Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering"

Transkript

1 Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 2 - Digitalisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold 1 FORORD 5 2 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER RESULTATET AF TO TESTEDE PROTOTYPER SAMSPILLET TIL MILJØSTYRELSENS INFORMATIONSSYSTEM OM INDUSTRIENS MILJØFORHOLD OVERVEJELSER OM FREMTIDIG DATABASESTRUKTUR MED INDBERETNING VIA VIRK.DK 8 3 PROJEKTETS FORMÅL OG AFGRÆNSNING 9 4 LÆSEVEJLEDNING TIL DELRAPPORTENS INDHOLD 11 5 TILHØRENDE HOVEDRAPPORT OG DELRAPPORT RESULTATER AF TESTET DESIGN AF PORTALLØSNING OG AF TESTET FILINDBERETNINGSLØSNING (PROTOTYPERNE) DATAMODEL OG PROTOTYPERNE Datamodellens indhold og elementerne i prototyperne Karakteristika ved prototypen af portalløsningen Karakteristika ved prototypen af filindberetningsløsningen TEST Konklusioner på test af portalløsningen Konklusioner på test af filindberetningsløsningen Systemintegration til virksomhedernes andre systemer OPSAMLENDE KONKLUSIONER PÅ TEST 31 7 ANALYSE AF SAMSPIL MELLEM DE TO LØSNINGER OG MILJØSTYRELSENS INFORMATIONSSYSTEM OM INDUSTRIENS MILJØFORHOLD OVERFØRSEL AF INFORMATION FRA ET GRØNT REGNSKAB TIL MILJØSTYRELSENS SYSTEM Konklusion på test af samspillet BINDING MELLEM GRØNNE REGNSKABER OG MILJØSTYRELSENS SYSTEM VALIDERING AF DATA KATEGORIOPDELING AF PARAMETRE 35 8 OVERORDNET BESKRIVELSE AF INTEGRATION I VIRK.DK BESKRIVELSE AF DE TO LØSNINGERS INTEGRATION I VIRK.DK BESKRIVELSE AF FUNKTIONALITET I VIRK.DK BESKRIVELSE AF SIKKERHED I VIRK.DK 41 9 ORDLISTE 43 BILAG A BILAG B 3

4 4

5 1 Forord PricewaterhouseCoopers og Ciber Danmark A/S har i 2005 gennemført et projekt om Digitalisering af grønne regnskaber for Miljøstyrelsen. Det overordnede formål med projektet har været at indhente viden om muligheder og problemområder til brug for Miljøstyrelsens videre arbejde med et digitalt informationsflow af miljøoplysninger fra virksomheder til myndigheder. Det primære formål var konkret at beskrive, hvordan data fra virksomhedernes grønne regnskab mest effektivt kan indberettes digitalt til Miljøstyrelsen og konkret at efterprøve indberetning digitalt og derved skabe erfaringer med virksomhedernes digitale indberetning af miljødata. Det understøttende formål var at belyse fremtidige arbejdsgange ved en digitalisering af de grønne regnskaber og at bidrage med et grundlag til udarbejdelse af en egentlig kravspecifikation til et fremtidigt system. Med effektivitet forstås i denne sammenhæng, at informationsflowet af miljøoplysninger mellem virksomheder og myndigheder koordineres og tilrettelægges så enkelt som muligt, så virksomhederne belastes mindst muligt, herunder med reduktion af dobbeltindberetninger, mens myndighedernes og offentlighedens behov for oplysninger bliver tilfredsstillet. Projektet er gennemført med en bred inddragelse af de direkte interessenter omkring udarbejdelse af grønne regnskaber, herunder virksomheder som regnskabsaflægger, tilsynsmyndigheder som afgiver af udtalelser om virksomhedernes grønne regnskaber og Miljøstyrelsen som bruger af de grønne regnskaber. Endvidere har udvalgte styrelser bidraget til projektet med erfaringer om digitalisering af andre indberetninger fra virksomheder. Projektet giver på baggrund af interessenternes prioriteringer input til en mulig ramme for, hvorledes indberetning af de grønne regnskaber kan standardiseres. En række virksomheder har testet to digitale prototyper med en delmængde af de datatyper og informationer, der er pligtige at rapportere om i grønne regnskaber. Deltagende virksomheder og tilsynsmyndigheder har belyst konkrete og åbenbare effekter på arbejdsgange, som en standardiseret indberetning af data i grønne regnskaber i et digitalt medie ville medføre. 5

6 Resultaterne omfatter: Anbefalinger til en fremtidig databasestruktur. Vurdering af løsninger samt identificering af barrierer og udfordringer ved en bred implementering, herunder virksomhedernes udfordringer ved dannelse af system til system-løsning baseret på indhøstede erfaringer med regneark i projektet. Et beslutningsgrundlag for datastandardisering og principper for godkendelse samt metodik for offentliggørelse/anvendelse af data af forskellige brugergrupper. Konklusioner fra testet design af portalløsning og af testet filindberetningsløsning byggende på, at virksomhederne anvender web-baserede former for indberetning af data. Overblik over funktionalitet og brugervenlighed i løsningsmodellerne set fra virksomhedernes, fra tilsynsmyndighedernes og fra Miljøstyrelsens side. Denne delrapport 2 omfatter projektets arbejder og resultat for så vidt angår: Konklusioner fra testet design af portalløsning og af testet filindberetningsløsning byggende på, at virksomhederne anvender web-baserede former for indberetning af data. Overblik over funktionalitet og brugervenlighed i løsningsmodellerne set fra Miljøstyrelsens side. Projektgruppen bag rapporten er Birgitte Mogensen og Bo Ulrik Adelholm fra PricewaterhouseCoopers og Ove Hansen og Peter Grostøl fra CIBER Danmark A/S. Fra Miljøstyrelsen deltager Anette Christiansen, Lise Fogh, Jesper Falck Hansen og Kasper Didriksen. Projektets styregruppe omfatter ud over denne personkreds Dansk Industri, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, IT-brancheforeningen, Københavns Kommune, Landbrugsrådet og Kommunernes Landsforening. 6

7 2 Sammenfatning og konklusioner Sammenfatningen omfatter forhold omkring resultatet af to testede prototyper (det testede design), samspillet til Miljøstyrelsens system og overvejelser om fremtidig databasestruktur med indberetning via virk.dk. 2.1 Resultatet af to testede prototyper I projektet er to web-baserede indberetningsløsninger (prototyper) testet som betaversioner. Den ene løsning er en portal, hvor virksomhederne indtaster data. Den anden løsning er en filindberetningsløsning, hvor virksomhederne kan indberette data via regneark i Excel. Det vurderes, at begge løsninger vil være enkle at bruge for virksomhederne. Der er i projektet høstet erfaringer, der peger på, at en filindberetningsløsning med Excel formodentlig vil blive foretrukket af de fleste virksomheder, fordi det kan være effektivt og enkelt at hente data fra virksomhedernes andre datakilder (regneark og databaser) og via regneark i Excel foretage indberetninger af data. En fordel ved denne løsning er også, at en virksomhed med flere anlæg kan kopiere Excel-regnearket fra en afdeling til brug ved indtastning af den næste afdeling etc. Der kan være barrierer for nogle virksomheder ved denne løsning, hvor en portalløsning med indtastning af data er mere enkel og ligner andre indberetningsskemaer, som findes på virk.dk. En særlig fordel ved en filindberetningsmodel med mulighed for systemintegration er, at virksomhederne herefter ved, hvordan de skal forholde sig fremover i takt med, at deres it-systemer udskiftes, ændres mv. Med anvendelse af XML vil virksomhederne fremadrettet kunne integrere registrering af miljødata i deres øvrige systemer, efterhånden som disse fornys, fordi det officielt ville være meldt ud, hvilken teknisk platform det offentlige bruger. Indtastning af forbrugsdata betegnes som enkel og overskuelig for begge indberetningsløsninger, mens indtastning af emissionsdata vurderes som mere besværlig og kompliceret og dermed ikke så brugervenlig. Ved anvendelse af en Excel-løsning kan indhentning af data fra andre datakilder lette rapporteringsarbejdet efter år 1 for virksomhederne. For nogle virksomheder kan det være en ressourcemæssig meromkostning at skulle tage stilling til, om der anvendes stoffer, som skal indtastes i faste felter, hvis dette har været undladt tidligere. For virksomheder, som ikke har Microsoft Excel, skal dette skaffes ved Excelløsningen. Alternativt udarbejdes løsning til virksomheder uden adgang til Microsoft Excel. 7

8 2.2 Samspillet til Miljøstyrelsens informationssystem om industriens miljøforhold Miljøstyrelsens informationssystem til registrering af godkendelsespligtige virksomheder og virksomhedernes emissioner til luft og vand og dermed også det system, som genererer indberetningsfilen og rapporten til EPER 1 - indberetningen til EU-Kommissionen. Dermed er det åbenlyst, at en eksport af data fra et digitalt grønt regnskab direkte til Miljøstyrelsens system vil resultere i en væsentlig forenkling og rationalisering hos Miljøstyrelsen. Samtidig vil det medføre en større kvalitet i data, eftersom det vil være muligt at foretage elektroniske valideringer af data, idet det er givet, at en genindtastning af samtlige grønne regnskaber medfører risici for fejl. Via en digital overførsel af virksomhedens tal kan Miljøstyrelsen derved mere ressourceeffektivt opfylde de danske forpligtelser til international rapportering. I projektet er der lavet en integration til en fælles database i grønne regnskabers web-modul. Det betyder i praksis, at virksomhederne enten skal have indtastet deres oplysninger i portalløsningen eller have uploaded deres XMLfil til portalen. Eftersom Miljøstyrelsens system opbygges med udgangspunkt i PRTRrapporteringen, mens de grønne regnskaber har et større scope, er der en naturlig begrænsning i, hvor mange oplysninger der kan overføres i prototypen. En fremtidig digitalisering af grønne regnskaber vil derfor på sigt medføre et behov for udvidelser af Miljøstyrelsens informationssystem. Det vurderes, at effektiviteten vil være størst på sigt, hvis Miljøstyrelsens systemer tilpasses operationelt til at modtage og behandle informationer fra virksomhedernes indberetninger via virk.dk. 2.3 Overvejelser om fremtidig databasestruktur med indberetning via virk.dk Baggrunden for at pege på virk.dk som indberetningssted er, at virk.dk er uafhængig af dataejere og fælles for alle myndigheder. Det er logisk og enkelt for virksomheder at indberette data og informationer til et fælles offentligt sted. Med virk.dk gives der mulighed for, at Miljøstyrelsen kan indrette egne brugerflader. Det er endvidere en fordel, at virk.dk tilbyder systemintegration og kan håndtere sagsstyring. Da virk.dk benyttes af flere offentlige myndigheder, åbnes der principielt for en reduktion af dobbeltindberetninger, i det omfang dataforespørgsler koordineres mellem offentlige myndigheder. 1 EPER er et register over emissioner fra enkeltvirksomheder. Rapporteringskravet til registeret er fastlagt i EPER-beslutningen, der har hjemmel i IPPC-direktivet over emissioner. 8

9 3 Projektets formål og afgrænsning Projektets resultater har til formål at give et bidrag i en bredere diskussion og beslutning om digital indberetning af miljødata ved dels at skabe konkrete erfaringer med digitalisering af dele af informationerne i et grønt regnskab og ved dels at klarlægge nogle af de muligheder og barrierer, der er knyttet til arbejdsgangene ved en sådan digitalisering. Projektets primære formål er helt konkret at beskrive og afprøve, hvordan data fra virksomhedernes grønne regnskaber mest effektivt kan indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Projektet skal belyse fremtidige arbejdsgange ved en digitalisering af de grønne regnskaber og kunne indgå i et grundlag til udarbejdelse af egentlig kravspecifikation til et fremtidigt system. Der lægges i projektet vægt på at skabe konkrete erfaringer med virksomhedernes digitale indberetning af miljødata. Projektets resultater skal give et vigtigt bidrag til en beslutning om, hvordan en digital løsning kan udformes ved dels at skabe konkrete erfaringer med digitalisering af dele af et grønt regnskab, og dels at klarlægge nogle af de muligheder og barrierer, der er knyttet til arbejdsgangene ved en sådan digitalisering. Projektet har ikke til formål at tilvejebringe en færdigudviklet model eller et færdigudviklet system. De datatyper, som projektet koncentrerer sig om, er energiforbrug, vandforbrug, forurenende stoffer, der udledes til luften eller med spildevandet, samt råvarer og hjælpestoffer, der er forurenende. De datatyper, som adresseres i projektets debatter og tekniske test, omfatter ikke alle de datatyper eller informationstyper, som er at finde i et lovpligtigt grønt regnskab. Projektet behandler alene indberetningsdelen ved aflæggelse af grønne regnskaber og ikke præsentationsdelen over for offentlige brugere af de grønne regnskaber. Ved konkret udvikling af en digitaliseret løsningsmodel med mulighed for fra afsender at angive begrænset publicering til udvalgte myndigheder af konkrete data og/eller informationer skal en sådan begrænsning ses under iagttagelse af den generelle lovgivning om offentliggørelse af informationer i Danmark. Det falder ikke under dette projekts rammer at inddrage aspekter omkring offentliggørelse af informationer i Danmark, herunder i hvilken udstrækning virksomheder ikke vil kunne påberåbe sig begrænsning, selvom tilsagn derom gives af en individuel myndighed. Dette projekt er alene rettet mod aflæggelse af grønne regnskaber. Ved angivelse af myndighedskrav skal dette således ses konkret i forhold til ordlyden og den deraf mulige tolkning i bekendtgørelsen om grønne regnskaber. 9

10 Projektet er gennemført med inddragelse af en række interessenter, som har givet deres holdninger og synspunkter til kende. Konklusionerne er derfor dannet på grundlag af tilkendegivelser, som ikke nødvendigvis er repræsentative for de samlede aktører omkring grønne regnskaber i Danmark. Denne delrapport 2 omfatter projektets faser vedrørende udvikling af to prototyper til test på grundlag af en opstillet datamodel, test af prototyperne hos virksomheder og hos Miljøstyrelsen samt opsamlende konklusioner om prototypernes funktionalitet og brugervenlighed. Figur 1: Overblik over projektet 10

11 4 Læsevejledning til delrapportens indhold Delrapport 2 omfatter den del af det samlede projekt, der omfatter test af selve digitaliseringen. Delrapport 2 har et edb-teknisk sigte og er primært rettet mod aktører, der i offentligt regi og/eller hos virksomhederne ville skulle forestå en eventuel edbteknisk udvikling og implementering af et indberetningssystem henholdsvis et integreret registrerings- og rapporteringssystem. I afsnit 5 beskrives det overordnede indhold af hovedrapporten og delrapport 1. I afsnit 6 indledes der med en kortfattet beskrivelse af det udviklede indberetningsformat og dets afgrænsning (datamodellen). Dernæst beskrives design af hver af de to løsningsmodeller for indberetning: henholdsvis en portalløsning og en filindberetningsløsning. Karakteristika ved de to prototyper gives i to underafsnit. For filindberetningsløsningen beskrives projektets resultater i forhold til systemintegration til virksomhedernes andre systemer. Afsnittet afsluttes med en overordnet opsamling af konklusioner fra det gennemførte testforløb. I afsnit 7 beskrives den analyse, der er gennemført om samspillet mellem de to løsninger (prototyper) og Miljøstyrelsens informationssystem om industriens miljøforhold. Afsnittet beskriver, hvorledes overførsel af informationer fra et grønt regnskab indberettet via de to prototyper kan ske til Miljøstyrelsens system. Der peges på de behov, der vil opstå om henholdsvis supplerende valideringer og ændringer i kategorier i systemet. I afsnit 8 gives der en overordnet beskrivelse af integration til virk.dk. I dette afsnit beskrives, hvorledes de to løsninger kan integreres i virk.dk, og hvilke faciliteter virk.dk har med hensyn til funktionalitet og sikkerhed. Delrapport 2 indeholder to bilag. Bilag A oplyser om de aktører, som har deltaget i testforløbet og den anvendte testmetode. Bilag B indeholder en detaljeret oplistning af sammenhænge mellem Miljøstyrelsens system og datamodellen for grønne regnskaber. Bilag B har til formål at være en huskeliste ved en teknisk videreudvikling af Miljøstyrelsens system, men under skyldig iagttagelse af projektets afgrænsning. Hovedrapporten og hver af de to delrapporter kan læses uafhængigt af hinanden. Derfor er der gentagelser at finde i de tre rapporter. 11

12 5 Tilhørende hovedrapport og delrapport 1 Projektet afrapporteres i en hovedrapport og to delrapporter. Hovedrapporten opsamler de overordnede konklusioner på det samlede projekt. Der gives i hovedrapporten anbefalinger til en fremtidig databasestruktur, samtidig med at barrierer og udfordringer ved en bred implementering oplistes. Der peges på behov for yderligere analyser, nødvendige typer af beslutninger og forhold at adressere under en teknisk implementering. Endvidere opsamles i hovedrapporten konklusionerne fra delrapport 1 og 2. I delrapport 1 uddybes grundlaget for de generelle konklusioner om standardisering af grønne regnskaber. Delrapporten beskriver de metoder, der er anvendt, herunder omfang, indhold og deltagere i de afholdte workshops, hvis formål var at diskutere, hvorledes en standardisering hensigtsmæssigt kunne udvikles. Endvidere gives der i delrapport 1 en mere uddybende indføring i det udviklede design af et standardiseret indberetningsformat (datamodellen). Modellen beskrives, og det introduceres, hvilke typer af indberetningsfelter, som virksomhederne skal bruge til at indberette data. Der gives en beskrivelse af veje at vælge imellem, når data indberettes digitalt, mens der samtidig kan ske en differentiering i, hvem der kan modtage konkrete data. Endelig indeholder delrapport 1 en beskrivelse af, hvorledes et digitaliseret grønt regnskab kan godkendes af de enkelte aktører, herunder virksomhed og tilsynsmyndighed. I projektet har der været afholdt workshops af to omgange. Efter diskussion om en standardisering, udvikling af design (formatet for en standardiseret indberetning), opstilling af datamodel, udvikling af to prototyper og test heraf i betaversion er der gennemført en anden runde workshops/møde med fokus på diskussion af konsekvenserne for arbejdsgang mv. i virksomheder og hos tilsynsmyndigheder af et standardiseret indberetningsformat i et digitalt medie. Delrapport 1 samler konsekvenser for arbejdsgange mv. i virksomheder og hos tilsynsmyndigheder af et standardiseret indberetningsformat i et digitalt medie og oplister de konkluderende, væsentlige konsekvenser. 12

13 6 Resultater af testet design af portalløsning og af testet filindberetningsløsning (prototyperne) 6.1 Datamodel og prototyperne Resultatet af standardiseringsfasen i projektet, som er beskrevet i delrapport 1, var opstilling af et design for et indberetningsformat (en datamodel). I dette afsnit beskrives de elementer, som indgår i datamodellen. Formålet med datamodellen var at skabe et grundlag for udvikling af to prototyper; en portalløsning og en filindberetningsløsning. De to prototyper, der efterfølgende blev testet, bygger således på samme grundlæggende model. I sammenhæng med beskrivelsen af datamodellen defineres, hvilke elementer der indgår i de testede prototyper. Datamodel Prototypernes elementer Basisoplysninger X X Oplysninger om miljøforhold X (X) Opgørelsesmetode X X Ledelsens redegørelse X (X) EPER-listen i testversion X X Resultat af egenkontrol X Differentieret publicering på postniveau X (X) Væsentlighedskriterier X (X) Indeks ved præsentation X Summers på gruppeangivelse X (X) Udvidet opgørelsesmetode X Figur 2: Oversigt over datamodellens indhold og elementerne i prototyperne. Parenteserne betyder, at parameteren indgår i datamodellen, men kun har været testet i begrænset omfang Datamodellens indhold og elementerne i prototyperne Basisoplysninger Basisoplysningerne svarer til de krav, der stilles i 5 i bekendtgørelse om grønne regnskaber med tillæg af få basisoplysninger, der ofte ses medtaget som supplerende informationer, bl.a. i EPER. Basisoplysningerne omfatter virksomhedens navn og beliggenhed, CVR- og P-nummer, miljøtilsynsmyndighed, branchebetegnelse og listepunkt, hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter, miljøgodkendelser og spildevandstilladelse, dato for seneste revision af virksomhedens godkendelser, fremhævelse af væsentlige ressource- og miljømæssige parametre vedrørende aktiviteter, produktionsvolumen (optional), 13

14 antal af installationer (optional), antal produktionstimer p.a. (optional), antal medarbejdere (optional). Disse oplysninger indgår både i datamodellen og i prototyperne Oplysninger om miljøforhold Oplysninger om miljøforhold svarer modelmæssigt til de typer af miljøforhold, som følger af 7 i bekendtgørelsen om grønne regnskaber. I prototyperne er det alene forbrug af energi, vand og råvarer samt emissioner til luft og vand, som er medtaget. I prototypen er der indlagt både faste felter og frie felter. Som test er EPER-listens stoffer indlagt som faste felter i testversionen. På sigt vil det være PRTR-listen, som vil ligge som faste felter. Miljøstyrelsen skal udarbejde den endelige liste, der skal danne grundlag for de faste felter på basis af Miljøstyrelsens behov for data til intern og ekstern rapportering. I datamodellen er det muligt for brugerne i overensstemmelse med bekendtgørelsens 8 at angive sammenligningstal for de foregående fire år. Dette er ikke med i prototyperne, da det ville give testvirksomhederne ekstra arbejde uden egentlig værdi, da præsentation af dataene ikke er en del af projektet. Dette er årsagen til (X)-markeringen i figur Opgørelsesmetode Det er muligt at angive opgørelsesmetode som en parameter på de opgivne værdier. I datamodellen og prototyperne kan der vælges mellem: Målt, beregnet eller estimeret Ledelsens redegørelse Formålet med projektet var ikke primært rettet mod tekstafsnittene i det grønne regnskab. Ledelsens redegørelse svarende til informationskravet i bekendtgørelsens 6 blev alligevel testet med henblik på at få et mere fuldstændigt billede. I datamodellen kan redegørelsen angives samlet i et felt som fritekst eller som pdf-fil, der uploades. Det markeres ved indtastning, om redegørelsen er indeholdt med et automatisk ja/nej-felt. I en endelig portalløsning vil man kunne dele ledelsens redegørelse op i de delkomponenter, der er beskrevet i lovgivningen. Det vil sikre, at virksomhederne husker alt og giver mulighed for en automatisk kontrol af, at oplysningerne er til stede. Delkomponenterne er følgende afsnit: Ledelsens væsentlighedskriterier, miljøpolitik og væsentlige miljømål, resultater af miljøarbejdet, miljøkrav til leverandører, medarbejderinddragelse, arbejdsmiljømæssige risici, overtrædelse af vilkår, klager og afvigelser i forhold til forrige aflæggelse af grønt regnskab. 14

15 LOUS-listen I datamodellen og i prototyperne blev LOUS-listen indlagt som hjælpeliste. Stoffer, som en virksomhed anvender, kan hentes fra hjælpelisten, ligesom hjælpelisten kan anvendes som en tjekliste. Det, Miljøstyrelsen skal udarbejde, må være den eller de hjælpelister, der skal danne grundlag for de valgfrie felter i den endelige model. Listerne bør være så udtømmende som muligt Resultat af egenkontrol Resultat af egenkontrol kan i datamodellen angives i en række frie felter eller via et pdf-dokument. Dette er ikke med i prototypen kun som en mulighed i at vedhæfte en pdf-fil Differeret publicering på postniveau Det er i datamodellen muligt at angive, om og i hvilket omfang en datatype skal publiceres. Der kan vælges mellem: Kun offentlige miljøinstanser Kun offentlige instanser Branchestatistikker Fuld offentliggørelse. Forudsætningen for differentieret publicering er, at løsningen understøtter en brugerdifferentieret adgangskontrol til databasen. Dette er ikke muligt i prototyperne, da publiceringen ikke er en del af dette projekt, men funktionaliteten er medtaget i prototyperne for emissioner til luft og vand Væsentlighedskriterier I datamodellen er det muligt at angive en miljøparameters væsentlighed set med virksomhedens øjne. Data kan vurderes som: Uden betydning Mindre betydning Nogen betydning Væsentlig. I prototyperne er denne funktionalitet medtaget for emissioner til luft og vand Indeks ved præsentation I datamodellen kan angives med markering, at en værdi skal indekseres ved præsentation til andre end Miljøstyrelsen og tilsynsmyndighederne. Der skal da angives et indeksår og grundlag eller et beregnet indekstal. Men der skal altid oplyses om den reelle værdi. Dette er ikke medtaget i prototypen Summering på gruppeangivelse For en række af stofferne under EPER-listen og LOUS-listen kan der i datamodellen i dens version som testmodel angives med markering, at de ved præsentation til andre end Miljøstyrelsen og tilsynsmyndighederne alene skal kunne ses på gruppesumsniveau. I prototyperne er denne parameter medtaget for emissioner til luft og vand. 15

16 Det anbefales, at der til en endelig model udarbejdes en officiel gruppering eller et grupperingshierarki, da man sagtens kan forestille sig, at oplysningerne kan gruppers på flere måder og niveauer, hvilket der ikke er taget højde for i projektets prototyper. Det gør sig gældende både for data til faste felter og til frivillige felter Udvidet opgørelsesmetode I datamodellen er medtaget mulighed for udvidet opgørelsesmetode. Det betyder, at der under opgørelsesmetode kan refereres direkte til, hvilken metode der er brugt til at opgøre data (eksempelvis den ISO-standard, der er anvendt ved en måling). Denne funktion er ikke medtaget i prototypen Karakteristika ved prototypen af portalløsningen I afsnit og beskrives karakteristika ved de to prototyper og med hvilke funktionaliteter fem overordnede opgaver en digital løsning skal kunne løse. De fem opgaver er: Verifikation af bruger. Oprettelse og indtastning af et grønt regnskab. Upload af XML-fil, som er dannet via Excel-løsningen, og visning af disse data. Upload af andre dokumenter (fx pdf), som indeholder yderligere oplysninger, uanset hvilken registreringsmetode der er valgt. Eksport af data til eksternt system (her Miljøstyrelsens informationssystem) i veldefineret XML-format. I forbindelse med udformningen af de to prototyper er der taget hensyn til regnearkets og webportalens forskellige forcer. Det betyder, at de to løsninger ikke er fuldstændig identiske. Portalløsningen som indberetningsplatform har karakteristika, der særligt er rettet mod: Virksomheder, som bruger få ressourcer på grønne regnskaber. Virksomheder, der ikke i dag har oplysningerne til dannelse af grønt regnskab i andet system, hvorfra de ville kunne hentes. Virksomheder, der ikke benytter Microsoft Excel. 16

17 Login-siden Her udfylder virksomheden brugernavn og kodeord. Når en bruger er logget ind på web-siden, vises virksomhedsoplysninger for den virksomhed, brugeren er tilknyttet. Siden har en topmenu med følgende menupunkter: Virksomhed Dette link bringer brugeren til siden Virksomhedsoplysninger Indberetninger Dette link bringer brugeren til siden Indberetninger Log af Dette link bringer brugeren til at logge af. 17

18 Virksomhedsoplysninger Her har virksomheden mulighed for at rette i følgende oplysninger: CVR-nummer Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens branchekode. Når man trykker på gem, bliver oplysningerne gemt i en database. Indberetninger På denne side er det muligt at indlæse, slette, redigere eller tilføje indberetninger. En indberetning af et grønt regnskab er på indberetningssiden opdelt i fire undersider for indberetning af henholdsvis: Basisoplysninger (Indberetning Stamdata) Miljøforhold input (Indberetning Ressourcer) Miljøforhold output (Indberetning Stoffer) Upload (Indberetning Upload af filer). Undersiden Basisoplysninger vises, når indberetningssiden åbnes, mens de andre sider kan vises ved at klikke på de tilsvarende menupunkter øverst på siden. 18

19 Indberetning Basisoplysninger Denne side benyttes til indtastning af basisoplysninger i tekstfelter. 19

20 Miljøforhold input Denne side benyttes til at indtaste oplysninger om ressourceforbrug. På siden er der følgende muligheder: Tilføj ressource Sender brugeren til siden Indberetning - Ressourceforbrug Giver mulighed for at oprette en ny indberetning vedrørende et ressourceforbrug ved type og mængde. Rediger (ressource) Sender brugeren til siden Indberetning - Ressourceforbrug Giver mulighed for at redigere en eksisterende indberetning. Slet (ressource) Giver mulighed for at slette en eksisterende indberetning vedrørende et ressourceforbrug. NB. Prototypen advarer ikke brugeren, men sletter ressourcen uden varsel. Indberetning - Ressourceforbrug Under den enkelte valgte type af ressourceforbrug bliver brugeren til siden bedt om at indberette mængde, enhed og opgørelsesmetode. 20

21 Miljøforhold output Denne side benyttes til at indtaste oplysninger om udledninger af stoffer til luft og vand. På siden er der følgende muligheder: Tilføj Stof Sender brugeren til siden Indberetning - Emission Giver mulighed for at oprette en ny indberetning vedrørende en emissionstype og mængde. Rediger (Stof) Sender brugeren til siden Indberetning - Emission af stof Giver mulighed for at redigere en eksisterende indberetning. Slet (Stof) Giver mulighed for at slette en eksisterende indberetning vedrørende en stofudledning. NB. Prototypen advarer ikke brugeren, men sletter emissionen uden varsel. 21

22 Tilføj Stof På denne side er det muligt at tilføje et stof. For at tilføje eller erstatte et stof trykkes på knappen Slå op. Herefter bliver CAS-nr. og Stofnavn erstattet af to drop down -bokse. Den øverste drop down -boks indeholder de typer af stoffer, som er oprettet i prototypen. Dette giver mulighed for at holde listen af stoffer på en overskuelig længde. Bemærk, hvis der er udledninger både til vand og luft med forskellige parametre, skal de angives to gange. Når man har valgt, hvilken stoftype man vil angive, bliver listen med alle stoffer af den angivne type vist. Når man har valgt det ønskede stof, trykkes på OK (til højre for drop downs ). Herefter indsættes det valgte stof i henholdsvis rubrik for CAS-nr. og stof. Når man trykker på Slå op bliver Gem-knappen slået fra. Denne bliver slået til, i det øjeblik man trykker på OK. Prototypen forventer, at man udfylder alle de felter, som menuen indeholder. Under det enkelte valgte stof bliver brugeren til siden bedt om at indberette mængde, enhed, opgørelsesmetode, væsentlighedsniveau, publiceringskategori, og hvorvidt stoffet skal summeres på gruppe. 22

Digitalisering af grønne regnskaber

Digitalisering af grønne regnskaber Digitalisering af grønne regnskaber Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 28 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 1 - Standardisering

Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 1 - Standardisering Digitalisering af grønne regnskaber Delrapport 1 - Standardisering Birgitte Mogensen & Bo Adelholm PricewaterhouseCoopers Peter Grostøl Ciber Danmark Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 29 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab

Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab Hjælp til kvalitetsvurdering af miljødata i det grønne regnskab I henhold til BEK nr. 210 af 03/03/2010 skal tilsynsmyndigheden vurdere kvaliteten af miljødata i det grønne regnskab. I modsætning til den

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 10 Brugergrupper med differentierede rettigheder...14 11 Forbedret teksteditor...15. Nye features i Epos e-rekruttering ver. 1.

Indholdsfortegnelse. 10 Brugergrupper med differentierede rettigheder...14 11 Forbedret teksteditor...15. Nye features i Epos e-rekruttering ver. 1. Nye features i Epos e-rekruttering version 1.2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 2 Opdatering fra gammel til ny version...2 2.1 To scenarier for overgangen mellem gl. og ny løsning...3 2.1.1 Scenarie

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere