Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v."

Transkript

1 Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr Industriministeriet, juni 1990

2 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE Postboks 1103, 1009 København K Telefon Postgirokonto nr Hvis De betaler med check eller på giro til Statens Informationstjeneste undgår De ekspeditionsgebyr ISBN Ha bet. Schultz Grafisk, Kbh.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bemærkninger Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde Spørgsmål der særlig har været drøftet Udvalgets generelle overvejelser Lov nr. 121 af 25. marts 1970 med senere ændringer Udvalgets overvejelser og indstillinger Udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen Foreninger Dispensationer Bevillingsnævn Udvalgets overvejelser Gældende bestemmelser Fordele ved bevillingsnævn Flertallets indstilling Mindretals indstilling Frikommuneforsøg Betingelser for meddelelse af næringsbrev og alkoholbevilling Udvalgets overvejelser Økonomiske forhold Vandel Dørmænd (kontrollører) Koncentration af restaurationer Regler for meddelelse af alkoholbevilling Alderskrav Krav til bestyrelsesmedlemmer Finansieringsbestemmelser Restaurationslokalers forbindelse med andre lokaler Bortfald af alkoholbevilling Begrænsninger og betingelser for bevilling Udvalgets overvejelser og indstilling Ikke benyttelse af alkoholbevillingen 32

4 3.9. Kantinevirksomhed Udvalgets generelle overvejelser Forslag til ændringer Ændringer angående stærke drikke Lejlighedstilladelse til kantiner Mindretals indstilling Mindretals indstilling Pensionatsvirksomhed Gældende bestemmelser Udvalgets overvejelser og indstilling Privates udlejning af værelser Lejlighedstilladelser Gældende bestemmelser Bestemmelser gældende før Afgørelserom lejlighedstilladelse Sportsklubs arrangement Fortrinsret tilkommer aktiv restauratør Skoles jubilæumsfest Svar af 19. december 1984 til Erhvervsudvalget Svaraf 15. januar 1985 til Erhvervsudvalget Svaraf 29. januar 1985 til Erhvervsudvalget Svar af 17. april 1985 til Erhvervsudvalget Sva af 14. januar 1986 til Erhvervsudvalget Præriefest Årlige sportsuger Hvem fortrinsret tilkommer CHR om ministeriets fortolkning CHR's publikation Forholdet arrangør-restauratør Forhandlingerom momsspørgsmålet Udvalgets overvejelser og indstilling Mindretals indstilling Gebyr for lejlighedstilladelse Salg af stærke drikke fra automater Udlevering af stærke drikke fra butikker Regierom lokalers indretning og benyttelse 57

5 3.15. Automatspil, offentlig optræden m.v Gældende bestemmelser Udvalgets overvejelser om automatspil Dansk Automat Brancheforening Landsforeningen Loyal Handel Udvalgets indstilling om automatspil Udvalgets indstilling om offentlig dans Restaurationspersonalets alder Gældende bestemmelser Afgørelser om aldersbetingelsen Udvalgets overvejelser og indstilling Lukketid Gældende bestemmelser Handlingsplan for afbureaukratisering Udvalgets overvejelser og indstilling Mindretals indstilling Udskænkningsbestemmelser for bestemte personer Virksomheder uden alkoholbevilling Gældende bestemmelser Udvalgets overvejelser og indstilling Udbetaling af arbejdsløn i restaurationer og kantiner Klageadgang Lovforslag og bemærkninger Udvalgets lovforslag Bemærkninger til lovforslaget Bilag. Bilag 1: Lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. som ændret ved lov nr. 62 af 7. februar Bilag 2: Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 135 Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 166 af 29. april 1970 om handel i marketenderier (kantiner) 137 Bekendtgørelse nr. 528 af 10. december 1971 om forskrifter for udøvelse af restaurationsvirksomhed i skibe og tog 139 Bekendtgørelse nr. 451 af 30. august 1974 om restaurationslokaler i stormagasiner m.v 141

6 Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Bekendtgørelse nr. 483 af 27. september 1974 om restaurations-og hotellokaler m.v 143 Cirkulære nr. 73 af 26. april 1978 om restaurationsog hotelloven 145 Cirkulæreskrivelse nr. 66 af 5. april 1982 om restaurations- og hotelloven 151 Vejledning nr. 64 af 24. juni 1986 om Landsbevillingsnævnet m.v 153 Indenrigsministeriets notat af 22. januar 1988 om kommunernes adgang til at drive virksomhed omfattet af lov om restaurationsog hotelvirksomhed m.v 155 Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 15. december 1982 om drift af personalekantiner i kommuner og amtskommuner 161 Skrivelse af 21. januar 1988 fra Odense Kommunes Bevillingsnævn om restaurationslovens vandelsbetingelser 163 Skrivelse af 6. november 1989 fra Skatteministernet om Skrivelse af 27. januar 1990 fra Lynge Forsamlingshus om Skrivelse af 31. januar 1990 fra Foreningen af Huse i Danmark om Skrivelse af 10. april 1990 fra Veterinærdirektoratet om Skrivelse af 17. maj 1990 fra Boligministeriet, Bygge-og Boligstyrelsen om Skrivelse af 3. januar 1989 fra advokat Jeanette Oppenheim for Dansk Automat Brancheforening om

7 - 7 - Betænkning afgivet af det af Industriministeriet den 18. juli 1986 nedsatte restaurationslovsudvalg. 1. Indledende bemærkninger Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Industriministeren nedsatte den 18. juli 1986 et restaurationslovsudvalg. Udvalget blev nedsat på baggrund af betænkning af 30. april 1986 afgivet af Folketingets Erhvervsudvalg over forslag til lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., hvori det bl.a. er anført: "Udvalget ønsker dog samtidig at henlede industriministerens opmærksomhed på, at der i udvalget er givet udtryk for nogen utilfredshed med nogle af lovens bestemmelser, herunder bestemmelsen om lejlighedsbevillinger, og at udvalget derfor finder det rimeligt, at et udvalg med repræsentanter fra de relevante organisationer får til opgave at se nærmere på disse bestemmelser. Herudover ønsker et mindretal (Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget) tillige at tilkendegive, at der efter mindretallets opfattelse er behov for en mere omfattende revision af loven." Restaurationslovsudvalget blev nedsat i overensstemmelse med ovennævnte flertalsindstilling i Folketingets Erhvervsudvalg.

8 - 8 - Den 1. november 1989 ændrede Industriministeriet Restaurationslovsudvalgets kommissorium således, at udvalget fik til opgave at fremsætte forslag om en mere gennemgribende regelsanering af lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Der skulle ved gennemgangen af lovgivningen bl.a. lægges vægt på, - at lovens oprindelige formål (ædrueligheds- og ordenshensyn) fortsat skal være de primære formål, samt om disse formål helt eller delvis kan opnås på anden måde, eventuelt via andre (eksisterende) regelsæt, - at loven i videst mulig omfang alene skal varetage de primære formål og ikke samtidig forfølge andre hensyn (fx. sundhedsmæssige og brandsikkerhedsmæssige hensyn), som allerede varetages i anden lovgivning, - at der opnås den størst mulige regelforenkling (detailregulering bør undgås), således at der opnås den enklest mulige administration af lovens bestemmelser for brugerne (virksomhederne), kommunerne, politiet og for Erhvervsog Selskabsstyrelsen, - om der er forhold, der taler imod, at administrationen som et led i den lokale selvbestemmelse vil kunne henlægges til kommunernes og politiets endelige afgørelse, undtagen hvor ganske særlige hensyn taler imod. Den 12. februar 1990 udvidede Industriministeriet Restaurationslovsudvalgets kommissorium således, at udvalget tillige fik til opgave at overveje, om reglerne om lejlighedstilladelser kan afbureaukratiseres og forenkles Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: Ekspeditionssekretær Allan Rønsted (formand),

9 - 9 - Industriministeriet, Restauratør Holger Steen Olesen, udpeget af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, Formand Norma Lauridsen, udpeget af Tjenerforbundet i Danmark, Landsformand Leif Mikkelsen, udpeget af Idrættens Fællesråd, Revisor Hanne Thorsen, udpeget af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Formand Svend Aage Røikjær Hansen, udpeget af Danmarks Tivoli Forening, Formand Vagn Larsen, udpeget af Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. Produktkonsulent Anni Hornum, udpeget af Danmarks Turistråd, Kontorchef Arne Schøning, udpeget af Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner i forening, Politimester Finn Larsen, udpeget af Foreningen af Politimestre i Danmark, Vicepolitidirektør H. Hasselriis, udpeget af Politidirektøren i København. Den 18. maj 1987 indtrådte kontorchef Hans Otto Jørgensen i udvalget, udpeget af Kommunernes Landsforening. Den 10. august 1987 indtrådte administrationschef Jørgen Kønigshøfer i udvalget, udpeget af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark. Den 7. december 1987 indtrådte konsulent Børge Bech i udvalget,

10 udpeget af Afholdsselskabernes Landsforbund. Den 6. juni 1988 afløste vicepolitidirektør Arne Stevns vicepolitidirektør H. Hasselriis som repræsentant for Politidirektøren i København. Den 29. august 1988 indtrådte Restauratør Anette Olsen i udvalget, udpeget af Danmarks Restaurant- og Cafeteriaforening. Den 30. november 1988 indtrådte forretningsfører P. Keld Mortensen i udvalget, udpeget af Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke. Den 22. juni 1989 afløste restauratør Poul Larsen restauratør Anette Olsen som repræsentant for Danmarks Restaurant- og Cafeteriaforening. Den 29. juni 1989 afløste restauratør Peder Thomasen restauratør Holger Steen Olesen som repræsentant for Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark. Norma Lauridsen udtrådte af udvalget i april P. Keld Mortensen repræsenterede herefter tillige Tjenerforbundet i Danmark. Udvalgets sekretariatsarbejde er indtil 31. december 1987 udført af fuldmægtig Alice ølgaard og sekretær Peter Grønnegaard, begge Industriministeriet, fra 1. januar 1988 af fuldmægtig Alice Ølgaard og kontorfuldmægtig Bente Smedegaard Nielsen, begge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde. Udvalget afholdt sit første møde den 9. december 1986 og har afholdt i alt 21 møder. Efter det oprindelige kommissorium har det ikke været udvalgets opgave at fremkomme med forslag til en ny restaurationslov, der bryder med væsentlige principper i

11 -11- den gældende lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Under den første del af udvalgets arbejde har man alene gennemgået en række problemstillinger i forbindelse med nogle af lovens bestemmelser. Efter at kommissoriet blev ændret den 1. november 1989 har udvalget foretaget en gennemgang af samtlige bestemmelser i loven. Gennemgangen af loven blev foretaget af et redaktionsudvalg bestående af formanden og repræsentanterne for politiet, kommunerne og Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark (CHR). Efter at kommissoriet blev udvidet den 12. februar 1990, har redaktionsudvalget overvejet forenklede regler om lejlighedstilladelser. Redaktionsudvalget har afholdt 4 møder. Arbejdet er i det væsentlige foregået på grundlag af skitser til ændrede formuleringer af nogle af lovens bestemmelser med bemærkninger, udarbejdet af sekretariatet på grundlag af forhandlingerne i udvalget, samt skriftlige indlæg fra nogle af udvalgets medlemmer Spørgsmål der særlig har været drøftet. Blandt de spørgsmål, som særlig har været drøftet, er 1) Reglerne for kommuners adgang til at drive erhvervsvirksomhed, der er omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Indenrigsministeriet har redegjort for reglerne i notat af 22. januar 1988, bilag 10 og 11. Udvalget har taget Indenrigsministeriets redegørelse til efterretning. 2) Spørgsmålet om obligatorisk nedsættelse af bevillingsnævn, afsnit ) Betingelserne for alkoholbevilling, herunder alderskrav, afsnit 3.5.

12 - 12-4) Vandelskrav til aktionærer og anpartshavere, afsnit og samt bilag 12. 5) Kantinevirksomhed, afsnit ) Lejlighedstilladelser, afsnit og bilag 13, 14 og 15. 7) Regler om lokalers indretning, afsnit og bilag 16 og 17. 8) Regler for opstilling af spilleautomater, afsnit og bilag 18. 9) Restaurationers lukketid, afsnit ) Klageadgang, afsnit Udvalgets generelle overvejelser. Udvalget har generelt tilstræbt at søge en række af lovens bestemmelser forenklet og dermed lette administrationen. Således er adgangen til at dispensere fra lovens bestemmelser i almindelighed henlagt til den myndighed, som i øvrigt skal træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at drive virksomheden er opfyldt. I tilfælde, hvor der efter den gældende lov kræves tilladelse fra politiet, f.eks. til salg af stærke drikke fra automater ( 23) og udlevering af smagsprøver ( 24), kræves der efter udvalgets forslag ikke tilladelse, men politiet har mulighed for at forbyde forholdet, hvis der skønnes at være anledning hertil. Udvalget har i øvrigt stadig haft de ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn, der ligger bag loven, for øje. Der henvises til udvalgets udkast til forslag til en ny lov med tilknyttede bemærkninger, afsnit 4. Til nogle af de foreslåede bestemmelser har medlemmer af udvalget afgivet mindretalsindstillinger. Der henvises til afsnit , , , og

13 Bilag 1 indeholder den gældende lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988 som ændret ved lov nr. 62 af 7. februar Bilag 2 indeholder en oversigt over lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Bilag 3-6 indeholder bekendtgørelser udstedt i medfør af den gældende lov. Bilag 7-9 indeholder cirkulærer m.v. udstedt i medfør af den gældende lov om retningslinier for bevillingsmyndighedernes behandling af bevillingssager. København, juni Børge Bech Svend Aage Røikjær Hansen Anni Hornum Hans Otto Jørgensen Jørgen Kønigshøfer Finn Larsen Poul Larsen Vagn Larsen Leif Mikkelsen P. Keld Mortensen Allan Rønsted (formand) Arne Schøning Arne Stevns Peder Thomasen Hanne Thorsen Alice Ølgaard Bente Smedegaard Nielsen

14 Lov nr. 121 af 25- marts 1970 med senere ændringer. Lov nr. 121 af 25. marts 1970 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. indeholder bl.a. bestemmelser, hvorefter der til drift af restaurations- eller hotelvirksomhed uden servering af stærke drikke alene kræves et af politimesteren, i København magistraten, udstedt næringsbrev, som udstedes på grundlag af nogle få objektive kriterier, medens der til servering af stærke drikke tillige kræves alkoholbevilling, som normalt gives af kommunalbestyrelsen eller af et af kommunalbestyrelsen i dette øjemed nedsat bevillingsnævn. Meddelelse af alkoholbevilling sker efter et skøn baseret bl.a. på ædruelighedsmæssige hensyn. Efter loven kunne kommunalbestyrelsens afslag på en ansøgning om alkoholbevilling indbringes for Landsbevillingsnævnet. Denne ankeadgang blev afskaffet i 1986, jf. nedenfor. Om baggrunden for loven henvises til betænkning nr. 539, 19 69, afgivet af Handelsministeriets Beværterlovudvalg. Det fremgår af betænkningen, at formålet med loven var at gennemføre en liberalisering af beværterlovgivningen svarende til den liberalisering, der havde fundet sted ved den dengang nye næringslov (af 8. juni 1966), men uden at modvirke de ædruelighedsmæssige hensyn, som bør varetages gennem restaurationslovgivningen. Loven er senere ændret ved følgende love: Lov nr. 507 af 29. november 1972 vedrørende betingelserne for selskabers ret til næringsbrev og forbud mod, at personer eller selskaber, der fremstiller eller forhandler drikkevarer, får alkoholbevilling. Lov nr. 140 af 29. marts 1978, der bl.a. indførte adgang

15 til at indbringe bevillingsnævnets afgørelse for kommunalbestyrelsen og indskrænkede Landsbevillingsnævnets kompetence i ankesager, hvor afgørelsen af kommunalbestyrelsen var truffet med alle tilstedeværende medlemmers stemmer, idet det blev fastsat, at afgørelsen kun kunne ændres, hvis alle Landsbevillingsnævnets medlemmer var enige. Samtidig fastsattes bestemmelser om de hensyn, der skal iagttages ved meddelelse af alkoholbevilling. Lov nr. 201 af 22. maj 1985 vedrørende pligt for bevillingshaveren i restaurationsvirksomheder, hvor der serveres stærke drikke, til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få serveret andre drikke. Denne pligt omfatter pligt til at føre lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe. Lov nr. 260 af 22. maj 1986, der fratog Landsbevillingsnævnet kompetencen som ankeinstans i forhold til de af kommunalbestyrelsen givne afslag på ansøgninger om alkoholbevilling og henlagde kompetencen til at fratage alkoholbevillinger fra Landsbevillingsnævnet til kommunalbestyrelsen for så vidt angår de af kommunalbestyrelsen givne alkoholbevillinger. Lov nr. 851 af 23. december 1987, hvorefter industriministerens hidtidige beføjelser efter loven henlagdes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. med ændringer er optrykt ved lovbekendtgørelse nr, 186 af 25. marts Loven er ændret ved lov nr. 62 af 7. februar 1990 om æn-

16 dring af forskellige love (brugerbetaling for visse forvaltningsafgørelser inden for Justitsministeriets område), hvorefter der for indgivelse af ansøgning om tilladelse efter 22, stk. 1, (lejlighedstilladelse) betales 500 kr. 3. Udvalgets overvejelser og indstillinger Udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen. Udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen, er ikke serveringsvirksomhed, men alene udlejningsvirksomhed. Denne virksomhed er imidlertid omfattet af restaurationsloven, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 3. Denne bestemmelse blev første gang indført i beværterlovgivningen ved beværterlov nr. 207 af 7. juni 1958 med den begrundelse, at udskænkning af stærke drikke i sådanne lokaler herved ville blive omfattet af den dagældende omsætningsafgiftslov. Da omsætningsafgiftsloven senere er ændret således, at der ikke længere opkræves en særlig afgift af stærke drikke, der serveres i restaurationsvirksomheder, er begrundelsen for, at udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen, skal være omfattet af restaurationsloven, bortfaldet. Udvalget har derfor fundet, at bestemmelsen bør ophæves. En ophævelse af denne bestemmelse er endvidere en forudsætning for udvalgets forslag til en ændring af lovens 30, jf. herom nedenfor Foreninger. Efter den gældende lovs 1, stk. 2, omfatter loven foreninger, hvor der serveres stærke drikke for medlemmerne mod betaling, uanset om serveringen er erhvervsmæssig,

17 d.v.s. tilsigter et overskud. Bestemmelsen har givet anledning til tvivl om afgrænsningen af de foreningsarrangementer, der omfattes af loven. Udvalget har overvejet, at lade ordene "eller der serveres stærke drikke for medlemmerne mod betaling" udgå af 1, stk. 2. Det vil betyde, at mange foreningsarrangementer ville falde uden for loven og således lette politiets administration af loven, men udvalget finder, at der derved vil skabes mulighed for omgåelse af lovens bestemmelser. Det er i øvrigt udvalgets opfattelse, at den gældende bestemmelse i lovens 1, stk. 2, ikke er til hinder for, at foreningsmedlemmer i foreningslokalerne nyder stærke drikke, som de selv har medbragt. I sådanne tilfælde er der ikke tale om servering Dispensationer. Det vil betyde en forenkling af administrationen, såfremt hjemmelen til at dispensere fra lovens bestemmelser henlægges til den myndighed, der skal udstede næringsbrev eller afgøre, om alkoholbevilling kan gives. Den omstændighed, at dispensationer i medfør af den gældende lovs 3, stk. 3, 7, stk. 2, 14, stk. 2, og 17, stk. 3, gives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medfører, at flere myndigheder skal behandle sagen, hvilket også bevirker forlænget ekspeditionstid. Udvalget foreslår derfor, at disse dispensationer gives af den myndighed, der i øvrigt behandler sagen. For så vidt angår dispensationer fra kravet om dansk indfødsret bemærkes, at disse dispensationer efter praksis

18 gives i alle tilfælde, hvor ansøgeren har en ubegrænset opholds- og arbejdstilladelse. Denne praksis finder udvalget bør medføre en ophævelse af kravet om dansk indfødsret. Hvilke udlændinge, der kan opholde sig og arbejde her i landet, afgøres af Direktoratet for Udlændinge. Har en udlænding opnået opholds- og arbejdstilladelse her i landet, finder udvalget det ikke rimeligt, at den pågældende skal have dispensation for at drive virksomhed efter restaurationsloven Bevi11ingsnævn Udvalgets overvejelser. Det har i udvalget været drøftet, om bestemmelsen i restaurationslovens 11, stk. 2, hvorefter afgørelser, der efter loven skal træffes af kommunalbestyrelsen, vil kunne træffes af et af kommunalbestyrelsen i dette øjemed nedsat bevillingsnævn, burde ændres, således at det blev obligatorisk for kommunalbestyrelsen at nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de nævnte afgørelser. Det har endvidere været overvejet, om kommunalbestyrelsen burde kunne delegere sin kompetence til et kommunalt udvalg og til den kommunale administration, hvilket ikke er muligt efter den gældende lov Gældende bestemmelser. Efter lovens 11, stk. 3, består bevillingsnævnet af politimesteren og indtil 6 andre medlemmer. Også personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan have sæde i nævnet. I København består nævnet af borgmesteren for den magistratsafdeling, under hvilken næringssager hører, som formand, 5 medlemmer valgt af borgerrepræsentationen og en repræsentant for politiet.

19 I Industriministeriets cirkulære nr. 73 af 26. april 1978 om restaurations- og hotelloven, bilag 7, er det anført, at bevillingsmyndigheden, hvis den finder, at den til vurderingen af ansøgerens økonomiske forhold har behov for råd og vejledning af faglig art, vil kunne rette henvendelse til restaurationsbranchens hovedorganisationer eller den lokale brancheforening. I Industriministeriets cirkulæreskrivelse nr. 66 af 5. april 1982 om restaurations- og hotelloven, bilag 8, henvises til cirkulæret af 26. april 1978, og det tilføjes, at det i kommuner, hvor bevillingsnævn er nedsat, kan være nyttigt, at en repræsentant for branchen ligefrem får sæde i nævnet. Det er oplyst, at af landets 275 kommuner har ca. 55 nedsat bevillingsnævn. Bestemmelsen i den gældende lovs 11, stk. 2, om nedsættelse af bevillingsnævn forhindrer, at kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence til et kommunalt udvalg, d.v.s. økonomiudvalget eller et stående udvalg, og til kommunens administration Fordele ved bevillingsnævn- Ved at indføre obligatoriske bevillingsnævn opnås, at man har mulighed for at inddrage branchekyndige repræsentanter i bevillingsnævnet, og at der i alle kommuner bliver en ankemulighed fra bevillingsnævnet til kommunalbestyrelsen Flertallets indstilling. Udvalgets flertal finder, at det ikke bør være en pligt for kommuner at nedsætte bevillingsnævn. Særlig for kom-

20 muner, der kun har få ansøgninger om alkoholbevilling, ville en sådan pligt betyde mere administration. Hensynet til en sagkyndig behandling findes tilgodeset i den kvalificerede sagsbehandling, der finder sted i samarbejde mellem politi og den kommunale administration under forberedelse af bevillingsansøgninger til afgørelse hos kommunalbestyrelsen eller bevillingsnævnet. Det er således, at alle bevillingsansøgninger indgives til den stedlige politimyndighed, der undersøger om betingelserne for at meddele bevillingen er til stede, herunder ansøgerens økonomi, om ansøgerne er straffet m.v., samt evt. udtaler sig om, hvorvidt bevillingen ud fra ordensmæssige hensyn bør meddeles eller nægtes. Flertallet finder, at henvisningen til, at nedsættelse af bevillingsnævn giver en ankemulighed i alle kommuner, er af begrænset betydning som følge af, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i forvejen normalt vil være i flertal i nævnet, og at de derfor sjældent vil føle sig foranlediget til at gå imod nævnets vurdering af ansøgningen. Flertallet finder således, at der ikke skal være pligt til at nedsætte bevillingsnævn. Flertallet finder endvidere, at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at delegere sin kompetence som bevillingsudstedende myndighed til et af de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, f.eks. økonomiudvalget, og til den kommunale administration. En sådan mulighed for delegation har kommunalbestyrelsen på andre områder Mindretals indstilling. Et mindretal - Jørgen Kønigshøfer, Peder Thomasen, Poul Larsen, P. Keld Mortensen, Børge Bech og Anni Hornum -

21 mener, at det bør være obligatorisk for kommunerne at nedsætte bevillingsnævn. Disse medlemmer gør gældende, at en sådan forpligtelse allerede hviler på Københavns Kommune, hvor sammensætningen af bevillingsnævnet er hjemlet direkte i lovens 11, stk. 3. De lægger vægt på, at obligatorisk nedsættelse af bevillingsnævn stemmer bedst overens med almindelig retsbevidsthed, idet man kun på denne måde kan sikre en ensartet to-instans-behandling af bevillingssager overalt. Dette synspunkt gør sig gældende med forøget styrke, efter at Landsbevillingsnævnet udgik som ankeinstans. Endvidere finder disse medlemmer det af stor betydning, at afgørelsen om meddelelse eller nægtelse af bevilling træffes af et bevillingsnævn, hvor også repræsentanter for branchen kan have sæde Frikommuneforsøg. Lov om frikommuner blev ændret ved lov nr. 323 af 24. maj 1989 således, at en ny 21 b giver hjemmel for, at industriministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kompetencen til at meddele alkoholbevilling henlægges til økonomiudvalget eller et stående udvalg. Industriministeren har godkendt frikommuneregulativer for Hasle, Faaborg og Ebeltoft kommuner, jf. bekendtgørelser nr. 601, 602 og 603 af 14. september Dette indebærer, at 11, stk. 2 og 3, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. ikke gælder for disse kommuner. Afgørelser om meddelelse af alkoholbevilling efter nævnte lovs 11, stk. 1, træffes af kommunens økonomiudvalg efter indhentet udtalelse fra politimesteren. Afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen inden 4 uger. Frikommune-

22 regulativerne bortfalder den 31. december Betingelser for meddelelse af næringsbrev og alkoholbevilling Udvalgets overvejelser. Udvalget har overvejet betingelserne for at få næringsbrev som restauratør og hotelvært og for at få alkoholbevilling. Det er udvalgets opfattelse, at restaurationsbranchen kan være mere udsat for uheldige elementer og ulovlige forhold end andre dele af erhvervslivet, hvorfor det findes væsentligt, at betingelserne for udøvelse af erhvervet giver så effektivt et værn som muligt mod, at sådanne forhold kan opstå Økonomiske forhold. Af betydning i denne forbindelse er restauratørens økonomiske forhold, idet en dårlig økonomi kan friste til "hård udskænkning" af stærke drikke og til at se igennem fingre med ulovligheder, begået af gæster i restaurationen. Dette gælder ikke kun for restauratører med alkoholbevilling. Også i restauranter, hvor der ikke serveres stærke drikke, kan ulovligheder - som f.eks. handel med hash, hæleri eller lignende - finde sted. Der bør derfor ikke alene ved udstedelse af alkoholbevilling, men også ved udstedelse af næringsbrev stilles krav om, at ansøgeren ikke er konkurs. I øvrigt finder udvalget, at allerede en betalingsstandsning bør udelukke udstedelse af næringsbrev og alkoholbevilling. Dette vil harmonere med gældende regler for andre erhverv, hvortil der af hensyn til erhvervets betroede karakter stilles særlige krav.

23 Vandel. Udvalget har udfra hensynet til forenkling af loven overvejet at ophæve kravet om næringsbrev som restauratør og hotelvært, men har ikke fundet dette forsvarligt ud fra ordensmæssige hensyn. Som ovenfor nævnt kan restaurationsvirksomheder, selv hvor der ikke serveres stærke drikke, være hjemsted for ulovligheder. Såfremt kravet om næringsbrev ophæves, vil det ikke længere være muligt at hindre personer, der er straffet for forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug i forbindelse med restaurationsvirksomhed, i at drive sådan virksomhed ved at nægte dem næringsbrev. Samtidig vil det blive mere vanskeligt at få frakendt retten til at drive restaurationsvirksomhed på grundlag af indehaverens vandel, idet der efter straffelovens 79, stk. 1, 2. pkt., stilles strengere betingelser for frakendelse af retten til at udøve en virksomhed, der ikke kræver offentlig autorisation eller godkendelse. Udvalget finder, at det ud fra ordensmæssige hensyn vil være hensigtsmæssigt, om næringsbrev kræves til hvert enkelt forretningssted, ligesom det er tilfældet med alkoholbevillinger, og at næringsbrevet udstedes af politimesteren på forretningsstedet, således at politiet ved hvert forretningssteds etablering kan kontrollere, om betingelserne, herunder vandelskravet, er opfyldt, hvilket ikke er tilfældet efter den gældende lov. En sådan ordning vil ikke medføre nogen egentlig besværliggørelse af administrationen, da restauratører allerede efter den gældende lov skal henvende sig til politiet for at få næringsbrevet påtegnet om forretningsstedet.

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere