Studieordning for Designteknolog (AK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Designteknolog (AK)"

Transkript

1 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Studieordning Designteknolog, september 2013 KEA design/business

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Studieordningen Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsen Uddannelsens formål Undervisnings- og arbejdsformer Læringsmål for obligatorisk fællesdel (30 ECTS point), 1. semester Design Business Teknologi Læringsmål for bundne studieretninger (45 ECTS point), semester Studieretningen inden for Design (45 ECTS point) Studieretningen inden for Produktion (45 ECTS point) Studieregningen inden for Business (45 ECTS point) Studieretningen inden for Marketing (45ECTS point) Studieretningen inden for Retail (45 ECTS point) Valgfri uddannelseselementer (Specialefag) (15 ECTS point) Specialiseringsfag Læringsmål for praktik (15 ECTS point), 2. studieår Obligatoriske prøver studieår, 1. prøve Multiple-choice-test års eksamen (fælles for udbyderne) års eksamen på KEA design/business studieår, 1. prøve (fælles for udbyderne) Praktik på KEA design/business semester, 3. prøve Afsluttende eksamensprojekt Censorer Aflevering af semester- og eksamensopgaver Obligatoriske afleveringsopgaver for indstilling til eksamen Obligatoriske afleveringsopgaver til: Design Obligatoriske afleveringsopgaver til: Sourcing Obligatoriske afleveringsopgaver til: Marketing Vejledning Regler om merit Regler om studieskift og overflytning til anden institution Skift mellem bundne studieretninger Dele af uddannelsen, der kan gennemføres i udlandet Regler om orlov m.v. 28 Bilag 1 29 Designteknologuddannelsen Side 2 september 2013

3 1.0 Studieordningen Denne studieordning for Designteknologuddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS. 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr. 636 af 29. juni 2009 Uddannelsesbekendtgørelsen: nr. 710 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (Designteknolog AK) Kvalitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Åben Uddannelse: Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret senest ved 77 i lov nr. 562 af 6. juni Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for tekstil, beklædning, design og business. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Designteknolog AK. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree Programme in Design, Technology and Business. Designteknologuddannelsen Side 3 september 2013

4 1.3 Uddannelsen Uddannelsen til designteknolog består af en række forskellige uddannelseselementer, som sammenlagt kvalificerer den uddannede til at arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for tekstil, beklædning, design og business i forbindelse med design, produktion, business, marketing og retail. Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS, der er fælles for de studerende 5 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 45 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én: A. Design B. Produktion C. Business D. Marketing E. Retail Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS point Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS point Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS point 1.4 Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for tekstil, beklædning, design og business i forbindelse med design, produktion, business, marketing og retail. Mål for læringsudbytte for Designteknolog AK Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet Designteknolog skal opnå i uddannelsen. 1.5 Undervisnings- og arbejdsformer KEA design/business forudsætter at nye studerende har en bærbar computer ved studiestart. Undervisningen kan således tilrettelægges ud fra, at de studerende har egen computer til rådighed. Det er ikke et ultimativt krav, at du anskaffer dig en bærbar computer, men underviserne kan tilrettelægge undervisningen ud fra en forudsætning om, at du har en bærbar computer til rådighed. Hvis du ikke ønsker eller har mulighed for at anskaffe dig en bærbar computer, vil du kunne gøre brug af vores begrænsede computerfaciliteter i vores Open Learning Center. Undervisningen organiseres således, at den studerende stifter bekendtskab med forskellige undervisnings- og arbejdsformer for derigennem at udvikle selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. KEA design/business tillægger det særlig stor værdi, at den enkelte studerende er aktiv under studiet, og tager et medansvar for kontinuerligt at opnå læring. Designteknologuddannelsen Side 4 september 2013

5 Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb, hvor hvert semester har selvstændige overordnede kvalifikationsmål, der sikrer en kontinuitet i indlæringen. Der varieres mellem forelæsning, tværfaglige projekter, klasseundervisning og problemorienterede opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. KEA design/business anbefaler dog i forbindelse med individuel læring, at de studerende nedsætter studiekredse, der kan støtte den enkelte studerende i læringsforløb og opgaveløsninger. Denne varierende arbejds- og undervisningsform giver den studerende mulighed for faglig fordybelse, refleksion og selvstændigt arbejde samtidig med, at samarbejdsevne og evne til at se sammenhænge understøttes. Uddannelsen tilrettelægges som en kombination af teori og praksis. Dele af undervisningen kan tilrettelægges som virksomhedsbesøg, i det omfang at de studerende støtter op om deltagelse i besøgene. 1.6 Studieaktivitet KEA design/business lægger vægt på, at den studerende tager personligt ansvar for sin uddannelse samt for egen faglig og personlig udvikling, gennem deltagelse i undervisningsforløb i samarbejde med andre studerende. Den studerende skal gennemføre, have godkendt/bestået samtlige modulopgaver, projekter samt den interne prøve for at blive indstillet til eksamen på henholdsvis første og andet år. Den studerende vil blive bekendtgjort med fastlagte tælle dage på de enkelte semestre, hvor samtlige opgaver skal være indleveret og godkendt, før den studerende kan indstilles til eksamen. Formålet er at sikre, at fagenes læringsmål opfyldes, for fag og fagmoduler, som der ikke eksamineres særskilt i. Se endvidere bilag 1 Tvivl om hvorvidt en studerende kan indstilles til eksamen afgøres af institutionens ledelse. 2.0 Læringsmål for obligatorisk fællesdel (30 ECTS), 1. semester: De obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: Design omfattende designprocessen, værdifilosofi og æstetik Business omfattende virksomheden, handel og kommunikation Teknologi omfattende teknologi, menneske og miljø 2.1 Design Formålet er, at sikre, at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for anvendelse af designprocessen, værdifilosofi og æstetik. Den uddannede har: 1. viden om designprocessen, i form af udvikling fra idé til færdigt produkt Designteknologuddannelsen Side 5 september 2013

6 2. viden om værdifilosofi, i forhold til værdipræferencer, kultur, idé og branchehistorie 3. viden om æstetik, i forhold til forståelse af sammenhænge mellem de æstetiske, funktionelle og tekniske kvaliteter i produktet. Den uddannede kan: 1. skitsere, formgive og produktudvikle 2. anvende værdipræference i beskrivelse af målgruppeanalyse 3. arbejde kommunikativt og innovativt 4. kan forholde sig til form, farve og materiale, pris og målgruppe 5. formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi 2.2 Business Formålet er at sikre at den uddannede opnår grundlæggende viden om og forståelse for virksomhed, handel og kommunikation. Den uddannede har: 1. viden om virksomhedens opbygning som en værdikæde 2. viden om virksomhedens organisatoriske og logistiske forhold 3. viden om virksomhedens markedsførings- og afsætnings muligheder 4. viden om formidling og præsentationsteknik Den uddannede kan: 1. beskrive og redegøre for en virksomheds værdikæde 2. formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi 3. anvende nøgletal og kalkulationsprincipper 4. redegøre for en virksomheds marketing mix 2.3 Teknologi Formålet er at sikre at den studerende opnår grundlæggende viden om og forståelse for teknologi, mennesker og miljø. Den uddannede har: 1. viden om processer, materialer og produktion 2. viden om menneske og miljø i sammenhæng med etik, design- og fremstillingsproces 3. viden om teknisk kommunikation 4. viden om relevante it-værktøjer Den uddannede kan: 1. anvende it i forbindelse med udførelse af arbejdsfunktioner 2. udvælge og begrunde materialevalg til en produktionsproces Designteknologuddannelsen Side 6 september 2013

7 3. opstille produktdokumentation/specifikation 4. formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi Efter endt fællesdel har den uddannede følgende kompetencer: Den uddannede kan: 1. deltage i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle led i værdikæden ved udvikling af et produkt eller koncept. 2. med udgangspunkt i eget ståsted i virksomhedens værdikæde, modtage, bearbejde og videreformidle arbejdsopgaver fra foregående led til næste led i værdikæden, under hensyntagen til virksomhedens overordnede målsætning. 3.0 Læringsmål for bundne studieretninger (45 ECTS point), semester Den studerende vælger én af uddannelsens bundne studieretninger: Design Produktion Business Marketing Retail 3.1 Studieretningen inden for Design (45 ECTS point) Formålet med studieretningen Design er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne designe, planlægge og gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt. Den studerende skal kunne indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i en virksomhed og forene det innovative samt det kreative med det kommercielle. Den studerende skal kunne formidle ideer samt fastholde fokus på produkt, trend og marked. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde Point Designprocessen 30 Visuel kommunikation 10 Trend og sociologi 5 Designprocessen (30 ECTS point) Formålet er, at den studerende opnår bred viden om elementer, der indgår i en designudvikling for at kunne gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt. viden om designprocesser viden om design metoder Designteknologuddannelsen Side 7 september 2013

8 viden om materialekendskab viden om teknologi viden om æstetiske virkemidler anvende teori og metode til idé-udvikling, design og produktudvikling anvende innovative metoder og foretage æstetiske vurderinger i designprocessen udvikle design med fokus på branche og brugerbehov vurdere og vælge materialer og teknologi i forhold til produkt gennemføre designløsninger fra idé til færdigt produkt analysere og beskrive et behov med henblik på udvikling af design til en specifik målgruppe indgå i udviklingsorienterede design- og produktudviklingsprocesser Visuel kommunikation (10 ECTS point) Formålet er, at den studerende kan analysere og kommunikere design i forhold til en specifik aftager. viden om visuel kommunikation viden om præsentationsteknik og metode viden om kommunikative virkemidler anvende visuel kommunikation til designudvikling og produktformidling formidle og argumentere for løsningsforslag i forhold til virksomhed og målgruppe anvende kommunikative virkemidler henholdsvis skriftligt og mundtligt udarbejde og formidle kommunikative løsningsforslag målrettet virksomhed og målgruppe Trend og sociologi (5 ECTS point) Formålet er, at den studerende kan vurdere og agere på skiftende trends og markedsmekanismer. viden om trend, viden om sociologi Designteknologuddannelsen Side 8 september 2013

9 viden om markedsmekanismer anvende teori og metoder, til at indsamle og vurdere trends anvende sociologiske undersøgelsesmetoder, i forhold til marked og målgruppe indsamle, udvælge og anvende trends til designudvikling arbejde med designprocessen ud fra en sociologisk tilgang anvende trends og sociologi som dokumentation og inspiration til designudvikling 3.2 Studieretningen inden for Produktion (45 ECTS point) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen produktion, herunder kerneområderne teknologi, produktudvikling og kvalitetsstyring. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde Point Teknologi 20 Produktudvikling 15 Kvalitetsstyring 10 Teknologi (20 ECTS point) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for anvendelse af grundlæggende metoder og teknikker, samt kendskab til de nyeste teknologier. Den studerende skal på en praksisnær måde kunne anvende den teknologi, der er knyttet til produktudvikling. viden om relevante produktionsmetoder til produktfremstilling viden om anvendelse af relevante IT-værktøjer vurdere og gennemføre produktfremstillingsprocesser under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med produktudvikling og produktfremstilling udarbejde og implementere løsninger inden for produktfremstilling håndtere produktionsmæssige processer håndtere frembringelse af et produkt Designteknologuddannelsen Side 9 september 2013

10 Produktudvikling (15 ECTS point) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige udviklingsprocesser til implementeringen af et produkt, under hensyntagen til æstetiske, funktionelle og kvalitative parametre. Den uddannede har: viden om produktudviklingsteknikker og metoder viden om materialets anvendelse og begrænsninger viden om produktets visuelle virkemidler Den uddannede kan: vurdere og gennemføre produktudviklingsprocesser vurdere produktløsninger ud fra afsender og/eller modtager behov vurdere og udvælge materialer ud fra et produkts kravspecifikationer Den uddannede kan: udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling Kvalitetsstyring (10 ECTS point) Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden om og forståelse for forskellige samarbejdsrelationer mellem afsender og modtager, samt at den studerende kan kommunikere klart med bruger og aftager samt kan forestå implementering af løsninger i kontekst. viden om kvalitetssikring og kommunikation vedrørende udvikling og/eller fremstilling af et produkt viden om interkulturel kommunikation uarbejde og formidle produktdokumentationer anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med projektstyring deltage i et internationalt fagligt samarbejde med en professionel tilgang Designteknologuddannelsen Side 10 september 2013

11 3.3 Studieretningen inden for Business (45 ECTS point) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen business, herunder kerneområderne handel, logistik, kommunikation og produktkendskab. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde Point Handel 20 Logistik 10 Kommunikation 5 Produktkendskab 10 Handel (20 ECTS-point) viden om handelsteorier, herunder værktøjer og discipliner viden om økonomiske teorier og forhold viden om virksomhedens juridiske forhold vurdere de handelsmæssige konsekvenser af virksomhedens idé og strategi foretage leverandørsøgning, leverandørvurdering samt udvælgelse af leverandører vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber anvende relevante IT-værktøjer og styringssystemer løse handelsopgaver under hensyn til nationale og internationale love og regler vurdere og begrunde anvendelsen af alternative materialer : deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi Logistik (10 ECTS point) viden om logistik skabte omkostninger viden om logistik og supply chain management viden om juridiske forhold ved international handel Designteknologuddannelsen Side 11 september 2013

12 foretage leverandørsøgning, leverandørvurdering samt udvælgelse af leverandører vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber anvende relevante IT-værktøjer og IT styringssystemer løse handelsopgaver under hensyntagen til nationale og internationale love og regler deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi Kommunikation (5 ECTS point) : viden om kommunikationsteorier der relaterer sig til handelsområdet vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber anvende relevante IT-værktøjer løse handelsopgaver under hensyn til nationale og internationale love og regler deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi Produktkendskab (10 ECTS point) viden om produktkarakteristika, herunder materialer og teknologier viden om produktansvar og ophavsret i relation til national og international lovgivning vurdere forskellige materialers egenskaber og anvendelsesområder Designteknologuddannelsen Side 12 september 2013

13 deltage i produktudviklingsprocesser 3.4 Studieretningen inden for Marketing (45 ECTS point) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen marketing, herunder kerneområderne management, konceptudvikling og kommunikation. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde Point Management 20 Konceptudvikling 15 Kommunikation 10 Management (20 ECTS point) Formålet med fagområdet management er at kvalificere den studerende til at kunne analysere og forstå virksomheden og dens omverden i et holistisk perspektiv med fokus på sammenhængen i værdikæden og værdisystemet. Den studerende skal kunne identificere relevante problemstillinger og på baggrund heraf kunne redegøre for indsatsområder på en måde der forener det analytiske med det kommercielle. viden om marketingdiscipliner og værktøjer viden om organisation og ledelse viden om markedet viden om internationale markedsperspektiver viden om kommunikation vurdere og anvende teori inden for området indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale deltage I optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel håndtere markedsintroduktion af nye produkter og koncepter håndtere projektledelse og projektkoordinering planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt Designteknologuddannelsen Side 13 september 2013

14 Konceptudvikling (15 ECTS point) Formålet med fagområdet konceptudvikling er at kvalificere den studerende til at kunne udvikle og videreudvikle nye og bestående koncepter med udgangspunkt i virksomhedens problemstillinger. Den studerende skal tillige med afsæt i analysen kunne udvikle konkrete kommercielle løsningsforslag på en eller flere givne problemstillinger. viden om marketingværktøjer viden om markedet viden om internationale markedsperspektiver viden om trend, mode og livsstil viden om kommunikation vurdere og anvende teori inden for området indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale formidle markedsføringsprocesser nationalt og internationalt deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel deltage i den fysiske eller konceptuelle produktudviklingsproces fra idé til lancering håndtere projektledelse og -koordinering Kommunikation (10 ECTS point) Formålet med fagområdet kommunikation er at kvalificere den studerende til at kunne formidle idéer, koncepter og budskaber samt virksomhedens identitet og idégrundlag til en bred vifte af interessenter både internt og eksternt og med udgangspunkt i værdikæden. Den studerende skal kunne kommunikere i national såvel som international sammenhæng. viden om marketingværktøjer viden om organisation og ledelse viden om trend, mode og livsstil viden om kommunikation og kommunikationsværktøjer Designteknologuddannelsen Side 14 september 2013

15 Den studerende kan vurdere og anvende teori inden for området arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov formidle markedsføringsprocesser nationalt og internationalt Den studerende kan deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel deltage i den fysiske eller konceptuelle produktudviklingsproces fra idé til lancering håndtere markedsintroduktion af nye produkter og koncepter håndtere projektledelse og -koordinering planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis, nationalt og internationalt 3.5 Studieretningen inden for Retail (45 ECTS point) (udbydes i studieåret 2009/10 IKKE på KEA design/business) Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen retail, herunder kerneområderne retail trends og forbrugeradfærd, retail management, retail marketing mix og international retail. De 45 ECTS point fordeler sig på følgende kerneområder: Kerneområde Point Retail trends og forbrugeradfærd 5 Retail Management 15 Retail marketing mix 20 International retail 5 Retail trends og forbrugeradfærd (5 ECTS point) Formålet er, at den studerende opnår indsigt i aktuelle tendenser og konjunkturer i retail. Den studerende kan analysere grundlæggende forbrugeradfærd og kan arbejde med en metodisk segmentering. viden om aktuelle tendenser viden om forbrugeradfærd analysere grundlæggende forbrugeradfærd analysere og vurdere aktuelle tendenser arbejde med segmentering Designteknologuddannelsen Side 15 september 2013

16 fortolke omverdenen/forbrugerens behov omsætte viden til mere effektivt salg anvende relevante metoder i relation til analyse af forbrugeradfærd Retail Management (15 ECTS point) Formålet er, at den studerende forstår at arbejde med strategiske analyser og modeller på virksomhedsniveau. Den studerende får forståelse for ledelse og optimering af et retailkoncept. viden om strategi og ledelse viden om retailkonceptet viden om driftsoptimering Den studerende kan anvende ledelse og strategisk viden på et grundlæggende niveau arbejde med primær optimering i retailleddet varetage funktioner i HR-regi Retail marketing mix (20 ECTS point) Formålet er, at den studerende opnår indsigt i retail marketing og forstår at anvende marketing mix i forhold til det enkelte marked. Den studerende kan anvende henholdsvis konventionel og virtuel indretning. viden om retail planning viden om storedesign viden om E-tailing arbejde med retail marketing arbejde med indretning i retailleddet Den studerende kan arbejde med konceptets tilretning og udvikling Designteknologuddannelsen Side 16 september 2013

17 International retail (5 ECTS point) Formålet er, at den studerende kan arbejde med interkulturel kommunikation i et globalt marked. viden om internationale kulturer viden om international markedskommunikation viden om retail strategi i et globalt marked identificere de enkelte kulturer anvende en interkulturel marketing kommunikation begå sig i international retail anvende relevante internationale metoder De bundne studieretninger, herefter kaldet profil, skal kvalificere den studerende til at kunne forstå, anvende og vurdere den valgte profils arbejdsområder i en bred forretningsmæssig sammenhæng samt til at kunne anvende teorier og metoder indenfor området. Den studerende skal vælge mellem de 5 grupper af profilfag: design, produktion, business, marketing eller retail. Antallet af udbudte profiler kan variere på de enkelte uddannelsessteder. Profilvalget træffes ultimo 1. semester. Det vil være muligt at ændre profilvalg frem til begyndelsen af 2. semester i det omfang, at der er plads på den enkelte profil. Placering på de enkelte profiler besluttes ud fra en 1. og 2. prioritering, som de studerende selv har angivet. Skolen forbeholder sig ret til at aflyse gennemførelsen af en profil, hvis der ikke er tilstrækkeligt tilmeldte studerende. Der skal være minimum 12 studerende for at kunne oprette en profil. 3.6 Valgfri uddannelseselementer (Specialefag) (15 ECTS point) På KEA design/business udbydes et varierende antal valgfri uddannelseselementer, som er sammensat til en række specialefag inden for profilerne design, produktion, business, marketing eller retail, herefter kaldet specialefag. Specialefagene skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til mode- og livsstilsbranchen. Valg af specialefag foregår primo 3. semester. KEA design/business forbeholder sig ret til at aflyse gennemførelsen af et speciale, hvis der ikke er tilstrækkeligt tilmeldte studerende. Der skal minimum være 10 studerende tilmeldt for at kunne oprette et specialefag. Specialevalget er bindende. Designteknologuddannelsen Side 17 september 2013

18 3.6.1 Specialiseringsfag Formålet med specialiseringsfagene er at give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til mode- og livsstilsbranchen indenfor de 5 bundene studieretninger. Der udbydes følgende 6 specialeområder indenfor de 3 bundne studieretninger på KEA design/business: Studieretning inden for design giver mulighed for følgende tre specialiseringsretninger: Fashion, Trend & Strategy: Du arbejder med kulturanalyse, trendspotting og semiotik og transformerer designresearch til designstrategier, forecasting, trendscenarier. Du lærer at kommunikere skriftligt via designbriefs og visuelt via grafer og illustrationer. Fashion & Accessory design: Serier og kollektioner skabes ud fra et brands værdier og identitet. Du får blik for tidsånden, detaljer, materialer og lærer at omsætte det til livsstilsprodukter og accessories. Din form-, farve- og materialeforståelse udvikles, og du lærer at kommunikere via tegninger og billeder. Pattern design: Du lærer om produktkrav og materialeforståelse. Som konstruktør er du tekniker og formgiver på én gang og dermed et vigtigt bindeled mellem design og produktion. Konstruktøren planlægger og styrer de forskellige tekniske processer. (Studerende fra studieretningen design, som ønsker pattern design, overflyttes efter praktikperioden til studieretning produktion) Studieretning inden for produktion giver mulighed for følgende to specialiseringsretninger: Pattern design: Du lærer om produktkrav og materialeforståelse. Som konstruktør er du tekniker og formgiver på én gang og dermed et vigtigt bindeled mellem design og produktion. Konstruktøren planlægger og styrer de forskellige tekniske processer. Sourcing: Virksomhederne skal opbygge og vedligeholde en tæt kontakt til leverandører og producenter i hele verden. Du lærer at håndtere indkøb af metervarer i den rette kvalitet og til den rette pris, mens du samtidig via prøver, tegninger og ord kommunikerer med producenten af dine styles. Studieretning inden for business og studieretning inden for marketing giver mulighed for følgende to specialiseringsretninger: Sales & marketing: Fokus er på virksomheders indbyrdes handel: Business to business markedet. Du arbejder blandt andet med personligt salgsarbejde, visual merchandising og butiksindretning, servicemanagement, mediaplanlægning, relationsmarkedsføring og forhandlingsteknik. Brand building: Du arbejder med, hvordan en virksomhed skaber identitet i sit produkt eller koncept både i forhold til omverdenen og internt i virksomheden (Corporate Identity). Også konceptuel idégenerering, storytelling og webdesign indgår i undervisningen. Designteknologuddannelsen Side 18 september 2013

19 4.0 Læringsmål for praktik (15 ECTS-point), 2. studieår Formålet med praktikken er, at den studerende erhverver sig kendskab til, og viden om branchen samt opnår en forståelse for anvendelse af teori og metoder indenfor virksomhedens forskellige funktioner. Den studerende skal kunne relatere studiets teorier og metoder til erhvervspraksis. Praktikforløbet skal kvalificere den studerende til at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre opgaver/projekter med udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. Læringsmålene for praktikken er: grundlæggende viden om branchen og dens arbejdsmetoder samt virksomhedens organisation forståelse for relationen mellem værdikædens forskellige led forståelse for virksomhedens konkurrencesituation forståelse for virksomhedens placering i en global kontekst anvende tillærte værktøjer og teorier til løsning af konkrete problemstillinger formidle konkrete, faglige problemstillinger og løsningsforslag til relevante samarbejdspartnere relatere teori til erhvervspraksis indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i forbindelse med løsninger af en konkret problemstilling etablere faglige og tværfaglige netværk reflektere over egne kvalifikationer og kompetencer og identificere egne behov for supplerende læring Opfyldelsen af de individuelle læringsmål evalueres ved praktikprøven. 5.0 Obligatoriske prøver studieår, 1. prøve En intern eller ekstern prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester, og som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for 1. studieår. Prøven fastlægges af det enkelte Erhvervsakademi. Eksamen og tilrettelæggelse heraf følger reglerne i bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Eksamen afholdes i henhold til KEA designs/business eksamensreglement. Designteknologuddannelsen Side 19 september 2013

20 Intern prøve (Lokalt for KEA design/business) Multiple-choice-test I slutningen af 1. semester gennemfører alle studerende en multiple-choice-test. Denne tager udgangspunkt i hele 1. semesters pensum. Multiple-choice-testen skal bestås for at den studerende kan indstilles til 1.års eksamen. Den interne prøve skal vise at Den studerende er i stand til at håndtere 1. semesters faglige indhold og har en solid forståelse for processerne i værdikæden. Samtidig er den interne prøve med til at skabe klarhed omkring indholdet i de enkelte obligatoriske uddannelseselementer. Karakterkrav Der gives karakter fra 7-trins skalaen. Eksamen skal bestås med minimum karakteren 2 for at kunne fortsætte det videre studieforløb. Dette krav om et gennemsnit på mindst 2 kan ikke opfyldes ved oprunding. Se Bekendtgørelse om karaktergivning 10, stk års eksamen (fælles for udbyderne) Form Eksamen gennemføres som en individuel eksamen med afsæt i en fælles synopsis, der er udarbejdet af en gruppe på minimum 2 maksimum 4 studerende. Eksamen skal vise at Den studerende kan arbejde projektorienteret, struktureret, være analyserende, have virksomhedsforståelse, tænke tværfagligt og være funderet teoretisk som praktisk. Karakterkrav Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02, for at den studerende kan fortsætte det videre studieforløb. Til 1.års eksamen medvirker ekstern censor. Opgaven opstilles efter eksaminering, som hovedregel på skolens bibliotek i skolens opgavearkiv årseksamen på KEA design/business 1. års eksamen ligger i slutningen af 2. semester. Her udarbejdes en synopsis ud fra et udleveret tema, der bredt dækker 1. års undervisning. Synopsis uddybes ved en mundtlig eksamination. Designteknologuddannelsen Side 20 september 2013

21 Formål Formålet med 1. års eksamen er, - at den studerende forstår den problemorienterede studieform og kan præsentere og forsvare de valgte løsninger - at den studerende forstår og kan redegøre for sammenhænge internt i virksomheden og/eller mellem virksomheden og dennes interessenter - at den studerende kan anvende væsentlige fagområder fra 1. år på et operationelt- /taktisk niveau Eksamensform Eksamen består af en skriftlig synopsis udarbejdet i selvvalgte grupper samt en mundtlig individuel eksamination med afsæt i den afleverede synopsis. Tidsforbrug ved den mundtlige eksamen er 30 min. pr. studerende incl. voteringen. Praktisk gennemførelse Rammen for eksamensopgaven udleveres til de studerende. Rammen definerer det overordnede tema og kravene til den problemformulering, som de studerende udformer og arbejder efter. Gruppen afleverer eksaminationsgrundlaget i form af en skriftlig synopsis en uge efter eksamensperiodens start. Synopsen skal fylde 2 4 normsider. En normside er på max anslag incl. mellemrum. De studerende tilmelder sig og afleverer endelig plan over gruppedannelse senest 3 uger inden eksamensperiodens start. Der kan være 2 4 studerende i hver gruppe. Vurderingskriterier Bedømmelsen af 1. års eksamen sker overordnet på grundlag af de generelle krav til 1. års eksamen samt evt. krav i det udleverede eksamensoplæg. Bedømmelsen består af; Helhedsvurdering som sker på baggrund af; - vurdering af den udarbejdede synopsis. Der foretages en forhåndsvurdering af den afleverede synopsis - vurdering af den studerendes evne til; o at skabe sammenhæng mellem synopsis og præsentation og mundtligt at underbygge emnerne i synopsis o at disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet o at fremdrage væsentlige fagområder o at besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor basisområderne Karakterkrav Der gives karakter fra 7trins skalaen. Ved eksamenen medvirker en ekstern censor. Eksamenen skal bestås med minimum karakteren 2 for at kunne fortsætte det videre studieforløb. Dette krav om et gennemsnit på mindst 2 kan ikke opfyldes ved oprunding. Se Bekendtgørelse om karaktergivning 10, stk. 2. Eksaminatorer Eksaminationen kan foretages af alle lærere på basisdelen, og der kan medvirke op til 2 lærere samt ekstern censor. Eksaminator og vejledere udpeges af eksamenskoordinator i samråd med ledelsen. Ud- og aflevering af skriftlige opgaver Opgaverne udleveres og afleveres i et lokale i henhold til meddelelse/opslag. Opgaverne afleveres indenfor den fastsatte tidsramme. Designteknologuddannelsen Side 21 september 2013

22 For sen aflevering Opgaverne må ikke afleveres senere end det opgivne tidspunkt. For sent afleveret opgave modtages ikke, og ny opgave skal udarbejdes ved næste eksamenstermin studieår, 2. prøve (fælles for udbyderne) En intern eller ekstern prøve, der ligger efter den studerendes gennemførelse af uddannelsens samlede praktik, og som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Praktikprøven fastlægges af det enkelte Erhvervsakademi Praktik på KEA design/business Praktikken er placeret i starten af 3.semester og strækker sig over 12 sammenhængende uger, inklusiv opgaveskrivning og eksaminering (15 ECTS). I forbindelse med praktikforløbet vil den studerende blive tilknyttet en vejleder, som vil bistå med vejledning omkring relevante arbejdsopgaver, den studerende kan udføre under sin praktik, som er i overensstemmelse med uddannelsens mål og formål. Det forventes at den studerende selv aktivt søger relevante praktikvirksomheder. Indledende vejledning 1 underviser vejleder 1 gruppe af max. 7 studerende i en fælles mundtlig gruppevejledning, af 1½ times varighed. Dette finder sted på 2.semester. Anden vejledningsrunde 1 underviser vejleder 1 gruppe af max. 7 studerende i en fælles mundtlig gruppevejledning, af 1½ times varighed. Dette finder sted på 2.semester. Godkendelse af praktikkontrakt Samme underviser godkender praktikkontrakt for hver af de 7 studerende i gruppen. Midtvejsevaluering Ca. 1 måned inde i praktikken samles de studerende til en midtvejsevaluering på skolen, hvor der samles op på erfaringer og evt. problemer drøftes. Eksamineringsform Eksamen gennemføres som en individuel eksamen med afsæt i en praktikrapport, der er udarbejdet af den enkelte studerende. Eksamen skal vise at Den studerende har gennemført sin praktik, og opnået de fastsatte læringsmål, som er anført i praktikkontrakten. Rapporten danner grundlag for en prøvning i den studerendes evne til at omsætte teoretisk undervisning til praktisk anvendelse og genkende teoretiske mønstre i virksomhedens handlemåder. Yderligere skal eksamen bedømme den studerendes evne til, at redegøre for praktikkens indflydelse på sammenhænge mellem teoretisk læring og erfaret praksis. Designteknologuddannelsen Side 22 september 2013

23 Karakterkrav Der gives karakter fra 7-trins skalaen. Eksamen skal bestås med minimum karakteren 2 for at kunne fortsætte det videre studieforløb. Dette krav om et gennemsnit på mindst 2 kan ikke opfyldes ved oprunding. Se Bekendtgørelse om karaktergivning 10, stk. 2. Praktikken er ulønnet, men med SU efter gældende regler semester, 48 timers eksamen på KEA design/business Eksamen gennemføres som en individuel skriftlig eksamen, hvor den studerende har 48 timer til at besvare skriftlige spørgsmål, som dækker pensum i anden halvdel af 3. semester. Perioden fra praktiktilbagekomst og frem til 4. semesters start. Opgaven afleveres i rapportform med tilhørende bilag. Eksamen skal vise at; Den studerende kan arbejde struktureret, teste viden opnået på baggrund af de foregående periodes undervisning, samt teste den studerendes forståelse af det underviste, og evnen til at anvende det lærte. Karakterkrav; Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02, for at den studerende kan fortsætte det videre studieforløb. Bedømmes ved intern censur. Opgaven opstilles efter eksaminering, som hovedregel på skolens bibliotek i skolens opgavearkiv. 48 timers eksamen ligger i slutningen af 3. semester. Her udarbejdes en rapport ud fra et udleveret tema/spørgsmål, der bredt dækker anden halvdel af 3. semesters undervisning. Formål Formålet med 48 timers eksamen er, at den studerende kan problembehandle, præsentere og argumentere for de valgte løsninger, i en teoretisk kontekst. at den studerende kan anvende væsentlige fagområder fra 3.semester på et operationelt-/taktisk niveau Eksamensform Eksamen består af en skriftlig rapport udarbejdet individuelt, indenfor en periode på 48 timer, fra offentliggørelse, som bedømmes ved intern censur efter 7-trinsskalaen. Praktisk gennemførelse Rammen for eksamensopgaven udleveres til de studerende. Rammen definerer det overordnede tema/spørgsmål og kravene, som den studerende arbejder efter. Opgaven afleveres 48 timer efter udlevering uploadede på Fronter i nærmere angivet mappe. Opgaven skal fylde mellem 8 10 normsider og max. 3 siders bilag. En normside er på 2400 anslag incl. mellemrum. Designteknologuddannelsen Side 23 september 2013

24 Vurderingskriterier Bedømmelsen af 48 timers eksamen sker overordnet på grundlag af det udleverede eksamensoplæg. I bedømmelsen indgår den studerendes evne til at; udvise bred viden om, og forståelse af emnet, at fremdrage væsentlige fagområder og behandle disse analytisk og argumenterende med henblik på, at fremkomme med begrundede løsningsforslag Karakterkrav Der gives karakter fra 7trins skalaen. Eksamenen skal bestås med minimum karakteren 2 for at kunne fortsætte det videre studieforløb. Dette krav om et gennemsnit på mindst 2 kan ikke opfyldes ved oprunding. Se Bekendtgørelse om karaktergivning 10, stk. 2. Eksaminatorer Eksaminationen foretages af lærere på den pågældende profil. Censorer udpeges af censorsekretariatet i samråd med studieledelsen. Ud- og aflevering af skriftlige opgaver Opgaverne udleveres i administrationen kl og afleveres elektronisk på Fronter i henhold til meddelelse/opslag. Opgaverne afleveres indenfor den fastsatte tidsramme. For sen aflevering Opgaverne må ikke afleveres senere end det opgivne tidspunkt. For sent afleveret opgave modtages ikke, og ny opgave skal udarbejdes ved næste eksamenstermin semester, 3. prøve En ekstern prøve i det afsluttende eksamensprojekt, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået (15 ECTS-point). Det afsluttende projekt omfatter alle kerneområder. Den studerende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for professionen som Designteknolog, formuleres af den studerende, evt. i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Erhvervsakademiet godkender problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og eventuelt et produkt. Det afsluttende eksamensprojekt skal, sammen med de øvrige prøver dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Prøven fastlægges af det enkelte Erhvervsakademi. Designteknologuddannelsen Side 24 september 2013

25 5.4.1 Afsluttende eksamensprojekt Form Afsluttende eksamensprojekt er en individuel opgave. Det afsluttende eksamens-projekt skal munde ud i en skriftlig rapport med en mundtlig fremlæggelse. Eksamen gennemføres, så vidt det er muligt, i samarbejde med en virksomhed. Det afsluttende eksamensprojekt har til formål at dokumentere den studerendes evne til: - at bearbejde en kompleks problemstilling på et analytisk og metodisk grundlag i relation til den konkrete opgave - at demonstrere den studerendes evne til at bearbejde en central problemstilling indenfor tekstil, beklædning og design i forbindelse med den valgte profil. Den studerende skal kunne omsætte teorier og strategiske tanker i taktiske og operationelle løsningsforslag. Undervisningselementer fra den studerendes specialedel skal indgå i afsluttende eksamensprojekt. Eksamensform Eksamen gennemføres som et individuelt projekt med en mundtlig fremlæggelse. Eksamensprojektet gennemføres normalt i samarbejde med en virksomhed. Der afsættes 60 min. ( ) til hhv. fremlæggelse (30 min.) spørgsmål/dialog (15 min.) votering og tilbagemelding (15 min.) til den mundtlige fremlæggelse. Praktisk gennemførelse Emnet formuleres af den studerende i samråd med institutionen og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Den studerende er selv ansvarlig for at finde en virksomhed at samarbejde med. Oplægget til opgaven skal godkendes af vejlederen inden projektperiodens start, og den studerendes specialeforløb skal indgå. Vejledning: der afsættes 3 timer inkl. tid til virksomhedsbesøg til vejleder. Den samlede varighed af projektet er 6 uger eksklusiv mundtlig fremlæggelse. Vurderingskriterier Bedømmelsen sker overordnet på grundlag af de generelle krav til det afsluttende eksamensprojekt samt evt. krav i det udleverede eksamensoplæg. Bedømmelsen består af: Vurdering af det afleverede materiale (70 %) der sker på baggrund af: - sammenhæng mellem problemformulering/arbejdsgrundlag og opgavens/produktets udformning - begrundelse for de valgte løsninger - opgavens/produktets helhedsindtryk Vurdering af den mundtlige præsentation (30 %) der sker på baggrund af: - disponering af præsentationen - strukturering og tydeliggørelse af de valgte løsninger - evne til at besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor studiets fagområder. Karakterkrav Eksamen skal bestås med minimum karakteren 02, for at den studerende kan fortsætte det videre studieforløb, jf bekendtgørelse 262, af 20. marts 2008, der træder i kraft august Designteknologuddannelsen Side 25 september 2013

26 Til eksamination af afsluttende eksamensprojekt medvirker ekstern censor. Eksaminator Der medvirker 1 faglærer samt en ekstern censor ved eksaminationen. Opgaven opstilles efter eksaminering, som hovedregel på skolens bibliotek i skolens opgavearkiv. 5.5 Censorer ( 7 fra Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet) Censorerne skal påse; - at kravene ved uddannelsernes prøve, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i Bekendtgørelser og Studieordninger - at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og - at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler 5.6 Aflevering af semester- og eksamensopgaver Studerende på Designteknologuddannelsen og International Designteknolog, skal selv fysisk aflevere eksamensopgaver, semesteropgaver og lignende på den af skolen anførte adresse. Alle eksamensopgaver bliver offentligt tilgængelige på vores bibliotek, med mindre der foreligger en fortrolighedserklæring, som kun kan rekvireres ved Afsluttende eksamensprojekt, og kun hvis det forlanges af virksomheden. I ganske særlige tilfælde, fortrinsvist studerende på den Internationale Designteknologuddannelse, vil der kunne gives dispensation til aflevering pr. post eller kurérfirma. I disse tilfælde vil dette kræve dato-påstempling af postvæsen eller kurérfirma. Opgaven skal være KEA design/business i hænde senest 4 dage efter afleveringstidspunktet. Dispensationsansøgningens stiles til Studiekontoret og skal være kontoret i hænde senest 14 dage inden afleveringstidspunkt Obligatoriske afleveringsopgaver for indstilling til eksamen Alle obligatoriske opgaver skal være afleveret og godkendt inden eksamensperioden påbegyndes Obligatoriske afleveringsopgaver til: Design 1. semester: PH collageøvelsen samt den afsluttende designopgave er obligatoriske portefolioopgaver. Begge opgaver afleveres med mundtlig kommentar og der gives karakter til designopgaven. Designteknologuddannelsen Side 26 september 2013

27 2. semester: Aflevering af opgaverne; Moodboards og skitsering samt Illustrator rentegning og Illustrator produktionsdokumentation. Opgaverne godkendes af lærerne med skriftlig kommentar. 3. semester: Aflevering af opgaverne i Design for considering og Design for environment Opgaverne godkendes af lærerne med skriftlig kommentar. 4. semester: er alle opgaver obligatoriske og skal være godkendt af lærerne. Ved manglende præsentation afleveres opgaverne hvorefter de godkendes med en kort kommentar Obligatoriske afleveringsopgaver til: Sourcing 1. semester ORD & BEGREBER 2. semester 2-pieceprojekt Produktionsdokumentation 3. semester: Kvalitetsmanual 4. semester/speciale: Sourcing: For at kunne blive indstillet til eksamen skal der minimum afleveres 1 opgave i Illustrator og 2 opgaver i Sourcing Konstruktion: For at kunne blive indstillet til eksamen skal der minimum afleveres 2 opgaver Obligatoriske afleveringsopgaver til: Marketing Obligatoriske afleveringsopgaver til: Marketing 1. semester marketing modulopgaver er obligatoriske. Hvert modul afsluttes med en aflevering i mundtlig og/eller skriftlig form. Hver aflevering skal godkendes af underviser for at den studerende bliver indstillet til eksamen. Den studerendes individuelle bidrag skal tydeligt fremgå af afleveringen. 2. semesters marketing/studieturs projekt er obligatorisk. Projektet afsluttes med en aflevering i mundtlig og/eller skriftlig form. Hver aflevering skal godkendes af underviser for at den studerende bliver indstillet til eksamen. Den studerendes individuelle bidrag skal tydeligt fremgå af afleveringen. 4. semesters afsluttende specialeprojekt er obligatorisk. Projektet afsluttes med en aflevering i mundtlig og/eller skriftlig form. Hver aflevering skal godkendes af underviser for at den studerende bliver indstillet til eksamen. Den studerendes individuelle bidrag skal tydeligt fremgå af afleveringen. Designteknologuddannelsen Side 27 september 2013

28 5.6.5 Tværfaglig opgave Tværfaglig opgave på 2. semester, er en obligatorisk afleveringsopgave uanset profil. 5.7 Vejledning Den studerende udarbejder en problemformulering/arbejdsgrundlag, som drøftes med den udpegede vejleder før eksamensperiodens start. Til individuel vejledning og/eller vejledning af mindre grupper afsættes et antal timer pr. studerende, afhængig af hvilken eksamen det drejer sig om. Vejledning er ikke undervisning. Den studerende befinder sig i en eksamenssituation, og undervisningen er derfor ophørt. Vejlederens funktion er at besvare bestemte spørgsmål vedrørende form, niveau, og lødighed, og at give kommentarer til f.eks. problemformulering og disponering af stoffet. Husk derfor: brug vejledningen så godt som muligt, og det vil sige: mød forberedt til hver vejledning. Det samme emne kan disponeres meget forskelligt. Det er her vigtigt, at det er den studerende selv, der præger sin opgave. I nogle tilfælde kan vejlederen foreslå, at der fremstilles et produkt, som har relation til opgaven. Det kommer helt an på emnet, og kravet kan derfor være forskelligt fra opgave til opgave. Vejlederen kan i vejledningstiden, på den studerendes anmodning, læse mindre dele af opgaven igennem, og derudfra besvare enkelte spørgsmål. Vejlederen giver ikke en vurdering af opgaven, ej heller af det læste. Vejledningstimerne er altså inklusiv en evt. læsning af dele af opgaven. Vejlederen gennemretter ikke opgaven eller dele af den. Hvis der meldes fra til en vejledningstime, skal dette meddeles til vejlederen senest kl dagen før. Bliver afbuddet givet senere end dette, tælles vejledningstiden som aftalt. 6.0 Regler om merit Beståede udannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved andre institutioner der udbyder uddannelsen. 7.0 Regler om studieskift og overflytning til anden institution Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution. Omgænger Såfremt der er væsentlige, acceptable årsager til, at du ikke gennemfører et semester, kan du ansøge om at gå et semester om. Kontakt studievejlederen herom. Designteknologuddannelsen Side 28 september 2013

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere