Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Familieudvalget kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune

2 Børne- og Familieudvalget Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar sept Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Børne- og Familieudvalget Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar sept / Jesper Brogaard Beslutningstema Genoptagelse af behandling af ungestrategi for Jammerbugt Kommune Fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Sagsbeskrivelse Ungestrategien i Jammerbugt Kommune er udarbejdet bl.a. efter drøftelse i en bred kreds af interessenter i et cafèmøde d. 13. marts 2012, på baggrund af et administrativt udkast, som var politisk godkendt af henholdsvis Børneog Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Der blev på Kommunalbestyrelsens temamøde d. 24. marts 2012 givet en status på udarbejdelse af strategien Det endelige udkast til ungestrategi blev herefter drøftet på fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget d. 16. maj På mødet blev det besluttet, at sende udkastet til høring hos relevante interessenter. De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag. Overordnet set er interessenterne positive stemt overfor udkastet. Flere af interessenterne har også fremsendt forslag til tilføjelser/ændringer. Det påpeges desuden, at der er et par faktuelle fejl som bør rettes. Notat som omhandler økonomiske potentialer ved, at investere i en ekstra indsats for ledige unge er desuden vedhæftet til inspiration i forhold til udvalgenes drøftelse af ungestrategi. Retsgrundlag Regeringens Ungepakke. Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Udkast til ungestrategi har været i høring hos relevante interessenter i perioden primo juni måned til ultimo juli måned, herunder Ungdomsråd Ungdomsskolen Folkeskoler

4 Børne- og Familieudvalget SSP Sprogcenter Ungdomsuddannelserne UU Øst Vest Produktionsskole PPR Kriminalforsorgen Børne- og familieforvaltning Beskæftigelsesforvaltning Sundheds- og socialforvaltning VUC Indstilling d. 16. maj 2012 SSB-Direktøren og BF-Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget: Drøfter udkast til ungestrategi og sender udkastet til høring hos ovennævnte interessenter. Beskæftigelsesudvalget den Fint oplæg til strategi, der er udarbejdet. Ungdomsstrategien sendes nu i høring frem til sommerferien m.h.p. godkendelse i begge udvalg og Kommunalbestyrelsen i august. Fraværende: Afbud Erik Ingerslev (F) Jens Jungersen (V) Indstilling d. 5. september 2012 SSB-Direktøren og BF-Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget: Beslutter hvilke tilpasninger der skal foretages i udkast til ungestrategi som følge af de indkomne høringssvar Drøfter de økonomiske potentialer der er ved at investere i en bedre indsats for unge ledige jf. det vedhæftede bilag. Bilag:

5 Børne- og Familieudvalget de ledige unge Høringssvar Ungeindsats Udkast ungestrategi april 12 Økonomiske potentialer Børne- og Familieudvalget, den Strategien sendes tilbage til forvaltningen med henblik på tilpasning i forhold til den politiske drøftelse og indarbejdelse af signalerne fra høringssvarene. Desuden ønskes i regi af direktørerne udarbejdet en konkret handleplan og bud på indsats, som er prioriteret i forhold til det videre arbejde.. Der er enighed om, at der ikke skal oprettes en ungeforvaltning. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Børne- og Familieudvalget Underskrifter Frank Østergaard (A) Henrik C. Pedersen (V) Inge Pedersen (A) Morten Klessen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Søren Brink (C) Torben Sørensen (V)

7 De ledige unge i Jammerbugt Kommune I graf 1 og 2 ses et overblik over antallet af unge ledige på henholdsvis kontanthjælp og dagpenge. Forvaltningen har ikke selv mulighed for at trække oplysninger om uddannelsesgrad. Dog viser en analyse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland, hvordan de unge ledige fordeler sig i forhold til uddannelsesgrad og uddannelsesegnethed. Analysen viser at 18% af de unge ledige har en uddannelse. De resterende 82% fordeler sig på unge ledige som er vurderet til at være uddannelsesegnede eller ej. Se yderligere i nedenstående graf Graf 1. Unge på kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate). Juni år år år Graf 2. Unge på dagpenge. Juni år år år

8 Graf 3. Unge dagpenge og kontanthjælpsmodtagere, fordelt efter uddannelse og uddannelsesegnethed % 14% 18% 20% Uddannede unge Udd. Egnede år Udd. Egnede år Ej. Udd. Egnede år Ej. Udd. Egnede år 13%

9 UU Vendsyssel Øst Vest Grønnegade sal 9700 Brønderslev Høringssvar fra UU til ungestrategi for Jammerbugt Kommune juli 2012 UU Vendsyssel Øst Vest har modtaget og gennemlæst det fremsendte udkast til ungestrategi for Jammerbugt Kommune og er som udgangspunkt meget positiv over for de tanker og visioner, der er i udkastet. Vejledningen i grundskolen bliver godt beskrevet i udkastet, hvorimod ungevejledningen og STUvejledningen er mangelfuldt beskrevet, hvilket vi har forsøgt at råde bod på samtidig med, at vi til sidst peger faktuelle fejl, som bør rettes. Beskrivelse af UU Vendsyssel Øst Vest: UU Vendsyssel Øst Vest er et 60 selskab, som ejes af Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Den øverste myndighed er en bestyrelse, som består af 4 politikere fra hver af de to kommuner. UU Vendsyssel Øst Vest beskæftiger 15 medarbejdere og en centerleder. Vejlederne arbejder i 2 selvstyrende teams 1 i hver kommune. Den enkelte vejleder arbejder med vejledning i grundskolen og følger den enkelte unge i ungevejledningen til det fyldte 18 år. Herefter overgår den enkelte unge til en ungevejleder, som arbejder med gruppen år. Der er to vejledere, som kun arbejder med STU-vejledning. Ungevejledningen over det 18. år samt STU-vejlederne arbejder ud fra 2 jobcentre, mens vejledningen i grundskolen og ungevejledning til det fyldte 18 år udgår fra vejledningskontorer på de enkelte overbygningsskoler. Vi har valgt en decentral vejledningsordning tæt på de vejledningssøgende, således at man har en nær og tæt kontakt til den enkelte vejledningssøgende, ligesom vi vægter højt, at man har et godt lokalt kendskab og deltager aktivt i samfundslivet i de enkelte områder. UU Vendsyssel Øst Vest arbejder, i henhold til LOV nr. 673 af 1. juli 2009 Bekendtgørelse af lov om vejledning og om uddannelse og erhverv, samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Ungevejledning: Ungevejleder for år er aktuelt placeret på Jobcentret i Brovst. Ungevejlederens målgruppe er alle unge fra år, som har folkeregisteradresse i Jammerbugt kommune. Af denne gruppe vil en del unge være tilknyttet Unge Center Jammerbugt (produktionsskolen) samt kommunale projekter, VUC mv.

10 Ungevejledningen vurderer, om unge med bopæl i kommunen, er målgruppe til produktionsskole og deltager desuden i elevgennemgangsmøder på Ungecenter Jammerbugt og på Næsbyhus produktionsskole. Ungevejlederen deltager sammen med en beskæftigelsesrådgiver fra Jobcenter i samtaler, hvor unge i UU s målgruppe ansøger om kontanthjælp. Ungevejlederen samarbejder med ungdomsuddannelserne og kontaktes vedr. frafaldstruede unge. I den forbindelse deltager ungevejlederen ofte i frafaldsmøder på ungdomsuddannelserne STU-vejledning: STU-vejleder for år er aktuelt placeret på Jobcentret i Brovst. Alle unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse selv med specialpædagogisk støtte, har et retskrav på en STU-uddannelse under forudsætning af visitationsudvalgets godkendelse. STU-vejlederens målgruppe er alle unge fra år, som har folkeregisteradresse i Jammerbugt kommune. Af denne gruppe er ca. 12 unge på STU-uddannelsen placeret på Unge Center Jammerbugt (produktionsskolen) Øvrige er placeret på skoler og institutioner i og uden for Jammerbugt kommune. STU-vejlederen har faglige samarbejdsrelationer med sagsbehandlere, fagfolk, ledere mv. på primært Brovst rådhus og Fjerritslev rådhus. Forslag til rettelser i udkastet: Rettelser er markeret med gul farve. Kommentarer er indskrevet med kursiv. Progressiv sammentænkning af vejledning og elevplaner Elevplaner er elevens, forældrenes og skolens værktøj til at sætte mål for elevens kommende arbejde med sin personlige og faglige udvikling. Elevplaner er skolens værktøj i henhold til Bekendtgørelse om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolenjævnfør 13 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, samt 2 d i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 1. juli 2009, hvori det fastsættes: 2. Formålet med elevplanen er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse, jf. folkeskolelovens 18, og derigennem forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev. 8. Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkelte elevs undervisnings- og vejledningsaktiviteter på 8. og 9. klassetrin. Stk. 2. Evalueringen af elevens undervisning i de enkelte fag inddrages i vejledningen med henblik på, at eleven modtager en vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der er afpasset efter elevens forudsætninger. 12. For elever på 10. klassetrin udgør uddannelsesplanen, jf. 11, det grundlæggende arbejdsredskab, hvorefter undervisningen tilrettelægges. Elevplaner og uddannelsesplaner er i dag ikke samkørt i et fælles elektronisk system, selv om UU-

11 vejledernes systemprogram UV-vej er forberedt til det, ligesom det er forberedt til at hente oplysninger fra Jobcenteret. Fra 6. klasse vurderes det om der skal iværksættes tidlig indsats. Det er vigtigt, at der er fokus på en tidlig indsats gennem hele skoleforløbet og ikke kun fra 6. klasse. UU-vejlederen kommer på banen fra 7. klasse, men kan indkaldes til møder tidligere i skoleforløbet. Dette kunne gøres ved indikatorer eller bekymring om senere manglende uddannelsesparathed. Sådanne indikatorer kan være; fagligt standpunkt, fravær, social, psykiske eller andre problemstillinger, som skolen eller forældre ser ved den unge. Fra 7./8. klasse introduceres ungdomsuddannelserne og E-vejledning for eleverne. I 7. klasse introduceres ungdomsuddannelserne og E-vejledning, og fra 8. klasse påbegyndes uddannelsesplanen. Afslutning: Vi ser i UU Vendsyssel Øst Vest frem til at blive aktør i udmøntningen af ungestrategien for Jammerbugt Kommune og vil meget gerne indgå i relevante arbejdsgrupper, idet vi anser det for meget vigtigt, at de implicerede medarbejdere får ejerskab for ungestrategien. For at dette skal kunne lade sig gøre forudsætter det involvering af de personalegrupper, som ungestrategien vedrører. Med venlig hilsen Eva Rytter Bestyrelsesformand UU Vendsyssel Øst vest Charlotte Hove Centerleder UU Vendsyssel Øst Vest

12 Hermed høringssvar fra MED-udvalget på Pandrup Skole angående Ungestrategi for Jammerbugt Kommune. MED-udvalget på Pandrup Skole bakker fuldt op om udkastet fra april Det tilsendte udkast kan vi bakke fuldt op om. Det er oplagt at kvalificere og koordinere indsatsen over for de unge. Den skitserede helhedstænkning er et meget positivt tiltag. Her fra PPR er der et par tekniske ændringer på side 2 og 5. PPR foretager pædagogisk-psykologisk vurdering jf. lov, bekendtgørelse og vejledning fra UVministeriet. Venlig hilsen Jesper Lykke Christensen Leder PPR Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev

13

14 Ørebrovej 128, 9690 Fjerritslev Tlf.: Høringssvar vedr. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune Skolebestyrelsen synes det er en god idé at udforme en ungestrategi for Jammerbugt Kommune. Vi har nogle enkelte kommentarer til udkastet, som vi håber der tages med i den endelige udgave. Der står i afsnittet side 2 vedr. Progressiv sammentænkning af vejledning og elevplaner, at det allerede fra 6.klasse vurderes om der skal iværksættes tidlig indsats. Spørgsmålet er hvem der skal tage initiativ til denne tidlige indsats, når børnene først fra 7.klasse får UU-vejledning(dette er praksis i Jammerbugt Kommune i dag). Egentlig synes vi, at der gennem hele skoleforløbet bør være fokus på de nævnte indikatorer. Vi finder i skolebestyrelsen det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem skoler og UU. At de unge får den rigtige vejledning, og at det eventuelle senere praktikforløb er relevant og meningsfyldt for den unge. Vi har personlige erfaringer med at unge sendes i praktikforløb, fordi så er den unge aktiveret, uden at der reflekteres over om det er meningsfyldt eller relevant. På vegne af skolebestyrelsen. Boudien Esther Westerhoek

15 Brovst Skole, den 24. juni 2012 Høringssvar vedr. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune Skolebestyrelsen for Brovst Skole har på sit møde den 21. juni 2012 drøftet Ungestrategi for Jammerbugt Kommune. Skolebestyrelsen synes, at ungestrategien indeholder en lang række positive tanker og handlinger, som knytter sig til indsatsen i forhold til, at få en større andel af de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolebestyrelsen finder det også positivt, at Jammerbugt Kommune allerede nu ligger over gennemsnittet i forhold til andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse indenfor 5 år efter 9. kl. Det må betyde, at skolerne i samarbejde med UU allerede nu gør et godt stykke arbejde, som naturligvis kan kvalificeres yderligere. I skolebestyrelsen var vi særligt optaget af, at elevplanen i langt højere grad skal være omdrejningspunktet for elevens læring og tanker om uddannelsesforløb. Det betyder at elevplanerne skal kvalificeres på skolerne, herunder også Brovst Skole. I denne sammenhæng finder vi det også rigtigt vigtigt, at den enkelte elevs mål og handleplaner operationaliseres således elever og forældre kan følge med i og understøtte udviklingen. Skolebestyrelsen finder det også interessant, at der i endnu højere grad skal sættes fokus på elevernes fremmøde/fravær, således vi bliver skarpere i forhold til, hvordan vi gør der betydningsfuldt for den enkelte elev at komme i skole. Skolebestyrelsen synes, som sagt, at Ungestrategien for Jammerbugt Kommune indeholder en lang række positive tanker og handlinger, men finder det også vigtigt, at den ses i sammenhæng med Jammerbugt Kommunes øvrige politiker, således der opleves en direkte sammenhæng. På skolebestyrelsens vegne Helle Harlund Skolebestyrelsesformand

16 Sundhedsplejens høringssvar til ungestrategi for Jammerbugt Kommune Flot relevant udkast, med gode klare mål og indsatsområder, men sundhedsplejen ser nogle punkter, hvor der kan være fordel i, at styrke tværfagligheden herunder mangler af skolesundhedsplejens faglighed og viden, der kan medvirke til en forbyggende helhedsindsats til gavn for ungestrategi indsatsen og målgruppen: Side 2, under pkt. Progressiv sammentænkning af vejledning og elevplaner. Fra 6.klasse vurderes... Relevante indikatorer i denne sammenhæng, kan være sundhedsplejens sundhedssamtale og screeningsundersøgelse af alle elever i 6.klasse, der har fokus på: trivsel, kost, søvn, motion, socialt kammerater, familien m.m. Side 3, 2 strofe. Der skal især være fokus på de elever.. Skolesundhedsplejersken kan/har både ifølge sundhedsloven og politiske beslutninger, samtaler med børn/unge, der har særlige behov, efter tilladelse fra forældrene/den unge kan tværfaglige samarbejdspartner indhente data og i tværfaglige fora, kan sundhedsplejersken bidrage med sin viden. (der kan f.eks indskrives: De PPR- og sundhedspleje- faglige papirer..) Side 6, under pkt. Aktører i ungeindsatsen i Jammerbugt Kommune. Vi mener, at Sundhedsplejen bør stå som en af aktørerne i ungeindsatsen på lige fod med de øvrige. Side 7, under pkt. Etablering af et koordinerende team eller ungeforvaltning. Sundhedsplejen anbefaler, at det kaldes et Koordinerende Ungeteam frem for Ungeforvaltning. Med en Ungeforvaltning, er der risiko for, at indsatsen kan blive til en lukket enhed, hvor et Koordinerende Ungeteam lægger op til tværfagligt samarbejde. Side 7, anden sidste linje Alle faggrupper skal være (sundhedsplejen mener, at her bør sundhedsplejen indskrives, da sundhedsplejen vil være relevant i sådan et koordinerende team / ungeforvaltning, med bl.a. sin viden fra den lovpligtige udskolingsundersøgelse, sundhedseksperimentarium og pædagogisk seksualundervisning i 8.klasse. Indsatserne bidrager med viden om helbred, sundhedsadfærd i relation til brug af tobak, alkohol og andre rusmidler, seksuel sundhed og vurdering af sociale kompetencer, relationer og netværk. Sundhedsplejen kan med denne baggrund bidrage med viden på både individ og gruppe niveau). Venlig hilsen På Sundhedsplejegruppens vegne Skolesundhedsplejerske Jette Hedegaard Krogh Ledende sundhedsplejerske Diane Aarestrup

17 Biersted skoles høringssvar til ungestrategi for Jammerbugt Kommune Høringssvar vedr. ungestrategi for Jammerbugt Kommune. Skolebestyrelsen har drøftet forslaget og kan tilslutte os strategien, som vi mener indeholder nogle gode visioner. Med venlig hilsen MajBritt Bonde Jensen Skolebestyrelsesformand Birgitte Johansen Skoleleder Høringssvar vedr. ungestrategi for Jammerbugt Kommune. Biersted Skoles MED har drøftet forslaget vedr. ungestrategi for Jammerbugt Kommune. Vi finder, at strategien indeholder nogle gode visioner og hilser fokus på de udsatte unge velkommen. Vi mener dog, at strategien indeholder nogle faktuelle fejl i forhold til praksis i dag. Vi savner baggrundsviden om, hvorledes strategien er blevet til, og hvem der har været med i processen. Med venlig hilsen Birgitte Johansen Formand for MED. Else Hermansen Næstformand for MED. Høringssvar til ungestrategi for Jammerbugt Kommune: Vedhæftet er nogle bemærkninger til ungestrategien i forhold til elev- uddannelsesplaner. Jeg har valgt at indsende dem, fordi jeg både er UU-vejleder (ca. 70% bskæftigelse) og lærer i overbygningen på Skovsgårdskolen (ca. 30% beskæftigelse). Jeg er derfor den eneste i Jammerbugt Kommune, som arbejder med begge planer og kan se en del problemer i det skrevne i forhold til virkelighedens verden. Dette har jeg prøvet at formulere, og så må I gøre med det, hvad I vil. Hvis det ønskes, vil jeg meget gerne uddybe det skrevne. Til teksten under overskriften Progressiv sammentænkning af vejledning og elevplaner har jeg følgende bemærkninger: Elevplaner er lærernes plan for den enkelte elev. Uddannelsesplaner er elevernes plan for deres uddannelse og fremtid. Hver elev skal fra 0.kl. 7. kl. have en elevplan til brug for løbende evaluering. Fra 2009 blev elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan samlet i en elev- og uddannelsesplan, men sådan er det ikke i virkeligheden. I Jammerbugt kommune er der ingen kobling mellem elevplanen og

18 uddannelsesplanen. Der findes et program udviklet af UV-Data til at koble de to planer, men det har Jammerbugt Kommune ikke ønsket at investere i. Det bliver i øvrigt meget svært at koble de to planer, for elevplanerne er meget forskellige fra skole til skole og derfor ikke et ensartet redskab. Planerne spænder fra et simpelt afkrydsningssystem til meget omfattende beskrivelser. Uddannelsesplanerne laves i Jammerbugt Kommune i UV Datas program: minuddannelse.net. Det er ønskeligt, at der bliver en sammentænkning af elevplanerne og uddannelsesplanerne, så måske det bør være en vision i Jammerbugt Kommune? Det kræver, at skolerne får en mere ensartet måde at lave elevplaner på, og dernæst at skolerne og UU begynder at tale sammen. Det er uforståeligt, hvordan man i sin tid i loven kobler de to planer uden at have en løsning på, hvordan det skal gøres i den virkelige verden. Derfor tror mange politikere i Folketinget, at de to planer i dag er en og samme plan, hvilket ikke er tilfældet. Det var nok værd at undersøge, om der er nogen kommuner, der har løst problemet og i så tilfælde hvordan. Mvh Helle Larsen UU-Vejleder UU Vendsyssel Øst Vest og lærer på Skovsgårdskolen Jammerbugt Kommune Fastnet: Arbejdsmobil:

19 Fjerritslev skole 9/ Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget / Beskæftigelsesudvalget Høringssvar i forhold til udkast til ungestrategi Skolebestyrelsen ved Fjerritslev Skole har på sit møde 12/ drøftet de udsendte udkast til ungestrategi for Jammerbugt Kommune. Skolebestyrelsen er meget positiv i forhold til såvel hensigten med ungestrategien som selve indholdet i denne. Skolebestyrelsen påpeger at forebyggelseselementet bør prioriteres, og at tidlig forebyggelse i forhold til de fleste udfordringer af alle involverede skal kunne opleves som værende et væsentligt aspekt. Skolebestyrelsen ønsker i forhold til frafald fra ungdomsuddannelserne at påpege det væsentlige i, at uddannelserne i højere grad tilpasses de unge - uden dog at gå på kompromisse med det faglige niveau. Det skal alle steder i systemet - fra folkeskole til ungdomsuddannelser sikres at der kan tages udgangspunkt i såvel teoretiske som praktiske aspekter og skabes mulighed for at begge forhold kan bruges i uddannelsen. Skolebestyrelsen mener således, at også Folkeskolen har en stor opgave i forhold til at udfordre alle elever - møde den enkelte elev, hvor hun er! Opmærksomhed mod fravær skal styrkes, da netop tilstedeværelsen er grundlaget for al videre læring. På det kommunale niveau anser skolebestyrelsen det for væsentligt, at der sker en øget koordineringer af de indsatser, forskellige forvaltninger og ressourcepersoner stiller op i forhold til den enkelte unge.

20 Vi skal bevæge os fra en flerfaglig indsat til en tværfaglig indsats! Venlig hilsen Anders Henriksen Skolebestyrelsesformand Elo Nielsen Skoleleder - sekretær

21 Ungestrategi for Jammerbugt Kommune udkast april 2012 Indledning Ungestrategien i Jammerbugt Kommune er udarbejdet i en længere proces med bl.a. drøftelse i en bred kreds af interessenter i et cafèmøde d. 13. marts 2012 på baggrund af et administrativt udkast, som var politisk godkendt af henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Der blev på Kommunalbestyrelsens temamøde d. 24. marts 2012 givet en status på udarbejdelse af strategien Dette udkast til Ungestrategi står nu for at blive drøftet på et fællesmøde mellem Børneog Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget d. 16. maj 2012, hvorefter der følger en høringsperiode. Herefter blev Jammerbugt Kommunes Ungestrategi politisk behandlet og vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. juni Baggrund og fakta Man kan som udgangspunkt konstatere at de fleste unge i Jammerbugt klarer sig godt i forhold til uddannelse og job, men på trods af alle de tiltag der er gjort for at få så mange unge som muligt til at gennemføre en uddannelse, så er der fortsat en forholdsvis stor gruppe der ikke (som minimum) gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er på landsplan ca. 95% der starter på en ungdomsuddannelse, men der er fortsat over 20% som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Regeringens mål er at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De fleste, som gennemfører en ungdomsuddannelse, gør det i de første 5-10 år efter 9. klasse. Men der er også nogle, som først uddanner sig sent. Derfor skal målsætningen om de 95% forstås som inden for 25 år efter 9. klasse. Det svarer til, at 73,85%. skal have gennemført en ungdomsuddannelse inden for 5 år efter 9. klasse. Det faktiske niveau ligger i disse år på ca. 65% på landsplan. 1 I Jammerbugt kommune var der i % som indenfor 5 år efter 9. klasse gennemførte en ungdomsuddannelse. Således var gennemførselsprocenten bedre end på landsplan men også knap 7% lavere end det opstillede måltal. Der er derfor en stor udfordringer i 1 Veje til Ungdomsuddannelse s. 13, SFI

22 forløbet af en ungdomsuddannelse, hvor der kan være brug for støtteforanstaltninger og eksempelvis etablering af lærepladser. Den økonomiske krise har som bekendt - medført at mange ufaglærte jobs er forsvundet i kommunen. Man må desuden formodes, at det fremadrettet er begrænset hvor mange ufaglærte jobs der oprettes i kommunen. Det rammer naturligvis også de unge, og især de unge som ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse. Derfor illustrerer ovenstående vigtigheden af, at så mange unge som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse, og forhåbentligt som følge heraf også yderligere uddannelse. Offentlig forsørgelse: Der er 672 unge som modtager offentlig forsørgelse i Jammerbugt Kommune, svarende til 2,7% af den erhvervsaktive befolkning i Kommunen. Heraf har 151 førtidspension som forsørgelsesgrundlag, svarende til 0,61% af den erhvervsaktive befolkning i Jammerbugt Kommune. På landsplan er procenterne henholdsvis 2,65 og 0,32. 2 Jammerbugt Kommune har stor bevidsthed om, at det er den samlede indsats, som medvirker til opnåelse af de ønskede resultater, og at denne indsats starter allerede i førskolealderen samt efterfølgende i det tidlige arbejde med Ungdomsuddannelsesvejledning. Progressiv sammentænkning af vejledning og elevplaner Elevplaner er elevens, forældrenes og skolens værktøj til at sætte mål for elevens kommende arbejde med sin personlige og faglige udvikling. Fra 6. klasse vurderes det om der skal iværksættes tidlig indsats. Dette gøres ved indikatorer eller bekymring om senere manglende uddannelsesparathed. Sådanne indikatorer kan være; fagligt standpunkt, fravær, social, psykiske eller andre problemstillinger, som skolen eller forældre ser ved den unge. Fra 7./8. klasse introduceres ungdomsuddannelserne og E-vejledning for eleverne. Der påbegyndes en uddannelsesplan, som med afsæt i elevplanen skal vise tendenser i elevens uddannelsestanker/ønsker. Elevplanen skal så vidt muligt støtte læringsproceser der vil gøre eleven i stand til at træffe foreløbige valg og faglige og personlig udvikling. - evt. vanskeligheder der kræver PPR udredning iværksættes -. Det er vigtigt, at inddrage PPR rettidigt og tidligt i forløbet. Forældre og elever introduceres for begrebet uddannelsesparathed, og overordnet for tilbuddene til de ikke uddannelsesparate. Skole og UU samarbejder om processen for eleverne, og udvalgte elever og forældre tilbydes vejledning. I 8. klasse udbredes introduktionen til ungdomsuddannelserne til at omfatte introkurser, 2 Den erhvervsaktive befolkning består af borgere mellem 16 og 66 år. Der er i alt borgere i gruppen i Jammerbugt Kommune. Egne beregninger pba. af Danmarks Statistik (2011) og jobindsats.dk (2011) 2

23 fælles introduktion til kurserne af skole og UU. Eleverne besøger minimum 2 ungdomsuddannelser. Skolen forbereder eleverne på kurserne og efterbehandler med eleverne efter introkurserne og efterbehandlingen sætter gang i arbejdet med at udarbejde elevplaner og den foreløbige uddannelsesplan og det foreløbige valg af ungdomsuddannelse. Forældre inddrages og elever der på nuværende tidspunkt vurderes til ikke at være uddannelsesparate får udarbejdet elevplaner med sigte på de af eleven opsatte mål. Skole, vejledere og forældre er opmærksomme på elevens arbejde med at nå målene og forholder sig til progressionen eller mangel på samme. Der skal især være fokus på de elever, der vurderes til ikke at være uddannelsesparate, eller hvor få ting kan spænde ben for processen, herunder individuelle samtaler med de elever, der har særlige behov. De PPR-papirer, der kræves til brug i ungdomsuddannelserne, påbegyndes, afsluttes og indsamles. I 9. klasse tilbydes eleverne brobygning på ungdomsuddannelse efter det valg de har foretaget ved den foreløbige uddannelsesplan i 8.klasse; i enkelte tilfælde praktik. Målet er en endelig afklaring. Elevplaner udarbejdes med fokus på at eleverne opnår de færdigheder, der kræves af dem for at kunne vurderes som uddannelsesparate. Ikkeuddannelsesparate elevplaner sætter nye mål med fokus på at afklaring af hvad der mangler og hvad der kan iværksættes for at opnå uddannelsesparatheden. Elever der vurderes til at være uddannelsesparate, men hvor det vurderes tvivlsomt om de vedbliver med at være dette, eller på anden vis vurderes til at være frafaldstruede, tildeles mentorstøtte. UU er tovholder for overgangen til ungdomsuddannelse og iværksættelse af de tilbud, der er behov for hos de ikke uddannelsesparate elever. Eleverne og forældrene ansvarliggøres og holdes fast i arbejdet. Ungdomsuddannelserne orienteres om unge med behov for særlig støtte, mens kommunen søger for dokumentation. Forvaltning og skolerne sørger for indsamling af oplysninger og de nødvendige samtykkeerklæringer. Ved skoleåret afslutning står eleven med en - af alle parter anerkendt anvendelig - uddannelsesplan og en viden om hvorledes den iværksættes, følges eller ændres. UU følger eleverne tæt fra uddannelsesvalget indtil påbegyndelse af ungdomsuddannelsen unge der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse opsøges straks, og der iværksættes nye tiltag og planer UU følger elever - der ikke var uddannelsesparate - over i kommunens tilbud og følger op på uddannelsesparathed. I Jammerbugt Kommunes Ungestrategi er det valgt at sætte fokus på indsatsen afgrænset til aldersgruppen fra år. 3

24 Ansvarsfordeling i forhold til alder Indtil de unge fylder 15 år har børne- og familieforvaltningen ansvaret for den unge. Når de unge er mellem 15 og 25 år har beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med UU ansvaret. Når den unge er fyldt 25 år har beskæftigelsesforvaltningen alene ansvaret for de unge. Overordnet målsætning For Jammerbugt Kommune gælder derfor, at der er tre overordnede mål i forhold til de unge: Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Færre unge skal modtage midlertidig offentlig forsørgelse Førtidspension og anden permanent forsørgelse til unge skal begrænses Vision Det er Jammerbugt Kommunes vision at: Ungeindsatsen er helhedsorienteret, prioriteret og koordineret så flere unge får en ungdomsuddannelse og færre unge modtager offentlig forsørgelse - 95% af alle unge skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse som kan medvirke til at gøre dem selvforsørgende. De unge der er uden uddannelse og som ikke er parate til uddannelse tilbydes straks aktivitet, der forbereder dem til uddannelse. At alle kommunens afdelinger ser det som en fælles opgave for alle parter i Jammerbugt Kommune at støtte de unge til at blive til uddannelsesparate. At Jammerbugt Kommune sikre en koordineret og tværfaglig indsats over for de unge, så flest mulige gennemfører en ungdomsuddannelse. At Jammerbugt Kommunes indsats tager udgangspunkt i de politiske beslutninger inden for Beskæftigelsesområdet samt Børne- og Familieområdet. Målgrupper: Unge mellem 15 og 17 år Unge mellem 15 og 17 år som ikke kommer i gang med ungdomsuddannelse inden de fylder 18 Unge mellem 18 og 30 år som har dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. Målgruppen kan desuden opdeles i 4 kategorier efter karakteristika og udfordringer: Unge mellem 18 og 25 år uden uddannelse og med uddannelsespålæg (match 1) Unge mellem 18 og 30 år med uddannelse klar til job eller videreuddannelse 4

25 (match 1) Unge mellem 18 og 30 år enten med eller uden uddannelse. Gruppen har problemer ud over ledighed (indsatsklare, match 2) Unge mellem 18 og 30 år som er midlertidigt passive (ikke i aktivitet, match 3) Overordnet set er målet for alle unge: At de afklares med hensyn til uddannelse, samt at der påbegyndes og gennemføres en uddannelse. Mål og indsatser Målet for Ungestrategien er at danne rammen om en helhedsorienteret, prioriteret og koordineret ungeindsats i Jammerbugt Kommune. Dette opnås ved, at der skabes et partnerskab på tværs af forvaltningerne samt UU med både en fælles begrebsforståelse samt viden om den samlede, tilgængelige tilbudsvifte i kommunen. I partnerskabet skal ligge en beskrivelse af handlingsprocedurer så man i de enkelte forvaltninger og UU ikke er i tvivl om ansvarsfordelingen i forhold til den nødvendige indsats for den enkelte unge. Den tværgående koordination skal på den måde understøtte den helhedsorienterede indsats overfor den enkelte unge. Konkrete mål: Inden 2013: Antallet af unge 15 til 19-årige i uddannelse skal hæves Antallet af unge årige på kontanthjælp skal reduceres Det årlige frafald fra ungdomsuddannelserne for de årige skal reduceres Når eleverne forlader folkeskolen skal der være en afklaret Uddannelsesplan for alle med vurdering af uddannelsesparathed. At kommunen har et katalog af tilbud til unge der er vurderet ikke uddannelsesparate Indsatser For alle unge mellem 15 og 17 år, som ikke er i gang med en uddannelse, udarbejder UU en uddannelsesplan i samarbejde med den unge og forældrene. Uddannelsesplanen skal indeholde uddannelsesfremmende aktiviteter. Uddannelse af vejledere og lærere i grundskolen med viden om uddannelsesparathed. Udvikling af kommunernes uddannelsesfremmende (og undervisningsbaserede) aktiviteter til unge uden uddannelse, fx. ungdomsskole- og produktionsskoletilbud, VUC mv. Forsøg med enkeltmandstræning og personlig indslusning på arbejdsmarkedet 5

26 (Job med Uddannelsesperspektiv) i samarbejde mellem UU, børne- og familieforvaltning, Jobcenter, arbejdsmarkedet m.fl. (De nævnte team) Fokus på uddannelsesfremmede familier Etablering af forældrekurser Fokus på unge med anden etnisk herkomst end dansk herunder også to sprogede rigsfælleskabsdanske folkeslag. Særligt fokus på unge, som har udstået en fængselsstraf For unge under 19 år etableres strakstilbud i form af brobygning og praktik i et samarbejde mellem UU, Jobcenter, produktionsskolerne og arbejdsmarkedet. For unge som har risiko for at falde fra en ungdomsuddannelse, etableres eventuelt: 1. en genplacering via omvalg, (ekstra vejledning/ afklaring) et midlertidig "helle" på en produktionsskole tilbud om SP- støtte, mentorordning til skole-, uddannelses- og fritidsdel, pædagogisk/psykologisk udredning, hjælp til praktikplads, hjælp til at finde bolig, støtte/behandling i forbindelse med afvænning, Aktører i ungeindsatsen i Jammerbugt Kommune Ungdomsråd Ungdomsskolen Folkeskoler SSP Sprogcenter Ungdomsuddannelserne UU Øst Vest Produktionsskole Jobstart PPR Kriminalforsorgen Børne- og familieforvaltning Beskæftigelsesforvaltning Sundheds- og socialforvaltning VUC 6

27 Handleplan: Generelt tidlig og forebyggende indsats o Fravær / fremmøde: Der skal være fokus på fravær og fremmøde, for det er den væsentligste årsag til, at de unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Hvis deres fravær er for stort, har det ofte været det gennem hele skoleforløbet. Fokus bør være på fremmøde i stedet for fravær. o Meget mere fokus på gråzone unge her kan vi redde mange flere ved en tidligere indsats. Vigtigheden af at skabe relationer sikring af overlevering fra sted til sted, uddannelse til uddannelse, mentorordning mv. Etablering af fritidsjobformidling, der er et projekt som ungdomsskolen arbejder på. Ved at passe et fritidsjob lærer de unge at møde til tiden, at tage et ansvar m.m. det vil have en positiv afsmittende virkning ind i skole- / uddannelsessystemet. Vigtigt at bearbejder fiaskoer og skabe nye succeser hos de unge. Bruge de mange tilbud, der allerede findes, i stedet for at de bare får udbetalt deres kontanthjælp (yde for at nyde). 7

28 o o o Fokus på de unges misbrug, især hashen. Synliggørelse af hvilke tilbudsmuligheder der findes for hjælp. Vigtigt at fasthold SSP strategien med synlig forebyggelse. Langsigtet strategi: dem der kommer i morgen Kortsigtet strategi: dem vi har i dag o o o o o o Etablering af et koordinerende team eller ungeforvaltning Der bør udarbejdes et kommissorium for ideen om et koordinerende team, Ungeforvaltning, såfremt at ideen nyder fremme, og herunder en afklaring af hvilke opgaver, der skal løses her. Etablering af kommunalt beredskab/ taskforce til unge psyko/sociale problemstillinger. Alle faggrupper skal være repræsenteret i et ungeteam (PPR UU Jobcenter sagsbehandler mv.) og med mindst én person fra hver faggruppe. Der er for langt imellem tilbuddene for de unge (logistikken / transportmuligheder / de unge skal flytte sig fra by til by for at opleve sammenhænge) Ønske om centralisering og samling af områder Etablering af et fælles kraftcenter indenfor forebyggelse, jobcenter, socialrådgivere m.m. ressourcepersoner samme sted. Alle unge fra 15 år og opefter kan mødes der, og de unge skal selv kunne henvende sig. Meningen er også, at fagpersoner kan henvende sig med problematikker, de gerne vil have drøftet eller hjælp til at løse. Produktionsskolen kunne være det fysiske sted, hvor ungeteamet holdt til. Det tværfaglige team skal tage sig af de svageste unge og unge med problemer. o o o Mulighed for rådgivning og vejledning Synliggørelse af ressourcepersoner i de forskellige lokalområder. Hvem er det man som ung eller forældre m.fl. kan gå til, hvor kan der findes hjælp, støtte, vejledning og i det hele taget vise tilgængeligheden af ressourcepersonerne Bedre og tydelig koordinerende indsats på tværs af de kommunale forvaltninger, skoler, uddannelsessteder m.m. Generel indsats for de årige: o Samle indsatsen omkring de unge i Jammerbugt kommunes 8

29 Produktionsskole, som med fordel kan omdøbes til Ungecenteret, da der i ordet Produktionsskole ligger mange fordomme og lidt dårligt ry. Målet er, at den unge kun skal møde et sted, hvor der så er uddannet fag personale, herunder socialrådgivere, uu-vejledere, socialpædagoger, lærer osv. Der kan således tages stilling til indsatsen omkring den unge på tværs af faggrupper. o Følgende tilbud kunne med fordel samles i Ungecentret : Produktionsskolen Parkour forløbet (EU projektet) VUC Oprettelse af et erhvervsrettet tilbud med EUC-Nord for ikke uddannelsesparate unge EGU STU o Indgangen til Ungecentret: Et 4 ugers forløb, hvor der efterfølgende blive taget stilling til indsatsen for den unge. o Der bør udarbejdes en plan, som følger barnet, den unge og ikke som nu, hvor der laves elevplaner af lærerne i folkeskolen, uddannelsesplaner laves af de unge i samarbejde med UU, på jobcenteret laves en jobplan, og sagsbehandlerne udarbejder handleplaner. Planen bør indeholde højst 5 områder, som bliver beskrevet fx kompetencer, netværk, uddannelse, økonomi eller andet. Alt kan skrives ind løbende. Vi ved ikke, om det er muligt inden for gældende lovgivning, men ellers må der kunne iværksættes en forsøgsordning. Uddannelse o etablering af en række af tilbud til unge ikke uddannelsesparate o o o etablering af 10. klasses ordninger; 20/20 modeller med ungdomsuddannelser effektivt samarbejde mellem myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, så den unge hurtigst muligt kommer i gang med uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv Etablering af flere fritidstilbud efter skoletid, der er lokalt forankret, fx ungdomscaféer, aktiviteter, sted med voksne, der vil de unge etc. 9

30 o o o o o en rød tråd i de krav og muligheder, der stilles til de unge at de unge mødes af medarbejdere, der er engagerede og fagligt dygtige reducere overgangsproblemerne for de unge: år, ledig/arbejde, ledig/uddannelse, produktionsskole/uddannelse, grundskole/uddannelse målrette indsatsen mod de børn og unge, som kan have særligt svært ved at gennemføre en uddannelse. Involvering af forældrene; forældrekontakt og dialogen I målgruppen årige samt årige er der pt. flygtninge/udlændinge, som har boet kort tid i Danmark, som ikke har været i integrationsperioden og er på kontanthjælp. De unge har ikke fået en kompetencegivende uddannelse eller er ikke uddannelses parate. Følgende tiltag kunne være relevante for målgruppen: o o Oprettelse af et uddannelsestilbud via Domino med EUC Nord. Oprettelse af et erhvervsrettet tilbud på EUC Nord. I Målgruppen årige, findes en gråzone af sager, hvor de unge har massive sociale problemer, men der nødvendigvis ikke har været den store kontakt med det offentlige system. Følgende tiltag kunne være relevante: Udvidelse af samarbejdet på tværs af faggrupper. Inddrage UU, Jobcenter medarbejdere, PPR, familieafdelingen, gademedarbejderne, de eksisterende netværksmøder etc. Vigtigt at bryde den sociale arv ved: o Botræningstilbud o Motivationsarbejde. o Vigtigheden af tydelige og betydende voksne, der er nærværende. Nære voksne, der tager de unge og opgaven alvorlig, skabe helhed og sammenhænge. Hurtig og effektiv handling Kontrakt/aftaler med ungdomsuddannelser i regionen Uddannelsesplaner - uddannelsespålæg Nedennævnte procedure er gældende for ungeindsatsen for de årige unge som 10

31 ikke er i gang med en uddannelse, eller som ikke er i ordinær beskæftigelse med minimum 18 timer pr. uge. Senest 5 arbejdsdage efter at UU bliver bekendt med en at ung i målgruppen ikke følger en uddannelsesplan indkaldes den unge til samtale. UU vurderer i forbindelse hermed den unges uddannelsesparathed, og indenfor en måned udarbejder UU en uddannelsesplan i samarbejde med den unge. Der er nedsat et Visitationsudvalg bestående af Teamleder for Match 2-3 kontanthjælp, Teamleder for Jobbutikken (match 1), en repræsentant for Børne- Familierådgivningen samt en repræsentant fra UU. Som nævnt har UU har ansvaret for udarbejdelse af uddannelsesplanen sammen med den unge og i samråd med dennes forældre. Undervejs vil der være mulighed for at sparre med Visitationsudvalget i forhold til eventuelle behov for kombination af et beskæftigelsesrettet forløb, herunder brugen af hele værktøjsviften under Beskæftigelseslovgivningen (fx mentorordning, praktik) og andre modnende aktiviteter (vejledning og opkvalificering). Dette sker henblik på sikring af gennemførelse af uddannelsesplanen. Det vil samtidig være muligt at benytte sig af sparring med PPR, hvis det skønnes relevant. Produktionsskolerne, VUC og Erhvervsskolerne er oplagte samarbejdspartnere i forhold til gennemførelse af planen. Ungeydelsen kan under særlige omstændigheder udbetales til den unge selv, hvis eksempelvis forældrene ikke vil samarbejde om udarbejdelse af den unges uddannelsesplan. Ungeydelsen kan under visse omstændigheder også bortfalde. Det kan eksempelvis ske, hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan, og dermed ikke reelt er i uddannelse eller arbejde. Visitationsudvalget vurderer hvorvidt der skal sanktioneres i forhold til ungeydelsen, og i hvilke tilfælde det skønnes at kunne anvendes som en motiverende faktor. Det vil altid være en individuel vurdering, hvorvidt denne sanktionsmulighed tages i anvendelse. I tilfælde hvor den unge deltager i virksomhedsrettede aktiviteter, vil der være mulighed for at bevilge op til kr ,- pr mdr. til imødegåelse af anslåede udgifter ved deltagelse i aktivering. Visitationsudvalget har beslutningskompetencen og ansvaret for godkendelse af den endelige uddannelsesplan. STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Unge der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse tilbydes STU-forløbet. Unge som er i STU målgruppen deltager i 11

32 mange forskellige uddannelsesforløb. Tilbud gives efter individuel vurdering og behov. Der er nedsat et visitationsudvalg, der er ansvarligt for, at vurdere om konkrete borgere er i målgruppen, samt visitere borgere i målgruppen til relevante STU tilbud. Udvalget består af teamleder for match 2-3 i jobcenter, teamleder for voksen-handicap i socialforvaltning og pædagogisk konsulent fra børne- og familieforvaltningen. Det er UUs kompetence, at indstille konkrete borgere til STU forløb. 12

33 2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge Jammerbugt Kommune

34 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING UNGE LEDIGE MED EN UDDANNELSE UNGE LEDIGE MED UDDANNELSESPOTENTIALE UNGE LEDIGE UDEN UMIDDELBART UDDANNELSESPOTENTIALE Baggrund og formål Beskæftigelsesregion Nordjylland har bedt mploy om at belyse kommunernes økonomiske potentialer for at investere i beskæftigelsesindsatsen for at opnå bedre resultater på beskæftigelsesområdet. Det er aftalt, at kommunernes muligheder for at investere i beskæftigelsesindsatsen belyses i to faser. I den første fase ses der på de økonomiske potentialer for kommunerne i at investere i en bedre indsats for de unge ledige. I anden fase ses der på de økonomiske potentialer i at investere i at begrænse tilgangen til førtidspension. I dette notat ses der på kommunernes økonomiske potentialer ved at investere i de unge ledige. Der er i notatet fokus på de ledige unge på dagpenge og kontanthjælp i match 1 og 2. De unge på kontanthjælp match 3 er en vigtig gruppe og vil indgå i fase 2 i notatet om tilgangen til førtidspension. Datagrundlag Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Thisted og Brønderslev Kommuner, Beskæftigelsesregion Nordjylland og mploy, som har foretaget beregninger for de marginale kommunale nettoudgifter ved, at forskellige ungetyper er på kontanthjælp/dagpenge i stedet for i beskæftigelse eller uddannelse. Det er arbejdsgruppens arbejde og beregninger, der ligger til grund for de nævnte beregninger og opgørelser i nærværende notat. Der henvises i øvrigt til et teknisk baggrundsnotat, som indeholder yderligere beskrivelse af beregningsmetode, antagelser og forudsætninger.

35 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 Ufaglærte år Uddannede år Ufaglærte år Uddannede år 1. Indledning og sammenfatning Ungeledigheden er steget og mange unge ledige har ikke en uddannelse De seneste års lavkonjunktur har ført til en kraftig stigning i ungeledigheden og betydet flere unge i offentlig forsørgelse. I Jammerbugt modtager 9 pct. af alle unge offentlig forsørgelse det betyder, at der er omkring 470 unge på kontanthjælp eller dagpenge. Det er mere end en fordobling siden 2008, jf. figur 1.1. Figur 1.1: Antallet af dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i alderen år fra 2006 til jan i Jammerbugt Personer Personer Figur 1.2: Antallet af unge ledige med og uden uddannelse fordelt på alder og ydelse i Jammerbugt i januar 2012 Personer Personer Kontanthjælp match 3 Kontanthjælp match 2 Kontanthjælp match 1 Dagpenge Kilde: Jobindsats.dk Dagpenge Kontanthjælp match 1 Kontanthjælp match 2 Kontanthjælp match 3 Kilde: Danmarks Statistiks forskningsservice (DREAM og uddannelsesregistre), jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Uddannelsesoplysninger er fra okt Det betyder, at der kan være flere med uddannelse, end der fremgår af figuren. Omkring 80 pct. af de unge på kontanthjælp eller dagpenge i Jammerbugt har ikke en uddannelse, jf. figur 1.2., og samtidig er antallet af unge langvarigt ledige steget i de senere år. Manglende uddannelse og længerevarende ledighedsperioder er medvirkende til at øge den enkeltes risiko for social marginalisering og for ikke at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet på sigt. Ungeledigheden og flere unge i langvarig offentlig forsørgelse er derfor en stor indsatsmæssig og økonomisk udfordring for den enkelte kommune. Økonomisk betyder en høj ungeledighed, øgede udgifter til overførselsudgifter, tabte kommunale indtægter, som følge af et formindsket skattegrundlag samt et øget træk på andre indkomstrelaterede følgeudgifter. Der vil derfor være udsigt til en forværring af de nordjyske kommuners økonomi i de kommende år, såfremt det ikke lykkes at reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse. Gevinsten for kommunen ved at flytte en ung til job eller uddannelse er mellem kr. årligt Der kan frigøres betydelige økonomiske ressourcer ved at flytte unge ledige fra kontanthjælp eller dagpenge over i uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Det gælder de 2

36 ressourcestærke unge, som allerede har en uddannelse og som skal i job. Det gælder også de unge uden uddannelse, der har forudsætningerne for at tage en uddannelse, men som ikke er kommet i gang. Og endeligt gælder det de mindre ressourcestærke unge, hvor en del vil kunne tage en uddannelse med den rette støtte og indsats evt. både før og under uddannelsesforløbet. De gennemsnitlige kommunale nettoudgifter til en ung på kontanthjælp eller dagpenge er beregnet til mellem kr., jf. figur 1.3. Nettoudgifterne er udregnet for fem ungetyper, der har forskellige ressourcer og karakteristika, som har betydning for kommunens marginale indtægter og udgifter knyttet til den unge. Figur 1.3: Årlige gennemsnitlige nettoudgifter til fem ungetyper i offentligt forsørgelse 1000 kr Uddannet Ufaglært (dp) Ufaglært (kth) Debutant Forsørger (kth) 1000 kr Kilde: Arbejdsgruppen og egne beregninger. Jf. i øvrigt teknisk baggrundsnotat om økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Nordjylland. Anm.: Type 1: Uddannet, Type 2: Ufaglært (dp), Type 3: ufaglært (kth)., Type 4: Debutant, Type 5:Forsørger (kth) Figur 1.4: Årlig gevinst ved at flytte de fem ungetyper over i hhv. ordinær beskæftigelse eller uddannelse (med elevløn) 1000 kr Uddannet Ufaglært (dp) Beskæftigelse Ufaglært (kth) Debutant Uddannelse - elev Forsørger (kth) 1000 kr Kilde: Arbejdsgruppen og egne beregninger. Jf. i øvrigt teknisk baggrundsnotat om økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Nordjylland. Anm.: Type 1: Uddannet, Type 2: Ufaglært (dp), Type 3: ufaglært (kth)., Type 4: Debutant, Type 5:Forsørger (kth) Den kommunale økonomi kan forbedres væsentligt, hvis det lykkes at bringe de unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere videre i uddannelse og efterfølgende job, jf. figur 1.4. For hver af ungetyperne er der i gennemsnit en årlig gevinst på kr. ved, at den unge er i beskæftigelse eller uddannelse frem for på dagpenge eller kontanthjælp. Stor økonomisk gevinst ved at få 10 pct. flere unge i uddannelse eller job Der er beregnet følgende økonomiske gevinster ved, at Jammerbugt Kommune forbedrer resultaterne i ungeindsats med 10 pct. for tre grupper af unge, jf. figur 1.5: For de unge med uddannelse, som udgør 18 pct. af ungegruppen, er der mulighed for at opnå en forbedret kommunal økonomi på op til 1,2 mio. kr. ved at forbedre resultaterne med 10 pct. 3

37 For de unge med uddannelsespotentiale, som udgør 33 pct. af ungegruppen, er der mulighed for at opnå en forbedret kommunal økonomi på op til 1,7 mio. kr. ved at forbedre resultaterne med 10 pct. For de svagere unge, som ikke umiddelbart har uddannelsespotentiale, og som udgør 43 pct. af ungegruppen, er der mulighed for at opnå en forbedret kommunal økonomi på op til 2,1 mio. kr. ved at forbedre resultaterne med 10 pct. Figur 1.5: Potentielle nettogevinster ved at forbedre resultaterne for tre grupper af unge ledige med 10 pct. i Jammerbugt 43% (1,6-2,1 mio kr.) 6% Uddannede 18% (0,8-1,2 mio kr.) 33% (1,3-1,7 mio kr.) Uddannelsespotentiale Ikke umiddelbart uddannelsespotentiale Kontanthjælp match 3 Kilde: Danmarks Statistiks forskningsservice (DREAM og uddannelsesregistre), jobindsats.dk, arbejdsgruppen og egne beregninger. Det skal bemærkes, at en del af den økonomiske gevinst vil bestå af direkte kommunale merindtægter eller mindre udgifter, og en anden del vil være i form af frigørelse af medarbejderressourcer i jobcentret til andre opgaver. Det vil ofte være nødvendigt at investere i indsatsen for at opnå de økonomiske gevinster Som inspiration til kommunens overvejelser om en investering i indsatsen for de unge ledige, beskrives nedenfor tre eksempler på mulige investeringer. I eksemplerne er investeringerne holdt inden for rammerne af den økonomiske gevinst, som 10 pct. forbedrede resultater medfører, jf. figur 1.6. Figur 1.6: Proces om investering i ungeindsatsen Investering Øget indsats 10 pct.bedre resultater Økonomisk gevinst 1. Investering i unge ledige med uddannelse Jammerbugt Kommune har pt. 86 unge fuldtidsledige med uddannelse. Lykkes det at flytte 10 pct. af de unge med uddannelse fra ledighed til job, er der en økonomisk gevinst for kommunen på 1,2 mio. kr. årligt. Set over en 3-års periode giver det en potentiel gevinst på 3,7 mio. kr. Lykkes det derimod at skaffe 30 pct. af de unge med uddannelse i job, er der en gevinst på 3,7 mio. kr. årligt eller 11 mio. kr. over en 3-års periode. Gevinsten opstår ved, at kommunen sparer udgifter til offentlig forsørgelse, indsatser, følgeudgifter og administration til de unge, samt at kommunen får en øget skatteindtægt, når de unge i job får en øget indkomst. 4

38 Investeringseksempel for unge ledige med uddannelse En investering i en styrket indsats kan eksempelvis bestå i at ansætte flere virksomhedskonsulenter i kommunen, der kan medvirke til at skaffe job til de unge med uddannelse. Alternativt kan virksomhedskonsulenterne medvirke til at skaffe flere private løntilskudspladser, der erfaringsmæssigt giver gode jobeffekter. For Jammerbugt Kommune kan følgende investeringseksempel indgå i overvejelserne om en fremtidig investering: Investeringseksemplet indebærer at: Kommunen ansætter 2 nye virksomhedskonsulenter. Det giver en merudgift på ca. 0,9 mio. kr. årligt. De to virksomhedskonsulenter flytter ca. 10 pct. af de unge med uddannelse over i ordinært job. Det giver en årlig gevinst på 1,2 mio. kr. Kommunen opnår netto en forbedret økonomi på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Anm.: Investeringseksemplet for unge ledige med uddannelse er beregnet med udgangspunkt i ungetype 1 (en uddannet ledig) 2. Investering i unge med uddannelsespotentiale Jammerbugt Kommune har 157 unge fuldtidsledige med uddannelsespotentiale. Lykkes det at flytte 10 pct. af de unge uden uddannelse men med forudsætninger for at tage en uddannelse fra ledighed over i en uddannelse, er der en økonomisk gevinst for kommunen på 1,7 mio. kr. årligt. Set over en 3-års periode giver det en potentiel gevinst på 5,1 mio. kr. Lykkes det at skaffe 30 pct. af de unge med uddannelsespotentiale i uddannelse, er der en gevinst på 5,1 mio. kr. årligt eller ca. 15,3 mio. kr. over en 3-års periode. Gevinsten opstår ved, at kommunen sparer udgifter til offentlig forsørgelse, indsatser, følgeudgifter og administration til de unge, samt at kommunen får en øget skatteindtægt, når de unge i uddannelse med elevløn får en øget indkomst. Investeringseksempel for unge med uddannelsespotentiale En investering i en styrket indsats kan eksempelvis bestå i at ansætte flere ungekonsulenter i kommunen, der kan medvirke til, at de unge opnår overblik over deres uddannelsesmuligheder. Alternativt kan investeringen bestå af mentorer, der kan understøtte den unge i overgangen fra ledighed til uddannelse og fastholdelse i uddannelsesforløbet. For Jammerbugt Kommune kan følgende investeringseksempel indgå i overvejelserne om en fremtidig investering: Investeringseksemplet indebærer at: Kommunen indgår aftaler med 2 nye professionelle mentorer, der kan understøtte overgangen til uddannelse. Det giver en merudgift efter refusion på ca. 0,7 mio. kr. årligt. De to mentorer understøtter og fastholder ca. 10 pct. af de unge uden uddannelse i en uddannelse med elevløn. Det giver en årlig gevinst på 1,7 mio. kr. Kommunen opnår netto en forbedret økonomi på ca. 1,0 mio. kr. årligt. Anm.: Investeringseksemplet for unge ledige med uddannelsespotentiale er beregnet med udgangspunkt i ungetype 2 (en dimittend) og ungetype 3 (ufaglært ledig (kth)) 5

39 3. Investering i unge uden umiddelbart uddannelsespotentiale Jammerbugt Kommune har 200 unge fuldtidsledige uden umiddelbart uddannelsespotentiale. Lykkes det at give en indsats, så disse unge opnår forudsætninger for at tage en uddannelse og herefter flytte 10 pct. af disse unge fra ledighed over i en uddannelse, er der en økonomisk gevinst for kommunen på 2,1 mio. kr. årligt. Set over en 3-års periode giver det en potentiel gevinst på 6,3 mio. kr. Gevinsten opstår ved, at kommunen sparer udgifter til offentlig forsørgelse, indsatser, følgeudgifter og administration til de unge, samt at kommunen får en øget skatteindtægt, når de unge i uddannelse med elevløn får en øget indkomst. Investering i unge uden umiddelbart uddannelsespotentiale En investering i en styrket indsats kan eksempelvis bestå i at ansætte flere ungekonsulenter i kommunen, der kan medvirke til, at de unge opnår overblik over deres uddannelsesmuligheder. Alternativt kan investeringen bestå af mentorer, der kan understøtte den unge i overgangen fra ledighed til uddannelse og fastholdelse i uddannelsesforløbet. For Jammerbugt Kommune kan følgende investeringseksempel indgå i overvejelserne om en fremtidig investering: Investeringen indebærer at: Kommunen ansætter 1 ny ungekonsulent og 2 mentorer, der kan give de unge et uddannelsesperspektiv og senere understøtter overgang til uddannelse. Kommunen køber derudover FVU forløb for at øge den enkeltes kompetencer og forberede de unge på uddannelse. Det giver en merudgift efter refusion på ca. 1,2 mio. kr. årligt. De to mentorer understøtter og fastholder ca. 10 pct. af disse unge uden uddannelse i en uddannelse med elevløn. Det giver en årlig gevinst på 2,1 mio. kr. Kommunen opnår netto en forbedret økonomi på ca. 0,9 mio. kr. årligt. Anm.: Investeringseksemplet for unge ledige uden umiddelbart uddannelsespotentiale er beregnet med udgangspunkt i ungetype 3 (en ufaglært (kth) ledig) og ungetype 4 (en debutant (kth)) 6

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

17½ års samarbejde i Aarhus

17½ års samarbejde i Aarhus 17½ års samarbejde i Aarhus Vi er en stor kommune vi kan ikke bo sammen, så vi må formalisere overgangene. I Jobcentret har vi samlet indsatserne for de unge under 30 år. Organisationsdiagram Jobcenter

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med. Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det

Læs mere

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem 03.09 1 9. Procesplan for samling

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SYDDANMARK. Ungeindsatsen i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark

SYDDANMARK. Ungeindsatsen i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Ungeindsatsen i Syddanmark Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark - Ressourcer, barrierer, indsats og resultater Forord Beskæftigelsesministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Ungeindsatsen i Middelfart BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark

Ungeindsatsen i Middelfart BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Ungeindsatsen i Middelfart Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark - Ressourcer, barrierer, indsats og resultater 1 Forord Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere