Bilag Oversigt over løbende kontrakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4.4.1 -Oversigt over løbende kontrakter"

Transkript

1 BECH-BRUUN Dok.nr Bilag Oversigt over løbende kontrakter N~6e~havn AirAus Sha~gAai Lar~;etlnle All 35 Værkmestergade 2 Suke 1818, 181E i ) DO 00 Advokatfirma 2t DO ~cøbenhavn Ø 8000 nariws C No. 699 Nanjing Wesc Road F X45 )2 27 DD 27 CVR-nc Dammark Danmark Jing an Ørtc4 Shangha4 20o04t E

2 Aftaler,licenser, hotline mm indgået af Renovest US - DRIF Op- Firma og vores kontonu Periode sigelse Type Kiratin Rottebekæmpelse Analyser på slagger, grundvand, Eurolins erkolat, haveaffald Lotek Safety SikkerhØsudst r Nyt firma Årligt eftersyn af orte Arligt eftersyn af Brovægt og vægt på Danvægt mil'øbil Still Danmark AlS Årli efters af lille alleløfter Volvo Årli t efters af Volvo L90 Farman Årligt eftersyn af telesko læsser Årligt eftersyn af miniged, NEM kom aktor, gravemaskine Årligt eftersyn af MicodØ komprimatorcontainere Årligt eftersyn på flowmåler i Siemens pum station Årligt eftersyn på gasmåler Vedii ehold af hjertestarter Stenhø' Nord' lland Årli eftersyn af kom ressor Oudru grus o s~enle'e Rensning af sandfan o olieudskiller Oudru s o stenle'e Nedb drain af beton Meld acrd Sorterin af sla ger Gemidan NØdeling af haveaffald NØrager Vognmandsforretning Overføres Kørsel enbrugs ladler mm SimestØ Vognmandsforretning OverfØres Tømning af flaskeigloer i VHK Mokana SikkerhØsråd 'vein Falck Danmark VesthiØerlands Vand Perkolat Ener i Nord DLG- Farsø I.e'e af lads til haveaffald Aars Varmeværk Lz'e af enbru s lads VHK Aalestru enbrus ]ads VHK Aars enbru s lads Elmerhø' Vinterberedskab i Aars

3 VHK VinterberØskab i Aalest~u VHK VinterberedsØb i FarsØ Wirenfeldt og... Vinterberedskab i Oudru Vindblæs Vandværk T-'e Vindues olerin

4 Aftaler,licenser, hotline mm indgået af Renovest US Op- Tlf'Jkonton Firma o vores kontonøer Periode si else e ammer DK HostØaster A/S Domænenavn RI746-DK Daki Frankeringsmaskine DK GS 1 DEIVMØ Lokationsnuuuner 3927& S GLN-B (EAN-nr.) LOGIMATTC? RENOivIATIC Serviceaftale Tetrasoft Nets Denmark A/S Online signatur m.m DK Online A/S O] Softwazelicens / ].5 Dankortternnnal TO-Plus A/S Overføres Aars VØeværk Vejesystem TO-Plus A/S Overføres Renovest Vejesystem Bluep~sivon Tlf.omstilling DR Licens FairSSLApS 0] OverfØres AlphaSSL EK PL-'Rl~lll BNALYZER Software A/S Enalyzer (Vægt, APV, Skraldeskole) Ullits 8c R'inther TT / DynaØc måneders CS-abonnement Network varsel DanaTT -Morten Entrup Backup af data Sproom E-faktura Minolta -kopimaskiner IT Microsofr -IBM IT' Inspari - TØGIT BI-system Bredbånd Nord Fibernet Telin Telefoni TDC Telefoni G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xisx

5 Nordea -Aalborg erhvervsafdeling Bankforbindelse First Card KI- Overenskomster HK 3F Dansk Affaldsforening Brancheorganisation Dakofa Brancheorganisation DVN ISO certificat DTL Vognmandsbranchen Netværk Danmark HR-netværk Nets DanID A/S I.RABasis Nets DanID A!S Adm. Support GratisDNS Robot BtugerdataopØtering Tomrom Telematics International BV Ol Webfleet DØomain A/S? Betalingssystem 589]787 Elbek &Vejrup A/S Navision Aftalenr /Licensm ipinion ApS IP-telefoni Vægten We-serve-you ApS (WSJ Mediator Lovsamling DØarks Statistik Omk. indeks for anlæg Kommuneforlaget A/S Overenskomster Midtfjord Radio IngeniØren Fagblad Jyllandsposten Aviser Øørsen Aviser 99 Nordjyske Stiftstidende Aviser SKI Indkøbscentral G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xlsx

6 Krop og Fysik Helseblad Dansk Sundhedsforsikring ForsiØger Alm. Brand Forsikringer Gjensidige forsikring Forsikringer 70]09009 Topdanmark Forsikringer 70l Contea Assurance Forsikringer 75l OK Dieselolie Ø Naturgas US S662Ø99 G:\Admin\Renovest\Aftaler\Licensaftaler, Administration.xlsx

7 BECH-ØRUUN Dok.nr Bilag 7.1 -Afgørelse poniafsnit Xlb om tilladelse til nedlukning af de-!(e6enhavn Aarhus Shanghai LangefinieAl1035 VSrkmes[ergade2 Sulie1818,78/F T P.daoløt(Irma 2100 København Ø 80W Aarhus C No. 699 NanJing West Road F +q CVR-nr Danmark Danmark Jing an Dlsvict Shanghai 2O0Ø1 E Hww.bahbruuncom

8 Renovest I/S Stengårdsvej 33 Oudrup 96~o I~gsØr Sendt med digital post til: Renovest I/S, VesthimmerlØds Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. Miljøministeriet Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST-i2~2-oo13i Ref. PEMJE/INLTH 14. apri12o~5 AfgerreLse oø nedløg af deponeringsenhed på Oudrup Losseplads, Renovest I/S Afgørelse Med hjemmel i deponeringsbekendtgørelsen (BEK. nr. io49 af 28. august 2oi3) 3o stk. 2, godkender Miljøstyrelsen heøed, at Renovest I/S påbegynder nøøng af Enhed Xlb, når den i løbet af efteråret/vinteren 2oi5 forventes færdigopfyldt. NØukningen af Enhed Xlb er samridig afslutning af deponering p$ den igøgværende deponeringsetape øst for Stengårdsvej. Nedlukningen skal ske i henhold til vilkår i8 og i9 i deft gældende miljøgodkendelse af 22. november 2006, som Øfører: 18. De færdigopfyldte deponeringsenheder/celler skal nedlukkes løbende og slutafdækkes i takt med, at enhøerne%ellerne når den planlagte terrænudformning, jfr. gceldende lokalplan for anlægget. 19. Nedlulaiingen omfatter oprydning på arealet, udlcegning af råjord, der som minimum overholder kravene til naturområde (minimum 1 m). ren jord)/den gældende lokalplan for området, samt beplantning, hvilket vil sige: -min. 0,15 m rodspærre nederst - min. 0,8 m råjord - min. 0,2 m muldøerst Dokumentation for renhed af jorden herunder oprindelsessted skal foreligge. Såfremt oprindelsesstedet ikke kan oplyses, skal renheden dokumenteres ved analyser af PAH, totalkulbrinter samt tungmetaller (primøt Pb). OvØfor nævnte vilkår i8 i gældende miljøgodkendelse skal ikke opfattes sådø, at det er en forudsætning for nedlukning af enenhed, at enhøen er nået helt op til den pøagte terrænudformning. Miljøstyrelsen Lyseng AllE i 82~o Højbjerg 11f. ~ Fex z 28 CVR El.N (drift) ooz (Ød)57g oig aar~mat.dk mvw.mst.dk

9 Ved nedlukning og slutafdækning skal det siloes, at overfladen er udformet på en sådan måde, at der ikke opstår lunker. Baggrund for afgsrrelsen Deponering på Oudrup Losseplads sker i heøold ti] miljøgodkendelse af 22. november 2006, soø godkendte etablering og videreførsel af enhederne X og Xlb. Enhed Xlb blev etableret i 2009 efter nedlulrningen af de ridligere igangværende enheder, mens Enhed X, som var planlagt udørt i forlængelse af Enhed Xlb vest for deøe, ikke er blevet etableret Renovest har den i9. februar 2oi5 fremsendt ansøgning om nedlukning af den igangværende Enhed Xlb, når den i løbet af efteråret/vinteren 2015 forvøntes færdigopfyldt. Renovest har supplerende den 4. marts 2oi5 oplyst, at Enhed X ikke vil blive etableret. Nedlukningen af Enhed Xlb er afslutning af deponering på det igangværende deponeringsanlæg øst for Stengårdsvej. På og i tiøytning til deponeringsanlægget foregår en række andre affaldsøviteter, som fortsætter efter at deponeringen på Øægget øst for Stengårdsvej er ophørt. Vesthimmerlands Kommune har den i9. december 2oi4 givet Renovest et tillæg til Øjøgodkendelse af 2~. juni 2ooi til etablering af en ny deponeringsetapemed enheder for inert og Øeralsk affald på vestsiden af Stengårdsvej. Deponering af inert og mineralsk affald vil således kunne fortsætte på den nye etape efter nedlukningen af Enhed Xlb. Vurderinger MiljØstyrelsen har vurderet ansøgningen om nedlulrning af Øed Xlb, n$r den er færdigopfyldt, og ser ikke noget til hinder for nedlulrningen under forudsætning af, at den sker i høold til de beskrevne vilkår. Herring Udkast til afgørelsen har været fremsendt i høring til Renovest I/S, Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. har ikke modtaget bemærøger til udkastet til afgørelsen.

10 Offentliggørelse Afgrarelsen annonceres ikke, men fremsendes direkte til de klageberettigede parter. KlagevejleØg Følgende parter kan klage over Øjøgodkendelsen hl Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreøger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og ioo lokale foreninger og orgøsationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underreøing om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og MiljØklagenævnet. Du klager via Øageportalen, som du finder etlink til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgaengelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på iq Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenaevnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din Ømodning Ø imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den i3. maj 2oi5. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nø.dk/klage/). Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnetbehandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksoøeden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighø for at ændre eller ophæve godkendelsen.

11 Søgsmål Hvis man ønsker at Øægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter afgørelsens dato. Med venlig hilsen Peter Møller IngenØr Afgørelsen er sendt i kopi til: VesthØerlands Kommune, VirksoØheder og GrundvØd Jammerbugt KoØune, TeØ og Miljøforvaltningen. Rebild Kommune, Teknik og Miljø Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning, Renovation

12 BECH-BRUUN Dok.nr Bilag 7.2 -Udkast til Interesssentskasbsaftale og vedtægterfor Mini-I/5 Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie 35 Værkmestergade 2 Sui[e 1818, 16/F AØkatFlrma 2100 København Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing Wes Road F CVR-nr. 2S089Ø Danmark Danmark Jing an District, Shanghai, E wrhv.bechbruun.mm

13 BECH-BRUUN Aarhus Maj 2015 Sagsm phe/rfj/jhp Dok.nr Interessentskabsaftale Mellem hammerbugt Kommune Toftevej Aabybro, Rebild Kommune Hobrovej Støvring, Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars ~~ Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg (i fælleskab betegnet "Interessenterne" og hver for sig "Interessent") er dags dato indgået aftale om at etablere interessentskab, der skal forestå nedlukning, efterbehandling og drift af Interessenternes fælles deponeringsanlæg beliggende Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør ("Eksisterende Deponi', som frem til den 31. december 2015 er drevet af Renovest I/S, CVR-nr Interessenterne har besluttet at opløse Renovest I/5 pr. 31. december 2015 og lade nedlukning, efterbehandling og fremtidig drift af det Eksisterende Deponi varetage af et mellem Interessenterne nystiftet interessentskab med navnet ["Mini-1/5'~. Kobenhavn Aarhus Shanghai Langelinie A11~ 35 Værkmestergade 2 Sulte 181 &,18/F T Advokatfirma 2100 København Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing West Road F +q NR-nr Danmark Danmark Jing an Oistrlct, Shanghai, E wvwv.hechbruun.com

14 BECH-BRUUN 2/6 Dok.nr Betingelserne for opløsningen af Renovest I/S og videreførelsen af det Eksisterende Deponi i ("Mini-1/5'~ fremgår af aftalen vedrørende opløsning af Renovest I/5, der er underskrevet af Interessenterne den (Dato]("Opløsningsaftalen"). De nærmere vilkår for Interessenternes samarbejde om nedlukning, efterbehandling og fremtidig drift af det Eksisterende Deponi fremgår af de som bilag 1 vedlagte vedtægter for (MINI J/S) ("Vedtægterne`. Vedtægterne skal godkendes af Statsforvaltningen imedfør kommunestyrelseslovens ~ 60 og træder i kraft ved Interessenternes underskrift. ****~ Interessenternes underskrifter på side 3 til 6.

15 BECH-BRUUN 3/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: ForJammerbugt Kommune Åbybro, den Åbybro, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør

16 BECH-BRUUN 4/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Rebild Kommune Støvring, den Støvring, den Leon Sebbelin Borgmester )es Lunde Kommunaldirektør

17 BECH-BRUUN 5/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Vesthimmerlands Kommune Aars, den Aars, den Knud Kristensen Borgmester Henrik Kruuse Kommunaldirektør

18 BECH-BRUUN 6/6 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Aalborg Kommune Aalborg, den Aalborg, den Thomas Kastrup Jens Kristian Munk Borgmester Kommunaldirektør

19 BECH-BRUUN Bilag 1 Aarhus Maj 2015 Sagsnr phe/~/jhp Dok.nr Vedtægter for (MINI l/sj Kobenhavn Aarhus Shanghai LangelinieAli~35 Værkmestergade2 Suice18t8,'IS/F 27001(øbenhavn Ø 8000 Aarhus C No. 699 NanJing West Road Danmark Danmark Jing an Dis[ri[[. Shanghai, 2D Advokatfirma F J 0027 NR-nr. 2S0699Ø E wwrv.bethbruun.rom

20 BECH-BRUUN v~o Dok.nr, Navn og hjemsted 1.1 Interessentskabets navn er (MINI I/Sj. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 2. Interessenter 2.1 Interessenterne er følgende: Jammerbugt Kommune Rebild Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune 3. Formål 3.1 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab, der har til formål at forestå nedlukning og efterbehandling og drift frem mod passiv tilstand af deponeringsanlægget beliggende på (matt. nr. efter udmatrikuleringj. 3.2 Nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget skal ske i overensstemmelse med vilkårene i Miljøstyrelsens godkendelse til at påbegynde nedlukning afdeponeringsanlægget. 3.3 Interessentskabets kan desuden efter bestyrelsens beslutning udleje bygninger og anlæg beliggende på deponeringsanlægget. 4. Hæftelse og ejerforhold 4.1 Interessenterne hæfter solidarisk for Interessentskabets forpligtelser over for tredjemand. 4.2 Idet indbyrdes forhold ejer/hæfter Interessenterne efter nedenstående forhold: Jammerbugt Kommune 12,25 ~/o Rebild Kommune 19,50 Vesthimmerlands Kommune 55,89 Aalborg Kommune 12,36 alt:

21 BECH-BRUUN 3/10 Dok.nr, Kapitalforhold 5.1 Interessentkapitalen udgøres af de aktiver, som interessentkommunerne har indskudt ved stiftelsen eller senere indskyder i interessentskabet ved forhøjelse af interessentkapitalen. 6. Interessentskabets ledelse 6.1 Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen og består af 5 medlemmer, hvoraf Jammerbugt Kommune udpeger 1 medlem, Rebild Kommune udpeger 1 medlem, Vesthimmerlands Kommune udpeger 2 medlemmer, hvoraf et udpeges som formand, og Aalborg Kommune udpeger 1 medlem. Interessenterne kan udpege en personlig stedfortræder for hvert bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne og stedfortræderne skal udpeges af Interessenternes byråd. Valgperiodenfor bestyrelsen følger den kommunale valgperiode. 6.2 Bestyrelsen konstituerer sig derudover selv med næstformand og en sekretær. Næstformanden kan ikke vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Vesthimmerlands Kommune. Såfremt stemmerne ved valg står lige foretages lodtrækning. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger. Protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer og udskrift tilsendes hver af interessenterne. 63 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden skønner det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. 6.4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen haren stemme. Alene i sager, hvor bestyrelsen i henhold til lovgivningen er forpligtet til at træffe en afgørelse, er formandens - eller i formandens fraværnæstformandens -stemme afgørende ved stemmelighed. 6.5 Til optagelse af lån og til anden gældsstiftelse samt til overtagelse af garantiforpligtelser, til ændringer i denne vedtægt og til interessentskabets opløsning kræves udtrykkelig vedtagelse i samtlige deltagende interessenters kommunalbestyrelser.

22 BECH-BRUUN 4~,0 Dok.nr Der ydes diæter for møder i bestyrelsen efter samme regler, som for ydelse af kommunale diæter. Endvidere ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler. 6.7 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening eller af den samlede bestyrelse. 7. Forretningsfører 7.1 Driften og administrationen af interessentskabets aktiviteter forestås af en af interessenterne antaget forretningsfører. Forretningsføreren kan enten være en interessent eller en eksternt antaget fysisk eller juridisk person, der opfylder de nødvendige kvalifikationer. Interessenterne udfærdiger en skriftlig instruks vedrørendeforretningsførerens beføjelse og ansvarsområde. 8. Nedlukning, efterbehandling og drift 8.1 Interessentskabets forventede udgifter til nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget er finansieret ved opkrævning af betaling fra Renovest I/5, hvor der var hensat et beløb til nedlukning, efterbehandling og drift af deponeringsanlægget (Perkolatfonden). 8.2 Interessenterne er i øvrigt forpligtet til at betale eller foretage yderligere indskud til finansiering af interessentskabets udgifter til nedlukning, efterbehandling og drift i overensstemmelse med den i pkt. 4.2 fastlagte fordeling. 9. Regnskab og budget 9.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar december. 9.2 Bestyrelsen sørger for, at budget og årsregnskab udarbejdes og revideres af en godkendt revisor valgt af interessentkommunerne. Beslutning om valg og afskedigelse af revisor kræver Statsforvaltningens godkendelse. 9.3 Det reviderede årsregnskab med revisionens påtegninger fremsendes til interessentkommunerne til behandling og godkendelse. Det godkendte årsregnskab fremsendes herefter til Statsforvaltningen.

23 BECH-BRUUN 5/10 Dok.nr Udtræden 10.1 Med samtlige Interessenters og Statsforvaltningens samtykke kan en Interessent udtræde af Interessentskabet Ingen Interessent kan ved udtræden fritages for ansvar for det gennem årene deponerede affald. 11. Opløsning 11.1 Til Interessentskabets opløsning kræves vedtagelse af samtlige Interessenters kommunalbestyrelser og samtykke fra Statsforvaltningen Ved opløsning fordeles selskabets eventuelle nettoformue forholdsmæssigt efter ejerforholdene fastlagt i pkt Ophør 12.1 Interessentskabet ophører med Statsforvaltningens samtykke, når det Eksisterende Deponi er overgået til passiv tilstand, og alle selskabets aktiver er realiseret. 13. Tvister 13.1 Mediation Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå vedrørende interessentskabet og som ikke kan løses ved gensidigt imødekommende forhandlinger, herunder fortolkningen af vedtægterne, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere interessenters opfattelse er opstået mellem interessenterne, er hver af interessenterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved MediationsinstitutteY' 13.2 Voldgift Såfremt mediationen ikke indenfor rimelig tid fører til en løsning af interessenternes tvist, kan hver af interessenterne indbringe tvisten for voldgift. Tvisten kan ik-

24 BECH-BRUUN 6/10 Dok.nr ke indbringes for domstolene, men skal afgøres endeligt ved voldgift efter de regler derom, som er vedtaget af Voldgiftsinstituttet {Danish Arbitration), og som gælder ved anlæggelse af voldgiftssagen Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsdommerne. Der skal udpeges tre voldgiftsdommere, hvoraf en (1) voldgiftsdommer, skal udpeges som voldgiftsrettens formand Voldgiftsstedet skal være Interessentskabets hjemsted Ikrafttrædelse 14.1 Vedtægterne træder i kraft på tidspunktet for underskrivelsen. ***** Interessenternes underskrifter på side 7 til 10

25 BECH-BRUUN 7/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For~ammerbugt Kommune Åbybro, den Åbybro, den Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør

26 BECH-BRUUN 8/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Rebild Kommune Støvring, den Støvring, den Leon Sebbelin Borgmester Jes Lunde Kommunaldirektør

27 BECH-BRUUN 9/10 Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Vesthimmerlands Kommune Aars, den Aars, den Knud Kristensen Henrik Kruuse Borgmester Kommunaldirektør

28 BECH BRUUN,o~,o Dok.nr Således vedtaget og tiltrådt af: For Aalborg Kommune Aalborg, den Aalborg, den Thomas Kastrup )ens Kristian Munk Borgmester Kommunaldirektmr

29 B~Cf-~1-BRUUN Doknr Bilag Rambøll's rapport "Omkostninger ved retablering af Oudrup Losseplads" af juni 2014 med bilag 1 og 2 Kobenhavn AarAus Shanghel Langelinle AIIf 35 Varkmestergatle 2 I SUIce 1818, l BlF ( T D000 I Advokarfirma 2~ OD Kobenhavn Ø 60D0 A2rhus C No. 699 Narying West Road ~ +45 7i i7 ~D 27 CVR-~~r 250B49aa Danmark Danmark Jing an Drstrlct, SM1angha6 ZOfÅaI E

30 Renovest I/5 Dato 3uni 2014 OMKOSTNINGER 1/ED RETABLERING AF OUDRUP LOSSEPLADS RAMS LL ~ ~

31 RENOVEST I/5 OUDRUP LOSSEPLADS Revision 02 Dato utlarbejdeca~ KTC/MLE/ORK/NITKI Kontrolleret af ORK GoGkendl af ORK Rel \G ORK RamDøll P~InSensgeAe 11 DK-9000 Atiborg T F ~.. >Tl+n 11 AL

32 O udru~lcs se plyds INDHOLD i. Formål med vurderingen 2. Omkostninger ved nedrivning af bygninger Forudsætninger Omkostninger Z 3. Omkostninger ved retablering af belagte arealer Forudsætninger Omkostninger 3 4. Omkostninger ved retablering af deponi Forudsætninger S 4.2 Omkostninger 5 5. Omkostninger ved drift af depool Indtil overgang til passiv drift 5 S.1 Forudsætninger Omkostninger 6 6. Samlede omkostninger Størrelse af perkolatfond Samlet beløb 7 A. 6ILAG Bilag 1 Plan over deponeringsanlæg Bilag 2 OmkostNnger ryernelse af bygninger

33 Oudrup Losseplatls 1 af 8 1. FORMÅL MED VURDERINGEN Formålet med undersøgelser er så godt som muligt at beregne omkostningerne ved nedlægning af Oudrup Losseplads herunder retablering af deponiet. Med de[ forstås: Fjernelse af alle bygninger og anlæg på eksisterende deponeringsenheder (bygninger etableret uden for deponeringsenhederne forbliver urørte). Retablering af de områder på deponeringsenhederne, som ikke er retablerede i dag. Omkostninger ved driften af det nedlukkede deponeringsanlæg indtil deponeringsephederne kan overga til passiv drift. På bilag 7 er de eksisterende deponeringsenheder vist på et luftfoto, som danner baggrund for en vurdering af, hvilke bygninger og anlæg der skal fjernes. En del af anlæggene er etableret for ganske mange år siden, hvorfor konstruktionerne ikke er kendt i detaljer. Det har derfor været npdvendigt at fremkomme med en række antagelser for deres konstruktion, hvilket fremgår af det enkelte kapitel. Anlægget blev besigtiget d. 1. maj Besigtigelsen blev gennemført af Michael EJlertsen, Kurt Christiansen og Ole Riger-Kusk fra Rambøll. Til stede ved besigtigelsen var endvidere direktør Henning Christensen, Renovest I/S. De ehertølgende anførte omkostninger omfatter elle udgifter herunder nedbrydning af konstruktloner og ryernelse af materialerne til genbrug/deponering samt tilkørsel og udlægning af slutafdækning. Alle anførte omkostninger er prisniveau forår 2D14 og eksklusiv moms. I forbindelse med retablering af anlægget er det antaget, at der ikke skal afholdes omkostninger til en rådgiver huls arbejderne f,eks. skal udbydes.

34 O~dr~p Lo55e plr.ds 2af8 2. OMKOSTNINGER VED NEDRIVNING AF BYGNINGER 2.1 Forudsætninger Beregning af omkostningerne ved fijernelse af bygningerne er opgjort på baggrund af udleverede tegninger of visse af bygninger. For de bygninger, hvor der ikke findes tegninger, er konstruk[ionen skønnet ud fra oplysninger stillet til rådighed af Renovest I/S ved Birektor Henning Christensen og/eller en umiddelbar vurdering af konstruktion ud fra en besigtigelse. Enhedspriser og omkostninger ved fjernelse af de enkelte bygninger fremgår af bilag 2. Enhedspriserne baserer sig på V&5 prisdata (Byggecentrum) idet det sidste kendte byggeomkostningsindeks for 4. kvartal 2013 efterfølgende er reguleret med indeks fra Danmarks Statistik, som i perioden er steget fra 131,8 til ]32,7 hvorved prisniveauet for beregningen er foråret Omkostninger Omkostningerne ved ryernelse af de enkelte bygninger er beregnet tit: Bygning Omkostning Kr. eksklusiv i moms Gara e Overdæknin Jordhotel Genbru shat Mil ø seekkela er o skur Oversla I alt Ufo ludsi eli e ud ilter 15 % I alt

35 Oudrup Lcs=EG~z ds ~af8 3. OMKOSTNINGER VED RETABLERING AF BELAGTE AREA- LER 3.1 Forudsætninger Der er i al[ ]5.800 m~ belagte arealer fordelt på: m` betonbelægningssten 650 m~ asfalt 150 m~ græsarmeringssten 100 m~ betondæk 350 Ibm betonkantsten 40D Ibm støktevæg Qer forudsættes nedenstående belægningsdimensioner: Belægningssten: 7 cm betonsten 3 cm afretningsgrus 20 cm stabilt grus 70 cm slagger /bundsikring Betonbelægning: 15 cm armeret beton 20 cm stabilt grus 70 cm slagger / bundslkrl~g Asfaltbelægning: SO cm asfalt 20 cm stablit grus 30 cm bundsikring Græsarmeringssten: 8 cm beton 3 cm afretningsgrus 20 cm stabilt grus 30 cm bundsikring Det Forudsættes, at alle betonbelægninger, kantsten og støttevægge nedknuser til genbrug og 2/3 af grusmaterialerne Ilgeledes kan genanvendes. Det entapes, at alle materialer under belægninger kan blive liggende som en del af det deponerede materiale, og at dette efterfølgende afdækkes f henhold til deponeringsbekendtgorelsens anvisninger. 3.2 Omkostninger Derud over er der I dette afsnit også medtaget udgifter til bortskaffelse af: AFvandingssystem Belysningsanlæg Det samlede anlægsoverslag for afgravning og bortskaffelse af belagte arealer er ud fra erfaringer fra lignende projekter reguleret til prisniveau foråret 2014:

36 putlrup LcsseD~ads aaf8 Aktivitet dmkostning Kr. eksklusiv moms O b dnin o bortskaffelse af belæ nin er m Af ravvin o bortskaffelse af rusmaterialer m AFvandin o bel svin savlæ versla f al[ Uforudseeii e ud iller 15 % Oversla i alt

37 Oudrup Lossepiatls 5 al 8 4. OMKOSTNINGER VED RETABLERING AF DEPONI 4.1 Forudsætninger Som nævnt i afsnit 3.1 antages det, at bærelag under bygninger og pladser ikke skal fjernes men kan blive kiggende. Oven på dette bærelag udlægges en slutafdækning. 1 henhold til bekendtgørelse nr. ]049 af 28/Ø 20]3, bilag 2, 14.3, vilkår om slutafdækning skal den samlede slutafdækning som minimum være 1 m tyk og etableres, så regnvand kan Infiltrere gennem slutafdaekningen. I afgørelsen på overgangsplan af 2Z. november 2006 står anfort I vilkår 19: Nedlukningen omfatter oprydning på arealet, udlægning af råjord, der som minimum overholder kravene til naturområde (minimum lm). ren jord/den gaeldende lokalplan for området, samt beplantning, hvilket vil sige: min. 0,15 m rodspærre nederst min. 0,8 m råjord min. 0,2 m muld øverst ] det efterfølgende er det forudsat, at deponeringsenhederne retableres i henhold til afgprelsen på overgangsplanen. Det antages, at der i meget begrænset omfang skal gennemføres regulering af deponeringsenhedeme efter at belægninger og bygninger er fjernet. Oet antages endvidere, at der skal foretages en beplantning af det retablerede deponeringsenheder. 4.2 Omkastninger De skønnede omkostninger (prisniveau 2014 vurderet ud fra tidligere pro}ekter) i forbindelse med retablering af deponeringsenhederne er: Udlægning af rodspærre: 50 kr./m~ Udlægning af råjord og muld: 70 kr./m~ Beplantning 20 kr./m7 i alt 140 kr.jm~ ]følge det seneste luftfoto skønnes det, at der skal retableres omkring m2 overflade, hvllket medfører en omkostning på 6,3 mill, kr + uforudsigelige udgifter (15 %) I alt 7,25 mill. kr. 5. OMKOSTNINGER VED DRIFT AF DEPOND INDTIL OVER- GANG TIL PASSIV DRIFT 5.1 Forudcætninger I deponeringsbekendtgørelsen er det i forbindelse med sikkerhedsstillelsen forudsat, at en deponeringsenhed kan henligge i 30 fir, før den kan overgå to passiv drift, hvilket vil sige, at tler ikke længere skal gennemfr7res rensning af perkolat eller ske overvågning af enheden. Der er i praksis Ingen erfaring for, hvornår en deponeringsenhed kan overgå til passiv drift - så vidt vides er ingen enheder overgået til passiv drift i Danmark indtil videre.

38 nudruv ~ossev~ads 6af8 Tidligere blev deponeret mange forskellige typer affald herunder også affald med et stort indhold af organisk staf og andre forurenende stoffer. Der gennemføres i dag en betydeligt mere omfattende sortering af affaldet, hvilket medfører, at affaldet resulterer i en mindre forurenet perkolat. Det må dertor formodes, at enheder med de affaldstyper, som deponeres i dag, vil kunne overgå til passiv drift efter en kortere årrække end gamle enheder. De ældste deponeringsenheder er afsluttede og slutafdækkede i 1966 og skulle derfor teoretisk kunne overgå til passiv drift i Når man ser på analyseresultater fra monitering af perkolatet, som fremgår af det grønne regnskab, er det ikke noget der tyder p$, at dette kan blive tilfældet. Hvornår dette kan ske kan der ikke gisnes om på nuværende tidspunkt -det m$ udvik- Iinge~ i indholdet af perkolat vise. Af mangel på anden viden er det efterfelgende antaget, at alle deponeringsenheder kan overg$ [il passiv drift, n$r den nyeste enhed (XIB) har henligget i 30 år efter slutafdækning. Denne enhed forventes opfyldt og slutafdækket i Det antages derfor, at der skal gennemføres perkolatrensning, monitering og overvågning af deponiet indtil Det antages, at den sidste deponeringsenhed nedlukkes i 2015 og at deponeringsanlægget nediukkes umiddelbart herefter. Dette medfører, at der ikke vil være en omsætning, der kan "bære" drift og vedligehold af deponeringsanl~gget hereker. AI drift skal derfor afholdes af afsatte midler. 5.2 Omkastninger forbindelse med beregning af driftsomkostningerne er gennemført Følgende antagelser (prisniveau forsret 2014): Aktivitet Omkostning Kr. år Omkostningerne ved rensning af perkolat udgør gennemsnittet af årene tilo med 2013 Dr R o vedli ehold af um estationer o ledvin er Analyser (perkolat og grundvand) - et gennemsnit af omkostningerne i årene 2007 tilo med 2013 Bortskaffelse af overtladevand D Gasmoniterin Kontrol af mll'øbesk ttende s sterner f.eks. membraner Kontrol at sætvin er Drift re aretion o vedli ehold af mil øbesk tiende s sterner Vedli ehold af arealer be lavtvin m.v Udarbe delle af årsra on m.v Oversla I alt Uforudsi eli e ud ilter 15 /a I alt

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015 Aarhus Oktober 2015 Sagsnr. 021613-0031 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Nordvestjyllands Brandvæsen I/S, mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Aftale om opgaveoverførsel

Aftale om opgaveoverførsel Aarhus November 2015 Sagsnr. 036007-0013 phe/rfj/jhp Aftale om opgaveoverførsel Af sortering og afsætning af indsamlet genanvendeligt plast- og metalaffald København Langelinie Allé 35 2100 København Ø

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Baggrundsnotat Ophørsaftalen

Baggrundsnotat Ophørsaftalen Aarhus 11. maj 2016 Kristian Raun Larsen T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0014 phe/rfj/jhp Baggrundsnotat Ophørsaftalen 1. Indledning Formålet med notatet er at redegøre for indholdet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Nærværende vedtægter erstatter eksisterende vedtægter med ikrafttrædelse 1. februar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. juli 2016 1. NAVN,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Erik Jensen Partner eje@holst-law.com T +45 8934 1114 J.nr. 100037/370 EJE/JGE Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30.

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30. SAMEJEAFTALE Mellem Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Og Region Nordjylland Specialsektoren Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Vedrørende ejendommen matr.nr. XX, XX, beliggende [adresse]

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GLYNGØRE VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er I/S Glyngøre Vandværk. Selskabet har hjemsted i Sallingsund Kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere