Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer"

Transkript

1 Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen Sagsnr Doknr Dato Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer og særligt dækkede skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit har ved af 25. oktober 2013 via Karnov Group henvendt sig med et spørgsmål om kommunestyrelseslovens 44, der regulerer kommuners muligheder for placering af likvide midler. Spørgsmålet omhandler kommuners muligheder for efter den nævnte bestemmelse at anbringe midler i skibskreditobligationer og særligt dækkede skibskreditobligationer. Danmarks Skibskredit har i sin henvendelse af 25. oktober 2013 og ved senere henvendelser, herunder senest ved af 18. september 2014 oplyst om en række forhold vedr. skibskreditobligationer og særligt dækkede skibskreditobligationer. Danmarks Skibskredit har således bl.a. oplyst, at Danmarks Skibskredits virksomhed, herunder udstedelsen af obligationer, hviler på lov om et skibsfinansieringsinstitut og bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut, og at Danmarks Skibskredit, lige som realkreditinstitutter, er underlagt krav om balanceprincip på baggrund af bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring 1. Det er bl.a. oplyst, at skibskreditobligationer i store træk følger samme lovregler som realkreditobligationer og frembyder tilsvarende sikkerhed som realkreditobligationer, bl.a. fordi Danmarks Skibskredit er underlagt krav om balanceprincip, og at skibskreditobligationer opfylder kravene til UCITS obligationer. Det er endvidere oplyst, at særligt dækkede skibskreditobligationer er underlagt samme regler som særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. Danmarks Skibskredit har om skibskreditobligationer endvidere oplyst, at disse på samme niveau som realkreditobligationer opfylder kravene for 1 Der henvises til lov om et skibsfinansieringsinstitut (lov nr. 851 af 25. juni 2014), bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om et skibsfinansieringsinstitut og til bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. De nævnte regelsæt kan findes på Retsinfo via disse links: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= og https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166728

2 - Guldrandede obligationer, på baggrund af UCITS-direktivet art. 52, stk. 4 - Sikkerhedsstillelse for Nationalbanken i henhold til Nationalbankens bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank - ECBC s (European Covered Bond Council) definition af Covered Bonds. Danmarks Skibskredit har ved af 18. september 2014 supplerende henvist til et forslag om ændring af bestemmelser i forskellige love, herunder lov om finansiel virksomhed. Det oplyses i den forbindelse bl.a., at kapitalforeningers investering i obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S i den foreslåede lovgivning sidestilles med investering i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter. Dette gælder efter det oplyste både traditionelle og særligt dækkede skibskreditobligationer. Baggrunden herfor oplyses det er, at obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit stort set følger same lovregler, som gælder for realkreditobligationer. Retsgrundlag mv. Reglerne om kommunernes placering af likvide midler er fastsat i kommunestyrelseslovens 44 (lovbekendtgørelse nr.186 af 19. februar 2014), der har følgende ordlyd: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Formålet med bestemmelsen er at sikre en betryggende forvaltning af kommunens midler. Bestemmelsen er således båret af hensynet til, at kommunale aktiver ikke må anvendes til spekulation med risiko for formuetab. Bestemmelsen indeholder en efter ordlyden udtømmende angivelse af, hvorledes en kommunes midler kan anbringes. Der henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. Thomsen m.fl., 2010, s. 370 ff. Der er to betingelser, der skal være opfyldt, for at en kommune kan anbringe sine midler i en obligation: For det første skal der være tale om en obligation i kommunestyrelseslovens 44 s forstand. Efter ministeriets praksis omfatter udtrykket obligationer i 44 statsobligationer og almindelige realkreditobligationer, hvorimod erhvervsobligationer idet kreditrisikoen herved adskiller sig fra stats- og realkreditobligationer ikke anses som en obligation i 44 s forstand. For det andet skal en fond kunne anbringe sine midler i en obligation af den pågældende art. Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (bekendtgørelse nr. 957 af 10. juni anbringelsesbekendtgørelsen 2 ) indeholder visse krav til de obligationer, som fonde kan investere i. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a. følgende: 2 Anbringelsesbekendtgørelsen kan findes på Retsinfo via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

3 5. Anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed. Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være optaget på listen nævnt i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Stk. 3. Alle midlerne kan, uanset grænsen i 6, anbringes i rentebærende erhvervsobligationer, der ved kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau, jf. 3. pkt., har opnået en rating svarende til mindst investment grade. Såfremt flere kreditvurderingsbureauer har kreditvurderet samme erhvervsobligation, skal betingelsen i 1. pkt., være opfyldt for så vidt angår samtlige vurderinger. Kreditvurderingsbureauet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer. Stk. 4. Reglen i 11, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer. 6. Højst halvdelen af midlerne, jf. dog 5, stk. 3, 8, stk. 2, 10, stk. 3, og 12, kan anbringes i 1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer, 2) udbyttegivende UCITS eller afdelinger af sådanne, 3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og 4) aktier. 7. Højst 15 pct. af midlerne kan anbringes i aktier, erhvervsobligationer og konvertible obligationer udstedt af samme selskab. Tilsvarende gælder ved anbringelse i erhvervsobligationer, konvertible obligationer og beviser for garantikapital eller andelskapital udstedt af samme sparekasse henholdsvis andelskasse. 11. Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af selskabets aktiekapital. 3 Med hensyn til obligationer fremgår det af anbringelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1, at anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2 nævnte landes møntenhed. Anbringelsesbekendtgørelsens 5, stk. 2, regulerer således nærmere de krav, der er til det regulerede marked, hvor obligationerne handles, samt den møntenhed, som obligationerne skal være udstedt i. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved af 12. november 2013 anmodet Finanstilsynet om en udtalelse om kreditrisikoen for de skibskreditobligationer og særligt dækkede skibskreditobligationer, som henvendelsen vedrører, herunder om, hvorvidt 3 Det bemærkes, at den kvantitative begrænsning vedrørende anbringelse af fondes midler, der følger af anbringelsesbekendtgørelsens 5, stk. 3, 1. pkt., 6-7, og 11, stk. 1, 1. pkt., jf. 5, stk. 4, ikke finder anvendelse ved vurderingen af, hvorledes en kommune kan anbringe midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant. 3

4 kreditrisikoen for de omhandlede obligationer er anderledes end kreditrisikoen for almindelige stats- og realkreditobligationer. Ministeriet henviste i den forbindelse til ministeriets brev af 18. juni 2010, hvorved ministeriet udtalte, at særligt dækkede obligationer (SDO) er omfattet af udtrykket obligationer i 44 i lov om kommunernes styrelse forudsat, at anbringelsesbekendtgørelsens betingelser er opfyldt. Økonomiog Indenrigsministeriet henviste herved bl.a. til en udtalelse fra Finanstilsynet om kreditrisikoen ved SDO. Ved af 10. januar 2014 til Økonomi- og Indenrigsministeriet har Finanstilsynet bl.a. oplyst følgende: Finanstilsynet kan ikke udtale sig om forskelle i den konkrete kreditrisiko enkelte institutter imellem. I forhold til en sikkerhedsmæssig rubricering af investeringer i skibskreditobligationer af et penge- eller realkreditinstitut behandles disse efter det gældende regelgrundlag for disse på samme måde som en investering i en realkreditobligation. I forhold til det såkaldte UCITS-direktiv for blandt andet investeringsforeningers placeringer har Danmark meddelt EU-Kommissionen, at skibskreditobligationer sikkerhedsmæssigt er i samme kategori som realkreditobligationer. For så vidt angår særligt dækkede obligationer er der i lovgivningen for Danmarks Skibskredit åbnet mulighed for, at instituttet kan ansøge om tilladelse til at udstede sådanne. Det er ikke sket. Særligt dækkede obligationer regnes efter EU`s kreditinstitutdirektiver som sikkerhedsmæssigt mere sikre end eksempelvis realkreditobligationer eller skibskreditobligationer. For en god ordens skyld bemærkes det, at statsobligationer i de fleste sammenhænge altid betragtes som mere sikre end andre obligationstyper, herunder skibskreditobligationer eller realkreditobligationer. Økonomi- og Indenrigsministeriets har forespurgt Finanstilsynet, hvorvidt Danmarks Skibskredits supplerende oplysninger i af 18. september 2014 giver Finanstilsynet anledning til supplerende oplysninger. Finanstilsynet har ved af 2. oktober 2014 bl.a. oplyst, at den foreslåede bestemmelse, som Danmarks Skibskredit henviser til, har til formål at erstatte 162 b, i lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen finder anvendelse for kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter. Det oplyses endvidere bl.a., at ændringen af bestemmelsen har ikke betydning for nærværende spørgsmål om realkreditobligationer og skibskreditobligationer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved af 12. november 2013 anmodet Civilstyrelsen, der administrerer anbringelsesbekendtgørelsen, om en udtalelse om, hvorvidt fonde efter anbringelsesbekendtgørelsen vil kunne placere midler i de omhandlede skibskreditobligationer og særligt dækkede skibskreditobligationer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere videresendt Danmarks Skibskredits supplerende mail af 18. september 2014 med henblik på, at oplysningerne heri kan indgå i Civilstyrelsens overvejelser. 4

5 Ved brev af 19. januar 2015 til Økonomi- og Indenrigsministeriets har Civilstyrelsen afgivet høringssvar i sagen. Af svaret fremgår bl.a. følgende: Det fremgår af anbringelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1, at anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed. Eksempelvis realkredit- eller statsobligationer omfattes af den generelle regel i anbringelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1, Det er på baggrund af det oplyste Civilstyrelsens opfattelse, at fonde kan placere sine midler i de forelagte obligationer i overensstemmelse med anbringelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1. Finanstilsynets s af 10. januar 2014 og 2. oktober 2014 samt Civilstyrelsens brev af 19. januar 2015 vedlægges til orientering. Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering Skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit Som beskrevet ovenfor skal der, for at en kommune lovligt kan placere midler i en obligation, være tale om en obligation i kommunestyrelseslovens 44 s forstand. Efter ministeriets praksis omfatter udtrykket obligationer i 44 statsobligationer og almindelige realkreditobligationer, hvorimod erhvervsobligationer idet kreditrisikoen herved adskiller sig fra stats- og realkreditobligationer ikke anses som en obligation i 44 s forstand. Som det fremgår ovenfor har Finanstilsynet over for Økonomi- og Indenrigsministeriet bl.a. oplyst, at følgende: I forhold til en sikkerhedsmæssig rubricering af investeringer i skibskreditobligationer af et penge- eller realkreditinstitut behandles disse efter det gældende regelgrundlag for disse på samme måde som en investering i en realkreditobligation. I forhold til det såkaldte UCITS-direktiv for blandt andet investeringsforeningers placeringer har Danmark meddelt EU-Kommissionen, at skibskreditobligationer sikkerhedsmæssigt er i samme kategori som realkreditobligationer Under henvisning hertil lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet til grund, at skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit frembyder en tilsvarende sikkerhed som realkreditobligationer, hvorfor kreditrisikoen ikke adskiller sig fra den kreditrisiko, som investering i realkreditobligationer udgør. Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit er omfattet af udtrykket obligationer i 44 i kommunestyrelsesloven. Under henvisning til Civilstyrelsens høringssvar i sagen lægger ministeriet endvidere til grund, at fonde kan placere midler i de omhandlede skibskreditobligationer i overensstemmelse med anbringelsesbekendtgørelsens 5, stk. 1. Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommuner på tilsvarende vis kan placere midler heri. Særligt dækkede skibskreditobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit 5

6 I forhold til spørgsmålet om særligt dækkede skibskreditobligationer har Økonomi- og Indenrigsministeriet noteret sig Finanstilsynets oplysninger om, at den mulighed, der i lovgivningen er for, at Danmarks Skibskredit kan ansøge om tilladelse til at udstede sådanne, ikke er udnyttet. Ministeriet finder på den baggrund ikke anledning til at udtale sig om, hvorvidt kommuner ville kunne placere likvide midler i sådanne obligationer. Økonomi- og Indenrigsministeriet foretager ikke yderligere i anledning af Danmarks Skibskredits henvendelse. Med venlig hilsen Christian Vigh 6

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om værgemål

Bekendtgørelse om værgemål Bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 Bekendtgørelse om værgemål I medfør af 28-30 og 40 i værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, som ændret ved 15 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, og i medfør

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere