Bilag Oversigt over løbende kontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4.4.1 -Oversigt over løbende kontrakter"

Transkript

1 BECH-BRUUN Dok.nr Bilag Oversigt over løbende kontrakter N~6e~havn AirAus Sha~gAai Lar~;etlnle All 35 Værkmestergade 2 Suke 1818, 181E i ) DO 00 Advokatfirma 2t DO ~cøbenhavn Ø 8000 nariws C No. 699 Nanjing Wesc Road F X45 )2 27 DD 27 CVR-nc Dammark Danmark Jing an Ørtc4 Shangha4 20o04t E

2 Aftaler,licenser, hotline mm indgået af Renovest US - DRIF Op- Firma og vores kontonu Periode sigelse Type Kiratin Rottebekæmpelse Analyser på slagger, grundvand, Eurolins erkolat, haveaffald Lotek Safety SikkerhØsudst r Nyt firma Årligt eftersyn af orte Arligt eftersyn af Brovægt og vægt på Danvægt mil'øbil Still Danmark AlS Årli efters af lille alleløfter Volvo Årli t efters af Volvo L90 Farman Årligt eftersyn af telesko læsser Årligt eftersyn af miniged, NEM kom aktor, gravemaskine Årligt eftersyn af MicodØ komprimatorcontainere Årligt eftersyn på flowmåler i Siemens pum station Årligt eftersyn på gasmåler Vedii ehold af hjertestarter Stenhø' Nord' lland Årli eftersyn af kom ressor Oudru grus o s~enle'e Rensning af sandfan o olieudskiller Oudru s o stenle'e Nedb drain af beton Meld acrd Sorterin af sla ger Gemidan NØdeling af haveaffald NØrager Vognmandsforretning Overføres Kørsel enbrugs ladler mm SimestØ Vognmandsforretning OverfØres Tømning af flaskeigloer i VHK Mokana SikkerhØsråd 'vein Falck Danmark VesthiØerlands Vand Perkolat Ener i Nord DLG- Farsø I.e'e af lads til haveaffald Aars Varmeværk Lz'e af enbru s lads VHK Aalestru enbrus ]ads VHK Aars enbru s lads Elmerhø' Vinterberedskab i Aars

3 VHK VinterberØskab i Aalest~u VHK VinterberedsØb i FarsØ Wirenfeldt og... Vinterberedskab i Oudru Vindblæs Vandværk T-'e Vindues olerin

4 Aftaler,licenser, hotline mm indgået af Renovest US Op- Tlf'Jkonton Firma o vores kontonøer Periode si else e ammer DK HostØaster A/S Domænenavn RI746-DK Daki Frankeringsmaskine DK GS 1 DEIVMØ Lokationsnuuuner 3927& S GLN-B (EAN-nr.) LOGIMATTC? RENOivIATIC Serviceaftale Tetrasoft Nets Denmark A/S Online signatur m.m DK Online A/S O] Softwazelicens / ].5 Dankortternnnal TO-Plus A/S Overføres Aars VØeværk Vejesystem TO-Plus A/S Overføres Renovest Vejesystem Bluep~sivon Tlf.omstilling DR Licens FairSSLApS 0] OverfØres AlphaSSL EK PL-'Rl~lll BNALYZER Software A/S Enalyzer (Vægt, APV, Skraldeskole) Ullits 8c R'inther TT / DynaØc måneders CS-abonnement Network varsel DanaTT -Morten Entrup Backup af data Sproom E-faktura Minolta -kopimaskiner IT Microsofr -IBM IT' Inspari - TØGIT BI-system Bredbånd Nord Fibernet Telin Telefoni TDC Telefoni G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xisx

5 Nordea -Aalborg erhvervsafdeling Bankforbindelse First Card KI- Overenskomster HK 3F Dansk Affaldsforening Brancheorganisation Dakofa Brancheorganisation DVN ISO certificat DTL Vognmandsbranchen Netværk Danmark HR-netværk Nets DanID A/S I.RABasis Nets DanID A!S Adm. Support GratisDNS Robot BtugerdataopØtering Tomrom Telematics International BV Ol Webfleet DØomain A/S? Betalingssystem 589]787 Elbek &Vejrup A/S Navision Aftalenr /Licensm ipinion ApS IP-telefoni Vægten We-serve-you ApS (WSJ Mediator Lovsamling DØarks Statistik Omk. indeks for anlæg Kommuneforlaget A/S Overenskomster Midtfjord Radio IngeniØren Fagblad Jyllandsposten Aviser Øørsen Aviser 99 Nordjyske Stiftstidende Aviser SKI Indkøbscentral G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xlsx

6 Krop og Fysik Helseblad Dansk Sundhedsforsikring ForsiØger Alm. Brand Forsikringer Gjensidige forsikring Forsikringer 70]09009 Topdanmark Forsikringer 70l Contea Assurance Forsikringer 75l OK Dieselolie Ø Naturgas US S662Ø99 G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xlsx

7 BECH-ØRUUN Dok.nr Bilag 7.1 -Afgørelse poniafsnit Xlb om tilladelse til nedlukning af de-!(e6enhavn Aarhus Shanghai LangefinieAl1035 VSrkmes[ergade2 Sulie1818,78/F T P.daoløt(Irma 2100 København Ø 80W Aarhus C No. 699 NanJing West Road F +q CVR-nr Danmark Danmark Jing an Dlsvict Shanghai 2O0Ø1 E Hww.bahbruuncom

8 Renovest I/S Stengårdsvej 33 Oudrup 96~o I~gsØr Sendt med digital post til: Renovest I/S, VesthimmerlØds Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Miljøministeriet Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST-i2~2-oo13i Ref. PEMJE/INLTH 14. apri12o~5 AfgerreLse oø nedløg af deponeringsenhed på Oudrup Losseplads, Renovest I/S Afgørelse Med hjemmel i deponeringsbekendtgørelsen (BEK. nr. io49 af 28. august 2oi3) 3o stk. 2, godkender Miljøstyrelsen heøed, at Renovest I/S påbegynder nøøng af Enhed Xlb, når den i løbet af efteråret/vinteren 2oi5 forventes færdigopfyldt. NØukningen af Enhed Xlb er samridig afslutning af deponering p$ den igøgværende deponeringsetape øst for Stengårdsvej. Nedlukningen skal ske i henhold til vilkår i8 og i9 i deft gældende miljøgodkendelse af 22. november 2006, som Øfører: 18. De færdigopfyldte deponeringsenheder/celler skal nedlukkes løbende og slutafdækkes i takt med, at enhøerne%ellerne når den planlagte terrænudformning, jfr. gceldende lokalplan for anlægget. 19. Nedlulaiingen omfatter oprydning på arealet, udlcegning af råjord, der som minimum overholder kravene til naturområde (minimum 1 m). ren jord)/den gældende lokalplan for området, samt beplantning, hvilket vil sige: -min. 0,15 m rodspærre nederst - min. 0,8 m råjord - min. 0,2 m muldøerst Dokumentation for renhed af jorden herunder oprindelsessted skal foreligge. Såfremt oprindelsesstedet ikke kan oplyses, skal renheden dokumenteres ved analyser af PAH, totalkulbrinter samt tungmetaller (primøt Pb). OvØfor nævnte vilkår i8 i gældende miljøgodkendelse skal ikke opfattes sådø, at det er en forudsætning for nedlukning af enenhed, at enhøen er nået helt op til den pøagte terrænudformning. Miljøstyrelsen Lyseng AllE i 82~o Højbjerg 11f. ~ Fex z 28 CVR El.N (drift) ooz (Ød)57g oig aar~mat.dk mvw.mst.dk

9 Ved nedlukning og slutafdækning skal det siloes, at overfladen er udformet på en sådan måde, at der ikke opstår lunker. Baggrund for afgsrrelsen Deponering på Oudrup Losseplads sker i heøold ti] miljøgodkendelse af 22. november 2006, soø godkendte etablering og videreførsel af enhederne X og Xlb. Enhed Xlb blev etableret i 2009 efter nedlulrningen af de ridligere igangværende enheder, mens Enhed X, som var planlagt udørt i forlængelse af Enhed Xlb vest for deøe, ikke er blevet etableret Renovest har den i9. februar 2oi5 fremsendt ansøgning om nedlukning af den igangværende Enhed Xlb, når den i løbet af efteråret/vinteren 2015 forvøntes færdigopfyldt. Renovest har supplerende den 4. marts 2oi5 oplyst, at Enhed X ikke vil blive etableret. Nedlukningen af Enhed Xlb er afslutning af deponering på det igangværende deponeringsanlæg øst for Stengårdsvej. På og i tiøytning til deponeringsanlægget foregår en række andre affaldsøviteter, som fortsætter efter at deponeringen på Øægget øst for Stengårdsvej er ophørt. Vesthimmerlands Kommune har den i9. december 2oi4 givet Renovest et tillæg til Øjøgodkendelse af 2~. juni 2ooi til etablering af en ny deponeringsetapemed enheder for inert og Øeralsk affald på vestsiden af Stengårdsvej. Deponering af inert og mineralsk affald vil således kunne fortsætte på den nye etape efter nedlukningen af Enhed Xlb. Vurderinger MiljØstyrelsen har vurderet ansøgningen om nedlulrning af Øed Xlb, n$r den er færdigopfyldt, og ser ikke noget til hinder for nedlulrningen under forudsætning af, at den sker i høold til de beskrevne vilkår. Herring Udkast til afgørelsen har været fremsendt i høring til Renovest I/S, Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. har ikke modtaget bemærøger til udkastet til afgørelsen.

10 Offentliggørelse Afgrarelsen annonceres ikke, men fremsendes direkte til de klageberettigede parter. KlagevejleØg Følgende parter kan klage over Øjøgodkendelsen hl Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreøger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og ioo lokale foreninger og orgøsationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underreøing om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og MiljØklagenævnet. Du klager via Øageportalen, som du finder etlink til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgaengelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på iq Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenaevnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din Ømodning Ø imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den i3. maj 2oi5. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nø.dk/klage/). Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnetbehandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksoøeden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighø for at ændre eller ophæve godkendelsen.

11 Søgsmål Hvis man ønsker at Øægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter afgørelsens dato. Med venlig hilsen Peter Møller IngenØr Afgørelsen er sendt i kopi til: VesthØerlands Kommune, VirksoØheder og GrundvØd Jammerbugt KoØune, TeØ og Miljøforvaltningen. Rebild Kommune, Teknik og Miljø Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning, Renovation

12 BECH-BRUUN Dok.nr Bilag 7.2 -Udkast til Interesssentskasbsaftale og vedtægterfor Mini-I/5 Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie 35 Værkmestergade 2 Sui[e 1818, 16/F AØkatFlrma 2100 København Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing Wes Road F CVR-nr. 2S089Ø Danmark Danmark Jing an District, Shanghai, E wrhv.bechbruun.mm

13 BECH-BRUUN Aarhus Maj 2015 Sagsm phe/rfj/jhp Dok.nr Interessentskabsaftale Mellem hammerbugt Kommune Toftevej Aabybro, Rebild Kommune Hobrovej Støvring, Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars ~~ Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg (i fælleskab betegnet "Interessenterne" og hver for sig "Interessent") er dags dato indgået aftale om at etablere interessentskab, der skal forestå nedlukning, efterbehandling og drift af Interessenternes fælles deponeringsanlæg beliggende Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør ("Eksisterende Deponi', som frem til den 31. december 2015 er drevet af Renovest I/S, CVR-nr Interessenterne har besluttet at opløse Renovest I/5 pr. 31. december 2015 og lade nedlukning, efterbehandling og fremtidig drift af det Eksisterende Deponi varetage af et mellem Interessenterne nystiftet interessentskab med navnet ["Mini-1/5'~. Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie A11~ 35 Værkmestergade 2 Sulte 181 &,18/F T Advokatfirma 2100 København Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing West Road F +q NR-nr Danmark Danmark Jing an Oistrlct, Shanghai, E wvwv.hechbruun.com

14 BECH-BRUUN 2/6 Dok.nr Betingelserne for opløsningen af Renovest I/S og videreførelsen af det Eksisterende Deponi i ("Mini-1/5'~ fremgår af aftalen vedrørende opløsning af Renovest I/5, der er underskrevet af Interessenterne den (Dato]("Opløsningsaftalen"). De nærmere vilkår for Interessenternes samarbejde om nedlukning, efterbehandling og fremtidig drift af det Eksisterende Deponi fremgår af de som bilag 1 vedlagte vedtægter for (MINI J/S) ("Vedtægterne`. Vedtægterne skal godkendes af Statsforvaltningen imedfør kommunestyrelseslovens ~ 60 og træder i kraft ved Interessenternes underskrift. ****~ Interessenternes underskrifter på side 3 til 6.

15 BECH-BRUUN 3/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: ForJammerbugt Kommune Åbybro, den Åbybro, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør

16 BECH-BRUUN 4/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Rebild Kommune Støvring, den Støvring, den Leon Sebbelin Borgmester )es Lunde Kommunaldirektør

17 BECH-BRUUN 5/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Vesthimmerlands Kommune Aars, den Aars, den Knud Kristensen Borgmester Henrik Kruuse Kommunaldirektør

18 BECH-BRUUN 6/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Aalborg Kommune Aalborg, den Aalborg, den Thomas Kastrup Jens Kristian Munk Borgmester Kommunaldirektør

19 BECH-BRUUN Bilag 1 Aarhus Maj 2015 Sagsnr phe/~/jhp Dok.nr Vedtægter for (MINI l/sj Kobenhavn Aarhus Shanghai LangelinieAli~35 Værkmestergade2 Suice18t8,'IS/F 27001(øbenhavn Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing West Road Danmark Danmark Jing an Dis[ri[[. Shanghai, 2D Advokatfirma F J 0027 NR-nr. 2S0699Ø E wwrv.bethbruun.rom

20 BECH-BRUUN v~o Dok.nr, Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er (MINI I/Sj. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 2. Interessenter 2.1 Interessenterne er følgende: Jammerbugt Kommune Rebild Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune 3. Formål 3.1 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab, der har til formål at forestå nedlukning og efterbehandling og drift frem mod passiv tilstand af deponeringsanlægget beliggende på (matt. nr. efter udmatrikuleringj. 3.2 Nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget skal ske i overensstemmelse med vilkårene i Miljøstyrelsens godkendelse til at påbegynde nedlukning afdeponeringsanlægget. 3.3 Interessentskabets kan desuden efter bestyrelsens beslutning udleje bygninger og anlæg beliggende på deponeringsanlægget. 4. Hæftelse og ejerforhold 4.1 Interessenterne hæfter solidarisk for Interessentskabets forpligtelser over for tredjemand. 4.2 Idet indbyrdes forhold ejer/hæfter Interessenterne efter nedenstående forhold: Jammerbugt Kommune 12,25 ~/o Rebild Kommune 19,50 Vesthimmerlands Kommune 55,89 Aalborg Kommune 12,36 alt:

21 BECH-BRUUN 3/10 Dok.nr, Kapitalforhold 5.1 Interessentkapitalen udgøres af de aktiver, som interessentkommunerne har indskudt ved stiftelsen eller senere indskyder i interessentskabet ved forhøjelse af interessentkapitalen. 6. Interessentskabets ledelse 6.1 Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen og består af 5 medlemmer, hvoraf Jammerbugt Kommune udpeger 1 medlem, Rebild Kommune udpeger 1 medlem, Vesthimmerlands Kommune udpeger 2 medlemmer, hvoraf et udpeges som formand, og Aalborg Kommune udpeger 1 medlem. Interessenterne kan udpege en personlig stedfortræder for hvert bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne og stedfortræderne skal udpeges af Interessenternes byråd. Valgperiodenfor bestyrelsen følger den kommunale valgperiode. 6.2 Bestyrelsen konstituerer sig derudover selv med næstformand og en sekretær. Næstformanden kan ikke vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Vesthimmerlands Kommune. Såfremt stemmerne ved valg står lige foretages lodtrækning. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger. Protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer og udskrift tilsendes hver af interessenterne. 63 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden skønner det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. 6.4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen haren stemme. Alene i sager, hvor bestyrelsen i henhold til lovgivningen er forpligtet til at træffe en afgørelse, er formandens - eller i formandens fraværnæstformandens -stemme afgørende ved stemmelighed. 6.5 Til optagelse af lån og til anden gældsstiftelse samt til overtagelse af garantiforpligtelser, til ændringer i denne vedtægt og til interessentskabets opløsning kræves udtrykkelig vedtagelse i samtlige deltagende interessenters kommunalbestyrelser.

22 BECH-BRUUN 4~,0 Dok.nr Der ydes diæter for møder i bestyrelsen efter samme regler, som for ydelse af kommunale diæter. Endvidere ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler. 6.7 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse. 7. Forretningsfører 7.1 Driften og administrationen af interessentskabets aktiviteter forestås af en af interessenterne antaget forretningsfører. Forretningsføreren kan enten være en interessent eller en eksternt antaget fysisk eller juridisk person, der opfylder de nødvendige kvalifikationer. Interessenterne udfærdiger en skriftlig instruks vedrørendeforretningsførerens beføjelse og ansvarsområde. 8. Nedlukning, efterbehandling og drift 8.1 Interessentskabets forventede udgifter til nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget er finansieret ved opkrævning af betaling fra Renovest I/5, hvor der var hensat et beløb til nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget (Perkolatfonden). 8.2 Interessenterne er i øvrigt forpligtet til at betale eller foretage yderligere indskud til finansiering af interessentskabets udgifter til nedlukning, efterbehandling og drift i overensstemmelse med den i pkt. 4.2 fastlagte fordeling. 9. Regnskab og budget 9.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar december. 9.2 Bestyrelsen sørger for, at budget og årsregnskab udarbejdes og revideres af en godkendt revisor valgt af interessentkommunerne. Beslutning om valg og afskedigelse af revisor kræver Statsforvaltningens godkendelse. 9.3 Det reviderede årsregnskab med revisionens påtegninger fremsendes til interessentkommunerne til behandling og godkendelse. Det godkendte årsregnskab fremsendes herefter til Statsforvaltningen.

23 BECH-BRUUN 5/10 Dok.nr Udtræden 10.1 Med samtlige Interessenters og Statsforvaltningens samtykke kan en Interessent udtræde af Interessentskabet Ingen Interessent kan ved udtræden fritages for ansvar for det gennem årene deponerede affald. 11. Opløsning 11.1 Til Interessentskabets opløsning kræves vedtagelse af samtlige Interessenters kommunalbestyrelser og samtykke fra Statsforvaltningen Ved opløsning fordeles selskabets eventuelle nettoformue forholdsmæssigt efter ejerforholdene fastlagt i pkt Ophør 12.1 Interessentskabet ophører med Statsforvaltningens samtykke, når det Eksisterende Deponi er overgået til passiv tilstand, og alle selskabets aktiver er realiseret. 13. Tvister 13.1 Mediation Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå vedrørende interessentskabet og som ikke kan løses ved gensidigt imødekommende forhandlinger, herunder fortolkningen af vedtægterne, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere interessenters opfattelse er opstået mellem interessenterne, er hver af interessenterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved MediationsinstitutteY' 13.2 Voldgift Såfremt mediationen ikke indenfor rimelig tid fører til en løsning af interessenternes tvist, kan hver af interessenterne indbringe tvisten for voldgift. Tvisten kan ik-

24 BECH-BRUUN 6/10 Dok.nr ke indbringes for domstolene, men skal afgøres endeligt ved voldgift efter de regler derom, som er vedtaget af Voldgiftsinstituttet {Danish Arbitration), og som gælder ved anlæggelse af voldgiftssagen Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsdommerne. Der skal udpeges tre voldgiftsdommere, hvoraf en (1) voldgiftsdommer, skal udpeges som voldgiftsrettens formand Voldgiftsstedet skal være Interessentskabets hjemsted Ikrafttrædelse 14.1 Vedtægterne træder i kraft på tidspunktet for underskrivelsen. ***** Interessenternes underskrifter på side 7 til 10

25 BECH-BRUUN 7/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For~ammerbugt Kommune Åbybro, den Åbybro, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør

26 BECH-BRUUN 8/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Rebild Kommune Støvring, den Støvring, den Leon Sebbelin Borgmester Jes Lunde Kommunaldirektør

27 BECH-BRUUN 9/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Vesthimmerlands Kommune Aars, den Aars, den Knud Kristensen Henrik Kruuse Borgmester Kommunaldirektør

28 BECH BRUUN,o~,o Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Aalborg Kommune Aalborg, den Aalborg, den Thomas Kastrup )ens Kristian Munk Borgmester Kommunaldirektmr

29 B~Cf-~1-BRUUN Doknr Bilag Rambøll's rapport "Omkostninger ved retablering af Oudrup Losseplads" af juni 2014 med bilag 1 og 2 Kobenhavn AarAus Shanghel Langelinle AIIf 35 Varkmestergatle 2 I SUIce 1818, l BlF ( T D000 I Advokarfirma 2~ OD Kobenhavn Ø 60D0 A2rhus C No. 699 Narying West Road ~ +45 7i i7 ~D 27 CVR-~~r 250B49aa Danmark Danmark Jing an Drstrlct, SM1angha6 ZOfÅaI E

30 Renovest I/5 Dato 3uni 2014 OMKOSTNINGER 1/ED RETABLERING AF OUDRUP LOSSEPLADS RAMS LL ~ ~

31 RENOVEST I/5 OUDRUP LOSSEPLADS Revision 02 Dato utlarbejdeca~ KTC/MLE/ORK/NITKI Kontrolleret af ORK GoGkendl af ORK Rel \G ORK RamDøll P~InSensgeAe 11 DK-9000 Atiborg T F ~.. >Tl+n 11 AL

32 O udru~lcs se plyds INDHOLD i. Formål med vurderingen 2. Omkostninger ved nedrivning af bygninger Forudsætninger Omkostninger Z 3. Omkostninger ved retablering af belagte arealer Forudsætninger Omkostninger 3 4. Omkostninger ved retablering af deponi Forudsætninger S 4.2 Omkostninger 5 5. Omkostninger ved drift af depool Indtil overgang til passiv drift 5 S.1 Forudsætninger Omkostninger 6 6. Samlede omkostninger Størrelse af perkolatfond Samlet beløb 7 A. 6ILAG Bilag 1 Plan over deponeringsanlæg Bilag 2 OmkostNnger ryernelse af bygninger

33 Oudrup Losseplatls 1 af 8 1. FORMÅL MED VURDERINGEN Formålet med undersøgelser er så godt som muligt at beregne omkostningerne ved nedlægning af Oudrup Losseplads herunder retablering af deponiet. Med de[ forstås: Fjernelse af alle bygninger og anlæg på eksisterende deponeringsenheder (bygninger etableret uden for deponeringsenhederne forbliver urørte). Retablering af de områder på deponeringsenhederne, som ikke er retablerede i dag. Omkostninger ved driften af det nedlukkede deponeringsanlæg indtil deponeringsephederne kan overga til passiv drift. På bilag 7 er de eksisterende deponeringsenheder vist på et luftfoto, som danner baggrund for en vurdering af, hvilke bygninger og anlæg der skal fjernes. En del af anlæggene er etableret for ganske mange år siden, hvorfor konstruktionerne ikke er kendt i detaljer. Det har derfor været npdvendigt at fremkomme med en række antagelser for deres konstruktion, hvilket fremgår af det enkelte kapitel. Anlægget blev besigtiget d. 1. maj Besigtigelsen blev gennemført af Michael EJlertsen, Kurt Christiansen og Ole Riger-Kusk fra Rambøll. Til stede ved besigtigelsen var endvidere direktør Henning Christensen, Renovest I/S. De ehertølgende anførte omkostninger omfatter elle udgifter herunder nedbrydning af konstruktloner og ryernelse af materialerne til genbrug/deponering samt tilkørsel og udlægning af slutafdækning. Alle anførte omkostninger er prisniveau forår 2D14 og eksklusiv moms. I forbindelse med retablering af anlægget er det antaget, at der ikke skal afholdes omkostninger til en rådgiver huls arbejderne f,eks. skal udbydes.

34 O~dr~p Lo55e plr.ds 2af8 2. OMKOSTNINGER VED NEDRIVNING AF BYGNINGER 2.1 Forudsætninger Beregning af omkostningerne ved fijernelse af bygningerne er opgjort på baggrund af udleverede tegninger of visse af bygninger. For de bygninger, hvor der ikke findes tegninger, er konstruk[ionen skønnet ud fra oplysninger stillet til rådighed af Renovest I/S ved Birektor Henning Christensen og/eller en umiddelbar vurdering af konstruktion ud fra en besigtigelse. Enhedspriser og omkostninger ved fjernelse af de enkelte bygninger fremgår af bilag 2. Enhedspriserne baserer sig på V&5 prisdata (Byggecentrum) idet det sidste kendte byggeomkostningsindeks for 4. kvartal 2013 efterfølgende er reguleret med indeks fra Danmarks Statistik, som i perioden er steget fra 131,8 til ]32,7 hvorved prisniveauet for beregningen er foråret Omkostninger Omkostningerne ved ryernelse af de enkelte bygninger er beregnet tit: Bygning Omkostning Kr. eksklusiv i moms Gara e Overdæknin Jordhotel Genbru shat Mil ø seekkela er o skur Oversla I alt Ufo ludsi eli e ud ilter 15 % I alt

35 Oudrup Lcs=EG~z ds ~af8 3. OMKOSTNINGER VED RETABLERING AF BELAGTE AREA- LER 3.1 Forudsætninger Der er i al[ ]5.800 m~ belagte arealer fordelt på: m` betonbelægningssten 650 m~ asfalt 150 m~ græsarmeringssten 100 m~ betondæk 350 Ibm betonkantsten 40D Ibm støktevæg Qer forudsættes nedenstående belægningsdimensioner: Belægningssten: 7 cm betonsten 3 cm afretningsgrus 20 cm stabilt grus 70 cm slagger /bundsikring Betonbelægning: 15 cm armeret beton 20 cm stabilt grus 70 cm slagger / bundslkrl~g Asfaltbelægning: SO cm asfalt 20 cm stablit grus 30 cm bundsikring Græsarmeringssten: 8 cm beton 3 cm afretningsgrus 20 cm stabilt grus 30 cm bundsikring Det Forudsættes, at alle betonbelægninger, kantsten og støttevægge nedknuser til genbrug og 2/3 af grusmaterialerne Ilgeledes kan genanvendes. Det entapes, at alle materialer under belægninger kan blive liggende som en del af det deponerede materiale, og at dette efterfølgende afdækkes f henhold til deponeringsbekendtgorelsens anvisninger. 3.2 Omkostninger Derud over er der I dette afsnit også medtaget udgifter til bortskaffelse af: AFvandingssystem Belysningsanlæg Det samlede anlægsoverslag for afgravning og bortskaffelse af belagte arealer er ud fra erfaringer fra lignende projekter reguleret til prisniveau foråret 2014:

36 putlrup LcsseD~ads aaf8 Aktivitet dmkostning Kr. eksklusiv moms O b dnin o bortskaffelse af belæ nin er m Af ravvin o bortskaffelse af rusmaterialer m AFvandin o bel svin savlæ versla f al[ Uforudseeii e ud iller 15 % Oversla i alt

37 Oudrup Lossepiatls 5 al 8 4. OMKOSTNINGER VED RETABLERING AF DEPONI 4.1 Forudsætninger Som nævnt i afsnit 3.1 antages det, at bærelag under bygninger og pladser ikke skal fjernes men kan blive kiggende. Oven på dette bærelag udlægges en slutafdækning. 1 henhold til bekendtgørelse nr. ]049 af 28/Ø 20]3, bilag 2, 14.3, vilkår om slutafdækning skal den samlede slutafdækning som minimum være 1 m tyk og etableres, så regnvand kan Infiltrere gennem slutafdaekningen. I afgørelsen på overgangsplan af 2Z. november 2006 står anfort I vilkår 19: Nedlukningen omfatter oprydning på arealet, udlægning af råjord, der som minimum overholder kravene til naturområde (minimum lm). ren jord/den gaeldende lokalplan for området, samt beplantning, hvilket vil sige: min. 0,15 m rodspærre nederst min. 0,8 m råjord min. 0,2 m muld øverst ] det efterfølgende er det forudsat, at deponeringsenhederne retableres i henhold til afgprelsen på overgangsplanen. Det antages, at der i meget begrænset omfang skal gennemføres regulering af deponeringsenhedeme efter at belægninger og bygninger er fjernet. Oet antages endvidere, at der skal foretages en beplantning af det retablerede deponeringsenheder. 4.2 Omkastninger De skønnede omkostninger (prisniveau 2014 vurderet ud fra tidligere pro}ekter) i forbindelse med retablering af deponeringsenhederne er: Udlægning af rodspærre: 50 kr./m~ Udlægning af råjord og muld: 70 kr./m~ Beplantning 20 kr./m7 i alt 140 kr.jm~ ]følge det seneste luftfoto skønnes det, at der skal retableres omkring m2 overflade, hvllket medfører en omkostning på 6,3 mill, kr + uforudsigelige udgifter (15 %) I alt 7,25 mill. kr. 5. OMKOSTNINGER VED DRIFT AF DEPOND INDTIL OVER- GANG TIL PASSIV DRIFT 5.1 Forudcætninger I deponeringsbekendtgørelsen er det i forbindelse med sikkerhedsstillelsen forudsat, at en deponeringsenhed kan henligge i 30 fir, før den kan overgå to passiv drift, hvilket vil sige, at tler ikke længere skal gennemfr7res rensning af perkolat eller ske overvågning af enheden. Der er i praksis Ingen erfaring for, hvornår en deponeringsenhed kan overgå til passiv drift - så vidt vides er ingen enheder overgået til passiv drift i Danmark indtil videre.

38 nudruv ~ossev~ads 6af8 Tidligere blev deponeret mange forskellige typer affald herunder også affald med et stort indhold af organisk staf og andre forurenende stoffer. Der gennemføres i dag en betydeligt mere omfattende sortering af affaldet, hvilket medfører, at affaldet resulterer i en mindre forurenet perkolat. Det må dertor formodes, at enheder med de affaldstyper, som deponeres i dag, vil kunne overgå til passiv drift efter en kortere årrække end gamle enheder. De ældste deponeringsenheder er afsluttede og slutafdækkede i 1966 og skulle derfor teoretisk kunne overgå til passiv drift i Når man ser på analyseresultater fra monitering af perkolatet, som fremgår af det grønne regnskab, er det ikke noget der tyder p$, at dette kan blive tilfældet. Hvornår dette kan ske kan der ikke gisnes om på nuværende tidspunkt -det m$ udvik- Iinge~ i indholdet af perkolat vise. Af mangel på anden viden er det efterfelgende antaget, at alle deponeringsenheder kan overg$ [il passiv drift, n$r den nyeste enhed (XIB) har henligget i 30 år efter slutafdækning. Denne enhed forventes opfyldt og slutafdækket i Det antages derfor, at der skal gennemføres perkolatrensning, monitering og overvågning af deponiet indtil Det antages, at den sidste deponeringsenhed nedlukkes i 2015 og at deponeringsanlægget nediukkes umiddelbart herefter. Dette medfører, at der ikke vil være en omsætning, der kan "bære" drift og vedligehold af deponeringsanl~gget hereker. AI drift skal derfor afholdes af afsatte midler. 5.2 Omkastninger forbindelse med beregning af driftsomkostningerne er gennemført Følgende antagelser (prisniveau forsret 2014): Aktivitet Omkostning Kr. år Omkostningerne ved rensning af perkolat udgør gennemsnittet af årene tilo med 2013 Dr R o vedli ehold af um estationer o ledvin er Analyser (perkolat og grundvand) - et gennemsnit af omkostningerne i årene 2007 tilo med 2013 Bortskaffelse af overtladevand D Gasmoniterin Kontrol af mll'øbesk ttende s sterner f.eks. membraner Kontrol at sætvin er Drift re aretion o vedli ehold af mil øbesk tiende s sterner Vedli ehold af arealer be lavtvin m.v Udarbe delle af årsra on m.v Oversla I alt Uforudsi eli e ud ilter 15 /a I alt

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægterne omfatter 1-35 inkl. bilag 1. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Humlebjerg. Foreningens hjemsted er i Fredensborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere