Bilag Oversigt over løbende kontrakter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4.4.1 -Oversigt over løbende kontrakter"

Transkript

1 BECH-BRUUN Dok.nr Bilag Oversigt over løbende kontrakter N~6e~havn AirAus Sha~gAai Lar~;etlnle All 35 Værkmestergade 2 Suke 1818, 181E i ) DO 00 Advokatfirma 2t DO ~cøbenhavn Ø 8000 nariws C No. 699 Nanjing Wesc Road F X45 )2 27 DD 27 CVR-nc Dammark Danmark Jing an Ørtc4 Shangha4 20o04t E

2 Aftaler,licenser, hotline mm indgået af Renovest US - DRIF Op- Firma og vores kontonu Periode sigelse Type Kiratin Rottebekæmpelse Analyser på slagger, grundvand, Eurolins erkolat, haveaffald Lotek Safety SikkerhØsudst r Nyt firma Årligt eftersyn af orte Arligt eftersyn af Brovægt og vægt på Danvægt mil'øbil Still Danmark AlS Årli efters af lille alleløfter Volvo Årli t efters af Volvo L90 Farman Årligt eftersyn af telesko læsser Årligt eftersyn af miniged, NEM kom aktor, gravemaskine Årligt eftersyn af MicodØ komprimatorcontainere Årligt eftersyn på flowmåler i Siemens pum station Årligt eftersyn på gasmåler Vedii ehold af hjertestarter Stenhø' Nord' lland Årli eftersyn af kom ressor Oudru grus o s~enle'e Rensning af sandfan o olieudskiller Oudru s o stenle'e Nedb drain af beton Meld acrd Sorterin af sla ger Gemidan NØdeling af haveaffald NØrager Vognmandsforretning Overføres Kørsel enbrugs ladler mm SimestØ Vognmandsforretning OverfØres Tømning af flaskeigloer i VHK Mokana SikkerhØsråd 'vein Falck Danmark VesthiØerlands Vand Perkolat Ener i Nord DLG- Farsø I.e'e af lads til haveaffald Aars Varmeværk Lz'e af enbru s lads VHK Aalestru enbrus ]ads VHK Aars enbru s lads Elmerhø' Vinterberedskab i Aars

3 VHK VinterberØskab i Aalest~u VHK VinterberedsØb i FarsØ Wirenfeldt og... Vinterberedskab i Oudru Vindblæs Vandværk T-'e Vindues olerin

4 Aftaler,licenser, hotline mm indgået af Renovest US Op- Tlf'Jkonton Firma o vores kontonøer Periode si else e ammer DK HostØaster A/S Domænenavn RI746-DK Daki Frankeringsmaskine DK GS 1 DEIVMØ Lokationsnuuuner 3927& S GLN-B (EAN-nr.) LOGIMATTC? RENOivIATIC Serviceaftale Tetrasoft Nets Denmark A/S Online signatur m.m DK Online A/S O] Softwazelicens / ].5 Dankortternnnal TO-Plus A/S Overføres Aars VØeværk Vejesystem TO-Plus A/S Overføres Renovest Vejesystem Bluep~sivon Tlf.omstilling DR Licens FairSSLApS 0] OverfØres AlphaSSL EK PL-'Rl~lll BNALYZER Software A/S Enalyzer (Vægt, APV, Skraldeskole) Ullits 8c R'inther TT / DynaØc måneders CS-abonnement Network varsel DanaTT -Morten Entrup Backup af data Sproom E-faktura Minolta -kopimaskiner IT Microsofr -IBM IT' Inspari - TØGIT BI-system Bredbånd Nord Fibernet Telin Telefoni TDC Telefoni G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xisx

5 Nordea -Aalborg erhvervsafdeling Bankforbindelse First Card KI- Overenskomster HK 3F Dansk Affaldsforening Brancheorganisation Dakofa Brancheorganisation DVN ISO certificat DTL Vognmandsbranchen Netværk Danmark HR-netværk Nets DanID A/S I.RABasis Nets DanID A!S Adm. Support GratisDNS Robot BtugerdataopØtering Tomrom Telematics International BV Ol Webfleet DØomain A/S? Betalingssystem 589]787 Elbek &Vejrup A/S Navision Aftalenr /Licensm ipinion ApS IP-telefoni Vægten We-serve-you ApS (WSJ Mediator Lovsamling DØarks Statistik Omk. indeks for anlæg Kommuneforlaget A/S Overenskomster Midtfjord Radio IngeniØren Fagblad Jyllandsposten Aviser Øørsen Aviser 99 Nordjyske Stiftstidende Aviser SKI Indkøbscentral G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xlsx

6 Krop og Fysik Helseblad Dansk Sundhedsforsikring ForsiØger Alm. Brand Forsikringer Gjensidige forsikring Forsikringer 70]09009 Topdanmark Forsikringer 70l Contea Assurance Forsikringer 75l OK Dieselolie Ø Naturgas US S662Ø99 G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xlsx

7 BECH-ØRUUN Dok.nr Bilag 7.1 -Afgørelse poniafsnit Xlb om tilladelse til nedlukning af de-!(e6enhavn Aarhus Shanghai LangefinieAl1035 VSrkmes[ergade2 Sulie1818,78/F T P.daoløt(Irma 2100 København Ø 80W Aarhus C No. 699 NanJing West Road F +q CVR-nr Danmark Danmark Jing an Dlsvict Shanghai 2O0Ø1 E Hww.bahbruuncom

8 Renovest I/S Stengårdsvej 33 Oudrup 96~o I~gsØr Sendt med digital post til: Renovest I/S, VesthimmerlØds Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Miljøministeriet Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST-i2~2-oo13i Ref. PEMJE/INLTH 14. apri12o~5 AfgerreLse oø nedløg af deponeringsenhed på Oudrup Losseplads, Renovest I/S Afgørelse Med hjemmel i deponeringsbekendtgørelsen (BEK. nr. io49 af 28. august 2oi3) 3o stk. 2, godkender Miljøstyrelsen heøed, at Renovest I/S påbegynder nøøng af Enhed Xlb, når den i løbet af efteråret/vinteren 2oi5 forventes færdigopfyldt. NØukningen af Enhed Xlb er samridig afslutning af deponering p$ den igøgværende deponeringsetape øst for Stengårdsvej. Nedlukningen skal ske i henhold til vilkår i8 og i9 i deft gældende miljøgodkendelse af 22. november 2006, som Øfører: 18. De færdigopfyldte deponeringsenheder/celler skal nedlukkes løbende og slutafdækkes i takt med, at enhøerne%ellerne når den planlagte terrænudformning, jfr. gceldende lokalplan for anlægget. 19. Nedlulaiingen omfatter oprydning på arealet, udlcegning af råjord, der som minimum overholder kravene til naturområde (minimum 1 m). ren jord)/den gældende lokalplan for området, samt beplantning, hvilket vil sige: -min. 0,15 m rodspærre nederst - min. 0,8 m råjord - min. 0,2 m muldøerst Dokumentation for renhed af jorden herunder oprindelsessted skal foreligge. Såfremt oprindelsesstedet ikke kan oplyses, skal renheden dokumenteres ved analyser af PAH, totalkulbrinter samt tungmetaller (primøt Pb). OvØfor nævnte vilkår i8 i gældende miljøgodkendelse skal ikke opfattes sådø, at det er en forudsætning for nedlukning af enenhed, at enhøen er nået helt op til den pøagte terrænudformning. Miljøstyrelsen Lyseng AllE i 82~o Højbjerg 11f. ~ Fex z 28 CVR El.N (drift) ooz (Ød)57g oig aar~mat.dk mvw.mst.dk

9 Ved nedlukning og slutafdækning skal det siloes, at overfladen er udformet på en sådan måde, at der ikke opstår lunker. Baggrund for afgsrrelsen Deponering på Oudrup Losseplads sker i heøold ti] miljøgodkendelse af 22. november 2006, soø godkendte etablering og videreførsel af enhederne X og Xlb. Enhed Xlb blev etableret i 2009 efter nedlulrningen af de ridligere igangværende enheder, mens Enhed X, som var planlagt udørt i forlængelse af Enhed Xlb vest for deøe, ikke er blevet etableret Renovest har den i9. februar 2oi5 fremsendt ansøgning om nedlukning af den igangværende Enhed Xlb, når den i løbet af efteråret/vinteren 2015 forvøntes færdigopfyldt. Renovest har supplerende den 4. marts 2oi5 oplyst, at Enhed X ikke vil blive etableret. Nedlukningen af Enhed Xlb er afslutning af deponering på det igangværende deponeringsanlæg øst for Stengårdsvej. På og i tiøytning til deponeringsanlægget foregår en række andre affaldsøviteter, som fortsætter efter at deponeringen på Øægget øst for Stengårdsvej er ophørt. Vesthimmerlands Kommune har den i9. december 2oi4 givet Renovest et tillæg til Øjøgodkendelse af 2~. juni 2ooi til etablering af en ny deponeringsetapemed enheder for inert og Øeralsk affald på vestsiden af Stengårdsvej. Deponering af inert og mineralsk affald vil således kunne fortsætte på den nye etape efter nedlukningen af Enhed Xlb. Vurderinger MiljØstyrelsen har vurderet ansøgningen om nedlulrning af Øed Xlb, n$r den er færdigopfyldt, og ser ikke noget til hinder for nedlulrningen under forudsætning af, at den sker i høold til de beskrevne vilkår. Herring Udkast til afgørelsen har været fremsendt i høring til Renovest I/S, Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. har ikke modtaget bemærøger til udkastet til afgørelsen.

10 Offentliggørelse Afgrarelsen annonceres ikke, men fremsendes direkte til de klageberettigede parter. KlagevejleØg Følgende parter kan klage over Øjøgodkendelsen hl Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreøger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og ioo lokale foreninger og orgøsationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underreøing om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og MiljØklagenævnet. Du klager via Øageportalen, som du finder etlink til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgaengelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på iq Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenaevnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din Ømodning Ø imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den i3. maj 2oi5. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nø.dk/klage/). Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnetbehandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksoøeden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighø for at ændre eller ophæve godkendelsen.

11 Søgsmål Hvis man ønsker at Øægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter afgørelsens dato. Med venlig hilsen Peter Møller IngenØr Afgørelsen er sendt i kopi til: VesthØerlands Kommune, VirksoØheder og GrundvØd Jammerbugt KoØune, TeØ og Miljøforvaltningen. Rebild Kommune, Teknik og Miljø Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning, Renovation

12 BECH-BRUUN Dok.nr Bilag 7.2 -Udkast til Interesssentskasbsaftale og vedtægterfor Mini-I/5 Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie 35 Værkmestergade 2 Sui[e 1818, 16/F AØkatFlrma 2100 København Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing Wes Road F CVR-nr. 2S089Ø Danmark Danmark Jing an District, Shanghai, E wrhv.bechbruun.mm

13 BECH-BRUUN Aarhus Maj 2015 Sagsm phe/rfj/jhp Dok.nr Interessentskabsaftale Mellem hammerbugt Kommune Toftevej Aabybro, Rebild Kommune Hobrovej Støvring, Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars ~~ Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg (i fælleskab betegnet "Interessenterne" og hver for sig "Interessent") er dags dato indgået aftale om at etablere interessentskab, der skal forestå nedlukning, efterbehandling og drift af Interessenternes fælles deponeringsanlæg beliggende Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør ("Eksisterende Deponi', som frem til den 31. december 2015 er drevet af Renovest I/S, CVR-nr Interessenterne har besluttet at opløse Renovest I/5 pr. 31. december 2015 og lade nedlukning, efterbehandling og fremtidig drift af det Eksisterende Deponi varetage af et mellem Interessenterne nystiftet interessentskab med navnet ["Mini-1/5'~. Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie A11~ 35 Værkmestergade 2 Sulte 181 &,18/F T Advokatfirma 2100 København Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing West Road F +q NR-nr Danmark Danmark Jing an Oistrlct, Shanghai, E wvwv.hechbruun.com

14 BECH-BRUUN 2/6 Dok.nr Betingelserne for opløsningen af Renovest I/S og videreførelsen af det Eksisterende Deponi i ("Mini-1/5'~ fremgår af aftalen vedrørende opløsning af Renovest I/5, der er underskrevet af Interessenterne den (Dato]("Opløsningsaftalen"). De nærmere vilkår for Interessenternes samarbejde om nedlukning, efterbehandling og fremtidig drift af det Eksisterende Deponi fremgår af de som bilag 1 vedlagte vedtægter for (MINI J/S) ("Vedtægterne`. Vedtægterne skal godkendes af Statsforvaltningen imedfør kommunestyrelseslovens ~ 60 og træder i kraft ved Interessenternes underskrift. ****~ Interessenternes underskrifter på side 3 til 6.

15 BECH-BRUUN 3/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: ForJammerbugt Kommune Åbybro, den Åbybro, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør

16 BECH-BRUUN 4/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Rebild Kommune Støvring, den Støvring, den Leon Sebbelin Borgmester )es Lunde Kommunaldirektør

17 BECH-BRUUN 5/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Vesthimmerlands Kommune Aars, den Aars, den Knud Kristensen Borgmester Henrik Kruuse Kommunaldirektør

18 BECH-BRUUN 6/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Aalborg Kommune Aalborg, den Aalborg, den Thomas Kastrup Jens Kristian Munk Borgmester Kommunaldirektør

19 BECH-BRUUN Bilag 1 Aarhus Maj 2015 Sagsnr phe/~/jhp Dok.nr Vedtægter for (MINI l/sj Kobenhavn Aarhus Shanghai LangelinieAli~35 Værkmestergade2 Suice18t8,'IS/F 27001(øbenhavn Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing West Road Danmark Danmark Jing an Dis[ri[[. Shanghai, 2D Advokatfirma F J 0027 NR-nr. 2S0699Ø E wwrv.bethbruun.rom

20 BECH-BRUUN v~o Dok.nr, Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er (MINI I/Sj. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 2. Interessenter 2.1 Interessenterne er følgende: Jammerbugt Kommune Rebild Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune 3. Formål 3.1 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab, der har til formål at forestå nedlukning og efterbehandling og drift frem mod passiv tilstand af deponeringsanlægget beliggende på (matt. nr. efter udmatrikuleringj. 3.2 Nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget skal ske i overensstemmelse med vilkårene i Miljøstyrelsens godkendelse til at påbegynde nedlukning afdeponeringsanlægget. 3.3 Interessentskabets kan desuden efter bestyrelsens beslutning udleje bygninger og anlæg beliggende på deponeringsanlægget. 4. Hæftelse og ejerforhold 4.1 Interessenterne hæfter solidarisk for Interessentskabets forpligtelser over for tredjemand. 4.2 Idet indbyrdes forhold ejer/hæfter Interessenterne efter nedenstående forhold: Jammerbugt Kommune 12,25 ~/o Rebild Kommune 19,50 Vesthimmerlands Kommune 55,89 Aalborg Kommune 12,36 alt:

21 BECH-BRUUN 3/10 Dok.nr, Kapitalforhold 5.1 Interessentkapitalen udgøres af de aktiver, som interessentkommunerne har indskudt ved stiftelsen eller senere indskyder i interessentskabet ved forhøjelse af interessentkapitalen. 6. Interessentskabets ledelse 6.1 Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen og består af 5 medlemmer, hvoraf Jammerbugt Kommune udpeger 1 medlem, Rebild Kommune udpeger 1 medlem, Vesthimmerlands Kommune udpeger 2 medlemmer, hvoraf et udpeges som formand, og Aalborg Kommune udpeger 1 medlem. Interessenterne kan udpege en personlig stedfortræder for hvert bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne og stedfortræderne skal udpeges af Interessenternes byråd. Valgperiodenfor bestyrelsen følger den kommunale valgperiode. 6.2 Bestyrelsen konstituerer sig derudover selv med næstformand og en sekretær. Næstformanden kan ikke vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Vesthimmerlands Kommune. Såfremt stemmerne ved valg står lige foretages lodtrækning. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger. Protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer og udskrift tilsendes hver af interessenterne. 63 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden skønner det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. 6.4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen haren stemme. Alene i sager, hvor bestyrelsen i henhold til lovgivningen er forpligtet til at træffe en afgørelse, er formandens - eller i formandens fraværnæstformandens -stemme afgørende ved stemmelighed. 6.5 Til optagelse af lån og til anden gældsstiftelse samt til overtagelse af garantiforpligtelser, til ændringer i denne vedtægt og til interessentskabets opløsning kræves udtrykkelig vedtagelse i samtlige deltagende interessenters kommunalbestyrelser.

22 BECH-BRUUN 4~,0 Dok.nr Der ydes diæter for møder i bestyrelsen efter samme regler, som for ydelse af kommunale diæter. Endvidere ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler. 6.7 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse. 7. Forretningsfører 7.1 Driften og administrationen af interessentskabets aktiviteter forestås af en af interessenterne antaget forretningsfører. Forretningsføreren kan enten være en interessent eller en eksternt antaget fysisk eller juridisk person, der opfylder de nødvendige kvalifikationer. Interessenterne udfærdiger en skriftlig instruks vedrørendeforretningsførerens beføjelse og ansvarsområde. 8. Nedlukning, efterbehandling og drift 8.1 Interessentskabets forventede udgifter til nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget er finansieret ved opkrævning af betaling fra Renovest I/5, hvor der var hensat et beløb til nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget (Perkolatfonden). 8.2 Interessenterne er i øvrigt forpligtet til at betale eller foretage yderligere indskud til finansiering af interessentskabets udgifter til nedlukning, efterbehandling og drift i overensstemmelse med den i pkt. 4.2 fastlagte fordeling. 9. Regnskab og budget 9.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar december. 9.2 Bestyrelsen sørger for, at budget og årsregnskab udarbejdes og revideres af en godkendt revisor valgt af interessentkommunerne. Beslutning om valg og afskedigelse af revisor kræver Statsforvaltningens godkendelse. 9.3 Det reviderede årsregnskab med revisionens påtegninger fremsendes til interessentkommunerne til behandling og godkendelse. Det godkendte årsregnskab fremsendes herefter til Statsforvaltningen.

23 BECH-BRUUN 5/10 Dok.nr Udtræden 10.1 Med samtlige Interessenters og Statsforvaltningens samtykke kan en Interessent udtræde af Interessentskabet Ingen Interessent kan ved udtræden fritages for ansvar for det gennem årene deponerede affald. 11. Opløsning 11.1 Til Interessentskabets opløsning kræves vedtagelse af samtlige Interessenters kommunalbestyrelser og samtykke fra Statsforvaltningen Ved opløsning fordeles selskabets eventuelle nettoformue forholdsmæssigt efter ejerforholdene fastlagt i pkt Ophør 12.1 Interessentskabet ophører med Statsforvaltningens samtykke, når det Eksisterende Deponi er overgået til passiv tilstand, og alle selskabets aktiver er realiseret. 13. Tvister 13.1 Mediation Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå vedrørende interessentskabet og som ikke kan løses ved gensidigt imødekommende forhandlinger, herunder fortolkningen af vedtægterne, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere interessenters opfattelse er opstået mellem interessenterne, er hver af interessenterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved MediationsinstitutteY' 13.2 Voldgift Såfremt mediationen ikke indenfor rimelig tid fører til en løsning af interessenternes tvist, kan hver af interessenterne indbringe tvisten for voldgift. Tvisten kan ik-

24 BECH-BRUUN 6/10 Dok.nr ke indbringes for domstolene, men skal afgøres endeligt ved voldgift efter de regler derom, som er vedtaget af Voldgiftsinstituttet {Danish Arbitration), og som gælder ved anlæggelse af voldgiftssagen Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsdommerne. Der skal udpeges tre voldgiftsdommere, hvoraf en (1) voldgiftsdommer, skal udpeges som voldgiftsrettens formand Voldgiftsstedet skal være Interessentskabets hjemsted Ikrafttrædelse 14.1 Vedtægterne træder i kraft på tidspunktet for underskrivelsen. ***** Interessenternes underskrifter på side 7 til 10

25 BECH-BRUUN 7/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For~ammerbugt Kommune Åbybro, den Åbybro, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør

26 BECH-BRUUN 8/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Rebild Kommune Støvring, den Støvring, den Leon Sebbelin Borgmester Jes Lunde Kommunaldirektør

27 BECH-BRUUN 9/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Vesthimmerlands Kommune Aars, den Aars, den Knud Kristensen Henrik Kruuse Borgmester Kommunaldirektør

28 BECH BRUUN,o~,o Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Aalborg Kommune Aalborg, den Aalborg, den Thomas Kastrup )ens Kristian Munk Borgmester Kommunaldirektmr

29 B~Cf-~1-BRUUN Doknr Bilag Rambøll's rapport "Omkostninger ved retablering af Oudrup Losseplads" af juni 2014 med bilag 1 og 2 Kobenhavn AarAus Shanghel Langelinle AIIf 35 Varkmestergatle 2 I SUIce 1818, l BlF ( T D000 I Advokarfirma 2~ OD Kobenhavn Ø 60D0 A2rhus C No. 699 Narying West Road ~ +45 7i i7 ~D 27 CVR-~~r 250B49aa Danmark Danmark Jing an Drstrlct, SM1angha6 ZOfÅaI E

30 Renovest I/5 Dato 3uni 2014 OMKOSTNINGER 1/ED RETABLERING AF OUDRUP LOSSEPLADS RAMS LL ~ ~

31 RENOVEST I/5 OUDRUP LOSSEPLADS Revision 02 Dato utlarbejdeca~ KTC/MLE/ORK/NITKI Kontrolleret af ORK GoGkendl af ORK Rel \G ORK RamDøll P~InSensgeAe 11 DK-9000 Atiborg T F ~.. >Tl+n 11 AL

32 O udru~lcs se plyds INDHOLD i. Formål med vurderingen 2. Omkostninger ved nedrivning af bygninger Forudsætninger Omkostninger Z 3. Omkostninger ved retablering af belagte arealer Forudsætninger Omkostninger 3 4. Omkostninger ved retablering af deponi Forudsætninger S 4.2 Omkostninger 5 5. Omkostninger ved drift af depool Indtil overgang til passiv drift 5 S.1 Forudsætninger Omkostninger 6 6. Samlede omkostninger Størrelse af perkolatfond Samlet beløb 7 A. 6ILAG Bilag 1 Plan over deponeringsanlæg Bilag 2 OmkostNnger ryernelse af bygninger

33 Oudrup Losseplatls 1 af 8 1. FORMÅL MED VURDERINGEN Formålet med undersøgelser er så godt som muligt at beregne omkostningerne ved nedlægning af Oudrup Losseplads herunder retablering af deponiet. Med de[ forstås: Fjernelse af alle bygninger og anlæg på eksisterende deponeringsenheder (bygninger etableret uden for deponeringsenhederne forbliver urørte). Retablering af de områder på deponeringsenhederne, som ikke er retablerede i dag. Omkostninger ved driften af det nedlukkede deponeringsanlæg indtil deponeringsephederne kan overga til passiv drift. På bilag 7 er de eksisterende deponeringsenheder vist på et luftfoto, som danner baggrund for en vurdering af, hvilke bygninger og anlæg der skal fjernes. En del af anlæggene er etableret for ganske mange år siden, hvorfor konstruktionerne ikke er kendt i detaljer. Det har derfor været npdvendigt at fremkomme med en række antagelser for deres konstruktion, hvilket fremgår af det enkelte kapitel. Anlægget blev besigtiget d. 1. maj Besigtigelsen blev gennemført af Michael EJlertsen, Kurt Christiansen og Ole Riger-Kusk fra Rambøll. Til stede ved besigtigelsen var endvidere direktør Henning Christensen, Renovest I/S. De ehertølgende anførte omkostninger omfatter elle udgifter herunder nedbrydning af konstruktloner og ryernelse af materialerne til genbrug/deponering samt tilkørsel og udlægning af slutafdækning. Alle anførte omkostninger er prisniveau forår 2D14 og eksklusiv moms. I forbindelse med retablering af anlægget er det antaget, at der ikke skal afholdes omkostninger til en rådgiver huls arbejderne f,eks. skal udbydes.

34 O~dr~p Lo55e plr.ds 2af8 2. OMKOSTNINGER VED NEDRIVNING AF BYGNINGER 2.1 Forudsætninger Beregning af omkostningerne ved fijernelse af bygningerne er opgjort på baggrund af udleverede tegninger of visse af bygninger. For de bygninger, hvor der ikke findes tegninger, er konstruk[ionen skønnet ud fra oplysninger stillet til rådighed af Renovest I/S ved Birektor Henning Christensen og/eller en umiddelbar vurdering af konstruktion ud fra en besigtigelse. Enhedspriser og omkostninger ved fjernelse af de enkelte bygninger fremgår af bilag 2. Enhedspriserne baserer sig på V&5 prisdata (Byggecentrum) idet det sidste kendte byggeomkostningsindeks for 4. kvartal 2013 efterfølgende er reguleret med indeks fra Danmarks Statistik, som i perioden er steget fra 131,8 til ]32,7 hvorved prisniveauet for beregningen er foråret Omkostninger Omkostningerne ved ryernelse af de enkelte bygninger er beregnet tit: Bygning Omkostning Kr. eksklusiv i moms Gara e Overdæknin Jordhotel Genbru shat Mil ø seekkela er o skur Oversla I alt Ufo ludsi eli e ud ilter 15 % I alt

35 Oudrup Lcs=EG~z ds ~af8 3. OMKOSTNINGER VED RETABLERING AF BELAGTE AREA- LER 3.1 Forudsætninger Der er i al[ ]5.800 m~ belagte arealer fordelt på: m` betonbelægningssten 650 m~ asfalt 150 m~ græsarmeringssten 100 m~ betondæk 350 Ibm betonkantsten 40D Ibm støktevæg Qer forudsættes nedenstående belægningsdimensioner: Belægningssten: 7 cm betonsten 3 cm afretningsgrus 20 cm stabilt grus 70 cm slagger /bundsikring Betonbelægning: 15 cm armeret beton 20 cm stabilt grus 70 cm slagger / bundslkrl~g Asfaltbelægning: SO cm asfalt 20 cm stablit grus 30 cm bundsikring Græsarmeringssten: 8 cm beton 3 cm afretningsgrus 20 cm stabilt grus 30 cm bundsikring Det Forudsættes, at alle betonbelægninger, kantsten og støttevægge nedknuser til genbrug og 2/3 af grusmaterialerne Ilgeledes kan genanvendes. Det entapes, at alle materialer under belægninger kan blive liggende som en del af det deponerede materiale, og at dette efterfølgende afdækkes f henhold til deponeringsbekendtgorelsens anvisninger. 3.2 Omkostninger Derud over er der I dette afsnit også medtaget udgifter til bortskaffelse af: AFvandingssystem Belysningsanlæg Det samlede anlægsoverslag for afgravning og bortskaffelse af belagte arealer er ud fra erfaringer fra lignende projekter reguleret til prisniveau foråret 2014:

36 putlrup LcsseD~ads aaf8 Aktivitet dmkostning Kr. eksklusiv moms O b dnin o bortskaffelse af belæ nin er m Af ravvin o bortskaffelse af rusmaterialer m AFvandin o bel svin savlæ versla f al[ Uforudseeii e ud iller 15 % Oversla i alt

37 Oudrup Lossepiatls 5 al 8 4. OMKOSTNINGER VED RETABLERING AF DEPONI 4.1 Forudsætninger Som nævnt i afsnit 3.1 antages det, at bærelag under bygninger og pladser ikke skal fjernes men kan blive kiggende. Oven på dette bærelag udlægges en slutafdækning. 1 henhold til bekendtgørelse nr. ]049 af 28/Ø 20]3, bilag 2, 14.3, vilkår om slutafdækning skal den samlede slutafdækning som minimum være 1 m tyk og etableres, så regnvand kan Infiltrere gennem slutafdaekningen. I afgørelsen på overgangsplan af 2Z. november 2006 står anfort I vilkår 19: Nedlukningen omfatter oprydning på arealet, udlægning af råjord, der som minimum overholder kravene til naturområde (minimum lm). ren jord/den gaeldende lokalplan for området, samt beplantning, hvilket vil sige: min. 0,15 m rodspærre nederst min. 0,8 m råjord min. 0,2 m muld øverst ] det efterfølgende er det forudsat, at deponeringsenhederne retableres i henhold til afgprelsen på overgangsplanen. Det antages, at der i meget begrænset omfang skal gennemføres regulering af deponeringsenhedeme efter at belægninger og bygninger er fjernet. Oet antages endvidere, at der skal foretages en beplantning af det retablerede deponeringsenheder. 4.2 Omkastninger De skønnede omkostninger (prisniveau 2014 vurderet ud fra tidligere pro}ekter) i forbindelse med retablering af deponeringsenhederne er: Udlægning af rodspærre: 50 kr./m~ Udlægning af råjord og muld: 70 kr./m~ Beplantning 20 kr./m7 i alt 140 kr.jm~ ]følge det seneste luftfoto skønnes det, at der skal retableres omkring m2 overflade, hvllket medfører en omkostning på 6,3 mill, kr + uforudsigelige udgifter (15 %) I alt 7,25 mill. kr. 5. OMKOSTNINGER VED DRIFT AF DEPOND INDTIL OVER- GANG TIL PASSIV DRIFT 5.1 Forudcætninger I deponeringsbekendtgørelsen er det i forbindelse med sikkerhedsstillelsen forudsat, at en deponeringsenhed kan henligge i 30 fir, før den kan overgå to passiv drift, hvilket vil sige, at tler ikke længere skal gennemfr7res rensning af perkolat eller ske overvågning af enheden. Der er i praksis Ingen erfaring for, hvornår en deponeringsenhed kan overgå til passiv drift - så vidt vides er ingen enheder overgået til passiv drift i Danmark indtil videre.

38 nudruv ~ossev~ads 6af8 Tidligere blev deponeret mange forskellige typer affald herunder også affald med et stort indhold af organisk staf og andre forurenende stoffer. Der gennemføres i dag en betydeligt mere omfattende sortering af affaldet, hvilket medfører, at affaldet resulterer i en mindre forurenet perkolat. Det må dertor formodes, at enheder med de affaldstyper, som deponeres i dag, vil kunne overgå til passiv drift efter en kortere årrække end gamle enheder. De ældste deponeringsenheder er afsluttede og slutafdækkede i 1966 og skulle derfor teoretisk kunne overgå til passiv drift i Når man ser på analyseresultater fra monitering af perkolatet, som fremgår af det grønne regnskab, er det ikke noget der tyder p$, at dette kan blive tilfældet. Hvornår dette kan ske kan der ikke gisnes om på nuværende tidspunkt -det m$ udvik- Iinge~ i indholdet af perkolat vise. Af mangel på anden viden er det efterfelgende antaget, at alle deponeringsenheder kan overg$ [il passiv drift, n$r den nyeste enhed (XIB) har henligget i 30 år efter slutafdækning. Denne enhed forventes opfyldt og slutafdækket i Det antages derfor, at der skal gennemføres perkolatrensning, monitering og overvågning af deponiet indtil Det antages, at den sidste deponeringsenhed nedlukkes i 2015 og at deponeringsanlægget nediukkes umiddelbart herefter. Dette medfører, at der ikke vil være en omsætning, der kan "bære" drift og vedligehold af deponeringsanl~gget hereker. AI drift skal derfor afholdes af afsatte midler. 5.2 Omkastninger forbindelse med beregning af driftsomkostningerne er gennemført Følgende antagelser (prisniveau forsret 2014): Aktivitet Omkostning Kr. år Omkostningerne ved rensning af perkolat udgør gennemsnittet af årene tilo med 2013 Dr R o vedli ehold af um estationer o ledvin er Analyser (perkolat og grundvand) - et gennemsnit af omkostningerne i årene 2007 tilo med 2013 Bortskaffelse af overtladevand D Gasmoniterin Kontrol af mll'øbesk ttende s sterner f.eks. membraner Kontrol at sætvin er Drift re aretion o vedli ehold af mil øbesk tiende s sterner Vedli ehold af arealer be lavtvin m.v Udarbe delle af årsra on m.v Oversla I alt Uforudsi eli e ud ilter 15 /a I alt

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere