673 af 26/ om registrering og syn af motorkøretøjer m.v. RG: Rettens gang Rpl.: Bekendtgørelse nr af 6/ lov om rettens pleje med senere ændringer SH: Sø- og Handelsrettens dom SKAFOR: Skadesforsikringsforeningen Selmer: Knut S. Selmer, Forsikringsrett, 1982 SOU: Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juridisk Tidsskrift T:FA Tidsskrift for Familie- og Arveret TfR: Tidsskrift for rettsvitenskap UfL: Ugeskrift for Læger Udkastet: Udkast til lov om forsikringsaftaler, 1925 V: Vestre Landsrets dom VK: Vestre Landsrets kendelse Vml.: lov nr af 20/ om værgemål Ø: Østre Landsrets dom XXII

24 Almindelig del 1

25

26 KAPITEL 1 Indledning Kapitel 1. Indledning 1. Grundbegreber og termer 1. Grundbegreber og termer Arbejdet med forsikringsret er både spændende og på mange måder en udfordring for jurister og andre, der beskæftiger sig med denne retsdiciplin. Der kræves nemlig ikke alene kendskab til de særlige forsikringsretlige begreber og regler. Når konkrete problemer skal løses, kræves der ofte kendskab til mange forskellige fagområder og retsområder. Ved regulering af erstatninger i livsforsikring forudsættes ikke alene kendskab til arveretlige regler. Der kræves også kendskab til reglerne om dødskriterier og dødsformodning mv. Ved regulering af pensionsforsikring forudsættes kendskab til de skatteretlige regler osv., og ved regulering af ansvarsskader under motorkøretøjsforsikringen kræves et indgående kendskab til de erstatningsretlige regler, herunder lovgivningen på området. I nærværende afsnit fremstilles nogle af de vigtigste grundbegreber. Fremstillingen er samtidig en introduktion til de forsikringsretlige termer. Nogle begreber er defineret i Forsikringsaftaleloven (FAL), mens andre er udviklet og defineret af praksis og teori og endnu ikke almindeligt anvendt i lovgivningen. Eksempler på det første er begrebet forsikringstager, hvorved forstås den, der har indgået aftalen med selskabet, jf. lovens 2, stk. 2. Ved den sikrede forstås den, der har ret til forsikringsydelsen, jf. 2, stk. 3. Begrebet begunstiget er ikke defineret i FAL 2, men det følger af FAL 102, stk. 1, at den begunstigede er en af forsikringstageren i policen indsat person, der har en umiddelbar ret til forsikringssummen. Begrebet anvendes kun i personforsikring. Begrebet den sikrede omfatter således en bredere personkreds end begrebet begunstiget. Den sikrede omfatter nemlig enhver, der har ret til forsikringssummen. Et eksempel på det sidste er begrebet forsikrede, der er udviklet i forsikringsbetingelserne og senere indarbejdet i lov om forsikringsvirksomhed, jf. FIL 55. Begrebet anvendes i personforsikring om den, på hvis liv eller helbred forsikringen er tegnet. Der savnes nemlig et tredje begreb i forsikringsaftaleloven, når den, forsikringen er tegnet på, er 3

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Dansk Forsikrings ret

Dansk Forsikrings ret Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Revision af forsikringsaftaleloven

Revision af forsikringsaftaleloven NFT 2/2000 AIDA-seminar: Revision af forsikringsaftaleloven Referat fra seminaret udarbejdet af Birgitte Frank Uggerhøj, Pen-Sam, Danmark Birgitte Frank Uggerhøj Ved Folketingsbeslutning B12 af 18.12.1998

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Forsikringsdækning 3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Ved død: Summen ved død som følge af ulykkestilfælde: Summen for efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år, arbejdende medlemmer, som er

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Panthaverdeklarationer

Panthaverdeklarationer NFT 1/1993 Panthaverdeklarationer og forholdet mellem panthavere og forsikringsselskaber af advokat (L) HD (F) Philip Graff, Dragsted Advokater, Danmark I de senere år har der været ført adskillige sager

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Fritidsulykkesforsikring 2011

Fritidsulykkesforsikring 2011 Fritidsulykkesforsikring 2011 På din kontingentbetaling til forbundet kan du se, om du er dækket af forbundets fritidsulykkesforsikring. Denne brochure med forsikringsbetingelser indeholder oplysning om

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Forsikrings- bogen HK Forsikring

Forsikrings- bogen HK Forsikring Forsikringsbogen 2008 Indholdsfortegnelse Forsikring af ting 4... Familieforsikring 8... Husforsikring 9... Bilforsikring 10... Anmeldelse af skader Forsikring af personer 11... Ulykkesforsikring 14...

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere