Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: Revision: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: 2010-03-29 Revision: 2"

Transkript

1 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 4.1; Undermodul 4.2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Undermodul 4.1 Opgavestyring Undermodul 4.2 Ranking og 10-års budgetter FORMÅL OG ANVENDELSE Undermodul 4.1 Opgavestyring Undermodul 4.2 Ranking og 10-års budgetter Tidsplan TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA Generelt, Læsevejledning Indmelding af opgaver Delopgaver og underopgaver Input af data for opgaver Kontrol af opgaveliste Redigering af opgaver Handlingsplan Indtastning af oplysninger i de enkelte afsnit Vejledning til at indsætte billeder i Handlingsplanen Hændelser fra logbogen Data om opgaver Serviceaftaler Udskrift af Handlingsplan Kontrol af Handlingsplan... 17

2 3.8 Upload af Handlingsplan, Revision 0 - inkl. Bilag Indstilling af opgaver Indstilling af opgaver for det kommende år Indstilling af opgaver i indeværende år Revidering af ikke-valgte opgaver Upload af Handlingsplan, Revision 1 - inkl. Bilag Planlægning Økonomisk opfølgning Teknisk opfølgning Registrering af udførelsen af en opgave Afrapportering af opgave Arkivering af opgave Årsrapport, Fremsendelse af Revision Upload af Årsrapport, Revision 1 - inkl. Bilag TEKNISK BESKRIVELSE PROCEDURER Gruppeopgaver Cykliske opgaver ORGANISATION OG ANSVAR REVISIONER BRUGERVEJLEDNING... 30

3 Side: 3 af Indledning Denne til undermodul 4.1 "Opgavestyring" og 4.2 "Ranking og 10-års budgetter" indeholder Vejdirektoratets vejledning for brug af undermodulerne. en indeholder en beskrivelse af projektlederens opgaver i forbindelse med indmelding, opfølgning, afrapportering og arkivering af opgaver. Opgavestyringen knytter sig tæt til de årlige rutiner, der er beskrevet i bilag 3, "Årets Gang", til forvaltningsmanualen for modul 0, Generelle beskrivelser, i det følgende blot benævnt "Årets Gang". 1.1 Undermodul 4.1 Opgavestyring Undermodulet er opdelt i 3 undermoduler; Alle opgaver, Administration af grupper og Administration af cykliske. Undermodul 4.1.1, Alle opgaver, er det primære modul til opgavestyring, mens de 2 andre undermoduler anvendes som ekstra styringsværktøjer til udvalgte opgaver. Disse to sidste undermoduler er ikke beskrevet nærmere i denne udgave af manualen, da de ikke er taget i brug. Modulet anvendes i forbindelse med indmelding, planlægning og styring af opgaver frem til arkivering i undermodul 3.2 Historik / Kronologi. Opgaverne bliver indstillet til udførelse i undermodul og valgt via prioriteringen i undermodul Selve indmeldingen og afrapporteringen kan også foregå fra undermodul 6.3 og 6.4, der er afpasset et teknisk behov. Der er ikke krav om at der skal følges op på opgaverne i udførelsesperioden fra de er valgt og til de er udført. Når udførelsen er afsluttet, skal opgaverne færdigrapporteres og arkiveres. Alle årets opgaver inkl. økonomi bliver automatisk inkluderet i rapporterne Handlingsplan og Årsrapport i undermodul Undermodul 4.2 Ranking og 10-års budgetter Modulet er opdelt i 2 undermoduler. Undermodul 4.2.1, Indstilling, anvendes af rådgiveren, mens Undermodul 4.2.2, Valg, kun er tilgængeligt for Vejdirektoratet. Modulet anvendes i forbindelse med, at rådgiveren skal indstille opgaver for det kommende år, jf. Årets Gang. For at skabe overblik over opgaverne tildeler rådgiveren de opgaver, som bliver indstillet, en prioritet. Rådgiveren har mulighed for at rette alle oplysninger, der er indtastet i forbindelse med indmeldingen af opgaven under modul 6.3 og 6.4. Vejdirektoratet udvælger hvilke af de indstillede opgaver der skal komme til udførelse. I forbindelse med udvælgelsen skal rådgiverne evt. justere opgaverne til næste år på anfordring fra Vejdirektoratet. Efter udvælgelse af opgaver til udførelse tildeler sagsingeniøren de valgte opgaver statussen valgt.

4 Side: 4 af 30 De opgaver, der af Vejdirektoratet ikke får tildelt statussen valgt, må rådgiveren enten udskyde eller helt slette. Som udgangspunkt skal afviste opgaver udskydes til året efter (og ikke senere, idet de udskudte opgaver skal tydeliggøre efterslæbet af ikke-udførte opgaver). Herefter udarbejdes en endelig Handlingsplan, som pr. bygværk beskriver næste års opgaver. Dette er et dokument, der er aftalegrundlag mellem Vejdirektoratet og rådgiveren for alle de typer af opgaver, som skal udføres det kommende år samt de tilhørende budgetter. Ved årets afslutning (i starten af det efterfølgende år) udarbejdes for hvert bygværk en Årsrapport, som beskriver hvorledes årets opgaver er forløbet, inkl. økonomi. Modulet anvendes også i forbindelse med indstilling af nye opgaver for indeværende år.

5 Side: 5 af Formål og anvendelse Formålet med denne er at sikre, at alle opgaver indmeldes korrekt og ensartet for alle de store bygværker, og at alle opgaver afrapporteres korrekt og arkiveres i historikken i undermodul 3.2. Løbende opfølgning på fremdrift og økonomi sker ikke i DANBRO+ og er derfor ikke dækket af manualen. 2.1 Undermodul 4.1 Opgavestyring Formålet med modulet er at give et overblik over alle opgaver for et bygværk, samtidig med at det er indgangen til data for de enkelte opgaver. Modulet anvendes i forbindelse med ajourføring af 10-års-budgetter, idet opgaver for de kommende 10 år kan oprettes og redigeres her. 2.2 Undermodul 4.2 Ranking og 10-års budgetter Formålet med modulet er primært at fastlægge, hvilke opgaver der skal udføres. Dette sker ved, at rådgiveren indstiller hvilke opgaver der anbefales gennemført, med angivelse af en prioritet og begrundelse for hver enkelt opgave, hvorefter Vejdirektoratet foretager den endelige udvælgelse under hensyntagen til den samlede økonomi. Indstilling og valg foretages primært en gang årligt (forud for det enkelte kalenderår) i overensstemmelse med Årets Gang. Der kan dog også indstilles og vælges opgaver individuelt i løbet af året. Det endelige, årlige valg af opgaver udmøntes i en Handlingsplan pr. bygværk, som udgør en drejebog for næste års opgaver på det individuelle bygværk. Handlingsplanen suppleres med en 10 års budgetoversigt baseret på rådgiverens indmelding af opgaver for de næste 10 år. 2.3 Tidsplan Den generelle tidsplan for både sagsingeniører og projektleder er angivet sammen med "Årets Gang" i Bilag 3 til den generelle, Modul 0.

6 Side: 6 af Teknisk beskrivelse Input af Data I dette afsnit gennemgås procedurer for indmelding af opgaver, valg af opgaver, teknisk og økonomisk opfølgning samt afrapportering og arkivering af opgaver - afsluttende med udarbejdelse af den endelige årsrapport for det aktuelle års opgaver. 3.1 Generelt, Læsevejledning Dette afsnit indeholder en læsevejledning til afsnit i kapitel 3. Generelt er kapitlet struktureret efter de aktiviteter der ligger i "årets gang", dvs. den normale årscyklus for opgavestyringen. Indmelding og valg: Det forudsættes generelt at det på forhånd er aftalt mellem rådgiver og Vejdirektoratets sagsingeniør hvilke opgaver der indmeldes og indstilles. Først skal opgaverne indmeldes se afsnit 3.2. Herefter følger en kontrol af de indmeldte opgaver. Dette gøres ved at udskrive en opgaveliste og kontrollere denne se afsnit 3.5. For det tilfælde at der er behov for at redigere en opgave, er der medtaget en vejledning i afsnit 3.6. Alle opgaverne samles i en Handlingsplan, som Vejdirektoratet bruger i forbindelse med prioritering af opgaverne. DANBRO+ genererer automatisk en Handlingsplan, men inden skal der evt. tastes yderligere oplysninger ind i systemet. Dette og udskrivning af Handlingsplanen gennemgås i afsnit 3.7. I afsnit 3.8 gennemgås, hvordan Handlingsplanen inkl. bilag i revision 0 skal uploades til DAN- BRO+. Afsnit 3.9 gennemgår proceduren for indstilling af opgaver. Indstilling betyder at alle oplysninger om opgaven er indtastet i DANBRO+ og sendt videre til behandling i forbindelse med Vejdirektoratets samlede prioritering af opgaver for det kommende år. Når opgaverne er indstillet, kan de ikke længere redigeres af rådgiveren. Afsnit 3.10 gennemgår proceduren for udarbejdelse af Handlingsplan, Revision 1, som skal udarbejdes og uploades til DANBRO+, efter at Vejdirektoratet har foretaget prioritering og valg af opgaver for det kommende år. Afsnit 3.4 indeholder en gennemgang af de felter en opgave indeholder, samt en oversigt over felttyper og brug af disse. Opfølgning I afsnit 3.13 angives proceduren for løbende teknisk opfølgning. I afsnit 3.12 angives proceduren for budgetopfølgning. Afrapportering og arkivering: I afsnit 3.16 beskrives proceduren for afrapportering og arkivering af en opgave.

7 Side: 7 af 30 Årsrapport: I afsnit 3.17 gennemgås, hvordan Årsrapport inkl. bilag i revision 0 skal fremsendes til sagsingeniøren for bygværket. Afsnit 3.18 gennemgår proceduren for udarbejdelse af Årsrapport, Revision 1, som skal uploades til DANBRO+, efter gennemgang af Vejdirektoratets kommentering af revision Indmelding af opgaver Alle opgaver skal indmeldes i DANBRO+. Nedenfor er angivet procedure for indmelding af opgaverne. Det beskrives hvordan man indmelder en opgave i modul Opgaver kan også indmeldes i de enkelte undermoduler under modul 6 (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4). Fremgangsmåden er helt den samme, bortset fra at hvis man indmelder i modul 6, er opgavetypen givet på forhånd, ud fra hvilket undermodul man er i. Enhver opgave skal være tilknyttet ét og kun ét bygværk. Derudover kan opgaven tilknyttes et eller flere anlægselementer på det pågældende bygværk, men det er der normalt ingen grund til. Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet. Vælg Modul Alle opgaver i menuen. Fanebladet Opgaver er valgt. Der fremkommer nu en liste med de opgaver der allerede findes for bygværket. Er listen tom, er der endnu ikke oprettet en opgave på bygværket. Opgaver oprettes som angivet nedenfor. Klik på Tilføj ny i højre side oven over listen. Et nyt vindue åbner, hvori opgavetypen skal vælges, se afsnit 3.4. Det er vigtigt at vælge rigtigt, da opgavetypen ikke kan ændres senere. Afslut valget med OK. DANBRO+ viser nu vinduet til indmelding af ny opgave. Alle felter markeret med fed skrift er obligatoriske felter, som skal udfyldes, før man kan gemme opgaven. For at lette indstilling af opgaver udfyldes også andre felter. De felter, som skal udfyldes, er dermed: Indmeldingsoplysninger: Kategori Underkategori Beskrivelse Dato for indmelding Indmeldt af Prioritet: Prioritet Konsekvens ved afvisning

8 Side: 8 af 30 Strategier Optimal udførelse: Årstal Budget: Budget Når ovenstående felter er udfyldte, er opgaven korrekt indmeldt. Regler for indtastning af data i de enkelte felter er angivet i afsnit 3.4. Yderligere data, som man måtte have, kan indtastes med det samme, men der er ikke påkrævet for at indmelde og indstille opgaven. Tryk til sidst Gem og frigiv nederst på siden. Opgaven er nu indmeldt. Gentag denne procedure for alle opgaver, der skal indmeldes. Når alle opgaver, der hører til bygværket, er indmeldt, skal opgavelisten kontrolleres, se afsnit 3.5. Bemærk at hvis der er både entreprenør- og rådgiverarbejde i en opgave, skal den deles op i to opgaver der indmeldes hver for sig, idet de skal have forskellige opgavenumre. 3.3 Delopgaver og underopgaver En opgave kan opdeles i delopgaver, og en delopgave kan opdeles i underopgaver som illustreret i Figur 3-1. Opgave A Delopgave A1 Underopgave A11 Underopgave A12 Delopgave A2 Underopgave A21 Underopgave A22 Underopgave A23 Underopgave A24 Figur 3-1: Opdeling af en opgave A i del- og underopgaver.

9 Side: 9 af 30 I det følgende benævnes den overordnede opgave, der har delopgaver tilknyttet, "hovedopgaven". Delopgaver og underopgaver har samme datafelter og behandles på samme måde som andre opgaver med nogle få undtagelser: Det er kun hovedopgaven der skal indstilles og vælges. Del- og underopgaver følger automatisk med. Det betyder også at en hovedopgave med evt. del- og underopgaver prioriteres og dermed vælges eller fravælges samlet. Del- og underopgaver har ikke noget budget (men derimod arbejdsbudgetter, idet arbejdsbudgettet bruges til at fordele budgettet på del- og underopgaver, som også beskrevet i afsnit 3.4 nedenfor. Vejdirektoratet har ikke nogen generelle krav om at opgaver skal opdeles i del- og underopgaver, og da der fremover ikke er krav om opfølgning på økonomi i DANBRO+, er fordelene ved opdelingen begrænsede. Bemærk at før man kan skifte status på en opgave, skal alle evt. del- og underopgaver have skiftet til den ønskede nye status. 3.4 Input af data for opgaver Input af oplysninger for en opgave ved indmeldingen skal følge nedenstående vejledning. Felter Opgavetype Beskrivelse af indhold Ved oprettelse af ny opgave skal opgavetypen angives. Hvis opgaven indmeldes i et af undermodulerne under modul 6, bliver opgavetypen registreret automatisk som funktion af hvilket undermodul opgaven oprettes i. Hvis opgaven indmeldes i modul 4.1.1, skal brugeren angive opgavetype. For alle reparationsopgaver vælges: Reparation For alle Særeftersyn vælges: Særeftersyn For alle Generaleftersyn vælges: Generaleftersyn For almindelige Rutine- og serviceeftersyn vælges: Rutine- & serviceeftersyn For Rutine- og driftseftersyn på installationer vælges: M&E Rutine- & serviceeftersyn For alle øvrige driftsopgaver vælges: Vedligeholdelse OBS! Opgavetypen kan ikke senere ændres, så det er vigtigt at vælge rigtigt i første omgang. På baggrund af opgavetypen kategoriseres opgaven automatisk under en af hovedgrupperne V, E og R: V: Opgavetype Vedligeholdelse E: Opgavetyperne Særeftersyn, generaleftersyn, Rutine- & serviceeftersyn og M&E Rutine- & serviceeftersyn

10 Side: 10 af 30 R: Opgavetype Reparation Oplysninger om opgavetype og hovedgruppe fremgår ikke direkte af synlige data for en opgave, men fremgår indirekte af hvor opgaverne optræder i oversigter og rapporter. Opgavestatus Anlægselementer Kategori Underkategori Viser den aktuelle status for opgaven. En ny opgave får automatisk status "indmeldt". Valg af opgaver foregår i modul og udføres af Vejdirektoratet, efter at rådgiveren i modul har indstillet opgaverne til udførelse. Herved får opgaven status "valgt". Efterfølgende statusændringer udføres af rådgiveren. I skærmbilledet med data for en opgave vises generelt de datafelter der er relevante for den aktuelle status og den efterfølgende status, og de felter der er obligatoriske for at skifte til den efterfølgende status, er markeret med fed skrift. Enhver opgave skal være tilknyttet et (og kun ét) bygværk. Herudover kan den være tilknyttet et eller flere anlægselementer på samme bygværk, men ikke på andre bygværker. Hvis der ikke er markeret et bygværk, men kun et eller flere anlægselementer, når man opretter opgaven, vil den automatisk blive tilknyttet både anlægselementerne og det bygværk, de hører til. Der er normalt ingen grund til at knytte opgaven til anlægselementer. Valg af opgavens kategori foregår som et opslag i et katalog. Opgavens kategori beskriver hvilken type opgave, der er tale om. EFTER: Eftersynsopgaver (hovedgruppe E under opgavetype ovenfor) REPAR: Reparationsarbejder (hovedgruppe R under opgavetype ovenfor) DRIFT: Drifts- og vedligeholdsarbejder (hovedgruppe V under opgavetype ovenfor) OPFOR: Opførelse af bygværk ANDET: Opgaver der ikke falder ind under ovennævnte kategorier Valg af underkategori foregår ligeledes som opslag i Kategori. Der vælges den kategori som bedst beskriver opgaven.

11 Side: 11 af 30 Beskrivelse Bemærkning Dato for indmelding Indmeldt af Prioritet Beskrivelsen af opgaven er især indtil den er valgt og har fået et opgavenummer den primære kilde til at identificere opgaven. Beskrivelsen skal ved indmeldingen følge formatet: SAP-nr ; SAP-tekst ; Evt. yderligere beskrivelse Eksempelvis: D-BISP-RAD98 ; Drift ; R-BISP-Belægning : Særeftersyn af belægning ; R-BISP-KB : Reparation af kantbjælke ; Etape 1 i år 2009 Kendes SAP-nr og SAP-tekst ikke, angives D-BBBB eller R- BBBB samt bedste bud på SAP-tekst, hvor BBBB er bygværksforkortelsen for bygværket. I feltet bemærkning er det muligt at angive yderligere bemærkninger til opgaven. Her kan f.eks. anføres baggrunden for arbejdet (evt. henvisning til særeftersynsrapport), afgrænsning af arbejdet, forudsatte metoder og materialer mv. Bemærkningsfeltet kommer automatisk med i beskrivelsen af opgaven i handlingsplanen, så en velformuleret bemærkning kan mindske behovet for yderligere beskrivelser i tekster til handlingsplanen. Dato for indmelding af opgaven, normalt dags dato. Skal være projektleder eller bygværksansvarlig for det enkelte bygværk. Er personen ikke på listen, skal han/hun først oprettes og tilknyttes bygværket i modul 2.3 (måske er personen oprettet, men ikke tilknyttet det konkrete bygværk. I så fald findes personen på bygværk 98, og ved redigering tilknyttes også det aktuelle bygværk). Bemærk at der skal vælges en person, ikke en D&Vorganisationsenhed. Opgavens prioritet jf. følgende skala: 0: Arbejder der skal udføres, dvs.: a) drift og betjening b) general- og særeftersyn c) opgaver der er kontraktligt bundne 1: Arbejder der meget gerne skal udføres. 2: Arbejder der er ønskelige at få udført. 3: Arbejder der kan vente.

12 Side: 12 af 30 Konsekvens af afvisning Her beskrives kort hvilke konsekvenser en afvisning af opgaven må forventes at have for bygværket. Konsekvensbeskrivelsen skal tage udgangspunkt i et eller flere af følgende punkter, idet man kun nævner dem der er relevant i det konkrete tilfælde: Utilstrækkelig sikkerhed for at undgå: o o Ulykker Brud i konstruktionsdele eller reduceret konstruktiv sikkerhed Mulighed for manglende fremkommelighed Kapitalbevarelse - accelereret nedslidning Tidligere aftale/kontraktbundne arbejder Beskrivelsen skal være kort, konkret, præcis (og kunne forsvares). Der forventes ikke en detaljeret redegørelse, blot en kort angivelse af hvilken art konsekvensen har. Eksempler: "Fare for ulykker pga. opragende ståldele fra dilatationsfuge" "Manglende fremkommelighed pga. at broen må lukkes for tunge køretøjer, manglende kapitalbevarelse pga. accelereret nedbrydning" For opgaver med prioritet 0 (jf. ovenfor) skal der ikke angives konsekvens af afvisning. Strategier Cyklisk opgave Optimal udførelse År Angives med Ja, hvis der er udarbejdet et strategiskema for opgaven til brug for den automatiske prioritering sammen med arbejder på Vejdirektoratets almindelige bygværker. Hvis der eksisterer et strategiskema, skal dette uploades til opgaven som et tilknyttet dokument, og den foretrukne strategi skal angives i feltet Bemærkning for opgaven. Hvis der tidligere er fremsendt et strategiskema, skal dette ikke uploades til opgaven. Angiv om opgaven er cyklisk, dvs. om den skal gentages med et års mellemrum. Dette bruges p.t. ikke. Årstal for optimal udførelse af opgaven. Dette årstal styrer, hvilket år opgaven "hører til". For del- og underopgaver skal vælges samme år som den hovedopgave de er knyttet til.

13 Side: 13 af 30 Trafikrestriktioner Her kan angives eventuelle trafikrestriktioner, som er nødvendige for opgavens udførelse. Relevante restriktioner skal først være oprettet i modul 5.5 for det enkelte bygværk. Denne facilitet benyttes p.t. ikke. Budget Budget for opgaven i kr. ekskl. moms. Ved indmeldingen af en opgave er budgettet at betragte som rådgiverens bedste bud på prisen for opgavens gennemførelse. Når opgaven er valgt og fremover, skal budgettet betragtes som det beløb der er aftalt mellem rådgiver og Vejdirektoratet. Hvis der mellem rådgiver og Vejdirektoratet aftales ændring af budgettet for en opgave, foretages ændringen ved at tilføje et nyt budget med tilhørende revisionsdato og en bemærkning, der forklarer baggrunden for ændringen og/eller hvem det er aftalt med. Når en opgave er valgt, kan man ikke redigere budgetter, men kun tilføje nye linjer. Det er altid den nyeste revision, der gælder og bliver brugt i rapporter mv. Der angives ikke budget for del- og underopgaver. Arbejdsbudget Checkliste M&E Checkliste Tilbudsliste Vedligeholdelsesliste Her kan der angives et arbejdsbudget for opgaven på samme måde, som der angives budget. I budgetstatusrapporten sammenholdes faktisk forbrug med arbejdsbudgettet. Derfor skal der, senest når en opgave er valgt, anføres arbejdsbudget. Hvis opgaven ikke har delopgaver, vil arbejdsbudgettet normalt være lig med budgettet. Hvis opgaven har delopgaver og evt. underopgaver, bruges arbejdsbudgetter til at fordele budgettet for opgaven ud på delog underopgaver. De samlede arbejdsbudgetter for en opgave og dens del- og underopgaver må ikke overstige budgettet for opgaven. Angives i kr. ekskl. moms. Er kun synlig for rutine- og serviceeftersyn, generaleftersyn og særeftersyn. Udfyldes normalt ikke. Er kun synlig for M&E Rutine- & serviceeftersyn. Udfyldes normalt ikke. Er kun synlig for reparationsopgaver. Udfyldes normalt ikke. Er kun synlig for vedligeholdelsesopgaver. Udfyldes normalt ikke.

14 Side: 14 af 30 Tabel 3-1: Vejledning til indtastning af oplysninger i modul ved indmelding af en opgave. 3.5 Kontrol af opgaveliste Når opgaver for et bygværk er indmeldt, skal projektlederen kontrollere, at alle opgaver er indmeldt korrekt. Dette gøres ved at betragte oversigten i modul samt evt. generere en rapport med en opgaveoversigt. Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet. Vælg Modul Alle opgaver i menuen. Oversigten viser alle opgaver indmeldt for bygværket. Herefter kan der udskrives en rapport med alle opgaver for bygværket. I modul vælges fanebladet Rapporter. Vælg rapporten Oversigt over opgaver fra listen. Tryk OK. I feltet Opgavestatus vælges Indmeldt Tryk Eksekver, hvorefter rapporten åbnes i et nyt vindue. Oplysninger om opgaverne i rapporten kontrolleres og eventuelle ændringer til opgaverne kan foretages, se afsnit Redigering af opgaver For at ændre oplysninger for en opgave gøres følgende: Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet. Vælg Modul Alle opgaver i menuen. Fanebladet Opgaver er valgt. Tryk på symbolet ud for den opgave, der ønskes redigeret. Ret oplysninger. Klik på Gem og frigiv. Specielt gøres opmærksom på at hvis en opgave skal flyttes til et andet år, gøres det ved at ændre årstallet for optimal udførelse, idet det er dette der afgør hvilket år opgaven "hører til". Når oplysninger i opgavelisten er kontrolleret og godkendt, skal der indtastes data til Handlingsplanen. 3.7 Handlingsplan Handlingsplanen skal genereres automatisk i DANBRO+ ud fra opgaveoplysninger samt evt. øvrige oplysninger, som projektlederen ønsker i de enkelte afsnit.

15 Side: 15 af 30 I hvert afsnit i Handlingsplanen har Vejdirektoratet indsat en tekst som automatisk medtages. Den vises med blå skrift. Projektlederen har derudover i hvert enkelt afsnit mulighed for at indtaste tekst, foto og foto-kommentarer. Disse tekster vises i rød skrift. Alle oplysninger vedrørende opgaver indsættes automatisk. Endvidere er der mulighed for at få oplysninger om hændelser der er registreret i logbogen, med i handlingsplanen. Der henvises til forvaltningsmanual for modul 6.1. Disse tekster indsættes med grå skrift til sidst i de udvalgte afsnit Indtastning af oplysninger i de enkelte afsnit Som udgangspunkt for tilpasning af handlingsplanen anbefales det når opgaver for det kommende år er som man mener de skal være at generere rapporten først for at få et overblik over, hvad der står i forvejen. Vejledning til at indsætte bygværksspecifik tekst i et afsnit er angivet nedenfor. Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet. Vælg - Modul Rapport Sektion Handlingsplan i menuen. Vælg fanebladet Bygværkstekst. Tryk på symbolet i den linie, der ønskes tekst angivet/revideret til. Angiv en tekst og eventuelt en overskrift. Det anbefales at bruge formatering af tekster og overskrifter som beskrevet i rammen nedenfor for at gøre teksten mere læsevenlig. Tryk Gem og frigiv. Den indtastede tekst medtages nu automatisk i pågældende afsnit, når der genereres en Handlingsplan. Formatering af tekster i handlingsplanen Man kan vælge fed, kursiv og understreget skrift og kombinationer heraf. Formateringen udføres ved hjælp af html-koder, når man indtaster teksterne i modul : Skrift, der skal være fed (bold), omgives af koderne <b> </b> Skrift, der skal være kursiv (italic), omgives af koderne <i> </i> Skrift, der skal være understreget (underline), omgives af koderne <u> </u> Vejledning til at indsætte billeder i Handlingsplanen Billederne fremkommer umiddelbart efter bygværksteksterne i de enkelte afsnit. Bemærk at billederne først uploades i DANBRO+ og derefter knyttes til de relevante rapportafsnit. Billederne til handlingsplanen indgår ikke i dokumenthåndteringen generelt. Det betyder at der ikke er specifikke krav til navngivning af filer, og at billederne ikke kan søges gennem den generelle dokumentsøgning. Det anbefales generelt at slette gamle, irrelevante billeder, inden man går i gang med årets handlingsplan.

16 Side: 16 af 30 Bemærk også at billederne indsættes i rapporten i relativt lille format. Der er derfor ingen grund til at uploade billeder i høj opløsning. Det vil kun gøre rapportgenereringen langsommere. 400 x 300 pixels er tilstrækkeligt. Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet. Vælg - Modul Rapport Sektion Handlingsplan i menuen. Vælg fanebladet Tilknytning af billeder. Her er listet de tilknytninger af billeder der allerede er foretaget. Start med at slette evt. gamle billedtilknytninger fra tidligere års handlingsplaner, som ikke er relevante mere, ved at klikke på krydset i kolonnen "Slet" Vælg fanebladet Billeder. Slet evt. gamle billeder fra tidligere års handlingsplaner, som ikke er relevante mere, ved at klikke på krydset i kolonnen "Slet" Vælg Tilføj ny i højre side oven over listen. Angiv et navn til billedet og en bemærkning til billedet. Navnet skal være så selvforklarende, at det kan bruges til med sikkerhed at vælge billeder til de enkelte sektioner i rapporten, idet man når man tilknytter billeder til de enkelte rapportsektioner som beskrevet nedenfor kun ser billednavnet og ikke bemærkninger. Bemærkningen udskrives i rapporten som billedtekst. Bemærkningen skal forklare hvad det er man ser på billedet, hvor og hvornår det er taget. F.eks. "Grove revner i pille 4, nordside. Fra generaleftersyn 2009" Vælg foto eller billede i JPG-format. Tryk Gem og frigiv. Herefter vises listen over billeder igen, og der kan tilføjes flere billeder. Ved at klikke på filnavnet i kolonnen Download kan man få det enkelte billede at se. Når alle billeder til rapporten er lagt ind, vælg fanebladet Tilknytning af billeder. Her er listet de tilknytninger af billeder der allerede er foretaget. Tilknyt et nyt billede ved at klikke på "Tilføj ny" til højre over tabellen. Under "Sektion", vælg hvilket afsnit i rapporten billedet skal sættes ind i. Angiv det år rapporten vedrører (typisk næste år) Under "Billede", tryk på symbolet for at vælge billedet blandt dem der er oploadet på bygværket. Slut af med Gem og frigiv Billedet vil nu blive indsat i det valgte afsnit af Handlingsplanen Hændelser fra logbogen Endelig kan hændelser fra logbogen overføres til et afsnit i Handlingsplanen. Dette er dog normalt mere relevant for årsrapporten, der beskriver det forløbne år. Hvis en hændelse i logbogen (modul 6.1) skal med i handlingsplanen, åbnes hændelsen for redigering. Man vælger så "Handlingsplan" i feltet "Rapport", og i feltet "Afsnit" vælger man hvilket afsnit i Handlingsplanen hændelsen skal med i.

17 Side: 17 af Data om opgaver DANBRO+ indsætter automatisk i Handlingsplanen en række oplysninger om de opgaver, der er tilknyttet bygværket, og som er sat til udførelse det pågældende år Serviceaftaler Foruden oplysninger fra opgaverne indhenter DANBRO+ også oplysninger fra modul 2.5 Serviceaftaler til Handlingsplanen Udskrift af Handlingsplan Når de nødvendige informationer er indtastet som beskrevet ovenfor, skal Handlingsplanen udskrives og kontrolleres en sidste gang. Dette gøres på følgende måde: Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet. Vælg Modul Indstilling. Vælg fanebladet Rapporter. Vælg Handlingsplan fra listen. Tryk OK. Vælg hvilket år rapporten skal udskrives for. Tryk Eksekver. Handlingsplanen åbnes i et nyt vindue, hvor den kan ses igennem, og hvorfra man kan gemme en kopi Kontrol af Handlingsplan Rapporten kontrolleres, og eventuelle rettelser foretages som beskrevet i de tidligere afsnit. 3.8 Upload af Handlingsplan, Revision 0 - inkl. Bilag Når Handlingsplanen er genereret, downloades denne til egen pc (ved hjælp af funktionen "Save a Copy" i det browservindue, rapporten er genereret i), og projektlederen skal tilføje Bilag 1 (Rapporten "10-års budget" fra modul 4.2.1). Rapporten skal samles i én pdf-fil, der skal navngives: BBBB-ÅÅÅÅ-DRIFT-Handlingsplan-Han-001-Indstilling_revision_0.pdf hvor BBBB er bygværksforkortelsen. Eksempelvis får revision 0 af handlingsplan 2010 for Alssundbroen følgende filnavn: ALSS-2010-DRIFT-Handlingsplan-Han-001-Indstilling_revision_0.pdf Den samlede Handlingsplan tilknyttes driftsopgaven for det år planen vedrører. Dvs. den opgave som dækker rådgiverens generelle ydelser vedr. driften af bygværket i det år den omhandler. Det betyder altså at den handlingsplan der udarbejdes i 2. halvår 2009, og som indeholder indstilling om opgaver til udførelse i 2010, tilknyttes driftsopgaven for 2010: Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet.

18 Side: 18 af 30 Vælg Modul 4.1.1, Alle opgaver i menuen Åbn driftsopgaven for det år, handlingsplanen vedrører, ved at klikke på ud for opgaven Vælg fanebladet Dokumenter. Vælg Tilføj ny i højre side ovenfor listen. Udfyld som minimum de obligatoriske felter markeret med fed. Som "Kategori" vælges Drift af bygværket Som Type vælges "Han". Som Afsender/Forfatter" vælges den bygværksansvarlige eller projektlederen. Bemærk at der skal vælges en person, ikke en D&V Organisationsenhed. Som Ansvarlig for opdatering vælges organisationsenheden "Projektleder" eller "Bygværksansvarlig" for bygværket. Bemærk at der skal vælges en D&V Organisationsenhed, ikke en person. Som "Titel/overskrift" anføres "Handlingsplan", bygværksforkortelse, årstal og versionsnummer, f.eks.: "Handlingsplan ALSS 2010, version 0" Under "Nøgleord" anføres som minimum "handlingsplan" Vælg Handlingsplanen i Fil der skal uploades Tryk på Gem og Frigiv 3.9 Indstilling af opgaver Indstilling af opgaver for det kommende år Når alle opgaver er indmeldt, og Handlingsplanen (version 0) er udarbejdet, skal opgaverne indstilles til udførelse i det kommende år. Opgaverne indstilles for ét bygværk af gangen. Når opgaverne er indstillet, overgår de til Vejdirektoratet, og projektlederen kan ikke længere rette i opgaverne, før Vejdirektoratet enten frigiver opgaverne til en ny revision, afviser opgaverne eller vælger opgaverne til udførelse. Marker det aktuelle bygværk i anlægshierarkiet. Vælg Modul Indstilling i menuen Vælg fanebladet Næste år. Kontroller at listen over opgaver indeholder netop de opgaver man ønsker udført næste år Tryk på knappen Indstil. Efter udførelsen af ovenstående er opgaverne indstillet og overgår til Vejdirektoratets prioritering. Når indstilling er foretaget, er opgaverne låst. De kan ikke længere ses i modul 4.2.1, og i modul og de øvrige opgavemoduler er de markeret med et hængelåssymbol i stedet for de normale ikoner til redigering og sletning af opgaverne Indstilling af opgaver i indeværende år Uanset at det gennemgående princip er at årets opgaver fastlægges i handlingsplanen før årets begyndelse, kan det blive nødvendigt at gennemføre opgaver der ikke er valgt på forhånd. Sådanne opgaver indmeldes på sædvanlig måde. Indstilling foregår i modul på fanen "Indeværende år", hvor opgaver, der er indmeldt til udførelse i indeværende år, og som har status "Indmeldt", er listet.

19 Side: 19 af 30 Indstillingen foregår ved, at man i kolonnen "Indstil" krydser af, hvilke opgaver der skal indstilles, og klikker på knappen "Indstil". I modsætning til indstilling for næste år, der kun kan foretages for alle opgaver på en gang, kan man altså indstille enkelte opgaver individuelt Revidering af ikke-valgte opgaver Når Vejdirektoratet har udført prioritering for året, er opgaverne frigivet til rådgiverne. Hver enkelt opgave vil herefter enten have status Valgt, hvilket betyder, at opgaven er valgt til udførelse, eller have status Indmeldt, hvilket betyder, at opgaven ikke er valgt til udførelse. De opgaver, der efter prioriteringen har status Indmeldt (og altså ikke skal udføres), skal med mindre andet er aftalt med Vejdirektoratets sagsingeniør flyttes til det efterfølgende år. Man skal altså ikke udskyde til senere år (fordi man forventer at der bliver såmænd nok heller ikke penge til næste år ), idet indstillingen for det efterfølgende år skal udtrykke efterslæbet fra ikke-udførte opgaver i prioriteringsåret. Flytning af en opgave til et andet årstal sker ved at rette årstallet for optimal udførelse. Hvis der er del- og underopgaver til en opgave, bliver årstallet for dem rettet automatisk når man retter året for hovedopgaven. Når en reparationsopgave udskydes til det efterfølgende år, vil budgettet ofte skulle øges, idet der generelt må forventes et forøget skadeomfang. Dette vil oftest være belyst i det særeftersyn der er grundlag for indmelding af reparationsopgaven Upload af Handlingsplan, Revision 1 - inkl. Bilag For at udarbejde Handlingsplan, Revision 1 (som afspejler de valgte opgaver for det kommende år) skal projektlederen: Kontrollere at der ikke er åbenlyse tekniske fejl i den udførte prioritering (at der f.eks. ikke er valgt en entreprenøropgave uden at den tilhørende projekteringsopgave er valgt). Sikre sig at opgaver der ikke er valgt, er fjernet fra det pågældende årstal (ved at ændre årstal for optimal udførelse som beskrevet i afsnit ovenfor). Indtaste/revidere oplysninger til de enkelte afsnit i Handlingsplanen, se afsnit I forhold til de oplysninger, der allerede er indtastet i forbindelse med Handlingsplan version 0 (se afsnit 3.7 ovenfor), vil der oftest være tale om en bemærkning i afsnit 1.1 "Revisioner" om de opgaver som ikke er valgt til udførelse det pågældende år eller som har fået ændret budget i forhold til version 0. Herudover skal teksterne generelt gennemgås, så man sikrer sig at de passer til de opgaver der faktisk skal udføres. Udskrive og kontrollere Handlingsplan, Revision 1, se afsnit og Når Handlingsplanen er genereret, downloades denne til egen pc, og projektlederen skal tilføje Bilag 1 (Rapporten "10-års budget" fra modul 4.2.1).

20 Side: 20 af 30 Rapporten skal samles i én pdf-fil, der skal navngives: BBBB-ÅÅÅÅ-DRIFT-Handlingsplan-Han-001-Revision_1.pdf hvor BBBB er bygværksforkortelsen. Eksempelvis får revision 1 af handlingsplan 2010 for Alssundbroen følgende filnavn: ALSS-2010-DRIFT-Handlingsplan-Han-001-Revision_1.pdf. Den samlede Handlingsplan tilknyttes driftsopgaven for det år planen vedrører. Dvs. den opgave som dækker rådgiverens generelle ydelser vedr. driften af bygværket i det år den omhandler. Det betyder altså at den handlingsplan der udarbejdes i 2. halvår 2009, og som indeholder indstilling om opgaver til udførelse i 2010, tilknyttes driftsopgaven for Handlingsplanen tilknyttes i øvrigt som beskrevet i afsnit Planlægning Når en opgave er valgt til udførelse, skal den planlægges. Det indebærer i DANBRO+ at man åbner den for redigering i modul og gør følgende: Status ændres til Planlagt. Data i gruppen "Planlægning" inddateres/revideres, dvs. der anføres opgavenummer, opgavebeskrivelsen revideres evt., planlagt start- og slutdato anføres, og der vælges udførende. I nedenstående Tabel 3-2 er angivet retningslinjer for planlægningsdata. Felter Opgavestatus Opgavenummer Beskrivelse Planlagt startdato Planlagt slutdato Udførende Beskrivelse af indhold Ændres til "Planlagt" ved at klikke på prikken over "Planlagt". Her anføres SAP-nummeret for opgaven. Rådgiverens bud på forventet SAP-nummer er ved indmeldingen (hvor man ikke har adgang til feltet Opgavenummer) anført i starten af beskrivelsesfeltet. Vejdirektoratets sagsingeniør skal bekræfte nummeret. Når SAP-nummeret er anført i feltet Opgavenummer, kan det slettes fra starten af beskrivelsesfeltet. Beskrivelsen af opgaven kan evt. revideres eller uddybes. Her angives hvornår opgaven forventes påbegyndt. Her angives hvornår opgaven forventes afsluttet. Her angives hvem der skal udføre opgaven, ved opslag i adressebogen. Der vælges normalt et firma (det firma der har en kontrakt med Vejdirektoratet om udførelse af opgaven), ikke en D&V-organisationsenhed.

21 Side: 21 af 30 Tabel 3-2: Vejledning til indtastning af planlægningsoplysninger i modul I forbindelse med planlægningen kan det være en fordel at anføre arbejdsbudget for opgaven. Det er ikke obligatorisk i denne fase, men er det i efterfølgende faser. For en opgave der ikke har delopgaver, vil arbejdsbudgettet være lig med budgettet. For en opgave der har del- og evt. også underopgaver, bruges arbejdsbudgettet til at fordele budgettet mellem del- og underopgaver. Summen af arbejdsbudgetter for hovedopgaven og alle dens underliggende del- og underopgaver skal svare til budgettet for hovedopgaven (DANBRO+ kontrollerer at summen ikke er større end hovedopgavens budget) Økonomisk opfølgning Der er ikke krav om økonomisk opfølgning i DANBRO+ under en opgaves udførelse. Først når opgaven er afsluttet og skal arkiveres, skal udførelsesdata registreres Teknisk opfølgning Der henvises til erne for undermodul 6.3.1, 6.3.2, og 6.4 som angiver krav til teknisk opfølgning for Driftsopgaver, Eftersyn og Reparationsopgaver. Der er generelt ikke krav om at der skal følges op løbende i udførelsesperioden, men det kan være en god ide at tilknytte relevante dokumenter (f.eks. byggemødereferater, som udført -tegninger og lignende) løbende Registrering af udførelsen af en opgave Når en opgave er udført, skal forskellige data i opgaven opdateres. Det drejer sig som minimum om: Felter Opgavestatus Arbejdsbudget Aktuelt forbrug Beskrivelse af indhold Ændres til "Udført" ved at klikke på prikken over "Udført". Hvis man ikke har registreret arbejdsbudget tidligere, skal det gøres nu. For en opgave der har del- og evt. også underopgaver, bruges arbejdsbudgettet til at fordele budgettet mellem del- og underopgaver. Summen af arbejdsbudgetter for hovedopgaven og alle dens underliggende del- og underopgaver skal svare til budgettet for hovedopgaven. Aktuelt forbrug ved afslutning af opgaven indtastes ved at tilføje en ny linje. Hvis opgaven er helt afsluttet både teknisk og administrativt, anføres slutforbruget og datoen for opgavens afslutning, Teknisk fremdrift anføres som 100 (fremdriften anføres i procent), og der skal markeres i feltet "slut". Hvis opgaven ikke er helt afsluttet, venter slutrapporteringen til

22 Side: 22 af 30 næste fase (rapportering). Forventet forbrug Der skal være anført et forventet endeligt forbrug. Hvis der ikke tidligere er anført noget her, tilføjes en ny linje med det forventede slutforbrug. Tabel 3-3: Vejledning til indtastning af udførelsesoplysninger i modul Der er ikke specifikke krav til hvornår en opgave skal tildeles status Udført. For vedligeholds- og reparationsarbejder kan man give status udført når arbejderne på bygværket er helt afsluttet, selv om der måske mangler noget administrativ afslutning af sagen. Det er tilladt at vente med at give status Udført indtil der skal udføres årsrapport Afrapportering af opgave Når en opgave er helt færdig, også administrativt, skiftes status til afrapporteret. Det indebærer at i det mindste følgende data skal inddateres/opdateres: Felter Opgavestatus Data vedr. udførelse Aktuelt forbrug Beskrivelse af indhold Ændres til "Afrapporteret" ved at klikke på prikken over " Afrapporteret ". Udførelse start- og slutdato skal angives. Aktuelt forbrug ved afslutning af opgaven indtastes ved at tilføje en ny linje (med mindre der allerede er slutrapporteret ved overgang til status Udført). Slutforbruget anføres sammen med datoen for opgavens afslutning, Teknisk fremdrift anføres som 100 (fremdriften anføres i procent), og der skal markeres i feltet "slut". Tabel 3-4: Vejledning til indtastning af afrapporteringsoplysninger i modul Der henvises til erne for undermodul 6.3.1, 6.3.2, og 6.4 som angiver krav til teknisk rapportering for Driftsopgaver, Eftersyn og Reparationsopgaver. Det er tilladt at vente med at give status Afrapporteret indtil der skal udføres årsrapport Arkivering af opgave I forbindelse med endelig afrapportering og arkivering af en opgave skal projektlederen følge nedenstående procedure og huskeliste. OBS: Når en opgave er arkiveret - dvs. flyttet til undermodul 3.2 Historik/Kronologi - kan data og dokumenter for opgaven ikke uden videre slettes, redigeres eller tilføjes. En bruger med admini-

23 Side: 23 af 30 stratorrettighed til modul 3.2 kan dog redigere en arkiveret opgave, og enhver bruger med skriverettighed til modul 3.2 kan tilføje dokumenter. Dette er nyttigt, f.eks. i forbindelse med udførelse af garantieftersyn, hvor man således kan tilknytte protokol fra eftersynet til den arkiverede opgave. Hvis der bliver behov for at redigere en arkiveret opgave, kan man bede sagsingeniøren i VD udvirke det. Kontrol af opgavedata og -dokumenter Når det aktuelle års opgaver er afsluttede og alle tekniske og økonomiske data er indhentet, skal projektlederen sikre at alle relevante data er indtastede og alle relevante dokumenter er tilknyttet opgaven. Huskeliste for hver enkelt opgave (E, V og R) er angivet i de respektive er for modul 6.3.x og 6.4 samt Arkivinstruksen i undermodul 3.2. Oprydning i opgavedata og -dokumenter Projektlederen skal sikre at opgaven ikke indeholder midlertidige dokumenter som ikke er i henhold til Arkivinstruksen og som der ikke er grund til at gemme for eftertiden. Disse dokumenter skal slettes før en opgave arkiveres. Projektleder/bygværksansvarlige afgør evt sammen med sagsingeniøren - hvilke dokumenter det er relevant at gemme for eftertiden ud over dem der er foreskrevet i arkivinstruksen. Kontrol af metadata og dokumentkvalitet For alle dokumenter vedhæftet opgaven kontrolleres af dokumenternes metadata - eks. nøgleord - er korrekte (se bilag om dokumenthåndtering til en for Modul 0) samt at alle dokumenter er søgbare (se til undermodul 3.2). Arkivering sker ved under redigering af opgaven at klikke på prikken over "Arkiveret" øverst i opgaven. Det er en forudsætning at de obligatoriske data fra de foregående faser er indtastet. Når man derefter klikker "Gem og Frigiv", får man en advarsel om at opgaven bliver arkiveret, og man skal angive hvilken dato den skal arkiveres under. Her anføres den dato hvor opgaven rent teknisk var færdig. For reparationsarbejder anføres afleveringsdatoen. For vedligeholdsarbejder og andre arbejder hvor der ikke afholdes afleveringsforretning, anføres den dag hvor arbejdet var færdigt i marken. For eftersynsopgaver anføres den dag rapporten blev afleveret, idet der dog normalt ikke anføres arkiveringsdato senere end det år opgaven hører til. Projektlederen skal arkivere alle opgaver fra det forgangne år i overensstemmelse med "Årets Gang" Årsrapport, Fremsendelse af Revision 0 Årsrapporten skal genereres i DANBRO+ ud fra opgaveoplysninger samt evt. øvrige oplysninger, som projektlederen ønsker i de enkelte afsnit. Alle relevante tekniske og økonomiske oplysninger vedrørende opgaver overføres automatisk til årsrapporten. I hvert afsnit i Årsrapporten har Vejdirektoratet indsat en tekst som automatisk med-

24 Side: 24 af 30 tages. Projektlederen har derudover i hvert enkelt afsnit mulighed for at indtaste tekst, foto og foto-kommentarer. Specifikt skal væsentlige afvigelser (> kr. ekskl. moms) fra det oprindeligt godkendte budget på den enkelte opgave kommenteres Procedure for indsættelse af tekst, foto og foto-kommentarer følger vejledningen angivet i afsnit og efterfølgende afsnit, idet dog redigering af tekster og dokumenter til årsrapporten foregår i modul og ikke Bemærk at der er mulighed for at formatere tekster med fed skrift, kursiv og understregning. Når Årsrapporten er genereret (som rapport fra modul 4.2.1), downloades denne til egen pc, og projektlederen eller den bygværksansvarlige skal tilføje Bilag 1 (10-års budgetrapport) og evt. andre bilag som rådgiveren finder nyttige. Denne samlede udgave sendes pr. til sagsingeniøren for bygværket for kommentering Upload af Årsrapport, Revision 1 - inkl. Bilag Når Vejdirektoratets sagsingeniør for bygværket evt. efter rettelser har godkendt Årsrapporten, skal projektlederen eller den bygværksansvarlige kontrollere at der ikke er fejl og mangler i dokument og bilag. Den samlede Årsrapport skal samles i én fil, der navngives: BBBB-YYYY-DRIFT-Aarsrapport-Ars-001.pdf hvor BBBB er bygværksforkortelsen og YYYY er året (jf. arkivinstruksen). Den samlede Årsrapport skal tilknyttes driftsopgaven for det år den vedrører. Dvs. den opgave som dækker rådgiverens generelle ydelser vedr. driften af bygværket i det år den omhandler. Det betyder altså at den årsrapport der udarbejdes i starten af 2011, og som beskriver de opgaver mv. der er udført i 2010, tilknyttes driftsopgaven for 2010.

25 Side: 25 af Teknisk beskrivelse procedurer Alle opgaver gennemløber en række faser/statusser som angivet nedenfor: Indmeldt Alle potentielle opgaver for bygværkerne. Hvis opgaven er relevant for det kommende aktuelle år bliver opgaven "Indstillet". Valgt Denne status tildeles opgaven, når opgaven er valgt af Vejdirektoratet til udførelse (i undermodul 4.2.2). Opgaven kan nu ses i undermodul og er klar til at arbejde videre med. De valgte opgaver går fra "Indmeldt-Indstillet" til "Valgt. De ikke valgte opgaver går fra "Indmeldt-Indstillet" til "Indmeldt" og skal flyttes til en andet år end året hvortil opgaven først var indmeldt. Under alle normale omstændigheder skal opgaven flyttes til det efterfølgende år. Planlagt: Tildeles opgaven, når grundoplysningerne er udfyldt og opgaven er blevet underopdelt i fornødent omfang. Udført: Tildeles opgaven, når arbejdet teknisk er afsluttet, også selv om der måske mangler noget afsluttende rapportering Rapporteret: Tildeles opgaven, når opgaven er færdigrapporteret i undermodulerne 6.3 og 6.4 og alle nye opgaver er indmeldt. Arkiveret Opgaven findes nu i undermodul 3.2 Historik/Kronologi og kan ikke længere rettes.

26 Side: 26 af 30 Det er hele tiden muligt at skifte imellem de enkelte faser, som opgaven gennemløber, fra Valgt frem til Rapporteret. Valgt Bremset opgave Tilbageføring Planlagt (Arkiveret) Bremset opgave Tilbageføring Bremset opgave Udført Færdig opgave Rapporteret Tilbageføring En opgave kan altid arkiveres uanset hvilket status den har fået tildelt. Når en opgave er arkiveret, bliver den overført til undermodul 3.2 Historik / Kronologi. Bemærk at en opgave ikke kan ændre status fremefter før alle underliggende del- og underopgaver har skiftet status.

27 Side: 27 af Gruppeopgaver Anvendes ikke 4.2 Cykliske opgaver Anvendes ikke.

28 Side: 28 af Organisation og Ansvar Det er projektlederen for det enkelte bygværk der er ansvarlig for alle aktiviteter vedrørende administration af opgaver i DANBRO+ (bortset fra prioritering og valg af opgaver). Projektlederen kan evt. uddelegere dette ansvar til en bygværksansvarlig. Vejdirektoratet er ansvarligt for prioritering og valg af opgaver. Deadlines mv. er beskrevet i Årets Gang (bilag til forvaltningsmanual 0).

29 Side: 29 af Revisioner Dette afsnit beskriver af ændringer i forbindelse med revision af denne. Denne revision: Nummer: 2 Dato: Revision; Initialer; Dato Beskrivelse af revision 1; Driftsgruppen; Første udgave til generel kommentering hos Vejdirektoratet. 2; Driftsgruppen; Efter VD-beslutning om at økonomisk opfølgning på opgaver ikke skal ske i DANBRO+

30 Side: 30 af Brugervejledning Dette afsnit henviser til de dele af den generelle brugervejledning der er relevante i forbindelse med den denne for undermodul 4.1. og 4.2. Generelt om opgavestyring fra status "Indmelding" til "Arkivering" se "Workflow, Opgavestyring". Generelt om cykliske opgaver og gruppeopgaver, se "Workflow, Opgavestyring". Generelt om undermodul 4.1 se "Workflow, Undermodul 4.1" Generelt om undermodul 4.2 se "Workflow, Undermodul 4.2"

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3 Eftersyn : Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten "Opgaveliste" i Modul 6.3 Eftersyn.

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.5 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 1.5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 3 3.1 Generelt 3 3.2 Input af

Læs mere

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 0 Indholdsfortegnelse 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG 2007 3 1. INDLEDNING 4 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 2.1 DANBRO+ Drifts- og brugergruppe 5 2.2 Løbende orientering

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Modul 6.3.1 Rutine og serviceeftersyn Rapportnavn: CRF-18 Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.1 Rutine og serviceeftersyn Rapportnavn: CRF-18 Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.1 Rutine og serviceeftersyn : CRF-18 Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indholdet af de to rapporter indeholdt i CRF

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation.

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6.4 Vedligehold og reparation : Oversigt over overslag for reparationsarbejder Rapporter Dato: 24-1-19 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk www.deberejstesklub.dk Log ind som medlem. Opret indhold Beretning Nedenstående giver en beskrivelse til oprettelse af en rejseberetning. Visse af felterne er

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.4 Statistikker : Årlige udgifter Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Årlige udgifter i Modul 4.4 Statistikker.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Use cases... 2. IT Projekter... 2. Generelt Oprette IT Projekt... 2. Generelt Oprette IT Projekt Synlighed og type projekt... 3

Use cases... 2. IT Projekter... 2. Generelt Oprette IT Projekt... 2. Generelt Oprette IT Projekt Synlighed og type projekt... 3 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 2 IT Projekter... 2 Generelt Oprette IT Projekt... 2 Generelt Oprette IT Projekt Synlighed og type projekt... 3 Generelt Oprette IT Projekt Fanebladene Generelt...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Brugermanual til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 RMUK er systemet du skal anvende når; du vil forberede dig til din udviklingssamtale,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder Billedregistrering Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder 1 STAMKORT Arkibas foreslår selv næste ledige nummer. Nummeret kan overskrives/

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

PA - Vejledning. PA Journal

PA - Vejledning. PA Journal PA - Vejledning PA Journal Layout Det er vigtigt at finde et layout og registreringsmetode der passer til dig og dine daglige rutiner. Har du et makropanel vedr. PA registreringer, kan du med fordel vise

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter Projekter Indhold: Projekter generelt...3.2 Oprettelse af projekt...3.2 Master- og SubProjects...3.3 Oprettelse af SupProjects...3.5 Kundeteam...3.5 Tekniske data...3.5 Forespørgsler, rekvisitioner...3.6

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallæge-uddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Brugervejledning til BBB s hjemmeside BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning...

Læs mere

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner : Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere