Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v."

Transkript

1 Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr Industriministeriet, juni 1990

2 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE Postboks 1103, 1009 København K Telefon Postgirokonto nr Hvis De betaler med check eller på giro til Statens Informationstjeneste undgår De ekspeditionsgebyr ISBN Ha bet. Schultz Grafisk, Kbh.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bemærkninger Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde Spørgsmål der særlig har været drøftet Udvalgets generelle overvejelser Lov nr. 121 af 25. marts 1970 med senere ændringer Udvalgets overvejelser og indstillinger Udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen Foreninger Dispensationer Bevillingsnævn Udvalgets overvejelser Gældende bestemmelser Fordele ved bevillingsnævn Flertallets indstilling Mindretals indstilling Frikommuneforsøg Betingelser for meddelelse af næringsbrev og alkoholbevilling Udvalgets overvejelser Økonomiske forhold Vandel Dørmænd (kontrollører) Koncentration af restaurationer Regler for meddelelse af alkoholbevilling Alderskrav Krav til bestyrelsesmedlemmer Finansieringsbestemmelser Restaurationslokalers forbindelse med andre lokaler Bortfald af alkoholbevilling Begrænsninger og betingelser for bevilling Udvalgets overvejelser og indstilling Ikke benyttelse af alkoholbevillingen 32

4 3.9. Kantinevirksomhed Udvalgets generelle overvejelser Forslag til ændringer Ændringer angående stærke drikke Lejlighedstilladelse til kantiner Mindretals indstilling Mindretals indstilling Pensionatsvirksomhed Gældende bestemmelser Udvalgets overvejelser og indstilling Privates udlejning af værelser Lejlighedstilladelser Gældende bestemmelser Bestemmelser gældende før Afgørelserom lejlighedstilladelse Sportsklubs arrangement Fortrinsret tilkommer aktiv restauratør Skoles jubilæumsfest Svar af 19. december 1984 til Erhvervsudvalget Svaraf 15. januar 1985 til Erhvervsudvalget Svaraf 29. januar 1985 til Erhvervsudvalget Svar af 17. april 1985 til Erhvervsudvalget Sva af 14. januar 1986 til Erhvervsudvalget Præriefest Årlige sportsuger Hvem fortrinsret tilkommer CHR om ministeriets fortolkning CHR's publikation Forholdet arrangør-restauratør Forhandlingerom momsspørgsmålet Udvalgets overvejelser og indstilling Mindretals indstilling Gebyr for lejlighedstilladelse Salg af stærke drikke fra automater Udlevering af stærke drikke fra butikker Regierom lokalers indretning og benyttelse 57

5 3.15. Automatspil, offentlig optræden m.v Gældende bestemmelser Udvalgets overvejelser om automatspil Dansk Automat Brancheforening Landsforeningen Loyal Handel Udvalgets indstilling om automatspil Udvalgets indstilling om offentlig dans Restaurationspersonalets alder Gældende bestemmelser Afgørelser om aldersbetingelsen Udvalgets overvejelser og indstilling Lukketid Gældende bestemmelser Handlingsplan for afbureaukratisering Udvalgets overvejelser og indstilling Mindretals indstilling Udskænkningsbestemmelser for bestemte personer Virksomheder uden alkoholbevilling Gældende bestemmelser Udvalgets overvejelser og indstilling Udbetaling af arbejdsløn i restaurationer og kantiner Klageadgang Lovforslag og bemærkninger Udvalgets lovforslag Bemærkninger til lovforslaget Bilag. Bilag 1: Lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. som ændret ved lov nr. 62 af 7. februar Bilag 2: Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 135 Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 166 af 29. april 1970 om handel i marketenderier (kantiner) 137 Bekendtgørelse nr. 528 af 10. december 1971 om forskrifter for udøvelse af restaurationsvirksomhed i skibe og tog 139 Bekendtgørelse nr. 451 af 30. august 1974 om restaurationslokaler i stormagasiner m.v 141

6 Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Bilag 17: Bilag 18: Bekendtgørelse nr. 483 af 27. september 1974 om restaurations-og hotellokaler m.v 143 Cirkulære nr. 73 af 26. april 1978 om restaurationsog hotelloven 145 Cirkulæreskrivelse nr. 66 af 5. april 1982 om restaurations- og hotelloven 151 Vejledning nr. 64 af 24. juni 1986 om Landsbevillingsnævnet m.v 153 Indenrigsministeriets notat af 22. januar 1988 om kommunernes adgang til at drive virksomhed omfattet af lov om restaurationsog hotelvirksomhed m.v 155 Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 15. december 1982 om drift af personalekantiner i kommuner og amtskommuner 161 Skrivelse af 21. januar 1988 fra Odense Kommunes Bevillingsnævn om restaurationslovens vandelsbetingelser 163 Skrivelse af 6. november 1989 fra Skatteministernet om Skrivelse af 27. januar 1990 fra Lynge Forsamlingshus om Skrivelse af 31. januar 1990 fra Foreningen af Huse i Danmark om Skrivelse af 10. april 1990 fra Veterinærdirektoratet om Skrivelse af 17. maj 1990 fra Boligministeriet, Bygge-og Boligstyrelsen om Skrivelse af 3. januar 1989 fra advokat Jeanette Oppenheim for Dansk Automat Brancheforening om

7 - 7 - Betænkning afgivet af det af Industriministeriet den 18. juli 1986 nedsatte restaurationslovsudvalg. 1. Indledende bemærkninger Udvalgets nedsættelse og kommissorium. Industriministeren nedsatte den 18. juli 1986 et restaurationslovsudvalg. Udvalget blev nedsat på baggrund af betænkning af 30. april 1986 afgivet af Folketingets Erhvervsudvalg over forslag til lov om ændring af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., hvori det bl.a. er anført: "Udvalget ønsker dog samtidig at henlede industriministerens opmærksomhed på, at der i udvalget er givet udtryk for nogen utilfredshed med nogle af lovens bestemmelser, herunder bestemmelsen om lejlighedsbevillinger, og at udvalget derfor finder det rimeligt, at et udvalg med repræsentanter fra de relevante organisationer får til opgave at se nærmere på disse bestemmelser. Herudover ønsker et mindretal (Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget) tillige at tilkendegive, at der efter mindretallets opfattelse er behov for en mere omfattende revision af loven." Restaurationslovsudvalget blev nedsat i overensstemmelse med ovennævnte flertalsindstilling i Folketingets Erhvervsudvalg.

8 - 8 - Den 1. november 1989 ændrede Industriministeriet Restaurationslovsudvalgets kommissorium således, at udvalget fik til opgave at fremsætte forslag om en mere gennemgribende regelsanering af lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Der skulle ved gennemgangen af lovgivningen bl.a. lægges vægt på, - at lovens oprindelige formål (ædrueligheds- og ordenshensyn) fortsat skal være de primære formål, samt om disse formål helt eller delvis kan opnås på anden måde, eventuelt via andre (eksisterende) regelsæt, - at loven i videst mulig omfang alene skal varetage de primære formål og ikke samtidig forfølge andre hensyn (fx. sundhedsmæssige og brandsikkerhedsmæssige hensyn), som allerede varetages i anden lovgivning, - at der opnås den størst mulige regelforenkling (detailregulering bør undgås), således at der opnås den enklest mulige administration af lovens bestemmelser for brugerne (virksomhederne), kommunerne, politiet og for Erhvervsog Selskabsstyrelsen, - om der er forhold, der taler imod, at administrationen som et led i den lokale selvbestemmelse vil kunne henlægges til kommunernes og politiets endelige afgørelse, undtagen hvor ganske særlige hensyn taler imod. Den 12. februar 1990 udvidede Industriministeriet Restaurationslovsudvalgets kommissorium således, at udvalget tillige fik til opgave at overveje, om reglerne om lejlighedstilladelser kan afbureaukratiseres og forenkles Udvalgets sammensætning. Udvalget fik følgende sammensætning: Ekspeditionssekretær Allan Rønsted (formand),

9 - 9 - Industriministeriet, Restauratør Holger Steen Olesen, udpeget af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, Formand Norma Lauridsen, udpeget af Tjenerforbundet i Danmark, Landsformand Leif Mikkelsen, udpeget af Idrættens Fællesråd, Revisor Hanne Thorsen, udpeget af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Formand Svend Aage Røikjær Hansen, udpeget af Danmarks Tivoli Forening, Formand Vagn Larsen, udpeget af Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. Produktkonsulent Anni Hornum, udpeget af Danmarks Turistråd, Kontorchef Arne Schøning, udpeget af Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner i forening, Politimester Finn Larsen, udpeget af Foreningen af Politimestre i Danmark, Vicepolitidirektør H. Hasselriis, udpeget af Politidirektøren i København. Den 18. maj 1987 indtrådte kontorchef Hans Otto Jørgensen i udvalget, udpeget af Kommunernes Landsforening. Den 10. august 1987 indtrådte administrationschef Jørgen Kønigshøfer i udvalget, udpeget af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark. Den 7. december 1987 indtrådte konsulent Børge Bech i udvalget,

10 udpeget af Afholdsselskabernes Landsforbund. Den 6. juni 1988 afløste vicepolitidirektør Arne Stevns vicepolitidirektør H. Hasselriis som repræsentant for Politidirektøren i København. Den 29. august 1988 indtrådte Restauratør Anette Olsen i udvalget, udpeget af Danmarks Restaurant- og Cafeteriaforening. Den 30. november 1988 indtrådte forretningsfører P. Keld Mortensen i udvalget, udpeget af Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke. Den 22. juni 1989 afløste restauratør Poul Larsen restauratør Anette Olsen som repræsentant for Danmarks Restaurant- og Cafeteriaforening. Den 29. juni 1989 afløste restauratør Peder Thomasen restauratør Holger Steen Olesen som repræsentant for Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark. Norma Lauridsen udtrådte af udvalget i april P. Keld Mortensen repræsenterede herefter tillige Tjenerforbundet i Danmark. Udvalgets sekretariatsarbejde er indtil 31. december 1987 udført af fuldmægtig Alice ølgaard og sekretær Peter Grønnegaard, begge Industriministeriet, fra 1. januar 1988 af fuldmægtig Alice Ølgaard og kontorfuldmægtig Bente Smedegaard Nielsen, begge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde. Udvalget afholdt sit første møde den 9. december 1986 og har afholdt i alt 21 møder. Efter det oprindelige kommissorium har det ikke været udvalgets opgave at fremkomme med forslag til en ny restaurationslov, der bryder med væsentlige principper i

11 -11- den gældende lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Under den første del af udvalgets arbejde har man alene gennemgået en række problemstillinger i forbindelse med nogle af lovens bestemmelser. Efter at kommissoriet blev ændret den 1. november 1989 har udvalget foretaget en gennemgang af samtlige bestemmelser i loven. Gennemgangen af loven blev foretaget af et redaktionsudvalg bestående af formanden og repræsentanterne for politiet, kommunerne og Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark (CHR). Efter at kommissoriet blev udvidet den 12. februar 1990, har redaktionsudvalget overvejet forenklede regler om lejlighedstilladelser. Redaktionsudvalget har afholdt 4 møder. Arbejdet er i det væsentlige foregået på grundlag af skitser til ændrede formuleringer af nogle af lovens bestemmelser med bemærkninger, udarbejdet af sekretariatet på grundlag af forhandlingerne i udvalget, samt skriftlige indlæg fra nogle af udvalgets medlemmer Spørgsmål der særlig har været drøftet. Blandt de spørgsmål, som særlig har været drøftet, er 1) Reglerne for kommuners adgang til at drive erhvervsvirksomhed, der er omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Indenrigsministeriet har redegjort for reglerne i notat af 22. januar 1988, bilag 10 og 11. Udvalget har taget Indenrigsministeriets redegørelse til efterretning. 2) Spørgsmålet om obligatorisk nedsættelse af bevillingsnævn, afsnit ) Betingelserne for alkoholbevilling, herunder alderskrav, afsnit 3.5.

12 - 12-4) Vandelskrav til aktionærer og anpartshavere, afsnit og samt bilag 12. 5) Kantinevirksomhed, afsnit ) Lejlighedstilladelser, afsnit og bilag 13, 14 og 15. 7) Regler om lokalers indretning, afsnit og bilag 16 og 17. 8) Regler for opstilling af spilleautomater, afsnit og bilag 18. 9) Restaurationers lukketid, afsnit ) Klageadgang, afsnit Udvalgets generelle overvejelser. Udvalget har generelt tilstræbt at søge en række af lovens bestemmelser forenklet og dermed lette administrationen. Således er adgangen til at dispensere fra lovens bestemmelser i almindelighed henlagt til den myndighed, som i øvrigt skal træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at drive virksomheden er opfyldt. I tilfælde, hvor der efter den gældende lov kræves tilladelse fra politiet, f.eks. til salg af stærke drikke fra automater ( 23) og udlevering af smagsprøver ( 24), kræves der efter udvalgets forslag ikke tilladelse, men politiet har mulighed for at forbyde forholdet, hvis der skønnes at være anledning hertil. Udvalget har i øvrigt stadig haft de ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn, der ligger bag loven, for øje. Der henvises til udvalgets udkast til forslag til en ny lov med tilknyttede bemærkninger, afsnit 4. Til nogle af de foreslåede bestemmelser har medlemmer af udvalget afgivet mindretalsindstillinger. Der henvises til afsnit , , , og

13 Bilag 1 indeholder den gældende lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988 som ændret ved lov nr. 62 af 7. februar Bilag 2 indeholder en oversigt over lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Bilag 3-6 indeholder bekendtgørelser udstedt i medfør af den gældende lov. Bilag 7-9 indeholder cirkulærer m.v. udstedt i medfør af den gældende lov om retningslinier for bevillingsmyndighedernes behandling af bevillingssager. København, juni Børge Bech Svend Aage Røikjær Hansen Anni Hornum Hans Otto Jørgensen Jørgen Kønigshøfer Finn Larsen Poul Larsen Vagn Larsen Leif Mikkelsen P. Keld Mortensen Allan Rønsted (formand) Arne Schøning Arne Stevns Peder Thomasen Hanne Thorsen Alice Ølgaard Bente Smedegaard Nielsen

14 Lov nr. 121 af 25- marts 1970 med senere ændringer. Lov nr. 121 af 25. marts 1970 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. indeholder bl.a. bestemmelser, hvorefter der til drift af restaurations- eller hotelvirksomhed uden servering af stærke drikke alene kræves et af politimesteren, i København magistraten, udstedt næringsbrev, som udstedes på grundlag af nogle få objektive kriterier, medens der til servering af stærke drikke tillige kræves alkoholbevilling, som normalt gives af kommunalbestyrelsen eller af et af kommunalbestyrelsen i dette øjemed nedsat bevillingsnævn. Meddelelse af alkoholbevilling sker efter et skøn baseret bl.a. på ædruelighedsmæssige hensyn. Efter loven kunne kommunalbestyrelsens afslag på en ansøgning om alkoholbevilling indbringes for Landsbevillingsnævnet. Denne ankeadgang blev afskaffet i 1986, jf. nedenfor. Om baggrunden for loven henvises til betænkning nr. 539, 19 69, afgivet af Handelsministeriets Beværterlovudvalg. Det fremgår af betænkningen, at formålet med loven var at gennemføre en liberalisering af beværterlovgivningen svarende til den liberalisering, der havde fundet sted ved den dengang nye næringslov (af 8. juni 1966), men uden at modvirke de ædruelighedsmæssige hensyn, som bør varetages gennem restaurationslovgivningen. Loven er senere ændret ved følgende love: Lov nr. 507 af 29. november 1972 vedrørende betingelserne for selskabers ret til næringsbrev og forbud mod, at personer eller selskaber, der fremstiller eller forhandler drikkevarer, får alkoholbevilling. Lov nr. 140 af 29. marts 1978, der bl.a. indførte adgang

15 til at indbringe bevillingsnævnets afgørelse for kommunalbestyrelsen og indskrænkede Landsbevillingsnævnets kompetence i ankesager, hvor afgørelsen af kommunalbestyrelsen var truffet med alle tilstedeværende medlemmers stemmer, idet det blev fastsat, at afgørelsen kun kunne ændres, hvis alle Landsbevillingsnævnets medlemmer var enige. Samtidig fastsattes bestemmelser om de hensyn, der skal iagttages ved meddelelse af alkoholbevilling. Lov nr. 201 af 22. maj 1985 vedrørende pligt for bevillingshaveren i restaurationsvirksomheder, hvor der serveres stærke drikke, til at drage omsorg for, at der også er mulighed for at få serveret andre drikke. Denne pligt omfatter pligt til at føre lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe. Lov nr. 260 af 22. maj 1986, der fratog Landsbevillingsnævnet kompetencen som ankeinstans i forhold til de af kommunalbestyrelsen givne afslag på ansøgninger om alkoholbevilling og henlagde kompetencen til at fratage alkoholbevillinger fra Landsbevillingsnævnet til kommunalbestyrelsen for så vidt angår de af kommunalbestyrelsen givne alkoholbevillinger. Lov nr. 851 af 23. december 1987, hvorefter industriministerens hidtidige beføjelser efter loven henlagdes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. med ændringer er optrykt ved lovbekendtgørelse nr, 186 af 25. marts Loven er ændret ved lov nr. 62 af 7. februar 1990 om æn-

16 dring af forskellige love (brugerbetaling for visse forvaltningsafgørelser inden for Justitsministeriets område), hvorefter der for indgivelse af ansøgning om tilladelse efter 22, stk. 1, (lejlighedstilladelse) betales 500 kr. 3. Udvalgets overvejelser og indstillinger Udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen. Udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen, er ikke serveringsvirksomhed, men alene udlejningsvirksomhed. Denne virksomhed er imidlertid omfattet af restaurationsloven, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 3. Denne bestemmelse blev første gang indført i beværterlovgivningen ved beværterlov nr. 207 af 7. juni 1958 med den begrundelse, at udskænkning af stærke drikke i sådanne lokaler herved ville blive omfattet af den dagældende omsætningsafgiftslov. Da omsætningsafgiftsloven senere er ændret således, at der ikke længere opkræves en særlig afgift af stærke drikke, der serveres i restaurationsvirksomheder, er begrundelsen for, at udlejning af lokaler til selskaber, der selv sørger for serveringen, skal være omfattet af restaurationsloven, bortfaldet. Udvalget har derfor fundet, at bestemmelsen bør ophæves. En ophævelse af denne bestemmelse er endvidere en forudsætning for udvalgets forslag til en ændring af lovens 30, jf. herom nedenfor Foreninger. Efter den gældende lovs 1, stk. 2, omfatter loven foreninger, hvor der serveres stærke drikke for medlemmerne mod betaling, uanset om serveringen er erhvervsmæssig,

17 d.v.s. tilsigter et overskud. Bestemmelsen har givet anledning til tvivl om afgrænsningen af de foreningsarrangementer, der omfattes af loven. Udvalget har overvejet, at lade ordene "eller der serveres stærke drikke for medlemmerne mod betaling" udgå af 1, stk. 2. Det vil betyde, at mange foreningsarrangementer ville falde uden for loven og således lette politiets administration af loven, men udvalget finder, at der derved vil skabes mulighed for omgåelse af lovens bestemmelser. Det er i øvrigt udvalgets opfattelse, at den gældende bestemmelse i lovens 1, stk. 2, ikke er til hinder for, at foreningsmedlemmer i foreningslokalerne nyder stærke drikke, som de selv har medbragt. I sådanne tilfælde er der ikke tale om servering Dispensationer. Det vil betyde en forenkling af administrationen, såfremt hjemmelen til at dispensere fra lovens bestemmelser henlægges til den myndighed, der skal udstede næringsbrev eller afgøre, om alkoholbevilling kan gives. Den omstændighed, at dispensationer i medfør af den gældende lovs 3, stk. 3, 7, stk. 2, 14, stk. 2, og 17, stk. 3, gives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, medfører, at flere myndigheder skal behandle sagen, hvilket også bevirker forlænget ekspeditionstid. Udvalget foreslår derfor, at disse dispensationer gives af den myndighed, der i øvrigt behandler sagen. For så vidt angår dispensationer fra kravet om dansk indfødsret bemærkes, at disse dispensationer efter praksis

18 gives i alle tilfælde, hvor ansøgeren har en ubegrænset opholds- og arbejdstilladelse. Denne praksis finder udvalget bør medføre en ophævelse af kravet om dansk indfødsret. Hvilke udlændinge, der kan opholde sig og arbejde her i landet, afgøres af Direktoratet for Udlændinge. Har en udlænding opnået opholds- og arbejdstilladelse her i landet, finder udvalget det ikke rimeligt, at den pågældende skal have dispensation for at drive virksomhed efter restaurationsloven Bevi11ingsnævn Udvalgets overvejelser. Det har i udvalget været drøftet, om bestemmelsen i restaurationslovens 11, stk. 2, hvorefter afgørelser, der efter loven skal træffes af kommunalbestyrelsen, vil kunne træffes af et af kommunalbestyrelsen i dette øjemed nedsat bevillingsnævn, burde ændres, således at det blev obligatorisk for kommunalbestyrelsen at nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de nævnte afgørelser. Det har endvidere været overvejet, om kommunalbestyrelsen burde kunne delegere sin kompetence til et kommunalt udvalg og til den kommunale administration, hvilket ikke er muligt efter den gældende lov Gældende bestemmelser. Efter lovens 11, stk. 3, består bevillingsnævnet af politimesteren og indtil 6 andre medlemmer. Også personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan have sæde i nævnet. I København består nævnet af borgmesteren for den magistratsafdeling, under hvilken næringssager hører, som formand, 5 medlemmer valgt af borgerrepræsentationen og en repræsentant for politiet.

19 I Industriministeriets cirkulære nr. 73 af 26. april 1978 om restaurations- og hotelloven, bilag 7, er det anført, at bevillingsmyndigheden, hvis den finder, at den til vurderingen af ansøgerens økonomiske forhold har behov for råd og vejledning af faglig art, vil kunne rette henvendelse til restaurationsbranchens hovedorganisationer eller den lokale brancheforening. I Industriministeriets cirkulæreskrivelse nr. 66 af 5. april 1982 om restaurations- og hotelloven, bilag 8, henvises til cirkulæret af 26. april 1978, og det tilføjes, at det i kommuner, hvor bevillingsnævn er nedsat, kan være nyttigt, at en repræsentant for branchen ligefrem får sæde i nævnet. Det er oplyst, at af landets 275 kommuner har ca. 55 nedsat bevillingsnævn. Bestemmelsen i den gældende lovs 11, stk. 2, om nedsættelse af bevillingsnævn forhindrer, at kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence til et kommunalt udvalg, d.v.s. økonomiudvalget eller et stående udvalg, og til kommunens administration Fordele ved bevillingsnævn- Ved at indføre obligatoriske bevillingsnævn opnås, at man har mulighed for at inddrage branchekyndige repræsentanter i bevillingsnævnet, og at der i alle kommuner bliver en ankemulighed fra bevillingsnævnet til kommunalbestyrelsen Flertallets indstilling. Udvalgets flertal finder, at det ikke bør være en pligt for kommuner at nedsætte bevillingsnævn. Særlig for kom-

20 muner, der kun har få ansøgninger om alkoholbevilling, ville en sådan pligt betyde mere administration. Hensynet til en sagkyndig behandling findes tilgodeset i den kvalificerede sagsbehandling, der finder sted i samarbejde mellem politi og den kommunale administration under forberedelse af bevillingsansøgninger til afgørelse hos kommunalbestyrelsen eller bevillingsnævnet. Det er således, at alle bevillingsansøgninger indgives til den stedlige politimyndighed, der undersøger om betingelserne for at meddele bevillingen er til stede, herunder ansøgerens økonomi, om ansøgerne er straffet m.v., samt evt. udtaler sig om, hvorvidt bevillingen ud fra ordensmæssige hensyn bør meddeles eller nægtes. Flertallet finder, at henvisningen til, at nedsættelse af bevillingsnævn giver en ankemulighed i alle kommuner, er af begrænset betydning som følge af, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i forvejen normalt vil være i flertal i nævnet, og at de derfor sjældent vil føle sig foranlediget til at gå imod nævnets vurdering af ansøgningen. Flertallet finder således, at der ikke skal være pligt til at nedsætte bevillingsnævn. Flertallet finder endvidere, at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at delegere sin kompetence som bevillingsudstedende myndighed til et af de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, f.eks. økonomiudvalget, og til den kommunale administration. En sådan mulighed for delegation har kommunalbestyrelsen på andre områder Mindretals indstilling. Et mindretal - Jørgen Kønigshøfer, Peder Thomasen, Poul Larsen, P. Keld Mortensen, Børge Bech og Anni Hornum -

21 mener, at det bør være obligatorisk for kommunerne at nedsætte bevillingsnævn. Disse medlemmer gør gældende, at en sådan forpligtelse allerede hviler på Københavns Kommune, hvor sammensætningen af bevillingsnævnet er hjemlet direkte i lovens 11, stk. 3. De lægger vægt på, at obligatorisk nedsættelse af bevillingsnævn stemmer bedst overens med almindelig retsbevidsthed, idet man kun på denne måde kan sikre en ensartet to-instans-behandling af bevillingssager overalt. Dette synspunkt gør sig gældende med forøget styrke, efter at Landsbevillingsnævnet udgik som ankeinstans. Endvidere finder disse medlemmer det af stor betydning, at afgørelsen om meddelelse eller nægtelse af bevilling træffes af et bevillingsnævn, hvor også repræsentanter for branchen kan have sæde Frikommuneforsøg. Lov om frikommuner blev ændret ved lov nr. 323 af 24. maj 1989 således, at en ny 21 b giver hjemmel for, at industriministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kompetencen til at meddele alkoholbevilling henlægges til økonomiudvalget eller et stående udvalg. Industriministeren har godkendt frikommuneregulativer for Hasle, Faaborg og Ebeltoft kommuner, jf. bekendtgørelser nr. 601, 602 og 603 af 14. september Dette indebærer, at 11, stk. 2 og 3, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. ikke gælder for disse kommuner. Afgørelser om meddelelse af alkoholbevilling efter nævnte lovs 11, stk. 1, træffes af kommunens økonomiudvalg efter indhentet udtalelse fra politimesteren. Afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen inden 4 uger. Frikommune-

22 regulativerne bortfalder den 31. december Betingelser for meddelelse af næringsbrev og alkoholbevilling Udvalgets overvejelser. Udvalget har overvejet betingelserne for at få næringsbrev som restauratør og hotelvært og for at få alkoholbevilling. Det er udvalgets opfattelse, at restaurationsbranchen kan være mere udsat for uheldige elementer og ulovlige forhold end andre dele af erhvervslivet, hvorfor det findes væsentligt, at betingelserne for udøvelse af erhvervet giver så effektivt et værn som muligt mod, at sådanne forhold kan opstå Økonomiske forhold. Af betydning i denne forbindelse er restauratørens økonomiske forhold, idet en dårlig økonomi kan friste til "hård udskænkning" af stærke drikke og til at se igennem fingre med ulovligheder, begået af gæster i restaurationen. Dette gælder ikke kun for restauratører med alkoholbevilling. Også i restauranter, hvor der ikke serveres stærke drikke, kan ulovligheder - som f.eks. handel med hash, hæleri eller lignende - finde sted. Der bør derfor ikke alene ved udstedelse af alkoholbevilling, men også ved udstedelse af næringsbrev stilles krav om, at ansøgeren ikke er konkurs. I øvrigt finder udvalget, at allerede en betalingsstandsning bør udelukke udstedelse af næringsbrev og alkoholbevilling. Dette vil harmonere med gældende regler for andre erhverv, hvortil der af hensyn til erhvervets betroede karakter stilles særlige krav.

23 Vandel. Udvalget har udfra hensynet til forenkling af loven overvejet at ophæve kravet om næringsbrev som restauratør og hotelvært, men har ikke fundet dette forsvarligt ud fra ordensmæssige hensyn. Som ovenfor nævnt kan restaurationsvirksomheder, selv hvor der ikke serveres stærke drikke, være hjemsted for ulovligheder. Såfremt kravet om næringsbrev ophæves, vil det ikke længere være muligt at hindre personer, der er straffet for forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug i forbindelse med restaurationsvirksomhed, i at drive sådan virksomhed ved at nægte dem næringsbrev. Samtidig vil det blive mere vanskeligt at få frakendt retten til at drive restaurationsvirksomhed på grundlag af indehaverens vandel, idet der efter straffelovens 79, stk. 1, 2. pkt., stilles strengere betingelser for frakendelse af retten til at udøve en virksomhed, der ikke kræver offentlig autorisation eller godkendelse. Udvalget finder, at det ud fra ordensmæssige hensyn vil være hensigtsmæssigt, om næringsbrev kræves til hvert enkelt forretningssted, ligesom det er tilfældet med alkoholbevillinger, og at næringsbrevet udstedes af politimesteren på forretningsstedet, således at politiet ved hvert forretningssteds etablering kan kontrollere, om betingelserne, herunder vandelskravet, er opfyldt, hvilket ikke er tilfældet efter den gældende lov. En sådan ordning vil ikke medføre nogen egentlig besværliggørelse af administrationen, da restauratører allerede efter den gældende lov skal henvende sig til politiet for at få næringsbrevet påtegnet om forretningsstedet.

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere