Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke"

Transkript

1 Referat af irsmode for Bispenbo og Marskensbo den 1,6. marts 2005 Afholdt i Sognegirden, Skt. Jacobs Kirke Forud for var udsendt indkaldelse til beboerne samt dagsorden for irsmgdet. Ejendommens administration var representeret ved ejendomsadministrator fru Lilian Narvig. Formand for beboerrepresentationen, Jesper Riisbro, bgd velkommen. Dagsorden: Punkt 1: Valg af dirigent Per Zuschlag blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at beboermgdet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Punkt 2z Aflnggelse af beretning ved Jesper Riisbro Aret har veret stille og roligt. Girdhaven er et aktiv. Der henstilles til, at beboeme tager hensyn, si hverken stpj, boldspil eller grill-aktiviteter generer andre. Foraldre til bprn bgr sgrge for at legetgj og cykler m.m. stilles pi plads om aftenen, sfl der er ryddet op i gflrden. Renovationen er et skammeligt punkt. Alt for mange beboere sjusker med kpkkenaffaldet. Fx bliver affald lagt i fyldte affaldscontainere selv om, der stir tomme containere, og det betyder, at ligene ikke kan lukkes. Storskrald: computere, tilbehgr og anden elektronik er ikke storskrald, og mi derfor ikke stilles i rummet for storskrald. Trapperne: Det vil sprede glade, hvis vi hilser pi hinanden, nir vi mgdes i trappeopgangene. Der b0r rettes op pe den manglende selvjustits i trappeopgangene. Der bliver gjort rent en gang ugentlig, og det er i alle beboeres interesse at trappeopgangene holdes rene. Vis derfor hensyn. Ordensreglementet er udleveret til alle. Alle skal vaere her, og vi skal hjelpe hinanden med at tage hensyn og fglge lovreglerne ogsi m.h.t. til stgj og tidspunkter. Ejendortmen er gammel, og derfor er der en dflrlig lydisolering. Det er gleedeligt, at der laves lydisolering ved fraflytning. Fraflytning: Beboerreprasentationen er ved fraflytning gerne behjrelpelig med at vrere tilstede ved gennemgang af lejligheden eller med svar pi sporgsmil. Varmerapporten blev belyst af Allan Espeland. Beboerreprcsentationen har haft Palle Bay (ejendommens ELO - konsulent) til at bedpmme og analysere ejendommens varmesystem. Der er desvrerre ikke kommet en fyldesgorende rapport ud af denne gennemgang. Varmerapporten har kostet kr Allan Espeland gav udtryk for, at vi bgr overveje at gi videre med en yderligere analyse af varmesystemet, og en supplerende rapport vil koste mellem kr.

2 Bent Mgller gav udtryk for, at de kr. er smidt ud til noget, som ikke kan bruges og Onskede at vide, hvad mtlet med energikonsulentens vannerapport var. Jesper Riisbro forklarede, at sagen er sat igang m.h.p. om, det kunne overvejes at udskifte gamle radiatorer, termostater ffi.ffi., slledes at varmeudgifterne minimeres. Fru Lilian Nrrvig oplyste, at ELO - konsulenten er tilknyttet ejendommen og er under ansvar over for ministeriet ogfglger lovgivningen pi omridet. Kontinuerlige kontrolaflesninger af varmesystemet varetages af vicev&rten, og pa dette grundlag udarbejder ELO - konsulenten sine beregninger. Ejendomme kan grupperes i forskellige grupper. Vores ejendom ligger i C-gruppen. A og B grupperne er naturligvis bedre, og vores placering i C-gruppen skyldes, at ejendommen er gammel. Allan Espeland forklarede, at en ny gennemgang, hvor der bliver opsat en dataklokke i7-i4 dage, kan give anbefalinger vedr. termostatventiler, isolering etc. Hvis denne gennemgang ikke kan give konkrete data til besparelse, vil projektet blive stoppet. Beboerreprasentationen vil tage stilling til om, der skal iverksrttes yderligere analyser af varmesystemet. Bredbind: Henrik Rentoft orienterede om forlpbet af bredbindsudvalgets underspgelser. Det primrere mil med at ffl indlagt bredbind er at opni billigere telefoni og TV i forhold til, hvad TDC kan tilbyde idag, sekundert at fi installeret internet. Bredbandsudvalget har henvendt sig til udbydere, hvoraf 3 har responderet, og som udvalget har haft mode med. Aktuelt arbejdes med2 udbydere, og udvalget venter pfl detaillerede tilbud. Nir tilbudene er i "hus" vil beboerne blive orienteret, ligesom der vil blive udsendt et afklarende spgrgeskema i.f.t. interesse for installering af bredbind i ejendommen, og der vil blive aftroldt ekstraordiner generalfursamling. Pi spgrgsmil fra Bent M0ller og Verner Zastrow oplystes, at for de beboere, som ikke har computer eller ikke gnsker at vrere med, skal det ikke koste mere end, de betaler i dag. Sflfremt det besluttes at f5 bredb6nd, skal alle imidlertid have et stik m.h.p. senere at kunne fi adgang til faciliteterne. ovrigt Vi har modtaget foresporgsler vedr.: - Forudbetalt husleje. Fru Lilian Naervig oplyste, at den forudbetalte husleje er afhrengig af den enkelte lejers lejekontrakt. - Tilbagebetaling af CO2 afgift : Fru Lilian Nervig oplyste, at det ikke er geldende for vores ejendom. Samarbejde Beboerreprasentationen har konstruktive moder med ejendomsadministrator fru Lilian Nervig og advokat Henrik Ravnild, og tonen er god. Vi har en dygtig administration, som fglger reglerne, og vi fir svar, som vi kan forholde os til. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Tak ogsi til Ulla Elbo som er fratridt. Punkt 3: Aflaggelse af regnskab Kasser Else Boelskifte var i Australien, men regnskabet blev godkendt.

3 Punkt 4: Valg af beboerreprasentanter og suppleanter Ulla Elbo Onskede ikke genvalg. De gvrige medlemmer af bestyrelsen genvalgtes og der valgtes 2 suppleanter. Beboerrepresentationen bestflr siledes af: Formand, Jesper Riisbro (Bispenbo), tlf.: , Kasser Else Boelskifte (Bispenbo), tlf.: , Allan Espeland (Marskensbo), tlf.:: , Birte Friis Gerstoft (Bispenbo), tlf.: , Henrik Rentoft, tlf (Marskensbo).: 35 39'7233, Jan Harvest (Marskensbo), tlf.: , Suppleanter: Karin W. Laux (Marskensbo) suppleant, tlf.: I. Ulla Monberg (Bispenbo), tlf.: , Punkt 5: Valg af revisor Jesper Lindegaard var fraverende p.g.a. sygdom, men blev genvalgt som revisor. Punkt 6: Indkomne forslag: Ad. 01 Opstramning af aftalen om skriftlige henvendelser til administrationen: Jesper Riisbro opfordrede til, at administrationen besvarer skriftlige henvendelser fra beboerne inden for 14 dage. Beboerrepraesentationen vil gerne vrre behjelpelig, hvis der opstflr problemer. Ad Arbejdsdeling mellem administrationen og vicevarten: Fru Lilian Nervig oplyste, at administrative opgaver h6rer ind under ejendomsadministrationen, og den daglige drift hprer ind under vicevrrten. Telefonnumrene stir i ordensreglementet. Pi opfordring fra Bent Mgller gentages disse telefonnumre her: Ejendomsadministrationen: , i.f.m. eventuelle problemer aften / weekender ringes til dette nummer, hvor der vil vrere henvisning til et mobil telefonnummer. Vicevrerten: Ad Opfplgning pi handvarksydelser: Alle henvendelser vedr. handvrerkerydelser skal ske til vicevrerten. Ad. 02 Ad. 03 Genopfriskning af aftalen fra 1995 mellem lejer og udlejer om "Overtagelse af vedligeholdelsespligten for Deres lejlighed": Fru Lilian Nrervig orienterede om lejelovens $ 20, og at det stflr i lejekontraktens $ 11, hvordan man skal forholde sig. En beboer, som er med i vedligeholdelsesordningen, har problemer med en dryppende vandhane, men er blevet afvist af vicevrerten. Vicevrerten tager kontakt til denne beboer for at afklare problemet. Hvad er planen for vedligeholdelse/udskiftning af installationer, ikke kun kloakledninger og faldstammer, men ogsi aftrakskanaler fra kgkken og bad?: Flere beboere omtaler, at der problemer med aftrakskanalerne i form af lugtgener, idet

4 madlugt trenger ind i lejlighederne. Det aftaltes, at der mfl observeres i lejemilene i.f.t. lugtgener. Ad 04 Ad 05 Vand- og varelsesandele: Hvordan fordeler de sig pi de enkelte lejem6l? Fru Lilian Nrervig oplyste, at vand- og varelsesandele stflr omtalt pi vanneregnskabets bagside og lreste op, hvordan fordelingen er. Hvis det ikke stemmer overens, mfl man henvende sig til fru Lilian Nrervig. At alle nyindflyttere pi f. indflytningsdag som velkomsthilsen modtager Ordensreglementet: Alle nye lejere fir ordensreglementet udleveret. Jesper Riisbro vil efterstrcbe, at beboerreprrsentationen fglger op pe, at de b6de fflr en velkomst og Ordensreglementet. Punkt 7z Belgb for beboerreprrcsentationens arbejde De 10,(X) kr. per maned i kontingent fastholdes. Punkt 8: Eventuelt Ad. 01. Vedr. ejendommens kloaksystem: Vi har rotter i ejendommen! Er konstateret i kelderen. Jesper Riisbro viste en artikel med rubrikken "Det danske netsystem er i en elendig forfatning". Viceverten informerede om, at Miljpkontrollen har varet her og godkendt kloakkerne. Kalderen er underspgt med {ernsyn, og man kan konkludere, at rotterne ikke kommer derfra, men fra gflrden, fordi dgrene st6r 6bne til kpkkenopgangene. Selvom, der gentagne gange er giort opmrerksom pfl, at dorene til kpkkenopgangene skal lukkes, bliver der stadig lagt dprmitter i dprflbningerne. Der mfl endnu en gang henstilles til at: x dgrene skal lukkes og mitter mi ikke lagges i klemme x l5gene pfl affaldscontainerne skal lukkes helt, sfl rotterne ikke lokkes til affaldscontainerne. Jesper Riisbro opfordrede fru Lilian Narvig til at udsende en skrivelse med krav herom. Ulla Monberg foreslog, at der udarbejdes en kortfattet skrivelse til beboeme, som kun omtaler dette ene store problem, for at give det mere fokus. Fru Lilian Nervig bekrreftede, at det vil blive Efter fra en beboer vedr. anbringelse af rolator orienterede fru Lilian Nrcrvig om, at der findes faste regler herfor fra kommunen. En rolator fastgpres udendgrs til muren. Bent Mpller tilkendegav, at eventuel ubenyttet barnevogsplads under hovedtrappen mflske kunne give mulighed for at anbringe en rolator indendors. En beboer i J.E. gade nr. 5 oplyste, at stadig stir iben om vinteren. Problemet blev omtalt sidste 6,r, og det sker kun om vinteren. Vicevrerten oplyste, at beboerne selv justerer pumperne pi dgrene, si de ikke lukker i si hirdt, og det giver problemer.

5 En beboer omtalte problemer med radiatorer, som ikke har termostat men hflndtag, Som knekker. Fru Lilian Nervig oplyste, at man i disse tilfalde skal henvende sig til vicevaerten. Termostatventil kan man fi mod betaling - muligvis kan den indvendige vedligeholdelseskonto bruges hertil. Jesper Riisbro oplyste, at beboerreprresentationen vil bruge penge pi krukker og blomster til girdhaven. Er aftalt med fru Naervig. Herefter afsluttede dirigenten og takkede for god ro og orden.

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo 1 Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo Referat af Beboerrepræsentationens årsmøde i Østerbrohuset onsdag 4. marts 2008 35 lejemål var repræsenteret på mødet, 18 fra Marskensbo og 17 fra Bispensbo.

Læs mere

Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo

Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo Årsmøde for beboerne i Bispensbo og Marskensbo Østerbrohuset 11. marts 2009 Deltagere: 18 lejemål var repræsenteret. Desuden var ejendommenes administrator Dan Kjærgaard Jensen til stede. Dirigent: Jan

Læs mere

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter:

Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Sådan gik årsmødet i beboerrepræsentationen Bispensbo-Marskensbo 9. marts 2011 Hovedpunkter: Forholdene i gården: cykelparkering, placering af børns legeredskaber, kunstgræsplæne til fodboldspil, underlag

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere