Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3"

Transkript

1 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA Generelt Hændelseskategorier Input af data Tilknytning af dokumenter Rapporter 6 4. TEKNISK BESKRIVELSE PROCEDURER Redigering af allerede oprettede hændelse Fejlmelding og klarmelding Overførelse af hændelser til Handlingsplan og Årsrapport 8 5. ORGANISATION OG ANSVAR 8 6. REVISIONER 8 VD_Drift_Modul_61.doc

2 7. BRUGERVEJLEDNING 9 8. BILAG 10 VD_Drift_Modul_61.doc

3 1. Indledning Side: 3 af 10 Denne til undermodul 6.1 angiver Vejdirektoratets instruks for inddatering af hændelser for et bygværk samt inkludering af tekster i Handlingsplan og Årsrapport. Der kan inddateres et vilkårligt antal hændelser, som bliver tilknyttet anlægshierarkiet på enten bygværks- eller anlægselementniveau. Hændelserne er af alle typer, som ikke direkte har relation til trafikstyringen på broen, idet disse hændelser bliver inddateret i logbogen i trafikstyringsmodul 5.1. Modulet kan anvendes til at advisere én eller flere udvalgte personer i adresselisten om en given hændelse, hvis denne person er logget ind som DANBRO+ bruger. Da det er muligt at tilknytte et eller flere dokumenter eller links til hændelsen, kan modulet eksempelvis anvendes ved udsendelse af mødereferater. Denne facilitet bruges dog normalt ikke, idet meddelelser generelt udsendes som . Modulet fungerer som input til handlingsplan og årsrapport. Det er muligt at overføre enkelthændelser fra logbogen til rapporterne Handlingsplan og Årsrapport i undermodul Indstilling. Dette gør at man har mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med at udarbejdelsen af Handlingsplan og Årsrapport for de enkelte bygværker, samt sikre at der ikke bliver glemt vigtige hændelser. Tilknytning til øvrige er: Modul / Undermodul Beskrivelse af sammenhæng til øvrige moduler Undermodul 2.3: Adresse- og telefonlistevalgte personer, som bliver adviseret første gang de For en hændelse kan der vælges én eller flere ud- logger ind som DANBRO+ bruger. Undermodul 4.2.1: Indstilling En hændelse kan overføres til rapporterne Handlingsplan og Årsrapport under undermodul Formål og anvendelse Formål med modulet er at samle alle løbende driftsrelaterede hændelser for bygværkerne ét sted. Det være sig både akutte hændelser og mindre, rutinemæssige hændelser. Undermodulet anvendes til at skabe overblik og bruges som opslagsværk for hændelser. Undermodulet kan endvidere anvendes i forbindelse med udarbejdelse af rapporterne Handlingsplan og Årsrapport, idet indholdet af beskrivelsesfeltet fra udvalgte hændelser kan inkluderes automatisk i disse.

4 Side: 4 af 10 Vejdirektoratet ønsker at alle hændelser som det vil være relevant at nævne i årsrapporten, bliver registreret i logbogen. 3. Teknisk beskrivelse input af data 3.1 Generelt Dette modul er tiltænkt som en erstatning for alle DANBRO+ brugernes mindre dokumenter med optegnelser af hændelser samt huskeliste til driften på bygværkerne. Der må aldrig slettes i allerede inddaterede hændelser, idet modulet er tiltænkt som opslagsværk til at se alle driftsrelaterede hændelser, der ikke omhandler trafikstyring. Eneste undtagelse er i ved fejlindtastning. 3.2 Hændelseskategorier Dette modul vil løbende blive anvendt af alle DANBRO+ brugere til at inddatere mange forskellige typer af hændelser. For hurtigt at kunne genfinde hændelsen, er det vigtigt at hændelsen tildeles den rigtige hændelseskategori i det interne katalog. Bemærk at alle typer af hændelser kan overføres til rapporterne Handlingsplan og Årsrapport ved at følge proceduren, som beskrevet i afsnit 4.3. Hændelserne opdeles i følgende typer af hændelser: Fejlmeddelelse er driftsmæssige fejl, der er konstaterede men endnu ikke rettet. Hændelseskategorien anvendes på alle typer af konstaterede fejl, der kræver en udbedring. I forbindelse med fejlmeddelelsen skal der angives, hvem der forventes at tage initiativ til at rette fejlen. Igangsætning er når fejlretning er påbegyndt. Klarmelding er når en driftsmæssig fejl er udbedret. Se endvidere procedure under afsnit 4.2. Trafikuheld er trafikuheld på eller umiddelbart udenfor bygværket. I beskrivelsen skal det konkretiseres om lignende trafikuheld vil kunne undgås fremover ved forebyggende foranstaltninger fra Vejdirektoratets side. Driftslog er alle generelle hændelser/noter vedrørende driften af bygværket. Pressekontakt er hændelser der er omtalt i pressen, og evt. pressemeddelelser fra Vejdirektoratet. Til denne type af hændelse skal artikler, presseanmeldelsen osv. være vedhæftet som et eller flere dokumenter. For pressekontakt henvises i øvrigt til Vejdirektoratets system Pres-

5 seman, hvori alle pressekontakter skal registreres. Side: 5 af 10 Eftersyn vedrører eftersyn af enhver art. Det er ikke et krav at alle eftersyn der dokumenteres i opgavestyringen, også registreres i logbogen, men det kan være hensigtsmæssigt at registrere f.eks. når der har været arbejdet med særligt adgangsudstyr, trafikregulerende foranstaltninger mv. Garanti vedrører eftersyn, udbedringer mv. der udføres i henhold til garantiforpligtelser. Årsrapport er tekst, der ikke er en hændelse, men som ønskes indsat i Årsrapporten. Husk at tildelt feltet Rapport værdien Årsrapport. Handlingsplan er tekst, der ikke er en hændelse, men som ønskes indsat i Handlingsplanen. Husk at tildelt feltet Rapport værdien Handlingsplan. Driftsmøder er hændelser, der relaterer sig til driftsmøderne for bygværkerne. Det kan være lige fra mødeindkaldelse til udsendelse af mødereferater. 3.3 Input af data Input af data for en post i undermodul 6.1 skal følge nedenstående vejledning. [M] Hændelseskategori [M] Oprettet af [M] Dato Hvorfra kom hændelsen Hvem skal adviseres [M] Beskrivelse Angiver typen af hændelsen, se vejledningen i afsnit 3.2 (se den komplette liste i afsnit 8). Altid den person, som indtaster hændelsen. Foretages som opslag i adresse- og telefonlisten i undermodul 2.3. Altid dags dato for påbegyndelse af indmelding. Eventuelle øvrige datoer, som er vigtige for hændelsen (eksempelvis dato for en påkørsel), angives under feltet Beskrivelse. Beskrivelse af baggrunden for eller årsagen til hændelsen. En eller flere personer oprettet i undermodul 2.3 Adresse- og telefonlister, som skal adviseres om hændelsen næste gang de logger ind. Dette bruges sjældent da den slags adviseringer generelt sker pr. telefon eller . Beskrivelse af hændelsen. Angive alle relevante oplysninger: Tid, sted, involverede, evt. rapportør, udgift, afledte hændelser, osv. Bemærk at det er indholdet i dette felt (og kun det, dvs. ingen

6 Side: 6 af 10 overskrifter, datoer mv. herudover) der overføres til handlingsplan/årsrapport hvis det vælges nedenfor. Overfør hændelse Rapport Vælg Altid hvis hændelsen altid skal overføres til rapporter i undermodul Vælg Begrænset hvis hændelsen kun skal overføres til rapporter i undermodul i indeværende år. Vælg den rapport, som hændelsen skal overføres til (Årsrapport / Handlingsplan). Afsnit Angivelse af det afsnit i årsrapport hhv. handlingsplan som hændelsen ønskes indsat i. Tabel 3-1: Hver hændelse oprettes med ovenstående data. Felterne markeret med [M] skal altid angives med fuldstændige data. Hændelser skal kun tilknyttes bygværket. Eneste undtagelse er hvis der er mange ens hændelser (flere end 1 pr. uge) for et givent underliggende anlægselement, som ikke har generel betydning for bygværkets drift. Eksempelvis har åbninger af broklappen i klapfaget ikke betydning for bygværkets drift og kan derfor tilknyttes anlægselementet klapfag. 3.4 Tilknytning af dokumenter Pressemeddelelser, artikler mv. skal vedhæftes som dokumenter og ikke som link, da link til aviser og andre hjemmesider normalt kun er aktive over en kortere periode. 3.5 Rapporter Modulet indeholder én rapport: Overblik over hændelser Rapporten udskiver en liste over hændelser for hvert bygværk og et udvalg af underliggende anlægselementer. Listen kan begrænses ud fra de inputparametre brugeren har valgt. Det er muligt at overføre data til rapporterne Årsrapport og Handlingsplan i undermodul Teknisk beskrivelse procedurer En hændelse må som hovedregel aldrig slettes, idet undermodulet også bruges som huskeliste / opslagsværk. Eneste undtagelse er ved fejlindtastning.

7 Side: 7 af Redigering af allerede oprettede hændelse Hvis der er kommet ekstraoplysninger til en hændelse skal den oprindelige hændelse redigeres, dvs. der skal - så vidt det et muligt - ikke oprettes to registreringer af denne samme hændelse. Fordelen er at alle oplysninger vedrørende hændelsen er samlet et sted. Når der skal tilføjes til en allerede oprettet begivenhed gøres som angivet nedenfor: 1. I feltet [M] Beskrivelse skrives der i den første linje dvs. før tidligere beskrivelser initialer for Indmelder samt Dags dato, eksempelvis (KBL; ). Den tidligere tekst i feltet må ikke slettes og der indsættes ">>>>> Oprindelig tekst" foran den tidligere tekst. 2. Ingen øvrige felter må ændres bortset fra feltet Hvem skal have besked - se også afsnit 4.2 for hændelser med Hændelseskategori Fejlmeddelelse. Eksempel på indhold i feltet Beskrivelse. Den oprindelige begivenhed er oprettet Indhold af feltet [M] Beskrivelse : Hver anden lysmast lyser ikke. Dette vurderes at skyldes en fejl på et strømkabel. Elektriker J.C. Nielsen er tilkaldt. Den 22. maj 2006 foretager Kim Bo Larsen (KBL) en tilføjelse til begivenheden. Efterfølgende er indholdet af feltet [M] Beskrivelse : (KBL; ): Elektriker J.C. Nielsen fandt ved gennemgang af strømkablerne at kablet ved lysmast 58 var delvist skåret over. Fejlen er formentlig opstået i forbindelse med kørsel med inspektionsvogn. Kablet er dags dato blevet udskiftet, hvorefter der nu er lys i alle lysmaster på broen. >>>>> Oprindelig tekst: Hver anden lysmast lyser ikke. Dette vurderes at skyldes en fejl på et strømkabel. Elektriker J.C. Nielsen er tilkaldt. 4.2 Fejlmelding og klarmelding Denne procedure anvendes i forbindelse med indmelding af fejl og efterfølgende klarmelding. Hvis der konstateres en fejl, indmeldes der en hændelse med Hændelseskategori Fejlmelding. Hvis fejlen kan udbedres med det samme gøres det og hændelsen indmeldes med Hændelseskategori Klarmelding. Når der løbende er en udvikling i sagen, skrives alle opfølgninger i feltet [M] Beskrivelse (se afsnit 4.1). Når fejlen er udbedret rettes hændelseskategorien til 'Klarmelding'.

8 Side: 8 af Overførelse af hændelser til Handlingsplan og Årsrapport En hændelse kan overføres til den ene af de to rapporter i undermodul 4.2.1; Handlingsplan og Årsrapport. Dette gøres som følger: Vælg Begrænset i feltet Overfør hændelse for at få hændelsen med i rapporten for det år hændelsen er dateret i. Hvis en hændelse undtagelsesvis skal med i rapporter for alle år, vælges Altid Vælge den rapport (årsrapport eller handlingsplan) hændelsen skal overføres til, i feltet Rapport Vælge det afsnit i rapporten, hvor hændelsen skal indsættes, i feltet Afsnit Teksten fra feltet Beskrivelse i hændelsen vil da blive indsat sidst i pågældende afsnit i rapporten. Teksten vil stå med grå skrift i rapporten. Bemærk at det udelukkende er teksten fra feltet Beskrivelse der indsættes i rapporten. Det vil sige at alle nødvendige oplysninger om tid og sted skal stå i dette felt. 5. Organisation og Ansvar Alle brugere skal indmelde alle relevante hændelser for bygværket. Evt. specielle aftaler (eks. fejlrapporter, broåbninger, osv.) aftales med sagsingeniøren for bygværket. For alle hændelser kontrolleres at hændelsen ikke allerede er indmeldt. Projektlederen for det enkelte bygværk sørger for at der min. kvartalsvis indhentes oplysninger fra det relevante vejcenter om hændelser der skal registreres i logbogen. Hvis de opgaveansvarlige i VD bliver bekendt med forhold som bør fremgå af årsrapporten, indrapporterer de selv i logbogen eller anmoder rådgiveren om at gøre det. Projektlederen for hvert bygværk har ansvar for at kontrollere at der er sket opfølgning på alle relevante hændelser. Dette skal gøres løbende. Projektlederen kontrollerer ligeledes at alle vigtige hændelser er markeret til overførsel til rapporterne Årsrapport og Handlingsplan. 6. Revisioner Dette afsnit beskriver af ændringer i forbindelse med revision af denne.

9 Denne revision: Nummer: 2 Dato: Side: 9 af 10 Revision; Initialer; Dato Beskrivelse af revision 2; BL; Generel opdatering efter møder i driftsgruppen. 1; Driftsgruppen; Første udgave til generel kommentering hos Vejdirektoratet. 7. Brugervejledning Dette afsnit henviser til de dele af den generelle brugervejledning der er relevante i forbindelse med den denne for undermodul 6.1. Den generelle brug af logbog samt inkludering af tekster i Handlingsplan og Årsrapport er beskrevet under "Workflow, Undermodul 6.1"

10 8. Bilag Side: 10 af 10 Interne kataloger Dette afsnit indeholder en oversigt over indhold af interne kataloger i modulet Hændelseskategori: Genvej Liste i kataloget Uddybende forklaring møde Driftsmøder mv. Dokumenter, såsom referater mv. fra driftsmøder efter Eftersyn Eftersyn ud over hvad der er registreret som opgaver gar Garantier Eftersyn, udbedringer mv. vedrørende garantiforpligtelser fejl Fejlmelding Fejl er konstateret - men endnu ikke rettet. igang Igangsat Fejlretning igangsat klar Klarmelding Fejl er udbedret. trafik Trafikuheld På eller umiddelbart udenfor bygværket. drift Driftslog En generel huskeliste vedr. drift på bygværket. presse Henvendelser til og fra pressen Omfatter såvel omtale af bygværket i pressen som egen kontakt til pressen. års Årsrapport Tekster som ikke er hændelser, men som man gerne vil have med i årsrapporten. han Handlingsplan Tekster som ikke er hændelser, men som man gerne vil have med i handlingsplanen. IR Ikke registreret (sættes af systemet hvis der findes hændelser uden kategori) Kun Driftsgruppen må foretage rettelser i og udvidelse af ovenstående liste.

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder

Datamatiker hovedopgave Projektgruppe Vejleder Datamatiker hovedopgave Når skaderne opdages Skadesregistrering, ordre/sagsstyring samt behandlingsregistrering af arkivgenstande i Københavns Stadsarkiv Systemdokumentation Projektgruppe Niels Grove-Rasmussen

Læs mere