Rapport fra udvalget vedrørende værdiansættelse af udlån og kapitaldækning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra udvalget vedrørende værdiansættelse af udlån og kapitaldækning."

Transkript

1 Rapport fra udvalget vedrørende værdiansættelse af udlån og kapitaldækning. FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax CVR-nr Finanstilsynet nedsatte i februar 2003 Udvalg om Vurdering af Værdiansættelse af Udlån og Kapitaldækning i Kreditinstitutter, der hermed afgiver sin rapport. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Baggrunden for udvalgets nedsættelse var følgende. EU-forordning nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder pålægger børsnoterede virksomheder fra 1. januar 2005 at anvende såkaldte IFRS (internationale finansielle rapporteringsstandarder) i deres koncernregnskaber. I forlængelse af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed af 7. juni 2001 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge konsekvenserne af overgang til IFRSprincipperne for værdiansættelse af udlån, herunder også under hensyntagen til den internationale udvikling på regnskabs- og kapitaldækningsområdet, jf. bilag 1 med udvalgets mandat. Udvalgets arbejde er blevet varetaget dels af et hovedudvalg dels af tre underudvalg: Et regnskabsudvalg. Et udvalg vedrørende konsekvensberegninger. Et skatteudvalg. Arbejdsområderne for underudvalgene fremgår af ovennævnte bilag 1. Udvalgets arbejde har desuden været suppleret af bilaterale kontakter mellem Finanstilsynet og brancheorganisationerne. Arbejdet i regnskabsudvalget blev afsluttet i marts måned 2004 og blev videreført af Finanstilsynets permanente regnskabsudvalg for kreditinstitutter resulterende i udstedelsen af en ny regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., der indeholder nye regler for indregning og måling af udlån, jf. nedenfor. Arbejdet i udvalget vedrørende konsekvensberegninger blev ligeledes afsluttet i marts 2004 og blev videreført ved bilaterale drøftelser mellem Finanstilsynet og brancheorganisationerne. I sammenhæng hermed er der i lov om finansiel virksomhed indført regler om solvensbehov og individuelle solvenskrav.

2 Arbejdet i skatteudvalget skete i september 2004 i lyset af resultaterne af ovenstående to udvalg. Underudvalget konstaterede, at de nye regnskabsregler vil indebære et vist merprovenu i skatter og afgifter. Regeringens Økonomiudvalg besluttede efterfølgende, at dette merprovenu skal neutraliseres gennem en tilpasning af hensættelsesafgiften. På baggrund af ovenstående har denne rapport fokus på: Udvalgets hovedkonklusioner. Sammenfatning af udviklingen efter, at arbejdet i de tre underudvalg er afsluttet/indstillet. Angivelse af visse delresultater vedrørende konsekvenser. Udvalgets hovedkonklusioner De ændrede internationale regnskabsprincipper og de i lyset heraf ændrede danske regnskabsregler indebærer betydelige tilbageføringer af hensættelser til at imødegå tab. Konsekvenserne forventes især at gøre sig gældende for pengeinstitutter, mens der for realkreditinstitutter kun skønnes mindre konsekvenser. Tilbageføringen skyldes, at kreditinstitutterne blandt andet ikke længere skal basere sig på det kendte forsigtighedsprincip. Konsekvensberegningsudvalget har konkluderet, at der ikke kan gives et præcist skøn over tilbageføringerne, men på baggrund af oplysninger fra Finansrådet, jf. nedenfor, må de samlet skønnes at udgøre ca. 9 mia. kr. for så vidt angår pengeinstitutter. Internationalt har den såkaldte Basel-komité udarbejdet et oplæg, Basel II, der bl.a. indebærer, at kreditinstitutter skal opgøre individuelle solvensbehov i lyset af det enkelte instituts særlige risikoprofil. EUkommissionen har fremsat et direktivforslag, der indfører dette princip i EU-retten. I Danmark er princippet indført ved en ændring af lov om finansiel virksomhed med virkning fra 1. januar 2005, jf. nedenfor. De nye kapitaldækningsregler har til formål at fastholde rammebetingelserne for stabiliteten i den finansielle sektor. De tilbageførte hensættelser vil betyde dels et betydeligt ekstra engangsselskabsskatteprovenu i 2005, dels et mindre provenu af den såkaldte hensættelsesafgift fremover. 2

3 Sammenfatning af udviklingen efter afslutningen af regnskabs- og konsekvensberegningsudvalgenes arbejde samt visse delresultater vedrørende konsekvenser Den internationale udvikling Internationalt og ikke mindst i EU har der været fokus på den såkaldte dagsværdioption, jf. nedenfor. I EU er muligheden for at anvende denne valgmulighed blevet beskåret. Efter, at Regnskabsudvalget i marts 2004 afsluttede sit arbejde vedrørende måling af udlån efter IAS 39, sendte IASB, ikke mindst på baggrund af drøftelser med EU-Kommissionen og ECB, et udkast til en tilføjelse til IAS 39 i høring først på sommeren. Udkastet indeholdt en række ændringer af og tilføjelser til IAS 39, der indebar en væsentlig begrænsning af den nævnte dagsværdioption. Den tidligere version (IAS 39 (2003)) indførte adgang til ved første indregning af et finansielt instrument uanset dettes art at vælge, at det skal henregnes til kategorien af finansielle aktiver (eller forpligtelser), der skal måles til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen (dagsværdioptionen). IASB modtog 116 høringssvar på udkastet, hvoraf størstedelen, 76 %, var uenige i forslaget om begrænsning af dagsværdioptionen, mens kun 15 % eksplicit støttede en begrænsning af optionen. IASB har efterfølgende givet udtryk for, at der på baggrund af høringssvarene ikke er basis for at foretage en begrænsning af dagsværdioptionen i den form, der var blevet lagt op til i høringsudkastet. Kommissionen fik på et møde i Accounting Regulatory Committee (ARC) den 1. oktober 2004 tilslutning fra et kvalificeret flertal af EU's medlemslande til en delvis godkendelse i henhold til EU-forordning 1606/2002 af den eksisterende IAS 39 (det vil sige IAS 39 (2003)). Den danske regering støttede ikke den delvise godkendelse ikke mindst på grund af de kunstige udsving i regnskabsresultaterne for realkreditinstitutterne, som kan blive konsekvensen af den manglende godkendelse af den fulde IAS 39. Den delvise godkendelse indebærer blandt andet, at den fulde dagsværdioption i IAS 39 bliver beskåret i den EU-godkendte version af standarden, blandt andet således, at den frie adgang i IAS 39 til at vælge at måle finansielle instrumenter til dagsværdi ikke kommer til at omfatte finan- 3

4 sielle forpligtelser. Det er den EU-godkendte version, der danner udgangspunkt for de danske regler, jf. nedenfor. Det seneste, der er sket i relation til dagsværdioptionen, er, at IASB den 6. december 2004 har udsendt et første udkast til et forslag til en mulig løsning. Den foreslåede løsning giver mulighed for at måle finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen i tilfælde, hvor dette enten resulterer i mere relevant information eller i en mere simpel måling end den måling, der ellers er foreskrevet. Forslaget blev den 20. december 2004 drøftet på et møde i ARC, hvor det blev meddelt, at forslaget ikke er tilfredsstillende for Basel Komiteen og ECB. Forventningen er pt., at IASB tidligst vil kunne udstede en ændret dagsværdioption til marts/april En EU-godkendelse kan forventes 2-3 måneder herefter. De danske regnskabsregler Sideløbende med alle de nævnte begivenheder har Finanstilsynet arbejdet med et udkast til en ny regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Arbejdet har resulteret i udstedelse af bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. med tilhørende bemærkninger. Udformningen af regnskabsbekendtgørelsen og bemærkningerne hertil er blevet drøftet dels i Finanstilsynets permanente regnskabsudvalg dels i et til lejligheden nedsat særligt fællesudvalg. Fællesudvalget har drøftet emner, der er fælles for regnskabsbekendtgørelserne for henholdsvis kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Regnskabsbekendtgørelsen og bemærkningerne hertil var i offentlig høring fra den 9. juli til den 16. august Som følge af den internationale udvikling har der efterfølgende været afholdt flere møder. Arbejdet med at udforme de nye regnskabsbekendtgørelser har foregået under den forudsætning, at reglerne i de nye bekendtgørelser så vidt muligt skal være forenelige med de internationale regnskabsstandarder. Samtidig blev der fremsat lovforslag om en ændring af regnskabskapitlet i lov om finansiel virksomhed, der indebærer, at de finansielle virksomheder, der i henhold til EU-forordningen om anvendelse af IFRS skal anvende IFRS på deres koncernregnskaber, også kan vælge at anvende IFRS i deres selskabsregnskaber, og at andre finansielle virksomheder kan vælge at anvende IFRS i såvel deres selskabsregnskaber som i deres koncernregnskaber. Lovforslaget blev vedtaget ultimo december

5 For så vidt angår reglerne for udlån har der i regnskabsudvalget for kreditinstitutter været enighed om at udforme disse, således at de er forenelige med den eksisterende IAS 39. Endvidere har der været enighed om at udforme reglerne således, at udlån og tilgodehavender efter første indregning i pengeinstitutter løbende skal reguleres til amortiseret kostpris, mens realkreditudlån samt udlån og andre tilgodehavender, der handles på et marked, dog løbende skal reguleres til dagsværdi. Efter, at EU-Kommissionen har besluttet at fjerne den fulde dagsværdioption fra den version af IAS 39, som godkendes inden for EU i henhold til forordning nr. 1606/2002, har der rejst sig den problemstilling, om det fortsat ville være muligt at gennemføre reglen om, at realkreditudlån og tilhørende obligationsforpligtelser løbende skal måles til dagsværdi. Finanstilsynet har, efter at spørgsmålet har været forelagt for Det Finansielle Virksomhedsråd til udtalelse, besluttet at fastholde, at det efter de danske regnskabsregler skal kræves, at realkreditudlån og tilhørende obligationsforpligtelser skal måles til dagsværdi. Dette krav er som udgangspunkt i strid med artikel 42a i 4. direktiv (78/660/EØF), men gennemføres under henvisning til artikel 2, stk. 5, i samme direktiv, hvorefter en konkret bestemmelse i direktivet skal fraviges, hvis dens efterlevelse i særlige tilfælde viser sig at komme i strid med pligten til, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og forpligtelser, finansielle stilling og resultatet 1. EU-Kommissionen er blevet orienteret om indholdet af og begrundelsen for de kommende regler på dette punkt. Finanstilsynet har samtidig med udstedelsen af den nye regnskabsbekendtgørelse ultimo december 2004 udsendt et brev, der præciserer, hvad institutterne løbende skal kunne oplyse/dokumentere for så vidt angår målingen af udlån, herunder især dokumentation i relation til vurdering af værdiforringelse på udlån, ligesom der nærmere redegøres for måling af udlån i forbindelse med åbningsbalancen for 1. januar Konsekvensberegninger Konsekvensberegningsudvalget har foretaget tekniske beregninger af konsekvenserne af ændrede værdiansættelsesregler for udlån. Derudover har man drøftet, hvordan en reduktion i danske pengeinstitutters hensættelser/nedskrivninger helt eller delvis kan modskrives af en forøgelse af 1 Det må forventes, at de virksomheder, der skal anvende IFRS i henhold til EU-forordningen, på tilsvarende måde vil måle realkreditudlån og de tilhørende obligationsforpligtelser til dagsværdi med henvisning til bestemmelsen i IAS 1 om, at der kan foretages afvigelser fra de øvrige standarder i situationer, hvor anvendelse af standarderne vil give et misvisende regnskab. 5

6 kapitalkravet til institutterne. Der var i Konsekvensberegningsudvalget og Hovedudvalget ikke enighed om en eventuel forøgelse af kapitalkravet til institutterne. Det blev besluttet, at den fortsatte analyse heraf ikke skulle ske i Konsekvensberegningsudvalget men ved bilaterale drøftelser mellem Finanstilsynet og brancheorganisationerne. Da Konsekvensberegningsudvalget foretog sine beregninger, var der usikkerhed om, hvordan regnskabsstandarden IAS 39 ville komme til at se ud. Endvidere måtte det forventes, at valgmuligheder i standarden ville betyde, at effekten kunne være meget forskellig fra institut til institut. Det bevirkede, at det ikke var muligt at komme med ét kvalificeret bud på, hvor meget værdiansættelsen vil ændre sig ved gennemførelsen af IAS 39. Konsekvensberegningsudvalget valgte derfor at opstille en række scenarier, som belyste forskellige mulige gennemførelser af IAS 39. Disse scenarier viste en betydelig usikkerhed. Et bud på basis af udførte beregninger var dog, at hensættelserne/nedskrivningerne i danske pengeinstitutter i gennemsnit vil blive cirka halveret ved overgangen til IAS. Dette svarer til en reduktion på ca. 15 mia. kr. Omfanget af hensættelser/nedskrivninger i realkreditinstitutter er langt mindre end i pengeinstitutterne, og konsekvensberegningsudvalget konkluderede, at effekten af nye regnskabsregler ville være beskeden for realkreditinstitutterne. Efterfølgende har Skatteministeriet fået oplyst et skøn fra Finansrådet på størrelsen af pengeinstitutternes tilbageførsel af hensættelser som følge af de ændrede regnskabsregler på ca. 9 mia. kr. Skønnet er udarbejdet på baggrund af telefonisk indhentede oplysninger fra de 5 største pengeinstitutter og omregnet til sektoren som helhed på basis af egenkapitalen. Det er udvalgets indtryk, at de ændrede regnskabsregler for udlån vil påvirke de forskellige pengeinstitutter forskelligt blandt andet afhængig af det enkelte instituts risikoprofil og risikomæssige vurderinger. Lovændring vedrørende ændrede kapitaldækningsregler (solvens) Økonomi- og Erhvervsministeren fremsatte den 27. oktober 2004 et lovforslag vedrørende solvensbehov og individuelle solvenskrav. Loven er vedtaget af folketinget og trådte i kraft den 1. januar Ændringen har bl.a. til hensigt i lyset af mindre hensættelser at forpligte ledelserne i kreditinstitutter til at vurdere deres individuelle risikoeksponering og dermed i fornødent omfang fortsat binde den kapital, der frigives ved overgangen til de nye regnskabsregler. Lovændringen indeholder en bestemmelse om, at ledelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmægler- og investeringsforvaltningsselska- 6

7 ber skal opgøre selskabets individuelle solvensbehov på baggrund af selskabets risikoprofil. De forhold, der skal indgå ved fastsættelsen af solvensbehovet, er mangeartede, og som eksempel kan nævnes virksomhedens forretningsprofil, risikokoncentration, vækstforventninger, muligheder for at fremskaffe kapital og udbyttepolitik. Endvidere skal selskaberne lade effekten af overgangen til de nye regnskabsregler indgå i vurdering af solvensbehovet. For de selskaber, som før den 1. januar 2005 har opgjort solvensbehovet på et forsvarligt niveau, vil solvensbehovet maksimalt skulle øges med nettovirkningen efter skat af overgangen til de nye regnskabsregler. Omfanget af de forhold, der skal indgå ved vurderingen af solvensbehovet, vil afhænge af det enkelte selskabs størrelse og risikoprofil. Da størrelsen indgår i vurderingen, vil omfanget normalt være mindre i et lille selskab end et større selskab. Der stilles ikke krav om, at opgørelsen skal foretages ved hjælp af avancerede økonomiske modeller. De selskaber, der anvender sådanne modeller, kan naturligvis anvende disse som en del af grundlaget for at opgøre solvensbehovet. Mindre og mellemstore selskaber med ukomplicerede forretninger vil kunne opfylde kravet på grundlag af relativt simple følsomhedsanalyser. For de forhold, der ikke kan dækkes af en sådan følsomhedsanalyse, skal følsomhedsanalysen kombineres med en kvalitativ vurdering foretaget af selskabets ledelse. Vurderingen af solvensbehovet vil derfor ligge i forlængelse af de vurderinger, som ledelserne i de enkelte selskaber i vidt omfang har foretaget før lovens ikrafttræden. Lovændringen giver endvidere Finanstilsynet mulighed for at fastsætte individuelle solvenskrav til selskaberne. Dette vil ske, hvis Finanstilsynet finder, at det af ledelsen opgjorte individuelle solvensbehov ikke er tilstrækkeligt, og vil sædvanligvis ske i forbindelse med en undersøgelse af selskabet. Skattemæssige konsekvenser Underudvalget om de skattemæssige konsekvenser har afholdt et møde i lyset af ovennævnte vurderinger af de overordnede konsekvenser af de nye regnskabsregler og forslaget til nye kapitaldækningsregler. Underudvalget konstaterede, at de ændrede regnskabsregler vil indebære en tilbageføring af en stor del af bankernes nuværende nedskrivninger, om end som nævnt forventeligt med store forskelle mellem de enkelte 7

8 institutter i lyset af sammensætningen af deres forretninger. De regnskabsmæssige hensættelser anvendes direkte i skattereglerne. De ændrede regnskabsregler vil derfor betyde et betydeligt ekstra engangsselskabsskatteprovenu, mens provenuet fra den såkaldte hensættelsesafgift fremover vil falde betragteligt, men samlet vil der blive et vist merprovenu. Efterfølgende har sagen været drøftet i Regeringens Økonomiudvalg. Udvalget har besluttet, at omlægningen er omfattet af skattestoppet, herunder dets bestemmelser om uomgængelige udefrakommende regelændringer, og at merprovenuet derfor skal neutraliseres gennem en tilpasning af hensættelsesafgiften. Skatteministeriet blev anmodet om at tilvejebringe det nødvendige grundlag herfor. Skatteministeriet har i den forbindelse som nævnt fået oplyst et skøn fra Finansrådet på størrelsen af pengeinstitutternes tilbageførsel af hensættelser som følge af de ændrede regnskabsregler på ca. 9 mia. kr. 8

9 Bilag 1 Mandat for Udvalg om Vurdering af Værdiansættelse af udlån og kapitaldækning i Kreditinstitutter 1. Baggrund Af bemærkningerne til lov om finansiel virksomhed af 7. juni 2001 fremgår: 1. Ikrafttrædelsesbestemmelsen er udformet så fleksibelt, at konsekvenser ved indførelsen af de nye regler kan afdækkes forinden. De relevante udvalg i Finanstilsynets regi med deltagelse af myndigheder og finansielle sektors brancheorganisationer vil skulle medvirke i den forbindelse. Det vil bl.a. skulle vurderes, hvordan værdiansættelsen af kreditinstitutternes udlån påvirkes af indførelsen af dagsværdiprincippet i sammenligning med nuværende praksis. Et vigtigt hensyn i forbindelse med indførelsen af dagsværdiprincippet er at sikre, at sikkerheden for, at institutterne til enhver tid kan opfylde deres forpligtelser, ikke reduceres, ligesom den skattemæssige behandling bør afklares. Derudover skal indførelsen af dagsværdiprincippet ses i sammenhæng med den internationale udvikling på området. (Almindelige bemærkninger til lovforslaget side 30). 2. Den skitserede ændring af principperne på måling af kreditinstitutters udlån gennemføres ikke umiddelbart med vedtagelsen af dette lovforslag. Ændringen vil i praksis først blive gennemført, når Finanstilsynet ændrer de gældende regler i regnskabsbekendtgørelsen. Værdiansættelse til dagsværdier af udlånsporteføljen vil skulle drøftes i et udvalg i Finanstilsynets regi, jf. ovenfor i de almindelige bemærkninger. Udvalget vil bl.a. skulle vurdere, hvordan værdiansættelsen af kreditinstitutternes udlån påvirkes af dagsværdiprincippet, hvorledes dagsværdimålingen foretages i praksis, herunder hvorledes realkreditinstitutternes udlån, der er underlagt det såkaldte balanceprincip, skal behandles, samt hvordan det sikres en forsvarlig overgang til dagsværdiprincippet. Et hensyn, der er i denne sammenhæng er væsentligt at sikre, er, at principændringen ikke må reducere sikkerheden for, at kreditinstitutterne kan opfylde deres forpligtelser. Det må således indgå i overvejelserne, om ændringen nødvendiggør ændringer i krav til kreditinstitutternes kapital. Derudover vil ændringer først blive gennemført, når udviklingen i international praksis har gjort det hensigtsmæssigt. (Lovbemærkninger til 53, side 63). 9

10 3. Bestemmelsen i den foreslåede 53 er derfor formuleret som en hovedregel, der kan fraviges i de regnskabsbekendtgørelser, der udstedes af Finanstilsynet. Muligheden for at fravige hovedreglen tænkes anvendt således, at nugældende værdiansættelsesregler kun ændres i retning af større anvendelse af dagsværdiprincippet i takt med, at udviklingen i international regnskabspraksis gør dette hensigtsmæssigt, og som det er sædvane efter indgående drøftelser med de berørte brancher. EU's direktiver er i øvrigt indtil videre på flere områder til hinder for, at dagsværdiprincippet kan finde anvendelse i fuldt omfang. Som nævnt er det dog et led i EU's regnskabsstrategi, at disse hindringer skal fjernes. (Lovbemærkninger til 53, side 63) Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om en overgang til anvendelse af dagsværdiprincippet for udlån. EU forordningen af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder indebærer imidlertid, at børsnoterede selskaber fra 1. januar 2005 skal anvende de internationale finansielle rapporteringsstandarder IFRS (tidligere de internationale regnskabsstandarder IAS) i deres koncernregnskaber. Det er derfor fundet relevant at nedsætte et udvalg, der skal undersøge konsekvenserne af en overgang til IFRS principperne for værdiansættelse af udlån, herunder også under hensyntagen til den internationale udvikling på regnskabs- og kapitaldækningsområdet. 2. Kommissorium for udvalget Kommissoriet for udvalget er følgende: Kommissorium: Udvalget skal: 1. Udarbejde en beskrivelse af de nuværende regler for værdiansættelse af udlån og de kommende regler. 2. Søge at afdække, hvorledes andre lande forventer at anvende IFRS (IAS) standarderne på udlån. 3. Vurdere, hvordan værdiansættelsen af kreditinstitutternes udlån påvirkes af overgangen til IFRS principper. 4. Vurdere, hvorledes målingen kan foretages i praksis. 5. Vurdere, hvorledes der sikres en forsvarlig overgang til IFRS principperne, herunder om ændringerne i værdiansættelsesmetoderne nødvendiggør ændringer i krav til kreditinstitutternes kapital. 10

11 6. Vurdere eventuelle skattemæssige konsekvenser af overgangen til IFRS principperne samt undersøge, om der er behov for ændrede skattemæssige regler. 3. Nedsættelse og organisering af udvalget Udvalget nedsættes under Finanstilsynets formandskab og sekretariat. Ud over repræsentanter fra Finanstilsynet består udvalget af repræsentanter fra kreditinstitutbranchen (udpeget af henholdsvis Finansrådet og Realkreditrådet), Danmarks Nationalbank og FSR. Det skal ved sammensætningen af udvalget sikres, at der repræsenteres såvel kreditvurderingssagkyndige og kapitaldækningssagkyndige som regnskabssagkyndige. Det bør yderligere sikres, at der repræsenteres sagkyndige fra såvel de større som de mindre kreditinstitutter. Udvalgsarbejdet organiseres med ét (hoved)udvalg og følgende tre underudvalg (arbejdsgrupper): 1. Regnskabsudvalg 2. Udvalg vedrørende konsekvensberegninger 3. Skatteudvalg Hovedudvalget, der har Henrik Bjerre Nielsen som formand, besættes med et passende antal repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, Finansrådet, Realkreditrådet og FSR samt med formændene for de tre underudvalg. Underudvalgene, der får formandskab af Finanstilsynet, besættes ligeledes med et passende antal repræsentanter fra Danmarks Nationalbank, Finansrådet, Realkreditrådet og FSR. Herudover besættes skatteudvalget med repræsentanter for Skatteministeriet. Hovedudvalget skal på baggrund af oplæg fra underudvalgene opfylde kommissoriet, jf. afsnit 2 punkterne 1-6. Hovedudvalget påbegynder sit arbejde i februar 2003 og afslutter sit arbejde senest i 3. kvartal Arbejdsområderne for de 3 underudvalg fremgår nedenfor. 11

12 Arbejdsområderne for underudvalgene 1. Regnskabsudvalgets arbejdsområder Regnskabsudvalget skal udarbejde en beskrivelse af de nuværende regler og af de kommende regler. IFRS principperne vedrørende værdiansættelse af finansielle instrumenter, herunder udlån, er under ændring. Der skal derfor dels foretages en beskrivelse af de nuværende IFRS principper for værdiansættelsen af udlån, dels en beskrivelse af, hvorledes de kommende principper forventes at blive, herunder i lyset af IASB's bestræbelser på konvergens med US GAAP's værdiansættelsesregler og Basel- Komiteens beregningsmetoder. I det omfang, der er eller forventes at blive forskellige valgmuligheder mellem principper for værdiansættelsen af udlån, eksempelvis muligheden for at anvende dagsværdi på udlån, eller for eksempel forskellige muligheder for at foretage værdiansættelse på såvel individuelle engagementer som på en portefølje af engagementer, skal de forskellige muligheder beskrives, ligesom eventuelle begrænsninger for anvendelsen af mulighederne skal beskrives. I relation hertil skal regnskabsudvalget på baggrund af en række teoretiske eksempler søge at afdække forskellen på værdiansættelsen af såvel individuelle engagementer som en portefølje af engagementer ved de nuværende regler og de forventede fremtidige regler. Regnskabsudvalget skal endvidere søge at afdække, hvorledes andre lande forventer at anvende IFRS (IAS) standarderne på udlån. 2. Udvalget vedrørende konsekvensberegningers arbejdsområder Udvalget vedrørende konsekvensberegninger skal foretage tekniske beregninger af konsekvenserne på institutniveau af ændrede værdiansættelsesregler for udlån. I relation hertil skal udvalget vurdere, hvilke beregninger det vil være relevant at foretage, herunder i hvilket omfang der skal regnes på forskellige mulige gennemførelser af reglerne. Det vil sandsynligvis være mest hensigtsmæssigt, at nogle institutter i samarbejde med Finanstilsynet regner på effekterne for instituttet selv. Disse institutter må vurdere, i hvilket omfang der skal ske en anonymisering af resultaterne, inden de forelægges for underudvalget samt for hovedudvalget. Det må også overvejes, om børsreglerne begrænser mulighederne for at videregive oplysninger til udvalget. På grundlag af resultaterne fra de deltagende institutter skal underudvalget søge at afdække de samlede konsekvenser og konsekvenserne for forskellige typer institutter. Under- 12

13 udvalget skal endvidere søge at afdække, hvilke praktiske vanskeligheder der er med at foretage værdiansættelsen. Udvalget vedrørende konsekvensberegninger skal endvidere foretage en kvantitativ analyse af sammenhængen mellem reglerne for værdiansættelse af udlån og forslaget til nye kapitaldækningsregler. Der arbejdes i øjeblikket på ændringer i kapitaldækningsreglerne i Basel Komiteen og i EU-landene. Ændringerne ventes at træde i kraft ultimo Hvis de førnævnte beregninger viser, at overgangen til nye regnskabsregler vil indebære højere værdier af udlån og hermed af egenkapitalen, skal underudvalget komme med oplæg til hovedudvalget om, i hvilken udstrækning kapitaldækningsreglerne kan gennemføres i Danmark, således at en sådan eventuel forøgelse helt eller delvis modsvares af en forøgelse af kapitalkravet, eventuelt i form af differentierede kapitalkrav. Udvalget vedrørende konsekvensberegninger skal endvidere foreslå mulige løsninger i perioden efter overgang til IFRS principperne, men før overgang til de nye kapitaldækningsregler. I de kommende kapitaldækningsregler er der mulighed for, at institutterne tager udgangspunkt i deres interne rating af kunderne ved fastsættelse af kapitalkrav til kreditrisici ved udlån m.v. De institutter, som vil bruge denne mulighed, kan have interesse i, at de metoder, der anvendes ved risikovurderingen af udlån m.v. til kapitaldækningsformål, så vidt muligt svarer til metoderne til værdiansættelse m.v. Udvalget vedrørende konsekvensberegninger skal undersøge, i hvilket omfang, der er mulighed for dette. I relation hertil skal udvalget vedrørende konsekvensberegninger undersøge, om det er muligt at uddrage nogle erfaringer fra andre lande. 3. Skatteudvalgets arbejdsområder Skatteudvalget skal undersøge, om overgangen til IFRS principper for udlån får skattemæssige konsekvenser for institutterne. Skatteudvalget skal i givet fald foretage beregninger over størrelsen af eventuelle konsekvenser. Hvis overgangen til nye regler medfører (væsentlig) højere værdier, vil institutterne med de nuværende regler alt andet lige skulle betale mere i skat. Der vil dog alene være tale om en engangseffekt ved overgangen. Hvis der samtidig "lægges beslag" på værdistigningen via eventuelle større kapitalkrav, skal det undersøges, om det i givet fald bør føre til en ændring af skattereglerne, eventuelt ved indførelse af et fradrag for den del af værdistigningen, der som følge heraf "bindes" i egenkapitalen. 13

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord 20. december 2012 Ref. MMA J.nr.10122-0002 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2012 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold kreditinstitutterne skal være

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Finansrådets bemærkninger til høring af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Finansrådets bemærkninger til høring af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Fuldmægtig Marianne Skou Moltsen Finansrådets bemærkninger til høring af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU

Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 283 Offentligt 3. marts 2010 /lje,jcn Sag Europa Kommissionens høring om anvendelse af SME-standarden i EU Indledning Europa Kommissionen har i november 2009 udsendt

Læs mere

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån.

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån. Til bestyrelsen og direktionen 17. december 2008 Ref. LOE/BIJ J.nr. 10122-0002 Orienteringsskrivelse fra Finanstilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008 1. Gruppevise nedskrivninger I Finanstilsynets

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 18. december 2009 Ref. mma J.nr. 10122-0004 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2009 Finanstilsynet har igen i år udarbejdet et orienteringsbrev,

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø Til organisationer og myndigheder anført på vedhæftede høringsliste samt til medlemmerne af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension 20. december 2012 Ref. FIRA/fp J.nr. 162-0007

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro ÅRSRAPPORT 2013/2014 Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro CVR nr. 15273941 Indsender: Revisionsfirmaet HVASS A/S Godkendt Revisionsselskab Storegade 25 8850 Bjerringbro Fremlagt og godkendt

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Omkostninger i forbindelse med udstedelse af CMO'er kunne ikke aktiveres.

Omkostninger i forbindelse med udstedelse af CMO'er kunne ikke aktiveres. Kendelse af 16. april 1996. 96-59.116. Omkostninger i forbindelse med udstedelse af CMO'er kunne ikke aktiveres. Lov om visse spare- og udlånsvirksomheder. Regnskabsbekendtgørelsen. EØF direktiv 86/635

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II. Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet

Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II. Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet Tilsynsmæssige udfordringer ved Basel II Kontorchef Kristian Madsen Finanstilsynet Dagsorden Finansielt tilsyn Pengeinstitutter og regnskabsregler Basel II og udfordringer ved Basel II Finansielt tilsyn

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer

Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer Koncernchef Peter Engberg Jensen Nykredit 11. januar 2010 De regulatoriske rammer Spørgsmål som skal besvares: 2 Hvad skabte krisen?

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Fejl og mangler i års- og delårsrapporter kan i yderste konsekvens medføre både straf- og erstatningsansvar for ledelsen i virksomheden.

Fejl og mangler i års- og delårsrapporter kan i yderste konsekvens medføre både straf- og erstatningsansvar for ledelsen i virksomheden. 6. februar 2008 /jcn Sag 2008-15.237 Kontrollen med de børsnoterede virksomheders regnskaber Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfører som sekretariat for Fondsrådet kontrollen med års- og delårsrapporter

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere